Dodaj do ulubionych

TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!!!!!!!

IP: *.238.75.228.adsl.inetia.pl 22.12.04, 11:02
Apeluję do wszystkich rodziców o obronę tego przedszkola przed likwidacją,
która nie ma żadnego uzasadnienia. Komuś bardzo zależy na przejęciu tego
atrakcyjnego miejsca.
Obserwuj wątek
   • Gość: OLO Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.238.65.175.adsl.inetia.pl 31.12.04, 10:29
    SKANDAL ROZMAWIACIE O TZW. INTERESIE SPOŁECZNYM, LUDZIE, A POMYŚLAŁ KTOŚ O
    DZIECIACH, KTÓRE PRZYWIĄZAŁY SIĘ NIE TYLKO DO LUDZI ALE I DO MIEJSCA, DLA NICH
    PRZEJŚCIE DO NOWEGO MIEJSCA TO OGROMNY STRES, WIELE Z NICH CZIĘŻKO PRZEŻYWAŁO
    PIERWSZE ROZTANIE Z RODZICAMI, PRZYZWYCZAIŁY SIĘ JUŻ, A TERAZ CHCE SIĘ ICH
    ZMUSIĆ DO TUŁACZKI I DALSZYCH STRESÓW.
    ŻAŁUJĘ RADEGAŚCIE, ŻE NIE JESTEŚ W SYTUACJI NAS RODZICÓW, GDYBYŚ MIAŁ SWOJE
    DZIECKO W TAKIEJ SYTUACJI WALCZYŁBYŚ O JEGO DOBRO. NIE ROZUMIEM TWOICH SŁÓW O
    INTERESIE SPOŁECZNYM, CO MIESIĄC WSZYSCY RODZICE PŁACĄ SAMI ZA PRZEDSZKOLE
    PONAD 200 ZŁ ZA DZIECKO, NIKT NAM NIE DAJE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU ZA DARMO.
    CO DO BRAKU PIENIĘDZY NA REMONTY, MOŻE TRZEBA POSZUKAĆ PIENIĘDZY U SPONSORÓW,
    HIPERMARKET, PLANOWANE CENTRA HANDLOWE ITP. IDĄC TROPEM LIKWIDACJI RZECZY NA
    KTÓRE NIE MA PIENIĘDZY, TRZEBA POZAMYKAĆ WIĘKSZOŚĆ LUBELSKICH DRÓG, KTÓRE NIE
    NADAJĄ SIĘ DO JAZDY I NIE MA PIENIĘDZY NA ICH REMONTY.
  • ekspert.ad.vocem Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! 28.12.04, 05:47
   chcecie ratowac przedszkole? wiec skorzystajcie z tego artykulu...
   zrodlo: 'Urzad i obywatel' - dodatek 'gazety prawnej'

   ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW
   Zgoda kuratora na likwidację przedszkola samorządowego


   Szkoła, a także placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
   terytorialnego, mogą zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii
   kuratora oświaty. Warunek powyższy powinien być również spełniony w przypadku
   likwidacji przedszkola.   Wojewoda podlaski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
   samorządzie gminnym stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie
   likwidacji przedszkola samorządowego.

   Rada Gminy Zbójna w zakwestionowanej przez organ nadzorczy uchwale zawarła
   przepis, w którym określiła, że likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004 roku
   Przedszkole Samorządowe w Zbójnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania
   nadzorczego wojewoda doszedł do wniosku, że powyższa uchwała została podjęta
   bez zawiadomienia Podlaskiego Kuratora Oświaty – w ustawowym terminie – o
   zamiarze likwidacji przedszkola samorządowego. Zgodnie zaś z przepisem art. 59
   ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.
   nr 67, poz. 329 z późn. zm.), szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem
   roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ
   uczniom możliwości kontynuowania nauki w tego typu szkole.

   Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
   likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów,
   właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
   terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła, a także
   placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, mogą
   zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Obowiązki
   wynikające z cytowanego artykułu powinny, zdaniem wojewody, być również
   spełnione w przypadku likwidacji przedszkola. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1)
   wskazanej wyżej ustawy, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa bez bliższego
   określenia o szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole. W związku z
   powyższym „podjęcie przez Radę Gminy Zbójna uchwały w sprawie likwidacji
   Przedszkola Samorządowego w Zbójnej z naruszeniem art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o
   systemie oświaty stanowi naruszenie prawa na tyle istotne, że skutkuje
   stwierdzeniem nieważności uchwały w całości” – stwierdził wojewoda w swym
   rozstrzygnięciu nadzorczym.


   Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z dnia 5 maja 2004 r.

   Sygn. PN. II. 0911 – 25/04

   • Gość: aka Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 28.12.04, 23:36
    Chcę się ustosunkować do wypowiedzi z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o ogrzewanie
    to przeprowadzono modernizację przy ul.Różanej co spowodowało spadek kosztów
    utrzymania o 50%.Sanepid pozytywnie ustosunkował się do warunków sanitarnych.
    Następnie - w związku z niżem demograficznym celowe jest utrzymanie mniejszych
    przedszkoli ponieważ koszty utrzymania będą mniejsze niż w przypadku dużych
    przedszkoli. Warto nadmienić,że większość rodziców zadeklarowała,iż nie odda
    dzieci do przedszkola na ul.Dziewanny. Co wtedy postanowi komisja do spraw
    oświaty?Chcę również zaznaczyć, że rodzice byli poinformowani na parę dni przed
    podjęciem decyzji o losach przedszkola na Różanej.Czasu na jakiekolwiek
    działanie jest bardzo mało.Mamy nadzieję,że radni naszego miasta pomogą nam i
    niedopuszczą do likwidacji jednego z najlepszych przedszkoli. Czy ktoś kto się
    wypowiedział w imieniu Urzędu Miasta zadał sobie trud osobistego sprawdzenia
    warunków w obu przedszkolach? Czy zapoznał się z raportem wizytatora z zeszłego
    roku dotyczącego spornych placówek? Jeśli tak to mam pewność, że stoi po
    stronie przedszkola nr72 przy Różanej i pomoże nam obronić tę placówkę.
  • Gość: Urząd Miasta - BP Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.um.lublin.pl / *.um.lublin.pl 28.12.04, 10:48
   Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zamiaru likwidacji tego i jeszcze jednego
   przedszkola - skopiowane z Biuletynu Informacji Publicznej na stronie UM.
   Rozumiemy apelowanie, nie rozumiemy dezinformacji.

   "UZASADNIENIE
   Przedkładana uchwała ma charakter intencyjny. Zgodnie z przepisem art.59 ust. 1
   ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j. t. z 2004 r., Dz. U.
   Nr 256, poz. 2572) cyt.: "Szkoła publiczna, (...) może być zlikwidowana z
   końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten
   organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym
   samym albo zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6
   miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów, właściwego
   kuratora oświaty (...) o zamiarze likwidacji." Powyższy przepis ma również
   zastosowanie do przedszkola, gdyż w świetle art. 3 pkt. 1 powołanej ustawy,
   cyt.: "Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o
   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole." W przypadku przedszkola
   prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustawodawca wymaga
   również pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 59 ust. 2 ustawy o systemie
   oświaty).

   W bieżącym roku szkolnym miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 62
   przedszkoli, oferujących łącznie 6784 miejsca.

   Proponowane do likwidacji Przedszkole nr 28 przy ul. Kruczej 6, funkcjonuje w
   obiekcie o powierzchni użytkowej 490 m2. Budynek znajduje się w dobrym stanie,
   jednakże wymaga docieplenia. Konieczna jest wymiana stolarki okiennej,
   instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania. W dostatecznym
   stanie technicznym znajduje się wymiennikownia ciepła. Nieruchomość stanowiąca
   własność Miasta, znajduje się na działce o powierzchni 2158 m2, będącej w ok.
   58% własnością osoby prywatnej. Prawo własności części działki o powierzchni
   1262 m2, ustanowione zostało w 2002 r. Sytuacja powyższa powodować będzie
   konieczność zawarcia umowy dzierżawy na użytkowanie działki, o co już wystąpił
   właściciel w październiku br., proponując czynsz miesięczny w wysokości 3 600
   zł. W stosunku do pozostałej części działki, została wniesiona przez inną
   osobę prywatną sprawa, o ustalenie prawa własności.

   Do Przedszkola nr 28, posiadającego 100 miejsc w 4 salach dydaktycznych,
   zapisanych zostało 74 dzieci (dziennie uczęszcza ok. 56 dzieci). Od kilku lat
   zauważa się spadek zainteresowania rodziców tą placówką, co w 2003 roku
   spowodowało likwidację oddziału w trakcie roku szkolnego.

   W niedalekim sąsiedztwie Przedszkola nr 28 funkcjonują trzy inne przedszkola
   publiczne prowadzone przez Miasto Lublin. Wymienione poniżej w tabeli cztery
   przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, dysponujące 459 miejscami
   przyjęły 405 dzieci, nie uzyskując tym samym w pełni naboru. Trzy z nich
   dysponują 94 wolnymi miejscami. Po ewentualnej likwidacji Przedszkola nr 28,
   dzieci dotychczas uczęszczające do tego przedszkola znajdą miejsca w
   Przedszkolach nr 4, 18, 26 (łącznie 68 miejsc wolnych w systemie 10-godzinnym).

   [tu następuje tabela obrazującą aktualny stan organizacyjny wymienionych
   czterech przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz
   wykorzystanie w nich miejsc).


   Z [...] tabeli wynika, że Przedszkola nr 4, 18, 26, posiadające łącznie 359
   miejsc na pobyt 10-godzinny, są w stanie zapewnić opiekę wychowawczo-
   dydaktyczną dzieciom zamieszkałym w tym rejonie.

   Przedszkole nr 72 przy ul. Różanej rozpoczęło swoją działalność w 1984 r.
   Mieści się w budynku o powierzchni użytkowej 921 m2, wybudowanym z
   przeznaczeniem na przedszkole. Stan konstrukcji budynku jest dobry, jednakże
   konieczna jest termomodernizacja budynku, wymiana instalacji centralnego
   ogrzewania oraz remont kapitalny kuchni. Posadowione zostało na działce o
   powierzchni 6416 m2.

   Do przedszkola posiadającego 5 sal dydaktycznych oraz 120 miejsc, uczęszcza
   obecnie 114 dzieci. Poza nim w osiedlu "Ruta" na Czubach, funkcjonuje przy ul.
   Dziewanny 19 Przedszkole nr 69 z 84 miejscami. Zajmuje budynek o powierzchni
   użytkowej 1480 m2, którego część o powierzchni 660,15 m2 użytkuje Szkoła
   Podstawowa nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego 8 w Lublinie, na potrzeby
   dydaktyczne dzieci klas I-III. Budynek wymienionego przedszkola jest obiektem
   stosunkowo nowym, oddanym do użytku w 1991 r., w znacznie lepszym stanie
   technicznym aniżeli obiekt przy ul. Różanej 9, mieszczący Przedszkole nr 72. W
   2003 roku przeprowadzono remont generalny wymiennikowni ciepła. Pod względem
   technicznym konieczne jest docieplenie stropodachów i ścian, wymiana stolarki
   okiennej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

   Od września 2005 r., po planowanym opuszczeniu pomieszczeń przez Szkołę
   Podstawową nr 38, przedszkole będzie dysponowało 184 miejscami i będzie mogło
   zaspokoić potrzeby w zakresie usług przedszkolnych na osiedlu "Ruta".

   Dodatkowo uruchomiony zostanie oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w
   Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie.

   Mając na uwadze fakt, iż w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej
   9, nie ma przedszkola, utworzenie w szkole oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-
   letnich, przybliży tę placówkę dzieciom zamieszkałym w rejonie wymienionej
   szkoły.

   (tu następuje tabela obrazująca stan organizacyjny placówek wychowania
   przedszkolnego w wymienionym rejonie, od 1 września 2005 r., przy założeniu iż
   nastąpi likwidacja przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9).

   Aktualnie do obydwu przedszkoli (nr 69 i nr 72), posiadających łącznie 204
   miejsca, uczęszcza 203 dzieci. Z (...) tabeli wynika, iż jest możliwe
   zapewnienie miejsc dla wszystkich dzieci.
  • Gość: Sławomir Janicki MOŻNA URATOWAĆ PRZEDSZKOLE IP: *.lublin.mm.pl 29.12.04, 01:50
   W 2003 roku prezydent Pruszkowski usiłował doprowadzić do likwidacji
   Przedszkola Nr 73 na osiedlu Skarpa w dzielnicy Czuby. Dzięki zdecydowanemu
   oporowi rodziców i dyrekcji przedszkola oraz zaangażowaniu się pewnej grupy
   radnych do likwidacji przedszkola nie doszło. Jak bardzo niewydarzony był to
   pomysł świadczy najlepiej fakt, że w bieżącym roku szkolnym przedszkole to jest
   najlepiej wykorzystane ze wszystkich przedszkoli miejskich działających na tym
   osiedlu.
   Podobnie udało się obronić przed likwidacją byłe przedszkole wojskowe przy Al.
   Racławickich (obecnie Przedszkole Nr 5). Prezydent długo opierał się przed
   bezpłatnym przejęciem tego przedszkola od wojska. I znów dzięki postawie
   rodziców i części radnych udało się pokonać opór prezydenta.
   Sprawa likwidacji przedszkola przy ul. Różanej będzie rozpatrywana na
   najbliższej sesji Rady Miejskiej, 30 grudnia br. Warto, by jak najliczniejsza
   grupa rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola przyszła na sesję
   Rady. Początek obrad o godz. 9:00 w ratuszu (pl. Łokietka 1).
   Sławomir Janicki
   radny Rady Miejskiej Lublina
   • ekspert.ad.vocem Re: Mozna uratowac to przedszkole...! 29.12.04, 13:46
    Mozna, zapewne mozna i potrzeba. I bardzo dobrze, ze pan Slawomir Janicki jako
    radny nie tylko zaistnial na tym forum (to juz chyba drugi post), ale
    podpowiada jak powinni sie zachowac zainteresowani. Jestem przekonana, ze
    warunki poddania pod glosowanie projektu uchwaly o likwidacji przedszkola nie
    zostaly wypelnione przez urzednikow, a tego rodzice beda mogli dowiesc tylko na
    sali obrad rady. Zanim wojewoda uchyli uchwale podjeta z naruszeniem prawa...
    (jak widac, obawiam sie, ze uchwala moze jednak przejsc)

