Dodaj do ulubionych

Co ci zrobią, jak cię złapią

13 lat temu
w drobnych sprawach lepiej być uprzejmym i zapytać, czy nie mogłoby się
skończyć na pouczeniu
Edytor zaawansowany
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  Wykroczeń popełniać nie wolno - idea jest słuszna. Ale słuszna jest też idea
  piętnowania postępowania organów ochrony prawa, które przekraczają swoje
  uprawnienia i wlepiają mandaty nie będąc do tego upoważnionymi.
  I tak - choć mało kto o tym wie - np. Straż Miejjska NIE MOŻE nawet zatrzymać
  do kontroli, a co dopiero ukarać mandatem za jazdę "pod prąd" na ulicy
  jednokierunkowej (czyli naruszenie popularnego znaku B-2 "zakaz wjazdu") czy
  też niezatrzymanie się na znaku B-20 STOP!!!
  (Jak ktoś chce to można poczytać to - ranga wydawcy chyba przekonuje sama przez
  się ;-) Ale to nie tylko owa broszura - to także interpretacja szeregu
  przepisów prawa, z których jasno wynika co może, a czego nie może Straż Miejska!
  (zainteresowanym polecam lekturę art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.08.1997 r. o
  strażach gminnych, w związku z art. 95§4 kodeksu postępowania w sprawach o
  wykroczenia, w związku z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
  Administracji z 17.11.2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży
  gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w
  związku z §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z 30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego).
  I nie piszę tego by umożliwiać Wam bezkarność - tylko po to, byście świadomi
  swoich praw egzekwowali respektowanie przepisów także od strażników miejskich.
  Bo - co trzeba zauważyć - mandat wlepiony przez Straż Miejską idzie na konto
  gminy/miasta, a przez Policję - na konto budżetu Państwa. Czyli widać tu
  sytuację, gdzie istnieje ryzyko naginania uprawnień przez Straż Miejską celem
  lepszej "dochodowości i wykrywalności" na swoją korzyść. :-/ I są to niestety
  przypadki potwierdzone! :-(((
  Dlatego jeśli komuś w takiej sytuacji Straż Miejska będzie chciała wlepić
  mandat - to domagajcie się wezwania Policji! Bo tylko ten organ może karać
  mandatem za takie wykroczenie! A jeśli Policji wam Straż Miejska nie wezwie
  tylko sama skieruje sprawę do Sądu Grodzkiego-Wykroczeniowego to naraża się na
  zarzut braku skargi uprawnionego oskarżyciela (i w konsekwencji umorzeniem
  postępowania) - jest to bowiem konsekwencja tego, iż Straż Miejska nie jest
  organem uprawnionym do nakładania mandatów za naruszenie znaków B-2 i B-20.
  Szanujmy więc sami prawo, ale i wymagajmy tego samego od innych! :-)
 • Gość: Ania IP: *.chello.pl 13 lat temu
  > I tak - choć mało kto o tym wie - np. Straż Miejjska NIE MOŻE nawet zatrzymać
  > do kontroli, a co dopiero ukarać mandatem za jazdę "pod prąd" na ulicy
  > jednokierunkowej (czyli naruszenie popularnego znaku B-2 "zakaz wjazdu") czy
  > też niezatrzymanie się na znaku B-20 STOP!!!

  "W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy
  straży gminnych (miejskich) zostali uprawnieni do:
  * zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem nie stosujących się do zakazu
  ruchu w obu kierunkach, (...)
  * sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego
  używaniem,
  * usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i trybie
  określonych w odrębnych przepisach,
  * uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione
  podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
  alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, do czasu jej przekazania
  do dyspozycji Policji."
  (www.wroclaw.pl/p/1127/)


  Jednym z uprawnień strażników miejskich (gminnych) jest prowadzenie postępowania
  mandatowego. Strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w
  drodze mandatu karnego za wykroczenia Mandaty Karne występują w trzech rodzajach.
  * Mandat Karny gotówkowy
  * Mandat Karny zaoczny
  * Mandat Karny kredytowany
  (www.wroclaw.pl/p/1128/)
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  No i co te powyższe cytaty miały wykazać? :-) Że nie mam racji?
  No to gdzie w uprawnieniu do "zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem nie
  stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach" mieści się naruszenie zakazów
  wynikających ze znaku B-2 "zakaz wjazdu" lub B-20 "stop"? :-P
 • Gość: Ania IP: *.chello.pl 13 lat temu
  Jednym z uprawnień strażników miejskich (gminnych) jest prowadzenie postępowania
  mandatowego. Strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w
  drodze mandatu karnego za wykroczenia.
  i tak np. za niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B—20 „stop" - 100 zl

  www.wroclaw.pl/p/1128/
  Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu
  karnego - (do pobrania w formacie *.doc)

  a: zatrzymywania pojazdów (...) nie stosujących się do zakazu ruchu (...)
  dotyczy b-2
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  Tak - owszem - Straż Miejska może nakładać mandaty

