Dodaj do ulubionych

Rewitalizacja Centrum Zgierza

08.09.07, 22:29
Drodzy Państwo!
Wypowiedzi mieszkańców Zgierza, zarejestrowane na stronach
zgierskich for Internetowych ( forum gazety.pl oraz forum
miastozgierz.pl.) skłaniają do przemyśleń i zachęcają do dzielenia
się wiedzą w zakresie ważnych spraw zgierskich. Materiały dostępne
w Internecie obrazują proces zmierzający do realizacji ważnego dla
Zgierza tematu, tj. „Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta
Zgierza”. Zachęcam do poświęcenia temu zagadnieniu większej uwagi i
zapoznania się z ogólnie dostępnymi materiałami. Wypowiedzi
dotyczące ocen działalności Karola Maślińskiego, wystawione za okres
prezydentury w latach 2002/2006 bezpośrednio wiążą się z
przywołanymi poniżej materiałami. Twierdzę, że nie każda osoba
podejmuje działania tylko przez pryzmat kolejnych wyborów, etc. Są
sprawy, na które należy patrzeć szerzej, roztropniej, z dużym
zrozumieniem ich istoty. Takimi są: przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość Naszego miasta Zgierza. Zasobny i estetyczniejszy Zgierz,
to miasto mieszkańców którzy sami posiadają odpowiednią wiedzę,
potrafią diagnozować, oceniać i inspirować do kolejnych działań.

Postanowiłem wstrzymać się od wszelkich wypowiedzi, tak by umożliwić
właściwy tok pracy obecnemu gabinetowi władzy samorządowej, w tym
Prezydentowi Jerzemu Sokołowi. Okres nadchodzącej jesieni jest
właściwym na podsumowania, zamyka jednocześnie pewien cykl prac i
pozwala odnieść się do wcześniejszych wypowiedzi samego Prezydenta
Jerzego Sokoła pod kątem krytyki Karola Maślińskiego, tj. mojej
osoby. Dzisiaj jedynie przybliżam wiedzę z zakresu „Rewitalizacji
Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”, pomijając sprawy związane z
utrudnieniami w cyklu prowadzonych prac. Zaznaczam jednocześnie, że
ze zdumieniem czytam ostatnie relacje z Sesji RMZ albowiem obecnemu
Prezydentowi Zgierza proponowałem pomoc i dzielenie się wszelką
wiedzą z zakresu podejmowanych działań. Do dnia dzisiejszego z
żadnym pytaniem się nie spotkałem. Przypominam również, że byli moi
najbliżsi współpracownicy, z którymi podejmowałem działania
zmierzające do opracowania wniosku, pozyskania funduszy i
zrealizowania inwestycji ( związane z rewitalizacją śródmieścia
Zgierza), pracowali bądź nadal pracują z obecnym Prezydentem. Grono
tych pracowników to: były Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Pan
Grzegorz Gula ( był również Zastępcą Prezydenta Jerzego Sokoła,
podległy G. Guli Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Artur Dunin (
obecnie również na tym stanowisku, po kilkumiesięcznej przerwie
dokonanej na własną prośbę), Pan Andrzej Glinka ( były Sekretarz
Miasta, pracownik UMZ) oraz Pan Krzysztof Kwiatkowski ( były
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, a obecnie nadal członek RN
jednej ze spółek komunalnych podległych obecnemu Prezydentowi
Miasta). Istotnym jest fakt, że obecny Prezydent Miasta Zgierza, w
poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego piastował funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza ( organu kontrolującego
Prezydenta Miasta) i był w koalicji wspierającej działania
ówczesnego Prezydenta.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
w skrócie ZPORR, w działaniach 3.3.1 wspierane są projekty, które
wynikają z Lokalnych Programów Rewitalizacji społeczno-
gospodarczych, przestrzennych i funkcjonalnych. Projekt pod
nazwą „Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”( nr
projektu 559/2004) zakwalifikował się do dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu z
realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ZPORR ujęto termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji
projektu, przez przygotowanie realizacji inwestycji „Rewitalizacja
Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”, tj. 01.10.2004 r. do dn.
20.02.2006 r. Zatwierdził go Zarząd Województwa Łódzkiego,
podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą nastąpiło dnia
07.04.2006 r. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 27.12.2007
r. Przewidywane koszty inwestycji to kwota 3. 306, 743 zł, z czego
2. 446, 990 zł to wartość dofinansowania z EFRR ( 74%), a 330, 674
pochodzi z Budżetu Państwa ( 10%). Obciążenie dla budżetu Gminy
Miasto Zgierz zaplanowano w tym zakresie jedynie na kwotę 529, 079
zł ( 16%).
Projekt obejmuje rewitalizację następujących obiektów: Plac JANA
PAWŁA II (infrastruktura techniczna oraz obiekty małej
architektury), Plac Kilińskiego ( infrastruktura techniczna oraz
obiekty małej architektury), Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 10, Dom
Tkacza przy ul. Narutowicza 29, Dom Tkacza przy ul. Rembowskiego 17.

