• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Artek napisał(a): 

> Witam serdecznie
> 
> Możemy przeciwdziałać powstaniu biurowca również używając jako broni przepisów 
> Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
> Jesteśmy stronami, postępowania w związku z tym zostaliśmy powiadomieni o wszcz
> ęciu postępowania.
> W toku postępowania mamy pewne prawa. Możemy wnioskować o przeprowadzenie dowod
> ów lub innych czynności. Możemy wnioskować o powołanie biegłych.
> W naszej sprawie można wnioskować do organu prowadzącego postępowanie czyli Urz
> ędu Miasta Krakowa Wydziału Architektury i Urbanistyki o przeprowadzenie rozpra
> wy administracyjnej - w związku z licznymi protestami mieszkańców naszego osied
> la zgłoszonymi względem planowanych warunków zabudowy dla inwestycji ... .
> Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia intere
> sów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadk
> ów lub biegłych albo w drodze oględzin
> Należy powołać sie na art. 89 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U
> . 1960 Nr 30 poz. 168 ze zmianami)
> Na postanowienie organu, który podejmie decyzję o tym, że nie zostanie przeprow
> adzona rozprawa służy stronom zażalenie.
> Żądanie przeprowadzenia takiej rozprawy opóźni wydanie WZ o przynajmniej miesią
> c lub dwa, a oprócz tego podczas rozprawy będziemy mogli zażądać o przedstawien
> ie bardziej szczegółowych informacji na temat planowanej inwestycji. Na taką ro
> zprawę można zaprosić media ponieważ wtedy będzie to bardziej spektakularne. 
> Możemy również wnioskować o wezwanie na rozprawę biegłych, którzy na nasz wnios
> ek powinni ocenić skutki wybudowania tak wysokiego budynku na ilość światła w n
> iższych kondygnacjach budynku przy ul. Podłęskiej 17, od strony Wielickiej, bie
> gły powinien ocenić warunki nasłonecznienia po zrealizowaniu inwestycji w miesz
> kaniach budynku przy ul. Podłęskiej 17 od strony ul. Wielickiej.
> Biegły powinien również ocenić skutki ograniczenia dojazdu do osiedla, o tak du
> żej liczbie mieszkańców oraz do pracowników i interesantów biurowca,poprzez zam
> knięcie dostępu do osiedla od ulicy Wielickiej do jednej wąskiej drogi osiedlo
> we łączącej z ulicą Aleksandry, nie mającej parametrów drogi dwukierunkowej. Po
> zrealizowaniu inwestycji osiedle zostanie pozbawione alternatywnej drogi ewaku
> acyjnej oraz uniemożliwi się dotarcie służb ratowniczych i technicznych w razie
> zablokowania drogi od strony ul. Aleksandry. Zgodnie z dobrymi praktykami urba
> nistycznymi do tego typu osiedli powinny być dwie alternatywne drogi dojazdowe.
> 
> Na nasz wniosek biegły powinien również ocenić czy planowana inwestycja ma zape
> wnioną wystarczającą liczbę miejsc postojowych (parkingowych) w stosunku do pla
> nowanej powierzchni biurowych i funkcji biurowca.
> 
> 
> 
> Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zmia
> nami)
> 
> Rozprawa
> Art. 89.
> § 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi w toku postępowania rozprawę w
> każdym przypadku, gdy zapewni to przyśpieszenie lub uproszczenie postępowania 
> bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa.
> § 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia i
> nteresów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale ś
> wiadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
> Art. 90.
> § 1. Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędn
> e do jej przeprowadzenia.
> § 2. W szczególności organ wzywa:
> 1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i d
> o stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocni
> ków,
> 2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
> § 3. Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki org
> anizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozp
> rawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa
> je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia
> i dowodów dla jego poparcia.
> Art. 91.
> § 1. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.
> § 2. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom organ
> izacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie (art. 9
> 0 § 3), doręcza się wezwanie na piśmie.
> § 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczą
> cych w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi
> administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie roz
> prawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej mi
> ejscowości.
> Art. 92.
> Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłosze
> nie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.
> Art. 93.
> Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu a
> dministracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie 
> toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyzna
> czony członek organu kolegialnego.
> Art. 94.
> § 1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi
> przeszkody do jej przeprowadzenia.
> § 2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w
> wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane
> przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.
> Art. 95.
> § 1. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje
> i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowi
> adać się co do wyników postępowania dowodowego.
> § 2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytan
> ia, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie str
> ony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania. 
> Art. 96.
> Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i in
> ne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone
> z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. 
> Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się