    Nie mam dzieci w tym przedszkolu, ani w zadnym innym, ale od swoich znajomych
    slysze wiele zlych slow o funkcjonowaniu przedszkoli, wiec jesli jest jakies,
    ktorego rodzice chca bronic - nalezy im pomoc...
    • Gość: aka Re: Mozna uratowac to przedszkole...! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 29.12.04, 18:58
     My niestety równiez obawiamy się przejścia uchwały o likwidacji przedszkola
     przy Różanej.Będziemy bronić naszego przedszkola do końca.Mamy ogromną
     nadzieję, że są ludzie którzy nam pomogą i niedopuszczą do likwidacji
     przedszkola. Wydaje się,że popełniono pomyłkę nie sprawdzając warunków w obu
     przedszkolach a teraz jest to obrona podjetej decyzji.Każdy może się pomylić
     ważne by nie brnąć dalej w tym kierunku. Mamy naprawdę niewiele czasu na
     jakiekolwiek działania dlatego apeluję o wszelką pomoc w naszej sprawie.Mamy
     solidne argumenty na nasza obronę natomiast nie chcemy atakować przedszkola
     przy Dziewanny. Nie to jest naszym celem.
     Mamy nadzieję, że jutro nasze argumenty zostaną wysłuchane i radni podejmą
     decyzję na naszą korzyść.
     • Gość: aka Re: Mozna uratowac to przedszkole...! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 30.12.04, 22:19
      Dziś została zdjęta z obrad uchwała o ewentualnej likwidacji przedszkola przy
      Różanej. Mamy nadzieję, że przez dwa następne tygodnie uda nam się przekonać
      wszystkich aby nie likwidowano tej placówki.Chcemy walczyć do końca.
      Chce również podziękować wszystkim, którzy pomogli i pomagają nam w tej
      sprawie.Zaczynam wierzyć,że zwykli ludzie mogą uzyskać pomoc osób mądrzejszych,
      wykształconych i wrażliwych na wołanie o pomoc.
      Nie chcemy szukać winnych,chcemy ratować wspaniałe przedszkole i jego personel.
      Składam serdeczne życzenia wszystkim - Szczęśliwego Nowego Roku !!!
  • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 31.12.04, 00:12
   czy zdajecie sobie sprawe, ze lublin ma najwieksza siec przedszkoli ze
   wszystkich duzych mist, a jest miastem najbiedniejszym? czy zdajecie sobie
   sprawe, ze budzet miasta jest mocno ograniczony i idiotyzmem by bylo marnowanie
   pieniedzy na remont przedszkola jesli tuz obok jest budybek w znacznie lepszym
   stanie?czy wiecie, ze caly personel przedszkola ma zagwarantowane posady w
   innych placowkach?dlaczego w kazdej decyzji urzednikow dopatrujecie sie zlej
   woli lub niekompetencji i mowicie, ze takie pomysly to realizacja interesow
   jakichs tajemniczych grup (trzymajacych wladze?)a chec utrzymania przedszkola
   za wszelka cene nie jest realizacja interesow takiej grupy???(o ile rodzicow w
   pewnym stopniu rozumiem, bo argumenty emocjonalne to sa jakies argumenty, o
   tyle np. pana janickiego w ogole, bo radny miasta powinien chyba myslec o calej
   spolecznosci...)jak w tym miescie/regionie/kraju ma byc lepiej, skoro kazda
   proba jakiejs racjonalizacji jest blokowana na zasadzie "bo tak jest mi teraz
   lepiej?"wasze dzieci za ok. 2 lat pewnie skoncza przedszkole, i co, nadal
   bedziecie go tak bronic?niestety, urzednicy WOiW UM planujac budzet nie moga
   sie kierowac emocjami i sentymentami, bo byli by bardzo zlymi urzednikami...a
   co do przepisu, ktory mowi, ze kurator moze zablokowac decyzje o likwidacji
   szkoly, jest to typowe bandyckie zagranie czerwonej Lybackiej...latwo decydowac
   o czyms, jesli ktos inny za to placi samemu zbierajac poparcie i
   uznanie "wrazliwego spolecznie". na koniec chcialem podkreslic,iz ciesze sie,
   ze wiekszosc osob na tym forum zachowuje kulture i broni przedszkola wyrazajac
   troske glownie martwiac sie o los dzieci a nie by dokopac ludziom prezydenta, a
   to coraz rzadsze. jeszcze slowko do pana janickiego: latwo nazywac jakies
   pomysly niedowarzonymi, uzywajac argumentow nijak majacych sie do tego co
   mowili oponenci, ale robiacych wrazenie. bo nikt z autorow polyslu likwidacji
   przedszkola na skarpie nie mowil, ze jest ono zle, czy ze nie chodza do niego
   dzieci. wskazywano natomiast, ze w dwoch przedszkolach w poblizu jest mnostwo
   wolnych miejsc...ktorych by nie bylo po likwidacji tamtego przedszkola. tak
   mamy 1 pelne i dwa puste, tak by byly 2 pelne, chyba nie musze mowic ktora
   opcja jest rozsadniejsza? mimo wszystko, choc uprawia pan propagande, milo jest
   widziec, ze sa jeszcze ludzie sprawujacy wladze nie oderwani od ludzi ktorzy
   ich wybrali...przepraszam za rozmar posta, ale nie moge skonczyc jak zaczne:D
   • ekspert.ad.vocem Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! 31.12.04, 03:23
    odpowiem, uzywajac tak przeze mnie nielubianego sposobu komentownia fragmentow
    wypowiedzi:

    >czy zdajecie sobie sprawe, ze lublin ma najwieksza siec przedszkoli ze
    >wszystkich duzych mist, a jest miastem najbiedniejszym?

    * nie zdajecie sobie sprawy, bo to co tu zostalo przytoczone jest nieprawda...
    w liczacym niespelna 172 tys. ludnosci Olsztynie sa 43 przedszkola, jak podaje
    kuratorium oswiaty... lubelskie kuratorium oswiaty nie publikuje wykazu
    przedszkoli, natomiast ile Lublin ma mieszkancow przypominac chyba nie trzeba?

    >czy zdajecie sobie sprawe, ze budzet miasta jest mocno ograniczony i
    >idiotyzmem by bylo marnowanie pieniedzy na remont przedszkola jesli tuz obok
    >jest budybek w znacznie lepszym stanie?czy wiecie, ze caly personel
    >przedszkola ma zagwarantowane posady w innych placowkach?dlaczego w kazdej
    >decyzji urzednikow dopatrujecie sie zlej woli lub niekompetencji i mowicie, ze
    >takie pomysly to realizacja interesow jakichs tajemniczych grup (trzymajacych
    >wladze?)a chec utrzymania przedszkola za wszelka cene nie jest realizacja
    >interesow takiej grupy???(o ile rodzicow w pewnym stopniu rozumiem, bo
    >argumenty emocjonalne to sa jakies argumenty, o tyle np. pana janickiego w
    >ogole, bo radny miasta powinien chyba myslec o calej spolecznosci...)jak w tym
    >miescie/regionie/kraju ma byc lepiej, skoro kazda proba jakiejs racjonalizacji
    >jest blokowana na zasadzie "bo tak jest mi teraz lepiej?"wasze dzieci za ok. 2
    >lat pewnie skoncza przedszkole, i co, nadal bedziecie go tak bronic?

    *niejeden idiotyzm wladz miejskich byl juz na tym forum celnie omawiany przez
    internautow i to miesiacami, zanim dotarlo do wladz miejskich, ze upieraja sie
    wbrew opinii mieszkancow ... zapewne likwidacja przedszkola tez moze do nich
    nalezec... w poscie powyzej z bip um wyciagnieto dane, ktore wcale nie wskazuja
    na to, by tak latwo mozna znalezc te wolne miejsca, chyba ze bedzie to dokonane
    kosztem maluchow, gniezdzacych sie w zbyt licznych grupach... poza tym, jakies
    pieniadze byly jednak wydane na remont przedszkola na rozanej w poprzednim roku
    (instalacja grzewcza) i to dopiero jest idiotyzm do kwadratu, zeby je
    zmarnowac... jak wynika z wypowiedzi personelu przedszkola, cytowanych przez
    gazety lubelskie - nie dla wszystkich znajda sie miejsca pracy, wiec powieksza
    ci ludzie liczbe bezrobotnych lub nauczycieli na urlopach zdrowotnych, ktorzy
    obciaza budzet wyplatami wynagrodzen przez rok bez koniecznosci swiadczenia
    pracy... bronimy przedszkola nie tylko dla tych dzieci, ktore dzisiaj do niego
    chodza, ale i dla tych, ktore pojda do niego jutro: Zosia ma braciszka, Krzys
    ma siostrzyczke, a Jas nawet trzy siostrzyczki, wiec to nie jest tak, ze raptem
    zabraknie dzieci do przedszkola, ktore ma pelne oblozenie i na dodatek swietna
    ekipe wychowawcow - tego argumentu tez nie pojmujesz, ze przedszkole
    przedszkolu nie rowne...???? grupa trzymajaca wladze...??? czyzby za taka sie
    uwazali ludzie prezydenta??? bo przeciez nie sa nimi rodzice dzieci z
    przedszkola? calkowity brak logicznego argumentowania...

    >niestety, urzednicy WOiW UM planujac budzet nie moga sie kierowac emocjami i
    >sentymentami, bo byli by bardzo zlymi urzednikami...

    *wiec urzednicy WOiW UM sa (nie: byli by, tylko: byliby) bardzo zlymi
    urzednikami skoro nie pojmuja nadrzednego interesu: obrony dobrego w mniemaniu
    rodzicow przedszkola...!!! i na dodatek nazywaja to jeszcze emocjami
    rodzicow...!

    >a co do przepisu, ktory mowi, ze kurator moze zablokowac decyzje o likwidacji
    szkoly, jest to typowe bandyckie zagranie czerwonej Lybackiej...latwo decydowac
    o czyms, jesli ktos inny za to placi samemu zbierajac poparcie i
    uznanie "wrazliwego spolecznie".

    *hmm... i to jest dowod na poparcie twojej tezy, przeze mnie potwierdzonej, ze
    urzednicy WOiW UM sa bardzo zlymi urzednikami... DOBRY URZEDNIK wiedzialby, ze
    przepis, na ktory sie powoluje pochodzi z ustawy o systemie oswiaty, ktora
    zostala uchwalona przez Sejm w 1991 roku, a z tak nielubiana przez ciebie
    Lybacka ma tyle wspolnego, ze ona ja musi realizowac, podobnie jak ty...

    >na koniec chcialem podkreslic,iz ciesze sie, ze wiekszosc osob na tym forum
    >zachowuje kulture i broni przedszkola wyrazajac troske glownie martwiac sie o
    >los dzieci a nie by dokopac ludziom prezydenta, a to coraz rzadsze.

    *jak widac z powyzszych komentarzy ludziom prezydenta (a sa tacy ludzie...?)
    najbardziej dokopales ty sam...

