Dodaj do ulubionych

Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy

25.03.10, 00:32
Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
Obserwuj wątek
   • cymesso Re: Niezły kabaret: kajaki zagrażają rybom... 25.03.10, 21:47
    Nigdy nie pływałem kajakiem, więc nie będę się wypowiadał na temat atrakcyjności spływu kajakiem po rzece o takiej szerokości. Mam natomiast nadzieję, że Pan "janostrzyca" (a także pozostali kajakarze) jest doskonałym ekspertem w dziedzinie ryb łososiowatych i doskonale zna ich biologię i obyczaje, skoro broni tego pomysłu i stawia nas (rosnącą grupę wędkarzy "No Kill") na równi z kajakarzami. My nie zabijamy pstrągów! Wy za to niszczycie ich tarliska a udrożnianie o którym jest mowa w artykule pozbawia ryby ich naturalnych kryjówek. Trzeba dodać, że jest to odcinek rzeki z którego ŻADEN wędkarz nie może zabrać ryby!
    Nikt nie będzie robił szumu jeśli będziecie spływali odcinkiem poniżej Prawiednik gdzie także występują pstrągi, ale tam nie wyrządzicie rzece i rybom tak ogromnej szkody jak tutaj.
    Nie jesteśmy oszołomami, ale bronimy tego co nasze jeśli ktoś chce to nieodwracalnie zniszczyć.
  • gammaruspulex Dziecinne tłumaczenie pana dyrektora 25.03.10, 09:35
   Jest rok 2010, a Pan Boguta prezentuje wiedzę z lat 50 – 60
   ubiegłego stulecia. Jako dyrektor RZGW – instytucji państwowej
   odpowiedzialnej również za dobry stan ekologiczny rzek - powinien
   wiedzieć, że nie ma obowiązku usuwania leżących w wodzie gałęzi czy
   konarów drzew, o ile nie powodują jakiegoś lokalnego zagrożenia
   mostu, brzegi itp. Natomiast jego obowiązkiem jako administratora
   rzeki, która jest własnością skarbu państwa, jest dbałość o dobry
   stan ekologiczny, dążenie do jego poprawy, u już w żadnym wypadku
   nie pogarszanie go! Prace, które zlecił na Bystrzycy nie mają
   absolutnie żadnego uzasadnienia, są natomiast bezspornie szkodliwe
   dla środowiska wodnego! Gałęzie, konary czy pnie drzew, które leżą w
   rzece są bardzo ważne dla środowiska rzeki, urozmaicając nurt tworzą
   mikrosiedliska. Oprócz tego powstrzymują podłoże przed zbyt szybkim
   przemieszczaniem się, a także spowalniają ucieczkę wody. Są także
   najlepszym podłożem dla rozwoju wodnych bezkręgowców, poza tym
   stanowią doskonałe kryjówki dla ryb. Jednym słowem decydują o
   różnorodności i liczebności wielu gatunków fauny wodnej. Na ten
   temat napisano wiele artykułów i ktoś, kto chce pełnić rolę
   dyrektora instytucji administrującej rzekami, nie może o tym nie
   wiedzieć! Traktowanie rzeki tak, jak to robiono w latach 50 – 60
   ubiegłego wieku, kompromituje dyrektora, wykazuje jego
   niekompetencje i niedostateczną wiedzę na temat powierzonego mu do
   zarządzania dobra. Wykazuje także nieznajomość podstawowych
   przepisów; jak Ramowej Dyrektywy Wodnej czy choćby ustawy Prawo
   wodne, które tu wyraźnie zostały naruszone.
   Co więcej, temat ten był wielokrotnie omawiany na kilku
   konferencjach, które odbyły się z inspiracji Wojewody Lubelskiego, w
   konferencjach tych obecny dyrektor RZGW uczestniczył i powinien znać
   ustalenia, jakie wtedy podjęto. Najwyraźniej zlekceważył je,
   podobnie jak zlekceważył przepisy dotyczące ochrony wód oraz
   współczesną wiedzę dotyczącą środowiska wodnego. Rzeka to nie tylko
   woda, którą trzeba szybko odprowadzić, by się gdzieś nie rozlała, to
   skomplikowany ekosystem, podobnie jak las nie jest tylko
   zbiorowiskiem wystających z ziemi drzew. Ktoś, kto tego nie rozumie,
   niech się raczej zajmie kopaniem rowów.


