Dodaj do ulubionych

Urząd pracy - prośba o pomoc!

16.01.09, 12:19
Witam,

mam taką sprawę. JESTEM zarejestrowany we wrocławskim PUP-ie jako bezrobotny z prawem do zasiłku.

Od 15 grudnia 2008 zatrudniono mnie na umowę zlecenie do końca roku (tj. 31.12.2008). Od 1go stycznia mam umowę o prace na okres próbny (3 m-ce). W urzędzie nic nie zgłaszałem i przysłali mi zasiłek za grudzień. Wiem, że muszę powiadomić PUP o tym, że podjąłem pracę. Wiem też, że mój pracodawca jeszcze tego nie zrobił.

Teraz pytanie: czy mam zgłaszać fakt bycia zatrudnionym na umowę zlecenie? Czy może w ogóle o tym nie wspominać. Będę musiał zwrócić wtedy chyba zasiłek? Poza tym chyba ustawowy czas na powiadomienie to 7 dni który już minął i teraz nie chce się podkładać, bo może są jakieś kary. Z drugiej jednak strony nie wiem czy to zgłoszenie nie będzie dla mnie korzystniejsze z punktu widzenia emerytury, ubezpieczenia, etc. Chociaż może będąc zarejestrowanym w PUP-ie oni to wszystko regulują, nie wiem?

Mogę się dogadać z pracodawcą, że nie zgłaszamy umowy zlecenia w ogóle nigdzie. Tylko czy to dobre wyjście? Wiem, że to wszystko ociera się o granicę prawa, ale pomóżcie jeśli jesteście zorientowani. Chciałbym wyjść na tym jak najlepiej, nic nie oddawać a tym bardziej nie płacić żadnych kar :P Dziękuję
Edytor zaawansowany
 • Gość: Hania IP: *.eranet.pl 16.01.09, 12:50
  Dante, zapoznaj się przede wszystkim ze swoimi obowiązkami (wklejam
  w punktach) dotyczy Cię zdaje sie w tej sprawie punkt 7 i 9. Tzn.
  masz tam podane terminy do zgłaszania podjęcia zatrudnienia (jaki
  masz termin podjecia zatrudnienia w umowie ?) To zgłaszasz, jest tam
  grzywna za niedopełnienie obowiazków (nie wiem czy aktualna, nie
  mniejsza niz 500 zł). Dodatkowo - wynika z tego - ze co miesiąc
  składasz w urzędzie który się Tobą opiekuje - jakieś oswiadczenie,
  dotyczące nie uzyskania dochodu (czy czytasz co tam podpisujesz ? to
  jest oświadczenie, że w danym miesiącu nie osiągnąłeś dochodu.
  Musisz być swiadomy co tam oswiadczasz. Za nieprawdziwe oświadczenia
  też są sankcje karne) Czy w grudniu juz po podjęciu zatrudnienia -
  składałeś tam jakieś oświadczenia ? Prawdopodobnie umowy ciwilno-
  prawne musisz im tak samo zgłaszać jak umowy o pracę, oni oczekują
  od Ciebie info na temat wysokosci osiągniętego dochodu (niezależnie
  z jakiego zródła) Zapoznaj się dokładnie z obowiązkami
  bezrobotnego, na pewno składałeś też oświadczenie, ze są Ci one
  znane. Sprawdz daty wpisane do umów, które ostatnio zawarłeś z
  pracodawcą czy zleceniodawcą. Nie wiem co jest dla Ciebie dobre,
  składanie nieprawdziwych oświadczeń moze się jednak źle skończyc,
  miej to na uwadze, moze przedzwoń do nich zapytać jak to wygląda w
  praktyce
 • Gość: punkty IP: *.eranet.pl 16.01.09, 12:51
  OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO


  Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy w
  wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do
  podjęcia zatrudnienia i uzyskania informacji o możliwości
  zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, który nie stawił się w PUP w
  wyznaczonym terminie i nie powiadomił w ciągu 7 dni o uzasadnionej
  przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje pozbawiony statusu
  bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego nastąpi na okres 3
  miesięcy od dnia niestawienia się w PUP - art.33 ust.4 ustawy.


  Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego
  zatrudnienia, tj. do którego ma wystarczające kwalifikacje lub może
  je wykonywać po uprzednim szkoleniu, jeżeli jego stan zdrowia
  pozwala mu na wykonywanie tego zatrudnienia, a łączny czas dojazdu
  do miejsca zatrudnienia i z powrotem, środkami komunikacji miejskiej
  nie przekracza 3 godzin - art. 2, ust. 1, pkt 16 ustawy.


  Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
  propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu,
  przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, lub
  robót publicznych, traci prawo do zasiłku na okres 90 dni (art. 75,
  ust. 2, pkt 1 ustawy).


  Traci status bezrobotnego na okres 90 dni osoba, która odmówiła bez
  uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
  zatrudnienia, prac społecznie użytecznych, wykonywania prac
  interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu,
  stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, lub z własnej winy
  przerwała staż, szkolenie zawodowe lub przygotowanie zawodowe (art.
  33, ust. 4, pkt 3, 7 ustawy).


  Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim mającym na
  celu ustalenie zdolności do pracy. Osoba, która odmówiła poddania
  się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy,
  traci status osoby bezrobotnej na okres 3 miesięcy od dnia tej
  odmowy (art. 33, ust. 4 pkt 5).


  Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, obowiązana jest
  do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia
  szkolenia było podjęcie zatrudnienia (art. 41 ust. 6 ustawy). Osoba
  skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we
  właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o
  ukończeniu szkolenia (§ 5 ust. 2 rozp. II).


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd
  Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
  pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności
  powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do
  zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie,
  inną pracę zarobkową lub działalność przynoszącą dochód bez
  powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega
  karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy).


  Bezrobotny pobierający zasiłek, który w okresie krótszym niż 30 dni
  przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodując brak
  gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego
  powiadomienia o tym Powiatowego Urzędu Pracy pod rygorem pozbawienia
  statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje i o ten
  okres podlega skróceniu (art. 75 ust. 3).


  Bezrobotny obowiązany jest do składania Powiatowemu Urzędowi Pracy
  co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów
  niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych
  w ustawie:
  - w każdym miesiącu w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku
  - w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów w przypadku bez
  prawa do zasiłku
  W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie
  przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych
  dokumentów (art. 75, ust. 6).


  Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana
  jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
  (art. 76, ust. 1). Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:  1). świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących
  ustanie prawa do jego pobierania jeżeli pobierający to świadczenie
  był pouczony o tych okolicznościach (art. 76, ust. 1 pkt 1),


  2). świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub
  sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego
  wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą
  to świadczenie (art. 76, ust. 1, pkt 2),


  3). zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium, lub inne świadczenie
  pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres,
  za który nabył prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego,
  renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej,
  lub rodzinnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku
  macierzyńskiego jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie nie
  dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy
  (art. 76, ust. 2, pkt 3).


  4). koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41, ust. 6
  ustawy,


  5). zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem
  sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub
  odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę (art.
  76, ust. 2 pkt 5),


  6). świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po
  śmierci uprawnionego (art. 76 ust.2, pkt 6).


  O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny
  obowiązany jest zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy, w którym jest
  zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.


  Na wniosek osoby, o której mowa w pkt. 11 Powiatowy Urząd Pracy
  przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do
  Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce
  zameldowania lub pobytu tej osoby (§ 5 ust. 2 rozp. I).


  W przypadku, o którym mowa w pkt. 12, osoba która zmieniła
  zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w
  Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla aktualnego miejsca
  zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca
  zameldowania lub pobytu (art. 73 ust. 2a ustawy).


  Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach finansowanych z
  publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na
  podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których
  mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym
  Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z
  dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy,
  powiadamiają Powiatowy Urząd Pracy o udziale w szkoleniu w terminie
  7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia (art. 41 ust 11).


  W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany
  jest zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy w terminie 2 dni, przekazać
  Powiatowemu Urzędowi Pracy zaświadczenie o tej niezdolności
  wystawione na odpowiednim wzorze - bezzwłocznie po ustaniu przyczyny
  niezdolności do pracy (§ 7 rozp. II).