    >jeszcze slowko do pana janickiego: latwo nazywac jakies pomysly
    >niedowarzonymi, uzywajac argumentow nijak majacych sie do tego co
    >mowili oponenci, ale robiacych wrazenie. bo nikt z autorow polyslu likwidacji
    >przedszkola na skarpie nie mowil, ze jest ono zle, czy ze nie chodza do niego
    >dzieci. wskazywano natomiast, ze w dwoch przedszkolach w poblizu jest mnostwo
    >wolnych miejsc...ktorych by nie bylo po likwidacji tamtego przedszkola. tak
    >mamy 1 pelne i dwa puste, tak by byly 2 pelne, chyba nie musze mowic ktora
    >opcja jest rozsadniejsza? mimo wszystko, choc uprawia pan propagande, milo
    >jest widziec, ze sa jeszcze ludzie sprawujacy wladze nie oderwani od ludzi
    >ktorzy ich wybrali...

    *i kolejny blad czlowieka prezydenta... i to nie tylko ortograficzny lub
    semantyczny (niedowarzony znaczy tyle co niezupelnie uksztaltowany pod wzgledem
    psychicznym lub umyslowym; pomysl mogl byc co najwyzej niewywazony - to sa
    takze skutki chodzenia do zlego przedszkola :-))... w watku jest mowa o
    przedszkolu na rozanej, a nie na skarpie...pan Janicki nie sprawuje
    wladzy...!!! pan janicki zostal wybrany przez wyborcow, by reprezntowal ich
    stanowisko wobec ludzi prezydenta i robi to we wlasciwy sposob, za co juz
    zostal pochwalony na tym forum, a nawet w tym watku i co zapewne sklonilo A.
    Pruszkowskiego do zabrania glosu w watku dotyczacym budzetu (zreszta - jezeli
    jest to faktycznie A. Pruszkowski, to wypowiedz nie byla zbyt fortunna, ale nie
    tu miejsce na jej ocene, zrobil to juz niezle mike:-))

    >przepraszam za rozmar posta, ale nie moge skonczyc jak zaczne:D

    *a lepiej byloby nie zaczynac w ogole... mniejsza bylaby szkoda dla ludzi
    prezydenta:-))
    • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 31.12.04, 11:56
     ") * nie zdajecie sobie sprawy, bo to co tu zostalo przytoczone jest
     nieprawda...
     ) w liczacym niespelna 172 tys. ludnosci Olsztynie sa 43 przedszkola, jak
     podaje
     ) kuratorium oswiaty... lubelskie kuratorium oswiaty nie publikuje wykazu
     ) przedszkoli, natomiast ile Lublin ma mieszkancow przypominac chyba nie
     trzeba?"
     w kilka sekund na stronie um znalazlem info ile jest przedsszkoli, ok 60
     prowadzonych przez miasto i ponad 10 prywatnych, spolecznych itp...nie znaczy,
     to ze w olsztynie tez nie jest za duzo.


     ") na to, by tak latwo mozna znalezc te wolne miejsca, chyba ze bedzie to
     dokonane
     ) kosztem maluchow, gniezdzacych sie w zbyt licznych grupach... "

     po likwidacji filii szkoly 38 na dziewanny bedzie tam okolo 180 miejsc, dzis
     chodzi tam okolo 60 dzieci, na rozana okolo 100(troche ponad)...jak nie chcesz
     poslac dziecka na dziewanny, ok, ale nie mijaj sie z prawda, bo wolne miejsca
     beda o dwa kroki od obecnego przedszkola...(przepraszam za brak doslownosci,
     tak naprawde nie przeliczalem krokow:)

     "*niejeden idiotyzm wladz miejskich byl juz na tym forum celnie omawiany przez
     ) internautow i to miesiacami, zanim dotarlo do wladz miejskich, ze upieraja
     sie
     ) wbrew opinii mieszkancow "
     jesli cos ma opinie mieszkancow nie znaczy ze jest dobre (krytykowany przez
     wielu pruszkowski zostal wybrany w wiekszosciowym glosowaniu...takie
     juz "uroki"demokracji)...w wielu sytuacjach mieszkancy mieli racje, wg mnie w
     przypadku przedszkola wiele wskazuje ze jej nie maja. tym bardziej, ze co by
     nie mowic o ekipie pruszkowskiego, to akurat urzednikow od oswiaty bym sie nie
     czepial, bo to nie tylko kompetentni fachowcy ale i ludzie na poziomie (mozna
     pojsc do urzedu i sie samemu przekonac), o czym swiadczy chocby to, ze to chyba
     jedyny wydzial "nie ruszany" po zmianie wladzy w lublinie...     ") (instalacja grzewcza) i to dopiero jest idiotyzm do kwadratu, zeby je
     ) zmarnowac..."
     "przeciez tego budynku nie wyburzy sie od tak, jak sie sprzeda to sie remont
     uwzgledni, jak sie przeznaczy na cos innego to sie przyda ogrzewanie:D

     ")nie dla wszystkich znajda sie miejsca pracy"
     to akurat jest klamstwo albo nauczycieli ,albo gazet...chyba ze jako miejsce
     pracy nauczyciel rozumie posadke 2 kroki od mieszkania, ale to jest doopa a nie
     nauczyciel, ludzie czasem dojezdzaja do pracy kilkadziesiat kilometrow

     "bronimy przedszkola nie tylko dla tych dzieci, ktore dzisiaj do niego
     ) chodza, ale i dla tych, ktore pojda do niego jutro"
     urzednicy mysla o tym, jak w sytuacji absolutnego nizu(tych dzieci co przyjda
     jutro moze byc rzeczywiscie piecioro:), utrzymac jakos rozsadna siec
     przedszkoli i miejsca pracy dla ich kadry
     jesli zlikwidujesz przedszkole na dziewanny to 60 dzieciakow stamtad nie ma
     gdzie chodzic, na rozana sie nie zmieszcza, stuacja odwrotna jest natomiast
     mozliwa...

     "zabraknie dzieci do przedszkola, ktore ma pelne oblozenie i na dodatek
     swietna
     ) ekipe wychowawcow - tego argumentu tez nie pojmujesz, ze przedszkole
     ) przedszkolu nie rowne...???? "
     rozumiem doskonale, ale 1. wychowawcy beda uczyc gdzies indziej, wiec w
     szerszej perspektywie ich brak tutaj nie ma znaczenia ( podkreslam, ze rozumiem
     postawe rodzicow chcacych, aby wlasnie ich dzieci byly przez tych wychowawcow
     uczone!)
     co do oblozenia pisalem o takiej sytuacji na skarpie...acha, miasto nie ma
     obowiazku w ogole prowadzic przedszkoli, ale to tak na marginesie.

     "grupa trzymajaca wladze"- dobra, niefortunny zart (smieszny mi sie wydal w
     nocy:), mial byc uszczypliwy w stosunku do forumowiczow we wszystkim
     doszukujacych sie spisku...ale masz racje - ktos musi wladze sprawowac i o ile
     mi wiadomo, w oswiacie robia to ludzie z WOiW do spolki z kuratorium ( o czym
     nizej) i nie widze nic zlego w tym, by rzeczy nazywac po imieniu.
     "bo przeciez nie sa nimi rodzice dzieci z
     ) przedszkola?"
     oczywiscie, ze nie co wielokrotnie podkreslalem...ale np. postawa pani dyrektor
     (bedacej na stanowisku od 2 lat) zdaje sie wskazywac, ze g ja obchodza dzieci
     tak na prawde a bardziej jej wlasny interes...

     ")niestety, urzednicy WOiW UM planujac budzet nie moga sie kierowac emocjami
     ) i
     ) )sentymentami, bo byli by bardzo zlymi urzednikami...
     )
     ) *wiec urzednicy WOiW UM sa (nie: byli by, tylko: byliby) bardzo zlymi
     ) urzednikami skoro nie pojmuja nadrzednego interesu: obrony dobrego w
     mniemaniu
     ) rodzicow przedszkola...!!! i na dodatek nazywaja to jeszcze emocjami
     ) rodzicow...!"
     za blad kajam sie, tlumaczyc sie jakas dyscostam nie bede, moze wynik
     przemeczenia a moze za malo czasu spedzilem ze slownikiem albo chodzilem do
     zlego przedszkola ( o czym nizej:)...dzieki za uwage w kazdym razie. a co do
     meritum - nadal podtrzymuje swoja opinie:nic nie jest czarne i biale, a
     argumenty urzednikow sa wg mnie rownowazne (wlasciwie ciut mocniejsze skoro ich
     bronie:)z argumentami rodzicow. to nie urzednicy nazywaja je emocjami tylko ja,
     moze znow troche niefortunnie ale na pewno jest w tym sporo prawdy...i obrona
     dobrego przedszkola a szerokiej perspektywie na prawde nie jest nadrzednym
     interesem (a jak obecna kadra sie pojdzie na emeryture nadal bedzie takie dobre?
     a moze jak przejdzie do innych przedszkoli to nie dosc ze podniesie poziom w
     innych placowkach, to dzieki wiedzy i doswiadczeniu przyucza znacznie wiecej
     pedagogow niz gdyby siedzieli w jednym przedszkolu?...)

     "*hmm... i to jest dowod na poparcie twojej tezy, przeze mnie potwierdzonej, ze
     ) urzednicy WOiW UM sa bardzo zlymi urzednikami... DOBRY URZEDNIK wiedzialby,
     ze
     ) przepis, na ktory sie powoluje pochodzi z ustawy o systemie oswiaty, ktora
     ) zostala uchwalona przez Sejm w 1991 roku, a z tak nielubiana przez ciebie
     ) Lybacka ma tyle wspolnego, ze ona ja musi realizowac, podobnie jak ty... "
     kolejne drobne miniecie sie z prawda. Twoje. otoz w przepisie z 91
     stalo "opinia kuratora", a to Lybacka wlasnie wprowadzila poprawke "pozytywna
     opinie kuratora". diametralnej roznicy i konsekwencji jakie to za soba pociaga
     wyjasniac chyba nie musze? i nie wiem juz zupelnie, co ja mam do realizacji
     tych przepisow:Dacha, bardzo dobrze swiadczy to o urzednikach, ze dostrzegaja
     roznice takich tam malutkich zmianeczek, chyba nie zaprzeczysz?

     ") )na koniec chcialem podkreslic,iz ciesze sie, ze wiekszosc osob na tym foru
     ) m
     ) )zachowuje kulture i broni przedszkola wyrazajac troske glownie martwiac si
     ) e o
     ) )los dzieci a nie by dokopac ludziom prezydenta, a to coraz rzadsze.
     )
     ) *jak widac z powyzszych komentarzy ludziom prezydenta (a sa tacy ludzie...?)
     ) najbardziej dokopales ty sam... "
     pewne mimo wyjasnienia przeze mnie kilku kwestii i" drobnych nieporozumien" nie
     zmienisz swojego zdania, ale robilem co moglem. co do "kopania ludzi
     prezydenta"(tak okreslilem jego podwladnych - znow niefortunnie niestety bo
     zabrzmialo jakby chodzilo o mafie:) - trzeba byc typowym otumanionym
     czytelnikiem wyborczej( nie mowie, ze ty...powazne i bez ironii), zeby nie
     zauwazac pewnej oblesnej w swej skrajnej stronniczosci nagonki...na prawde
     rzesza osob (i forumowiczow i dziennikarzy) zajmuje sie danym problemem(czesto
     istniejacym, czasami nawet, chyba przypadkiem trafiaja blisko istoty)nie
     dlatego, ze ich ten problem boli, tylko by bruzdzic jednej grupie(pruszkowski)
     i wzmiacniac inne...ale dzialalnosc michnika i innych "rozowych" to temat na
     inny watek, a mowimy przeciez o przedszkolach.


     "niedowarzony" - to jednak skutek zmeczenia i tym razem prosze o wiare na
     slowo...czlowiekiem prezydenta nie jestem (hehe, troszke za mlodym na to:),
     miewalem jednak kontakt akurat z urzednikami z WOiW i znam problem z obu
     stron...tak jak teksty wyrazane przez roznych ludzi publicznie czesto sie
     spotykaja z opinia "cos sciemnia" to nie widze powodu by ci ludzie robili to na
     polu prywatnym...malo tego, przykro (chociaz z drugiej strony cieplo na sercu)
     robi sie czlowiekowi gdy widzi, jak bard
     • halinka4 Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! 06.01.05, 22:07
      pracy nauczyciel rozumie posadke 2 kroki od mieszkania, ale to jest doopa a nie
      >
      > nauczyciel,
      A skąd masz takie informacje dotyczace nauczycieli?,jak smiesz ich obrażać?nie
      zasłuzyli na to!!