Przypominam również, że w budżecie Zgierza na rok 2006 zostały
zapisane środki na I etap przebudowy infrastruktury technicznej i
nawierzchni 2 części Placu Jana Pawła II nie objęte projektem
rewitalizacji w wysokości 800, 000 zł. Niestety, wskazane środki
przesunięto na inne zadania. Tym samym centrum Zgierza nadal
oczekuje na rozsądek urzędników, zgodę grona decydentów, pracowitość
i społeczne zrozumienie.

Mam nadzieję, że podane poniżej informacje w pewnym zakresie będą
odpowiedzią na zadawane pytania.

Materiały dostępne w Internecie, które ujmują proces działań
podejmowanych przez Prezydenta Miasta Zgierza IV Kadencji – Karola
Maślińskiego, związanych z projektem „Rewitalizacja Strefy
Śródmiejskiej Miasta Zgierza” oraz poruszają zagadnienia związane z
jego realizacją:

1). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XI/88/03 r. z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania zmierzających do
zagospodarowania Starego Rynku w Zgierzu. Załączniki do uchwały, w
postaci kierunków działania. ( www.umz.zgierz.pl,
www.umz.zgierz.pl/baza2/index.html, www.e-
samorzad.pl/bip/miasto_zgierz/.
2). Informacja ze „Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza pomiędzy
kolejnymi Sesjami RMZ” mówiąca, że w dniu 04.02.2004 r. odbyło się w
UMZ posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia
konkursu na Rewitalizację Starego Rynku.
3). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXVI/245/04 r. z dnia 28
października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu
rewitalizacji centrum Zgierza”. Załączniki do uchwały.
4). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXVI/246/04 r. z dnia 28
października 2004 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza, dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta
Zgierza”.
5). Informacja ze „Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza pomiędzy
kolejnymi Sesjami RMZ” mówiąca, że w dniu 12.04.2005 r. odbyło się w
UMZ robocze spotkanie z prof. J. Wujkiem, współautorem koncepcji
przebudowy Starego Rynku, poświęcone omówieniu szczegółowych
rozwiązań przyjętych w projekcie.
6). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXX/296/05 r. z dnia 28 kwietnia
2005 r. w sprawie zniesienia nazwy Stary Rynek.
7). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXVIII/363/05 r. z dnia 19
września 2005 r. w sprawie realizacji wniosku o przyznanie
dofinansowania ze środków Europejskich na realizację
projektu „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”.
Załączniki w postaci tabelarycznego zestawienia rozłożonych kosztów
realizacji projektu.
8). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XL/391/05 r. z dnia 17 listopada
2005 r. w sprawie wzniesienia i miejsc lokalizacji pomników na Placu
Jana Pawła II. Załączniki (graficzny – miejsce lokalizacji pomnika
Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego).
9). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XLII/407/05 r. z dnia 29 grudnia
2005 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza,
dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego części Pl
Edytor zaawansowany
 • karmas2 08.09.07, 22:31
  9). Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XLII/407/05 r. z dnia 29 grudnia
  2005 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza,
  dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego części Placu
  Jana Pawła II wraz z układem komunikacyjnym przed kościołem farnym.
  10). Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza Nr 10/IV/2006 z dnia 13
  lutego 2006 roku,w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego na wykonanie inwestycji przewidzianych w
