Dodaj do ulubionych

Zagrożenia i Drogi Wyjścia wg Arcybiskupa Wielgusa

22.01.07, 15:39
Wielki to zaszczyt ,że tak mądrego , rozmiłowanego w Ewangelii i wskazującego
możliwości Wyjścia z niezwykle trudnej współczesnej sytuacji wydała nasza
Zamojszczyzna!! - Wierzchowiska należały do Ordynacji , po za tym to w
Zamościu ksiądz Stanisław na początku lat sześćdziesiątych pełnił posługę
kapłańska w zamojskiej kolegiacie!!
Ten wielki Duchowny wychował się w strzegącej zasad wiary i tradycji rodzinie
katolickiej ,które przyjął całym sercem, zdobył świetne teologiczne
wykształcenie , sprawdził doskonale w roli rektora KULu i Ordynariusza
Płockiego , jak przeczytamy ten artykuł Arcybiskupa Stanisłąwa , o wiele
łatwiej będzie zrozumieć DLACZEGO ??ten wielki duchowny tak bardzo nie podobał
się możnym tego świata...

Kościół katolicki dziś Zagrożenia, ich przyczyny oraz DROGI WYJŚCIA

"Wykład JE księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa wygłoszony
7 września 2002 r. na Jasnej Górze w czasie Dni Modlitw Ruchu Kultury
Chrześcijańskiej "Odrodzenie"

To nie przypadek, że pierwsze przykazanie Dekalogu domaga się od nas wiary w
jedynego Boga i odrzucenia pogaństwa. Jest ono bowiem fundamentem wszystkich
innych przykazań oraz prawd wyznawanej przez nas wiary. Wbrew pozorom
pogaństwo nigdy nie umarło. W ciągu wieków zmieniało tylko swoje oblicze.
Zmieniało bogów i sposoby oddawania im czci. Zaczynało się ongiś i zaczyna
dziś wraz z odrzuceniem planu Bożego objawionego w Jezusie Chrystusie, czyli
wraz z odrzuceniem Jezusa Chrystusa[1]. Obecnie staje się wyjątkowo silne i
wyjątkowo groźne. Ogólnie rzecz biorąc, występuje w dwóch postaciach:

Jako tzw. pogaństwo na zewnątrz Kościoła oraz pogaństwo wewnątrz Kościoła.

Tak zwani ZEWNETRZNI neopoganie to ludzie niewierzący, którzy otwarcie
odrzucają wiarę i moralność chrześcijańską, a w ich miejsce głoszą wartości
pogańskie. Nie mają oni w najmniejszym stopniu świadomości, że człowiek nie
istnieje dla swojej chwały, lecz dla chwały Bożej. Nie dostrzegają różnicy
jakościowej między Bogiem a człowiekiem. Jeśli godzą się na Boga, to tylko
jako na coś, o czym można mówić i czym można dysponować według własnego
uznania, jakby się było Mu równym. Żyją w "nieobecności Boga". Żyją tak, jakby
Bóg nie istniał. Uwolnili się od związku z Nim. Ogłosili się całkowitymi
panami siebie i swojego losu. Weszli na Boży tron jako niezależni od nikogo
twórcy nowej moralności, bezbożnej, nie mającej nic wspólnego z Dekalogiem.
Sami sobie i wszystkim swoim, nawet najbardziej wszetecznym z a ch c i a n
k o m i występkom oddają boski kult. Jest ich dziś bardzo w i e l u. Można
bez żadnej przesady powiedzieć, że niektóre
c a ł e współczesne narody żyją tak, jakby Bóg nie istniał i nie pozostawił
im swojego moralnego prawa.
Odrzuciły ze swojego światopoglądu wertykalny, nadnaturalny wymiar
rzeczywistości i człowieka. Pozbyły się ze swojego życia - indywidualnego i
społecznego - pierwiastka sacrum]. Żyją tylko w wymiarze horyzontalnym:
d o c z e s n y m i materialnym.

Neopogaństwo stało się niestety także problemem w e w n ą t r z k oś c i e l
n y m. Jak powiada kardynał J. Ratzinger: "W z r a s t a o n o bez przerwy
w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz". Kościół katolicki
staje się niestety Kościołem pogan, którzy nazywają się jeszcze katolikami czy
chrześcijanami, ale myślą i postępują po pogańsku. Przejęli poglądy, postawy,
w z o r c e e t y c z n e, wartości i styl życia ludzi kierujących się
duchem tylko tego świata. Odrzucają patrzenie na świat i na ludzki los sub
specie aeternitatis. Czynią to wbrew słowom św. Pawła:
"Nie bierzcie wzoru z tego świata" (Rz 12, 2), oraz św. Piotra:
"Nie stosujcie się do waszych żądz" (1 P 1, 14).
Kwestionują podstawowe prawdy wiary. Doprowadzili samych siebie do osłabienia
poczucia godności osoby ludzkiej, do zaniku poczucia grzechu. Ich życie
przenika k o n s u m p cj o n i z m i erotyzm, prymat "mieć" nad "być".
Godzą się na r o z p a d rodziny, na aborcję, eutanazję i doświadczenia na
ludzkich embrionach. Odrzucają k o śc i e l n ą n a u k ę o pożyciu
seksualnym, wierności małżeńskiej itd.[3] Czy tacy ludzie należą jeszcze
rzeczywiście do Kościoła? W konstytucji Soboru Watykańskiego II "Lumen
gentium" czytamy następujące słowa: "Do społeczności Kościoła wcieleni są w
pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego, w całości przyjmują przepisy Kościoła
i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie
pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i
biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary,
sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. N i e d o s t ę p
u j e jednak Z b a w i e n i a, choćby był wcielony do Kościoła ten, kto nie
trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła 'ciałem', ale n i e
' s e r c e m'"[4]. Współczesny Kościół musi się więc zmagać nie tylko z
pogaństwem zewnętrznym, lecz także wewnętrznym, istniejącym i rozwijającym się
w jego łonie. Dlatego Jan Paweł II w swoim słynnym wywiadzie udzielonym
Messoriemu przypomina o tym, że "Kościół ciągle na nowo podejmuje z m a g a n
i e z duchem t e g o
ś w i a t a, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata.
Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z
drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też
swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się
Ewangelii i ewangelizacji"[5].
Jest u części współczesnych katolickich teologów i publicystów, nawiasem
mówiąc akceptowanych, a nawet wysoko c e n i on y c h przez liberalne media -
jako otwartych na współczesny świat intelektualistów - wyraźna tendencja do
eliminowania z przedstawianego obrazu współczesnego świata, wiary i Kościoła
zjawisk zatrważających czy niepokojących.
Ci, którzy ważą się o nich m ó w i ć, krytykowani są od razu jako
f u n d a m e n t a l i ś c i i nietolerancyjni defetyści, czarno widzący
świat i w p r o w a d z a j ą cy do społecznej świadomości rozterkę i
n i e p o t r z e b n y niepokój.
Obserwuj wątek
  • januszx Zagrożenia wspólczesnego świata wg Arcybiskupa cd. 22.01.07, 15:44
   WARTO przeczytać:))


   "Wzywa się ich do pozytywnych tylko wypowiedzi o moralnej i religijnej kondycji
   współczesnego świata. Zgodnie zresztą z zasadami postmodernistycznej
   "poprawności politycznej", która głosi obowiązek akceptowania wszelkich poglądów
   i wszelkich anomalii moralnych, a jednocześnie wzywa - zgodnie z zasadami
   ateistycznego liberalizmu - do odrzucenia Boga i chrześcijańskiej moralności.
   Jak inaczej bowiem można wytłumaczyć przygotowywanie przyszłej konstytucji
   zjednoczonej Europy bez żadnego odniesienia do Boga i do chrześcijaństwa, które
   zbudowało przecież kulturę europejską? Jak inaczej można zrozumieć ostatnie
   wezwanie, skierowane przez Radę Europy do katolickich krajów, w tym zwłaszcza do
   Polski i Irlandii, by zaakceptowały prawo do mordowania nienarodzonych dzieci na
   życzenie? Odrzucanie ostrzeżeń przed złem, a zwłaszcza odrzucanie krytyki
   czyniących nieprawość, nie jest czymś nowym. T a k d z i a ł o się
   z a w s z e. Mutatis mutandis wystarczy w tym miejscu przywołać los
   starotestamentalnych proroków, których nieporównanie okrutniej traktowano za to,
   że ośmielali się ostrzegać Izraelitów przed grzechem i pogaństwem. NIE można
   jednak CHOWAĆ głowy w piasek. Aby podjąć trud odnowy religijnej i moralnej
   współczesnych społeczeństw, należy sobie uświadomić istniejące zło i wskazać na
   jego korzenie. Ignorowanie negatywnych faktów, bagatelizowanie ich lub
   zaprzeczanie im nie zapobiegnie destrukcji. Przeciwnie, przyspieszy ją tylko i
   wzmocni. Nie chodzi oczywiście o to, by w otaczającym nas świecie dostrzegać
   tylko zło, by ludzi pozbawiać otuchy i nadziei.
   Dobra w otaczającym nas świecie jest z pewnością więcej niż zła.!:-)
   Gdyby było inaczej, ten świat przestałby już istnieć. Jest tymczasem na tym
   świecie dużo bezinteresownej dobroci i życzliwości. Jak mówi Ojciec Święty w
   swojej adhortacji "Pastores dabo vobis", D o b r o jest we współczesnym
   świecie s i l n i e j s z e niż niegdyś pragnienie sprawiedliwości i pokoju
   dla wszystkich. Jest większa w r aż l i w o ś ć współczesnego człowieka na
   nieszczęścia, które dotykają bliźnich, często zupełnie obcych i nieznanych. Jest
   coraz żywsza i coraz powszechniejsza troska współczesnego człowieka o dzieło
   stworzenia, o przyrodę. Jest usilne poszukiwanie sposobów ochrony godności
   człowieka i jego niezbywalnych praw. Widać większą niż w minionych dziesiątkach
   lat tęsknotę za Bogiem. Stawiane są także coraz częściej pytania z dziedziny
   etyki, dotyczące sensu i granic badań naukowych prowadzonych przez współczesnych
   uczonych, pozostających niestety w swojej większości pod wpływem
   pozytywistycznie uprawianej - tj. bez żadnych odniesień do Boga, religii i etyki
   - współczesnej nauki.
   MAJĄĆ TO NA UWADZE uwadze, nie wolno jednak zapominać o tym, że świat nasz
   ogarnia coraz większa, dusząca chrześcijaństwo chmura neopogaństwa wyrażającego
   się w takich zjawiskach, jak: nieliczący się z dobrem wspólnym egoistyczny
   hiperindywidualizm, nawołujące ludzi do życia wyłącznie według reguły
   p r z y j e m n o ś c i HEDONIZM i KONSUMCJONIZM, sekularyzm,
   r e l a t y w i z m m o r a l n y, skrajny racjonalizm - połączony
   paradoksalnie ze współczesnym rozkwitem sekt, irracjonalizmu i magii; następnie
   praktyczny i egzystencjalny ateizm,
   zjawisko coraz szybszego procesu dechrystianizacji chrześcijańskich niegdyś
   społeczeństw, r o z p a d r o d z i n y i instytucji m a ł ż e ń s t w a,
   anarchia s e k s u a l n a, wielka i g no r a n c j a religijna katolików, źle
   rozumiany przez nich pluralizm teologiczny - stawiający znak równania między
   Kościołem katolickim i najbardziej irracjonalnymi, wymyślonymi przez chore
   umysły sektami; wybiórcza, spowodowana nadmierną subiektywizacją wiary postawa
   wielu katolików w odniesieniu do istotnych prawd wiary i zasad moralnych; a w
   końcu częściowa i - jak to Ojciec Święty nazywa - "warunkowa" przynależność
   wielu katolików do Kościoła, która polega na przebieraniu przez nich w prawdach
   wiary i przykazaniach moralnych i na odrzucaniu wszystkiego tego, co wiąże się z
   ofiarą i samoopanowaniem. Nie da się zaprzeczyć, że ogólnie rzecz biorąc, nasza
   cywilizacja ustawia się niestety w swoim rozwoju coraz bardziej przeciw Bogu,
   przeciw godności człowieka jako obrazu Bożego i przeciw przyrodzie jako Bożemu
   dziełu. Boże przykazania nie stanowią już dla niej ani fundamentu, ani też
   jakiegokolwiek odniesienia. Współczesne "a r e o p a g i" - używając tu słów
   Ojca Świętego :- a więc świat m e d i ó w, kultury, r o z r y w k i, nauki,
   biznesu, p o l i t y k i - uległy w znacznej mierze dechrystianizacji i
   n e o p o g a ń s t w u.
   Dla rozgłosu, z chciwości, z nienawiści do Kościoła, areopagi te
   r o z p ow s z e c h n i a j ą zło, banalizują je i
   r e l a t y w i z u j ą.
   Na porządku dziennym w krajach wyrosłych z chrześcijańskiej kultury napotykamy
   na b l uź n i e r s t w a, WYSZYDZANIE WIARY i moralności chrześcijańskiej,
   zachęcanie do przemocy i rozpusty oraz rozpowszechnianie pojęcia wolności
   pojętej jako anarchia moralna, tj. wolności od w s z y s t k i e g o i DO
   w s z y s t k i e g o, jako wolności do popełniania wszelkich, wołających
   wprost o pomstę do nieba grzechów. Tak pojęta wolność, a obok niej obowiązkowa
   tolerancja wobec łamania wszystkich przykazań
   oraz PRZYJEMNOŚĆ - jako jedyna zasada postępowania -
   stały się fundamentalnymi "wartościami", na których buduje się życie jednostek i
   społeczeństw w krajach kierowanych przez liberalny ateizm.
   Promowane przez wspomniane wyżej areopagi pseudowartości czy też antywartości
   przenikają szeroką falą do życia wielu katolików, do życia Kościoła, wywołując w
   nim przedstawione już wyżej zjawiska kryzysowe, które przekładają się na
   zatrważające czyny ludzi, którzy nie rozróżniają dobra od zła, którzy uwierzyli,
   że mogą robić, co im się podoba(...)
   • ubott.1 Re: Zagrożenia wspólczesnego świata wg Arcybiskup 22.01.07, 21:26
    Zagrozenie swiata jest tez w klamcach, obludnikach i nawiedzinych adminach for
    internetowych, gluchych na prosby i blagania innych by dal wreszcie spokoj,
    pisal o temacie forum a nie robil tu swoja wlasna wyprawe krzyzową.
    Ja juz mam dosc - wychodze !!!
    • siemensik1 buehehhehehe janek 22.01.07, 22:38
     janek buheheheheh hehehehe hehehhehe :)
     potrafisz rozbawic:)
     smialem sie do rozpuku:)
     i mam nadzieje ze nie tylko ja:)
     pisz dalej takie dyrdymaly:)
    • januszx Poglądy naszego Krajana z katolickiej,trady rodzin 23.01.07, 14:26
     Teraz różne "areopagi" jak TVN, Gazeta Wyborcza , Dziennik inni (nie tylko
     polskie) walczą z konserwatystami, z ludźmi , którzy chcą życ zasadami ewangeli
     a gdy wielki Duchowny , wybitny teolog , który tak pieknie w poniższym
     wykładzie rozpracowuje ich zamierzenia , cele ,środki , działania a nawet
     wskazuje jak wyjść z tej trudnej sytacji .
     Ten wielki człowiek pochodzi z Z a m o j s z c z y z n y ( czy granic
     Lubleszczyzny) , wychował się w p o d o b n e j do naszych tradycyjnej polskiej
     rodzinie ,dzie żyło się piekna polską tradycją gdzie szanowano świete zasady
     jak BÓG HONOR OJCZYZNA . Arcybiskup Stanisław Wielgus opierając się na nauce
     Ewangelii i inni WIELCY ludzie Kościoła przeciwstawił możnym tego świata ja mam
     milczeć jak pewnie wielu czytających te słowa ??,
     wydaje mi się ,że trzeba te piekne rozważania "naszego" Krajana przedstawiać jak
     najszerzej