      bedacej na stanowisku od 2 lat) zdaje sie wskazywac, ze g ja obchodza dzieci
      > tak na prawde a bardziej jej wlasny interes...
      Znów masz błędne informacje!!Na stanowisku dyrektora jest od 13 lat!a jako
      nauczyciel pracuje 25 lat!jeśli by ja dzieci nie obchodziły dawno by odeszła z
      zawodu!Jak smiesz dokopywac pracownikom tego przedszkola.
   • Gość: Sławomir Janicki Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.lublin.mm.pl 31.12.04, 11:38
    Szanowny/a Panie/Pani radegast.
    Chyba niezbyt dokładnie przeczytał Pan mój post. Niewątpliwie jest potrzebna
    zmiana sieci przedszkoli, ale także szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Na
    początku mijającego właśnie roku, gdy ustalano plan pracy Rady Miejskiej na
    2004 r. postulowałem poświęcenie jednej sesji Rady sprawom oświatowym, w tym
    także sprawie sieci placówek oświatowych. Niestety przez „grupę trzymającą
    władzę” zostało to zlekceważone. Na czerwcowej sesji poświęcono sprawie oświaty
    kilka godzin, przedstawiają tzw. raport o stanie oświaty, który raportem nie
    był (polecam lekturę protokółu tamtej sesji). Doraźnie próbuje się załatwiać
    pojedyncze tematy. Na wczorajszej sesji też miało być kilka oświatowych
    tematów. Na szczęście zostały zdjęte z porządku obrad z powodu późnej pory
    (sesja skończyła się po g. 21.).
    Proszę sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
    Czy należy likwidować najpotrzebniejsze przedszkole w dzielnicy?
    Czy należy likwidować najlepiej wyposażone i najtańsze przedszkole?
    Przedszkole Nr 73 na ul. Uśmiechu, które prezydent chciał zlikwidować, okazało
    się najpotrzebniejszym w tej dzielnicy, co zostało zweryfikowane praktycznie
    przez rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli. Przedszkole wojskowe okazało
    się również najbardziej obleganym przedszkolem ze wszystkich przedszkoli w
    tamtym rejonie, a ponadto przedszkolem najtańszym z punktu widzenia budżetu
    miasta. Dlatego działania prezydenta w obu tych przypadkach były niewłaściwe.
    Skutkiem takich działań musi być brak zaufania do kolejnych pomysłów
    prezydenta, zwłaszcza przy braku całościowej koncepcji sieci placówek
    oświatowych w Lublinie.
    • Gość: bosman Panie Janicki IP: *.lublin.mm.pl 31.12.04, 12:01
     Szczerze wyznam, że nigdy nie darzyłem Pana sympatią, o ile nie mylę Pana z
     byłym prezydentem miasta.Jeśli jest Pan inną osoba to proszę uważać ten post za
     niebyły. Ale jeśli jest Pan ta samą osobą, to zastanawiam się, czy Pańskie
     nastawienie do spraw obywateli naszego Miasta faktycznie uległo zmianie, czy
     jest to wyłącznie dzialanie "pod publiczkę" na poczet przyszłych wyborów.Jeśli
     mylę sie co do tego drugiego to chylę czoła. Nie mam dzieci w wieku
     przedszkolnym ale utożsamiam się z tymi obywatelami miasta których władza
     krzywdzi lub traktuje niesprawiedliwie, władza ktorej urzednicy są aroganccy,
     widzący tylko swoje wizje, czyt. wizje Ratusza, bez brania pod uwagę realiów i
     potrzeb mieszkańców. Czas pokaże Pańską prawdziwą "twarz". Pozdrawiam. bosman.
     • Gość: Sławomir Janicki Re: Panie Janicki IP: *.lublin.mm.pl 31.12.04, 12:23
      Szanowny Panie bosman!
      Jak każdy obywatel ma Pan prawo oceniać osoby działające publicznie, czy ich
      działalność służy mieszkańcom, czy nie?
      Nie wiem, co kształtowało Pana opinie o mojej działalności i o moich postawach.
      Nie zamierzam też przekonywać Pana, ani nikogo innego w sprawie oceny mojej
      publicznej działalności. Jak sam Pan słusznie zauważył, wcześniej, czy później
      jest to weryfikowane przez życie i przez ludzi. Zawsze się tym ocenom
      podawałem, nie mam też złudzeń, że oceny te będą zróżnicowane, tak jak były
      dotychczas.
      Działalność publiczną rozpocząłem w 1990 roku od stanowiska prezydenta miasta,
      a właściwie 10 lat wcześniej, w 1980 roku w „Solidarności”.
      Od tamtej pory cały czas uczestniczę w życiu publicznym naszego miasta, co raz
      jest bardziej, a raz mniej widoczne.
      Pozdrawiam
      Sławomir Janicki
      radny RM Lublina
    • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 31.12.04, 12:16
     "Jak bardzo niewydarzony był to
     pomysł świadczy najlepiej fakt, że w bieżącym roku szkolnym przedszkole to jest
     najlepiej wykorzystane ze wszystkich przedszkoli miejskich działających na tym
     osiedlu." tekst o niewydarzonym pomysle jest wg mnie chamstwem czynionym w
     stosunku do ludzi, ktorzy na to nie zasluguja (szerzej o tym w mojej odpowiedzi
     na post "eksperta ad vocem", tym bardziej, iz argument o wykorzystaniu
     przedszkola jest sredni - gdyby go nie bylo dwa pozostale cieszylyby sie rownie
     duza popularnoscia...ale o tym tez szerzej we wskazanym zrodle...
     czy urzednicy WOiW maja jakis wplyw na porzadek sesji RM?to powazne pytanie -
     nie znam odpowiedzi. protokol chetnie przeczytam ( miloby bylo gdyby Pan podal
     ew. link)
     pozdrawiam
     • Gość: Sławomir Janicki Co jest chamstwem? IP: *.lublin.mm.pl 31.12.04, 13:10
      Chamstwem to jest raczej nieliczenie się z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców
      i ich opiniami, a z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku prób
      likwidacji przedszkola 73 i przedszkola wojskowego.
      Pana zdaniem argument o napełnieniu przedszkola jest mało istotny. A jakiż to
      inny argument jest istotniejszy niż zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu?
      Pozostałe by się zapełniły? Oczywiście. I dlatego właśnie – Pana zdaniem –
      należało zlikwidować najpotrzebniejsze i najlepsze. Obawiam się, że dalsza
      dyskusja z Panem nie ma sensu. Żeby ułatwić Panu zrozumienie argumentacji
      przeciwko likwidacji przedszkola, na które jest duże zapotrzebowanie, proponuję
      Panu pewien eksperyment myślowy (nie życzę Panu, by zrealizował się
      kiedykolwiek w praktyce, zwłaszcza, że wraz z Panem ucierpiałyby z tego powodu
      inne osoby). W promieniu pięciu kilometrów od pańskiego miejsca zamieszkania
      likwiduje się wszystkie sklepy spożywcze. Nie ma problemu, bo przecież musi Pan
      kupować żywność, więc pójdzie Pan do najbliższego, to nic, że to będzie ponad 5
      km od pańskiego domu. Może wypróbuje Pan to, np. przez najbliższy miesiąc.
      Życzę miłych spacerów.
      Podobno udało się Panu bardzo szybko znaleźć potrzebną informację na stronie
      internetowej Urzędu Mijeskiego, życzę zatem równie szybkiego znalezienia - na
      tej samej stronie - protokółu wskazanej wcześniej sesji RM
      SJ
      • Gość: radegast Re: Co jest chamstwem? IP: *.resetnet.pl 31.12.04, 13:31
       proponuje Panu eksperyment myslowy:
       prosze sobie wyobrazic 3 sklepy polozone w linii prostej i odleglosci miedzy
       nimi wynoszace kilometr. mozna zasieg kazdego sklepu wyznaczyc na 500 m w jedna
       strone, czyz nie?(zasieg sklepu srodkowego i tych na obrzezach ma granice w
       przestrzeni miedzy nimi) rozpatrzmy sytuacje:
       a) likwidujemy sklep 1 z brzegu. osoba mieszkajaca 500 m od niego na zewnatrz
       ukladu, ma 1500m do sklepu w srodku...ale w nim jest kolejka a nastepny dopiero
       za 2, 5 kilometra.
       b)likwidujemy sklep w srodku. osoby mieszkajace dokladnie nad nim maja do
       wyboru 2 sklepy oddalone o kilometr, w dodatku bez kolejki.
       c) likwidujemy sklep z drugiego brzegu i mamy sytuacje analogiczna jak w
       przypadku a. malo tego. jako ze sklep 1 jest maly i wiecznie sa w nim kolejki,
       osoby, ktorym zlikwiduja sklep "z brzegu" beda skazane na ten oddalony o 2,5 km
       lub na szukanie jeszcze innego sklepu(bo wszystkie do tego sie nie zmieszcza)...

       ale powiem Panu jeszcze cos. mieszkancy obslugiwani przez sklep "z brzegu" przy
       checi jego likwidacji (coz, nieszczesne zalozenie panstwowych sklepow,
       niechcacy:) rowniez by protestowali...bo oni maja potrzebe, by on istnial, wiec
       czemu nie usunac tego "srodkowego"??? nie wiem czy ta metaforyka dociera do
       Pana, ale stawanie po stronie mieszkancow w kazdej sytuacji gdy tego chca,
       mocno traci modnym ostatnio "populizmem"...bo niestety, ale nie da sie
       podejmowac trudnych decyzji, ktore musza byc podjete ( nie chcemy chyba, zeby 3
       sklepy padly?!) bez wzbudzania niezadowolenia jakiejs grupy...
       z powazaniem (glownie za dialog)
       • Gość: aka Re: Pani(e) radegast... IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 01.01.05, 14:46
        Wydaje mi się, że podchodzi pan(i) bardzo emocjonalnie do zagadnienia.Próbuje
        pan(i)wszczynać dyskusje tak zwane jałowe.Nam nie chodzi o awantury kto tu jest
        najważniejszy. Nam chodzi o to, żeby radni w oparciu o rzetelną wiedzę podjeli
        decyzję.
        Prosimy nie obrażać ludzi chcących coś zrobić w kierunku ratowania
        przedszkola.Z tego co przeczytałam pańskie(pani) informacje nie są pełne.Może
        trzeba się na spokojnie zapoznać z argumentami drugiej strony. My wysłaliśmy
        petycje do wszystkich radnych i tam można przeczytać co my (rodzice) mamy do
        powiedzenia w tej sprawie.
        Podziwiam pana Janickiego za kulturę wypowiedzi i chłodna analizę
        sytuacji.Cieszę się również, że liczy się ze zdaniem zwykłego obywatela.
  • big_blue1 Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! 02.01.05, 20:15
   Przede wszystkim nie chodzi o ratowanie budynku tylko o ratowanie dzieci, które
   przywiązane są do swoich opiekunów, do siebie nawzajem. Jest to przedszkole
   które zaoferowało dzieciom najlepszy rozwój intelektualny i emocjonalny, co
   zresztą zostało ocenione i nagrodzone. Jako matka jednego z wychowanków mogę z
   całą odpowiedzialnością powiedzieć że moje dziecko przez ponad 8 godzin
   znajduje się pod opieką cudownych pań nauczycielek, które znają wszystkie swoje
   dzieci nawet te z innych grup. Dla mnie najważniesze jest to że moje dziecko
   czuje się bezpieczne i akcteptowane w grupie.Nikt chyba nie wierzy w to że całe
   przedszkole zostanie przeniesione w jedno miejsce, razem z całą kadrą,
   zabawkami i tym co dzieci otacza na codzień. Obawiam się że adaptacja mojej
   córki w nowym miejscu potrwa dłużej niż rok, po którym to będzie musiała po raz
   kolejmy zmieniać miejsce nauki i zabawy.(w proponowanym do przejścia
   przedszkolu nie ma grupy sześciolatków - tzw. zerówki). Chyba każdy zdaje sobie
   sprawę z faktu jak takie zamiesznie wpłynie na psychikę naszych dzieci. Myślę
   że w zaistniałej sytuacji najważniejsze powinno być dobro naszych dzieci.
  • Gość: Rodzic Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.pronet.lublin.pl 04.01.05, 16:10
   Zgadzam się, rzeczywiście ktoś chce pewnie przejąć ten teren, gdyż zapewne ma
   znajomości w Urzędzie Miasta. Dlatego apeluję do naszych Radnych, aby głosowali
   przeciwko temu projektowi. Niech zlikwidują przedszkole nr 69 przy ul.
   Dziewanny, gdzie pijana wychowawczyni nadal pracuje, gdyż dyrektorka stworzyła
   jej ochronny parasol i komfort picia alkoholu. Ja na pewno swojego dziecka tam
   nie wyślę, wolałbym już dowozić je na drugi koniec miasta. Według mnie
   Najwyższa Izba Kontroli powinna sprawdzić dokładnie i szczegółowo wszystkie
   tego typu decyzje odnośnie łączenia szkół, przedszkoli, czy też likwidacji
   innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydaje mi się, że lubelski magistrat
   zbyt pochopnie podejmuje te decyzje nie kierując się dobrem dzieci, uczniów,
   ich rodziców, tylko interesem swoich jakichś znajomych i pociotków, którzy
   później chcą robić biznes w atrakcyjnym miejscu otwierając prywatne szkoły,
   przedszkola, itp. Drodzy Państwo! Zróbmy wszystko, żeby uratować to przedszkole
   przy ul. Różanej!!!
   • Gość: mama z przedszkola Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 04.01.05, 19:12
    Kazdy mądry pedagog wie, że to w jakim środowisku dziecko spedziło pierwsze
    lata życia ma ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości. Takim miejscem
    gdzie pod fachową i czułą opieką rozwija sie maluch może być właśnie
    przedszkole. dwoje moich dzieciaków spędziło najszczesliwsze lata dzieciństwa
    własnie w takim przedszkolu - obecnie miejskim, dwa lata temu jeszcze
    wojskowym. I przerabialismy jako rodzice wszystko to co zafundowano rodzicom na
    Rózanej: jedynie słuszna ratuszowa prawdę, opartą wyłacznie na uporze
    urzędnika, który ma monopol na nieomylność, niepokój o dzieci, ktore jak
    przedmioty miały byc przeniesione do innych przedszkoli, straszenie rodziców i
    nauczycieli ...Nagle ratusz zmienił zdanie. Teraz Smiejemy się, ze do
    przedzkola jest tylu chetnych co do SGH. Swoje dzieci próbują umieszczac w
    placówce notable i krewni królika. A my , rodzice cieszymy sie, że sie nam
    udało. I beton mozna pokonać. Rodzicom życze naszej wytrwałości. Mama z
    przedszkola nr 5
  • Gość: Rodzic Kiedy bedzie podejmowana decyzja? IP: 81.219.95.* 04.01.05, 22:50
   Oczywiscie chodzi o decyzje dotyczaca likwidacji przedszkola w Lublinie przy ul.
   Rozanej. Chcialbym czynnie uczestniczyc w przeciwstawieniu sie jej... Prosze o
   date i ewentualna godzine.

