• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

tomkrt napisał: 

> Faktem jest że budowa obwodnicy Mińska ruszy w ciągu kilku tygodni, na razie tr
> wa przetarg ograniczony - zgłosiło się 11 potencjalnych wykonawców - teraz trwa
> weryfikacja.
> I można stwierdzić prawie z pewnością, że docelowo A2 będzie tamtędy przebiegać
> .
> 
> Analiza wielu wariantów autostrady wynika z wymogów prawnych.
> Prawo nakazuje wybrać wariant najmniej ingerujący w środowisko, żeby to wykazać
> trzeba pokazać że analizowanno inne warianty przebiegu. Jest to szczególnie is
> totne jeśli inwestycja przecina lub przebiega w pobliżu obszarów chronionych w 
> tym obszarów naturowych.
> 
> Obszary naturowe są troche inną formmą ochrony niż np. rezerwat czy park narodo
> wy. One nie są strikte formą ochrony obszarowej - tzn. że jak mamy granice obsz
> aru N2000 to już tam nic zrobić nie można. 
> Obszary naturowe są formą ochrony podmiotowej i są tworzone w celu ochrony konk
> retnych siedlisk cennych gatunków (dyretywa siedliskowa) albo ostój lub korytar
> zy migracyjnych ptaków (dyrektywa ptasia).
> więc granica obszaru N2000 jest sprawą wtórną - mówi tylko że w tym obszarze wy
> stępują chronione siedliska lub ptactwo na które nie można negatywnie oddziaływ
> ać. 
> Na obszarach Natura 2000 MOŻNA prowadzić wszelką działaność i wszelkie inwestyc
> je które nie wpływają negatywnie na podmiot ochrony dla ochrony którego obszar 
> został powołany. 
> Oczywiście inwestor musi ten fakt udowodnić przedstawiając Raport o oddziaływan
> iu na środowisko i dostać decyzję środowiskową. 
> Np. chronimy zespół debów bezszypułkowych, a obok nich ktoś chce zbudować elekt
> ronie wiatrową ale nie ma zamiaru wycinać tych dębów, czy zaburzać im stosunków
> wodnych - może zbudować wiatrak nawet jeśli jest to obszar naura 2000.
> W przypadku inwestycji mogący negatywnie oddziaływać na chronione gatunki i ich
> siedliska inwestycja w obszarach N2000 może być realizowana tylko gdy jednocze
> śnie spełnione są następujące warunki
> - inwestycja podyktowana jest ważnym celem społecznym
> - wykazano, że nie istnieją warianty alternatywne omijające ten obszar i w mnie
> jszym stopniu oddziałujące negatywnie na środowisko.
> Wtedy można lokalizować inwestycje w obszarze naturowym, a projekt powiniem być
> tak przygotowany że szkody dla podmiotu ochrony były jak najmniejsze. 
> Inwestor musi również wykonać kompensaty przyrodnicze nie koniecznie w obszarze
> chronionym ale np. gdzieś w okolicy.
> Najczęściej są to nowe nasadzenia w zamian za wycięte drzewa, jakieś oczka wodn
> e, sztuczne wysepki dla ptactwa, montaż kilkuset budek lęgowych itp.
> 
> chcąc przeprowadzić droge przez obszar Naturowy najważniejsza rzeczą to uowodni
> ć, że nie istnieje (rozsądny) wariant alternatywny. Niby zawsze można narysować
> zygzak który ominie obszar i podać go za alternatywe.
> W przypadku projektów drogowych są pewne założenia - punkty węzłowe 
> czyli budujemy droge od - do. I ważnym kryterium jest wydłużenie przebiegu w st
> osunku do linii prostej łączącej te dwa punkty. Jeśli wariant omijający obszar 
> chroniony jest 30% dłuższy od wariantu przecinającego obszar lub o 50% dłuższy 
> od linii prostej łączącej początek z końcem opracowania to można uznać że waria
> nt alternatywny nie istnieje. 
> 
> Z taką sytuacją zawsze mamy doczynienia w przypadku linoiowych obszarów naturow
> ych - dolin rzecznych. (Dolina środkowej Wisły, Dolina Bugu, Narwii) Tam gdziek
> olkiek byśmy nie lokowali mostu to zawsze będzie on w obszarze naturowym więc w
> ariant omijający nie istnieje. 
> Wtedy trzeba wtedy wybrać miejsce przecięcia koryta i rozwiązanie techniczne na
> jmniej ingerujące w siedliska i migracje ptaków.
> Kwestie wpływu na obszary N2000 są to tzw kryteria wyłączające i powinny być an
> alizowane w pierwszej kolejności. Czyli jeśli jest jakiś wariant omijający obsz
> ar N2000 i mniej ingerujący w przyrode i cenne gatunki niż ten przecinający ten
> obszar to w takim przypadku warianty naruszające obszar N200 nie powinny być w
> ogóle dalej analizowane i oceniane. 
> 
> Wracając do konsultacji - jeśli znalazł by się jakiś wariant lepszy środowiskow
> o od tego biegnącego przez Minsk Mazowiecki to teroretycznie mógłby być on wybr
> any. Ale raczej taki się nie znajdzie. Stąd m.in. powstał wariant III aby wykaz
> ać, że omijanie obszaru chronionego doliny Bugu będzie powodowało inne, większe
> szkody dla środowiska. 
> 
> Co do ekologów, to najgorsi są tacy "ekolodzy" których interesuje stan środowis
> ka w promieniu 500 m od ich domu. 
> Protesty, były i zawsze będą - nie ma takiej inwestycji liniowej która nie inge
> rowała by w interesy wielu osób.
> Konsultacje są m.in poto aby jeszcze na wczesnym etapie diagnozować potencjalne
> problemy. Częśc może uda się usunąć robiąc drobne korekty w projekcie. 
> A w pozostałych przypadkach będzie wiadomo gdzie czają się zagrożenia dla proje
> ktu i że trzeba dobrze sporządzić dokumentacje aby projekt się obronił zarówno 
> w postępowaniu administracyjnym i prawdopodobnie późniejszym sądowym.
> 
> A obwodnica Augustowa to już oddzielny temat.
> Na szczęście już dobrze wiadomo kto w tamtym sporze miał racje.
> Szkoda tylko zmarnowanego czasu i masy zmarnowanych publicznych pieniędzy. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się