1 wyników w czasie 163 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Bede kontynuowal...

, Hajnówka, 13/ tow. Kondraciuk Piot r, 14/ tow. Lis, Hajnówka, 15/ b. VIII. W dyskusji zabrał głos przedst awiciel Komit etu Wojewódzkiego PPR tow. Kozłowski zaznaczając, Ŝe nie t rzeba zniechęcać się zabójstwem tow. Grabarza. Nast ępnie powiedział, Ŝe na zajęte tereny Prus Wschodnich t rzeba