   Prezydent Pruszkowski w przerwie miedzy kolejnymi wycieczkami zagranicznymi
   postanowil ze swoimi radnymi wykombinowac troszke kasy
   (tinyurl.com/3mbrz), czy to miejsce nie bylo by idealne na osiedlowy
   supermarket?
    • Gość: aka Re: Kiedy bedzie podejmowana decyzja? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 05.01.05, 22:13
     My rodzice szukamy pomocy wszędzie.Byliśmy w większości urzędów i planujemy
     dalsze spotkania.Dziś odbyło się spotkanie z panem prezydentem i panią dyrektor
     Dumkiewicz.Przedstawiliśmy swoje racje. Jaki będzie efekt tych rozmów zobaczymy
     niebawem.Zostaniemy poinformowani pisemnie oraz na stronie internetowej UM.Mamy
     nadzieję, że zostaną uwzględnione nasze argumenty i przedszkole pozostanie.
     • Gość: mama Walczcie o przedszkole! IP: *.ibb.waw.pl 06.01.05, 16:01
      ...jestem jak najbardziej za przedszkolem przy ul. Różanej ale jego istnienie w
      dużej mierze zależy od interwencji nas - czyli rodziców - więc apeluję! Im nas
      będzie wiecej podczas rady miasta, od której niestety zależy los naszych
      dzieci, i jeśli tam zabierzemy głos, będziemy mieć większe szanse na uratowanie
      naszego przedszkola!
  • Gość: rodzic123 Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.pronet.lublin.pl 09.01.05, 21:32
   W imieniu Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola przy ul. Różanej 7 w
   Lublinie chciałbym przedstawić argumenty przemawiające za utrzymaniem tej
   placówki

   - przedszkole nr 72 jest najlepszą placówką edukacji przedszkolnej w naszym
   rejonie miasta, rozumiemy konieczność ograniczenia ilości placówek
   przedszkolnych w związku z niżem demograficznym, jednakże apelujemy, aby
   stosować tu kryterium jakościowe, a nie wyłącznie logistyczne

   - wykorzystanie miejsc w przedszkolu wynosi 100%, co powoduje niskie koszty
   utrzymania w przeliczeniu na jedno dziecko

   - umieszczenie dzieci właśnie w tym przedszkolu jest świadomą decyzją
   rodziców, kierujących się dobrem ich dzieci, decyzje takie zapadają po
   wnikliwej ocenie innych okolicznych placówek, przedszkole nr 72 jest
   zdecydowanie najlepsze.

   - przedszkole posiada doskonałą kadrę pedagogiczną i techniczną, Rada Rodziców
   ani Kuratorium nie zgłaszali i nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do ich pracy

   - stan techniczny budynku jest dobry i nie odbiega swoimi standardami od innych
   obiektów przedszkolnych w naszym mieście

   - przedszkole posiada dobrą lokalizację, zapewniająca szybki i bezpieczny
   dostęp dzieci do placówki, czego nie można powiedzieć o alternatywnych obiektach

   - wnioskujemy, aby poddać reorganizacji przedszkola, które nie osiągają tak
   wysokiego poziomu oceny w oczach Rodziców i Kuratorium. Poziom wykorzystania
   istniejących miejsc w placówce oraz ilość podań o przyjęcie dzieci do
   przedszkola jest najlepszym kryterium oceny danej placówki

   - wniosek Komisji Oświaty o likwidację przedszkola nr 72, został przedstawiony
   pod dzisiejsze obrady Rady Miasta, bez uprzedniej konsultacji z Rodzicami.
   Arogancję urzędników Komisji Oświaty w tym temacie uważamy za skandaliczną i
   stawiamy wniosek do władz miasta o zablokowaniu takich działań w przyszłości.


   W imieniu Rodziców apelują do Państwa o pozostawienie Przedszkola nr 72 w
   obecnej formie. Apel ten został wystosowany na Zebraniu Rodziców w dniu 27
   grudnia 2004.
   • Gość: aka Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 10.01.05, 00:59
    Niestety wydaje się, że wszelkie argumenty nie trafiają do osób władnych podjąć
    decyzję.Miejmy nadzieję,że starania wielu osób o ratunek dla przedszkola
    przyniesie wymierny efekt.Nie jestem pewna czy stanie projekt uchwały o
    zamiarze likwidacji pod głosowanie.Gazety piszą,,że tak - natomiast UM narazie
    nie wypowiedział się na stronie internetowej.Po rozmowach z panem prezydentem i
    panią dyrektor mam niestety niedobre przeczucia co do losów przedszkola.
    • Gość: budu Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 14.01.05, 22:15
     Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze czy projekt uchwały stanie na głosowaniu
     20.01.2005, ale wydaje się nam , że tak właśnie będzie.Od godziny 9.00 zaczną
     się obrady i my rodzice dzieci z Różanej tam będziemy. Jeden z rodziców
     zabierze głos podczas obrad ponieważ chcemy przedstawić nasze argumenty na
     forum publicznym i przekonać radnych niezdecydowanych by nas poparli.Uważamy,że
     mamy solidne podstawy aby bronić naszych racji.Jeżeli są osoby mogące nam pomóc
     to prosimy o bardzo konkretne działania.Rodzice stukają do wszystkich możliwych
     drzwi ,a jeśli ktoś został pominięty to prosimy go również o pomoc.Chcemy
     jednocześnie podkreślić, że nie jest naszym zamiarem szukanie winnych i
     osądzanie ich. My chcemy jedynie obronić przedszkole, które według nas nie
     powinno być zamknięte.
     Być może powinna być przeprowadzona analiza jeszcze raz z uwzględnieniem
     sytuacji jaka będzie miała we wrześniu gdyby zostały oba przedszkola. Jaki
     będzie nabór w obu przedszkolach, jakie pieniądze będą przeznaczone na
     ewentualne remonty.Jakie będą realne koszty utrzymania w obu przedszkolach.
     Taka analiza pozwoli na stwierdzenie realnego zapotrzebowania w kwestii
     likwidacji jednego z przedszkoli i konkretnie którego.
     • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 15.01.05, 16:13
      ...poniewaz oczywistym jest, ze decyzja o liwidacji przedszkola zostala
      podjeta na zasadzie celowania palcem w plan miasta na chybil-trafil, tak?! z
      calym szacunkiem dla rodzicow, ale argumentow, to maja jak na lekarstwo... nb.
      jesli jedna z rodzicielek uzywa argumentu, ze przedszkole na rozanej trzeba
      zachowac, bo jest przy nim parking i mozna podjechac samochodem, to o jakich
      argumentach my tu mowimy?
       • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 15.01.05, 19:07
        z calym szacunkiem, ale to, ze tylko w tym przypadku byla afera, nie oznacza,
        ze zjawisko nie wystepowalo/wystepuje gdzie indziej. to mi przypomina sytuacje
        rowniez sprzed paru miesiecy, gdy posypaly sie gromy na jedna dyrektorke, bo
        powiedziala, ze w jej szkole jest problem narkotykow...w innych oczywiscie
        takiego problemu nie ma, a slowo obluda ze slownika powinnismy wykreslic.
        o argumentach sporo juz napisalem, ale moze sluszne bedzie podsumowanie w kilku
        punktach, zeby ktos kto przypadkowo tu tafi mial jasny obraz sytuacji.
        1. w tym rejonie miasta potrzeba okolo 200 miejsc przedszkolnych.
        2. sa 3 miejsca dla dzieci: przedszkole przy rozanej(okolo 120), przy dziewanny
        (okolo 185), zerowka, chyba na herbowej(ponad 20).
        3. z prostego dodawania wynika, ze utrzymywanie obu przedszkoli sie nie
        kalkuluje, natomiast tylko zachowanie przedszkola na dziewanny gwarantuje
        miejsca wszystkich chetnym dzieciom z regionu.
        4. urzednicy chca przeniesc WSZYSTKIE nauczycielki z rozanej na dziewanny.
        reszta zalogi ma po kilka propozycji pracy w innych miejscach. tak wiec
        argument o rozbijaniu wspanialej grupy pedagogow jest klamliwy. argument o
        jakies tam wspolnocie to natomiast demagogia - przedszkole sluzy jako
        nieobowiazkowa, platna przechowalnia dzieci, wiec jest zwyklym podmiotem
        swiadczacym uslugi. obowiazkowa jest tylko zerowka, ale chyba przez rok jakies
        rodzinnej wpsolnoty sie nie tworzy...
        5. co do dojazdu - chcialem wskazac, ze po stronie rodzicow sa argumenty
        zwyczajnie klamliwe - na dziewanny dojazd jest mozliwy praktycznie pod drzwi.
        na rozanej takiej opcji nie ma...prosze mi natomiast znalezc jakis, bedacy
        klamstwem, argument po stronie urzednikow...
        pozdrawiam...

        ps. jeden z urzednikow slusznie zauwazyl, ze mama, ktora teraz walczy o
        przedszkole na rozanej i walke wygra, wkrotce posle dziecko do szkoly np.38. i
        bedzie domagala sie(slusznie), by jej dziecko nie marzlo w zimie przy
        nieszczelnych oknach. prawdopodobnie jednak nie zauwazy zwiazku przyczynowo-
        skutkowego miedzy tym, ze miasto musi utrzymywac niepotrzebne przedszkole, a
        tym, ze nie ma pieniedzy na remont szkoly...
        • Gość: aka Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 19.01.05, 22:35
         Panie radegast jest pan świetnie zorientowany we wszystkich szczegółach
         dotyczących przedszkola na Różanej. Mam wrażenie, że zacięty upór wynika z
         braku szerszej wiedzy na ten temat.Jeśli rozmowa toczyła by się na temat czy
         zamknąć pięć przedszkoli małych i zostawić jedno duże to zgodziłabym się, że
         tak trzeba. Natomiast gdy słyszę,że opłacać się będzie miastu utrzymywać na
         wpół puste przedszkole zamiast jednego zapełnionego to tego nierozumiem wcale.
         Stan techniczny obu przedszkoli jest porównywalny i tu się wszyscy
         zgadzają.Natomiast jeśli chodzi o zapełnienie miejsc to na Różanej pracowano
         bez problemu z 180 dzieci i uważam,że jest w stanie wchłonąć te nawet 60-
         cioro.W drugim przedszkolu ten problem pozostanie większy bo na 200 miejsc
         przyjdzie jakieś 100-150 dzieci i znowu okaże się,że trzeba będzie zamknąć
         następne przedszkole.Co wtedy stanie się z dziećmi. Gdzie pójdą ? Trzeba myśleć
         perspektywicznie na 10 lat naprzód.Budynek zawsze można sprzedać ale tego co
         się zaprzepaści nie da się odbudować.Nieprawdą jest, że panie nauczycielki będą
         podnosić poziom w innym przedszkolu. One będą musiały dostować się do reguł
         panujących w tym przedszkolu, w którym będą pracować.
         • Gość: radegast Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.resetnet.pl 19.01.05, 23:03
          co do nauczycielek - jesli grupa 8 nauczycielek z wicedyrektorem nie umialaby
          odnalezc sie w nowym miejscu pracy to nie swiadczyloby o nich najlepiej...ja
          mam do tych pan chyba wieksze zaufanie niz pani.

          "Mam wrażenie, że zacięty upór wynika z
          > braku szerszej wiedzy na ten temat" z calym szacunkiem - moze to moje
          subiektywne odczucie, ale ta opinie mozna przypisac raczej pani i innym
          rodzicom. na razie argumenty podawane przeze mnie wydaja mi sie znacznie
          bardziej racjonalne...poniewaz jednak kazdy uwaza, ze jego argumenty sa lepsze,
          nie zatrzymuje sie nad tym i przechodze dalej...

          "Natomiast gdy słyszę,że opłacać się będzie miastu utrzymywać na
          > wpół puste przedszkole zamiast jednego zapełnionego to tego nierozumiem
          wcale. " problem tkwi wlasnie w tym, ze tej prostej sprawy pani nie rozumie.
          jesli pani nie zechce poslac dzieci na dziewanny (mimo, ze kadra bedzie ta sama)
          to juz pani problem. watpie jednak, zeby wiekszosc rodzicow zadzialala tak
          samo... czyli przedskzole na dziewanny puste nie bedzie. jesli jednak pojdziemy
          tropem pani rozumowania i przyjmiemy pespektywiczne planowanie - to co lepiej
          zachowac - przedszkole na 180 miejsc z powiedzmy 30 wolnymi czy przedszkole na
          120 miejsc (gratuluje pani pomyslu upychania dodatkowej 60...bardzo
          strategiczne myslenie)...nie mowiac o tym, ze kadra za 10 lat z dzisiejsza moze
          nie miec nic wspolnego...Innymi slowy: to zachowanie wiekszego budynku,
          nowszego o kilkanascie lat(moze teraz stan techniczny jest podobny, jednak z
          czasem roznica bedzie coraz bardziej widoczna), zaspokajajacego w pelni
          potrzeby dzisiejsze jak i prawdopodobnie przyszle jest prejawem szerokiego i
          perspektywicznego patrzenia na problem. bo z drugiej strony ma pani budynej
          starszy, nie zaspokajajacy dzisiejszych potrzeb(ta 60 dzieciakow do upchniecia
          to chyba tylko pani opinia, scisk z dobrem dzieci ma niewiele wspolnego) i nie
          zaspokajajacy ew. potrzeb przyszlych...pozdrawiam...
  • Gość: Rodzic Re: TRZEBA RATOWAĆ PRZEDSZKOLE PRZY RÓŻANEJ !!!!! IP: *.pronet.lublin.pl 22.01.05, 22:12
   Niestety, teraz trzeba wyciągnąć fakt, że przedszkole nr 69 przy ul. Dziewanny
   nie spełnie wymogów zawartych w przepisach przeciwpożarowych. Z tego, co mi
   wiadomo chodzi o zbyt wąski wjazd na teren tego przedszkola. Wystarczy
   poinformować Komendę Straży Pożarnej w Lublinie, a po skontrolowaniu obiektu i
   po stwierdzeniu tej nieprawidłowości po prostu obiekt zostanie zamknięty!
   Ciekawe, co powiedzą na to urzędnicy w Wydziale Oświaty i Wychowania!?
   Pewnie ktoś z urzędu chce tutaj otworzyć prywatną szkołę i zarabiać kasę, a nic
   nie obchodzi urzędników dobro naszych dzieci!!!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka