• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

citoyen  napisał: 

> Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 109 z dnia 2005.06.02 POZYCJA 25458
> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
> Tarnobrzeg: zarządzanie nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi
> własność Gminy Tarnobrzeg
> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
> I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Tarnobrzega, do
> kontaktów: Marek Woźniak, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, woj.
> podkarpackie, tel. 015 8226570, fax 015 8222504, e-mail:
> strategia@tarnobrzeg.tpnet.pl, www.tarnobrzeg.pl.
> 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
> 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Tarnobrzeg, Marek
> Woźniak, ul. Mickiewicza 7 BOI stanowisko nr 5, 39-400 Tarnobrzeg, woj.
> podkarpackie, tel. 0-15 822 65 70 wew. 223, fax 0-15 822 52 81, e-mail:
> komunalny@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl.
> 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
> postępowaniu: Urząd Miasta Tarnobrzeg, Janina Bzorek, ul. Mickiewicza 7
> Kancelaria Urzędu, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 0-15 822 65 70
> wew. 200, fax 0-15 822 25 04, e-mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.p
> l.
> 5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.
> SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
> II.1) Opis
> 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 14.
> 
> 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zarządzanie nieruchomościami 
> i
> lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Tarnobrzeg.
> 
> 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
> polegającej na zarządzaniu i administrowaniu budynkami komunalnymi, lokalami
> mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi zasoby Gminy Tarnobrzeg..
> 
> 1.7) Miejsce wykonywania usług: Gmina Tarnobrzeg.
> Kod NUTS:
> 1.8) Nomenklatura
> 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 70.33.00.00.
> 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
> 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na
> zarządzaniu i administrowaniu budynkami komunalnymi, lokalami mieszkalnymi i
> użytkowymi stanowiącymi zasoby Gminy Tarnobrzeg..
> 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
> 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.08.2005;
> data zakończenia: 31.07.2008;
> SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNI
> CZNYM
> III.1) Warunki dotyczące zamówienia
> 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokości 15 000 zł..
> 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Miesięczne
> wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy
> Tarnobrzeg liczone według ceny jednostkowej osiągniętej w wyniku przetargu do
> faktycznie zarządzanej powierzchni użytkowej..
> 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub
> usługodawców, której udzielono zamówienia:
> 2) Warunki uczestnictwa
> 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz
> informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi
> ekonomiczne, finansowe i techniczne:
> O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
> określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określone w
> pkt. III pdpkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
> 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestr
> u
> albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
> jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
> działalności gospodarczej (wystawionego w okresie 6 miesięcy przed upływem
> terminu składania ofert).
> b) zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na
> podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
> c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
> właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w
> zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznyc
> h
> (wystawiona w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
> d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
> 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawiona w okresie 6 miesięcy prze
> d
> upływem terminu składania ofert)..
> 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: a) aktualne
> zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
> Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
> (wystawione w okresie 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
> potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
> składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
> przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
> płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
> b) informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
> potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
> wykonawcy
> c) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
> ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
> gospodarczej.
> 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty określone
> zostały w pkt. III pdpkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
> 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
> 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
> 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod.
> pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.
> SEKCJA IV: PROCEDURA
> IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
> 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
> 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
> 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
> 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
> 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
> 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
> 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
> 3) Informacje administracyjne
> 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SK V 341/4/05.
> 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych:
> dostępne do 15.07.2005, cena - 20 PLN.
> Warunki i sposób płatności: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
> odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym..
> 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
> postępowaniu: 18.07.2005 godzina 10:00.
> 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w
> procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
> 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o
> dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
> 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
> 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
> 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
> 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.07.2005, godzina 12:00, Siedziba
> Zamawiającego- ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 207.
> SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
> VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
> 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresow
> o
> oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
> 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
> 4) Informacje dodatkowe:
> 5) Data wysłania ogłoszenia

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się