     Pisze tu na forum Zamość , bo myślę ,warto także tu mówić o tak ważnych sprawach
     , które teraz dzieją się na naszych oczach , teraz gdy cała Polksa o tym mółwi i
     tym zyje , teraz gdy wciąz trwa atak np Gazety , która ostatnio znowu
     przedstawila artykuł o słuchaczach Radia Maryja , gdzie pomiędzy fragmentami
     prawdy w odpowiuedni dla siebie sposób przedstawiła ten materiał , choćby
     wspominając o odbiorniku z ZSRR , coś tam sugerując ludziom , czy też oskarżając
     ,że mąż nie może juz słuchac Radia Maryja i protestuje a gazeta co zmierza do
     zgody w tym małżeństwie , nie pisze o P . Lewandowskim, jeszcze tekstem
     podburzając, sugerując jaka głupia ma żone , czy warto z nia żyć? czy oni dąrzą
     do zgody tej rodziny?
     najlepszy sposób i jakże często stosowany i w gazetach, na forach , w kabaretach
     sitcomach innych poprostu WYśMIAĆ ,
     o tam nie argumentować , po co??? po co wchodzić w polemiczna treść ? nie lepiej
     śmiać się , kpić? albo uznac ,że te opinie czy mysli , które nie odpoaiadają są
     głupie co tam ,że nie odpoaiadają na argumenty na treść przedstawioną , jakie to
     ma znaczenie dla nich?
     i ważne że ma sie siłe mediów setki tysięcy , miliony! egelarzy , dużą
     oglądalność są inne metody ..
     Warto poświęcić kilka szpalt wyborczej i przedstwić artkuł Arcybiskupa Wielgusa
     , cóż byli katolicy , którzy wierzyli w nawróćenie nawet tak liberalnych mediów
     ...może i tak? choc jeszcze teraz to wydaje się nie realne...
     W Radiu MAryja wystepuje tygodniowo wielu wybitnych , wykształconych świetnie
     profesorów , prezentujących swoje komantarze, myśli , argumenty , o tych
     ludziach się nie mówi a szuka się jak sami nazywają ią "moherów"
     Piszę po znam tu ludzi od lat , i myslę ,że warto przedstawić Wam także druga
     strone medalu , podać idee konserwatywne , przedstawić zagrożenia, fakty,
     argumenty
     a każdy ma wolną wolę i wybierze jak sam będzie uważał za słuszne...
     powiesz ,że pozwalają mi tu pisać moderatorzy z agory a co mają zrobic
     wyrzucić i? i co wyjdzie ,że są nietolerancyjni tacy piewcy tolerancji?
     albo jak niektórzy tutaj ,że ja nie na temat pisze ? a czy to trudno wejśc na
     pierwsze lepsze forum : Chełma, Lublina, Warszawy , ileż tam polityki?
     ileż aktualnych wydarzeń w kraju??? tylko ,że piszą jakby bardziej poprawnie ,
     krytykują wrednych "Kaczorów" ,zaściankowy rząd" a może oni nie wiedzą o
     marginalnym" forum
     Zamość , może ? lecz jak kilku moich kolegów pisało do adminów żeby mnie
     wyrzucić z tego "opiekowania" to jest mniej prawdopodobne...

     Warto zapoznać się z wykładem Profesora Arcybiskupa Stansaława Wielgusa nad
     analiża obecnej sytacji zrobioną przez naszego krajana z Zamojszczyzny i
     zastanowić się nad treścią...

     Pozdrawiam
     J

     „Nie lękajcie się!
     Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”
     Jan Paweł II X 1978r.
     Benedykt XVI IV 2005r.
  • januszx Po przyjęciu przez Benedykta XVI rezygnacji Arcybi 23.01.07, 10:15
   ...Arcybiskupa Stanisłąwa Wielgusa w wyniku ataków na polski Kościół wg
   rzecznika Stolicy Apostolskiej z 8 stycznia 2007(już po wydarzeniach w
   katedrze!) cyt:"obecna fala ataków na Kościół katolicki w Polsce BARDZIEJ niż
   szczerym poszukiwaniem przejrzystości i prawdy pod wieloma aspektami wydaje się
   być dziwnym p r z y m i e r z e m: między ówczesnymi
   o p r a w c a m i i innymi p r z e c i w n i k a m i
   Kościoła, a także z e m s t ą tych, którzy niegdyś go prześladowali, a zostali
   ZWYCIĘŻĘNI w i a r ą i pragnieniem wolności narodu polskiego."

   Dobrze się stało ,że Arcybiskup zachował się tak godnie złozył swą funkcję Ojcu
   Świetemu w obliczu tych wydarzeń . Widziałem osobiście w katedrze ból
   ,cierpienie Arcybiskupa Stanisłąwa , wspaniałą szlachetna postawę Kardynała
   Glempa , który także akceptując odwołanie pieknie bronił kamienowanego
   Arcybiskupa Wielgusa.

   DALSZY CIĄG HOMILII ARCYBISKUPA STANISŁAWA WIELGUSA:

   "Szeroka fala przestępczości, zbrodnie popełniane przez młodych ludzi,
   okrutnych, bezwzględnych i bez sumienia, o czym donoszą codziennie media, to
   także w dużej mierze skutki ateistycznego liberalnego światopoglądu,
   odrzucającego chrześcijańskie wartości i zabijającego przy pomocy swoich
   wszechobecnych medialnych instrumentów sumienie, poczucie grzechu oraz
   świadomość odpowiedzialności każdego człowieka przed Bogiem. T e l e w i zj a i
   i n n e media, przepełnione erotyką i przemocą wraz z wszechobecną reklamą,
   głoszą bez żadnej samokontroli KULT przyjemności, posiadania i nieskrępowanego
   niczym folgowania najdzikszym nawet instynktom. Pełne są wezwań do tak zwanej
   samorealizacji - formułowanych przez pseudopedagogów i pozbawionych zasad
   etycznych publicystów - oraz wszelkiej maści idolów. Samorealizacji dokonywanej
   bynajmniej n i e p r z e z ...p r a c ę, kształcenie charakteru, ofiarę i
   konieczne w y r z e c z e ni e, lecz przez życie zgodne z jedną tylko zasadą, a
   mianowicie zasadą przyjemności, która zastąpiła wszelkie wartości moralne, m.in.
   umiejętność rezygnacji i cnotę samoopanowania. Zasada przyjemności podpowiada
   młodemu człowiekowi, że wszystko, co mu się podoba, co potęguje jego pragnienie
   rozkoszy, to wszystko mu się należy, choćby z największą krzywdą dla innych. -
   Potrzebuję pieniędzy, więc mam prawo rozstrzelać trzy niewinne kobiety i kolegę
   ochroniarza - rozumowali bandyci, którzy dokonali napadu w Kredyt Banku w
   Warszawie. Wymienione wyżej pseudoautorytety wmawiają więc w ludzi, zwłaszcza
   młodych i nieukształtowanych moralnie, że wolno im wszystko, że mają prawo do
   pieniędzy, strojów, samochodów - bez pracy i żadnego wysiłku z ich strony; że
   nikt ani nic nie może im w zdobywaniu tego, co chcą, stawiać jakichkolwiek
   przeszkód. Jeśli jednak postawi, jeśli będzie przeszkadzał w zanarchizowanym
   moralnie życiu - to należy go fizycznie zlikwidować, chociażby to był
   sześcioletni braciszek, który przeszkadzał swojej osiemnastoletniej siostrze w
   prowadzeniu nieskrępowanego erotycznego życia, jak to ostatnio miało miejsce w
   Poznaniu. Tego rodzaju przykładów zdziczenia moralnego, wskazujących na groźną
   dla losu współczesnych społeczeństw i ciągle postępującą degradację etyczną,
   jest wiele. Każdy dzień przynosi nowe. I nie chodzi tu tylko o degradację
   etyczną przeciętnych ludzi. Degradacja ta, której wpływu na całe społeczeństwa
   niepodobna przecenić, dotyka najwyższe elity współczesnych krajów: prezydentów,
   ministrów, decydujący o gospodarce światowej świat biznesu, a nawet ludzi nauki.
   Bywa, że nawet ludzie z elit politycznych, gospodarczych, artystycznych, a nawet
   naukowych - kłamią, oszukują, dokonują olbrzymich malwersacji, popełniają
   plagiaty, fałszują badania naukowe i wyniki kontrolne. Gotowi są na wszystko, by
   się szybko wzbogacić, uzyskać rozgłos i dojść do władzy. Niemal codziennie media
   donoszą o olbrzymich aferach i oszustwach, które wstrząsają opinią publiczną.
   TAKEI SĄ SKUTKI ODEJŚCIA OD fundamentalnych zasad chrześcijańskich. Uczciwi,
   zatroskani o los swoich społeczeństw ludzie zaczynają bić na alarm. Napotykają
   jednak olbrzymie trudności, aby przekonać do z m i a n y m e n t a l n o ś ci l
   i b e r a l n e, zateizowane areopagi, tworzące bezbożne prawa i
   rozpowszechniające h e d o n i s t y c z n y , k o n s u m p c y j n y
   światopogląd, jako jedynie obowiązujący w społeczeństwach nastawionych tylko na
   zysk, przyjemność i zabawę (...)"
   • siemensik1 Re: Po przyjęciu przez Benedykta XVI rezygnacji A 23.01.07, 11:21
    szybko spelniles moja prosbe,hehheheh znowu kupa smiechu:)
    dawaj dalej:)
    chociaz zastanawiam sie czy ktos wogule przeczytal caly twoj tekst:)
    hehehehehe
    pisz pisz:)
    • zamose2 hihihi 23.01.07, 17:06
     żeby sie ten arcykapuś zachowywał jak trzeba a ten co nie potrafił ,
     współpracował z SB i na takie ważne stanowisko kandyduje ludzie to mają tupet
     całe szczęscie ,że papież go usunął a tu takie wywody kto to bedzie
     czytał ?????
  • januszx Re: Zagrożenia i Drogi Wyjścia cd. cz IV. 23.01.07, 14:08
   A OTO DLASZY CIĄG ANALIZY SYTUACJI NAPISANEJ przez Arcybiskupa z Zamojszczyzny
   ", który wychował się w bardzo podobnej do naszej , tradycyjnej polskiej
   rodzinie, szanującej wartości chrześcijańskie ::