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

  Art. 95. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy
  przepis szczególny tak stanowi.
  (...)
  § 4. Jeżeli uprawnienie dla funkcjonariuszy określonego organu do nakładania
  grzywien wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie określa wykroczeń, do których
  stosuje się postępowanie mandatowe, zakres wykroczeń, za które można nałożyć
  grzywnę w drodze mandatu karnego, określi, w drodze rozporządzenia, właściwy
  minister, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, mając na względzie
  konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia, a
  także potrzebę należytej ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze
  strony sprawców wykroczeń. Rozporządzenie to określa jednocześnie warunki i
  sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

  Niektóre jednostki tak to sobie biorą do serca, że nic innego nie robią, tylko
  mandaty wlepiają zamiast pilnować porządku i działaniami prewencyjnymi
  zapobiegać naruszaniu prawa :-P

  (niestety ze względu na wklejane fragmenty aktów prawnych muszę podzielić
  odpowiedź)
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  Ciąg dalszy:

  Oto główne zadania Straży Miejskiej!

  Ustawa o strażach gminnych:

  Art. 1.
  (...)
  ust. 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe
  zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

  Art. 11. Do zadań straży należy w szczególności:
  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
  przepisach o ruchu drogowym, itd.

  Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo
  do:
  1) udzielania pouczeń,
  2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
  tożsamości,
  3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
  życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia
  do najbliższej jednostki Policji,
  4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
  trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, itd.

  Straż Miejska NIE MOŻE KARAĆ ZA WSZYSTKO!!!
  Taryfikator który prezentujesz, to obowiązuje ogólnie - wymienia wszystkie
  wykroczenia za które można dostać mandat - ale taryfikator ten NIE WSKAZUJE KTO
  MOŻE nałożyć ów mandat!

  Widzę, że bez przytoczenia konkretnej treści przepisów prawnych się nie
  obejdzie - bo takie coś (te ogólne informacje) co widać na podlinkowanej przez
  Ciebie stronie to zbyt mało i zbyt ogólnie.

  c.d.n.
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  C.d.

  No to lecimy ze szczegółami! :-)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
  2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni
  do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

  § 2. 1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  za wykroczenia określone w:
  1) art. 51 § 1, art. 54, art. 55, art. 63a § 1, art. 64, art. 67 § 2, art. 72,
  art. 75 § 1, art. 77-79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82, art. 84, art.
  89, art. 98, art. 99 § 1, art. 100-102, art. 108, art. 112, art. 117, art. 137
  § 1, art. 141, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 153, art. 161, art. 166 ustawy
  z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn.
  zm.2));
  2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające
  Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);
  3) art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr
  147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122,
  poz. 1143);
  4) art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
  zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
  1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z
  1999 r. Nr 96, poz. 1107);
  5) art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.3));
  6) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez
  masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr
  25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);
  7) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U.
  Nr 63, poz. 636, z późn. zm.4));
  8) aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie
  zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie
  zagrożone jest karą grzywny.
  2. Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za
  wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art.
  95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia
  do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie
  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia
  2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 i
  Nr 26, poz. 230).

  I jak z powyższego widać nałożyć mandat za naruszenie art. 92 § 1 kodeksu
  wykroczeń (przepis ten mówi o nieodstowoaniu się do znaku lub sygnału
  drogowego) Straż Miejska może tylko wtedy - gdy ma uprawnienie do kontroli
  ruchu drogowego!!! A kontrolować ruch drogowy mogą tylko w niżej wymienionych
  przypadkach:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia
  2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

  § 17. 1. Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania
  czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:
  1) kierujących pojazdami:
  a) niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
  b) niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
  c) przekraczających dozwoloną prędkość;
  2) uczestników ruchu naruszających przepisy o:
  a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem
  lub pędzeniu zwierząt,
  c) ruchu pieszych.

