Dodaj do ulubionych

Radny grał na automatach monetą na sznurku. "Sz...

 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 21:53
  Materiał dowodowy jest oparty wyłącznie na domysłach i
  zeznaniach Arkadiusza C.,oraz Pawła K. którzy prowadzili działalność
  przestępczą, polegającą na wstawianiu automatów do gier hazardowych
  niezgodnie z ich przeznaczeniem i w miejscach do tego
  niedozwolonych, a więc wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992
  r. o grach i zakładach wzajemnych. Przestępstwa te, są zaliczane do
  grupy przestępstw o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej i
  ścigane są na mocy przepisów prawa określonych w art. 107, 107 a,
  109, 110 i 111 §1 Kodeksu karno skarbowego. Materiał dowodowy na
  popełnianie w/w przestępstw, istnieje również w aktach sprawy i
  według mnie, jest niepodważalny. Dzisiaj podczas ujawniania kulisów
  tzw. afery hazardowej, niemalże każdy Polak wie, że wszystkie
  automaty do gry, wstawiane do barów jako automaty o niskich wygranych
  są przeprogramowane i nie spełniają wymogów określonych w ustawie.
  Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w
  Białymstoku, przez tamtejsze CBŚ, dowiodło na podstawie
  skonfiskowanych ponad 300 automatów do gier, w tym
  z województwa łódzkiego, że wszystkie tzw. „jednoręcy bandyci”
  wstawiane są w celach przestępczych. Żaden z automatów poddanych
  szczegółowej kontroli nie spełniał wymogów ustawowych, a więc nie był
  automatem o niskich wygranych. Certyfikaty wydawane na legalizację
  tych automatów były sfałszowane, czego konsekwencją było aresztowanie
  i postawienie zarzutów osobom z Łódzkiej uczelni zajmujących się
  wystawianiem fałszywych certyfikatów. Automat taki zgodnie z ustawą
  może wypłacić jednorazowo najwyżej do 15 EURO, (w przeliczeniu na PLN
  ok. 60 zł.) natomiast jednorazowa operacja podczas gry, (jedno
  przyciśniecie przycisku START) nie może przekroczyć 0,07 EURO (ok.
  0,30 zł). Wszyscy odwiedzający bary i lokale gastronomiczne w których
  stoją automaty do gry wiedzą że rzeczywistość jest inna. Automaty do
  gry wstawiane i obsługiwane przez Arkadiusza C. i Pawła K.
  kilkadziesiąt razy przewyższają dopuszczalne ustawowo normy. By to
  sprawdzić i udokumentować wystarczyło wrzucić banknot lub kilka
  monet w bilonie i uruchomić automat do gry wybierając najwyższą
  stawkę, suma pozostająca na liczniku po przyciśnięciu przycisku START
  pozwoli określić górną granicę stawki, jaką faktycznie automat
  pobiera. Do śledczych z Bełchatowa jednak takie argumenty nie
  docierają, twierdząc że nią są fachowcami od automatów. Zasadne więc
  było uwzględnić wniosek podejrzanego o
  przeprowadzenie ekspertyzy, czy automaty były o niskich wygranych,
  czy też wysokich, i czy w ogóle jest możliwość dokonania takiego
  przestępstwa jakie mi się zarzuca. Pomimo bardzo dobrze
  zorganizowanej ochrony tej przestępczej działalności, przez
  funkcjonariuszy, oraz kradzieży mi rejestratora wideo i kart pamięci
  na których miałem zapisane dowody potwierdzające popełnianie
  przestępstw, to i tak jestem w stanie to udowodnić przed niezawisłym
  wymiarem sprawiedliwości. Zdołałem zebrać nowy materiał dowodowy,
  który potwierdza popełnianie tych przestępstw i częściowo ujawnia
  chroniących je funkcjonariuszy. Jeśli te dowody okażą się
  niewystarczające, to dodatkowo przedstawię świadków potwierdzających
  że takie przestępstwa miały miejsce, o ile dana mi będzie taka
  możliwość. Nie ma też w moich zeznaniach stwierdzenia że wielokrotnie
  grałem i nie udało mi się wygrać, co miało być podstawą do wszczęcia
  a następnie umorzenia jednego ze śledztw, dotyczących przestępstw
  dokonywanych przez Arkadiusza C., wręcz przeciwnie
  w zeznaniach moich są zawarte informację mówiące o zdarzających się
  wysokich wygranych, które nie zawsze były mi wypłacane. Dlatego
  zająłem się udokumentowaniem popełnianych przestępstw przez
  Arkadiusza C. Wszystkie więc podane informacje w gazecie są jednym
  wielkim obrzydliwym kłamstwem i socjotechniczną manipulacją, mającą
  na celu wyłącznie upokarzanie mnie i poniżanie w oczach opinii
  publicznej. Zbliżają się wybory więc trzeba „przetrącić kręgosłup” i
  upokorzyć niebezpiecznego dla skorumpowanych władz miasta Bełchatowa,
  Kazimierza Suchcickiego. Otóż prokurator nie jest gwiazdą medialną,
  ani wyrocznią, lecz działa w ramach ściśle określonego prawa. Pozwolę
  sobie przypomnieć Pani Prokurator o jej podstawowych obowiązkach
  wynikających z ustawy. - Art. 48. 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1985
  r. o prokuraturze. - Prokurator jest zobowiązany zachować w tajemnicy
  okoliczności sprawy, o których w postępowaniu przygotowawczym, a
  także poza jawną rozprawą sądową, powziął wiadomość ze względu na
  swoje stanowisko prokuratora. Art. 44.1. Ustawy o prokuraturze mówi
  że: Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem
  prokuratorskim oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe. - Ust. 2
  Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi
  sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę
  godności prokuratora lub osłabić jego zaufanie do bezstronności.
  Myślę że wymienione akty prawne są wystarczająco czytelne i nie
  wymagają dalszych komentarzy. Dlatego liczę na to, że Pani Prokurator
  na mocy swojego urzędu, położy kres dalszemu łamaniu prawa przez
  dziennikarzy DŁ. Jak widać, łamanie prawa i wszelkich zasad
  przyzwoitości, stało się główną wizytówką tego medium. Wystarczy
  wspomnieć artykuł z 28 marca 2008 r. zatytułowany „Ze spraw
  rodzinnych nie muszę się tłumaczyć” w którym autorka tekstu Magdalena
  Buchalska wkracza w prywatną sferę życia niedozwoloną dla
  dziennikarza, publikując przy tym ważne informacje które są
  przedmiotem rozstrzygnięć sądowych przed orzeczeniem wyroku.
  Buchalska staje się jednocześnie wyrocznią, dokładnie określając
  wyrok jaki za kilka dni zapadnie, przy udziale jednego z partyjnych
  kolegów obecnego Prezydenta Miasta, który podstępnie został
  narzuconym mediatorem w sprawie. Wszystkie następne artykuły
  rozpoczynały się, lub były uzupełniane informacją, że radny Kazimierz
  Suchcicki znęcał się nad żoną i dziećmi, co jest obrzydliwym
  kłamstwem. Stan faktyczny jest zupełnie inny, nigdy nie znęcałem się
  nad swoimi dziećmi i wszyscy którzy mnie znają, łącznie z sąsiadami,
  potwierdzą, że swoje dzieci zawsze kochałem, dbałem i troszczyłem się
  o ich właściwy rozwój, ucząc ich szacunku i miłości do drugiego
  człowieka i własnej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polski. Pomimo kryzysu
  wywołanego rozpadem związku małżeńskiego, moje relacje z małoletnimi
  dziećmi są do obecnej chwili na bardzo dobrym poziomie. Wyraz temu
  dawały wielokrotnie, przychodząc nawet na Sesję Rady Miasta, lub
  biorąc udział wraz ze mną w uroczystościach patriotycznych, by w ten
  sposób dać wyraz swojej miłości do ojca i powiedzieć że
  dziennikarze którzy piszą tak obrzydliwe artykuły są kłamcami. Takie
  informacje jednak nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości
  przez dziennikarzy DŁ. Gdy wychodziłem z nimi na mównicę, to wraz z
  Prezydentem Miasta w pośpiechu opuszczali salę obrad. Do grona hien
  dziennikarskich dołączył również Marcin Darda, publikując w dniu
  18.08.2009 r. artykuł „Radny w sieci szanuje swojego penisa” ujawnił
  zastrzeżoną nickiem prywatną wizytówkę zamieszczoną na portalu
  internetowym, przedstawiając ją kłamliwie w sposób wzbudzający
  wyłącznie sensację medialną. Otóż żaden fragment opisu, jaki
  zamieściłem na portalu, nie zawierał słów o tak niskim poziomie
  intelektualnym jakie zostały zamieszczone w tytule artykułu przez
  autora. Cały opis postanowiłem skopiować i zamieścić na portalu
  internetowym „nasza klasa.pl” Sprawa ta jest doskonale znana Pani
  Prokurator bo stosowny wniosek o ściganie winnych popełnienia
  przestępstwa został przeze mnie skierowany do Prokuratury Rejonowej w
  Bełchatowie. Umorzone kolejne śledztwo przez Prokuraturę, której Pani
  przewod
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 21:54
  Na mocy art. 7. Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. O prokuraturze, -
  Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w
  ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego
  traktowania wszystkich obywateli. Dlatego myślę że moje zażalenie na
  odmowę wszczęcia dochodzenia, które przesłałem za potwierdzeniem
  odbioru, będzie pozytywnie rozpatrzone przez Panią Prokurator i
  właściwy do rozpoznania sprawy sąd. Jak już wcześniej wspominałem,
  naruszanie dóbr osobistych chronionych prawem stało się normą i
  wizytówką tego medium, dlatego nie zamierzam dalej komentować
  kłamliwych doniesień prasy brukowej jaką stał się Dziennik Łódzki.
  Mam nadzieję że sprawy te będą przedmiotem właściwych rozstrzygnięć
  sądowych. Liczę na to, że Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie którą
  Pani reprezentuje, sporządzi odpowiedni akt oskarżenia i dopilnuje by
  sprawcy popełnienia przestępstwa ponieśli konsekwencje wynikające z
  przepisów prawa, stosowne do popełnionych czynów. Taki obowiązek
  nakłada na prokuratora wyżej wspomniany art. 7 Ustawy z dnia 20
  czerwca 1985 r. O prokuraturze, na mocy art. 10 § 1 i art. 12 §1 i 2
  Kodeksu Postępowania Karnego. Szereg podjętych decyzji przez
  Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie, które mogą mieć związek ze
  sprawą, są bardzo niepokojące i wymagają weryfikacji. Wspomnę
  chociażby umorzenie śledztwa dotyczącego włamania się do mojego
  mieszkania i kradzieży rejestratora wideo wraz z kartą pamięci z
  ważnymi dla sprawy materiałami dowodowymi, gdzie nawet żadne
  czynności śledcze nie zostały podjęte, czy też zaginięcie lub
  kradzież karty pamięci z telefonu komórkowego podczas zatrzymania
  mnie przez funkcjonariuszy policji. Następnie, umorzenie sprawy
  dotyczącej otrzymywanych gróźb karalnych w postaci wiadomości
  tekstowych SMS na telefon komórkowy, między innymi „wycofaj to bo
  zginiesz, zdechniesz” itp. Prokuratura nawet nie wystąpiła do
  operatora sieci komórkowej o zabezpieczenie bilingów z nadsyłanych
  pogróżek. Jak więc można mówić o równym traktowaniu obywateli,
  gdy jednych można bezkarnie poniżać, uwłaczać ich godności, okradać i
  używać gróźb karalnych, a wobec innych stosuje się ochronę prawną
  i środki przewidziane dla egzekwowania prawa? Na koniec pragnę
  poinformować Panią Prokurator, że nie straszne mi są żadne groźby
  więzieniem, ani osadzenie w zakładzie psychiatrycznym, bo to już
  przeżywałem w okresie PRL-u. Podczas przesłuchań przez
  funkcjonariuszy dawnej SB, gdy odczytywano mi regułkę mówiącą o
  zagrożeniach pozbawieniem wolności od lat 2 do 5, za działalność w
  Solidarności, zawsze odpowiadałem (również regułką) że z honorem
  odsiedzę, nie pięć, lecz dziesięć lat więzienia dla WOLNOŚCI
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Jeśli tak ma wyglądać w ocenie Pani
  Prokurator sprawiedliwość i poszanowanie prawa, to proszę o najwyższy
  wymiar kary przewidziany dla przestępców kryminalnych. Dla obrony
  ludzkiej godności i praworządności Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości,
  odsiedzę wyrok nie 8, lecz 16 lat pozbawienia wolności. Na 30
  rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, proponuję 30 lat więzienia albo
  łagrów. Nie chcę być już dłużej nękany psychicznie i fizycznie, więc
  każda inna kara będzie dla mnie nagrodą. Na gmachu Sądu Najwyższego w
  Warszawie, jeden z kilkudziesięciu napisów głosi „Osądzę waszą
  sprawiedliwość” napis ten widniał na ścianie trybunałów w
  dawnej Polsce. Głęboko wierzę że ta sprawiedliwość, okazywana wobec
  mojej osoby, też będzie kiedyś osądzona. Łączę wyrazy szacunku.
  Kazimierz Suchcicki.
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 21:55
  LIST OTWARTY DO PANI PROKURATOR DANUTY GRZYBOWSKIEJ

  Dotyczy:
  - udzielonego wywiadu dla gazety POLSKA THE TIMES „Dziennik Łódzki”

  Szanowna Pani Prokurator!

  Jestem obywatelem szanującym prawo i przestrzegającym zasad
  ustrojowych wolnej Rzeczpospolitej, nigdy nie wypowiadałem się
  publicznie o szczegółach i sposobie prowadzenia postępowania które
  jest przedmiotem rozstrzygnięć przez instytucje wymiaru
  sprawiedliwości, które w tym celu zostały powołane. Pomimo różnych
  ukazujących się spekulacji medialnych, często będąc poniżanym,
  upokarzanym i obdzieranym z ludzkiej godności, to nigdy nie
  dopuściłem się publicznych zniewag i oskarżeń kogokolwiek, ani też
  nigdy nie ujawniłem żadnych informacji które mogłyby zakłócić
  przebieg postępowania. Zawsze korzystałem wyłącznie z przysługujących
  mi praw do składania zeznań, wniosków dowodowych i wnoszenia środków
  odwoławczych na zapadające w pośpiechu postanowienia śledczych,
  prokuratury lub sądu, okazując w ten sposób zaufanie i szacunek dla
  Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Pomimo wielu rażących
  nieprawidłowości i uchybień jakich dopuścili się śledczy z
  Bełchatowa, podczas prowadzenia postępowania w głośnej sprawie
  dotyczącej mojej osoby, nigdy nie uległem żadnym szantażom ani
  prowokacjom medialnym. Tym sposobem chciałem umożliwić by śledczy
  mogli swobodnie i rzetelnie przeprowadzić wszelkie czynności
  dochodzeniowo-śledcze. Jednak artykuł który się ukazał w gazecie
  POLSKA THE TIMES „Dziennik Łódzki” w dniu 4 stycznia 2010 r.
  zatytułowany „Radny wpadł gdy grał” u góry w nadtytule czytamy
  „Kazimierz S., były radny, grał na automatach, wrzucając monetę,
  przywiązaną do sznurka, bardzo poważnie mnie zaniepokoił, którego
  skutki odczułem bardzo boleśnie zarówno wśród swoich najbliższych,
  jak też w zakładzie pracy i środowiskach społeczno politycznych.
  Publikacja ta w najwyższym stopniu naruszyła
  moje dobra osobiste, jakimi są, cześć, dobre imię i godność osobista,
  wywołała też kolejną sensację medialną na skalę ogólnopolską. Nic w
  tym nie byłoby bulwersującego ani szokującego, ponieważ gazeta ta
  słynie z publikacji kłamliwych artykułów wzbudzających sensację
  medialną wobec mojej osoby, lecz bulwersujące i w
  najwyższym stopniu niepokojące, i naganne, jest to, że informacji o
  toczącym się postępowaniu, udziela dziennikarzowi osobiście Pani
  Prokurator, wymieniona z imienia inazwiska przez redaktora
  gazety. Dla uwiarygodnienia tekstu w artykule tym zostało
  zamieszczone bardzo czytelne, kolorowe zdjęcie z podobizną Pani
  Prokurator siedzącą nad aktami sprawy. Dlatego, ze względu na
  upublicznienie sprawy i ujawnienie danych osobowych które pozwoliły
  na identyfikację wizerunku mojej osoby, postanowiłem zwrócić się w
  formie listu otwartego, by Pani Prokurator potwierdziła lub
  zaprzeczyła tym informacjom. Jeśli Pani Prokurator się z nimi nie
  utożsamia, to liczę na to, że z mocy sprawującego urzędu, szanując
  jego powagę, wystąpi Pani również ze stosownym aktem oskarżenia wobec
  redaktora Grzegorza Maliszewskiego, który powołując się na Panią
  Prokurator, opublikował zabroniony dla dziennikarza artykuł dotyczący
  osoby przeciwko której toczy się postępowanie, określając w nim górną
  granicę kary jaką mam otrzymać za rzekomo popełnione przestępstwa
  jakich miałem się dopuścić. Kategorycznie zabrania tego art. 13
  ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe. Przestępstwo te na
  mocy art. 241 § 1 i 266 § 1 k.k. podlega karze grzywny, karze
  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, ściganie
  następuje z urzędu na wniosek pokrzywdzonego. Jeśli zaś, Pani
  Prokurator udzieliła takich informacji i potwierdza ich prawdziwość,
  to nastąpił poważny problem natury prawnej, mamy do czynienia z
  bardzo niebezpieczną instytucją kłamstwa i niesprawiedliwości,
  gdzie urząd ten sprawowany jest w ochronie działalności przestępczej.
  Sprawą powinny zająć się instytucje sprawujące nadzór nad
  działalnością Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, oraz Rzecznik Praw
  Obywatelskich, Sejmowa Komisja Praworządności i Praw Człowieka, jak
  również samorządy gmin i powiatu które są w zasięgu działalności
  podległej Pani prokuratury. Prokurator nie jest wyrocznią i nie ma
  prawa określać wyroku jaki zapadnie w sądzie przed zakończeniem
  postępowania i ogłoszeniem prawomocnego wyroku. W Polskim
  prawodawstwie obowiązuje święta zasada domniemania niewinności,
  która niewątpliwie została złamana. Odnosząc się do informacji
  zawartych w gazecie, stwierdzam że są one nieprawdziwe, wręcz
  obrzydliwie kłamliwe. Otóż nikt mnie nie przyłapał na gorącym uczynku
  podczas wrzucania monety na sznurku, bo nic takiego nie miało
  miejsca. Nie ma również w całym materiale dowodowym, zgromadzonym
  przez funkcjonariuszy śledczych, żadnych nagrań które by to mogły
  potwierdzić. Wycinek nagrania który został uznany za niepodważalny
  dowód, stwierdza zupełnie co innego. Materiał dowodowy jest oparty
  wyłącznie na domysłach i zeznaniach Arkadiusza C., oraz
  Pawła K. którzy prowadzili działalność przestępczą, polegającą na
  wstawianiu automatów do gier hazardowych niezgodnie z ich
  przeznaczeniem i w miejscach do tego niedozwolonych, a więc wbrew
  przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
  wzajemnych. Przestępstwa te, są zaliczane do grupy przestępstw o
  bardzo wysokiej szkodliwości społecznej i ścigane są na mocy
  przepisów prawa określonych w art. 107, 107 a, 109, 110 i 111 §1
  Kodeksu karno skarbowego. Materiał dowodowy na popełnianie w/w
  przestępstw, istnieje również w aktach sprawy i według mnie, jest
  niepodważalny. Dzisiaj podczas ujawniania kulisów tzw. afery
  hazardowej, niemalże każdy Polak wie, że wszystkie automaty do gry,
  wstawiane do barów jako automaty o niskich wygranych są
  przeprogramowane i nie spełniają wymogów określonych w ustawie.
  Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w
  Białymstoku, przez tamtejsze CBŚ, dowiodło na podstawie
  skonfiskowanych ponad 300 automatów do gier, w tym
  z województwa łódzkiego, że wszystkie tzw. „jednoręcy bandyci”
  wstawiane są w celach przestępczych. Żaden z automatów poddanych
  szczegółowej kontroli nie spełniał wymogów ustawowych, a więc nie był
  automatem o niskich wygranych. Certyfikaty wydawane na legalizację
  tych automatów były sfałszowane, czego konsekwencją było aresztowanie
  i postawienie zarzutów osobom z Łódzkiej uczelni zajmujących się
  wystawianiem fałszywych certyfikatów. Automat taki zgodnie z ustawą
  może wypłacić jednorazowo najwyżej do 15 EURO, (w przeliczeniu na PLN
  ok. 60 zł.) natomiast jednorazowa operacja podczas gry, (jedno
  przyciśniecie przycisku START) nie może przekroczyć 0,07 EURO (ok.
  0,30 zł). Wszyscy odwiedzający bary i lokale gastronomiczne w których
  stoją automaty do gry wiedzą że rzeczywistość jest inna. Automaty do
  gry wstawiane i obsługiwane przez Arkadiusza C. i Pawła K.
  kilkadziesiąt razy przewyższają dopuszczalne ustawowo normy. By to
  sprawdzić i udokumentować wystarczyło wrzucić banknot lub kilka
  monet w bilonie i uruchomić automat do gry wybierając najwyższą
  stawkę, suma pozostająca na liczniku po przyciśnięciu przycisku START
  pozwoli określić górną granicę stawki, jaką faktycznie automat
  pobiera. Do śledczych z Bełchatowa jednak takie argumenty nie
  docierają, twierdząc że nią są fachowcami od automatów. Zasadne więc
  było uwzględnić wniosek podejrzanego o
  przeprowadzenie ekspertyzy, czy automaty były o niskich wygranych,
  czy też wysokich, i czy w ogóle jest możliwość dokonania takiego
  przestępstwa jakie mi się zarzuca. Pomimo bardzo dobrze
  zorganizowanej ochrony tej przestępczej działalności, przez
  funkcjonariuszy, oraz kradzieży mi rejestratora wideo i kar
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 21:57
  Pomimo bardzo dobrze zorganizowanej ochrony tej przestępczej
  działalności, przez funkcjonariuszy, oraz kradzieży mi rejestratora
  wideo i kart pamięci na których miałem zapisane dowody potwierdzające
  popełnianie przestępstw, to i tak jestem w stanie to udowodnić przed
  niezawisłym wymiarem sprawiedliwości. Zdołałem zebrać nowy materiał
  dowodowy, który potwierdza popełnianie tych przestępstw i częściowo
  ujawnia chroniących je funkcjonariuszy. Jeśli te dowody okażą się
  niewystarczające, to dodatkowo przedstawię świadków potwierdzających
  że takie przestępstwa miały miejsce, o ile dana mi będzie taka
  możliwość. Nie ma też w moich zeznaniach stwierdzenia że wielokrotnie
  grałem i nie udało mi się wygrać, co miało być podstawą do wszczęcia
  a następnie umorzenia jednego ze śledztw, dotyczących przestępstw
  dokonywanych przez Arkadiusza C., wręcz przeciwnie
  w zeznaniach moich są zawarte informację mówiące o zdarzających się
  wysokich wygranych, które nie zawsze były mi wypłacane. Dlatego
  zająłem się udokumentowaniem popełnianych przestępstw przez
  Arkadiusza C. Wszystkie więc podane informacje w gazecie są jednym
  wielkim obrzydliwym kłamstwem i socjotechniczną manipulacją, mającą
  na celu wyłącznie upokarzanie mnie i poniżanie w oczach opinii
  publicznej. Zbliżają się wybory więc trzeba „przetrącić kręgosłup” i
  upokorzyć niebezpiecznego dla skorumpowanych władz miasta Bełchatowa,
  Kazimierza Suchcickiego. Otóż prokurator nie jest gwiazdą medialną,
  ani wyrocznią, lecz działa w ramach ściśle określonego prawa. Pozwolę
  sobie przypomnieć Pani Prokurator o jej podstawowych obowiązkach
  wynikających z ustawy. - Art. 48. 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1985
  r. o prokuraturze. - Prokurator jest zobowiązany zachować w tajemnicy
  okoliczności sprawy, o których w postępowaniu przygotowawczym, a
  także poza jawną rozprawą sądową, powziął wiadomość ze względu na
  swoje stanowisko prokuratora. Art. 44.1. Ustawy o prokuraturze mówi
  że: Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem
  prokuratorskim oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe. - Ust. 2
  Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi
  sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę
  godności prokuratora lub osłabić jego zaufanie do bezstronności.
  Myślę że wymienione akty prawne są wystarczająco czytelne i nie
  wymagają dalszych komentarzy. Dlatego liczę na to, że Pani Prokurator
  na mocy swojego urzędu, położy kres dalszemu łamaniu prawa przez
  dziennikarzy DŁ. Jak widać, łamanie prawa i wszelkich zasad
  przyzwoitości, stało się główną wizytówką tego medium. Wystarczy
  wspomnieć artykuł z 28 marca 2008 r. zatytułowany „Ze spraw
  rodzinnych nie muszę się tłumaczyć” w którym autorka tekstu Magdalena
  Buchalska wkracza w prywatną sferę życia niedozwoloną dla
  dziennikarza, publikując przy tym ważne informacje które są
  przedmiotem rozstrzygnięć sądowych przed orzeczeniem wyroku.
  Buchalska staje się jednocześnie wyrocznią, dokładnie określając
  wyrok jaki za kilka dni zapadnie, przy udziale jednego z partyjnych
  kolegów obecnego Prezydenta Miasta, który podstępnie został
  narzuconym mediatorem w sprawie. Wszystkie następne artykuły
  rozpoczynały się, lub były uzupełniane informacją, że radny Kazimierz
  Suchcicki znęcał się nad żoną i dziećmi, co jest obrzydliwym
  kłamstwem. Stan faktyczny jest zupełnie inny, nigdy nie znęcałem się
  nad swoimi dziećmi i wszyscy którzy mnie znają, łącznie z sąsiadami,
  potwierdzą, że swoje dzieci zawsze kochałem, dbałem i troszczyłem się
  o ich właściwy rozwój, ucząc ich szacunku i miłości do drugiego
  człowieka i własnej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polski. Pomimo kryzysu
  wywołanego rozpadem związku małżeńskiego, moje relacje z małoletnimi
  dziećmi są do obecnej chwili na bardzo dobrym poziomie. Wyraz temu
  dawały wielokrotnie, przychodząc nawet na Sesję Rady Miasta, lub
  biorąc udział wraz ze mną w uroczystościach patriotycznych, by w ten
  sposób dać wyraz swojej miłości do ojca i powiedzieć że
  dziennikarze którzy piszą tak obrzydliwe artykuły są kłamcami. Takie
  informacje jednak nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości
  przez dziennikarzy DŁ. Gdy wychodziłem z nimi na mównicę, to wraz z
  Prezydentem Miasta w pośpiechu opuszczali salę obrad. Do grona hien
  dziennikarskich dołączył również Marcin Darda, publikując w dniu
  18.08.2009 r. artykuł „Radny w sieci szanuje swojego penisa” ujawnił
  zastrzeżoną nickiem prywatną wizytówkę zamieszczoną na portalu
  internetowym, przedstawiając ją kłamliwie w sposób wzbudzający
  wyłącznie sensację medialną. Otóż żaden fragment opisu, jaki
  zamieściłem na portalu, nie zawierał słów o tak niskim poziomie
  intelektualnym jakie zostały zamieszczone w tytule artykułu przez
  autora. Cały opis postanowiłem skopiować i zamieścić na portalu
  internetowym „nasza klasa.pl” Sprawa ta jest doskonale znana Pani
  Prokurator bo stosowny wniosek o ściganie winnych popełnienia
  przestępstwa został przeze mnie skierowany do Prokuratury Rejonowej w
  Bełchatowie. Umorzone kolejne śledztwo przez Prokuraturę, której Pani
  przewodniczy, nie świadczy dobrze o powadze tego urzędu i równym
  traktowaniu wszystkich obywateli. Na mocy art. 7. Ustawy z dnia 20
  czerwca 1985 r. O prokuraturze, - Prokurator jest obowiązany do
  podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą
  bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.
  Dlatego myślę że moje zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia,
  które przesłałem za potwierdzeniem odbioru, będzie pozytywnie
  rozpatrzone przez Panią Prokurator i właściwy do rozpoznania sprawy
  sąd. Jak już wcześniej wspominałem, naruszanie dóbr osobistych
  chronionych prawem stało się normą i wizytówką tego medium, dlatego
  nie zamierzam dalej komentować kłamliwych doniesień prasy brukowej
  jaką stał się Dziennik Łódzki. Mam nadzieję że sprawy te będą
  przedmiotem właściwych rozstrzygnięć sądowych. Liczę na to, że
  Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie którą Pani reprezentuje, sporządzi
  odpowiedni akt oskarżenia i dopilnuje by sprawcy popełnienia
  przestępstwa ponieśli konsekwencje wynikające z przepisów prawa,
  stosowne do popełnionych czynów. Taki obowiązek nakłada na
  prokuratora wyżej wspomniany art. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
  O prokuraturze, na mocy art. 10 § 1 i art. 12 §1 i 2 Kodeksu
  Postępowania Karnego. Szereg podjętych decyzji przez Prokuraturę
  Rejonową w Bełchatowie, które mogą mieć związek ze sprawą, są bardzo
  niepokojące i wymagają weryfikacji. Wspomnę chociażby umorzenie
  śledztwa dotyczącego włamania się do mojego mieszkania i kradzieży
  rejestratora wideo wraz z kartą pamięci z ważnymi dla sprawy
  materiałami dowodowymi, gdzie nawet żadne czynności śledcze nie
  zostały podjęte, czy też zaginięcie lub kradzież karty pamięci z
  telefonu komórkowego podczas zatrzymania mnie przez funkcjonariuszy
  policji. Następnie, umorzenie sprawy dotyczącej otrzymywanych gróźb
  karalnych w postaci wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy,
  między innymi „wycofaj to bo zginiesz, zdechniesz” itp. Prokuratura
  nawet nie wystąpiła do operatora sieci komórkowej o zabezpieczenie
  bilingów z nadsyłanych pogróżek. Jak więc można mówić o równym
  traktowaniu obywateli, gdy jednych można bezkarnie poniżać, uwłaczać
  ich godności, okradać i używać gróźb karalnych, a wobec innych
  stosuje się ochronę prawną i środki przewidziane dla
  egzekwowania prawa? Na koniec pragnę poinformować Panią Prokurator,
  że nie straszne mi są żadne groźby więzieniem, ani osadzenie w
  zakładzie psychiatrycznym, bo to już przeżywałem w okresie PRL-u.
  Podczas przesłuchań przez funkcjonariuszy dawnej SB, gdy odczytywano
  mi regułkę mówiącą o zagrożeniach pozbawieniem wolności od lat 2 do
  5, za działalność w Solidarności, zawsze odpowiadałem (również
  re
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 21:58
  Na koniec pragnę poinformować Panią Prokurator, że nie straszne mi są
  żadne groźby więzieniem, ani osadzenie w zakładzie psychiatrycznym,
  bo to już przeżywałem w okresie PRL-u. Podczas przesłuchań przez
  funkcjonariuszy dawnej SB, gdy odczytywano mi regułkę mówiącą o
  zagrożeniach pozbawieniem wolności od lat 2 do 5, za działalność w
  Solidarności, zawsze odpowiadałem (również regułką) że z honorem
  odsiedzę, nie pięć, lecz dziesięć lat więzienia dla WOLNOŚCI
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Jeśli tak ma wyglądać w ocenie Pani
  Prokurator sprawiedliwość i poszanowanie prawa, to proszę o najwyższy
  wymiar kary przewidziany dla przestępców kryminalnych. Dla obrony
  ludzkiej godności i praworządności Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości,
  odsiedzę wyrok nie 8, lecz 16 lat pozbawienia wolności. Na 30
  rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, proponuję 30 lat więzienia albo
  łagrów. Nie chcę być już dłużej nękany psychicznie i fizycznie, więc
  każda inna kara będzie dla mnie nagrodą. Na gmachu Sądu Najwyższego w
  Warszawie, jeden z kilkudziesięciu napisów głosi „Osądzę waszą
  sprawiedliwość” napis ten widniał na ścianie trybunałów w
  dawnej Polsce. Głęboko wierzę że ta sprawiedliwość, okazywana wobec
  mojej osoby, też będzie kiedyś osądzona. Łączę wyrazy szacunku.
  Kazimierz Suchcicki.
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 23:46
  LIST OTWARTY DO PANI PROKURATOR DANUTY GRZYBOWSKIEJ
  Dotyczy:
  - udzielonego wywiadu dla gazety POLSKA THE TIMES „Dziennik Łódzki”
  Szanowna Pani Prokurator!
  Jestem obywatelem szanującym prawo i przestrzegającym zasad
  ustrojowych wolnej Rzeczpospolitej, nigdy nie wypowiadałem się
  publicznie o szczegółach i sposobie prowadzenia postępowania które
  jest przedmiotem rozstrzygnięć przez instytucje wymiaru
  sprawiedliwości, które w tym celu zostały powołane. Pomimo różnych
  ukazujących się spekulacji medialnych, często będąc poniżanym,
  upokarzanym i obdzieranym z ludzkiej godności, to nigdy nie
  dopuściłem się publicznych zniewag i oskarżeń kogokolwiek, ani też
  nigdy nie ujawniłem żadnych informacji które mogłyby zakłócić
  przebieg postępowania. Zawsze korzystałem wyłącznie z przysługujących
  mi praw do składania zeznań, wniosków dowodowych i wnoszenia środków
  odwoławczych na zapadające w pośpiechu postanowienia śledczych,
  prokuratury lub sądu, okazując w ten sposób zaufanie i szacunek dla
  Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Pomimo wielu rażących
  nieprawidłowości i uchybień jakich dopuścili się śledczy z
  Bełchatowa, podczas prowadzenia postępowania w głośnej sprawie
  dotyczącej mojej osoby, nigdy nie uległem żadnym szantażom ani
  prowokacjom medialnym. Tym sposobem chciałem umożliwić by śledczy
  mogli swobodnie i rzetelnie przeprowadzić wszelkie czynności
  dochodzeniowo-śledcze. Jednak artykuł który się ukazał w gazecie
  POLSKA THE TIMES „Dziennik Łódzki” w dniu 4 stycznia 2010 r.
  zatytułowany „Radny wpadł gdy grał” u góry w nadtytule czytamy
  „Kazimierz S., były radny, grał na automatach, wrzucając monetę,
  przywiązaną do sznurka, bardzo poważnie mnie zaniepokoił, którego
  skutki odczułem bardzo boleśnie zarówno wśród swoich najbliższych,
  jak też w zakładzie pracy i środowiskach społeczno politycznych.
  Publikacja ta w najwyższym stopniu naruszyła moje dobra osobiste,
  jakimi są, cześć, dobre imię i godność osobista, wywołała też kolejną
  sensację medialną na skalę ogólnopolską. Nic w tym nie byłoby
  bulwersującego ani szokującego, ponieważ gazeta ta słynie z
  publikacji kłamliwych artykułów wzbudzających sensację medialną wobec
  mojej osoby, lecz bulwersujące i w najwyższym stopniu
  niepokojące, i naganne, jest to, że informacji o toczącym się
  postępowaniu, udziela dziennikarzowi osobiście Pani Prokurator,
  wymieniona z imienia inazwiska przez redaktora gazety. Dla
  uwiarygodnienia tekstu w artykule tym zostało zamieszczone bardzo
  czytelne, kolorowe zdjęcie z podobizną Pani Prokurator siedzącą nad
  aktami sprawy. Dlatego, ze względu na upublicznienie sprawy i
  ujawnienie danych osobowych które pozwoliły na identyfikację
  wizerunku mojej osoby, postanowiłem zwrócić się w formie listu
  otwartego, by Pani Prokurator potwierdziła lub zaprzeczyła tym
  informacjom. Jeśli Pani Prokurator się z nimi nie utożsamia, to liczę
  na to, że z mocy sprawującego urzędu, szanując jego powagę, wystąpi
  Pani również ze stosownym aktem oskarżenia wobec redaktora Grzegorza
  Maliszewskiego, który powołując się na Panią Prokurator, opublikował
  zabroniony dla dziennikarza artykuł dotyczący osoby przeciwko której
  toczy się postępowanie, określając w nim górną granicę kary jaką mam
  otrzymać za rzekomo popełnione przestępstwa jakich miałem się
  dopuścić. Kategorycznie zabrania tego art. 13 ustawy z dnia 26
  stycznia 1984 r. - Prawo prasowe. Przestępstwo te na mocy art. 241 §
  1 i 266 § 1 k.k. podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności
  albo pozbawienia wolności do lat 2, ściganie następuje z urzędu na
  wniosek pokrzywdzonego. Jeśli zaś, Pani Prokurator udzieliła takich
  informacji i potwierdza ich prawdziwość, to nastąpił poważny problem
  natury prawnej, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną instytucją
  kłamstwa i niesprawiedliwości, gdzie urząd ten sprawowany jest w
  ochronie działalności przestępczej. Sprawą powinny zająć się
  instytucje sprawujące nadzór nad działalnością Prokuratury Rejonowej
  w Bełchatowie, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Sejmowa Komisja
  Praworządności i Praw Człowieka, jak również samorządy gmin i powiatu
  które są w zasięgu działalności podległej Pani prokuratury.
  Prokurator nie jest wyrocznią i nie ma prawa określać wyroku jaki
  zapadnie w sądzie przed zakończeniem postępowania i ogłoszeniem
  prawomocnego wyroku. W Polskim prawodawstwie obowiązuje święta
  zasada domniemania niewinności, która niewątpliwie została złamana.
  Odnosząc się do informacji zawartych w gazecie, stwierdzam że są one
  nieprawdziwe, wręcz obrzydliwie kłamliwe. Otóż nikt mnie nie
  przyłapał na gorącym uczynku podczas wrzucania monety na sznurku, bo
  nic takiego nie miało miejsca. Nie ma również w całym materiale
  dowodowym, zgromadzonym przez funkcjonariuszy śledczych, żadnych
  nagrań które by to mogły potwierdzić. Wycinek nagrania który został
  uznany za niepodważalny dowód, stwierdza zupełnie co innego. Materiał
  dowodowy jest oparty wyłącznie na domysłach i zeznaniach Arkadiusza
  C.,oraz Pawła K. którzy prowadzili działalność przestępczą,
  polegającą na wstawianiu automatów do gier hazardowych niezgodnie z
  ich przeznaczeniem i w miejscach do tego niedozwolonych, a więc
  wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
  wzajemnych. Przestępstwa te, są zaliczane do grupy przestępstw o
  bardzo wysokiej szkodliwości społecznej i ścigane są na mocy
  przepisów prawa określonych w art. 107, 107 a, 109, 110 i 111 §1
  Kodeksu karno skarbowego. Materiał dowodowy na popełnianie w/w
  przestępstw, istnieje również w aktach sprawy i według mnie, jest
  niepodważalny. Dzisiaj podczas ujawniania kulisów tzw. afery
  hazardowej, niemalże każdy Polak wie, że wszystkie automaty do gry,
  wstawiane do barów jako automaty o niskich wygranych są
  przeprogramowane i nie spełniają wymogów określonych w ustawie.
  Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w
  Białymstoku, przez tamtejsze CBŚ, dowiodło na podstawie
  skonfiskowanych ponad 300 automatów do gier, w tym
  z województwa łódzkiego, że wszystkie tzw. „jednoręcy bandyci”
  wstawiane są w celach przestępczych. Żaden z automatów poddanych
  szczegółowej kontroli nie spełniał wymogów ustawowych, a więc nie był
  automatem o niskich wygranych. Certyfikaty wydawane na legalizację
  tych automatów były sfałszowane, czego konsekwencją było aresztowanie
  i postawienie zarzutów osobom z Łódzkiej uczelni zajmujących się
  wystawianiem fałszywych certyfikatów. Automat taki zgodnie z ustawą
  może wypłacić jednorazowo najwyżej do 15 EURO, (w przeliczeniu na PLN
  ok. 60 zł.) natomiast jednorazowa operacja podczas gry, (jedno
  przyciśniecie przycisku START) nie może przekroczyć 0,07 EURO (ok.
  0,30 zł). Wszyscy odwiedzający bary i lokale gastronomiczne w których
  stoją automaty do gry wiedzą że rzeczywistość jest inna. Automaty do
  gry wstawiane i obsługiwane przez Arkadiusza C.i Pawła K.
  kilkadziesiąt razy przewyższają dopuszczalne ustawowo normy. By to
  sprawdzić i udokumentować wystarczyło wrzucić banknot lub kilka monet
  w bilonie i uruchomić automat do gry wybierając najwyższą stawkę,
  suma pozostająca na liczniku po przyciśnięciu przycisku START pozwoli
  określić górną granicę stawki, jaką faktycznie automat pobiera. Do
  śledczych z Bełchatowa jednak takie argumenty nie docierają,
  twierdząc że nią są fachowcami od automatów. Zasadne więc było
  uwzględnić wniosek podejrzanego o przeprowadzenie ekspertyzy, czy
  automaty były o niskich wygranych, czy też wysokich,i czy w ogóle
  jest możliwość dokonania takiego przestępstwa jakie mi się zarzuca.
  cdn.
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 23:47
  Pomimo bardzo dobrze zorganizowanej ochrony tej przestępczej
  działalności, przez funkcjonariuszy, oraz kradzieży mi rejestratora
  wideo i kart pamięci na których miałem zapisane dowody potwierdzające
  popełnianie przestępstw, to i tak jestem w stanie to udowodnić przed
  niezawisłym wymiarem sprawiedliwości. Zdołałem zebrać nowy materiał
  dowodowy, który potwierdza popełnianie tych przestępstw i częściowo
  ujawnia chroniących je funkcjonariuszy. Jeśli te dowody okażą się
  niewystarczające, to dodatkowo przedstawię świadków potwierdzających
  że takie przestępstwa miały miejsce, o ile dana mi będzie taka
  możliwość. Nie ma też w moich zeznaniach stwierdzenia że wielokrotnie
  grałem i nie udało mi się wygrać, co miało być podstawą do wszczęcia
  a następnie umorzenia jednego ze śledztw, dotyczących przestępstw
  dokonywanych przez Arkadiusza C., wręcz przeciwnie
  w zeznaniach moich są zawarte informację mówiące o zdarzających się
  wysokich wygranych, które nie zawsze były mi wypłacane. Dlatego
  zająłem się udokumentowaniem popełnianych przestępstw przez
  Arkadiusza C. Wszystkie więc podane informacje w gazecie są jednym
  wielkim obrzydliwym kłamstwem i socjotechniczną manipulacją, mającą
  na celu wyłącznie upokarzanie mnie i poniżanie w oczach opinii
  publicznej. Zbliżają się wybory więc trzeba „przetrącić kręgosłup” i
  upokorzyć niebezpiecznego dla skorumpowanych władz miasta Bełchatowa,
  Kazimierza Suchcickiego. Otóż prokurator nie jest gwiazdą medialną,
  ani wyrocznią, lecz działa w ramach ściśle określonego prawa. Pozwolę
  sobie przypomnieć Pani Prokurator o jej podstawowych obowiązkach
  wynikających z ustawy. - Art. 48. 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1985
  r. o prokuraturze. - Prokurator jest zobowiązany zachować w tajemnicy
  okoliczności sprawy, o których w postępowaniu przygotowawczym, a
  także poza jawną rozprawą sądową, powziął wiadomość ze względu na
  swoje stanowisko prokuratora. Art. 44.1. Ustawy o prokuraturze mówi
  że: Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem
  prokuratorskim oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe. - Ust. 2
  Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi
  sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę
  godności prokuratora lub osłabić jego zaufanie do bezstronności.
  Myślę że wymienione akty prawne są wystarczająco czytelne i nie
  wymagają dalszych komentarzy. Dlatego liczę na to, że Pani Prokurator
  na mocy swojego urzędu, położy kres dalszemu łamaniu prawa przez
  dziennikarzy DŁ. Jak widać, łamanie prawa i wszelkich zasad
  przyzwoitości, stało się główną wizytówką tego medium. Wystarczy
  wspomnieć artykuł z 28 marca 2008 r. zatytułowany „Ze spraw
  rodzinnych nie muszę się tłumaczyć” w którym autorka tekstu Magdalena
  Buchalska wkracza w prywatną sferę życia niedozwoloną dla
  dziennikarza, publikując przy tym ważne informacje które są
  przedmiotem rozstrzygnięć sądowych przed orzeczeniem wyroku.
  Buchalska staje się jednocześnie wyrocznią, dokładnie określając
  wyrok jaki za kilka dni zapadnie, przy udziale jednego z partyjnych
  kolegów obecnego Prezydenta Miasta, który podstępnie został
  narzuconym mediatorem w sprawie. Wszystkie następne artykuły
  rozpoczynały się, lub były uzupełniane informacją, że radny Kazimierz
  Suchcicki znęcał się nad żoną i dziećmi, co jest obrzydliwym
  kłamstwem. Stan faktyczny jest zupełnie inny, nigdy nie znęcałem się
  nad swoimi dziećmi i wszyscy którzy mnie znają, łącznie z sąsiadami,
  potwierdzą, że swoje dzieci zawsze kochałem, dbałem i troszczyłem się
  o ich właściwy rozwój, ucząc ich szacunku i miłości do drugiego
  człowieka i własnej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polski. Pomimo kryzysu
  wywołanego rozpadem związku małżeńskiego, moje relacje z małoletnimi
  dziećmi są do obecnej chwili na bardzo dobrym poziomie. Wyraz temu
  dawały wielokrotnie, przychodząc nawet na Sesję Rady Miasta, lub
  biorąc udział wraz ze mną w uroczystościach patriotycznych, by w ten
  sposób dać wyraz swojej miłości do ojca i powiedzieć że
  dziennikarze którzy piszą tak obrzydliwe artykuły są kłamcami. Takie
  informacje jednak nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości
  przez dziennikarzy DŁ. Gdy wychodziłem z nimi na mównicę, to wraz z
  Prezydentem Miasta w pośpiechu opuszczali salę obrad. Do grona hien
  dziennikarskich dołączył również Marcin Darda, publikując w dniu
  18.08.2009 r. artykuł „Radny w sieci szanuje swojego penisa” ujawnił
  zastrzeżoną nickiem prywatną wizytówkę zamieszczoną na portalu
  internetowym, przedstawiając ją kłamliwie w sposób wzbudzający
  wyłącznie sensację medialną. Otóż żaden fragment opisu, jaki
  zamieściłem na portalu, nie zawierał słów o tak niskim poziomie
  intelektualnym jakie zostały zamieszczone w tytule artykułu przez
  autora. Cały opis postanowiłem skopiować i zamieścić na portalu
  internetowym „nasza klasa.pl” Sprawa ta jest doskonale znana Pani
  Prokurator bo stosowny wniosek o ściganie winnych popełnienia
  przestępstwa został przeze mnie skierowany do Prokuratury Rejonowej w
  Bełchatowie. Umorzone kolejne śledztwo przez Prokuraturę, której Pani
  przewodniczy, nie świadczy dobrze o powadze tego urzędu i równym
  traktowaniu wszystkich obywateli. Na mocy art. 7. Ustawy z dnia 20
  czerwca 1985 r. O prokuraturze, - Prokurator jest obowiązany do
  podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą
  bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.
  Dlatego myślę że moje zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia,
  które przesłałem za potwierdzeniem odbioru, będzie pozytywnie
  rozpatrzone przez Panią Prokurator i właściwy do rozpoznania sprawy
  sąd. Jak już wcześniej wspominałem, naruszanie dóbr osobistych
  chronionych prawem stało się normą i wizytówką tego medium, dlatego
  nie zamierzam dalej komentować kłamliwych doniesień prasy brukowej
  jaką stał się Dziennik Łódzki. Mam nadzieję że sprawy te będą
  przedmiotem właściwych rozstrzygnięć sądowych. Liczę na to, że
  Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie którą Pani reprezentuje, sporządzi
  odpowiedni akt oskarżenia i dopilnuje by sprawcy popełnienia
  przestępstwa ponieśli konsekwencje wynikające z przepisów prawa,
  stosowne do popełnionych czynów. Taki obowiązek nakłada na
  prokuratora wyżej wspomniany art. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
  O prokuraturze, na mocy art. 10 § 1 i art. 12 §1 i 2 Kodeksu
  Postępowania Karnego. Szereg podjętych decyzji przez Prokuraturę
  Rejonową w Bełchatowie, które mogą mieć związek ze sprawą, są bardzo
  niepokojące i wymagają weryfikacji. Wspomnę chociażby umorzenie
  śledztwa dotyczącego włamania się do mojego mieszkania i kradzieży
  rejestratora wideo wraz z kartą pamięci z ważnymi dla sprawy
  materiałami dowodowymi, gdzie nawet żadne czynności śledcze nie
  zostały podjęte, czy też zaginięcie lub kradzież karty pamięci z
  telefonu komórkowego podczas zatrzymania mnie przez funkcjonariuszy
  policji. Następnie, umorzenie sprawy dotyczącej otrzymywanych gróźb
  karalnych w postaci wiadomości tekstowych SMS na telefon komórkowy,
  między innymi „wycofaj to bo zginiesz, zdechniesz” itp. Prokuratura
  nawet nie wystąpiła do operatora sieci komórkowej o zabezpieczenie
  bilingów z nadsyłanych pogróżek. Jak więc można mówić o równym
  traktowaniu obywateli, gdy jednych można bezkarnie poniżać, uwłaczać
  ich godności, okradać i używać gróźb karalnych, a wobec innych
  stosuje się ochronę prawną i środki przewidziane dla
  egzekwowania prawa? Na koniec pragnę poinformować Panią Prokurator,
  że nie straszne mi są żadne groźby więzieniem, ani osadzenie w
  zakładzie psychiatrycznym, bo to już przeżywałem w okresie PRL-u.
  Podczas przesłuchań przez funkcjonariuszy dawnej SB, gdy odczytywano
  mi regułkę mówiącą o zagrożeniach pozbawieniem wolności od lat 2 do
  5, za działalność w Solidarności, zawsze odpowiadałem (również
  re
 • kazimierzsuchcicki2 24.01.10, 23:48
  Na koniec pragnę poinformować Panią Prokurator, że nie straszne mi są
  żadne groźby więzieniem, ani osadzenie w zakładzie psychiatrycznym,
  bo to już przeżywałem w okresie PRL-u. Podczas przesłuchań przez
  funkcjonariuszy dawnej SB, gdy odczytywano mi regułkę mówiącą o
  zagrożeniach pozbawieniem wolności od lat 2 do 5, za działalność w
  Solidarności, zawsze odpowiadałem (również regułką) że z honorem
  odsiedzę, nie pięć, lecz dziesięć lat więzienia dla WOLNOŚCI
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Jeśli tak ma wyglądać w ocenie Pani
  Prokurator sprawiedliwość i poszanowanie prawa, to proszę o najwyższy
  wymiar kary przewidziany dla przestępców kryminalnych. Dla obrony
  ludzkiej godności i praworządności Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości,
  odsiedzę wyrok nie 8, lecz 16 lat pozbawienia wolności. Na 30
  rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, proponuję 30 lat więzienia albo
  łagrów. Nie chcę być już dłużej nękany psychicznie i fizycznie, więc
  każda inna kara będzie dla mnie nagrodą. Na gmachu Sądu Najwyższego w
  Warszawie, jeden z kilkudziesięciu napisów głosi „Osądzę waszą
  sprawiedliwość” napis ten widniał na ścianie trybunałów w
  dawnej Polsce. Głęboko wierzę że ta sprawiedliwość, okazywana wobec
  mojej osoby, też będzie kiedyś osądzona. Łączę wyrazy szacunku.
  Kazimierz Suchcicki.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.