1 wyników w czasie 342 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Kolejny sukces Naszego Ukochanego przywodcy

­bit­ne­go planu. Jed­nak in­ne życz­li­we nam kra­je – z mniej za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gicz­nie Eu­ro­py Środ­ko­wo-W­schod­niej – nie wy­ry­wa­ły się z we­tem. Na nas spa­da więc odium kra­ju blo­ku­ją­ce­go am­bit­ną po­li­ty­kę kli­ma­tycz­ną. Tym bar­dziej że ta­ka wła­śnie stra