  I gdzie tu zmieścić niedostosowanie się do znaku B-20 "stop"? :-P
  Zatrzymanie o jakim mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a) dotyczy TYLKO zatrzymania
  w sensie "parkowanie" (na poboczu, na zakazie zatrzymywania i postoju, itp.).
  NIE obejmuje to zaś zatrzymania w sensie jednego z etapów ruchu samochodu!!!
  Gdzie tu także zmieścić niedostosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu" (chodzi
  o wjazd "od tyłu" w ulicę jedokierunkową - pod prąd)?
  Przepis § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) mówi tylko o niedostosowaniu się do zakazu
  ruchu w OBU kierunkach!!! Czyli na obszarach całkowicie wyłączonych z ruchu!
  NIE obejmuje zaś ulicy jednokierunkowej! Podawałem już zresztą pewien link -
  ale podam go raz jeszcze: TO trzeba przeczytać! (w spisie treści najlepiej
  poszukać odpowiedni wątek tego dotyczący) bo jest tu zawartych wiele rozwiązań
  i odpowiedzi na wiele problemów z życia codziennego związanych właśnie z
  funkcjonowaniem Straży Miejskiej - w tym wiele też jest odpowiedzi na korzyść
  tej formacji! :-)

  Straż Miejska ma pełnić rolę służebną - nie ma być kolejną Policją dbającą o
  ściganie przestępsców, itp. Straż Miejska ma tylko uzupełniać działaność
  Policji tam gdzie ta nie zawsze może być. Dlatego też uprawnienia Straży
  Miejskiej są ŚCIŚLE ograniczone i nie można tych uprawnień interpretować
  rozszerzająco! Kiedy po prostu Straż Miejska zauważy coś, z czym sama nie może
  wg swoich kompetencji się rozprawić winna zawiadomić Policję i tyle - a nie po
  prostu samodzielnie wlepiać mandat i spijać (związany z tym dla całej jednostki
  będącej na garnuszku gminy) profit statystyczny czy finansowy...

  I żeby jeszcze raz podkreślić: Straż Miejska - owszem - winna działać i jestem
  jak najbardziej za! Ale niech to działanie mieści się w granicach przyznanych
  jej uprawnień! Gdyż inaczej będzie to w prostej drodze zmierzać do naruszania
  konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich - a konsekwencje takich działań
  mogą być już poważne. I niestety organ naruszający prawo stać tu będzie na
  straconej pozycji...
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  Jeszcze raz przepraszam za rozbicie odpowiedzi na 3 odrębne wątki, ale ponieważ
  tekst zawierał dużą liczbę znaczków paragrafów, itp. i w ogóle zawierał
  skopiowany sformatowany teks z innego źródła (teksty aktów prawnych), to co
  chwila pisało, że nie może wysłać całości "bo zbyt dużo jest znaków
  binarnych". :-/ I stąd to poćwiartowanie odpowiedzi na kawałki. Mam nadzieję,
  że jednak mimo to też będzie czytelna i zrozumiała i wyjaśni wszelkie
  wątpliwości. :-)
 • Gość: Ania IP: *.chello.pl 13 lat temu
  tyle do czytania... ech.
  jestem pewna, że SM i tak w takim wypadku, by wystawiła mandat.
  jak ktoś chce mieć sprawę w sądzie grodzkim, to proszę bardzo.
 • uzyszk0dnik 13 lat temu
  No bo generalnie Straż Miejska mandat będzie chciała wystawić - pieniądze i
  sukces pójdą w końcu na ich konto (kasa oczywiście do budżetu gminy - ale
  policzone to będzie na pewno na korzyść SM)! :-)
  A w Sądzie Grodzkim-Wykroczeniowym jak też już napisałem w jednym z poprzednich
  wpisów - Straż Miejska naraża się w takiej sytuacji na zarzut braku skargi
  uprawnionego oskarżyciela. A to spowoduje umorzenie postępowania!
  Tylko że problem w tym, iż mało kto wie o tym wszystkim co tu wyżej napisałem w
  zakresie zakresu kompetencji SM - stąd i często Straży Miejskiej się udaje
  naciąć obywateli i zgarnąć kasę, która się budżetowi samorządowemu NIE NALEŻY...
 • Gość: co_to_za_bzdury IP: *.aster.pl / *.aster.pl 13 lat temu
 • Gość: marianek IP: *.devs.futuro.pl 13 lat temu
  wstąpiłem niedawno z kolegą do Straży Miejskiej i robimy z tym porządek :)
 • jola_bzyku 13 lat temu
  A ...wjakim mieście tak robicie?
 • Gość: mola IP: *.linkprojekt.pl / *.zakoniczyn.net 13 lat temu
  A co z mandatami wystawianymi zaocznie? Czy trzeba opłacać mandat włożony przez
  Straż Miejską za wycieraczkę naszego samochodu?
 • Gość: marianek IP: *.devs.futuro.pl 13 lat temu
  pewnie, ze trzeba - zlamales prawo to ponos tego konsekwencje
 • Gość: kk IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13 lat temu
  wywalam takie mandaty do kosza. raz zdarzylo sie ze sie po roku odezwali to moj
  prawnik w sadzie grodzkim wykazal jakie to barany. i nigdy nie zdarzylo mi sie
  zeby mi ktos z tego powodu pozniej cos zrobil. wywalam je tak dlugo jak
  istnieje straz miejska. zgodnie z prawem mam prawo nie przyjac mandatu. to nie
  przyjmuje. a straz niech mnie oddaje w rece sadu grodzkiego. i zapewniam ze
  jeszzce raz pokaze ze nic nie zaplace. zeruja na naiwnosci ludzi ktorym nie
  chce sie lazic po sadach
 • Gość: marianek IP: *.devs.futuro.pl 13 lat temu
  i jak ma byc w tym kraju normalnie jak takie osobniki jak "kk" sie tak zachowuja

