• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

m.pw napisała: 

> Decyzja o pozwoleniu na budowę - wytwórnia mas bitumicznych, ul. Mirkowska, 
> Konstancin-Jeziorna
> 2005-09-15 
> DECYZJA NR 989/05
> 
> Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 
> lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
> późniejszymi zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
> postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. 
> Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/,
> po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 6 czerwca 2005 r. , 
> zawieszenie postępowania w dniu 06-09-2005 r. oraz podjęcie w dniu 15-09-2005 r
> .
> 
> zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
> 
> dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
> 
> Inwestor: 
> „FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA Spółka jawna
> 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42
> 
> Rodzaj zamierzenia budowlanego: budowa wytwórni mas bitumicznych – etap I
> budynek biurowo-socjalny
> powierzchnia zabudowy   121,80 m²
> powierzchnia użytkowa     97,80 m²
> kubatura               408,00 m³
> 
> obudowa otaczarki
> powierzchnia zabudowy   253,00 m²
> powierzchnia użytkowa    253,00 m²
> oraz kontener portierni, zasieki do składowania kruszywa, rampa do dozatorów 
> kruszywa, szambo szczelne o pojemności 8,00 m³, zbiornik gazu płynnego o 
> pojemności 80,00 m³
> 
> Adres inwestycji: 
> Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska , działki nr ew. 6/6, 6/8, 7/5, 7/6 z obrębu
> 
> 02-01
> 
> Kategoria obiektu: XVI/XVIII
> 
> Projektant :
> mgr inż. arch. Jerzy Sobiepan, upraw. bud. nr ZB.II-Upr/2127/63, posiada 
> przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w 
> specjalności architektonicznej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
> 
> pod numerem MA-1305
> Sprawdzający: mgr inż. arch. Elżbieta Kozłowska, upraw. bud. St-238/86, posiada
> 
> przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w 
> specjalności architektonicznej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
> 
> pod numerem MA-1320
> 
> z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 
> ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
> 1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
> budowlanych: 
> • roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Norma
> mi, 
> warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając 
> praw osób trzecich,
> • teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronny
> ch, a 
> po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
> • stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
> budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
> • inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu
> robót 
> budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub 
> elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich 
> zakryciem,
> 2) inwestor jest zobowiązany: 
> • powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane
> w 
> odpowiedniej specjalności,
> • ustanowić na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego,
> • uzyskać pozwolenie na użytkowanie,
> 3) kierownik budowy jest zobowiązany: 
> • prowadzić dziennik budowy,
> • umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną, od stron
> y 
> drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej 
> odczytanie oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
> ochrony zdrowia
> oraz
> 4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte 
> w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące 
> przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą
> 
> decyzją.
> 
> Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Pra
> wo 
> budowlane, obejmuje nieruchomość o nr ewid. 6/6, 6/8, 7/5, 7/6 i 6/7 z obrębu 
> 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
> 
> UZASADNIENIE
> 
> Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” w 
> dniu 23-06-
> 2005 r. została podana do publicznej wiadomości informacja, że wpłynął wniosek 
> Inwestora o wydanie pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych oraz że 
> sprawa została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.
> W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden protest od społeczeństwa w związku z 
> prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie pozwolenia na przedmiotową
> 
> inwestycję.
> Ze złożonego przez Inwestora projektu budowlanego i raportu oddziaływania 
> przedmiotowej inwestycji na środowisko wynika, iż inwestycja nie spowoduje 
> powstania źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Raport w swym 
> zakresie objął analizę oddziaływań emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza,
> 
> gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz zmiany w krajobrazie. 
> Został on w dniu 13-07-2005 r. uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
> Sanitarnym i w dniu 08-08-2005 r. z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i 
> Leśnictwa tutejszego Starostwa.
> 
> Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 
> 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
> 
> Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w 
> Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
> 
> Pouczenie 
> 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
> pozwoleniu na budowę.
> 2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy 
> następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
> 3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w 
> organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o 
> pozwoleniu na budowę.
> 4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
> robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego 
> Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie), co najmniej na
> 
> 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
> • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie plan
> u 
> bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
> (robotami budowlanymi),
> • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie
> 
> obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
> • informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
> zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
> ustawy - Prawo budowlane.
> 5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich 
> robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego 
> przez PINB w Piasecznie.
> 6. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
> pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
> 7. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu PINB w Piasecznie 
> przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo 
> budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie 
> organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
> 8. De

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się