  • lipionn Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy 25.03.10, 10:24
   Treść artykułu jest bardzo przekłamana. Po pierwsze nie chodziło o kajaki
   tylko wyciąganie i wycinanie drzew. Po trzech dniach prac jakichś panów
   (wówczas nie wiedzieliśmy kto to jest) przyjechaliśmy nad rzekę. Panowie stali
   nad rzeką obok białego nieoznakowanego busa. Pierwsze co zrobili to schowali
   do busa piły i wyciągarki. Zapytani co robią odparli, że udrażniają rzekę, po
   jakimś czasie zmienili zdanie i twierdzili, że są to działania
   przeciwpowodziowe a w końcu po przyjeździe dyr. Leszka Boguty okazało się, że
   to sprzątanie. Jedynym dokumentem do wykonania prac była zwykła
   delegacja.Podczas dyskusji padały surrealistyczne stwierdzenia porównujące
   czyszczenia rzeki do czyszczenia szosy. Zdaniem pracowników RZGW czyszczenia
   polega na wyciąganiu drzew, śmiecie takie jak butelki czy foliowe worki Im nie
   przeszkadzały.Od kilkunastu lat rzeka nie była ogołacana z drzew, natomiast
   istniała umowa o informowaniu PZW o wykonywaniu prac nad rzeką, takiej
   informacji tym razem nie było. W Panoramie Dyrektor tłumaczył się, że wina
   leży po obu stronach i oskarżał PZW o nieoznakowanie tarlisk, zapomniał jednak
   dodać, że przesłaliśmy wykaz tarlisk z mapką do RZGW.

   Poniżej tekst wyjaśniający jakie przepisy zostały naruszone.

   Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Zarząd Zlewni Wisły
   Lubelskiej i Bugu Granicznego) od kilku dni usuwają z Bystrzycy na odcinku
   Krainy Pstrąga i Lipienia gałęzie i pniaki leżące w wodzie i to nie tylko na
   odcinku spornym, na którym Starostwo chce przeforsować trasę kajakową (poniżej
   mostu w Osmolicach), ale także i wyżej (w Rechcie).

   Dzieje się to pomimo próśb o mediacje kierowanych do Pani Wojewody i Pana
   Prezydenta Miasta, pomimo rozpoczętych z inicjatywy Pana Prezydenta negocjacji
   w sprawie korekty kajakowej trasy, pomimo odwołania od decyzji UG Strzyżewice
   odstępującej od oceny środowiskowej (postępowanie w toku), a także pomimo
   rozpoczętego postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

   Usuwanie drzew i gałęzi z wody nie może być w tym przypadku uznane za
   uzasadnione działania przeciwpowodziowe, pogarsza natomiast znacznie stan
   ekologiczny rzeki. Przyrodnicze znaczenie drzew leżących w wodzie było
   wielokrotnie uzasadniane i trudno dziś ignorować wyniki badań naukowych na ten
   temat, jak również przepisy Prawa wodnego czy Ramowej Dyrektywy Wodnej
   odnoszące się do utrzymania dobrego stanu ekologicznego wód. Leżące w wodzie
   pnie drzew stanowią niezmiernie istotne elementy środowiska wodnego tej rzeki,
   urozmaicają nurt, powstrzymują podłoże przed zbyt szybkim przemieszczaniem
   się, spowalniają ucieczkę wody. Jak wielokrotnie przedstawiono w literaturze,
   takie drewniane podłoże jest najlepsze dla rozwoju wielu mikroorganizmów
   rzecznych, co decyduje o obfitości bazy pokarmowej żyjących tam pstrągów.
   Ponadto zalegając w nurcie kłody stanowią najlepsze kryjówki tych ryb. Przy
   okazji tych prac niszczone są również tarliska pstrągów i lipieni oraz złożona
   na tarliskach ikra tych ryb.
   Na tym odcinku rzeki oprócz pstrągów i lipieni występują gatunki fauny objęte
   ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28
   września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
   ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2237 z późn. zm), tj.: minóg
   strumieniowy - Lampetra planeri (zał. 1 poz. 160 ), śliz Barbatula barbatula
   (zał. 1 poz. 172). Ponadto ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
   r. /Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1241/ zakazuje wycinki drzew, krzewów i
   niszczenia siedlisk zwierząt /art. 131 pkt 13 w zw. z art. 125 cyt. ustawy/.
   Za tego typu czyny zabronione przewiduje odpowiedzialność przed Sądem Grodzkim
   /art. 132/ oraz kary administracyjne /art. 85 i 88/. Podjęte prace naruszają
   dyspozycję art. 31 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z
   2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm ). Ustawodawca, określając w tym
   przepisie sposób korzystania z wód, nakazuje, aby nie powodowało ono
   pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych. Człowiek,
   korzystając z wody, nie może pogarszać jej stanu naturalnego, powodując
   zakłócenia w środowisku. Pogorszenie stanu wód może być następstwem
   wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów
   oraz wycinania roślin z wody i brzegu.
   Wiedza na ten temat powinna być oczywista dyrektorowi RZGW, odpowiedzialnemu
   za administrowanie rzekami. Tym bardziej, że spόr o leżace w wodzie drzewa
   prowadzony jest od lat i na ten temat odbyło się kilka konferencji w Urzędzie
   Wojewόdzkim, w latach 2002 -. 2004 w ktόrych obecny dyrektor RZGW
   uczestniczył. Owocem tych konferencji były zasady wspόłpracy pomiędzy
   admininistrującymi rzekami a użytkownikami rybackimi oraz przyrodnikami. W tym
   także zapisy odnoszące się wprost do obecnego sporu:
   8. W procesie planowania każdej inwestycji, na etapie jej przygotowania (w
   trakcie sporządzania projektu), należy przeprowadzić konsultacje ze
   środowiskiem przyrodniczym i użytkownikiem rybackim, a przy opracowaniu
   raportów oddziaływania na środowisko należy uwzględnić potrzeby rybactwa i
   wędkarstwa. W pracach tych konieczne jest przestrzeganie zasady udziału
   czynnika społecznego zapisanych w prawie polskim oraz europejskim.

   9. Działania hydrotechniczne, takie jak: odmulanie i udrażnianie rzek,
   usuwanie drzew rosnących i powalonych do koryta rzeki, remont urządzeń
   hydrotechnicznych, zabezpieczanie erodowanych brzegów itp. Powinny być
   ograniczone do niezbędnego minimum. Odcinkowe roboty udrożnieniowe możliwe
   byłyby po rozpatrzeniu indywidualnych przypadków - poprzedzonych konsultacjami
   z przedstawicielami służb ochrony środowiska oraz użytkownikiem rybackim.
   Szkoda, że tak szybko o tych ustaleniach zapomniano...