  kiedys bys pare razy pałą po plecach dostał to i szacunku dla wladzy bys sie nauczyl cwaniaczku jeden
 • Gość: kk IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13 lat temu
  normalnie to bedzie wtedy jak straz miejska bedzie postepowac zgodnie z
  przepisami. niestety do organow tych trafiaja zwykle tumany, ktore nie znalazly
  sie i nie maja szans zeby znalesc sie w jakichkolwiek silach porzadkowych. tak,
  ze trudno wymagac od nich nauki i znajomosci podstawowych przepisow. powtarzam,
  ze zeruja na naiwnosci obywateli naciagajac ich na mandaty wydwane w sposob
  niezgodny z prawem. a o inteligencji ich swiadczy fakt ze uwazaja sie za
  jakas "wladze". dobre. po za tym jak wladza durna to szacunku nie bedzie miala
  nawet przy pomocy tych waszych paleczek. najlepiej to sami sie puknijcie nimi
  w glowe
 • Gość: marianek IP: *.devs.futuro.pl 13 lat temu
  wlasnie dlatego lubimy zakladac blokady na kola :)
 • Gość: kk IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13 lat temu
  jak w tytule
 • Gość: ness IP: *.acn.waw.pl 13 lat temu
  Ja się spotaklem z wlepieniem mandatu 50 zl za wchodzenie w gore po schodach ruchomych jadacych w dol. A Wy? O jakich innych zabawnych mandatach slyszeliscie?
 • Gość: rt IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13 lat temu
  w styczniu kumplowi ukradli przednie reflektory, cierpiał ale ustalił firmę,
  która ma takie jakich potrzebował (montaż w cenie) i pojechał. po drodze stali
  i czekali. dostał 300 "za jazdę z premedytacją bez świateł"
 • Gość: marianek IP: *.devs.futuro.pl 13 lat temu
  pytanie jak w temacie
 • Gość: akn IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13 lat temu
  a o co chodzi z mandatem za jazde na rowerze bez trzymanki?
 • Gość: Ania IP: *.chello.pl 13 lat temu
  PoRD art. 33.3:
  "kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
  (...)
  2) jazdy bez trzymanka co najmniej jednej reki na kierownicy oraz nóg na
  pedalach lub podnóżkach."
 • Gość: kot IP: *.eranet.pl 13 lat temu
  Kierujący rowerem powinien trzymać kierownicę i nogi mieć
  na pedałach, tak stanowi prawo o ruchu drogowym.
  Inna rzecz to taka, że strażnicy miejscy zupełnie nie reagują gdy
  np. brak jest pokrywy od studzienki albo źle ustawione są znaki
  drogowe. O interwencje wtedy nie można się doprosić.
 • Gość: ula IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13 lat temu
  czy oni moga wlepiac mandaty za takie głupstwa przeciez to nie ma nic wspólnego
  z wykroczeniem i naruszeniem prawa gdzie to jest zapisane że nie wolno
  Mnie wczoraj sposali za to że stałam na chodniku z koleżanka i 2 kolegami tacy
  dwaj chłopacy do nas podeszli i jeden z nich ruszył znakiem drogowym odrazu sie
  zatrzymali cos zaczeli do nie go sapać ja z kumplami zaczeliśmy sie śmiac (ale
  tak normalnie nie żaqdne hamskie podśmiechiwanie i głośne) a ten jeb*** pies
  podszedł i prosze imie i nazwisko i nas spisał Czy ktos wie czy moga wlepić za
  to mandat?????
 • Gość: leo IP: *.kosnet.pl / *.171.76.162.crowley.pl 13 lat temu
  cozrobić jak ci dadzą mandat a jesteś de facto niewinny,czyżbyśmy działali
  według zasady dajcie mi człowieka a ja znajdę mu winę

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka