• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

rozliczenie a rodzina zastepcza

 • 13.07.07, 21:49
  Mam pytanie na jakiej zasadzie obowiazuja rozliczenia podatkowe jezeli jestem
  rodzina zastepcza dla dziecka 14-letniego?
  Czy wypelniajac PIT musze uwzglednic swiadczenia dla rodzin zastepczych, ktore
  otrzymuje na dziecko i czy przysluguja mi jakies ulgi lub odliczenia na to
  dziecko?
  Edytor zaawansowany
  • 14.07.07, 09:06
   trochę mało informacji - kto jest opiekunem prawnym dziecka, jakie świadczenia,
   na jakiej podstawie jest wykonywana funkcja rodziny zastępczej.

   Informacje wazne co wynika z takiego pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
   PBB3-415/9-30/2005Ma

   "za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna
   prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
   rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu
   odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również
   osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony
   praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej
   ustawy).Stosownie do art. 6 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób
   fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa m.in. w ust. 4, nie ma
   zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej
   dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku
   dochodowym.Instytucja opiekuna prawnego dziecka określona została w art. 94 § 3
   i art. 145 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U.
   Nr 9, poz. 59 ze zm.).Zgodnie z art. 94 § 3 tej ustawy, jeżeli żadnemu z
   rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani,
   ustanawia się dla dziecka opiekę. W myśl art. 145 § 1 i § 2 ww. ustawy Kodeks
   rodzinny i opiekuńczy, opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach
   przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy,
   skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Z
   przedstawionego w ww. wniosku stanu faktycznego oraz dołączonej kserokopii
   postanowienia Sądu Rejonowego w ... VI Wydział Rodzinny i Nieletnich wynika, iż
   Sąd postanowił ograniczyć Katarzynie K. władzę rodzicielską nad małoletnim ...
   przez umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej Anny K.Instytucję rodziny
   zastępczej reguluje art. 1121 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który
   stanowi, że jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo
   wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego w rodzinie
   zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania oraz
   reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb
   jego utrzymania należą do rodziny zastępczej albo placówki
   opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy
   rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego. Szczegółowe zasady umieszczania
   dzieci w rodzinach zastępczych wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).W myśl art. 72 § 1 tej ustawy
   dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się
   opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie
   zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu (art. 72 § 6 ww. ustawy 12
   marca 2004 r.).Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina
   zastępcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu
   orzeczenia sądu albo umowy, o której mowa w ust. 7 (art. 72 § 9 w/w ustawy z
   dnia 12 marca 2004 r.). W świetle cytowanych wyżej przepisów, funkcja rodziny
   zastępczej nie jest tożsama z funkcją opiekuna prawnego. Opiekuna prawnego
   ustanawia się do sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, w związku z
   brakiem rodziców lub całkowitym pozbawieniem ich władzy rodzicielskiej.
   Natomiast umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej występuje w sytuacji, gdy
   rodzice dziecka nie zapewniają dziecku właściwej opieki rodzicielskiej. Rodzina
   zastępcza wykonuje jedynie zlecone jej orzeczeniem sądu funkcje zapewniające
   dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu
   rozwoju.Z cytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od
   osób fizycznych wynika, iż za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się
   jednegoz rodziców albo opiekuna prawnego (...). Zawarta w tym przepisie
   definicja osoby samotnie wychowującej dzieci jest wyczerpująca i nie przewiduje
   żadnych wyjątków, a katalog osób w niej wymienionych jest zamknięty i nie może
   podlegać wykładni rozszerzającej. Ponieważ podatniczka nie została ustanowiona
   opiekunem prawnym dla małoletniego siostrzeńca tylko rodziną zastępczą, w
   świetle art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie
   przysługuje jej preferencyjne opodatkowanie dochodów za 2004 r. przewidziane dla
   osób samotnie wychowujących dzieci.
  • 14.07.07, 09:10
   Jest tez nowa ulga za 2007 r. Tyle, że na szybko czytając wynika z tego
   przepisu, że skorzystać z niego mogą rodzice naturalni a nie opiekunowie prawni.

   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
   Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27,
   pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo
   odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym
   wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.
   2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i
   kwoty 120 zł.
   3. Odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z
   zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od
   podatku obojga.
   4. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo
   separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie
   zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.
   5. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z
   rodziców, o których mowa w ust. 4, odliczenie przysługuje każdemu z nich, o ile
   spełnione są warunki określone w ust. 1; w tym przypadku kwota odliczenia
   stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty, o której
   mowa w ust. 2.
  • 14.07.07, 09:41
   Rodzina zastepcza jestem tylko ja mimo ich jestem mezatka jestem rowniez
   opiekunem prawnym. Wiec czy rozliczajac sie z pidatku musze wykazac swiadczenia
   jakie otrzymujemy z PCPR dla rodzin zastepczych?
   Oraz czy sa moze jakies odliczenia z tego tytulu?
   • 14.07.07, 10:44
    przesyłam kilka interpretacji:

    Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
    Sygnatura PD-2/415-6/04
    Data 2004.03.15


    Autor Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią


    Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania


    Słowa kluczowe opieka
    rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
    źródła przychodu


    Pytanie podatnika

    Czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą
    funkcję pogotowia rodzinnego.


    Pismem z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004) uzupełnionym pismem z dnia
    26.02.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not. zwróciło się z
    prośbą o wyjaśnienie: czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę
    zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

    W przedmiotowym piśmie poinformowano: Starosta zgodnie z art. 33f ust. 2 ustawy
    z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr
    64 poz. 414) zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej – pełniącej
    zadania pogotowia rodzinnego. Rodzina otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
    pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania.

    W przypadku tym obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Starosta również w tym
    wypadku opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne jeżeli ta osoba nie jest taką
    składką objęta. Umowę o pełnienie takiej funkcji podpisał Starosta Nakielski.
    Małżonkowie, którzy podjęli się tej roli są ubezpieczeni. Osoba, która pobiera
    świadczenia w związku z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, jest
    ubezpieczona w KRUS-ie. Również zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego
    1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153) w
    przypadku zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem składka odprowadzana jest
    wyłącznie z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia,
    czyli w tym konkretnym przypadku można uznać, iż składka odprowadzana jest do
    KRUS-u. Zasady naliczania świadczeń za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego
    regulują w sposób bardzo ogólny przepisy art. 33f ustawy z dnia 29 listopada
    1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z
    późn. zm.) oraz par. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r.
    w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 120, poz. 12884).

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n/Not. działając zgodnie z art. 14a § 1
    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z
    późn.zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w
    sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie.

    Zgodnie z art. 33f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
    społecznej (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn.zm.) rodzina zastępcza
    pełniąca zadania pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
    pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania.
    Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest umowa zawarta ze starostą o pełnienie
    funkcji rodziny zastępczej, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy
    Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia oraz przepisy o systemie ubezpieczeń
    społecznych. Rodzina zastępcza oprócz wynagrodzenia wypłaconego na podstawie
    zawartej umowy uprawniona jest również do pomocy pieniężnej o której mowa w art.
    33g powołanej ustawy. Zarówno w ustawie o pomocy społecznej jak i w
    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin
    zastępczych (Dz. U. Nr 120 poz. 1284) przyznawanie wynagrodzenia rodzinom
    zastępczym pełniącym zadania pogotowia rodzinnego jest ściśle rozgraniczone od
    przyznawania tym rodzinom pomocy pieniężnej.

    Biorąc pod uwagę powołaną regulację prawną dotyczącą wynagrodzenia otrzymywanego
    przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego oraz
    rozgraniczenie tego wynagrodzenia od przyznawanej pomocy pieniężnej należy
    stwierdzić, że wynagrodzenie to nie stanowi świadczenia z pomocy społecznej, o
    którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    Reasumując wynagrodzenie jakie otrzymuje rodzina zastępcza pełniąca zadania
    pogotowia rodzinnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako dochód tego
    małżonka, któremu wynagrodzenie przysługuje zgodnie z art. 33f ust. 3 ustawy o
    pomocy społecznej.
   • 14.07.07, 10:45
    Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
    Sygnatura US. PDOF/415/13/04
    Data 2004.03.23


    Autor Urząd Skarbowy w Ropczycach


    Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
    opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


    Słowa kluczowe małoletni
    opieka
    rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


    Pytanie podatnika

    Czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc
    jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów
    dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu renty rodzinnej?


    Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.)
    w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa
    podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy małżonkowie stanowiący rodzinę
    zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są
    obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane
    z tytułu renty rodzinnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z
    art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
    926 ze zm.), uprzejmie informuje:

    Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
    fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od osób samotnie
    wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek,
    na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 lat
    uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w
    przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach o wyższych szkołach
    zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem
    dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w
    wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, podatek może być określony,
    na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku
    obliczonego od połowy łącznych dochodów. W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy, zasada
    ta nie ma zastosowania, gdy osoba samotna wychowująca dziecko lub jej dziecko
    uzyskały przychody opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia
    20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
    osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

    Za osobę samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 5 ww. ustawy) uważa się
    jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
    kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
    której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
    wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
    jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
    pozbawienia wolności.

    Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
    dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dochody
    małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich
    pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku,
    dolicza się do dochodów rodziców lub dochodów osób, o których mowa w art. 6 ust.
    4 (osoby samotnie wychowujące dzieci), chyba że rodzicom nie przysługuje prawo
    pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

    Jakkolwiek do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy
    rodzicielskiej (art. 155 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), to jednak
    dochody z majątku małoletniego dziecka, którymi sprawujący opiekę zarządza, mogą
    być obracane wyłącznie na potrzeby tegoż małoletniego, a nie na potrzeby
    sprawującego opiekę lub jego rodziny, a zatem brak jest z tego względu
    jakiegokolwiek łączenia dla celów podatkowo-prawnych dochodów opiekuna prawnego
    z dochodami osoby małoletniej poddanej jego opiece.

    Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że państwo stanowią rodzinę
    zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi.
    Rodzina zastępcza nie posiada zatem uprawnień ani rodziny naturalnej, ani osoby
    przysposabiającej, wynikających z ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny
    i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Nie ma również, jak wynika z wyżej
    zacytowanego przepisu, obowiązku doliczać do swoich dochodów, dochodów
    małoletnich dzieci, dla których stanowi rodzinę zastępczą. W takiej sytuacji,
    jeżeli małoletnie dziecko osiąga wymienione dochody (renta rodzinna), należy
    złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie takie
    wypełniają i podpisują w imieniu dziecka opiekunowie prawni.

    W związku z powyższym Urząd potwierdza stanowisko wyrażone przez państwo w
    przedmiotowej sprawie.
   • 14.07.07, 10:45
    Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
    Sygnatura IS.Si.WD-415-48/04/JS
    Data 2004.04.27


    Autor Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach
    Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim


    Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zeznania podatkowe --> Termin i
    zasady sporządzania zeznań


    Słowa kluczowe rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
    zeznanie roczne


    Pytanie podatnika

    Jestem osobą niezamężną. Osiągam dochody w ramach stosunku pracy oraz z
    indywidualnie wykonywanych usług na rzecz jednostek organizacyjnych na podstawie
    umów zlecenia. W grudniu 2002 r. zaopiekowałam się małoletnim dzieckiem, która
    ze względu na brak zainteresowaniaze strony naturalnej rodziny miała zostać
    oddana do domu dziecka. Od końca grudnia 2002 r. dziecko zamieszkało ze mną. Z
    uwagi na konieczność uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego wydano
    wskutek rezygnacji naturalnej rodziny ze sprawowania opieki nad dzieckiem
    dopiero w dniu 8 stycznia 2003 r. mogłam złożyć formalny wniosek do Sądu o
    ustanowienie mnie rodziną zastępczą. Z powodu przedłużającej się procedury
    postanowieniem z dnia 13 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy orzekł o ustanowieniu mnie
    rodziną zastępczą dla małoletniej do czasu zakończenia postępowania w sprawie.
    Po wydaniu powyższego postanowienia siostra małoletniej, która dotychczas nie
    wykazywała żadnego zainteresowania dzieckiem, wystąpiła do Sądu z wnioskiem o
    pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i ustanowienie jej rodziną zastępczą.
    Postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się wydaniem w dniu 10 lutego 2004
    r. orzeczenia, na mocy którego zostałam ustanowiona rodziną zastępczą, jednakże
    orzeczenie to, wskutek złożenia przez uczestniczkę postępowania zapowiedzi
    apelacji, nie jest jeszcze prawomocne.Przedstawione wyżej okoliczności oraz
    załączone dokumenty potwierdzają fakt samotnego wychowywania przeze mnie
    małoletniego dziecka przez cały rok 2003. Czy w związku z powyższym przysługuje
    mi prawo rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 jako osoba samotnie
    wychowująca małoletnie dziecko?


    W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
    od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) , od osób
    samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, podatek może być
    określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
    podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
    samotnie wychowującej dzieci. Ten sposób opodatkowania, zgodnie z art.6 ust.8
    nie ma zastosowania gdy osoby samotnie wychowującej dziecko lub do jej dziecka
    mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
    podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.
    U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian. ).

    Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym za osobę samotnie
    wychowującą dzieci uważa sie jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli
    osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo
    osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
    Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w
    związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
    lub odbywa karę pozbawienia wolności.

    Z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że jeżeli sąd opiekuńczy
    nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą
    małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce
    opiekuńczo-wychowawczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu
    świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należą do
    rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa
    wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego.W opisanym
    stanie faktycznym Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 13.06.2003 r., ustanowił
    Panią rodziną zastępczą dla małoletniej i zarządził umieszczenie jej w w/w
    rodzinie zastępczej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie
    niniejszej. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2004 r. Sąd Rejonowy ograniczył
    władzę rodzicielską ojca w stosunku do jego małoletniej córki przez umieszczenie
    jej w rodzinie w rodzinie zastępczej oraz ustanowił Panią rodziną zastępczą dla
    ww.małoletniej.

    Zgodnie z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawy doboru rodzin
    zastępczych oraz współdziałania sądów opiekuńczych z organami adminiestracji
    państwowej w tych sprawach, a także zakresu i form pomocy Państwa na rzecz
    dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zasady odpłatności rodziców za
    pobyt ich dzieci w tych rodzinach oraz postępowanie w tych sprawach - regulują
    odrębne przepisy. Zastosowanie tu mają przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990
    r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zmian.). Art.
    33c ust. 1 tej ustawy stanowi, że dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo
    opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
    Zgodnie z art. 33c ust. 2 ww. ustawy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
    następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, zaś stosownie do art.33c
    ust. 4 rodzina zastępcza podejmuje obowiązek opieki nad dzieckiem i jego
    wychowania z dniem umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie
    orzeczenia sądu opiekuńczego albo umowy, o której mowa w ust.3.

    Jak z powyższego wynika, z dniem 13 czerwca 2003 r. stała się Pani opiekunem
    prawnym małoletniej i spełniając ponadto wymóg powołanego wyżej art.6 ust.5
    ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, może
    opodatkować swoje dochody osiągnięte w 2003 r. w sposób przewidziany dla osób
    samotnie wychowujących dzieci.
    • 14.07.07, 10:47
     Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
     Sygnatura U.S.Ia/2/415/1-PI/05
     Data 2005.04.25


     Autor Urząd Skarbowy w Łańcucie


     Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
     opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


     Słowa kluczowe doliczenie
     dzieci i młodzież
     rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


     Pytanie podatnika

     Czy podatniczka opiekująca się małoletnim dzieckiem na podstawie postanowienia o
     ustanowieniu rodziny zastępczej ma obowiązek w zeznaniu rocznym doliczać do
     swoich dochodów dochody tego dziecka?


     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i §
     4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
     60), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
     fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
     dnia 23.03.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 5.04.2005 r.) przez panią Annę P. w
     sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania
     prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia
     uznać, że przedstawione przez stronę stanowisko jest prawidłowe w stanie
     faktycznym przedstawionym we wniosku.

     W dniu 5.04.2005 r. pani Anna P. złożyła w tutejszym organie podatkowym wniosek
     w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania
     prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu
     faktycznego wynika, że pani P. opiekuje się małoletnim dzieckiem, na podstawie
     postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej. Dziecko to w roku podatkowym
     uzyskało dochody z tytułu emerytury-renty i ZUS dokonał rocznego rozliczenia
     tych dochodów na formularzu PIT-40A. W świetle przedstawionych faktów
     podatniczka postawiła pytanie: czy powinna doliczać dochody małoletniego dziecka
     do swojego zeznania rocznego. Zdaniem pani podolec nie ma ona obowiązku doliczać
     do swoich dochodów dochodów małoletniego dziecka, o którym mowa wyżej.

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1
     ustawy - Ordynacja podatkowa, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego
     we wniosku informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
     osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z
     wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych
     im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub dochodu osób, o
     których mowa w art. 6 ust. 4 (osób samotnie wychowujących dzieci), chyba że
     rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów ich
     dzieci. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pani stanowi
     rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka. Rodzina zastępcza nie posiada
     uprawnień ani rodziny naturalnej, ani osoby przysposabiającej, wynikających z
     ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
     ze zm.). W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie potwierdza
     stanowisko podatniczki w przedmiotowej sprawie, uznając, że nie ma ona obowiązku
     doliczać do swoich dochodów małoletniego dziecka, dla którego stanowi rodzinę
     zastępczą.

     Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez
     wnioskodawcę we wniosku z dnia 5.04.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego w
     dniu udzielenia tej interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja
     podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jak stanowi
     art. 14b § 2 ww. ustawy, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów
     kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo
     uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 ww.
     ustawy - Ordynacja podatkowa.
     • 14.07.07, 10:49
      Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
      Sygnatura PD III/415-32/05
      Data 2005.04.27


      Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach


      Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
      opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


      Słowa kluczowe małoletni
      opieka
      preferencyjne opodatkowanie dochodów
      rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
      zeznanie podatkowe


      Pytanie podatnika

      W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
      rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
      rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
      funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.


      POSTANOWIENIE

      Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
      1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik
      Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko
      przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i
      sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu
      dnia 02.03.2005 r.), uzupełnionym w dniu 11.04.2005 r. w sprawie dotyczącej: W
      jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
      rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
      rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
      funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.

      UZASADNIENIE:

      Stan faktyczny opisany we wniosku: Z okoliczności opisanych we wniosku wynika,
      że wnioskodawczyni sprawuje opiekę w ramach rodziny zastępczej nad dwójką
      niepełnoletnich dzieci, których matka obecnie już nie żyje. Do wniosku
      załączono:- kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i
      Nieletnich z dnia 00.00.1996 r., w którym sąd ustanowił dla małoletniego A. S.
      rodzinę zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz zobowiązał rodzinę
      zastępczą do składania rocznych sprawozdań dotyczących osoby małoletniego.
      Ponadto sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce małoletniego oraz
      zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu małoletniego,- kserokopię
      postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i Nieletnich z dnia 00.00
      1997 r., na podstawie którego sąd ustanowił dla małoletniej K. K. rodzinę
      zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz postanowił ograniczyć
      rodzicom małoletniego dziecka władzę rodzicielską,- kserokopię PIT - 40A
      wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w C. dotyczący
      uzyskanych przez wnioskodawczynię w 2004r. dochodów z tytułu emerytur i rent
      krajowych oraz innych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o
      podatku dochodowym od osób fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez
      małoletniego A. S. dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych
      świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
      fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń
      Społecznych oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez małoletnią K. K.
      dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych świadczeń, o których
      mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W dniu
      11.04.2005 r. wnioskodawczyni uzupełniła swoje pismo z dnia 02.03.2005 r. o
      dodatkowe informacje. Wyjaśniła, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla
      jednego z dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, tj. dla małoletniego A. S. od
      dnia 1 lutego 2000 r. i opiekę tę sprawuje nadal. Podatniczka fakt sprawowania
      opieki prawnej nad małoletnim udokumentowała Zaświadczeniem Sądu Rejonowego w K.
      z dnia 03.02.2000 r. Wnioskodawczyni w 2004 r. poza emeryturą nie uzyskała
      innych dochodów, nie prowadziła również działalności gospodarczej w żadnej
      formie. Od 2001 r. wnioskodawczyni jest wdową. Małoletni, nad którymi sprawuje
      pieczę oraz opiekę prawną w ramach rodziny zastępczej w 2004 r. uzyskały jedynie
      dochody rozliczone przez ZUS na PIT - 40A. Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny
      (umowę najmu) spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego oraz dowody wpłat
      na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz na komitet rodzicielski.

      Stanowisko wnioskodawcy: W piśmie z dnia 02.03.2005 r. wnioskodawczyni zawarła
      pogląd, iż gdyby chciała rozliczyć się na PIT -36 wraz z załączonymi PIT - D i
      PIT - O i zastosować zasady preferencyjnego opodatkowania niepełnych rodzin,
      straci niesłusznie jedną kwotę wolną od podatku przypadającą na jedno dziecko.
      Gdyby zaś nie skorzystała z przysługujących ulg na remont i darowiznę,
      niesłusznie straci te odliczenia, natomiast pozostaną trzy rozliczenia roczne
      dokonane przez ZUS z trzema odliczeniami kwot wolnych od podatku. Zdaniem
      wnioskodawczyni nie jest ona samotnym rodzicem, lecz opiekunem prawnym
      niepełnoletnich dzieci w rodzinie zastępczej. Powinna złożyć PIT - 36 z
      załącznikami PIT - M, D, O i zastosować trzy kwoty wolne od podatku (na siebie i
      dwójkę dzieci).

      Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ustawy z
      dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z
      2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uznaje się
      jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
      kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
      której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
      wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
      jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
      pozbawienia wolności.Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, od osób samotnie
      wychowujących dzieci w znaczeniu podanym wyżej, które wychowywały w roku
      podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci, bez względu na wiek, na które, zgodnie
      z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do
      ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie
      oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych
      szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z
      wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów
      w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku- podatek może być
      określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
      podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
      samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych
      dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób
      zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

      Stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy, wyżej wskazany, preferencyjny sposób
      opodatkowania, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie
      wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
      20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
      osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), za
      wyjątkiem dochodów (przychodów ) z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub umów o
      podobnym charakterze, to jest dochodów o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o
      zryczałtowanym podatku dochodowym. Preferencyjny sposób opodatkowania nie ma
      zastosowania również w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub
      do jej dziecka znajdują zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku
      dochodowym (tj. do którejś z tych osób mają zastosowanie przepisy o podatku
      liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

      Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
      wskazują zasady opodatkowania dochodów dzieci z dochodami rodziców lub osób
      samotnie wychowujących dzieci. Otóż zgo
   • 14.07.07, 10:47
    odzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
    Sygnatura US-I-1-410-3-10/05
    Data 2005.03.21


    Autor Urząd Skarbowy w Giżycku


    Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów
    Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


    Słowa kluczowe rodzice
    rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)


    Pytanie podatnika

    Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej
    niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej


    Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem
    owydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku
    dochodowego od osób fizycznych tj. wątpliwości dotyczyły opodatkowania
    wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
    wielodzietnej rodziny zastępczej.
    Jak wynika ze złożonego wniosku - wynagrodzenie powyższe przysługuje rodzinie
    zastępczej zawodowej z tytułu opieki i wychowania powierzonych dzieci na
    podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
    593) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października
    2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344).

    Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
    społecznej - zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza
    otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
    Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest umowa zawarta ze starostą o pełnienie
    funkcji zawodowej rodziny zastępczej, do której mają zastosowanie przepisy
    Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia - art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
    społecznej.
    Rodzina zastępcza oprócz wynagrodzenia wypłaconego na podstawie zawartej umowy
    uprawniona jest - na podstawie art. 78 powołanej wyżej ustawy o pomocy
    społecznej - do pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
    każdego umieszczonego w niej dziecka.Przyznane rodzinie zastępczej zawodowej
    niespokrewnionej z dzieckiem wynagrodzenie jest ściśle rozgraniczone od
    przyznawanej tej rodzinie pomocy pieniężnej, a także od świadczeń z pomocy
    społecznej.

    Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
    dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
    zwalnia się z opodatkowania przyznaną na podstawie odrębnych przepisów pomoc
    pieniężną dla rodzin zastępczych, a na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 24
    świadczenia z pomocy społecznej.

    Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymywane przez
    zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą nie stanowi pomocy
    pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym
    jak również świadczenia z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
    79 tejże ustawy.
    Reasumując, wynagrodzenie jakie otrzymuje rodzina pełniąca funkcję zawodowej
    niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej podlega opodatkowaniu podatkiem
    dochodowym.
    • 14.07.07, 10:50
     Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
     Sygnatura PD III/415-32/05
     Data 2005.04.27


     Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach


     Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot
     opodatkowania --> Dochody małoletnich dzieci


     Słowa kluczowe małoletni
     opieka
     preferencyjne opodatkowanie dochodów
     rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
     zeznanie podatkowe


     Pytanie podatnika

     W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
     rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
     rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
     funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.


     POSTANOWIENIE

     Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
     1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik
     Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko
     przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i
     sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu
     dnia 02.03.2005 r.), uzupełnionym w dniu 11.04.2005 r. w sprawie dotyczącej: W
     jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz
     rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję
     rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia
     funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.

     UZASADNIENIE:

     Stan faktyczny opisany we wniosku: Z okoliczności opisanych we wniosku wynika,
     że wnioskodawczyni sprawuje opiekę w ramach rodziny zastępczej nad dwójką
     niepełnoletnich dzieci, których matka obecnie już nie żyje. Do wniosku
     załączono:- kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i
     Nieletnich z dnia 00.00.1996 r., w którym sąd ustanowił dla małoletniego A. S.
     rodzinę zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz zobowiązał rodzinę
     zastępczą do składania rocznych sprawozdań dotyczących osoby małoletniego.
     Ponadto sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej matce małoletniego oraz
     zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu małoletniego,- kserokopię
     postanowienia Sądu Rejonowego w K. wydz. Rodzinnego i Nieletnich z dnia 00.00
     1997 r., na podstawie którego sąd ustanowił dla małoletniej K. K. rodzinę
     zastępczą w osobie wnioskodawczyni i jej męża oraz postanowił ograniczyć
     rodzicom małoletniego dziecka władzę rodzicielską,- kserokopię PIT - 40A
     wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w C. dotyczący
     uzyskanych przez wnioskodawczynię w 2004r. dochodów z tytułu emerytur i rent
     krajowych oraz innych świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o
     podatku dochodowym od osób fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez
     małoletniego A. S. dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych
     świadczeń, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
     fizycznych,- kserokopię PIT - 40A wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń
     Społecznych oddział w C. dotyczący uzyskanych w 2004 r. przez małoletnią K. K.
     dochodów z tytułu emerytur i rent krajowych oraz innych świadczeń, o których
     mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W dniu
     11.04.2005 r. wnioskodawczyni uzupełniła swoje pismo z dnia 02.03.2005 r. o
     dodatkowe informacje. Wyjaśniła, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla
     jednego z dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, tj. dla małoletniego A. S. od
     dnia 1 lutego 2000 r. i opiekę tę sprawuje nadal. Podatniczka fakt sprawowania
     opieki prawnej nad małoletnim udokumentowała Zaświadczeniem Sądu Rejonowego w K.
     z dnia 03.02.2000 r. Wnioskodawczyni w 2004 r. poza emeryturą nie uzyskała
     innych dochodów, nie prowadziła również działalności gospodarczej w żadnej
     formie. Od 2001 r. wnioskodawczyni jest wdową. Małoletni, nad którymi sprawuje
     pieczę oraz opiekę prawną w ramach rodziny zastępczej w 2004 r. uzyskały jedynie
     dochody rozliczone przez ZUS na PIT - 40A. Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny
     (umowę najmu) spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego oraz dowody wpłat
     na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz na komitet rodzicielski.

     Stanowisko wnioskodawcy: W piśmie z dnia 02.03.2005 r. wnioskodawczyni zawarła
     pogląd, iż gdyby chciała rozliczyć się na PIT -36 wraz z załączonymi PIT - D i
     PIT - O i zastosować zasady preferencyjnego opodatkowania niepełnych rodzin,
     straci niesłusznie jedną kwotę wolną od podatku przypadającą na jedno dziecko.
     Gdyby zaś nie skorzystała z przysługujących ulg na remont i darowiznę,
     niesłusznie straci te odliczenia, natomiast pozostaną trzy rozliczenia roczne
     dokonane przez ZUS z trzema odliczeniami kwot wolnych od podatku. Zdaniem
     wnioskodawczyni nie jest ona samotnym rodzicem, lecz opiekunem prawnym
     niepełnoletnich dzieci w rodzinie zastępczej. Powinna złożyć PIT - 36 z
     załącznikami PIT - M, D, O i zastosować trzy kwoty wolne od podatku (na siebie i
     dwójkę dzieci).

     Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ustawy z
     dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z
     2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uznaje się
     jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
     kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
     której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie
     wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
     jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
     pozbawienia wolności.Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, od osób samotnie
     wychowujących dzieci w znaczeniu podanym wyżej, które wychowywały w roku
     podatkowym:1.dzieci małoletnie,2.dzieci, bez względu na wiek, na które, zgodnie
     z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,3.dzieci do
     ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie
     oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych
     szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z
     wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów
     w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku- podatek może być
     określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu
     podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
     samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych
     dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób
     zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

     Stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy, wyżej wskazany, preferencyjny sposób
     opodatkowania, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie
     wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
     20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
     osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), za
     wyjątkiem dochodów (przychodów ) z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub umów o
     podobnym charakterze, to jest dochodów o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o
     zryczałtowanym podatku dochodowym. Preferencyjny sposób opodatkowania nie ma
     zastosowania również w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dziecko lub
     do jej dziecka znajdują zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku
     dochodowym (tj. do którejś z tych osób mają zastosowanie przepisy o podatku
     liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

     Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
     wskazują zasady opodatkowania dochodów dzieci z dochodami rodziców lub osób
     samotnie wychowujących dzieci. Otóż zgo
     • 14.07.07, 10:51
      Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
      Sygnatura IUSIPD1/415/27/05
      Data 2005.04.28


      Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach


      Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania


      Słowa kluczowe małoletni
      osoba samotnie wychowująca dzieci
      rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
      rozliczenie roczne


      Pytanie podatnika

      Czy w rozliczeniu (zeznaniu) za 2004 r. podatnik może zastosować ulgę podatkową
      należną osobie samotnie wychowującej dziecko z uwagi na sprawowanie opieki nad
      dziećmi jako opiekun prawny i w ramach rodziny zastępczej?


      Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z
      art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
      (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko Pani
      przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r. o udzielenia pisemnej
      interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w
      zakresie korzystania z ulgi przysługującej osobie samotnie wychowującej z uwagi
      na sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej jest nieprawidłowe.

      W dniu 09.03.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
      wpłynął Pani wniosek o interpretację przepisów podatkowych, który następnie
      uzupełniła Pani pismem z dnia 25.04.2005 r. W pismach występuje Pani z
      zapytaniem czy w 2004 r. może zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie
      wychowującej dziecko i przedstawia Pani następujący stan faktyczny:� jest Pani
      osobą samotną - panna,� opiekunem prawnym małoletnich dzieci została Pani
      ustanowiona przez Sąd w m-cu listopadzie 2002 r.,� Postanowieniem z czerwca 2003
      r. Sąd zarządził umieszczenie małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej,� zgodnie
      z Postanowieniem Sądu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie umieścił dzieci w
      rodzinie zastępczej tj. u Pani, będącej równocześnie opiekunem prawnym dzieci,�
      dzieci pozostawały pod Pani opieką do chwili przysposobienia - Postanowienie
      Sądu z m-ca stycznia 2004 r., które uprawomocniło się dnia 3 lutego 2004 r.,� do
      dnia 19 kwietnia 2004 r. prowadziła Pani pozarolniczą działalność gospodarczą
      opodatkowaną w formie zasad ogólnych.

      W sprawie wyraża Pani pogląd, iż wygaśnięcie prawnej opieki nad dzieckiem w
      ramach rodziny zastępczej (wobec uprawomocnionego postanowienia sądowego o
      przysposobieniu) w ciągu roku podatkowego nie pozbawia prawa do skorzystania z
      ulgi przysługującej osobom samotnie wychowującym dzieci.

      Powyższe zagadnienie reguluje art. 6 ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 10
      ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
      jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.):ust. 4 Od osób samotnie
      wychowujących w roku podatkowym:
      1) dzieci małoletnie,
      2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami,
      pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
      3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w
      przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w
      przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te
      nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego,
      renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku
      - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w
      rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy
      dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że
      do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w
      sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
      ust. 5 Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo
      opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
      rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w
      rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się
      również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
      pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
      ust. 8 Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w
      sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej
      dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o
      zryczałtowanym podatku dochodowym.
      ust. 9 Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2
      ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, niekorzystających jednocześnie z
      opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach
      określonych w art. 30c, albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
      ust. 10 Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do
      podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i
      4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

      Biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis art. 6 ust. 5 ustawy o podatku
      dochodowym stwierdza się, iż stanowisko Pani jest nieprawidłowe ponieważ rodzina
      zastępcza w świetle przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
      opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zm.) nie jest tożsama z funkcją
      opiekuna prawnego, który jest wymieniony w przepisie podatkowym. Zatem, osoba
      samotna, pełniąca funkcję rodziny zastępczej nie może skorzystać z
      preferencyjnego rozliczania swoich dochodów.

      Jednakże z podstawionego stanu faktycznego (dokumentów) wynika, iż jako osoba
      samotna była Pani ustanowiona przez Sąd również opiekunem prawnym tychże dzieci
      (od m-ca listopada 2002 r. do m-ca lutego 2004 r.) wobec czego, zgodnie z
      przepisami podatkowymi przysługuje Pani prawo do zastosowania ulgi
      przysługującej osobie samotnie wychowującej dziecko. Ulga ta nie wynika jednak z
      tytułu powierzenia Pani opieki nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej lecz z
      faktu powierzenia Pani przez sąd opieki nad małoletnimi dziećmi i funkcji
      opiekuna prawnego.

      Fakt, iż status opiekuna prawnego nadającego prawo do preferencyjnego
      rozliczania swoich dochodów ustał w ciągu roku podatkowego - 2004 nie ma
      znaczenia w sprawie, gdyż przepisy normujące omawiany sposób opodatkowania nie
      wymagają aby osoba uprawniona wychowywała dziecko przez cały rok podatkowy.

      Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w powołanym na wstępie
      piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


      • 14.07.07, 10:55
       wynika, że marnie wyglądają szanse na jakieś bonusy podatkowe. Ale zaznaczam, że
       to wszystko w weekend na szybko. może inne internauta dorzuci coś ze swojej
       wiedzy/doświadczeń.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.