• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Antykolaboracja napisał(a): 

> O twoich idolach wiemy bardzo wiele"
> 
> "Po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem i Kurskiem (co spowodowało, że do
> wództwo NSZ za największe zagrożenie dla Polski uważało Sowietów, a nie Niemców
> , których przegrana była zdaniem dowództwa NSZ tylko kwestią czasu) oraz w obaw
> ie przed nadciągającą Armią Czerwoną, w II poł. 1943 r. niektóre oddziały party
> zanckie NSZ zaczęły zawierać z niemieckimi władzami policyjnymi lub wojskowymi 
> taktyczne porozumienia o charakterze lokalnym. Doszło do nich na terenie Okręgó
> w Kieleckiego i Lubelskiego. Najsilniejsze kontakty nawiązano z Hauptsturmführe
> rem SS Paulem Fuchsem, szefem Gestapo w dystrykcie Radom. Pośrednikiem w nich b
> yła Organizacja "Toma", na czele której stał Hubert Jura ps. "Tom", wcześniejsz
> y dowódca oddziału NSZ "Sosna". Wszystko to doprowadziło do wydania przez komen
> danta głównego NSZ, płk. dypl. T. Kurcyusza, Rozkazu nr 6 zabraniającego jakich
> kolwiek kontaktów z Niemcami. Pomimo tego były one w dalszym ciągu prowadzone. 
> Uznanie przez NSZ sowieckiej Rosji za głównego wroga, jak też zamiary ewakuacji
> oddziałów na Zachód, musiały w końcu doprowadzić do pewnego zbliżenia z Niemca
> mi. Od lata 1944 r. – wobec zajmowania ziem polskich przez Armię Czerwoną
> – kontakty z Niemcami, zarówno taktyczne, jak też wywiadowcze, jeszcze b
> ardziej się ożywiły. Bardzo duże usługi oddawała w nich szpiegowska Organizacja
> "Toma".
> 
> Na początku 1944 r., wskutek szybkich postępów Armii Czerwonej i wiążącego się 
> z nimi zagrożenia sowieckiego, KG NSZ opracowała wytyczne operacyjne, zgodnie z
> którymi należało przerzucić wszystkie siły NSZ na tereny zajęte przez aliantów
> zachodnich, unikając walk zarówno z Sowietami, jak też Niemcami. W tym celu pl
> anowano utworzyć 3 grupy operacyjne (GO z ziem południowo-wschodnich, GO z ziem
> centralnych oraz GO z ziem północno-wschodnich). W rezultacie udało się jedyni
> e na Kielecczyźnie w czerwcu 1944 r. przeprowadzić koncentrację lokalnych oddzi
> ałów NSZ, która objęła oddziały "Bema" i "Dymszy" z Okręgu Kieleckiego, "Żbika"
> i "Łosia" z Okręgu Częstochowskiego oraz "Stepa" z Okręgu Lubelskiego. Rozkaze
> m komendanta Okręgu Kieleckiego oddziały te zostały połączone w 202 pp i 204 pp
> NSZ. W sierpniu 1944 r. oba pułki utworzyły Brygadę Świętokrzyską NSZ – 
> największy zwarty oddział NSZ istniejący podczas okupacji. Od początku stycznia
> 1945 r. w obliczu zbliżania się Armii Czerwonej, Brygada, po zawarciu porozumi
> enia z Niemcami dotyczącego zaprzestania z nimi walki w celu bezpiecznego opusz
> czenia terenów zagrożonych przez wojska sowieckie, zaczęła wycofywać się na obs
> zar Protektoratu Czech i Moraw, na tereny, do których zbliżały się wojska amery
> kańskie"
> 
> Z Moskwą rzeczywiście nie współpracowali, ale z faszystami w celu zgładzenia ko
> muny już tak...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się