• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans napisał: 

> KSMM i KSMŻ
> 
> Organizacja ta pozostająca pod bezpośrednim kierownictwem kleru, licząca przed 
> 1939 r. 311000 członków i 10000 oddziałów, zostaje obecnie w spiesznym tempie 
> reaktywowana. Celem uniknięcia konieczności dopełniania formalności 
> rejestrowania się u władz państwowych jako stowarzyszenie rozpoczyna ona 
> działalność jako stowarzyszenie zwykłe, które nie wymaga zezwolenia władz 
> (poznańskie), lub też korzysta z liberalizmu władz wojewódzkich i niedopatrzeń 
> naszych urzędów, by uzyskać legalnie tytuł istnienia (Kraków). KSMM i KSMŻ 
> obejmuje przede wszystkim młodzież wiejską. Daje się zauważyć w ostatnim czasie
> 
> w związku z procesem demokratyzacji "Wici" napływ bardziej reakcyjnych 
> elementów wiciarskich do KSM. Najbardziej aktywne i masowe jest KSM w woj. 
> poznańskim i posiada obecnie wg niepełnych danych KSMM — kół 327, KSMŻ &#
> 8212; kół 
> 320, które obejmują ok. 20000 młodzieży. Rozwija ono dużą działalność kulturaln
> ą
> i sportową. Drugim z kolei terenem ożywionej działalności KSM jest woj. 
> krakowskie szczególnie w 1947 r. (155 kół). W woj. katowickim wobec napotkanego
> 
> oporu władz miejscowych przy zakładaniu kół KSM ukonstytuowały się one jako 
> pozornie koła sodalicji mariańskiej i liczą dziś 310 oddziałów i 21 000 
> członków. Również w innych województwach istnieją KSM, chociaż b. nieliczne,
> bądź występują pod innymi nazwami np. w bydgoskim, Kurs Wiedzy Religijnej (pod 
> tą nazwą działał KSM w czasie okupacji niemieckiej). Na terenie szkół średnich 
> duchowieństwo tworzy szereg organizacji, jak sodalicja mariańska, koła oświaty 
> religijnej, Krucjata Eucharystyczna i kółka ministrantów. Organizacje te 
> występują jako zrzeszenie religijne i są przeważnie ośrodkiem wrogiej 
> działalności politycznej młodzieży. Niemniej duża jest rola kleru wśród 
> młodzieży szkół wyższych. W rozpoczynającym się obecnie roku akademickim 
> jesteśmy świadkami zorganizowanej ofensywy elementów klerykalnych. Już z końcem
> 
> ub. roku akademickiego obserwowaliśmy próbę legalizacji na Uniwersytecie Po-
> znańskim organizacji "Iuventus Christiana", będącej odpowiednikiem KSM-u dla 
> środowiska akademickiego. Obecnie należy spodziewać się uaktywnienia 
> działalności tej organizacji w Warszawie, Krakowie i w innych ośrodkach. W 
> Krakowie są próby restytuowania działalności przedwojennej katolickiej 
> organizacji akademickiej "Odrodzenie". Ww. typy organizacji mają na celu 
> prowadzenie głębokiej pracy ideologicznej (udział sił naukowych) przeciwko 
> obozowi demokracji. Jednym z zasadniczych ośrodków tej walki ideologicznej jest
> 
> Katolicki Uniwersytet w Lublinie, który będzie organizował cały szereg kursów 
> obejmujących młodzież akademicką z całej Polski. Istnieje projekt utworzenia 
> wyższej szkoły teologicznej we Wrocławiu, przeznaczonej dla młodzieży świeckiej
> .
> Zamierzona jest aktywizacja sodalicji mariańskich akademickich, będących 
> organizacją scentralizowaną w skali krajowej. Sodalicje dotychczas ograniczały 
> swą działalność do wąskich grup młodzieży, a to ze względu na wybitnie 
> mistyczny charakter tej organizacji, wymagającej b. częstych praktyk 
> religijnych od swych uczestników. Obecnie Sodalicja zamierza nadać swej 
> działalności bardziej świecki charakter, co przyczyni się niewątpliwie do jej 
> umasowienia (Organizacja Katolickich Sekcji Sportowych Akademików, pomoc dla 
> więźniów, organizowanie akcji pomocy materialnej dla młodzieży akademickiej).
> Bardzo poważnym instrumentem dla działalności wśród młodzieży akademickiej są 
> organizacje p.n. "Caritas Akademica", które zamierzają swoją akcję pomocy 
> materialnej przeciwstawić akcji stypendialnej organów rządowych.
> Organizowane w br. przez "Caritas Akademica" obozy letnie były terenem akcji 
> politycznej. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Br. Pomocy zamierzona 
> jest akcja, mająca na celu opanowanie organów tych samorządów przez
> młodzież reakcyjną, występującą pod firmą młodzieży katolickiej. Organy prasy 
> legalnej katolickiej będą w br. poświęcać wiele miejsca sprawom młodzieży 
> akademickiej. W br. agentura andersowska usiłowała zorganizować legalny organ
> prasowy na bazie "Caritas Akademica" w Poznaniu. Rola kleru w wpływaniu i 
> organizowaniu młodzieży nie ogranicza się jednak do organizacji ściśle 
> katolickich. Widoczna jest ofensywa kleru na świeckie organizacje młodzieżowe
> przede wszystkim na harcerstwo (ZHP). Znamienna jest w tym względzie instrukcja
> 
> Andersa z pierwszej połowy 1947 r., która mówiąc o "wyjątkowej roli i 
> wyjątkowych obowiązkach obciążających duchowieństwo" wskazuje na to, 
> że "specjalną troską i opieką należy otoczyć wszelkie organizacje młodzieżowe, 
> w pierwszym rzędzie harcerstwo". Kler i kapelani harcerscy (istniejący 
> nieoficjalnie) odgrywają w istocie dużą rolę w wytwarzaniu antydemokratycznej i
> 
> wrogiej atmosfery w ZHP (obozy letnie itd.). Obok odcinka młodzieżowego 
> skierowany jest ostatnio bardzo intensywny wysiłek kleru na wdarcie się na 
> teren robotniczy. Na zjeździe majowym KSM, który odbył się w Zakopanem w 
> ostatnich tygodniach, poświęcono wiele miejsca organizowaniu młodzieży 
> robotniczej. Są próby tworzenia katolickich organizacji robotniczych (Związek
> Robotników Katolickich w Lesznie). Są to groźne sygnały. Próby podobne 
> spotykają się z przyjaznym przyjęciem w kołach WRN
> (v. ostatnie materiały WRN-owskie ze Śląska itd.).
> 
> III. Wykorzystywanie obrzędów i masowych imprez religijnych.
> 
> Jedną z podstawowych form wciągania mas pod wpływy kleru są wykorzystywane 
> ostatnio coraz bardziej dla przeprowadzenia akcji politycznych wszelkie imprezy
> 
> religijne począwszy od kazania, a skończywszy na organizowaniu masowych 
> pielgrzymek, odpustów, koronowaniu ob- razów Matki Boskiej itd. (Śluby 
> Jasnogórskie, uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, Piekary, rok 1946 
> poświęcony im. Marii, rok 1947 poświęcony sercu Jezusowemu itp.). Szereg błędów
> 
> popełnionych przez władze państwowe i samorządowe, jak urządzanie równocześnie 
> z masowymi uroczystościami kościelnymi wystaw regionalnych, zawodów sportowych 
> itp., a dalej ułatwienia, jakich udzielają niektóre czynniki administracji 
> kolejowej w postaci dodatkowych wagonów, zniżek kolejowych itp., przyczyniają 
> się do umasowienia tych imprez.
> 
> IV. Prasa katolicka zdołała w ostatnim roku rozwinąć się niezmiernie i obecnie 
> wychodzi w Polsce 53 czasopisma katolickie różnego typu. Z nich szereg (np. 
> Rycerz Niepokalanej) posiada nakłady jedne z największych w Polsce — ok. 
> miliona egzemplarzy. Prawie wszystkie uprawiają mniej lub więcej zamaskowaną 
> wrogą propagandę.
> 
> Uwaga:
> Omawiając kierunki wrogiej działalności kleru pomijam, jako zagadnienie 
> odrębne, sprawę uprawiania przez kler wywiadu (wywiad watykański, wywiad 
> amerykański i in.).
> 
> Uwaga:
> Podkreślone zostały tutaj ważniejsze momenty obrazujące kierunek ofensywy 
> politycznej kleru, zadaniem bowiem referatu jest zmobilizowanie uwagi aparatu 
> naszego wobec nadciągającego i rosnącego nowego niebezpieczeństwa. Dlatego też 
> pominięte zostały momenty, charakteryzujące siły społeczne, które zdolne są 
> przeciwstawić się naporowi kleru, a więc partie robotnicze i organizacje, 
> szerokie antyklerykalne warstwy chłopskie i organizacje chłopskie (SL, 
> przeważna część „Wici" itd.) i część inteligencji pracującej.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się