• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> Uderzyć na wszystkich frontach
> 
> Sporządzona przez kierującą Wydziałem Historii Partii KC PPR Marię Turlejską 
> notatka miała skutek niemal natychmiastowy. Ukazał się wprawdzie jeszcze 
> wspomniany przez Turlejską numer trzeci „Dziejów Najnowszych", ale to był
>  
> już
> koniec. Instytut Pamięci Narodowej, który położył nieocenione zasługi dla badań
>  
> nad najnowszymi dziejami Polski, został zlikwidowany.
> 
> Notatka (maszynopis, oryginał) przechowywana jest w VI 
> Oddziale AAN, sygn. 1/54-136.
> 
> NOTATKA W SPRAWIE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
> 
> Informacja
> 
> Instytut Pamięci Narodowej został utworzony w 1944 r. w Lublinie.
> Dyrektorem jego był Kornacki, vicedyrektorem — Płoski i ten ostatni
> właściwie go organizował. Dawny współpracownik Instytutu Badania
> Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego, były życiowiec z czasów
> akademickich, w czasie okupacji kierownik Biura Historycznego Armii
> Krajowej, jeden z współtwórców prawej RPPS, a więc stojący na gruncie
> CKL, obecnie kierownik Komisji Archiwalno-Historycznej CKW, PPS,
> człowiek słaby, ulegający wpływom piłsudczykowskim, nie marksista, ale
> o wielkiej erudycji — oto pobieżna charakterystyka Płoskiego.
> Instytut miał badać historię okupacji, raczej od strony terroru niemiec-
> kiego i martyrologii narodu polskiego. Ale w ramach tej problematyki
> i tylko tego okresu nie sposób się było utrzymać. Samo życie rozbijało je.
> Jedną z większych pierwszych prac, jakie przedsięwziął Instytut już
> w Warszawie, było sporządzenie bibliografii wszystkich wydawnictw
> podziemnych w kraju w czasie okupacji. Miał to być pewnego rodzaju
> przewodnik informacyjny (obejmujący tytuł pisma, wydawcę, nakład,
> redakcję itp.). Na zamówienie Instytutu pracę tę pisał ob. Świerkowski
> z Biblioteki Narodowej. Praca ta, rozpoczęta jesienią 1945 r., miała być
> oddana do druku wiosną 1946 r. W trakcie przygotowywania tej pracy
> w Bibliotece Narodowej zorganizowana została wystawa prasy podziem-
> nej, która była w gruncie rzeczy gloryfikacją londyńskiego podziemia (ilość
> tytułów prasy reakcyjnej o wiele przewyższa ilość tytułów prasy lewicowej
> i demokratycznej) i została przez Urząd Kontroli Prasy i Widowisk
> zamknięta przed otwarciem. Świerkowski przygotowywał swą bibliografię
> w dalszym ciągu, osiągając z miesiąca na miesiąc coraz większą ilość
> tytułów; przy czym układ sił między ilością tytułów pism sanacyjnych,
> endeckich, delegatury itd. a demokratycznemi oczywiście nie mógł ulec
> zmianie. Archiwum KC PPR, a później Wydział Historii Partii współ-
> pracował z Instytutem w tej sprawie, dostarczając jednocześnie materiałów
> o naszych wydawnictwach z czasów okupacji, a jednocześnie tłumacząc
> niewłaściwość, bezsensowność tego rodzaju wydawnictwa w dzisiejszej
> sytuacji. Bibliografia do dziś dnia nie ujrzała światła dziennego, być może
> częściowo pod wpływem naszego stanowiska.
> Dział organizacji podziemnych prowadził w 1946 r. Bartoszewski,
> współpracownik „Gazety Ludowej", który został niedługo później aresz-
> towany. Na jego miejsce przyszedł Adam Borkiewicz, którego działem
> pracy jest wojsko podziemne. W pierwszym rzędzie zbierał on informację
> o AK, rozszyfrował pseudonimy i kryptonimy itp. Praca tego działu
> mogłaby stać się nadzwyczaj cennym wkładem do historii walk podziem-
> nych, gdyż Akowcy mając zaufanie na podstawie dawnych więzów i kon-
> taktów organizacyjnych do ludzi obecnie pracujących w Instytucie mogliby
> przekazać do IPN poważny materiał do historii AK, którego nie chcą
> oddawać do Biura Historycznego Wojska Polskiego, twierdząc, że tam
> sfałszują ich historię. Jak daleko te prace o historii AK są posunięte, jak
> również ile materiałów do niej Instytut już zebrał — trudno nam powie-
> dzieć, gdyż mimo pewnej współpracy z naszym Wydziałem — dyr. Płoski
> trzyma to raczej przed nami w tajemnicy. W każdym razie materiał ten
> wydaje się ubogi, o czym można się było przekonać z informacji Instytutu
> dla Wydziału Propagandy KC PPR o akcjach AK i BCh, dostarczonej dnia
> 24 i 27 października 1947 r., a obejmującej wszystkiego jedną akcję BCh
> z końca 1942 r., 7 akcji różnych AK z 1943 r. i jedną bitwę AL z 1944 r.
> Borkiewicz to sklerotyczny starzec o piłsudczykowskiej mentalności,
> również dawny współpracownik Instytutu Badania Najn. Hist. Polski im. J.
> Piłsudskiego. Ostatnio Borkiewicz zajął się historią Gwardii i Armii
> Ludowej na Lubelszczyźnie, w związku z przekazaniem przez przewod-
> niczącego Lubelskiej Rady Narodowej — tow. Czugałę Instytutowi obszer-
> nego (około 500 stron) opracowania (zresztą na poziomie nie nadającym się
> całkowicie do publikowania), dotyczącego historii Wojewódzkiej Rady
> Narodowej na Lubelszczyźnie w czasie okupacji.
> Wspólnie z Borkiewiczem opracowywać Lubelszczyznę ma Żeleńska
> niedawno przyjęta pracownica, świeżo upieczony mgr historii polecona
> przez Wereszyckiego. Bezpartyjna. Zgłosiła do nas zapotrzebowanie na
> wspomnienia z Lubelszczyzny.
> Kupść pracuje nad terrorem niemieckim od strony dokumentów nie-
> mieckich i martyrologii w ścisłym kontakcie z Główną Komisją Badania
> Zbrodni Niemieckich w Polsce. Ma on również opracowywać organizacje
> polityczne podziemia w czasie okupacji. W Instytucie opracowywano
> kartotekę tych organizacji. Braliśmy w tym również częściowo udział, ale
> całość nie została opracowana.
> Monografie obozów niemieckich w Polsce opracowuje Czyńska. Pracu-
> je ona również nad materiałami, które przyszły z Francji.
> Katalogi zagadnień z prasy emigracyjnej z czasów wojny opracowuje
> Pawłowska (związana w czasie okupacji z delegaturą, przed wojną w ko-
> łach lewicowych).
> Jedną z pierwszych prac Instytutu, do dziś dnia opracowywaną, jest
> słownik biograficzny działaczy robotniczych, oparty o dawną „Kronikę
> ruchu rewolucyjnego" i „Niepodległość". W tej sprawie nie nawiązano
> z nami zupełnie kontaktu, pomimo informowania nas o tej pracy. Słownik
> ten przygotowuje, zdaje się Kiedrzyńska, również dawny pracownik
> Instytutu Bad. Najnowszej Historii Polski, działaczka KOP i ZWZ w czasie
> okupacji, obecnie PCK, więzień obozów hitlerowskich, Kiedrzyńska prócz
> tego prowadzi bibliotekę Instytutu.
> Nad ruchem robotniczym do 1914 r. pracuje Durko (PPS, podobno
> lewicowy). Durko ogłaszał w „Dziejach Najnowszych" listy Jana Stróżec-
> kiego z zesłania i napisał artykuł o Kasprzaku, w którym rehabilitował go
> z zarzutów, a jednocześnie rehabilitował PPS. Durko jest prawą ręką
> Płoskiego, sekretarzem „Dziejów Najnowszych".
> Krzysztof Dunin-Wąsowicz (PPS, ZNMS) pracuje w Instytucie nad
> okresem międzywojennego dwudziestolecia. Jednocześnie pisze na Uni-
> wersytecie pracę doktorską o Stapińskim.
> Jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne — Płoski miał zamiar
> wydać „Piętnastolecie Polski Niepodległej" Swobody (Próchnika) po
> uzupełnieniu polityki zagranicznej, dopisaniu historii KPP i historii okresu
> 1933-39 i po „ocenzurowaniu" go przez naszą tow. Żołądkowską, która
> przez parę miesięcy w Instytucie pracowała. Ale prawdopodobnie pod
> naszym wpływem jest skłonny zrezygnować z tego wydawnictwa, które
> absolutnie się nie nadaje do publikowania obecnie.
> Instytut wydał w 1947 r. dwa numery „Dziejów Najnowszych". Obecnie
> przygotowuje się do druku trzeci, podwójny numer. O ile pierwszy numer
> miał pewien charakter problemowy, o tyle drugi był wyraźnie tylko
> kronikarski z unikaniem problematyki i z akowską tendencją (w artykule
> T. Jabłońskiego o pińczowskim, w sprawozdaniu von dem Bacha

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się