• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

ekspert.collect.consulting  napisał: 

> Witam serdecznie,
> 
> O środki można się ubiegać w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i
>  różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działan
> ie Odnowa i rozwój wsi. Projekty realizowane w ramach Działania mają wpływać na
>  poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społec
> znych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Mają t
> akże umożliwić rozwój tożsamości społecznej oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjnośc
> i turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Środki mogą być przeznaczone
>  między innymi na budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniącyc
> h funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 
> Warunkiem koniecznym do spełnienia jest jednak realizacja projektu na terenie g
> miny wiejskiej, miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyże
> j 5 tyś mieszkańców), miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5
>  tyś mieszkańców). Projekt powinien wpisywać się w zakres Planu Odnowy Miejscow
> ości oraz nie powinien mieć charakteru komercyjnego. 
> Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w 1 miejscowości wynosi 500 
> 000 zł, natomiast wielkość pomocy przypadająca na realizację jednego projektu n
> ie może być niższa niż 25 000 zł. Maksymalny poziom pomocy wynosi 75% (25% to w
> kład własny).
> 
> Jeśli gmina, w której ma być realizowana inwestycja korzystała już wcześniej z 
> PROW i została przekroczona pula 500 000 zł to można ubiegać się o środki w ram
> ach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura e
> dukacyjna, sportowa i kultury. Projekty mogą dotyczyć wyposażenia obszarów upra
> wnionych, w szczególności słabych strukturalnie, w niezbędną lokalną infrastruk
> turę edukacyjną, sportową i kultury. Wspierane będą działania w zakresie lokaln
> ej infrastruktury edukacyjnej (na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazja
> lnym i ponadgimnazjalnym).
> Wnioski mogą składać:
> 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
> 2.Podmioty wykonujące zadania jst / związku komunalnego
> 3.Podmioty działające w oparciu o Ustawę o systemie oświaty
> 4.Instytucje kultury
> 5.Organizacje pozarządowe 
> 6.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznanio
> wych
> 7.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
> 8.Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywat
> nym
> Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85%. Organizatorem konkursu j
> est Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jednak nie ma jeszcze ogłoszon
> ego harmonogramu na 2011 rok.
> 
> Pozdrawiam.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się