  projekcie „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”.
  Zarządzenie dostępne na stronie Urzędu Miasta Zgierza.
  11). Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Rewitalizacji
  Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”zamieszczone w Biuletynie
  Informacji Publicznej Nr 117 z dnia 12.05.2006 r., POZYCJA 24848.
  Link: stare-www.uzp.gov.pl/biulety/2006/117/117_4848.html
  12). Informacja o spotkanie Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ z
  dnia 21.01.2005 r. w sprawie analizy
  projektu „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”.
  13). Informacja ze „Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza pomiędzy
  kolejnymi Sesjami RMZ” mówiąca, że po wielu wcześniejszych prośbach
  dnia 10 kwietnia 2006 r., nastąpił osobisty odbiór ( przez
  Prezydenta Miasta Zgierza) z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podpisanej
  umowy na projekt „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza”.
  14). Informacja ze „Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza pomiędzy
  kolejnymi Sesjami RMZ” mówiąca, że dnia 10 maja 2006 r. odbyło się
  spotkanie w Łodzi z Wojewodą Heleną Pietraszkiewicz w sprawie
  współpracy Miasta i służb Wojewody, w tym w zakresie
  projektu „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza” oraz
  likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych składowanych na
  terenach miasta Zgierza.
  15). Informacja o firmie „CONSTRUCTION” , która wygrała przetarg na
  roboty budowlane dotyczące „Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej
  Miasta Zgierza”.
  Link: www.construction.com.pl/realizacje.htm
  16). Lista realizowanych projektów w ramach priorytetu 3 ZPORR w
  woj. łódzkim wg stanu na dzień 31 sierpnia 2006 r. Poz. Nr 156,
  ujmuje Gminę Miasto Zgierz i projekt „Rewitalizacja Strefy
  Śródmiejskiej Miasta Zgierza”. Link: 209.85.135.104/search?
  q=cache:ainDkzkC6BwJ:www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/65A9C80D-0FB0-476E-
  BC76-DD97048F0B6A/
  17). Linki Internetowe dotyczące „Rewitalizacji Strefy
  Śródmiejskiej Miasta Zgierza” - www.google.pl/search?
  hl=pl&q=Rewitalizacja+strefy+%C5%9Br%C3%
  B3dmiejskiej+miasta+Zgierza&btnG=Szukaj+w+Google&lr

 • zg.ierzyk 09.09.07, 21:08
  Obecne władze Zgierza „rżną głupa” - jak mawiali niektórzy politycy
  z samych wyżyn. Cierpią na amnezję – nie pamiętają, jakie stanowiska
  zajmowali, a nawet odnosi się czasami wrażenie, że nie wiedzą, jakie
  zajmują teraz. Lecz władze mają jeden ważny „klucz” do manipulowania
  nastrojami zgierzan – media: przychylną prasę, lokalną TV, lokalny
  portal internetowy. Z kolei dziennikarze prasy łódzkiej, zwłaszcza
  EI, wyraźnie nie mają zamiaru pisać prawdy o poczynaniach obecnej
  władzy zgierskiej; zapewne im nie wolno. Na Forum Gazety zaglądają
  raczej nieliczni.
  W tej sytuacji pozostaje liczyć na zstąpienie Ducha Świętego, który
  oświeciłby mieszkańcom drogę ku prawdzie i nawróciłby grzesznego
  Sokoła...
 • zgierzak 09.09.07, 22:00
  był dobry przykład - romuś oprawiał zgrabnie jacusia w okrągłym cyrku. -
  powinien dostać oscara - dobra sztuka była. w lokalnej tv by sporo zarobili na
  reklamach. na to forum zagladaja nieliczni - ale to ból w większości takich jak
  zgierz miast. kiedyś może się to zmieni. boją się i już.
 • zg.ierzyk 15.09.07, 21:24
  Na takiej debacie przydałby się poprzedni Sekretarz miasta, który
  chyba nadal ma stanowisko w Urzędzie, oraz młoda gwiazda PO – Artur
  D., który coś bodajże z geodezją i placem ma wspólnego, a lubiany
  jest przez poprzedniego i obecnego prezydenta.
  Debatę winien poprowadzić zgierzak, chyba że koliduje to z jego
  stanowiskiem.

  Na razie wystarczy nam konferencja, na której Władza okazała, że
  amnezja dalej jej towarzyszy (towarzyszy).
 • ropuche 15.09.07, 22:00
  Dobry pomysł , kumkum . Straszne zamieszanie sie zrobiło . Gwiazda
  PO to jest hitas wyborczy ,p rzez wszystkich uważany . To chyba on
  zna wszystkie te sprawy i wszystko zatwierdza . Cioteczka to mówi że
  w końcu wojewoda oberwie bo dała sobie w nochal jerza urwać ,
  przecie jak czytam ona wszystko z błędami podpisała, to Drapieżnik
  ją podał do prokuratury ? pewnie Artur PO zostanie następcą
  Drapieżnika , to spoko koleś bo nic nie kumkum.
 • zg.ierzyk 15.09.07, 22:21
  A czy ciocia Irenka wie, jak długo trwało sprawdzanie tego, co
  Wojewoda miała podpisać?
  Sokół kontra Lublinianka – ładny mecz...
 • zgierzak 09.09.07, 22:23
  proszę o wklejanie linków w jednej linii a nie w treści. łamanie stron powoduje
  kłopoty z odczytem. typu:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=445
 • garfieeeld11 12.09.07, 12:50
  Akurat wszyscy ktorzy mają jakiekolwiek pojecie o rewitalizacji
  wiedzą że Kwiatkowski nie miał z nią nic wspólnego. Zajmował się
  Parkiem Miejskim a nie tymi sławnymi placami.
  pozdr.
 • zg.ierzyk 12.09.07, 23:00
  Ciekawe podsumowanie pracy wiceprezydenta (właściwie zastępcy
  prezydenta). Nic wspólnego? Nic?!?
 • ropuche 13.09.07, 19:06
  Taaa, ciekawe to wszystko . Ciocia Irenka mówi , że dobre takie
  życie , nic wspólnego i pensyjka leci . Ciekawe , czy żyjemy , co.
  Fajna to był zastepca , nawet nie stać go na wypowiedź i szukanie
  nochala dla jeża , bo on nadal bez niego. Wstyd jak diabli, przecie
  w gazetach były zapewnienia.
 • zg.ierzyk 13.09.07, 21:36
  Niestety, Krzyś K. okazał się człowiekiem z lichym honorem. Teraz
  chce do parlamentu się dostać, a wszędzie, gdzie zagości na
  posadzie, parzy go w pupę i ucieka dalej, jak tylko może. Misję w
  sejmiku wypełnia i szybko ją zapomni, jeśli coś lepszego ustrzeli –
  zresztą jak większość samorządowców...
 • zgierzak 14.09.07, 01:15
  może znowu będzie komuś budzik nastawiał. jak ktoś sobie takiego kamerdynera
  zażyczy...
 • zuzoomi 18.09.07, 12:30
  Kpina. Rok prezydentury. Pracownicy ci sami. Ogródków piwnych za 700
  tysięcy ciągle nie ma.
 • zgierzak 25.09.07, 03:11
  jak nigdy- ale stało się. Zainwestowałem na ITZ jakieś metalowe kółeczka - a tam
  niespodziewanie gift: - zeszycik A5 za free - ciekawy zbiorek cyferek i
  terminków, pobożnych życzeń i kosmicznych planów. No nie spodziewałem się
  takiego rozmachu. polecam...
 • zuzoomi 25.09.07, 14:45
  Dramat. Kto płaci za takie żenujące wypociny?
 • zg.ierzyk 25.09.07, 22:32
  A co? Nie wiesz? My płacimy – zgierscy podatnicy.
 • taa.ehe 27.09.07, 12:32
  Taa, i co z tego, że wypociny. I tak nic z tego nie będzie, dopóki
  nie nastąpią pewne zmiany w urzędzie. Pewne stanowiska zajmowane od
  lat i nic nie skutkujące poza alkoholowymi wizjami, nie dadzą szansy
  na lepsze! Drapieżnik boi się odkurzać i sprzątać, więc dalszy ciąg
  jest łatwy do przewidzenia. Przykre, chociaż lubię to miasto chyba
  jednak stąd wyjadę. Może za parę lat się rozczaruję albo zaskoczę?
  Jak myślicie?