   Przypomnę, że te kompromisowe zasady opracowano jeszcze przed przystąpieniem
   Polski do UE. Obecne przepisy Prawa wodnego jednoznacznie nakazują dbałość o
   dobry stan ekologiczny rzek, tym bardziej więc te zasady powinny być
   przestrzegane.
   • Gość: bosy Re: Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystr IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.03.10, 10:52
    Jeśli ktoś nie wie jakie zagrożenie i zniszczenie niosą ze sobą spływy kajakowe
    zapraszam na Roztoczański Wieprz i Tanew. Syf i śmiecie puszki po piwie,
    plastiki...itp. Zanim ktokolwiek zacznie pisać cokolwiek na temat że kajak nie
    przeszkadza rybom i rzece, niech wyobrazi sobie jak wygląda rzeczka o szer 4-6m
    i średniej głębokości 30cm po przepłynięciu 500 kajaków w weekend(tyle pływa
    latem na Roztoczu)i nie pisze głupot!Nie dajcie zniszczyć przyrody! Pozdrawiam z
    Biłgoraja
  • gapik Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy 25.03.10, 11:01
   I jak zwykle żenujący artykuł na temat Bystrzycy. Piramidalne głupoty, a ani
   słowa o łamaniu prawa oraz o skutkach dla środowiska. Oczywiście ryby maja
   akurat tam tarliska a gałęzie mogą spaść na głowę wędkarzom, rybom może też ??
   :D Dziwi mnie takie totalnie stronnicze podejście autora tego artykułu, który
   nawet nie wysilił się żeby rzetelnie wykonywać swoją pracę. Nie potrzeba dużo,
   żeby dowiedzieć się, o gatunkach ŚCIŚLE CHRONIONYCH które żyją w Bystrzycy i o
   ustawach, które są łamane!!
   • Gość: sapiens sapiens Re: Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystr IP: *.icpnet.pl 25.03.10, 15:21
    gapik
    Autor właśnie bardzo rzetelnie wykonał swoją pracę...

    Spójrz na ten artykuł
    lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,7568209,Spor_o_Bystrzyce__Czy_kajak_pstragowi_zaszkodzi_.html
    gdzie jak byk stoi, cyt.: "M.in. dzięki staraniom "Gazety" udało się uruchomić taki spływ na lubelskim odcinku rzeki, potem MOSiR umieścił w swojej ofercie również spływ po Bystrzycy od Prawiednik do Zalewu Zemborzyckiego."

    No i jak mógłby, szanowny autor napisać coś krytycznego, czy obiektywnego na temat robienia z rzeki kanału do spływów??? By kajakarze się przypadkiem nie zaklinowali na mieliznach... Wielka szkoda, że jak zwykle czyjś mniejszy lub większy interes, stoi ponad prawem i dobrem społecznym. Taki kraj, taka władza i takie media...
   • Gość: wodnik Re: Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystr IP: *.chello.pl 25.03.10, 21:51
    gapik napisał:

    "I jak zwykle żenujący artykuł na temat Bystrzycy. Piramidalne
    głupoty, a ani słowa o łamaniu prawa oraz o skutkach dla środowiska.
    ...
    Dziwi mnie takie totalnie stronnicze podejście autora tego artykułu,
    który nawet nie wysilił się żeby rzetelnie wykonywać swoją
    pracę...."

    A ja mam zupełnie odmienne zdanie, gdyż tego tekstu nie traktuję
    jako artykułu tylko jako informację o zdarzeniu. Właśnie tego, czego
    się domagasz, to artykułu w sprawie, gdzie autor nie tylko szeroko
    przedstawiłby problem ale też określił (zajął) swoje stanowisko. W
    tym przypadku Autor przyjął bardzo trafnie koncepcję zderzenia i
    dania czytelnikom możliwości porównania opinii stron konfliktu i - w
    konsekwencji - ukazania mizerii, żeby nie powiedzieć całkowitej
    niekompetencji lub obłudy prominentnego urzędnika. To, co
    zaprezentował ów dyrektor, woła o pomstę.

    Ja tylko chcę obrońcom słusznej - co do tego jestem w pełni
    przekonany - sprawy podsunąć pomysł wykorzystania jako argumentu w
    tym sporze wyjątkowego uwrażliwienia organów unijnych na szkodzenie
    srodowisku naturalnemu. Jeśli jakiekolwiek działanie szkodzi temu
    środowisku, nie może być finansowane ze środków unijnych. Ponadto,
    jeśli ci decydenci i przyszli beneficjenci tych środków w swej
    ograniczoności nie są w stanie zrozumieć, że przez swój głupi upór
    odnośnie tych "spornych" kilku kilometrów rzeki stracą wszystkie
    środki na sfinansowanie całego projektu, obejmujacego kilkadziesiąt
    kilometrów, to chyba już dziś możemy powiedzieć jak odniesie się do
    tego opinia społeczna.
    Mam też pytanie, dlaczego w tej sprawie nie zabierają głosu Wojewoda
    i Marszałek, dlaczego nie reagują na jawne szkodnictwo wójta gminy
    strzyżewickiej i starosty powiatu lubelskiego ziemskiego?
  • kamyk_z_rzeki Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy 26.03.10, 00:16
   Tekst bardzo stronniczy. Artykuł jest żenujący jak to napisał już ktoś wyżej.
   Prawdopodobnie napisany na zamówienie „pana” dyrektora. Wystawia to bardzo
   niską notę gazecie, w której się ukazał. Przed publikacją może warto byłoby
   zajrzeć na „drugą stronę medalu” panowie „dziennikarze”. Autor tekstu wyraźnie
   zlekceważył wędkarzy, a to w znacznej większości świadoma grupa miłośników
   przyrody zdająca sobie dobrze sprawę z zagrożeń jakie powodują na rzekach te
   roboty „oczyszczeniowe” prowadzone bez żadnego umiaru. Kiedyś lubelskim
   oddziałem RZGW kierował „specjalista”, który twierdził, że rzeki są jak
   autostrady i trzeba usunąć z nich wszystkie przeszkody (pnie i gałęzie czyli
   niezwykle cenne elementy siedliska) żeby ryby mogły swobodnie pływać. Widać,
   że do dzisiaj podejście się nie zmieniło. Mimo, że mamy wiek XXI, lubelskim
   urzędem odpowiedzialnym za administrującym wodami kieruje człowiek o wiedzy
   ekologicznej ocierającej się o wiek XIX. Wstyd!!!
  • grzecho_pl Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy 26.03.10, 22:10
   Drzewa i krzewy rosły nad brzegami rzek od zawsze. Część z nich z czasem w naturalny sposób jest powalana do koryta rzeki. Wszystkie mają swoją rolę do spełnienia w ekosystemie rzeki, tak samo jak inne organizmy żywe, tj. rośliny wodne, ryby, płazy, mięczaki i itp.

   Oczyszczanie rzeki powinno polegać wyłącznie na usuwaniu śmieci. A tymi pracownicy RZGW nie byli w trakcie prac nad rzeką zainteresowani. Kilka razy w roku wędkarze organizują akcje sprzątania tych śmieci. Zaś RZGW w ostatnich latach nie prowadziła, żadnych prac oczyszczania rzeki. Dopiero gdy powstał kontrowersyjny projekt spływów kajakowych na górnym odcinku Bystrzycy od Strzyżewic takie prace wdrożono. Polegają one wyłącznie na ogałacaniu koryta rzeki z jakichkolwiek przeszkód utrudniających prowadzenie tego typu spływów. Kwestia występowania tych przeszkód w wodzie jest jedną z zasadniczych w sporze prawnym rozpatrywanym obecnie przez WSA w Warszawie. Tymczasem RZGW prowadzi politykę faktów dokonanych i nie czekając na stanowisko Sądu usuwa zatopione drzewa pod pretekstem "wiosennych porządków".
   Kreuje się przy tym na dobrego gospodarza zatroskanego tym, żeby nikomu nić przypadkiem na głowę nie spadło.

   Z tej troski powycinało nawet zdrowe i niepołamane drzewa i krzewy. Nawet takie które były po kilkanaście metrów oddalone od wody /byłem nad rzeką i widziałem to na własne oczy, dysponuję też zdjęciami/. Nie rozumiem jaki był cel takiego "sprzątania".

   Próbując zrozumieć tak pokrętną logikę zastanawiam się co zostanie objęte akcją "sprzątania" w przyszłym roku. Może będą to występujące w rzece ryby, a może roślinność podwodna...

   Zastanówmy się też wszyscy, komu wyślemy w 2015 roku rachunek za kary, które będziemy płacić za niedostosowanie naszych wód do postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

   Czy urzędnicy, którzy dzisiaj niszczą rzeki podadzą wówczas swoje numery kont bankowych i czy dziennikarze tego typu artykułów nie będą wylewali żalów, że zmarnowaliśmy czas na dostosowanie się do postanowień dyrektywy?
  • Gość: leszeke Środowisko naturalne ? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.03.10, 09:39
   Oczywiście jestem przeciw bezmyślnemu niszczeniu koryta rzeki.
   Mam jednak proste pytanie do kolegów wędkarzy: czy wiadomo, że
   kiedykolwiek w historii pstrągi i lipienie występowały w sposób
   naturalny w Bystrzycy ?
   I drugie proste pytanie: czy oszacowano jak zmieniła się populacja
   innych ryb (moze mniej popularnych wędkarsko) po dodaniu tych
   tysiecy drapieżników ?
   • grzecho_pl Re: Środowisko naturalne ? 27.03.10, 16:04
    Nie jestem ichtiologiem, ale spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie. Pstrąg
    potokowy (Salmo trutta m. fario) jest osiadłą formą troci wędrownej (Salmo
    trutta m. trutta). Ta kiedyś docierała z morza do wszystkich rzek, w których
    mogła znaleźć dogodne warunki bytowania. Działo się tak dopóki człowiek nie
    zaczął niszczyć rzek, meliorując je, przegradzając tamami, zaporami, jazami. W
    sztuczny sposób uniemożliwił naturalną migrację ryb dwustrefowych.
    Podobnie pewnie było kiedyś z Bystrzycą zanim powstały na drodze troci kolejne
    przeszkody z niesławną tamą we Włocławku na czele.
    Skoro teraz ryby łososiowate od lat 80-tych znajdują świetne warunki do
    bytowania i naturalnego rozrodu to z dużym prawdopodobieństwem można
    przypuszczać, że wcześniej też tu docierały. Jednak tak jak wiele innych
    gatunków zostały przez człowieka wytępione.
   • gammaruspulex Re: Środowisko naturalne 28.03.10, 21:32
    Opowiadałem już na te same Twoje pytania poprzednim razem, pod
    poprzednim artykułem o Bystrzycy w GW, więc powinineś już to
    wiedzieć. Skoro jednak pytasz ponownie, odpowiem Ci jeszcze raz,
    może tym razem zapamiętasz.
    1. Wszędzie tam, gdzie docierały z morza trocie wędrowne i gdzie
    warunki środowiskowe umożliwiały im tarło, występowała także osiadła
    forma Salmo trutta m fario, czyli pstrąg potokowy. Skoro warunki
    Bystrzycy umożliwiają tarło pstrągom, a tak jest, to z pewnością
    ryby te kiedyś także tam występowały. Obecnie zostały
    reintrodukowane.
    2. W wodnym ekosystemie jest miejsce na faunę bezkręgową, ryby
    spokojnego żeru i drapieżniki. Zauważ, nie wymieniam gatunkόw.
    Drobnymi bezkręgowcami odżywiają się nie tylko ryby drapieżne, ale
    rόwnież ryby spokojnego żeru, gdyż wszystkie nasze rodzime gatunki
    są mięsożerne. Zamiast pstrąga rolę drapieżnikόw mogą pełnić
    miętusy, okonie, szczupaki. Racjonalna gospodarka rybacka polega na
    tym, aby wykorzystać możliwie najlepiej warunki środowiskowe wody. W
    Bystrzycy najcenniejszymi gatunkami gospodarczymi są pstrągi i
    lipienie, dlatego te gatunki są tam popierane, zamiast pospolitych
    wszędzie szczupakόw czy okoni (ktόre także tam występują). Twoje
    obawy o wpływ pstrągόw na środowisko rzeczne są zatem absolutnie
    bezzasadne. Ilości wpuszczanego narybku są policzone i dostosowane
    do możliwości rzeki. Gospodarka prowadzona jest zgodnie z operatem
    rybackim zaopiniowanym przez ichtiologόw. Nie wprowadzaj więc proszę
    po raz kolejny Czytelnikόw w błąd, sugerując, że wędkarze zarybiają
    rzeki samowolnie i wprowadzają niekorzystne zmiany w środowisku.
    Przeciwnie, to właśnie pstrągarze najbardziej dbają o środowisko
    wodne. Mam nadzieję, że tym razem zapamiętasz?
    • Gość: leszeke Re: Środowisko naturalne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.03.10, 12:46
     Pewnie jak zwykle "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" ...
     Dlatego niestety mam pewne wątpliwości, czy budżetując "operaty
     rybackie" bieże sie zawsze pod uwage interes całego srodowiska (bo
     jak go zdefiniować rybacko ?) czy przede wszystkim to, ile ryb
     atrakcyjnych rybacko dany akwen może wyżywić ...
     Myśliwi tez teoretycznie dbala o jakość genetyczną zwierzyny, a w
     rzeczywistości często strzelają najlepsze sztuki, bo za to mają
     medale (mimo tego, ze równolegle mogą miec karę za nieplanowany
     odstrzał).
     Natomiast przey tzw. odtwarzaniu środowiska występują chyba podobne
     dylematy jak przy zabytkach historycznych - która warstwę uznać za
     najcenniejszą i udostępnic publiczności ? I kto powinien o tym
     decydować ?
     Wcale nie mówię, że nie należy w ogóle prowadzić gospodarki
     rybackiej, bo niestety zmian tzw. cywilizacyjnych nie odwrócimy.
     Więc przy okazji Świąt życzę przyjemnego męczenia pstrąga wszystkim
     którym sprawia to przyjemność.
   • grzecho_pl Re: Środowisko naturalne ? 29.03.10, 17:21
    Gość portalu: leszeke napisał(a):

    > Oczywiście jestem przeciw bezmyślnemu niszczeniu koryta rzeki.

    Potem jednak następuje "ale" skupiające się przede wszystkim na zastrzeżeniach
    do wędkarzy, którzy starają się właśnie zapobiec temu bezmyślnemu niszczeniu
    koryta rzeki.

    Może rozwinąłbyś to co jest przed "ale", bo o to w tej dyskusji chodzi. Potrzeba
    zachowania rzeki w jej naturalnym charakterze nie jest dla wszystkich oczywista.
    Gdyby tak było nie pojawiałyby się tego typu projekty finansowane na dodatek ze
    środków unijnych.
     • grzecho_pl Re: Środowisko naturalne ? 29.03.10, 22:20
      zubelz napisał:

      > Jakimś dziwnym "zbiegiem okoliczności" można nazwać dotację na ten cel, gdy
      inne ważniejsze dla regionu inwestycje takiego szczęścia nie miały.

      Widać nie były równie ważne dla naszych lokalnych polityków starających się o
      reelekcje w jesiennych wyborach samorządowych. Jeśli taka inwestycja nie
      przekłada się na wynik wyborczy to cynicznie z niej się rezygnuje, gdy jest
      wręcz odwrotnie to już co innego, brnie się po trupach do celu, a że w tym
      wypadku tym trupem ma być Bystrzyca, nie szkodzi, kto będzie po niej płakał,
      najwyżej 2000 wędkarzy...

      ale oni, ich rodziny i znajomi będą wiedzieli, w której kratce postawić krzyżyk
      jesienią.
  • lizardos Awantura o gałęzie, pstrągi i kajaki na Bystrzycy 29.03.10, 21:56
   Byłem z kolegą w niedzielę nad Bystrzycą i zastanawiam się jakiego klucza
   panowie od melioracji używali przy typowaniu drzew "do sprzątnięcia"?
   Dziwnie trochę to wyglądało, bo z całego szeregu drzew i krzewów rosnących na
   brzegu jeden nagle był wycięty. W innym przypadku oberżnięto drzewu zdrowe
   konary zwisające nad brzegiem, zostawiając te nad wodą oraz te chore. W innym
   miejscu, w sporej odległości od wody krzaki były wygolone do ziemi.
   Ta sama historia dotyczy "przeszkód wodnych" - jedne zostały z całą chmarą
   butelek i innego śmiecia, a inne nie wiadomo z jakich przyczyn zostały
   wydobyte na brzeg.
   Co kierowało panami regulantami? Feng Shui? Karma? Jakieś tajemnicze biopola?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka