• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> D.C.
> 
> O kontaktach GOMUŁKI z BUCZYŃSKIM w okresie okupacji zeznaje również Emilia 
> JAROSZEWICZ w prot. z dn. 22.I.1949 r.: GOMUŁKA natomiast w swoim piśmie do 
> tow. Bieruta, jak również w przemówieniu na III Plenum KC PZPR stwierdza, że:
> 
> a) nie wiedział nic o istnieniu grupy „dwójkarskiej" w Oddz. Inf. i nikog
> o
> z nich nie znał osobiście,
> b) nie wspomina o tym, by SPYCHALSKI dając mu archiwum zdobyte przez 
> HRYNKIEWICZA powiedział, że zrobił to w tajemnicy przed Partią i WITOLDEM i że 
> on kazał mu w dalszym ciągu zachować to w tajemnicy, obiecując osobiście 
> powiadomić o tym WITOLDA i Sekretariat KC.
> 
> III. W pierwszym okresie po wyzwoleniu SPYCHALSKI organizuje na
> własną rękę, bez wiedzy Partii i MBP, sieć wywiadowczą, do której anga-
> żuje w pierwszym rzędzie członków grupy „dwójkarskiej" Oddz. Inf. GL
> — LECHOWICZA i NIENAŁTOWSKIEGO. O utworzeniu tej sieci SPYCHALSKI zawiada
> mia 
> GOMUŁKĘ, który nie tylko nie sprzeciwia się temu, a jeszcze ze swej strony 
> poleca SPYCHALSKIEMU nawiązanie kontaktu z KIJKOWSKĄ, w celu wykorzystania jej 
> do pracy wywiadowczej. O powyższym zeznaje SPYCHALSKI w prot. przesł. z dnia 
> 18.VII, 19.VII i 20.VII. 1950 r.:
> 
> ...Pyt.: Z kim z kierownictwa Partii uzgodniliście wydanie LECHOWICZOWI 
> i NIENAŁTOWSKIEMU polecenia kontynuowania roboty podziemnej?
> Odp.: Z nikim z kierownictwa Partii nie uzgadniałem tego polecenia,
> a dopiero po fakcie zawiadomiłem GOMUŁKĘ, że mam nadal na kontakcie
> „ZYCHA" (GOMUŁKA orientował się, że jest to LECHOWICZ), któremu
> poleciłem kontynuowanie pracy w podziemiu i udzielanie mi stamtąd
> informacji. O NIENAŁTOWSKIM nie mówiłem w ogóle. GOMUŁKA
> przyjął to do wiadomości, nie wyrażając żadnego sprzeciwu...
> Pyt.: Kogo zapoznaliście z otrzymywanymi od LECHOWICZA informacjami?
> Odp.: Z informacjami otrzymywanymi od LECHOWICZA zaznajamiałem GOMUŁKĘ. GOMUŁKA
>  
> przyjmował te informacje bez żadnych specjalnych uwag czy komentarzy...
> Pyt.:W prot. przesł. z dnia 17.VII.50 r. zeznaliście o przekazywaniu wam
> przez LECHOWICZA informacji o działalności podziemia i archiwum
> Biuletynu Informacyjnego AK. Kto zapoznany był z tymi materiałami?
> Odp.: Z materiałami, otrzymywanymi od LECHOWICZA, zapoznany był
> GOMUŁKA. Znała je również dobrze SOWIŃSKA, ponieważ ona w zasa-
> dzie przyjmowała je od LECHOWICZA. Ja sam osobiście materiałów tych
> nie wykorzystywałem, a przekazywałem je GOMUŁCE, który wykorzys-
> tywał je do swych referatów i przemówień...
> Jeśli chodzi o GOMUŁKĘ, to jest mi wiadomo, że przekazał do MBP
> informację, a ściślej mówiąc dezinformację od LECHOWICZA, dotyczącą
> RZEPECKIEGO. Czy GOMUŁKA podał źródło informacji, nie wiem,
> w każdym razie wiedział, że pochodzą one od LECHOWICZA.
> Pyt.: Jakie informacje odnośnie osób i działalności podziemia, otrzymywa-
> ne od NIENAŁTOWSKIEGO i LECHOWICZA, przekazywane były do MBP?
> Odp.: Żadnych informacji w tej sprawie nie przekazywałem do MBP i o ile
> mi wiadomo, to ani SOWINSKA, ani GOMUŁKA nie przekazywali do MBP
> nic o ich osobach i działalności w podziemiu...
> Pyt.: Jaką pracę wykonywał LECHOWICZ i NIENAŁTOWSKI w okresie otrzymania awansu
>  
> i odznaczenia?
> Odp.: Robili wówczas robotę w podziemiu na moje polecenie i za zgodą
> GOMUŁKI...
> oraz w prot. przesł. z dnia 28.VI. 1950 r.:
> ...W maju lub czerwcu 1945 r. GOMUŁKA polecił mi nawiązanie kontaktu
> z KIJKOWSKĄ, w celu wykorzystania jej do roboty informacyjnej. Otrzy-
> małem w tym celu od GOMUŁKI adres KIJKOWSKIEJ do Pruszkowa, czy
> też Piastowa. KIJKOWSKĄ posługiwała się wówczas nazwiskiem DĄB-
> ROWSKA. Pod wskazany przez GOMUŁKĘ adres wysłałem swego adiuta-
> nta HANKIEWICZA, celem sprowadzenia KIJKOWSKIEJ do mojego
> mieszkania we Włochach, wzgl. powiadomienia jej, że chcę się z nią widzieć
> w moim mieszkaniu. KIJKOWSKĄ przyszła do mego mieszkania, gdzie
> przeprowadziłem z nią rozmowę, mówiąc jej, że wiem o tym, że w czasie
> okupacji kontaktowała się z LOGĄ-SOWIŃSKIM i dawała mu informacje
> z terenu sztabu AK, że deklarowała sympatię do PPR, zapytując ją
> równocześnie, co robi i czy ma jaką łączność z AK, względnie inną
> organizacją. O tym, że GOMUŁKA polecił mi nawiązać z nią kontakt, nie
> mówiłem jej. KIJKOWSKĄ odpowiedziała mi, że po wyzwoleniu utraciła
> kontakty z AK, że nie pracuje nigdzie i z podziemiem się nie styka. Na
> postawioną jej przeze mnie propozycję zbierania i przekazywania mi
> informacji o podziemiu, wyraziła zgodę... O tym, że utrzymuję kontakt
> z KIJKOWSKĄ, łączniczką szefa II Oddz. AK i archiwistką, wiedział
> GOMUŁKA i LOGA-SOWIŃSKI... Zajmowałem się po wyzwoleniu robotą
> wywiadowczą za wiedzą GOMUŁKI, w celu zdobywania dla niego infor-
> macji z terenu podziemia... Na Biurze Politycznym spraw tych nie stawia-
> łem, ponieważ informowałem o tym GOMUŁKĘ...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się