• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: AdamRoman napisał(a): 

> Bardzo ciekawe informacje na temat "szkoły" Apeiron:
> 
> Państwowa Komisja Akredytacyjna w dniu 23 stycznia 2014 roku zawiesiła dokonani
> e oceny programowej na kierunku "administracja", ponieważ - jak czytamy w uchwa
> le nr 17/2014 PKA - "Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywid
> ualnego APEIRON pismem
> w trybie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy
> ższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 i 742) powiadomił Ministra Nauki i Szk
> olnictwa Wyższego o zaprzestaniu spełniania przez Wydział Bezpieczeństwa 
> i Nauk Społeczno-Prawnych wymagań dotyczących minimum kadrowego dla stud
> iów pierwszego stopnia na kierunku "administracja"".
> 
> Link do uchwały: www.pka.edu.pl/uchwaly/2014/10/16/17.2014.pdf
> 
> "Szkoła" Apeiron dostaje czas na uzupełnienie minimum kadrowego do października
> 2014. Niestety, jak widać nikt w Apeironie chyba już pracować nie chce (czemu 
> specjalnie się nie dziwię), bo oto 20 listopada 2014 roku PKA odstąpiła od prze
> prowadzenia oceny programowej na kierunku administracja. A odstąpiła, ponieważ 
> - jak czytamy w uchwale nr 764/2014 PKA - "Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
> Publicznego i Indywidualnego ,,APEIRON” w Krakowie pismem z dnia 12 wrze
> śnia 2014 r. powiadomił Polską Komisję Akredytacyjną, iż Senat Uczelni podjął 
> w dniu 3 września 2014 r. Uchwałę nr 3/2013/2014 w sprawie zamknięcia na Wydzia
> le Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych studiów pierwszego stopnia na kieru
> nku ,,administracja” od roku akademickiego 2014/2015. W związku z powyższ
> ym Prezydium PKA postanowiło o odstąpieniu od dokonania oceny programowej na wy
> żej wspomnianym kierunku i poziomie studiów. "
> 
> Link do uchwały: 
> www.pka.edu.pl/uchwaly/2015/01/15/2014.764.WSBPiI_Apeiron_w_Krakowie_administracja.pdf
> No, teraz jeszcze tylko kierunek "bezpieczeństwo wewnętrzne" i będzie pozamiata
> ne. Pseudo-szkoły, nastawione na zysk a nie na nauczanie, stosujące bezczelną r
> eklamę sugerującą istnienie jakichś związków tych "szkół" z poważnymi uczelniam
> i ("szkoła w bliskim sąsiedztwie UJ") nie powinny mieć racji bytu. 
> 
> "Szkole" Apeiron życzę w związku z tym negatywnej oceny PKA dla kierunku "bezpi
> eczeństwo wewnętrzne" i jej definitywnej likwidacji, a maturzystom - aby wybier
> ając studia wyższe kierowali się obiektywnymi, wiarygodnymi informacjami na tem
> at uczelni, w jakich chcą studiować (kadra, działalność naukowa pracowników, in
> frastruktura, biblioteka, liczba pracowników samodzielnych, oceny Państwowej Ko
> misji Akredytacyjnej, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów, uprawnienia do
> prowadzenia studiów II stopnia itp.)
> 
> Pozdrawiam,
> Adam Roman

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się