• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

edico napisał: 

> Pozostaje mi tylko podziwiać tę uzyskaną promocję do drugiej klasy podstawówki.
> Musiałeś nieźle powytężać sobie i to i owo :))
> 
> Ucz się, ponieważ żadne ambicje czy też dowolna radosna twórczość aranżowana na
> poczekaniu ani wiedzy ani tym bardziej logiki na tak kojarzonych ich fanaberia
> ch nie zastąpi.
> 
> Zatrzymałem się tylko na jednym akapicie zasygnalizowanych niedorzeczności maj
> ąc nadzieję, że uczynisz użytek ze swojej zawartości pod włosami również w stos
> unku do kolejnych podnoszonych przez siebie wielkich przemyśleń, ale - jak się
> okazuje - liczyłem w tej sytuacji na zbyt wiele. 
> 
> By nie nadwyrężać prezentowanych tu możliwości, nadal zatrzymam się na hołubion
> ym księdzu Wołoszynie (ukr. Авґусти&#
> 1085; Iванович Вол&
> #1086;шин - Awhustyn Iwanowycz Wołoszyn):
> "Ukraińcy "wykroili" na Zakarpaciu trzeci, obok Słowacji, trzon osłabionego ora
> z okrojonego państwa i utworzyli za przyzwoleniem Berlina i zniewolonej Pragi r
> ząd autonomiczny na czele z kryptoounowcem, prałatem Augustem Wołoszynem, który
> się związał z hitlerowcami, jak powiadają Ukraińcy, "nie na życie, lecz na śmi
> erć" i korzystając z ich wyposażenia powołał oddziały zbrojne pod nazwą Sicz Za
> karpacka".
> (Prus E.: Atamania UPA - tragedia kresów) 
> 
> Poczytaj też:
> Wołodymyr Zadorożnyj, Mykoła Zymomria: Ks. Augustyn Wołoszyn i jego miejsce w d
> ziejach Zakarpacia.
> 
> Powracając jednak do jego czasów. Otóż we wrześniu 1938 roku przy udziale przed
> stawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Trzeciej Rzeszy i Włoch odbyła się konfe
> rencja w Monachium - o czym na wszelki wypadek informuję ku pamięci. W tym samy
> m czasie prowadzone były węgiersko-czechosłowackie rozmowy w Komárnie, podczas 
> których przedstawiciele Budapesztu zażądali zwrotu całej Rusi Zakarpackiej i po
> łudniowej Słowacji. Rozmowy zostały zerwane. 
> 
> 26 października 1938 grecko-katolicki ks. prałat Augustyn Wołoszyn został premi
> erem utworzonego rządu autonomicznej Rusi Zakarpackiej. 
> 
> W tej sytuacji Węgrzy zwrócili się do mocarstw uczestniczących w konferencji mo
> nachijskiej. W wyniku tzw. arbitrażu wiedeńskiego z 2 listopada 1938 r. południ
> owe tereny Rusi Zakarpackiej, wraz z jej stolicą - Użhorodem (węg. Ungvar) znal
> azły się w rękach węgierskich. 22 listopada Praga wprowadziła ustawę o autonomi
> i Słowacji i Rusi Podkarpackiej i od tego momentu kraj ten nosił nazwę Karpacki
> ej Ukrainy.
> 
> Rząd Wołoszyna ignorując wszelkie zabiegi dyplomatyczne podpisał umowy handlowe
> z Niemcami, a przede wszystkim utworzył karpackie siły zbrojne - Sicz Karpacką
> . W marcu 1939 Węgrzy uzyskali zapewnienie Niemiec o swojej zgodzie na zajęcie 
> Karpackiej Ukrainy. W tej sytuacji 15 marca 1939 ks. Augustyn Wołoszyn zostaje 
> (pierwszym i ostatnim) prezydentem Karpato-Ukrainy, której niepodległość prokla
> mował dzień wcześniej i oddał się pod ochronę III Rzeszy.
> Jednak już dzień później Węgry, też przyjaźnie nastawione do Hitlera, anektował
> y Ruś Podkarpacką. 19 marca po zajęciu kraju przez wojska węgierskie, ks. Wołos
> zyn wraz z członkami rządu i ostatnimi oddziałami schronił się w Rumunii.
> 
> II wojnę światową ks. Augustyn Wołoszyn spędził w Pradze jako osoba prywatna. W
> kwietniu 1945 został uwięziony przez sowiecką policję polityczną i wywieziony 
> do Moskwy. W lipcu 1945 został zamordowany przez NKWD w więzieniu na Butyrkach.
> 
> Tak właśnie wygląda drugoklasisto w skrócie historia greko-katolickiego księdza
> Wołoszyna, którego za wszelką cenę chcesz wybielić.
> 
> Nie wiem, ilu Ukraińców zginęło w czasie II wojny światowej, ale nie było to lu
> dobójstwo i rzezie takie, jak to UPA i jej zwolennicy zaserwowali Polakom na Uk
> rainie. A jeżeli dali czynny odpór założeniom, głoszonym w piśmie "Ukrainśkyj n
> acionalist" wydawanym przez OUN:
> 
> "Nacjonalizm ukraiński nie może się liczyć z żadnymi ogólnoludzkimi ideami, jak
> solidarność, sprawiedliwość, miłosierdzie, humanizm. Każda droga, która prowad
> zi do osiągnięcia celu jest naszą drogą, bez względu na to, czy zostanie zakwal
> ifikowana przez innych jako bohaterstwo, czy też podłość".
> 
> - i wprowadzanym przez organizacje ukraińskie w życie, to zrobili to ze wszech 
> miar słusznie.
> 
> Bardziej słusznym wydaje się tutaj podkreślenie, ilu Ukraińców zginęło w czasie
> II wojny światowej walcząc u boku Niemców!
> Zaznaczam, że z rąk Ukraińców na samym Wołyniu zginęło w tej rzezi - w zależnoś
> ci od źródeł od 150 tys. do 300 tys Polaków w stylu:
> 
> "Otoczyli wieś, wystawili warty, po czym chodzili od chaty do chaty i mordowali
> mieszkańców. Nie rozstrzeliwanie, nie egzekucje, ale zwierzęce mordowanie... Z
> arzynali, kłuli, dusili. Z czymś podobnym nie spotkałem się jeszcze nigdy...". 
> A ich hasłem było: "Abo bude
> Ukrajina, abo lacka krow po kolina!" (Albo będzie Ukraina, albo polska krew po 
> kolana).
> 
> Tu masz link oryginalnego meldunku Komendy Okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii K
> rajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec – wrzesień 1943 
> r.:
> www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/Wolyn-03.pdf
> Eksterminacja Narodu Polskiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wsc
> hodniej w latach 1939-1945 zasługuje na najwyższe możliwe potępienie.
> 
> Cele i zamiary ukraińskich nacjonalistów w całej pełni oddaje tajna dyrektywa t
> erytorialnego dowództwa Ukraińskiej Powstańczej Armii - Piwnicz z czerwca 1943 
> r.:
> [...] Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy
> odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidow
> ania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. 
> [...] Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły
> . Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powier
> zchni ziemi. 
> 
> W ślad za eksterminacją ludności polskiej szła akcja usuwania materialnych prze
> jawów jej obecności w myśl rozkazu OUN z 9 II 1944 r.: 
> [...] Likwidować ślady polskości [...].
> a) Zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych,
> b) Zniszczyć drzewa przy zabudowaniach tak, aby nie pozostały nawet ślady, że t
> am kiedykolwiek ktoś żył, ale nie niszczyć drzew owocowych przy drogach,
> c) do 21 XI 1944 roku zniszczyć wszystkie polskie chaty, w których poprzednio m
> ieszkali Polacy [...].
> 
> Zwraca się uwagę raz jeszcze na to, że jeżeli cokolwiek polskiego pozostanie, t
> o Polacy będą mieli pretensje do naszych ziem. Postój, 9.02.44 r. Mandriwny.
> 
> Założenia ideologiczne ukraińskiego nacjonalizmu sformułował Dmytro Doncow w ro
> zprawie Nacjonalizm (Lwów 1926) nawiązującego do idei faszystowskich, można z p
> ełną odpowiedzialnością określić jako działania zbrojne wymierzone przeciwko lu
> dności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstań
> czą Armię jako ludobójstwo. 
> Plan zniszczenia spełnił wszelkie kryteria ludobójstwa, ponieważ była to rzeź z
> amierzona w ramach barbarzyńskiej ideologii stawiającej sobie za cel unicestwie
> nie części ludzkości.
> 
> Stosowane tu próby wybielania nacjonalizmu ukraińskiego o wielki drugoklasisto 
> traktuję tak, jak na tp w pełni zasługują ;(

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się