• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> STANISŁAW RADKIEWICZ:
> (...) Jaki jest stan agentury na dzień l lutego br. w kraju?
> W całym kraju aparat nasz ma 1164 agentów i 19.200 informatorów. Jak
> to wygląda w przekroju poszczególnych odcinków naszej działalności?
> Weźmy np. partie polityczne. SL w całym kraju — 22, PSL — 20, SD &#
> 8212; 13,
> wśród usuniętych z partii politycznych b. PPS — 56, PSL — 7, b. PSL
>  — 12.
> W całym środowisku młodzieżowym — 36 agentów. Wśród usuniętych ze
> stanowisk w administracji państwowej — 25, w samorządowych — 7,
> w spółdzielczości — 12, kler — 33, kler niekatolicki — 14, or
> ganizacje
> podziemne (polityczne i wojskowe) WRN — 13, WIN — 85, NZW — 4
> 5 i inne
> 210. Cały kontrwywiad dysponuje 170 agentami, na obiektach gospodar-
> czych — 321, prywatna inicjatywa — 22, wieś (może być pewna różnica
> , ale
> zdaje mi się, że cyfra ta niedaleko odbiega od rzeczywistości) — 32,
> informatorów — 2500. Wystarczy zestawić ten stan ilościowy agentury, przy
>  
> pomocy której nasz aparat ma wykrywać i ujawniać działalność wroga, wykrywać
> i ujawniać zamiary wroga, wykrywać i ujawniać plany działania wroga,
> ażeby stwierdzić, że przy pomocy tak mizernej ilościowo, tak nikłej
> agentury oczywiście szczególnie w warunkach zaostrzającej się walki
> klasowej, zadania naszego nasz aparat wykonać nie może i nie jest w stanie.
> Spójrzmy na cyfry od strony województw. W przekroju poszczególnych
> województw jak ta rzecz wygląda? Np. w partiach politycznych Białystok
> nie ma ani jednego agenta, mamy tylko informatorów. Bydgoszcz ma
> zaledwie 2 agentów, Gdańsk — l agenta, Katowice nie mają ani jednego,
> Kielce w partiach politycznych ani jednego, tylko informatorów, Kraków
> ma tylko jednego, Lublin tylko jednego, Łódź tylko jednego, Olsztyn — 4,
> Poznań — 15, Rzeszów — l, Szczecin — 5, Warszawa — 3, W
> rocław — 5.
> Województwa, które mają bardzo poważny ruch ludowy, ruch, o którym
> jeszcze będzie mowa, dysponują 1-2 agentami. Wśród usuniętych z partii 
> ważniejsze województwa np. Gdańsk — l agenta wśród usuniętych — z P
> PR — PPS, 
> SL, PSL — nie interesują naszego urzędu, Katowice wśród usuniętych 17, Kr
> aków — 
> 9, Łódź ani jednego, Poznań — 18, Rzeszów ani l, Warszawa — 1.
> Odcinek młodzieżowy. Ja mówię o samych agentach. Białystok — ani l,
> Bydgoszcz — l, Gdańsk ani l, Katowice — 7, Kielce ani l, Kraków 
> 212; 2 (tam
> gdzie ruch młodzieżowy istnieje i organizacje akademickie są aktywne),
> Lublin — 2 (miasto uniwersyteckie), Łódź — miasto uniwersyteckie an
> i l,
> Olsztyn — 4, Poznań — 9, Rzeszów ani l, Szczecin — 4, Warszaw
> a — 3,
> Wrocław — 4. To jest ta agentura, przy pomocy której nasze Wojewódzkie
> Urzędy mają czuwać nad odcinkiem młodzieżowym. Kler, który jak stwierdziliśmy 
> przedtem wysunął się na czoło, jeśli idzie o walkę z obozem demokracji: 
> Białystok — ani l, ani w świeckim, ani w zakonnym, ani w katolickim, 
> Bydgoszcz — l, Gdańsk — 3, Katowice — 9, Kielce — 9, Kr
> aków — 10, Lublin — l, 
> Łódź — 3, Olsztyn — 4, Poznań —10, Rzeszów — 9, Szczeci
> n — 9, Warszawa — l, 
> Wrocław — 1. Tyle agentów mają nasze urzędy na odcinku kleru.
> Organizacje podziemne polityczne i wojskowe. Białystok — 7, Byd-
> goszcz — 7, Gdańsk — 6, Katowice — 49, Kielce — 4, Krak
> ów na całe
> podziemie — 32, Łódź na całe podziemie — 2 (WRN i WIN), Wrocław po 
> linii
> organizacji podziemnych — 9. Województwo warszawskie — 16.
> Wieś. Białystok agenta żadnego, 22 informatorów (rolnicze województ-
> wo), Bydgoszcz agenta żadnego, 225 informatorów, Gdańsk agenta żad-
> nego, 96 informatorów, Katowice — 2 agentów, 266 informatorów, Kielce
> — agenta żadnego, 49 informatorów (po 2 informatorów na powiat),
> Kraków — l agenta, 376 informatorów, Lublin 7 agentów, 467 infor-
> matorów, Łódź na całą wieś — 3 agentów i 13 informatorów, Olsztyn
> — 2 agentów, 308 informatorów, Poznań — 7 agentów, 270 informatorów
> ,
> Rzeszów — tylko 44 informatorów, Szczecin — 9 agentów i 108 infor-
> matorów, województwo warszawskie — niewiarygodna cyfra — 5 agentów,
> Wrocław — l agenta, 227 informatorów. Tak wygląda nasza sieć informacyjna
> , te 
> przysłowiowe oczy i uszy w podziemiu reakcyjnym na odcinku wsi, jeśli idzie o 
> województwa. (...) Dotychczasowa sieć nasza agenturalno-informacyjna jest mało 
> wartościowa ze względu na znikomą ilość zwerbowanych ludzi poważnych,
> wpływowych i kierowniczych, tkwiących w rozpracowywanym przez nas
> środowisku. Kierowniczy aktyw aparatu z agenturą prawie nie pracuje, na własnej
> łączności prawie nikogo nie ma, cały ciężar najbardziej odpowiedzialnej
> pracy zwala się na niższych pracowników, wówczas, gdy powinno być
> odwrotnie. Przytoczę niektóre cyfry: Aktyw kierowniczy tu obecny:
> Warszawa — Szef Urzędu Łanin agenturę werbuje i pracuje z nią, ma na
> łączności agenturę. Jego zastępca Trofimowicz niedawno zwerbował jed-
> nego agenta i pracuje z nim. Katowice — Marek — ma na swojej łączno
> ści
> 5 agentów i regularnie z nimi pracuje. Duda — Kraków — l agenta,
> z l pracuje, Białystok — dotychczasowy nasz Szef Urzędu Szysz za rok
> swojej pracy zawerbował 5 agentów i przekazał ich innym pracownikom,
> na łączności nie ma nikogo, Rzeszów — Siwanowicz i 2 zastępców agentury
> nie mają, prowadzą tylko od czasu do czasu kontrolne spotkania, Byd-
> goszcz — Mjr Krupski na łączności agentury nie ma, periodycznie bywa na
> kontaktach, nie zwerbował dotąd żadnego agenta. Zastępca jego Nowak od
> maja 1948 r. nie zawerbował i nie ma na własnej łączności agentury. Bywa
> tylko na spotkaniach, Poznań — Mrozek i jego ówczesny zastępca z agen-
> turą nie pracuje. Mrozek nie ma, a jego zastępca miał jednego agenta,
> Szczecin — Olkowski agentury nie ma, Kornecki też nie. Gdańsk — Jur
> -
> kowski i zastępca agentury nie mają, bywają czasem na spotkaniach.
> Olsztyn — Pałka agentów nie ma i wątpliwe, czy przeprowadza również
> kontrolne spotkania. Krzywiński ma dwóch agentów, ale spotyka się z nimi
> od czasu do czasu. Kielce — Pluta za dwa lata ani jednego agenta nie
> zawerbował i nie przeprowadził żadnego spotkania z agentem. Zastępca
> Borecki tak samo. Miasto W-wa — Paszkowski i jego zastępca agentury na
> własnej łączności nie mają i nie werbują. Zabawski na własnej łączności
> agentury nie ma, Kotton trzyma jednego, Sobczyński nie ma i nikogo nie
> zawerbował. Lublin — Jastrzębski nie ma nikogo, Goliński trzeci rok na
> terenie i własnej agentury również nie ma, nie zajmuje się nią.
> Pracę agenturalną, najważniejszy, najbardziej trudny odcinek w pracy
> naszego aparatu, odcinek wymagający największego wyrobienia politycz-
> nego, największego doświadczenia życiowego, zwala się na odróbkę ludzi
> najmniej do tego przygotowanych, ludzi, którzy może by i chcieli dobrze
> pracować, ale nie mogą i nie są w stanie, a naczelnicy uważają tę robotę za
> nieodpowiednią dla siebie. Brak specjalizacji w naszej pracy, jeśli idzie o 
> sieć agenturalną według charakteru obiektów i działów naszej pracy. Trzeba 
> zrozumieć, że agent pracujący na odcinku bandytyzmu jest inny aniżeli agent, 
> który pracuje wśród duchowie

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się