Dodaj do ulubionych

Spłata kredytu ze sprzedaży mieszkania

06.04.08, 12:54
Witam. Mam pewien problem i proszę o pomoc, gdyż uzyskuję sprzeczne informacje z różnych miejsc. Oto moja sytuacja.
W 2005 roku wykupiłem wraz z żoną mieszkanie służbowe. Następnie w tym samym roku zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy na zakup nowego mieszkania od dewelopera. W październiku 2006 roku sprzedaliśmy stare mieszkanie (przed upływem 5-ciu lat od zakupu)i złożyliśmy w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu 2 lat od daty sprzedaży przeznaczymy uzyskane pieniądze na cele mieszkaniowe. Mamy na to czas do końca października 2008 roku. Akt notarialny za nowe mieszkanie podpisaliśmy w marcu 2007. Obecnie chcemy rozliczyć się z podatku za 2007 rok i skorzystać z ulgi odsetkowej. Niestety wyczytałem w internecie (www.pit.pl/ulga-odsetki/), że korzystając z ulgi odsetkowej tracimy zwolnienie z 10% ulgi przy sprzedaży mieszkania. Pani w US (w okienku gdzie przyjmują PIT) powiedziała, ze to nie prawda i możemy odliczyć odsetki pod warunkiem, że w X 2008 wykażemy spłacenie KAPITAŁU kredytu z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania (bez odsetek). Czy to prawda - nie chcielibyśmy za jakiś czas być zmuszeni do zwrotu 10% środków ze sprzedaży mieszkania. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo. Proszę o poradę w tej sprawie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytor zaawansowany
 • 06.04.08, 16:55
  Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:
  W dniu 20.02.2004r. dokonał Pan odpłatnego zbycia spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu
  lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
  nabycie. Złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu przychodu
  uzyskanego ze sprzedaży na zakup nowego mieszkania.W grudniu 2002r.
  zaciągnął Pan w banku kredyt mieszkaniowy z terminem spłaty w dniu 1
  czerwca 2010r. Formalnym właścicielem nowego mieszkania stał się Pan
  dwa miesiące po sprzedaży tj. 19.05.2004r. Od podstawy obliczenia
  podatku za rok 2003 i 2004 odliczył Pan wydatki poniesione na spłatę
  odsetek od kredytu, udzielonego Panu na zakup nowo wybudowanego
  lokalu mieszkalnego, zgodnie z limitami obowiązującymi w ramach tej
  ulgi. Jednocześnie podniósł Pan problem, że osoba korzystająca z
  ulgi odsetkowej nie może spłaty kredytu zaliczyć do kwoty wolnej od
  10% zryczałtowanego podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt.
  32 lit.e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz. U. z 1993r. nr 90 poz. 416 z późn. zm.).
  2. Stanowisko wnioskodawcy:
  Pana zdaniem uzyskany dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub
  praw majątkowych powinien być zwolniony w części poniesionych
  wydatków na spłatę, zaciągniętego przed sprzedażą, bankowego kredytu
  mieszkaniowego na zakup nowego mieszkania zarówno:
  - przy korzystaniu z ulgi odsetkowej zgodnie z przepisem art. 26b
  ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. spłatę
  odsetek odliczaną od podstawy opodatkowania rocznych dochodów
  - przy korzystaniu z przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.e cytowanej
  wyżej ustawy tj. spłaty rat kapitałowych i odsetek w ramach 10%
  zryczałtowanego podatku dochodowego.
  Uzasadnia Pan to limitami jakie narzuca przepis dotyczący ulgi
  odsetkowej co w konsekwencji prowadzi do zwolnienia z podatku tylko
  części wydatków poniesionych na spłatę odsetek. Dodatkowym
  ograniczeniem według Pana jest, w przypadku korzystania z ulgi
  odsetkowej, brak możliwości zwolnienia od zryczałtowanego podatku
  największych wydatków jakie ponosi się przy spłacie rat
  kapitałowych. Stąd Pana wniosek o zastosowanie interpretacji
  przepisów podatkowych w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie
  zarówno ulgi odsetkowej jak i uznanie spłaty samych rat kapitałowych
  dającej podstawę do zwolnienia od zryczałtowanego podatku
  dochodowego.
  3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie
  faktycznym i prawnym:
  Jak wynika z Pana pisma dokonał Pan w dniu 20.02.2004r. odpłatnego
  zbycia lokalu mieszkalnego. Sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat
  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ta nieruchomość
  została nabyta. Złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu przychodu ze
  sprzedaży na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt. 32
  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed sprzedażą w
  2002r. zaciągnął Pan kredyt mieszkaniowy w banku. Formalnym
  właścicielem nowego mieszkania stał się Pan 3.03.2004r. po
  podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia własności.
  W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c ustawy z dnia 26 lipca
  1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. nr.
  14 poz. 176 z późn. zm. /
  źródłami przychodów jest odpłatne zbycie:
  - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
  użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
  mieszkaniowej,
  - prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli odpłatne zbycie
  nieruchomości i praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat,
  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.
  Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww ustawy podatek od przychodu, o którym
  mowa w art. 10 ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10%
  uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w
  terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na konto
  naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego właściwego
  według miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z ust. 2a tego
  artykułu zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do
  podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
  określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a,b,c, którzy w terminie 14
  dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód
  uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1
  pkt. 32 lit. a, e tj.:
  a - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później
  niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub
  jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu
  albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku
  mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w
  spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub
  modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  e - w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od
  dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki,a także odsetek od
  kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit.
  a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej,
  mających siedzibę na terytorium RP, wtym również na spłatę kredytu
  lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych
  przed dniem uzyskania tych przychodów.
  W związku z tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.32 lit. e ww ustawy w
  brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. (przepis ten stanowi "w
  części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
  sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego
  kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a,
  w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej,
  mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
  również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu
  lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów")
  przychód ze zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat licząc od
  końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie,
  wydatkowany w całości na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od dnia
  sprzedaży będzie zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku
  dochodowego. Pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki, z art. 21
  ust. 2a ustawy, który stanowi "przepis ust. 1 pkt. 32 lit. e nie ma
  zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki
  odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b" (tzw. ulga odsetkowa).
  W przypadku wystąpienia tego warunku, co w pana sytuacji miało
  miejsce, ww przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało
  zastosowania.Ustawodawca wprowadził jednoznaczny przepis, że
  skorzystanie z ulgi odsetkowej wyklucza zastosowanie ulgi związanej
  ze 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a więc poniesione
  wydatki, po dacie sprzedaży, na spłatę kredytu i odsetek od kredytu
  zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości lub praw majątkowych
  nie są wówczas podstawą do zwolnienia uzyskanego przychoduod
  zryczałtowanego podatku dochodowego.
  Korzystanie zatem jednocześnie z ulgi określonej przepisem art. 26b
  i ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 21ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych zostało ustawowo wykluczone.
 • 06.04.08, 17:02
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 roku nabyli
  Państwo mieszkanie. Zakup ten został sfinansowany z kredytu
  bankowego. W latach 2003-2005 odliczyli Państwo od dochodu zapłacone
  odsetki od tego kredytu. W 2006 roku sprzedali Państwo przedmiotowe
  mieszkanie spłacając jednocześnie zaciągnięty w 2003 roku kredyt
  mieszkaniowy. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży tego mieszkania
  przeznaczyli Państwo na zakup nowego mieszkania oraz dodatkowo
  zaciągnęli Państwo na ten cel kredyt.
  Stoją Państwo na stanowisku, że przysługuje Państwu prawo
  jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego
  podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości wymienionego w art.
  21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych i dokonania odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od
  kredytu mieszkaniowego.
  Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o
  obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:
  W myśl art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a, b, c ustawy z dnia 26 lipca 1991
  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z
  2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne
  zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
  użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
  mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli odpłatne
  zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało
  dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku
  kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
  Zgodnie z art. 28 ust. 2 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym przed
  dniem 1 stycznia 2007 r., w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z
  dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
  217 poz. 1588) podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala
  się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek
  ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania
  sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca
  zamieszkania podatnika. Zgodnie z ust. 2a tego artykułu zasada, o
  której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do podatników dokonujących
  sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10
  ust. 1 pkt. 8 lit a, b, c, którzy w terminie 14 dni od dnia
  dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze
  sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.
  a), e) tj.
  a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
  sprzedaży:
  na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: budynku
  mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu
  mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
  lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
  użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
  związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  – na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim
  prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  lub udziału w takim prawie,
  – na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: gruntu lub
  udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału
  w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym
  również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego
  użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową
  budynku mieszkalnego,
  – na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub
  modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego
  lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej,
  – na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele
  mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego
  lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  e) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
  sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu
  lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w
  banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających
  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na
  spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub
  pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.
  W związku z tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit e) w/w ustawy w
  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przychód ze
  zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat licząc od końca roku
  kalendarzowego, w którym nastąpiło jej zbycie, wydatkowany w całości
  na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży będzie
  zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, pod warunkiem,
  że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 21 ust. 2a ustawy,
  który stanowi ”przepis ust. 1 pkt. 32 lit e) nie ma zastosowania do
  podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub
  odliczają na podstawie art. 26b”.
  W przypadku nie dotrzymania tego warunku, co w Państwa sytuacji
  miało miejsce, w/w przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało
  zastosowania. Ustawodawca wprowadził jednoznaczny przepis, że
  skorzystanie z ulgi odsetkowej wyklucza zastosowanie zwolnienia z
  10% zryczałtowanego podatku dochodowego, a więc wydatki poniesione
  po dacie sprzedaży na spłatę kredytu i odsetek od kredytu
  zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości lub praw majątkowych
  nie są wówczas podstawą do zwolnienia uzyskanego przychodu od
  zryczałtowanego podatku dochodowego.
  W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek
  postanowił jak w sentencji.
  Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa
  podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez
  wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia
  tego zdarzenia.
  Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub
  inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy
  kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
  Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby
  Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 • 06.04.08, 18:03
  Dziękuję za szybka odpowiedź. No cóż - jeśli dobrze rozumiem, a muszę przyznać,
  że nie bardzo lubię ten urzędniczy język (prawny) nie możemy odliczyć odsetek od
  kredytu.Szkoda. Jeszcze raz dziękuję.
 • 06.04.08, 18:47
  e tam, ja bym drążył - intryguje mnie pomysł Pani z okienka, może
  Pan poprosi ją o jakieś pismo, interpretację. Może jest jakiś
  haczyk, którego typowe teksty o tym problemi - i takie jak PIT.pl i
  takie jak interpretacje urzedowe - tego nie widzą.

  10% od wartosci mieszkania czy ulga odsetkowa to mniej niz 75 zł za
  np. interpretacje MF
 • 06.04.08, 19:05
  niestety interpretacja MF może być za jakieś 3 m-ce a rozliczyć pit muszę do
  końca kwietnia. Spróbuje jeszcze podrążyć temat z Panienka z okienka
 • 04.05.08, 19:33
  czy coś udało Ci się ustalić w Twojej sprawie w US.Mam podobna
  sytuację, lecz jestem przed faktem (dopier zamierzam sprzedać
  mieszkanie i nie wiem czy skorzystac z ulgi odsetkowej, aby nie
  utracić w przyszłości prawa do zwolnienia z podatku)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.