Dodaj do ulubionych

Interpretacja terminu dostarczenia protestu

29.04.08, 00:09
Witam.

Mam pytanie związane z terminem dostarczenia protestu na
postępowanie przetargowe do Zamawiającego. Otóż nasza firma
wystąpiła w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu
komputerowego. Okazało się, że w postępowaniu wzięła udział jeszcze
jedna firma, której oferta została wybrana w w/w postępowaniu jako
najkorzystniejsza cenowo. Takową informację, otrzymaliśmy od
Zamawiającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu
07.04.2008. Po zapoznaniu się u Zamawiającego z ofertą firmy, która
została wybrana okazało się, że w naszej ocenie oferta tej firmy
winna zostać odrzucona jako niespełniająca wymagań SIWZ. Złożyliśmy
więc protest do Zamawiającego faxem i listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru w dniu 10.04.2008. Dodatkowo (na wszelki
wypadek gdyby list polecony "szedł" zbyt długo - wszyscy wiemy, jak
czasami "działa" Poczta Polska) ów protest dostarczyliśmy do
Zamawiającego do sekretariatu w dniu 11.04.2008. Ponieważ od
Zamawiającego w ciągu 7 dni nie otrzymaliśmy żadnej informacji stąd
telefon do Zamawiającego gdzie okazało się, że nasz protest został
odrzucony, z powodu złożenia go jeden dzień po ustawowym terminie
wniesienia protestu (Zamawiający wziął pod uwagę datę złożenia
protestu w dniu 11.04.2008 w Sekretariacie - a nie datę wysłania
naszego protestu dnia 10.04.2008).

I tu kilka słów wyjaśnienia. Otóż w nagłówku pisma Zamawiającego
informującego o wynikach postępowania widnieje data 03.04.2008 i
taką datę uznaje Zamawiający jako tę, kiedy Oferent powziął
informację o wynikach postępowania, choć jeszcze raz podkreślam
nasza firma takową informację otrzymała dopiero w dniu 07.04.2008.
Data nadania listu poleconego mogła być jeszcze inna, np. 04.04.2008
(tego nie potrafimy już stwierdzić ponieważ koperta zawierająca
pismo znalazła się w niszczarce, jednak sprawdzić w każdej chwili
datę nadania listu może Zamawiający). Pomimo, że Zamawiający posiada
stronę internetową i dział Ogłoszenia i Przetargi próżno szukać tu
informacji o wynikach postepowania (tu również pytanie czy
Zamawiający jako instytucja publiczna nie ma obowiązku informowania
o wynikach postępowaniach (również już zakończonych, np. w dziale
np. archiwum))? I jakie kroki prawne możemy teraz wykonać jesli
Zamawiający nie chce zmienić swojej decyzji uznając, że protest
został złożony po terminie, choć według nas termin złożenia protestu
został absolutnie zachowany (data otrzymania pisma o rozstrzygnięciu
07.04.2008, data złożenia protestu w postaci listu poleconego + faks
10.04.2008 + zostawienie tego samego protestu w Sekretariacie
Zamawiającego w dniu 11.04.2008)? Jesteśmy pewni, iż przypadku
uznania naszego protestu jako złoźonego w terminie Zamawiający
będzie zmuszony uznać nasze argumenty podniesione w proteście, a tym
samym wybrać naszą ofertę jako najkorzystniejszą nie podlegającą
odrzuceniu. Cy naprawdę nic nie mozna zrobić? Bardzo proszę o pomoc
i radę prawną. Z góry dziękuję.
Edytor zaawansowany
 • wiewior1 30.04.08, 19:11
  Obawiam się, że jeżeli jest to przetarg poniżej tzw. kwot unijnych
  juz nic nie da się zrobić. W takim przypadku nie ma możliwości
  składania odwołania do Prezesa UZP.
  --
  kliknij:
  www.pajacyk.pl/
 • kancelariazp.pl 15.05.08, 17:44
  Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż „Protest wnosi
  się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było
  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
  wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on
  do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
  treścią.” Przepis ten jest pochodną generalnej zasady wyrażonej w
  art. 61 k.c., z której wynika, że „Oświadczenie woli, które ma być
  złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w
  taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.”
  Kluczową kwestią dla ustalenia, kiedy upływa termin na wniesienie
  protestu jest wskazanie dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do
  wniesienia protestu. Z orzecznictwa zarówno Zespołu Arbitrów, jak i
  KIO, jednoznacznie wynika, że bieg terminu na wniesienie protestu
  należy liczyć od dnia otrzymania pisma informującego o wyborze
  oferty, nie zaś od dnia jego napisania (m.in. postanowienie ZA z
  dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. UZP/ZO/0-1839/06). Zamawiający
  błędnie zinterpretował więc datę rozpoczęcia tego biegu.
  Jeśli chodzi zaś o dzień, w którym protest dotarł do zamawiającego,
  należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że o tym, w jakiej
  formie można złożyć protest, przesądza zamawiający. Jeśli
  zamawiający zastrzegł dla protestu formę pisemną, przesłanie go
  faksem nie będzie wywoływało skutków prawnych, zadecyduje data
  dotarcia protestu pocztą, przy czym będzie to data faktycznego jego
  dotarcia do zamawiającego, nie zaś nadania na poczcie jak przy
  odwołaniu (m.in. postanowienie ZA z dnia 6 listopada 2006 r., sygn.
  UZP/ZO/0-2707/06). Jeśli natomiast zamawiający dopuścił możliwość
  przesyłania pism faksem – należy uznać, że protest wpłynął w dniu
  przesłania go faksem.
  Z powyższego wynika, że wniesiony przez Państwa protest nie powinien
  zostać uznany za wniesiony po terminie. W takim wypadku, o ile
  wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, można byłoby wnieść
  odwołanie do Prezesa UZP. W przedmiotowej sprawie nie będzie to już
  jednak możliwe z uwagi na fakt, że upłynął 5-dniowy termin na
  wniesienie środka odwoławczego.
  W Państwa sytuacji pozostało jedynie wysłanie pisma do kierownika
  zamawiającego (ewentualnie do kierownika jednostki nadrzędnej), w
  którym należałoby zwrócić zamawiającemu uwagę na fakt, że umowa z
  wykonawcą zawarta została z naruszeniem przepisów ustawy co może
  skutkować jej nieważnością.
  Na przyszłość, jeśli chcą Państwo mieć możliwość skutecznego
  wnoszenia środków odwoławczych, należy niezwłocznie w ustawowych
  terminach reagować na bezprawne działanie zamawiającego.


  Pozdrawiamy
  Zespół Ekspertów
  Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka