01.09.09, 08:25
Witam!
Kierownik zamawiającego nie wykonywał żadnych czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (był na urlopie).
Zastrzeżone dla niego czynności przejął wiceszef naszej instytucji i
to on podpisywał wszystkie dokumenty/pisma. Kierownik zamawiającego
po powrocie z urlopu podpisał tylko umowę z wykonawcą. Czy w takiej
sytuacji kierownik zamawiającego jest zobligowany do wypełniania
druku ZP 11. Według mnie nie ma takiej potrzeby. Dziękuję za
wszystkie odpowiedzi!
Edytor zaawansowany
 • luna15 01.09.09, 10:58
  A ja uważam że potrzeba jest.Zamówienia udziela Kierownik
  Zamawiającego - a komisja tylko rekomenduje oferte w jej przekonaniu
  najkorzystniejsza.Mimo iż wczesniej dokonano czynnosci zmierzające
  do wyłonienia wykonawcy to ostateczna decyzję podjąl własnie
  kierownik zamawiającego- podpisał umowę, zaciagnłą zobowiązanie.
 • apollo123 01.09.09, 15:28
  Tylko, że podpisanie umowy nie jest czynnością w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego tylko czynnością udzielenia
  zamówienia - dokonaną już po zakończeniu postępowania.
  A art. 17 uPzp podaje, że chodzi tu o osoby wykonujące czynności w
  postępowaniu.
 • luna15 01.09.09, 15:49
  A jaki jest cel podpisywania ZP 11?
  ZP 11 ma wykazać bezstronnośc osób.
  Czy nie jest wymagana bezstronność kierownika Zamawiającego? Jego w
  1 kolejności bo swoją decyzja bądź sankconuje rekomendację komisji
  bądź nie.
 • apollo123 02.09.09, 07:53
  A o jakiej bezstronności lub jej braku mówimy, skoro kierownik
  zamawiającego nie wykonał żadnej czynności w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego? Wyboru najkorzystniejszej oferty
  dokonała osoba do tego upoważniona (gdyż kierownik przebywał na
  urlopie). A tak jak napisałem wcześniej, według mnie samo podpisanie
  umowy nie jest czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego!
 • luna15 02.09.09, 11:01
  Według mnie podpisanie umowy jest czynnością w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia- de facto jest tam czynnością zamykającą-
  poprzez podpisanie umowy udziela sie zamówienia.Jeśli np; wykonawca
  nie podpisze umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym w
  kolejności- przy rozumowaniu jakim sie Pan posługuje wybór oferty=
  koniec postępowania nie byłoby to możliwe.Ponadto jak napisałam to
  że ktoś inny zatwierdził wybor nie oznacza ze postępowanie w sposób
  definitywny zostało zakonczone.Należy sobie postawić pytanie czy
  Kierownik zamawijacego mógł nie podpisać umowy- odpowiedz brzmi
  mógł /choć jest to zastrzezone dla pewnych okoliczności/ i do
  udzielenia zamówienia by nie doszło- a tym samym jego decyzja
  polegająca na formalnym udzieleniu zamówienia powinna byc
  bezstronna, stad ZP 11.Innymi słowy czy uważa pan ze sytuacja zdrową
  byłaby sytuacja gdyby kierownik podpisał umowę w wyniku której
  doszłoby do udzielenia zamówienia firmie która prowadzi np; jego
  żona?
 • apollo123 02.09.09, 21:58
  Jak sama Pani napisała, poprzez podpisanie umowy udziela się
  zamówienia a nie dokonuje czynności w postępowaniu o udzieleniu
  zamówienia publicznego. To dwie odrębne kwestie. Na potwierdzenie
  mojej tezy przedstawiam oficjalne stanowisko UZP w tej sprawie:

  "Należy podkreślić, iż przepis art. 17 ustawy Pzp odnosi się do
  czynności dokonywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego i obejmuje okres od jego wszczęcia do dnia zakończenia.
  Do czynności wykonywanych w postępowaniu należy zakwalifikować
  konkretne działania przewidziane w przepisach ustawy Pzp, w tym w
  szczególności wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty
  najkorzystniejszej, czy tez wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie
  postępowania.

  Przepisy Ustawy Pzp nie określają expressis verbis momentu
  zakończenia postępowania. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych
  zakończenie postępowania następuje wraz z ostatecznym wyborem oferty
  najkorzystniejszej, tj. wraz z upływem terminu do oprotestowania tej
  czynności lub też ewentualnie ostatecznym rozstrzygnięciem protestu
  wniesionego na tę czynność zamawiającego. W konsekwencji, podpisanie
  umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo
  postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa
  jest podpisywana. Tym samy, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w
  sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia
  oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
  publicznych". Takiego samego zdania jest także np. Józef Edmund
  Nowicki.

  Oczywistym jest, że w sytuacji gdy wykonawca uchyla się od
  podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę (udzielić
  zamówienia) z następnym w kolejności. I nie ma w tym przypadku
  znaczenia, że postępowanie zakończyło się np. z chwilą wyboru
  najkorzystniejszej oferty. Nie wiem dlaczego uważa Pani, że jest to
  niemożliwe?

  Co do podpisania umowy kierownik zamawiającego (mąż) - wykonawca
  (żona), to nie widzę prawnych przeszkód aby się tak stało. Inna
  sprawa, to kwestia moralna - więc w moim odczuciu powinno się takich
  sytuacji unikać, choć jak napisałem powyżej, spełniając odpowiednie
  warunki taka sytuacja teoretycznie jest możliwa.

  Pozdrawiam!
 • luna15 03.09.09, 10:12
  Opinia bardzo ciekawa,obawiam sie jednak ze nie ma żadnej mocy
  wiążącej, nie jest to oficjalna wykładnia, a tym samym w przypadku
  ewentualnej kontroli niekoniecznie może pomóc.
  Ja osobiście z ta opinią sie nie zgadzam bo bardziej niż wykładnia
  literalna interesuje mnie wykładnia celowościowa- po co jest ZP 11.
  ZP 11 ma dać gwarancję bezstronności- i nawet bym sie przychyliła do
  opinii gdyby nie to że istnieje możliwość skutecznego zablokowania
  udzielenia zamówienia /poprzez niepodpisanie umowy lub podpisanie z
  innym Wykonawcą/ niż zarekomendowany przez Komisję mimo oficjalnego
  rozstrzygnięcia.
  Wspomina Pan o kwestiach moralnych, one nie sa poboczne, one wlasnie
  sa zasadnicze w kontekscie druku ZP 11.Taki jest cel istnienia ego
  druku- ponieważ sama moralnosć nie jest wystarczającym gwarantem,
  druk ma niejako dyscyplinować w procesie udzielania zamowienia i
  wykluczyc sytuacje gdy zamowienia udziela sie osobom spokrewnionym,
  lub bedacym w stosunku zależnosci innego rodzaju.
  To jest oczywiście moja opinia- osobiście nie zaryzykowałbym nigdy
  braku ZP 11 dla osoby podpisujacej umowę.Pytanie; w czym problem by
  Kierownik jednak ZP 11 podpisał....chyba może.....;)?
 • kancelariazp.pl 16.09.09, 10:42
  Wchodząc nieco w dyskusję, czy podpisanie umowy stanowi czynność w
  postępowaniu czy nie, przychylamy się raczej do wersji, że w ścisłym
  znaczeniu – nie jest to czynność postępowania. W sytuacji, gdy wybór
  oferty uprawomocni się, zamawiający jest nim związany i do zawarcia
  umowy z innym wykonawcą niż pierwotnie wybrany może dojść wyłącznie
  wtedy, gdy uchyli się on od podpisania umowy (co jest niezależne od
  woli zamawiającego). Pomimo dokonania wyboru oferty
  najkorzystniejszej może również dojść do unieważnienia postępowania,
  ale wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach i również raczej
  niezależnych od woli zamawiającego. W sytuacji, gdyby zamawiający
  doprowadził do uni8eważnienia postępowania, wykonawcy przysługują
  roszczenia odszkodowawcze (na podstawie Kodeksu cywilnego). Dlatego
  też naszym zdaniem najistotniejszym momentem kończącym de facto
  postępowanie jest dokonanie ostatecznego wyboru oferty
  najkorzystniejszej. Podpisanie umowy jest następstwem i skutkiem
  przeprowadzenia postępowania.

  Mimo wszystko, temat oświadczeń z art. 17 ustawy Pzp jest dosyć
  drażliwy, szczególnie podatny na kontrolę, dlatego też uważamy, że
  warto posiadać w dokumentacji postępowania oświadczenia wszelkich
  osób, które miały jakąkolwiek styczność z tym postępowaniem.
  Ostatecznie lepiej mieć za dużo tych oświadczeń niż za mało.

  Pozdrawiamy
  Zespół Kancelarii
  Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
 • gastontores 13.04.10, 08:47

  Pytanie 1

  Czy kierownik zamawiającego składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
  okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, w sytuacji gdy
  tylko podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego ?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z art. 7 ust. 2 Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz
  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby
  zapewniające bezstronność i obiektywizm (zasada obiektywizmu i bezstronności).
  Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu zapewnia
  także art. 17 Pzp. Wyłączeniu z postępowania podlegają wyłącznie osoby w
  stosunku do których zachodzą okoliczności wyłączenia określone w art. 17 ust. 1
  Pzp. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają, pod rygorem
  odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
  istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17
  ust. 2 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi druk ZP – 11.
  Czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane od wszczęcia
  postępowania do wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w
  sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki
  – wynegocjowania postanowień takiej umowy (art. 2 pkt 7a Pzp). Czynności w
  postępowaniu nie obejmują podpisania umowy. Ponieważ czynność ta nie jest
  częścią postępowania o udzielenie zamówienia, tylko czynnością udzielenia
  zamówienia publicznego, dokonywaną po zakończeniu postępowania, osoba, która
  wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest obowiązana do
  złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp.

  Pytanie 2

  Czy wszystkie osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązani do
  złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego
  oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę
  wyłączenia z postępowania ?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
  zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których
  mowa w ust. 1 (okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.
  Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązane do złożenia, pod
  rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego oświadczenia o
  braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę wyłączenia z
  postępowania tylko wówczas, gdy wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia.
  Pojęcie „postępowania o udzielenie zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt
  7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to
  postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
  przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do
  negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta
  umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z
  wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.
  W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego
  ogłoszenia o zamówieniu i są składane oferty (przetarg nieograniczony, przetarg
  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) czynności
  wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w
  okresie od wszczęcia postępowania, do wyboru najkorzystniejszej oferty. W
  trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o
  zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
  internetowej . W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności wykonywane w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od
  przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenia do
  negocjacji , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności wykonywane w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przekazania przez
  zamawiającego zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami
  niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron
  postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
  zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy , do
  wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  W trybie zapytania o cenę czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przesłania przez zamawiającego
  zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków
  zamówienia , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W trybie licytacji elektronicznej zamawiający wszczyna postępowanie,
  zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
  swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja .
  Użyty w art. 2 pkt 7a Pzp zwrot „w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z
  którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w
  przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej
  umowy” oznacza, że czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane w
  celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień
  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czynności wykonywane w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia nie obejmują więc prowadzenia protokółu postępowania,
  ponieważ czynność ta nie jest wykonywana w celu dokonania wyboru oferty
  wykonawcy lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  To, które osoby wchodzące w skład komisji przetargowej wykonywały czynności w
  postępowaniu wynika z dokumentu określającego organizację, skład, tryb pracy
  oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

  Pozdrawiam.
  J.E.N.
 • gastontores 13.04.10, 08:45

  Pytanie

  Czy kierownik zamawiającego składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
  okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, w sytuacji gdy
  tylko podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego ?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z art. 7 ust. 2 Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz
  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby
  zapewniające bezstronność i obiektywizm (zasada obiektywizmu i bezstronności).
  Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu zapewnia
  także art. 17 Pzp. Wyłączeniu z postępowania podlegają wyłącznie osoby w
  stosunku do których zachodzą okoliczności wyłączenia określone w art. 17 ust. 1
  Pzp. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają, pod rygorem
  odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
  istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17
  ust. 2 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi druk ZP – 11.
  Czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane od wszczęcia
  postępowania do wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w
  sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki
  – wynegocjowania postanowień takiej umowy (art. 2 pkt 7a Pzp). Czynności w
  postępowaniu nie obejmują podpisania umowy. Ponieważ czynność ta nie jest
  częścią postępowania o udzielenie zamówienia, tylko czynnością udzielenia
  zamówienia publicznego, dokonywaną po zakończeniu postępowania, osoba, która
  wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest obowiązana do
  złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp.

  Pytanie

  Czy wszystkie osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązani do
  złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego
  oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę
  wyłączenia z postępowania ?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
  zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których
  mowa w ust. 1 (okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.
  Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązane do złożenia, pod
  rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego oświadczenia o
  braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę wyłączenia z
  postępowania tylko wówczas, gdy wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia.
  Pojęcie „postępowania o udzielenie zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt
  7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to
  postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
  przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do
  negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta
  umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z
  wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.
  W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego
  ogłoszenia o zamówieniu i są składane oferty (przetarg nieograniczony, przetarg
  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) czynności
  wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w
  okresie od wszczęcia postępowania, do wyboru najkorzystniejszej oferty. W
  trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o
  zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
  internetowej . W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności wykonywane w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od
  przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenia do
  negocjacji , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności wykonywane w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przekazania przez
  zamawiającego zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami
  niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron
  postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
  zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy , do
  wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  W trybie zapytania o cenę czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przesłania przez zamawiającego
  zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków
  zamówienia , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W trybie licytacji elektronicznej zamawiający wszczyna postępowanie,
  zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
  swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja .
  Użyty w art. 2 pkt 7a Pzp zwrot „w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z
  którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w
  przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej
  umowy” oznacza, że czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane w
  celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień
  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czynności wykonywane w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia nie obejmują więc prowadzenia protokółu postępowania,
  ponieważ czynność ta nie jest wykonywana w celu dokonania wyboru oferty
  wykonawcy lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  To, które osoby wchodzące w skład komisji przetargowej wykonywały czynności w
  postępowaniu wynika z dokumentu określającego organizację, skład, tryb pracy
  oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.