  Bezrobotny, który w okresie posiadania prawa do zasiłku utracił
  status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia
  zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub
  uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
  wynagrodzenia miesięcznie i zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie
  Pracy jako bezrobotny w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia,
  zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia
  pozarolniczej działalności pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu
  zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej,
  prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu
  przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
  posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku
  przed utr
 • dan-te-to-ja 16.01.09, 13:08
  Dzięki Haniu za odpowiedź. sprawa wygląda tak, że przedostatni termin na
  wstawienie się do PUP miałem w listopadzie, a potem wyznaczono mi spotkanie na
  wczoraj (tj. 15.01.09). Zapomniałem o tym, a poza tym nie wyrwałbym się z pracy
  - jestem w końcu nowy. Dzisiaj dzwoniłem do PUP i powiedzieli, że nic nie
  szkodzi, że nie przyszedłem wczoraj, tylko żebym wysłał im np. faksem, kopie
  umowy o prace i oświadczenie o nieuzyskaniu dochodów do czasu zatrudnienia.
  Wiem, że musiałbym tu skłamać i powiedzieć, że nic nie zarobiłem do końca
  grudnia i pracuje dopiero od 01 stycznia. Wiem że to ryzyko. Z drugiej strony
  termin 7 dni od momentu zaczęcia pracy, nawet tej na umowę zlecenie (tj.
  15.12.2008) już minął, więc czeka mnie chyba tylko kara. Więc może lepiej nie
  przyznawać się do tego że pracowałem już w grudniu, co? Poza tym mój pracodawca
  też jeszcze nic nie zgłosił, więc i jego czekałaby kara chyba... Ale się porobiło :/
 • Gość: Hania IP: *.eranet.pl 16.01.09, 13:18
  z tego co piszesz wynika, ze na jak dotąd nie oświadczyłeś nic co by
  było niezgodne z prawdą (w grudniu nie pokazywałeś się w urzędzie?),
  więc nie najgorzej. Sprawdz przepisy, moze nie jestes zobowiazany do
  wysysyłania im zadnych umów. Moze mozna po prostu zrezygnować ze
  statusu bezrobotnego. jeśli wczesniej uzyskiwałeś dochody (w
  grudniu) to ja bym takiego oświadczenia nie wysyłała. Sprawdz w
  przepisach czy masz obowiazek składać nadal jakieś oświadczenia jest
  np rezygnujesz z zasiłku dla bezrobotnych. Uważaj z oświadczeniami,
  nie oświadczaj nieprawdy. MOze nie masz obowiazku wysyłać im swojej
  umowy. Gdy przestajesz pobierać zasiłek nic Cię juz z urzędem nie
  łaczy, a oni jak rozumiem nie wyznaczyli Ci w ogóle wizyty w
  urzędzie w grudniu. Wgryz się w przepisy, nie znam ich dokładnie
 • Gość: Hania IP: *.ssp.dialog.net.pl 16.01.09, 13:29
  zajrzyj do art 74 ustawy (o której mowa w punktach) znajdziesz tam
  informację na temat jakie formy zatrudnienia jestes zobowiazany
  zgłąszać w ciągu 7 dni (moze nie ma tam umów cywilnych - to musisz
  sprawdzić, nie wiem) wszystkiego dobrego i obys nie mial zadnych
  problemow
 • Gość: Hania IP: 78.8.94.* 16.01.09, 15:42
  moze skorzystaj z tego punktu:

  Bezrobotny, który nie stawił się w PUP w
  wyznaczonym terminie i nie powiadomił w ciągu 7 dni o uzasadnionej
  przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje pozbawiony statusu
  bezrobotnego.

  moze nikt wtedy nie będzie Cię o nic pytał... nie jestem tego
  pewna ! (jeśli z tego skorzystasz, to w razie gdyby Twoje
  zastrudnienie u aktualnego pracodawcy nie wypaliło - nie mógłbyś
  ponownie starac sie o zasiłek) poczytaj dokładnie ustawę, polecam
 • Gość: Hania IP: 78.8.94.* 16.01.09, 16:48
  jeśli miałeś termin stawienia się w urzędzie wyznaczony na wczoraj,
  to z przepisów wynika, ze jeśli w ciągu 7 dni od wczoraj się tam nie
  stawisz, aby usprawiedliwic niestawiennictwo - stracisz status
  bezrobotnego. Wtedy moze sprawa skończy sie dla Ciebie tak jak sobie
  życzysz, bez zadnych konsekwencji. Zadzwon tam i zapytaj, co robią
  jesli w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu delikwent się nie
  zgłasza. Moze ktos poradzi Ci coś mądrzejszego. Te obowiazku których
  już nie dopełniłeś, spytaj telefonicznie czy mozna jakoś
  dopełnić "po terminie"
 • Gość: tuj IP: *.greenlan.pl 29.01.09, 21:31
  lepiej zgłosić zlecenie - w ustawie to jest inna praca zarobkowa- i umowe o pracę, konsekwencje jakie będziesz miał to prawdopodobnie zwrot nienaleznego zasiłku.
  Lepiej to zrobić gdyż jeśli kiedys jeszcze będziesz sie rejestrował to do naliczenia zasiłku potrzebne sa świadectwa pracy i to wyjdzie. Albo jak zechcesz skorzystac z dotacji lub kursów to też możesz sobie skomplikowac życie
 • Gość: kw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.09, 16:17
  Najlepiej zapytać w Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Jeżeli samemu zgłosi się fakt zapomnienia o powiadomieniu urzędu o podjęciu pracy to urzędnik może odstąpić od zasądzenia grzywny.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.