1 wyników w czasie 101 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Nareszcie !!!

Warszawy", którego redaktorem naczelnym by³ do 1951 r. Pod koniec lat 40. zosta³ te¿ szefem Wydzia³u Dziennikarskiego w Szkole Partyjnej przy KC PZPR. Od kwietnia 1951 r. do grudnia 1967 r. by³ z kolei zastêpc± naczelnego "Trybuny Ludu", a nastêpnie