  Pozdr
  Taa ehe...
 • zuzoomi 02.10.07, 12:10
  Pogonić nygusów do roboty. Podwyżki sobie w miesiąc zrobili. Wstyd
  tak długo układać kostkę. Spieprz. nam całe lato. Tłumaczą się
  bzdurami, a po zakończeniu prac będą się chwalili.
 • ropuche 05.10.07, 19:20
  Ale robota idzie , dzisiaj się przyglądałam . Nawet ładny ryneczek ,
  a z latem latem to prawda .
 • taa.ehe 06.10.07, 19:50
  Termin oddania 20 grudnia, no trzymam kciuki!
 • ropuche 06.10.07, 21:28
  Nawet ciocia Irenka trzyma kciuki , mówi że bedzie długa jesień bo
  dopiero w gudniu skończy się sezon na maślaki , a na placu będzie
  podawane drapieżne piwwwo i kiełbaska. Szable w dłoń , omijajmy góry
  i lasy , zapraszmy do piknej zgierzowni , tylko jakoś Zgierzaka nam
  brakuje, co.
 • zgierzak 20.10.07, 17:05
  wpadło mi do ręki przypadkiem BC czy coś takiego. ktoś tam polemizował z tym
  wątkiem ostro. szkoda, że nie był łaskawy przytoczyć adresu - zasłaniając się
  enigmatycznie - "forum regionalne".
 • zg.ierzyk 20.10.07, 21:36
  Jak znam życie, to i zacytował wybiórczo?
 • ropuche 20.10.07, 22:00
  Ciocia Irenka mówi , że BC zaczyna współpracować z autorem wątku,
  kum-kam wypełniła jego wolę. Pewnie , że maślak sam się wszystkim
  zajmował , pracowity chłop, tyle ze zapracował się na amen .
  Czytałyśmy , pewnie nazwy nie podano ze względu na regionalny nochal
  jerza i sokół marszałka . Cioteczka robi sweterek dla zgierzaka i
  skarpetki dla mnie . To sie rozpisałam.
 • zgierzyk.zgierzyk 26.11.07, 19:03
  Znaczy się, że opiekunowie forum działają? Mocno działają.
 • zgierzak 27.11.07, 04:27
  jasne. zero ruchu tu było to wyleciało z winiety.
 • zgierzak 29.11.07, 01:16
  z tego co widziałem przez odsłonięte zasłony to juz dano wspominany katafalk.
  jak będzie jakaś w tym miejscu impreza i sporo zgierzan to warto się ubezpieczyć
  na okoliczność połamania nóg i obicia czachy po zepchnięciu z katafalku na
  poziom kosteczki. no chyba że jakieś pancerne zapory tam będą. dla uciekających
  z katafalku za to teren został zaminowany kwietniczkami. gratulacje.
 • zuzoomi 29.11.07, 09:36
  Imponująco wyglądają rośliny posadzone na rynku. Co to jest?
  Budki na Placu Kilińskiego zbito dla robotników?
  Ludzie, na zimę rozgrzebać ulicę z główną petlą tramwajową! W
  grudniu najlepsza pogoda na układanie kosti i wylewanie asfaltu?
 • zgierzak 29.11.07, 14:54
  e, tam. po co komu wiaty jak i tak się autami służbowymi jeździ wszędzie i zawsze.
 • zg.ierzyk 01.12.07, 00:17
  Wiatami władza może pochwalić się, że oto dba o lud prosty...
 • ropuche 01.12.07, 17:50
  Cioteczka mówi , że w takiej wiacie to mozna spac i nie wywieje.
  Zgierzak , taka wiata w kosztach to lepsza od limuzyny . Podobno
  drapieżnik trzyma we wiatach majtki kąpielowe.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka