Dodaj do ulubionych

607 czy 587? Co na to Biblia?

01.08.15, 09:25
Biblia mówi o różnych okresach siedemdziesięcioletnich związanych z tą kwestią.

1) 70 lat dla Babilonu. Od 609 p.n.e. do 539 p.n.e.

609 p.n.e. - śmierć Jozjasza (2Krl.23:29), upadek Asyrii i początek siedemdziesięciu lat dla Babilonu (Je.29:10).

609 p.n.e. + 22 lata (od Jehoachaza, do 11 roku Sedekiasza) = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy, według Jeremiasza 29:10.

2) 70 lat niewoli i spustoszeń Jerozolimy. Od 606 p.n.e. do 537 p.n.e.

606 p.n.e. - Nebukadneccar zabiera do Babilonu pierwszą grupę jeńców żydowskich. Jest wśród nich Daniel. Jest to początek siedemdziesięcioletniej niewoli i spustoszeń Jerozolimy.

606 p.n.e. + 19 lat (pozostałe 8 lat panowania Jehojakima, do 11 roku Sedekiasza) = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy, według Daniela 1:1,2.

3) 70 lat potępiania miast judzkich. Od 589 p.n.e. do 519 p.n.e.

589 p.n.e. - Inwazja Nebukadneccara na miasta judzkie. Początek 70 lat potępiania miast judzkich.

589 p.n.e. + 2 lata inwazji babilońskiej = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy, według Zachariasza 1:12.

4) 70 lat postów. Od ok. 4.01.587 p.n.e. do ok. 1.12.518 p.n.e.

Ok. 4.01.588 p.n.e. - Nebukadneccar rozpoczyna oblężenie Jerozolimy (Ez.24:1,2). Rok później Żydzi rozpoczynają posty w rocznicę tych smutnych wydarzeń. Posty te trwają 70 lat, aż do roku 518 p.n.e. (Zch.7:1,5; 8:19).

Ok. 4.01.588 p.n.e. + 19 miesięcy do zburzenia Jerozolimy = sierpień 587 p.n.e., według Zachariasza 7:5.

Cdn.
Edytor zaawansowany
 • ewiak.r 01.08.15, 09:33
  Biblia wyraźnie wskazuje, że siedemdziesięcioletnia niewola babilońska nie rozpoczęła się w jedenastym roku Sedekiasza, lecz już w trzecim roku królowania Jehojakima (Daniela 1:1,2). W celu ukrycia tej prawdy w przekładzie Nowego Świata dopuszczono się podstępnego oszustwa i na początku wersetu 2 dodano mylące czytelnika wyrażenie: "Z czasem". Nie ma go, ani w tekście hebrajskim, ani w żadnym innym przekładzie biblijnym.

  Babilończycy zabierali Żydów i przybory świątyni do niewoli etapami:
  1) 606 p.n.e. = w trzecim roku Jehojakima (Da.1:1,2; 2Krn.36:6,7);
  2) 597 p.n.e. = za czasów Jehojachina (Je.52:28; por. Ez.40:1; 2Krn.36:10);
  3) 587 p.n.e. = w 18 roku Nebukadneccara (Je.52:29; według babilońskiej rachuby czasu; 2Krn.36:17,18);
  4) 582 p.n.e. = w 23 roku Nebukadneccara (Je.52:30; według babilońskiej rachuby czasu).

  W czwartym roku Jojakima, Bóg przez Jeremiasza zapowiedział: "I będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem, i zdumieniem, a służyć będą te narody królowi Babilońskiemu siedemdziesiąt lat. Ale potem, gdy się wypełni siedemdziesiąt lat, nawiedzę na królu Babilońskim i na tym narodzie, mówi Pan, nieprawość ich, i na ziemi Chaldejskiej, tak, że ją obrócę w pustynie wieczne" (Jer.25:11-12, BG). Jest tutaj mowa o dwóch różnych sprawach, o spustoszeniu kraju i o tym, że narody będą służyć królowi babilońskiemu siedemdziesiąt lat.

  Kiedy zaczęła się dominacja Babilonu? Babilon upadł w roku 539 p.n.e. Z tą datą wszyscy się zgadzają.

  539 + 70 = 609.

  Co wydarzyło się w roku 609 p.n.e.? "W 609 Babilończycy ostatecznie rozgramiają Asyryjczyków i rozpoczynają wprowadzać zwierzchnictwo nad Fenicją, Syrią i Palestyną" (History of Humanity Scientific and Cultural Development, UNESCO, 1996, Volume III, s. 117).

  W tym samym czasie umarł król Jozjasz (2 Krn.35:20-24, BT; por. 2Krl.23:29). Po Jozjaszu panowało jeszcze czterech królów judzkich:
  Jehoachaz - 3 miesiące (2Krn.36:1,2),
  Jehojakim - 11 lat (2Krn.36:5),
  Jehojachin - 3 miesiące i 10 dni (2Krn.36:9),
  Sedekiasz - 11 lat (2Krn.36:11).

