• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: I co mi zrobicie ?  napisał(a): 

> Szczecin, dnia 04 stycznia 2011 r.
> 
> Jacht Klub HOM
> w Szczecinie 
> 
> 
> OFICJALNE OŚWIADCZENIE
> w sprawie jachtów w basenie portowym na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego 
> przy ulicy Żaglowej 2 w Szczecinie
> 
> 
> W świetle zaistniałej sytuacji tj. faktu pozostawienia jednostek pływających na
>  okres zimowy w wodzie, które Jacht Klub HOM w Szczecinie dzierżawił do końca u
> biegłego roku, a w konsekwencji pojawieniem się nieprawdziwych informacji w med
> iach Zarząd Jacht Klubu HOM w Szczecinie oświadcza, co następuję.
> 
> W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż przedmiotowa sytuacja jest wynikie
> m jedynie braku możliwości wyciągnięcia jachtów w stosownym czasie. Powodem teg
> o było zachowanie właściciela tychże jednostek, czyli Zachodniopomorskiej Komen
> dy Chorągwi ZHP w Szczecinie, który poprzez swoje działania uniemożliwiła dokon
> anie czynności zabezpieczających jachty na okres zimowy, bowiem Prezes Jacht Kl
> ubu HOM w Szczecinie dwukrotnie ustalał termin wyciagnięcia jednostek z bosmane
> m posiadającym uprawnienia do obsługi dźwigu, jednakże żaden z nich nie został 
> dotrzymany.
> 
> Podkreślenia wymaga również fakt, iż przekazane w dniu 31 grudnia 2010 r. jedno
> stki wolne były od uszkodzeń i dewastacji, co zostało potwierdzone w sporządzon
> ych i podpisanych przez obie strony protokołach zdawczo - odbiorczych. Jednocze
> śnie wskazać należy, iż osprzęt który znajdował się na dzierżawionych jednostka
> ch, a zakupiony przez Jacht Klub HOM w Szczecinie i będący własnością Stowarzys
> zenia został zdjęty przez profesjonalne podmioty i w należyty sposób zabezpiecz
> ony.
> 
> Nadmienić należy, iż dzierżawione jednostki bazowały w porcie Harcerskiego Ośro
> dka Morskiego przy ulicy Żaglowej 2 w Szczecinie, a co za tym idzie właściciel 
> miał ciągły i bezpośredni nadzór nad ich stanem technicznym. W przypadku stwier
> dzenia zaniedbań ze strony dzierżawcy miał prawo rozwiązać umowę dzierżawy i pr
> zejąć sprzęt, którego jest właścicielem. Brak podjęcia powyższych działań wskaz
> uje, iż przedstawiciele Zachodniopomorskiej Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie n
> ie widzieli takiego zagrożenia, co dodatkowo potwierdza fakt pozostawienia swoj
> ej jednostki w basenie portowym.
> 
> W tym miejscu przywołać należy wypowiedź druha Leona Sulżyckiego opublikowanej 
> w Serwisie Głosu Szczecińskiego 24 w dniu 04 stycznia 2011 r. -
> "Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystkich jachtów, ponieważ mamy tylko jedną 
> suwnicę a etap ich wydobywania na ląd jest pracochłonny i czasochłonny - mówi d
> ruh Leon Sulżycki, przedstawiciel HOM. - Wielokrotnie pisemnie zwracaliśmy się 
> z prośbą do dzierżawcy o wyciągnięcie tych łodzi. Niestety, nie zostało to zrob
> ione. Wiemy, że mogliśmy zrobić to sami. Po prostu doszło do nieporozumienia i 
> jachtów w porę nie wyciągnięto."
> 
> Reasumując powyższe fakty stwierdzić należy, iż działania podjęte przez Zachodn
> iopomorską Komendę Chorągwi ZHP w Szczecinie z dużym prawdopodobieństwem miały 
> na celu dyskredytację dobrego imienia Jacht Klubu HOM w Szczecinie. W związku z
>  czym, Stowarzyszenie zmuszone zostało do podjęcia odpowiednich kroków wynikają
> cych ze stosownych w tym zakresie przepisów prawa.
> 
> 
> 
> 
> Zarząd Jacht Klubu HOM w Szczecinie

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się