• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

sieradzak napisał: 

> ciąg dalszy postu wcześniejszego:
> 
> Dzięki, naszym zdaniem, zasadnemu zmianowi harmonogramu praca, możliwe byłoby
> powtórne przeanalizowania całości inwestycji i lepsze wykorzystanie funduszy z
> budżetu miasta dla dobra miasta i jego mieszkańców.
> 
> Zdajemy sobie sprawę, że nasza petycja jest przedstawiana dość późno i może to
> spowodować pewne zamieszanie w realizacji inwestycji. Bractwo Księstwa
> Sieradzkiego powstało 30.06.2005 roku i obecnie jest w trakcie rejestracji oraz
> prac wewnętrzno – organizacyjnych. Dodatkowo zaskakuje nas tempo podejmow
> anych
> prac i decyzji w realizacji inwestycji, co wzbudza nasz podziw i aplauz, jednak
> uwzględniając kilkudziesięcioletni marazm władz Sieradza w zakresie planów
> związanych ze Starówką, wzbudza też nasz niepokój. W związku z powyższym, wbrew
> naszym planom i zamierzeniom postanowiliśmy jednak przedstawić nasze stanowisko
> w omawianej sprawie i prosimy nie traktować tego jako formę „złośliwości&
> #8221;, gdyż
> czynimy to z czysto obywatelskich pobudek. Mimo obiektywnych trudności,
> formalno-prawnych, w jakich obecnie znajduje się Stowarzyszenie, nie możemy
> zaniechać działań, dla których je powołaliśmy.
> 
> Chcemy wierzymy, że inwestycja jest wyrazem szczerej troski władz o Sieradzką
> Starówkę i interes miasta jako całości - w imieniu, którego pozwalamy sobie na
> tą małą interwencję. Mamy nadzieje, że nasza interwencja przyniesie realne i
> wymierne korzyści całej społeczności lokalnej i zostanie przez wszystkich
> Sieradzan przyjęta ze zrozumieniem i akceptacją.
> 
> Informujemy jednocześnie, że bacznie będziemy obserwować i na bieżąco
> monitorować wszelkie prace ziemne, nie tylko przy okazji tej inwestycji, ale
> wszystkie, które odbywać się będą na terenach o historycznym charakterze. Mamy
> nadzieję, że dzięki temu uda się zachować spójny i ciągły charakter takich
> działań, niezależnie od zmian władz samorządowych w przyszłości, co może
> uchronić takie miejsca od przypadkowości podejmowanych inicjatyw. Liczymy też,
> że w przyszłości Stowarzyszenie nasze będzie informowane o wszelkich działaniac
> h
> planowanych przez Władze Miasta i Regionu na takich obszarach. 
> 
> Wyrażamy też nadzieję na nawiązanie stałej merytorycznej współpracy między
> Stowarzyszeniem Bractwo Księstwa Sieradzkiego i władzami samorządowymi regionu
> we wszelkich sprawach związanych z celami Statutowymi Bractwa.
> 
> Podpisy Rady Księstwa i osób działających w Bractwie
> 
> 
> Podstawą podjęcia działań jest realizacja Celów Statutowych Stowarzyszenia
> (wybrane cele spełniające kryterium):
>                      
> §10.3 Główne cele niematerialne
> a - odtworzenie więzi lokalnych i społecznych Ziemi Sieradzkiej,
> e - odbudowa świadomości historycznej i kultywowanie jej tradycji,
> f - integracja różnych środowisk dla osiągania celów statutowych Bractwa,
> g - wspieranie działań edukacyjnych propagujących historię Ziemi Sieradzkiej,
> i - promocja historii Ziemi Sieradzkiej,
> j - oddziaływanie na władze gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, krajowe i
> inne w sprawach mających na celu zabezpieczenia historycznego charakteru Ziemi
> Sieradzkiej, szczególnie w zakresie planów architektonicznych, urbanistycznych 
> i
> innych, które mogły uniemożliwiać eksponowanie prastarej historii tych ziem,
> m - wzrost atrakcyjności turystycznej,
> n - propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie
> wiedzy historycznej o Polsce i Europie.
> 
> §10.4 Główne cele materialne:
> k - wspieranie i inicjowanie wszelkich działań naukowych i archeologicznych
> mających na celu poznanie pradziejów Ziem Sieradzkich,
> l - zbieranie i zabezpieczanie wszelkich materiałów historycznych i poza
> historycznych związanych z Sieradzem,
> m - wspieranie wszelkich prac restauratorskich i konserwatorskich ważnych z
> historycznego punktu widzenia,
> n - wspieranie i inicjowanie prac mających na celu odtworzenie zniszczonych
> obiektów lub budynków,
> u - popularyzowanie osiągnięć oręża polskiego i europejskiego.
> 
> §11 Do osiągnięcia powyższych celów Bractwo będzie dążyć m.in. przez:
> a - partycypację finansową w kosztach odbudowy i zagospodarowaniu na cele
> działalności kulturalnej i turystycznej zabytkowych obiektów,
> b - współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi.
> 
> §11.1 Działania na rzecz ochrony zabytków pochodzenia antropogenicznego oraz
> przyrodniczego: 
> c - inwentaryzacja obiektów zabytkowych,
> d - współudział w opracowywaniu i realizacji projektów rewaloryzacji i
> rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych,
> e - zabezpieczanie, konserwacja, zagospodarowywanie i promocja obiektów zabytko
> wych,

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się