  609 p.n.e. + 22 lata = 587 p.n.e. = data zniszczenia Jerozolimy, według Jeremiasza 29:10 i 25:11

  Spustoszenia Jerozolimy nie zaczęły się jednak w roku 609 p.n.e., lecz później. Daniel stwierdza, że było to w "trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima" (606 p.n.e.). Co się wówczas stało? Daniel pisze: "przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń gdomu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga" (Da.1:1,2, BT). Rok 606 p.n.e. był też dla Daniela pierwszym rokiem siedemdziesięcioletniej niewoli. Z jego relacji wynika wyraźnie, że w drugim roku panowania Nabuchodonozora (603/602 p.n.e.; będąc w Babilonie posługuje się babilońską rachubą czasu), po 3-letnim przeszkoleniu, pełnił on już służbę na dworze królewskim (por. Da.1:3-6; 2:1,13). Czy mógł więc, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, być zabrany do niewoli dopiero wraz z Jehojachinem, w 8 roku Nabuchodonozora [597 p.n.e.]? (2 Krl.24:12).

  Dla Daniela niewola i spustoszenia Jerozolimy rozpoczęły się niewątpliwie w roku 606 p.n.e. W tekście hebrajskim, w Księdze Daniela 9:2, nie jest mowa o siedemdziesięcioletnim spustoszeniu, lecz o 70 latach spustoszeń [?:?????] Jerozolimy. Liczba mnoga sugeruje wyraźnie, że w okresie 70 lat Jerozolima była pustoszona wielokrotnie, co potwierdza Biblia.
  1) Rok 606 p.n.e. ? Daniela 1:1,2; 2 Królewska 24:1-7.
  2) Rok 597 p.n.e. ? 2 Królewska 24:8-16.
  3) Rok 588 p.n.e. ? 2 Królewska 25:1,2; Ezechiela 24:1,2.

  Występujący w Biblii termin spustoszenie [????? - chorbah] nie zawsze oznacza całkowite wyludnienie. Jeremiasz pisze: "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce [????? - chorbah], dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień" (Jer.25:1,17,18, NW). Było to w czwartym roku Jehojakima [605 p.n.e.]. Spustoszenia Jerozolimy były już w toku, a w przyszłości miały się jeszcze dopełnić. Dlatego w pierwszym roku Dariusza, Daniel spodziewał się, że wkrótce spustoszenia Jerozolimy dopełnią się (Da.9:1,2, NW). W roku 537 p.n.e. dopełnił się więc okres siedemdziesięcioletnich spustoszeń Jerozolimy, który rozpoczął się w trzecim roku Jehojakima (606 p.n.e.). Dla Daniela rok 537 p.n.e. był też siedemdziesiątym rokiem niewoli.

  Cdn.
 • ewiak.r 01.08.15, 10:22
  Spustoszenia [?????]
  Spustoszenie [?????]

  A co na temat daty zburzenia Jerozolimy mówią teksty z Księgi Zachariasza (1:12 i 7:5)? W tekście Zachariasza 1:12, czytamy: "Wtedy anioł Jahwe zapytał tymi słowami: 'Jahwe Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?'" (BT).

  Komentarz do tego tekstu, w wydanej przez Towarzystwo Strażnica, w roku 1972, książce: "Paradise Restored to Mankind - By Theocracy!", brzmi: "Jak wynika ze słów anioła, niektórym wydawało się, że 'te siedemdziesiąt lat' potępiania Jerozolimy i innych miast judzkich przez Jehowę w dalszym ciągu trwało" (s. 131, akapit 19a).

  Czy faktycznie ze słów anioła wynika, że "niektórym wydawało się, że 'te siedemdziesiąt lat' potępiania Jerozolimy i innych miast judzkich przez Jahwe w dalszym ciągu trwało", a on był innego zdania? Przecież ten anioł wyraźnie przedstawia tu Bogu, nie cudze, lecz swoje własne odczucia. Dlaczego używa się tak podstępnych komentarzy?

  70 lat potępiania miast judzkich skończyło się w roku 519 p.n.e.
  519 + 70 = 589. Co się wtedy wydarzyło? Nebukadneccar rozpoczął wtedy inwazję na Judeę. Oblężenie Jerozolimy rozpoczęło się już na początku stycznia 588 p.n.e. (2Krl.25:1). 19 miesięcy później, w sierpniu 587 p.n.e. Jerozolima została zburzona (2Krl.25:8).

  589 p.n.e. + 2 lata inwazji babilońskiej = 587 p.n.e. = data zburzenia Jerozolimy, według Zachariasza 1:12.

  Z tekstu Zachariasza 7:1-3 wynika, że Żydzi pościli w rocznicę wydarzeń związanych z tą inwazją aż do grudnia 518 p.n.e. ("Całe Pismo", s. 169 a. 3). Jak długo pościli? Bóg oświadczył: "i to już siedemdziesiąt lat" (Zch.7:5). Kiedy więc zaczęli pościć? Oblężenie Jerozolimy rozpoczęło się na początku stycznia 588 p.n.e. (zobacz Ez.24:1,2; por. Zch.8:19). Pierwsza rocznica przypadła więc na początek stycznia 587 p.n.e. Od stycznia 587 p.n.e., do grudnia 518 p.n.e., jest 70 lat (bez 1 miesiąca). Bóg potwierdza więc wypowiedź swego anioła, z której wynika, że Jerozolima została zburzona w sierpniu 587 p.n.e. (2Krl.25:1-9).

  ok. 04.01.588 p.n.e. + 19 miesięcy do zburzenia Jerozolimy = sierpień 587 p.n.e., według Zachariasza 7:5.

  Na uwagę zasługuje też fakt, że w tekstach Zachariasza 1:12 i 7:5 (jest tu mowa o dwóch różnych okresach) przed liczebnikiem siedemdziesiąt występuje (w kontekście czasu) zaimek wskazujący zeh [??] = te, już. Zaimek ten nie występuje w tekstach, które mówią o odległych latach (por. Amosa 2:10; Psalm 95:10; Nehemiasza 9:21). Występuje on jedynie w tekstach, mówiących o ostatnim okresie (por. Powtórzonego Prawa 8:2,4).

  Wróćmy do Księgi Jeremiasza. Zwróćmy teraz uwagę na inny fragment: "To jednak mówi Jahwe: Gdy dla Babilonu [?:???] upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce" (29:10, BT). Przywódcy Towarzystwa Strażnica sugerują, że słowa te zostały skierowane do uprowadzonych do niewoli, w 19 roku Nabuchodonozora i są dla nich zapowiedzią siedemdziesięcioletniej niewoli. Chcąc właściwie zrozumieć ten tekst, należałoby zwrócić uwagę na kontekst, aby ustalić do kogo i kiedy faktycznie zostały skierowane te słowa.

  Rozdział ten zaczyna się słowami: "Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej, dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. [Posłał go] przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu" (Je.29:1-3, BT). Nietrudno jest zauważyć, że list ów został skierowany do uprowadzonych do niewoli w ósmym roku Nabuchodonozora, a wysłano go na początku panowania Sedekiasza. Nie ma więc najmniejszego sensu powoływać się na błędne tłumaczenia, bo i tak nie obroni się w ten sposób daty 607 p.n.e.

  (W tekście hebrajskim nie pisze tu: ?:??? = w Babilonie, lecz ?:??? = dla Babilonu).

  Wszystkie teksty biblijne harmonizują ze sobą i wskazują jednoznacznie, że Jerozolima nie została zdobyta w roku 607 p.n.e., lecz 20 lat później, w roku 587 p.n.e.

  Na marginesie dodam, że według Biblii "czasy pogan" to nie 2520 lat, lecz 42 miesiące przyszłego "deptania" (ucisku) symbolicznej Jerozolimy (Łukasza 21:24; por. Objawienie 11:2).

  Przywódcom Towarzystwa Strażnica przedstawia się te fakty już od około 100 lat. Dlaczego ludzie ci tak długo sprzeciwiają się prawdzie biblijnej? Gdy pod wpływem upływającego czasu zostali zmuszeni wycofać się z poglądu, że pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914 nie wymrze, czytelnicy zaczęli pytać o rok 1914. Jaka była odpowiedź? "To, co powiedziano w tej Strażnicy [na temat pokolenia], w niczym nie zmienia naszej fundamentalnej nauki o roku 1914" (Strażnica ? 01.06.1997, s. 28).

  Przyznano, że doktryna o roku 1914 jest fundamentalną nauką. Gdyby runęła, okazałoby się, że przywódcy ci nie są tym za kogo się podają - pomazańcami, czy też niewolnikiem wiernym i roztropnym, lecz oszustami religijnymi przed którymi ostrzegał Jezus (Mateusza 24:5; Łukasza 21:8). Zgodnie z zapowiedzią biblijną, pełniące rolę Boga w tej organizacji Ciało Kierownicze dopuszcza się podstępnych oszustw. Nie dadzą się na to złapać miłujący prawdę (2 List do Tesaloniczan 2:3-12, BW).

  Jezus ostrzegał: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem' i 'wyznaczony czas przybliżył się' (sens: 'blisko jest'). Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8).

  Mateusz poinformował za kogo mieli podawać się ci oszuści: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (24:5).

  Jezus nie ostrzegał tu przed fałszywymi mesjaszami, co sugeruje większość przekładów. Ci oszuści religijni mieli przyjść w imieniu Jezusa. Mieli więc podawać się za jego przedstawicieli. Nie mieli więc występować w roli Mesjasza (Chrystusa). Przymiotnik "???????" = "namaszczony".
 • ewiak.r 01.08.15, 10:25
  Niestety, jak widać ta tym forum wszystkie terminy hebrajskie i greckie zostały zniekształcone.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.