• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Urzędnik napisał(a): 

> Wynika to z orzeczenia WSA w Rzeszowie I SA/Rz 713/09 (zobacz orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/801C5E57F8).
> A oto fragment uzasadnienia:
> 
> Sąd podziela również stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie dopłaty
> do biletów sprzedawanych w autobusie, określonej w pkt. 3 załącznika do uchwał
> y Nr IX/150/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2007r. zmienionej uchwałą
> Nr XIX/307/07 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 października 2007r. Ustalenie bow
> iem dopłaty do biletów sprzedawanych w autobusie nie mieści się w zakresie usłu
> g komunalnych. Zakres usług komunalnych wyznacza przepis art. 4 ust. 1 ustawy z
> dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43 ze
> zm./ stanowiąc, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy sta
> nowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o; 1. wyborze prowadzen
> ia i form gospodarki komunalnej, 2. wysokości cen i opłat albo o sposobie ustal
> ania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
> za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorzą
> du terytorialnego.
> Oznacza to, że dystrybucja biletów - sprzedaż biletów za dodatkową opłatą 0,50z
> ł w autobusie, nie mieści się w pojęciu ustalania cen i opłat za usługi komunal
> ne o charakterze użyteczności publicznej których celem jest bieżące i nieprzerw
> ane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszec
> hnie dostępnych /art.1 ust.2/.
> Podstawy ustalenia opłaty za dystrybucję biletów jednorazowych nie może także s
> tanowić art. 8 ust. 1 ustawy o cenach. Zastosowanie tego przepisu wyłącza bowie
> m zastosowanie powyżej powołanego art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komun
> alnej.
> Ustawa z dnia 10 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej jest ustawą odrębną w 
> rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach. W pojęciu
> zadań o charakterze użyteczności publicznej mieszczą się usługi z zakresu komu
> nikacji miejskiej świadczone przez gminę za pośrednictwem określonej jednostki 
> organizacyjnej (art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).
> Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o cenach stanowi, że rada gminy może ustalać ceny 
> urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami
> na terenie gminy. Powołany przepis nie daje jednak uprawnienia do ustalania op
> łaty za dystrybucję biletów jednorazowych w komunikacji miejskiej. Granice tej 
> normy zostały określone poprzez wyznaczenie zakresu przedmiotowego, tj. sprecyz
> owanie, że chodzi o usługi przewozowe transportu zbiorowego.
> Wskazać nadto należy, że określenie zaskarżoną uchwałą dopłaty do biletów sprze
> dawanych w autobusie nie znajduje również uzasadnienia w przepisach ustawy z dn
> ia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601 ze zm./.
> Wprawdzie przepis art. 34a powołanej wyżej ustawy zawiera delegację dla minist
> ra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia w przedmiocie sposo
> bu ustalania wysokości opłat dodatkowych jednak tylko w przypadku braku odpowie
> dniego dokumentu przewozu /a/, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawni
> enie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu /b/ , niezapłacenia należności za za
> brane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów
> o ich przewozie /c/, czy też spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzym
> ania lub zmiany trasy środka transportu /d/.
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się