   "W tym świecie znajduje się Kościół. Jak mówi soborowa konstytucja "Gaudium et
   spes", kroczy on wspólną drogą z całą ludzkością i wraz z nią przeżywa swój
   doczesny los. Jego zadaniem jest przeciwstawić się bezbożnemu duchowi czasu. Nie
   wolno mu dopuścić do tego, aby "ewangeliczna sól zwietrzała". Nie wolno mu iść
   na zgniłe kompromisy z siłami głoszącymi i realizującymi neopogaństwo. Ciągle
   musi być znakiem sprzeciwu wobec nich. Aby znaleźć drogi wyjścia z trudnej
   ideowo sytuacji, w jakiej Kościół znajduje się w wielu - zwłaszcza zachodnich -
   społeczeństwach, która to sytuacja zagraża zresztą także coraz bardziej
   polskiemu społeczeństwu i polskiemu Kościołowi, należy, oprócz jasnego
   przedstawienia wszelkich trudności, na jakie napotykają dziś wiara i moralność
   chrześcijańska, oraz oprócz wskazania na złowieszcze procesy neopogaństwa i
   dechrystianizacji - spróbować o d k r y ć ich PRZYCZYNY: zwłaszcza przyczyny
   ideologiczne i filozoficzne. Wszystko bowiem w dziejach ludzkości i jej szeroko
   pojętej kulturze - dobre i złe - zaczyna się od jakiejś idei. Najpierw jest i d
   e a , zrodzona w umyśle filozofa, przywódcy religijnego czy społecznego,
   uczonego, polityka, ekonomisty czy kogokolwiek innego. Potem obrasta ona w szatę
   słów - wypowiedzianych lub napisanych. I rozpoczyna własny, bywa, że już
   całkowicie niekontrolowany przez jej twórcę, żywot, stając się pomysłem do
   podjęcia działań na różnych płaszczyznach, działań dobrych moralnie lub złych.
   Nie ma większej siły nad ideę, jeśli trafi na swój, odpowiedni dla siebie czas i
   kiedy pójdą za nią setki, tysiące czy nawet miliony ludzi. Idee zmieniają świat
   - ku dobremu, ale także ku złemu. Mogą nieść dobro, piękno, prawdę i szczęście,
   ale mogą także powodować wojny, zbrodnie, zniewolenie, prześladowania i śmierć
   milionów niewinnych ludzi. Wystarczy wspomnieć na krwawy miniony wiek, w którym
   obłędne bezbożne ideologie - faszyzmu i komunizmu - zrodzone z materializmu i
   heglowskiego ateizmu, doprowadziły do śmierci około 190 milionów ludzi na całym
   świecie. To dlatego tak wielka odpowiedzialność spoczywa na twórcach i
   intelektualistach, na wymienianych ...przez Ojca Świętego "areopagach". Religia
   i wiara religijna były atakowane już w starożytności. Ich poważną krytykę
   przeprowadzali głoszący materialistyczną wizję rzeczywistości i człowieka
   sofiści, którym przeciwstawiali się Sokrates i Platon. W czasach rzymskich, w I
   w. przed Chr., z podobną krytyką religii, jako nieracjonalnej i zniewalającej
   człowieka siły, wystąpił epikurejczyk i materialista Lukrecjusz.

   Od tamtego czasu aż do okresu francuskiego oświecenia, a więc do XVIII wieku,
   kwestionowanie światopoglądu religijnego i atakowanie wiary chrześcijańskiej
   zdarzało się tylko sporadycznie. Człowiek niewierzący w Boga traktowany był w
   tych czasach jako ktoś upośledzony intelektualnie, ślepy na wyraźne ślady Bożej
   obecności w świecie. Filozofia, która zapanowała w XVIII w., zwłaszcza
   niechrześcijańska filozofia francuska, stanowi nową jakość. Przede wszystkim,
   dlatego że chciała realizować wyłącznie cele praktyczne. Filozofowie
   oświeceniowi, zafascynowani rozwijającą się od niedawna, ponieważ dopiero od XV
   wieku, nowożytną nauką, która odrzuciła arystotelesowski model wiedzy i zaczęła
   matematycznie wyjaśniać rzeczywistość, postawili sobie w swojej filozoficznej
   refleksji nie cele teoretyczne - poznawać, aby wiedzieć, lecz cele praktyczne -
   poznawać, aby zmieniać ludzkie myślenie i ludzkie życie. Według tych filozofów,
   filozofia powinna służyć oświeceniu umysłów i uwolnieniu ich z przesądów i
   ciemnoty, którymi - ich zdaniem - były przede wszystkim wiara w rzeczy
   nadprzyrodzone i uznawanie istnienia transcendentnego, osobowego, objawiającego
   ludziom swoją wolę Boga. Według niechrześcijńskiej oświeceniowej filozofii,
   światły człowiek to człowiek uznający za prawdę tylko to, co sprawdzi własnymi
   zmysłami i własnym rozumem; człowiek odrzucający przy tym istnienie Opatrzności
   i Boże Objawienie. Filozofię swoją francuscy filozofowie oświeceniowi nazwali
   filozofią wolnomyślicieli. Jak wspomniano wyżej, za swego głównego wroga,
   przeciwko któremu kierowali ostrze swojej krytyki i nienawiści, uważali religię,
   zwłaszcza religię katolicką. Wtedy przede wszystkim ukuto (korzystając tu
   zresztą z zarzutów przeciw religii zawartych już w "De rerum natura"
   Lukrecjusza) najważniejsze zarzuty przeciw Kościołowi katolickiemu, określając
   go jako ostoję ciemnoty i zacofania, ciemnogród, wroga ludzkości petryfikującego
   zniewalający człowieka feudalizm, przeszkodę na drodze człowieka do postępu oraz
   jako siewcę zabobonów. Przez dwa następne wieki wszelkiego rodzaju
   nieprzyjaciele Kościoła z upodobaniem używali tych epitetów. Do dziś czynią to
   rynsztokowe nihilistyczne brukowce i ich gorliwi czytelnicy. Argumenty te
   pojawiają się nawet w polemikach parlamentarnych, zwłaszcza wtedy, kiedy
   określeni parlamentarzyści domagają się tzw. aborcji na życzenie, przedstawianej
   przez nich jako przejaw nowoczesności i postępu, a przeciwstawiający się jej
   ....Kościół określają mianem siejącego ciemnotę i zniewolenie przeżytku
   feudalnego. Niechrześcijańska filozofia oświeceniowa nie była oczywiście
   jednorodna. Wśród jej przedstawicieli znajdowali się zdecydowani ateiści i
   materialiści, lecz także deiści, którzy uznawali istnienie Boga, ale nie
   Opatrzności. Najogólniejsze hasła oświecenia brzmiały: ROZUM - pojmowany jako
   skierowany przeciw Bożemu Objawieniu, sam będący najwyższą instancją prawdy;
   PRZYRODA - rozumiana jako jedyna realnie istniejąca postać rzeczywistości, co
   wykluczało istnienie rzeczywistości nadnaturalnej, oraz LUDZKOŚĆ- ujmowana jako
   najwyższy cel etyczny i rzeczywistość całkowicie zastępująca moralność
   zakorzenioną w objawionej religii. Poprzez swoją krytykę, skierowaną przeciwko
   religii, Kościołowi katolickiemu i zastanym strukturom społecznym oraz
   politycznym, niechrześcijańska filozofia oświecenia francuskiego odegrała ważną
   rolę w wywołaniu rewolucji francuskiej. Stała się ideologią tej rewolucji, która
   pod znanymi hasłami: wolność, równość i braterstwo, dokonała epokowego przewrotu
   w życiu politycznym, społecznym, a także ideowym Europejczyków. W miejsce
   absolutnej suwerenności państwa weszły - przynajmniej teoretycznie - powszechne
   prawa obywateli kraju, pozwalające im na samostanowienie. Suwerenne panowanie
   nad narodem przekształciło się w panowanie narodu, który sam wybiera swój rząd,
   kontroluje go i odwołuje. Zgodnie z filozofią oświeceniową, rewolucjoniści
   zaciekle atakowali Kościół katolicki jako ostoję starego ładu. Głosili nową,
   rewolucyjną, o d r z u c a ją c ą Boga moralność, której fundamentem miał być
   kult ludzkiego rozumu. Wykrzykiwali na ulicach zrewolucjonizowanego Paryża hasła
   domagające się zagłady wszystkiego, co przypominało stary porządek. Wołali:
   precz z królem, precz ze szlachtą, precz z Kościołem, precz z klerem, precz z
   urzędami i urzędnikami itd. To nie były niewinne, niewywołujące praktycznych
   skutków okrzyki. W imię tych haseł wymordowano wówczas we Francji ponad milion
   ludzi, we krwi utopiono wierną Kościołowi Wandeę. Zamordowano we Francji ponad
   milion ludzi wówczas, gdy cała ludzkość liczyła około 500 milionów. Bezbożna
   ideologia, która odrzuciła Boga, wydała swoje krwawe owoce. Rewolucja francuska
   była pierwszą z następnych bezbożnych rewolucji, które co i raz wstrząsały
   światem. Po niej przyszła rewolucja bolszewicka, meksykańska, hiszpańska,
   chińska, kambodżańska i inne. Wszystkie one dokonywały się pod hasłami
   ateistycznej filozofii oświeceniowej i mordowały w ich imię miliony niewinnych
   ludzi. Antychrześcijańska filozofia oświeceniowa wpłynęła znacząco -
   bezpośrednio lub pośrednio - na powstanie w XIX wieku szeregu innych
   antychrześcij
   • siemensik1 Re:heheheheheh 23.01.07, 17:16
    janek heheheheh szybko piszesz :)
    dyrdymaly:)
    ehhehehehe potrafisz rozbawic:)
    jest ktos kto czytal od poczatku?
    • ubott.1 Re:heheheheheh 23.01.07, 18:48
     Watpie , sam janusz zapewne tego nie czytał tylko wkleił gotowy tekst. Ja bede
     od dzis szukał wystąpień byłych czlonków PZPR. Oni tez pisali cudne powiesci i
     po slowach co mowili mozna było wpaść w zachwyt.
     • siemensik1 Re:heheheheheh 23.01.07, 18:54
      hmmmmm dobry trop-janusz x moze byc bylym sekretarzem pzpr ktory sie nawrocil:)
      ze skrajnosci w skrajnosc:)
  • januszx o indywidualiźmie, darwinizmie, marksiżmie czV 23.01.07, 20:15


   Antychrześcijańskie prądy filozoficzne i nurty umysłowe, które głosiły
   amputowaną z wymiaru nadprzyrodzonego wizję rzeczywistości i
   materialistyczną antropologię, sprowadzając wszelki byt do materii, a w
   człowieku widząc
   tylko jedno ze zwierząt. Należały do nich różne rodzaje materializmu,
   idealizm heglowski, pozytywizm, scjentyzm, darwinizm, marksizm, filozofia
   życia Nietzschego, freudyzm i inne.
   Ludzkość otrzymała szereg propozycji wyjaśnienia rzeczywistości oraz
   fenomenu człowieka. Wykształcony człowiek XIX i XX wieku, który pod
   wpływem filozofii oświeceniowej odrzucił religię, miał z jednej strony już
   stosunkowo dużą wiedzę o sobie samym, umożliwioną mu przez dynamiczny
   rozwój różnych nauk, takich zwłaszcza jak: medycyna, biologia, historia,
   socjologia, paleontologia, psychologia eksperymentalna i inne. Z drugiej strony,
   człowiek ten niewiele wiedział o swojej istocie, o tym, skąd przyszedł, po
   co istnieje, dlaczego cierpi i kim tak naprawdę jest. Brakowało mu ciągle
   wizji samego siebie, która wskazywałaby jasno i wyraźnie to, co w jego
   życiu ma znaczenie zasadnicze, centralne, a co jest w nim nieistotne i
   peryferyjne. Brakowało mu jednoznacznej wskazówki, która wytyczałaby mu cel
   życia i środki do jego realizacji.
   Zwrócił się więc o pomoc w rozstrzygnięciu tej fundamentalnej kwestii
   do różnych, zrodzonych w XIX i XX wieku, a wymienionych wyżej filozofii,
   które podejmowały próbę odpowiedzi na nurtujące go pytanie - kim naprawdę
   jest i co jest w nim istotne.


   I tu Moi DRoDzy forumowicze Zamościa będzie WYJATKOWO WAŻNE :

   Odpowiedź na pytanie: Kim naprawdę jest człowiek?,
   ma znaczenie
   kardynalne dla współczesnej cywilizacji.
   Odpowiedź ta zadecyduje bowiem o tym, czy będzie to cywilizacja życia,
   czy też cywilizacja śmierci.
   Jak powiada ks. kardynał Meisner, po najróżniejszych dyskusjach
   prowadzonych przez filozofów w minionych dwóch wiekach skończyła się epoka
   światopoglądów, a zaczęła się epoka debat na temat istoty człowieczeństwa,
   epoka antropologii w ścisłym tego słowa znaczeniu.
   Trudno ks. kardynałowi Meisnerowi odmówić racji. To od rodzaju
   antropologii, od odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek - zależy rodzaj
   humanizmu,
   jaki się rozwinie, a przez to los rodzaju ludzkiego.
   Jednej z prób odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, dokonał
   występujący w różnych postaciach materializm, odpowiedzialny w dużej mierze za
   totalitarny, praktycystyczny i a te i s t yc z n y sposób myślenia wielu
   współczesnych ludzi. Materializm orzekł, że człowiek jest tylko wyżej niż inne
   byty zorganizowaną materią, efektem jej ewolucyjnego rozwoju i niczym
   więcej.
   Na antypodach w stosunku do materialistycznej koncepcji człowieka stanął
   równie bezbożny jak materializm heglowski idealizm, z którego zrodził
   się zresztą zarówno Marks, jak i Nietzsche - ideowi ojcowie dwóch wielkich
   dwudziestowiecznych totalitaryzmów. W przeciwieństwie do materializmu
   idealizm heglowski głosił, że tym, co pierwotne i co realne w całej
   rzeczywistości, nie jest materia, lecz nieosobowy duch; jest to, co absolutne.
   Ów duch
   rozwija się w procesie samorealizacji w materię i dochodzi w końcu do
   uświadomienia sobie siebie samego w człowieku, który jest więc w swojej
   najgłębszej istocie samorozwojem ducha, a nie stworzeniem osobowego,
   transcendentnego wobec stworzonego przez siebie świata, Boga.
   Z doświadczeń dynamicznie rozwijających się społeczeństw czasów
   nowożytnych zrodził się tzw. socjologizujący obraz człowieka, który wyraża
   pogląd, że jednostka ludzka sama w sobie jest niczym, i że jest jedynie
   czymś, co wyrasta z całości.

   "Ty jesteś niczym. To społeczeństwo jest
   wszystkim", mówią do każdego z nas zwolennicy tej koncepcji.
   Tak pojętemu socjologizmowi z kolei przeciwstawia się skrajny
   indywidualizm, który stwierdza, że w rzeczywistości to nie społeczeństwo, lecz
   tylko
   jednostka, tylko indywiduum, jest wartością, gdyż to, co właściwe,
   zawsze ginie w wielości.
   • januszx a zatem dochodzimy do czasów wspólczesnych...cz VI 23.01.07, 20:37
    Wszystkie powyższe antropologiczne ujęcia w mniejszym lub większym
    stopniu odeszły od chrześcijańskiego obrazu człowieka jako osoby stworzonej
    przez Boga, duchowo-materialnej, rozumnej i wolnej, mającej w swej naturze
    obraz Boży, upadłej wskutek grzechu, ale odkupionej przez Zbawiciela, będącej
    dzieckiem Bożym i chwałą Bożą, znanej Bogu po imieniu, przeznaczonej do
    tego, aby Boga znać, kochać i wraz z Nim cieszyć się szczęściem
    wiekuistym.
    Chrześcijański obraz człowieka jako obrazu Bożego, ukształtowany na
    podstawie Objawienia i w oparciu o realistyczną filozoficzną antropologię,
    był przez wieki fundamentem życia ideowego i moralnego wielu narodów. To ten
    obraz stoi u podstaw elementarnych praw człowieka, takich jak: prawo do
    życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do ochrony ludzkiej godności,
    do wolnego wyznawania religii, do wolnego rozwoju osobowości, do
    małżeństwa i rodziny, do własnych przekonań, do wolności zrzeszeń i zgromadzeń
    itd. Te podstawowe prawa pełniły od wieków funkcję obronną w stosunku do
    niesprawiedliwych i nadmiernych interwencji państwa i władzy zewnętrznej
    w życie indywidualnego człowieka.
    Cała kultura euroatlantycka i cała jej historia naznaczone zostały takim
    właśnie zakorzenionym głęboko w naturze człowieka jego obrazem i
    wynikającymi z niego prawami oraz wartościami. To jeszcze trwa. Współczesny
    człowiek żyje jeszcze, chociaż NIESTETY :-(( często już p o w ie r z c h o w n
    i e ,
    dziedzictwem chrześcijańskim. I to nie tylko w sferze zewnętrznego obyczaju.
    Wszystkie jego moralne pojęcia, wszystkie uzasadniające je wartości, liczne
    postawy - zarówno indywidualne, jak i społeczne - nawiązują jeszcze, często
    już nieświadomie, do chrystianizmu.
    Nietykalność ludzkiej osoby, szacunek dla człowieka i poszanowanie jego
    praw, równouprawnienie, szacunek dla słowa, dochowywanie układów i wiele
    innych wartości to pozostałości oddziaływania - wprost lub pośrednio -
    chrześcijaństwa.
    Ten wpływ chrześcijaństwa j e s z c z e ( I TU NASZA NADZIEJA TAKŻE DLA
    ZAMOŚCIA) trwa, lecz związek wielu ludzi z
    chrystianizmem w krajach dawniej chrześcijańskich słabnie. W wielu z tych
    krajów chrześcijański model życia nie ma już żadnego oficjalnego znaczenia.


    Dochodzi do tego, że autentyczni chrześcijanie, którzy publicznie
    przyznają się do wiary i moralności chrześcijańskiej,
    TRAKTOWANI SĄ już jako
    coś obcego, coś,
    co należy usunąć z życia publicznego,
    w najlepszym
    razie zepchnąćNA MARGINES TEGO ŻYCIA. Ich przekonania religijne już się nie
    liczą - ani w prawodawstwie, ani też w kształtowaniu życia społecznego,
    politycznego czy ekonomicznego. Nie są traktowane poważnie. Często są (no
    chyba nie trudno zgadnąć - janusz)
    w y ś m i e w a n e i w y s zyd z a n e przez współczesne areopagi.
    Publicznie
    przyznających się do swojej wiary chrześcijan toleruje się, a nawet wspomaga ich
    działania, ale tylko tam, gdzie spełniają funkcje społeczne i charytatywne;
    tam zwłaszcza, gdzie wspomagają lub zastępują państwo, zajmując się
    chorymi, upośledzonymi, starcami, patologiami itp.

    Zrodzone z filozofii oświeceniowej ateistyczne filozofie, które wpływały
    na świadomość milionów ludzi w XIX i w XX wieku, zakwestionowały
    chrześcijańskie widzenie świata i człowieka.
    Odrzuciły Boga i transcendentny wymiar rzeczywistości. Człowieka
    sprowadziły do jednego ze zwierząt, z wszystkimi tego praktycznymi
    konsekwencjami,
    co widać w wypadku aborcji, eutanazji, doświadczeń na ludzkich embrionach
    itd.
    Owe dechrystianizujące współczesny świat filozofie to przede wszystkim
    stworzony przez tzw. Szkołę Frankfurcką (Adorno, Horkheimer, Pollock), na
    bazie myśli Marksa, Gramsciego i Trockiego, neomarksizm, zwany inaczej
    Nową
    Lewicą,
    oraz rozwijający się od lat sześćdziesiątych XX wieku pod
    dużym wpływem myśli neomarksistowskiej postmodernizm.
    Filozofie te nie tylko odrzucają chrześcijańską wizję rzeczywistości i
    człowieka. One przekreślają dwadzieścia pięć wieków tradycji
    filozoficznej!!! (niesłychane! - janusz), która uznawała pojęcie obiektywnej
    prawdy i obiektywnego dobra. Są
    skierowane przeciwko wszelkim autorytetom. Ustalają apodyktycznie nowy
    stosunek do prawdy. Odrzucają metafizykę, a w konsekwencji transcendentny
    wymiar człowieka.
    Tak zwana Nowa Lewica, która ideowo przygotowała studencką rewoltę
    kulturową - wybuchłą spektakularnie na Zachodzie w 1968 roku, ale wpływającą
    przemożnie na świadomość wielu społeczeństw także dziś - odgrzała
    stare hasła rewolucji francuskiej. Sprowadzały się one do jednego
    głównego manifestu skierowanego do młodzieży europejskiej i amerykańskiej:
    "Niszczcie wszystko, co was niszczy".
    Znaczyło to ni mniej, ni więcej: "Niszczcie
    wszystkie struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne obecnego świata.
    Niszczcie istniejące instytucje i autorytety. Niszczcie dotychczasową
    moralność i dotychczasową etykę". Ideowi ojcowie owej kulturowej rewolucji dali
    nowym rewolucjonistom tzw. antyautorytarną ideologię, która głównego
    wroga tzw. postępowej młodzieży, niepozwalającego jej rzekomo na wolność
    i samorealizację, widziała w takich zwłaszcza instytucjach, jak:
    państwo,
    małżeństwo, rodzina, rząd, parlament, policja, armia, szkoła,
    uniwersytet, a w sposób s z c z e g ó l ny r
    eligia i Kościoły. tak tak (niesłychane)

    Stosownie do tej ideologii
    rewolucjoniści z lat 60. i następnych ODRZSUCILI chrześcijańską
    moralność jako moralność dobrą dla obozu koncentracyjnego, a nie dla wolnego
    współczesnego człowieka;
    odrzucili następnie dotychczasowe prawo, cały
    porządek społeczny, system szkolny,
    instytucję małżeństwa i rodzinę. Jako
    alternatywę stworzyli - w różnych miastach niemieckich i gdzie indziej -
    formy życia w tzw. komunach, z kompletną wspólnotą dóbr, żon, mężów,
    dzieci itd.
    Pod hasłem seksualnej emancypacji propagowali wolną miłość
    uprawianą bez żadnej odpowiedzialności. Jeden z ideologów owej "Nowej
    Lewicy", słynny Rudi Duschke, rzucił hasło, że należy niezależnie od
    podjętych w krajach zachodnich przez lewackich terrorystów spod znaku
    neomarksizmu
    (Bader-Meinhoff Bande, Czerwone Brygady itp.) krwawych prób zniszczenia
    porządku społecznego, etycznego i politycznego, podjąć tzw. długi marsz
    przez instytucje, tzn. zajmować stopniowo kluczowe dla życia kraju urzędy i
    stanowiska, aby w ten przede wszystkim sposób zrealizować program
    nakreślony przez neomarksistowską ideologię, aby dokonać rewolucji kulturowej,
    której celem jest zniszczenie starego ładu politycznego i społecznego, w tym
    także, jak wspominano wyżej, instytucji małżeństwa, rodziny, moralności
    chrześcijańskiej, religii itd. Pomysł Rudiego Duschkego udało się
    niestety w dużym stopniu zrealizować. Terroryzm lewacki z lat 70. i 80. został
    wprawdzie zdławiony, ale do władzy w dawniej chrześcijańskich krajach
    wybrani zostali demokratycznie neomarksiści, liberalni ateiści,
    rozpowszechniający kompletny relatywizm moralny i konsumpcjonizm postmoderniści
    itp.

    I DO CZEGO DOPROWADZIŁY TE DZIAŁANIA ( janusz dodał):: waaaażne bardzo
    Mogą
    teraz spokojnie, przy pomocy opanowanych przez siebie:
    parlamentów,
    zajętych instytucji, urzędów, szkół, uniwersytetów i MEDIÓW, a przede
    wszystkim wydawanego prawa, realizować d e m o n t a ż chrześcijaństwa.
    Ustanawiane
    przez nich konstytucje, prawa, karty i manifesty nie odwołują się już ani do
    Boga, ani do Dekalogu, ani do żadnych, niezależnych od woli demokratycznej
    większości, zasad moralnych. Sankcjonują bez przeszkód aborcję,
    eutanazję,
    tzw. małżeństwa homoseksualne (WIDZIMY co dzieje się w ciągu ostatnich miesięcy
    w Wielkiej Brytanii gdzie instytucjjom kościelnym ! rząd nakazuje przekazywac
    dzieci z sierocińców będących pod opieką tyego Kościoła!! Kościól zastanawia
    się czy nie zamknąć swych domów dzicka ) a tych którzy ośmialeaja się to
    krytykowac skreśla z listy oczekujących na dzieckko!!koniec mojegj wstawki

    1, osłabiają instytucję rodziny na
    korzyść wolnych związków, l a n s u j ą
    ma
    • januszx hedonizm, relatywizm, swobody moralne,CZ VII 23.01.07, 20:47

     Wproadzają materialistyczną wizję rzeczywistości,
     a realizowaną przez siebie antychrześcijańską, łamiącą prawo Boże i
     prawo naturalne rewolucję kulturalną starają się usilnie przenieść - tak
     jak to czynili niesławnej pamięci ideologowie komunistyczni - do innych
     krajów, w tym zwłaszcza do tych, w których chrześcijaństwo, chociaż
     osłabione, jest nadal żywe. Tak przecież należy zrozumieć wspomniane
     wcześniej wezwanie Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie uchwalenia w Polsce i
     Irlandii prawa do nieskrępowanej aborcji. Na razie są to apele i monity, które
     z wielkim zapałem podchwytują np. polskie aborcjonistki. Należy się
     jednak być może wkrótce spodziewać gróźb i jednoznacznych inwektyw pod
     adresem Kościoła jako "ciemnogrodu" i "dławiciela wolności", a może i
     szantaży - politycznych i ekonomicznych.

     Nie bez znaczenia dla kryzysowej sytuacji ideowej współczesnego
     chrześcijaństwa jest ideologia postmodernizmu.
     Stała się ona sposobem myślenia wielu współczesnych intelektualistów,
     wielu środowisk uniwersyteckich i wielu ludzi mediów, przez co jej
     oddziaływanie na świadomość milionów osób jest bardzo poważne.
     Postmodernizm głosi całkowity relatywizm poznawczy i moralny, neguje
     bowiem zarówno istnienie obiektywnej prawdy, jak i obiektywnego dobra; promuje
     skrajny egoistyczny indywidualizm, nieliczący się z dobrem wspólnym,
     praktyczny materializm, konsumpcyjny utylitaryzm, k o s m o p o l i t y zm, h
     e d o n i z m itd. W
     myśl ideologii postmodernizmu każdy może czynić, co chce, i zaniedbywać to,
     czego nie chce, ponieważ wszystko jest tyle samo warte, ponieważ nie
     istnieją żadne jednoznaczne zasady czy kryteria - ani poznawcze, ani moralne,
     ani żadne inne. Nadszedł czas niekrępowanej niczym, poza wydawanym
     demokratycznie przez liberalną większość parlamentarną prawem, swobody moralnej.
     Nikt nie ma prawa wzywać kogokolwiek do szacunku wobec prawdy, dobra itp.,
     ponieważ nie ma obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. Domaganie się od
     innych uznania czegoś za prawdę - powiadają postmoderniści - jest
     zwyczajną represją wobec tych, którzy tego poglądu nie uznają za prawdziwy.
     Prawda, według ideologii postmodernizmu, jest systemem władzy, a nie poznawaniem
     rzeczywistości, ponieważ rzeczywistości i tak nie da się poznać.
     Negując możliwość poznania prawdy obiektywnej, postmodernizm przekreśla
     dwa i pół tysiąca lat istnienia i rozwoju filozofii oraz nauki,
     pretendujących do poznania prawdy. Odpowiadając na tak bardzo dziś istotne
     pytanie
     "Kim jest człowiek?", postmodernizm propaguje model kosmopolity, obywatela
     świata, bez ojczyzny, bez domu, bez stałych wartości, bez pracy nad
     charakterem, a także bez jakichkolwiek ideałów, stałych wartości, poczucia
     tożsamości i bez wychowania, ponieważ każde wychowanie ogranicza i wypacza,
     jak mówił jeden z prekursorów tej ideologii - Jan Jakub Rousseau.
     Postmodernizm nie stara się, generalnie biorąc, nawet odpowiedzieć na pytanie,
     kim
     w swojej istocie jest człowiek. Doradza mu tylko, jak powinien żyć, aby
     przeżyć życie jak najprzyjemniej, doznając jak najmocniejszych wrażeń.
     Winien więc przede wszystkim nastawić się na zabawę, żyć według jedynej
     słusznej zasady, tj. zasady przyjemności, korzystając z każdej
     nadarzającej się ku temu okazji.
     Postmodernizm to przykład buntu przeciw prawdzie, przeciw autorytetowi
     rozumu, który stworzył zachodnią cywilizację, oraz przeciw wszelkiej etyce
     kodeksowej, domagającej się stosowania w życiu stałych zasad. Proponowana
     przez tę orientację rezygnacja z prawdy i rozumu prowadzi do irracjonalizmu,
     samowoli moralnej, a w konsekwencji do nowoczesnego, gorszego niż dawne,
     barbarzyństwa, które zresztą przetacza się już przez nasze współczesne
     życie. Ideologia postmodernizmu prowadzi przy tym do całkowitej atomizacji
     ludzi pozbawionych oparcia w stałych wartościach; ludzi wykorzenionych z
     tradycji, religii i kultury; ludzi, których w wielu konsumpcyjnych zachodnich
     społeczeństwach już nic ze sobą nie łączy - poza walką o pieniądze i
     utrzymanie dobrobytu.
     Jednak nawet przekonany wyznawca postmodernizmu, jeśli tylko stać go na
     refleksję, nie potrafi zrelatywizować pewnych faktów. Nie potrafi wykluczyć
     zagrożeń, które czyhają na jego życie i zdrowie. Nie potrafi
     zapomnieć, że z każdym dniem zbliża się nieuchronnie do śmierci. Nie potrafi
     odrzucić pytania, jaki jest sens jego życia i cierpienia, które musi znosić
     on bądź inni ludzie wokół niego, itd.
     Dlatego nawet taki postmodernista, który za swoją przyjął
     nietzscheńską teorię śmierci Boga osobowego, odczuwa potrzebę przezwyciężenia
     lęku
     przed unicestwieniem oraz tęsknotę za jakąś religią. Szuka więc religii
     dla siebie stosownej. Religii wygodnej, odpowiadającej duchowi
     konsumpcjonizmu, tzn. takiej religii, która dawałaby mu komfort poczucia
     bezpieczeństwa w zaświatach, która pełniłaby funkcję terapeutyczną,
     podejmowałaby
     wszechstronną działalność charytatywną oraz dawałaby określone
     przeżycia uczuciowe. Szuka więc religii, która niczego nie wymaga, która nie
     stawia żadnych zobowiązań doktrynalnych czy moralnych, która nie mówi o
     jakichkolwiek przykazaniach, o odpowiedzialności przed nadprzyrodzonym sądem;
     religii bez żadnych religijnych instytucjipraw3 objawionych , aytorytetów
     (...)
     Nie lękajcie się światłości Chrystusa! Jego światłość jest blaskiem prawdy.
     Pozwólcie się Mu oświecić wszystkie narody ziemi, pozwólcie się otoczyć Jego
     miłości, a znajdziecie drogę pokoju. Niech się tak stanie! "
     Bendykt XVI I 2007r.
     • siemensik1 Re: hedonizm, relatywizm, swobody moralne,CZ VII 24.01.07, 00:26
      janek im bardziej sie denerwujesz ty wiecej wklejasz hehhehehehehehe:)
      • marius68 Re: hedonizm, relatywizm, swobody moralne,CZ VII 24.01.07, 09:46
       A nie prościej Janusz umieścić link gdzie ten tekst jest w oryginale?
       A samemu napisać parę słów, tak od siebie świadczączych że przeczytało się ten tekst i zachęcić
       forumowiczów tak by inni go przeczytali.
       Zawsze myślałem że forum to jest miejsce do wymiany własnych poglądów, a nie nachalnym
       prezentowaniem cudzych.

       W tym śnieżnym dniu pozostawiam Ci to Janusz do przemyśleń.
       Pozdrawiam
       Mariusz
  • januszx W poszukiwaniu prawdy dobra i piękna..śladami JPII 25.01.07, 18:38
   Przedstawiam Moi Drodzy dalszy ciąg cz VIII wykładu prof. Wielgusa , chciałbym
   podkreślić ,że warto przeczytać jest tu wiele mądrych słów a co z tym zrobicie
   to juz zależy od wolnej woli ciesze sie MAriusz che dyskutiować na temat tego
   artykułu Pozdrawiam


   "Popyt rodzi podaż. Nie dziwmy się więc, że w ostatnich dziesiątkach lat
   odnotowujemy niezwykle dynamiczny rozwój religijnych czy też
   pseudoreligijnych kultów, w których nie ma żadnych wymagań i w których wszystko
   jest
   dozwolone.
   Przy okazji rozwijają się różne kulty zbrodnicze, satanistyczne i inne,
   niszczące osobowość zwabionych wyznawców, zmuszające ich do
   niewiarygodnych praktyk, a nawet do samobójstw.
   Jest to zrozumiałe. Tam, gdzie zamiera prawdziwa religia, natychmiast
   pojawiają się ciemne, irracjonalne kulty, niemające oparcia w niczym poza
   imaginacją, a często zimną kalkulacją sprytnych, samozwańczych mesjaszów.
   Współcześnie pojawiające się w poganiejących społeczeństwach kulty
   ujawniają olbrzymi zamęt moralny i intelektualny naszych czasów. Stanowią one
   najczęściej coś w rodzaju gigantycznej rupieciarni, poskładanej z
   odłamków dawnych religii, ułożonych pod gust współczesnych ludzi, którzy po
   odejściu od prawdziwej religii rozpaczliwie poszukują jej namiastki. Gdy
   człowiek przestaje wierzyć w prawdziwego Boga, wówczas zaczyna wierzyć w
   byle co. Wówczas zostaje wydany na pastwę tego, co chaotyczne, absurdalne,
   irracjonalne, a nawet zbrodnicze; na pastwę tego, co jest karykaturą Boga, a
   więc na pastwę samego szatana.
   Poza prowadzącymi do ateizacji i dechrystianizacji współczesnych
   społeczeństw ideologiami i filozofiami, oddziaływującymi zwłaszcza przy pomocy
   mediów, ale także uniwersytetów, szkół i innych instytucji,
   zrelatywizowanie objawionego przez Boga chrześcijańskiego obrazu świata i
   człowieka
   jest w pewnej mierze także wynikiem ideologicznie interpretowanego rozwoju
   nowożytnej nauki i technologii.
   W dawnych wiekach naukowy i technologiczny postęp przebiegał bardzo wolno,
   wprost niepostrzegalnie. Dlatego świat jawił się ludziom jako niezmienny
   i statyczny. Wszystko miało w nim swoje określone miejsce, w tym także
   Kościół, chrześcijańska wiara i moralność. Znakiem nowych czasów są
   dynamiczne, przełomowe zmiany następujące w nauce, a poprzez nią w życiu
   ludzkim. Te wszystkie, dokonujące się wprost w geometrycznym postępie
   zmiany, wyrzucają z ludzkiej świadomości statyczny obraz rzeczywistości, ze
   stałym w niej miejscem dla Kościoła, powodując przekonanie, że wszystko
   ulega zmianom, i to nie tylko w sferze cywilizacyjnej czy kulturowej, lecz
   także w sferze prawd wiary oraz zasad moralnych. Biblijny obraz świata i
   człowieka jako Bożego stworzenia porzucany jest przez miliony dawnych
   chrześcijan
   na rzecz obrazu darwinistycznego, który pokazuje świat i człowieka
   wyłącznie jako produkty materii rozwijającej się ewolucyjnie, według prawa
   bezwzględnej walki o byt. To, co kilkadziesiąt a nawet kilkanaście lat temu
   było nie do pomyślenia, dziś jest faktem.
   Tak więc stary świat, w którym religia głosząca niezmienne prawdy i
   zasady moralne określała życie indywidualne i społeczne, już zniknął.
   ,NOWA CYWILIZACJA w której ŻYJEMY, z jednej strony stanowi dla ludzkości
   wielkie b ł o g o s ł a w i e ń s tw o (NIE możemy zapominac o POZYTYWACH ,
   KTÓRYCH PRZECIEZ TEŻ JEST DUZO jANUSZ), ułatwiając i przedłużając nam życie,
   ale z
   drugiej strony zagraża człowiekowi na różne sposoby, między innymi przez
   to, że u g r u n t o w a ł a w jego m e n t a l n o ś c i świadomość
   kompletnego rozdziału
   między Stwórcą a stworzeniem, że w y e l i m i n o w a ł a z życia ludzkiego
   boski
   pierwiastek, że następnie PODWAŻYŁA wartość chrześcijańskiej wiary i
   moralności, a przez to zagroziła samemu człowieczeństwu.
   Rozwój nauki i technologii potrzebuje wolności. Kościół to rozumie i
   akceptuje. Przez całą swoją historię rozwijał, wspierał i promował
   naukę. Ale jednocześnie Kościół wzywa dziś ustami Jana Pawła II ludzi
   nauki, twórców i filozofów do tego, aby poszukując prawdy , dobra i piękna,
   kierowali się obiektywnymi z a s a d a m i etycznymi i prawidłowo ukształtowanym
   sumieniem; by zrozumieli, że autonomia nauki kończy się tam, gdzie prawe
   sumienie uczonego rozpoznaje zło.
   • januszx Restytucja chrześcijańskich wartości cz IX 25.01.07, 18:53
    Przedstawiam tu dlaszy ciąg spojrzenia Arcybiskupa Wielgusa na wspólczensy
    świat i osmielam sie wstawić swoje odnieniseie i dlatego wydaje mi sie ,że
    bardziej przejrzyście jest gdy tekst podany jest tutaj w kolejnych odcinkach ,
    poza tym tak jak mówił Mariusz , każdy będzie mógł odniśc się do poszczególnych
    fragmentów , a jeśl Kogoś interesuja inne tematy warto wstapic do innego watku:-
    ) , chociaz myslę ,że warto i tutaj sobie poczytać
    pozdrawiam serdecznie
    J


    "Nauka i technologia same w sobie są dobre. To one pomagają człowiekowi
    rozumnie i dobrze zarządzać daną mu przez Stwórcę w opiekę przyrodą.
    Jednak pozbawione wymiaru moralnego, przekraczającego materię i naturę,
    niosą ludzkości rozczarowanie, zniszczenie i degradację. Do tego prowadzą
    nieliczące się z zasadami jakiejkolwiek etyki prace nad coraz to nowszymi
    środkami zagłady oraz doświadczenia prowadzone na ludzkich embrionach.
    W tej zupełnie nowej ideowo sytuacji Kościoły i wspólnoty religijne
    winny współczesnemu człowiekowi, tak bardzo zawładniętemu przez sekularyzm i
    konsumpcjonizm, wyraźnie uświadamiać to, co czyniły zawsze, a
    mianowicie, że należy on nie tylko do świata materii, lecz także do świata
    ducha,
    że mieszka w nim pierwiastek nieskończony i że nic ani nikt na tym
    świecie nie jest w stanie dać mu pełnego szczęścia, za którym tęskni jego
    serce i które znaleźć może tylko w Bogu.
    Człowiekowi współczesnemu należy uświadamiać, że mimo iż świat,
    nauka, technika, ideologie i całe życie bez przerwy się zmieniają, to jednak
    prawo Boże, Dekalog, Ewangelia, wartości chrześcijańskie są niezmienne,
    ponadczasowe, odpowiednie dla wszystkich ludzi z wszystkich czasów i że
    nigdy nie wolno ich porzucać. Crux stat, dum volvitur orbis - "Mimo że świat
    się stale zmienia, Krzyż stoi w miejscu" - modli się Kościół w swojej
    liturgii.
    Jeśli ludzkość chce się wydobyć ze straszliwego chaosu ideowego i
    moralnego, w którym od lat coraz bardziej TONIE, musi na nowo stanąć na twardym
    fundamencie Bożych przykazań, musi przywrócić biblijny obraz człowieka
    jako Bożego stworzenia i obrazu. Ten ład moralny i taki obraz człowieka
    powinny leżeć u p o d s t a w wydawanych przez parlamenty p r a w oraz u
    podstaw
    programów w y c h o w a wc z y ch, ed u ka c y j n y ch, politycznych i
    społecznych, jeśli mają
    rodzić dobro, a nie zło.

    RESTYTUCJA CHRZESCIJAŃSKICH WARTOŚCI we współczesnych pluralistycznych
    społeczeństwach jest trudna, ale m o ż l i w a.
    Religijny, światopoglądowy, narodowościowy, kulturowy pluralizm
    współczesnych, dawniej bardzo jednorodnych społeczeństw, jest faktem. Nie
    powinno
    się go ani gloryfikować, ani demonizować. Pluralizm ludzi różniących
    się przekonaniami, pochodzeniem, religią itd., a jednak żyjących obok
    siebie w pokoju i wzajemnym szacunku, jest konieczny (tutaj POZWOLE SOBIE
    NAWIĄZAĆ DO NASZEGO ZAMOJSKIEGO PODWÓRKA , NA KTÓRYM PRZECIEŻ CZĘSTO BYWAŁ
    aRCYBISKUP sTANISŁAW, xchoc wróće do czasów wczxeśniejszych czyli do okresu
    Jana Zamoyskiego , gdy wielki kanclerz sprowadził do Zamościa ludzi różnych
    NARODOWOŚCI I WYZNAŃ A SAM BYŁ PRZECIEŻ GORLIWYM KATOLIKIEM , SZCZERZE ODDANYM
    Matce Najświętszej , ASL3E WYCHODZĄĆ Z EWANGELICZNYCH ZAAD MIŁOŚCI blzniego i
    zasad etycznych wspólnych wszystkim potrafił zaprowadzić wspaniały porządek ,
    bedacy wzorem dla innych krajów i regionów W TYM MIEJSCU WARTO PORÓWNAC
    SYTUCAJE NASZEGO PODÓRKA Z KRAJAMI NIENIECKIMI GDZIE OBOWIĄZYWAŁZA ZASADA CUIS
    REFIE EIUS RELIGIO i nie było miejsca dla ludzi rózniących się od wyznańaia
    akceptowanego przez Władcę ,- janusz.)
    dc WYKŁADU..., ale nie jest w stanie
    spełnić roli czarodziejskiej formuły, za pomocą której można by rozwiązać
    wszystkie problemy społeczne, jak to ciągle głoszą współczesne a r e o p a gi.

    Pluralizm pojęty jako akceptowanie wszelkich różnic nie jest w stanie
    wywołać impulsów, które mogłyby ludzi ze sobą łączyć. Nie ma on w sobie
    żadnej integrującej siły. Przeciwnie, im wyraźniej wyakcentowywane są
    sprzeczne ze sobą poglądy światopoglądowe i polityczne, tym bardziej
    rozchodzą się siły społeczne. Gdyby ustanowiono absolutny pluralizm - każde
    społeczeństwo rozpadłoby się. Pokojowe współżycie w społeczeństwie
    wymaga jakiejś wspólnej zasady, WSPólnej BAZY, która byłaby ponad
    wszelkimi - ideologicznymi i kulturowymi - różnicami. Taką bazą może być tylko
    wspólna płaszczyzna wartości etycznych. Przez wieki stanowiło ją
    chrześcijaństwo. Obecnie liberalne społeczeństwa całkowicie ją
    zakwestionowały. Co proponują w zamian? Na jakiej wspólnej płaszczyźnie chcą
    zjednoczyć Europę?\
    NIE WYSTARCZY jednoczenie jej na bazie korzyści ekonomicznych.
    Bez bazy zbudowanej z wartości ideowych i duchowych nie da się tak naprawdę
    Europy zjednoczyć i rozwinąć. M ó w i o tym c i ą g l e w swoim nauczaniu
    O j ci e c Ś w i ę ty . Społeczeństwo, w którym zatracony zostanie konsens
    odnośnie
    do elementarnych duchowych wartości, zmierza do anarchii, a następnie -
    wcześniej czy później - do dyktatury, która nikogo nie pytając o zgodę,
    siłą narzuci społeczeństwu swoje, najczęściej okrutne, normy i wartości.
    Przestrzegają przed tym mądrzy mężowie stanu. Mówił już o tym
    dwadzieścia cztery wieki temu Platon.
    Kościół w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stanął świadomie wobec
    rzeczywistości, przyjmując do wiadomości współczesny pluralizm i
    nowoczesną demokrację. Docenił też proces rozwoju społeczeństw w kierunku
    współczesnego, wolnego od totalitaryzmu, demokratycznego i pluralistycznego
    państwa. W głoszonej przez siebie nauce od lat mocno akcentuje godność
    ludzkiej osoby i jej niezbywalne prawa, do których należy wolność sumienia i
    wolność religijna. Co więcej, Kościół jednoznacznie zaakceptował model
    państwa charakteryzujący się pluralizmem i neutralnością
    światopoglądową nowoczesnej demokracji. Zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego
    II poleca
    katolikom przyjazną współpracę z różnymi grupami społecznymi,
    skupiającymi ludzi o chrześcijańskim i niechrześcijańskim światopoglądzie, w
    budowaniu sprawiedliwego, solidarnego w dobru i pokojowego społeczeństwa.
    Demokratyczny system ustrojowy Kościół określa jako moralne zadanie dla
    każdego człowieka i każdego społeczeństwa.
    • januszx CZY można jednoczyc tylko na bazie ekonom.? czX. 25.01.07, 19:05

     jak za Ewangelią uczy Jego Eminencja są wartości stałe jak
     "prawo Boże, Dekalog, Ewangelia, wartości chrześcijańskie są niezmienne"

     dc.

     "Nauka i technologia same w sobie są dobre. To one pomagają człowiekowi
     rozumnie i dobrze zarządzać daną mu przez Stwórcę w opiekę przyrodą.
     Jednak pozbawione wymiaru moralnego, przekraczającego materię i naturę,
     niosą ludzkości rozczarowanie, zniszczenie i degradację. Do tego prowadzą
     nieliczące się z zasadami jakiejkolwiek etyki prace nad coraz to nowszymi
     środkami zagłady oraz doświadczenia prowadzone na ludzkich e m b r i o n a c h.

     W tej zupełnie nowej ideowo sytuacji Kościoły i wspólnoty religijne
     winny współczesnemu człowiekowi, tak bardzo zawładniętemu przez sekularyzm i
     konsumpcjonizm, wyraźnie uświadamiać to, co czyniły zawsze, a
     mianowicie, że należy on nie tylko do świata materii, lecz także do świata
     ducha,
     że mieszka w nim pierwiastek nieskończony i że nic ani nikt na tym
     świecie nie jest w stanie dać mu pełnego szczęścia, za którym tęskni jego
     serce i które znaleźć może tylko w Bogu.
     Człowiekowi współczesnemu należy uświadamiać, że mimo iż świat,
     nauka, technika, ideologie i całe życie bez przerwy się zmieniają, to jednak
     prawo Boże, Dekalog, Ewangelia, wartości chrześcijańskie są niezmienne,
     ponadczasowe, odpowiednie dla wszystkich ludzi z wszystkich czasów i że
     nigdy nie wolno ich porzucać. Crux stat, dum volvitur orbis - "Mimo że świat
     się stale zmienia, Krzyż stoi w miejscu" - modli się Kościół w swojej
     liturgii.
     Jeśli ludzkość chce się wydobyć ze straszliwego chaosu ideowego i
     moralnego, w którym od lat coraz bardziej TONIE, musi na nowo stanąć na twardym
     fundamencie Bożych przykazań, musi przywrócić biblijny obraz człowieka
     jako Bożego stworzenia i obrazu. Ten ład moralny i taki obraz człowieka
     powinny leżeć u p o d s t a w wydawanych przez parlamenty p r a w oraz u
     podstaw
     programów w y c h o w a wc z y ch, ed u ka c y j n y ch, politycznych i
     społecznych, jeśli mają
     rodzić dobro, a nie zło.

     RESTYTUCJA CHRZESCIJAŃSKICH WARTOŚCI we współczesnych pluralistycznych
     społeczeństwach jest trudna, ale m o ż l i w a.
     Religijny, światopoglądowy, narodowościowy, kulturowy pluralizm
     współczesnych, dawniej bardzo jednorodnych społeczeństw, jest faktem. Nie
     powinno
     się go ani gloryfikować, ani demonizować. Pluralizm ludzi różniących
     się przekonaniami, pochodzeniem, religią itd., a jednak żyjących obok
     siebie w pokoju i wzajemnym szacunku, jest konieczny (tutaj POZWOLE SOBIE
     NAWIĄZAĆ DO NASZEGO ZAMOJSKIEGO PODWÓRKA , NA KTÓRYM PRZECIEŻ CZĘSTO BYWAŁ
     aRCYBISKUP sTANISŁAW, xchoc wróće do czasów wczxeśniejszych czyli do okresu
     Jana Zamoyskiego , gdy wielki kanclerz sprowadził do Zamościa ludzi różnych
     NARODOWOŚCI I WYZNAŃ A SAM BYŁ PRZECIEŻ GORLIWYM KATOLIKIEM , SZCZERZE ODDANYM
     Matce Najświętszej , ASL3E WYCHODZĄĆ Z EWANGELICZNYCH ZAAD MIŁOŚCI blzniego i
     zasad etycznych wspólnych wszystkim potrafił zaprowadzić wspaniały porządek ,
     bedacy wzorem dla innych krajów i regionów W TYM MIEJSCU WARTO PORÓWNAC
     SYTUCAJE NASZEGO PODÓRKA Z KRAJAMI NIENIECKIMI GDZIE OBOWIĄZYWAŁZA ZASADA CUIS
     REFIE EIUS RELIGIO i nie było miejsca dla ludzi rózniących się od wyznańaia
     akceptowanego przez Władcę ,- janusz.)
     dc WYKŁADU..., ale nie jest w stanie
     spełnić roli czarodziejskiej formuły, za pomocą której można by rozwiązać
     wszystkie problemy społeczne, jak to ciągle głoszą współczesne a r e o p a gi.

     Pluralizm pojęty jako akceptowanie wszelkich różnic nie jest w stanie
     wywołać impulsów, które mogłyby ludzi ze sobą łączyć. Nie ma on w sobie
     żadnej integrującej siły. Przeciwnie, im wyraźniej wyakcentowywane są
     sprzeczne ze sobą poglądy światopoglądowe i polityczne, tym bardziej
     rozchodzą się siły społeczne. Gdyby ustanowiono absolutny pluralizm - każde
     społeczeństwo rozpadłoby się. Pokojowe współżycie w społeczeństwie
     wymaga jakiejś wspólnej zasady, WSPólnej BAZY, która byłaby ponad
     wszelkimi - ideologicznymi i kulturowymi - różnicami. Taką bazą może być tylko
     wspólna płaszczyzna wartości etycznych. Przez wieki stanowiło ją
     chrześcijaństwo. Obecnie liberalne społeczeństwa całkowicie ją
     zakwestionowały. Co proponują w zamian? Na jakiej wspólnej płaszczyźnie chcą
     zjednoczyć Europę?\
     NIE WYSTARCZY jednoczenie jej na bazie korzyści ekonomicznych.
     Bez bazy zbudowanej z wartości ideowych i duchowych nie da się tak naprawdę
     Europy zjednoczyć i rozwinąć. M ó w i o tym c i ą g l e w swoim nauczaniu
     O j ci e c Ś w i ę ty . Społeczeństwo, w którym zatracony zostanie konsens
     odnośnie
     do elementarnych duchowych wartości, zmierza do anarchii, a następnie -
     wcześniej czy później - do dyktatury, która nikogo nie pytając o zgodę,
     siłą narzuci społeczeństwu swoje, najczęściej okrutne, normy i wartości.
     Przestrzegają przed tym mądrzy mężowie stanu. Mówił już o tym
     dwadzieścia cztery wieki temu Platon.
     Kościół w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stanął świadomie wobec
     rzeczywistości, przyjmując do wiadomości współczesny pluralizm i
     nowoczesną demokrację. Docenił też proces rozwoju społeczeństw w kierunku
     współczesnego, wolnego od totalitaryzmu, demokratycznego i pluralistycznego
     państwa. W głoszonej przez siebie nauce od lat mocno akcentuje godność
     ludzkiej osoby i jej niezbywalne prawa, do których należy wolność sumienia i
     wolność religijna. Co więcej, Kościół jednoznacznie zaakceptował model
     państwa charakteryzujący się pluralizmem i neutralnością
     światopoglądową nowoczesnej demokracji. Zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego
     II poleca
     katolikom przyjazną współpracę z różnymi grupami społecznymi,
     skupiającymi ludzi o chrześcijańskim i niechrześcijańskim światopoglądzie, w
     budowaniu sprawiedliwego, solidarnego w dobru i pokojowego społeczeństwa.
     Demokratyczny system ustrojowy Kościół określa jako moralne zadanie dla
     każdego człowieka i każdego społeczeństwa.
     • januszx JPII o demokracji dąrzącej do totalitaryzmu moraln 25.01.07, 19:20
      Jan PAweł II przestrzehgał nas ,że demokracja może prowadzić do totalitaryzmu
      i anarchii morlanej Pan Jezus wzywa do maksymalizmu...i jakże mądre pouczające
      KAzanie na Górze...


      cd..
      "Czy w tej sytuacji możliwe jest ustalenie wspólnej, trwałej, niezależnej
      od zmiennych ludzkich poglądów podstawy życia społecznego?
      Wydaje się,że nie. Odrzucenie obiektywnych norm moralnych prowadzi
      automatycznie do
      etycznej dowolności i daje możliwość manipulacji społeczną moralnością.
      Jeżeli odrzuci się odpowiedzialność przed Bogiem, to pozostaje tylko
      odpowiedzialność przed ludźmi.
      Rodzi się pytanie: Przed jakimi ludźmi?
      Jedynie przed ciągle zmieniającą się większością parlamentarną, która w
      pewnych warunkach może ustanowić najbardziej barbarzyńskie prawa,

      jeśli nie musi się liczyć z ponadludzkimi normami.
      Jan Paweł II, p r z e m aw i a j ą c
      kilka lat temu w polskim parlamencie, nie bez powodu mocno podkreślał, że
      d e m o k r a c j a sama siebie nie uzasadnia, że także może doprowadzić do
      swego
      rodzaju t o t a li t a r y z m u i anarchii MORALNEJ, jeśli nie będzie chciała
      liczyć
      się z Dekalogiem.

      Jak powiedziano wyżej, państwo, chcąc zadowolić moralne przekonania -
      lub ich brak - wszystkich obywateli, a przynajmniej ich zdecydowanej
      większości, ustala minimalny wspólny mianownik moralny, który tak naprawdę
      zezwala
      na wszystko, na wszelką anomalię, której przykładem są ostatnio
      małżeństwa homoseksualne, a nawet na zbrodnicze działanie - jak to jest w
      wypadku aborcji czy eutanazji. Tak zwane prawa człowieka, o których ciągle się
      dziś mówi, przy stosowaniu doktryny pozytywizmu prawnego nie stanowią
      żadnej stałej odwoławczej instancji, skoro ustalane są demokratycznie przez
      większość parlamentarną, względnie w referendum, a przy nowej
      konfiguracji politycznej mogą być wkrótce całkowicie zmienione.
      Co to oznacza d l a na u c z a n i a Kościoła i dla ży c i a chrześcijan?
      Oznacza
      wielki problem.

      Ani Kościół jako taki, ani poszczególny chrześcijanin nie mogą się
      godzić na minimalizm etyczny w swoim życiu, ponieważ Chrystus go nie
      głosił.
      Przeciwnie, Chrystus wzywał do etycznego m a k s y m a l i z m u. Wystarczy w
      tym
      miejscu przywołać treść Kazania na Górze, które nazywane jest
      Konstytucją
      Królestwa Bożego. Pozostaje ono w jawnej sprzeczności z konsumpcyjnym
      światopoglądem, który stał się światopoglądem współczesnych ludzi,
      żyjących - bądź robiących wszystko, aby żyć - w zmaterializowanych,
      nastawionych tylko na dobrobyt i zabawę społeczeństwach.
      Etos Kazania na Górze
      jest wyzwaniem i zakwestionowaniem światopoglądu i sposobu życia
      współczesnych z s e k u l a r y z o w a n y c h społeczeństw. To dlatego Jezus
      z a p o w i e d z i a ł swoim
      uczniom o d r z u c e n i e i prześladowanie ze strony tych społeczeństw. Gdy
      więc
      my, chrześcijanie, napotykamy w życiu publicznym, w mediach i gdzie
      indziej, otwarty atak na Kościół i jego doktrynę moralną, gdy widzimy
      wyszydzanie chrześcijańskiej wiary, bluźnierstwa, świętokradztwa i
      nagłaśnianą przez potężne siły złośliwą radość z powodu moralnych upadków
      przedstawicieli Kościoła, to powinniśmy sobie wówczas uświadomić, że nie
      są to sporadyczne przypadki, lecz zapowiedziana przez Chrystusa reguła,
      według której antychrystusowy świat traktuje i traktował będzie Jego
      wiernych wyznawców.
      Jak współczesnym ludziom głosić naukę o wyrzeczeniu się samego siebie,
      ofierze, konieczności pokuty i dźwiganiu krzyża? Jak w świecie walk,
      kłótni, konfliktów, nienawiści, zazdrości, zemsty - według powszechnie
      stosowanej żydowskiej zasady oko za oko, ząb za ząb - wzywać współczesnego
      człowieka do miłości bliźniego, w tym także nieprzyjaciół? Jak
      wzywać go do kroczenia przez życie wąską, pełną cierni i kamieni ścieżką,
      gdy on chce jechać w luksusowym aucie wygodną autostradą? Chce jechać
      taką wygodną drogą także w życiu religijnym, ponieważ nawet religię i
      Boga traktuje jako dobra konsumpcyjne, które powinny mu służyć. To nie on ma
      służyć Bogu, to Bóg ma służyć jemu, żeby był zdrowy, bogaty, żeby
      żył jak najdłużej i żeby go w życiu nic nie gnębiło. W sytuacji
      systematycznego demontażu chrześcijańskiego depozytu wartości t r u d n o dziś
      ŻYĆ autentycznie PO CHRZESCIJAŃSKU. Trzeba po prostu płynąć p o d PRĄD.
      Trzeba być przygotowanym na to, że będzie się z n i e na w i d zo ny m za
      wierność
      Chrystusowi, za to, że nie idzie się szeroką drogą pogańskiego życia.

      Jak ma spełniać swoją ponadczasową misję głoszenia Ewangelii w
      spoganiałym świecie Kościół, który sam także przeżywa trudności.
      K a t o l i c y
      również ulegają wkraczającym do ich życia szerokim frontem egoizmowi,
      hedonizmowi, sekularyzmowi, konsumcjonizmowi i pluralizmowi teologicznemu,
      wyrażającemu się w subiektywnym, w y b i ó r c z ym traktowaniu prawd wiary
      i zasad
      moralnych; w odchodzeniu od życia sakramentalnego, zwłaszcza od sakramentu
      pokuty; w zaniku modlitwy; w kierowaniu się tylko tak zwanym prywatnym
      sumieniem, ukształtowanym nie w oparciu o doktrynę chrześcijańską, lecz
      ateistyczny liberalizm;
      w nieliczeniu się z nauką Kościoła odnośnie do spraw
      współżycia seksualnego; w antykoncepcji, aborcji itd. Nawet niektórym
      znanym zachodnim teologom chciałoby się dziś postawić pytanie: Czy naprawdę
      wierzysz jeszcze w boskość Jezusa i jedyność Jego zbawczej misji? Czy ty
      naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie zmarłych, w Sąd Ostateczny i w życie
      wieczne?
      "Obecna fala ataków na Kościół katolicki w Polsce BARDZIEJ niż
      szczerym poszukiwaniem przejrzystości i prawdy pod wieloma aspektami wydaje się
      być dziwnym p r z y m i e r z e m: między ówczesnymi
      o p r a w c a m i i innymi przeciwnikami
      Kościoła, a także z e m s t ą tych, którzy niegdyś go prześladowali, a zostali
      ZWYCIĘŻĘNI w i a r ą i pragnieniem wolności narodu polskiego."
      Rzecznik Stolicy Apostolskiej 08.01.2007r.
      • januszx "Wy jesteście solą ziemi,wyjesteście światł.cz XII 25.01.07, 19:26
       Utrata jedności w sprawach wiary i moralności jest rzeczą straszną dla
       Kościoła. To na tym tle dochodziło w historii do tragicznych rozłamów
       wśród chrześcijan.
       Nie bez powodu Jezus na krótko przed swoją śmiercią w
       słynnej modlitwie arcykapłańskiej
       tak bardzo prosił swego i naszego Ojca
       o jedność wśród uczniów, wśród nas - chrześcijan.(teRAZ MAMY TYDZIE N O JEDNOŚC
       CHRZŚCIAJAN , ILE KRÓKÓW WYKONALI paN PaWEŁ II i Bendeykt VII na drodze do
       jedności ..czyż to nie piekne...janusz)

       Jedność w wierze i moralności jest podstawowym wyzwaniem, które stoi
       dziś przed każdym z nas.
       Następnym wyzwaniem są słowa, które Chrystus skierował do swoich
       Apostołów i do nas - Jego współczesnych uczniów:
       "Wy jesteście solą ziemi,
       wy jesteście światłością świata

       Nie możemy zwietrzeć w wyznawaniu - słowem i życiem - Chrystusowej
       wiary. Nie wolno nam przygasić ewangelicznego światła, którym ma być nasze
       świadectwo dawane o Chrystusie przed ludźmi.
       NIE w o l n o nam dopasowywać swoich poglądów i swojego życia do publicznej
       opinii, kształtowanej dziś medialnie przez a t e i s t ó w , a g n o s t y k ó
       w,
       l i b e r a ł ó w moralnych i relatywistów.

       Życie każdego z nas powinno być otwartą
       dla każdego człowieka - wierzącego i niewierzącego - żywą Biblią, żywym
       ś w i a d e c t w e m wiary.
       Chrystus n i e może b y ć w naszym życiu
       tradycją,folklorem, zwyczajem, historią i kulturą.
       Chrystus ma być ciągle, tak jak był
       dla swoich uczniów przez dwa tysiące lat - Drogą, PRADWĄ I ŻYCIEM.

       Nie wolno nam także izolować się od świata i tworzyć sobie zamkniętych
       dla innych ludzi bezpiecznych enklaw. Obraz Kościoła to obraz
       pielgrzymującego przez historię Ludu Bożego, pielgrzymującego nie osobno, lecz z
       całą ludzkością, do której został posłany z nakazem misyjnym i ma go
       głosić - w czas i nie w czas, w każdych okolicznościach i każdemu, choćby
       nie wiem jak wrogo się do niego odnosił. Nie jest rzeczą łatwą
       realizowanie przez Kościół, czyli PRZEZ NAS, aggiornamento Kościoła - do czego
       wzywał sobór. N i e jest ł a tw o być w środku świata i nie ulec jego ideologii,
       co więcej - nawrócić go, bo nawracanie ludzkich serc jest głównym ZADANIEM
       KOŚCIOŁA...

       --
       "Obecna fala ataków na Kościół katolicki w Polsce BARDZIEJ niż
       szczerym poszukiwaniem przejrzystości i prawdy pod wieloma aspektami wydaje się
       być dziwnym p r z y m i e r z e m: między ówczesnymi
       o p r a w c a m i i innymi przeciwnikami
       Kościoła, a także z e m s t ą tych, którzy niegdyś go prześladowali, a zostali
       ZWYCIĘŻĘNI w i a r ą i pragnieniem wolności narodu polskiego."

       Rzecznik Stolicy Apostolskiej 08.01.2007r.


       • januszx Trudna ścieżka m ł o d y c h s e r c cz.XIII 25.01.07, 19:40
        Dlaczego wstawiam ten tekst ? gdyż nie potrafie pogodzic się z faktem ,że tak
        wielki ,mądry człowiek jak Arcybiskup Stanisław Wielgus, człowiek wychowany w
        tradycyjnej polskiej , chrześcijańskiej, podzamojskiej rodzinie (jak wielu z
        nas został tak okrutnie potraktowany przed aeropagi medialne finansowe,
        polityczne i gdzie szukac odpowiedzi na pytanie dlaczego tak bardzo obawiały
        się one nowego nie doszłego Arcybiskupa Warszawy ?
        ...teraz oczywiście decyzja zapadała i Ojciec Święty podejmie dalsze kroki
        zgodnie z wezwaniem Ducha ŚWiętego i trzeba mić nadzieję ,że na tym wielkim
        cierpieniu i bólu Arcybiskupa , który osobiście widziłaem w Katedrze ŚWietego
        Jana wrośnie piękno i dobro...

        cd.
        "Jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, my uczniowie Chrystusa żyjemy w
        tym świecie, ale n i e j e s t e ś m y z t e g o ś w i a t a. Jesteśmy
        obywatelami dwóch
        światów. Żyjemy w starym świecie, lecz jego stare prawa nie są dla nas
        tym, czym są dla pogan. Nasze prawa to prawa Królestwa Bożego.
        Mimo chaosu moralnego i ideowego, w jaki popada nasz świat. Mimo że od
        dawna bezbożni ideologowie prorokują zmierzch, a nawet kres chrześcijaństwa,
        a zwłaszcza Kościoła katolickiego, ponieważ ich zdaniem ludzie
        przestaną go potrzebować, bo stawia za wysokie wymagania moralne. Okazuje się,
        że
        w ponowożytnym, poindustrialnym społeczeństwie Kościół wierny nauce
        Chrystusa jest jeszcze potrzebniejszy niż kiedyś. Stanowi bowiem jedyną
        gwarancję stałości duchowej współczesnego świata, ukazując mu sens życia i
        rozwijając, ciągle na nowo, fundamentalne dla jego społecznego życia
        wartości. Okazuje się, że nie tylko dawniej, lecz także współcześnie,
        ludzie dręczeni są przez podstawowe egzystencjalne pytania, na które nie
        potrafi odpowiedzieć ani nauka, ani nawet filozofia, ani tym bardziej płytki
        konsumpcyjny światopogląd. Pytania te dotyczą sensu życia, choroby,
        cierpienia i śmierci.

        Poza tym każde społeczeństwo potrzebuje określonej społecznej
        moralności, ugruntowanej na obiektywnych zasadach norm etycznych i wartości. Tak
        więc Kościół ma - także z tej perspektywy patrząc - do spełnienia
        fundamentalną rolę we współczesnym świecie.
        Jesteśmy przekonani, że także ten nasz trudny współczesny świat uczyni
        to, co zrobiły narody przed dwoma tysiącami lat, a mianowicie że odpowie
        pozytywnie na pytanie Chrystusa:

        Czy chcecie żyć inaczej? Czy chcecie żyć
        w miłości, pokoju, poczuciu sensu istnienia i w nadziei na wieczne
        szczęście z Bogiem?
        Wydaje się, że współcześni ludzie, zwłaszcza MŁODE POKOLENIAA na
        świecie, w Europie i w P o l s c e, chcą się wyrwać z sieci totalitaryzmu
        bezideowości i hedonizmu.
        A t e i s t y c z n y liberalizm nie ma im do zaproponowania nic, co
        czyniłoby ich życie sensownym.
        Same hedonistyczne wartości nie
        wystarczają młodemu, myślącemu człowiekowi. On czuje się związany z
        nieskończonością. Boży obraz, który jest w nim, nie pozwala mu zatonąć w
        materii, w
        rzeczach, w zabawie i w seksie. M ł o d e s e r ce pragnie nieskończonego
        szczęścia, po prostu pragnie Boga. To dlatego na spotkania z Papieżem,
        autentycznym świadkiem Ewangelii, przychodzą m i l i o n y m ł o d y c h
        ludzi, aby wsłuchiwać
        się w jego słowa i akceptować je, mimo że wzywa do pójścia wąską,
        niewygodną ścieżką: ścieżką intensywnej pracy nad sobą, ścieżką
        ustawicznego trudnego rozwoju, ścieżką opanowywania instynktów i życia
        według zasad moralności chrześcijańskiej. To dlatego odradzają się w Europie
        i w Ameryce silne ruchy wzywające do powrotu do jednoznacznych
        ponadczasowych wartości chrześcijańskich, o czym piszą bardzo poważni
        intelektualiści, jak np. Bloom w swojej znanej książce "Zamknięty umysł".
        Młodzi
        ludzie odwracają się od totalitaryzmu bezideowości, mimo coraz to bardziej
        zaciekłej ideologicznej ofensywy liberalnych areopagów mających w swoich
        rękach wielkie media, szkoły i uniwersytety, gdzie ex cathedra głosi się
        neomarksizm i postmodernizm. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Zmieniający
        się stosunek polskiej młodzieży, odrzucającej w swojej większości
        liberalny światopogląd i akceptującej katolicyzm, rodzi wielki niepokój u
        liberalnych autorytetów. Może o tym zaświadczyć opublikowany kilka miesięcy
        temu w "Gazecie Wyborczej" artykuł pewnej znanej profesor socjologii, w
        którym r o z d z i e r a ona s z a t y i podnosi l a m e n t, że polska
        m ł o d z i e ż wyraźnie
        dystansuje się OD lewicowo-liberalnych ideałów, którym ona poświęciła
        swoje życie.
        Nie lękajmy się. Mimo rozpowszechnianego neopogaństwa Kościół
        Chrystusowy będzie Z A W S Z E zajmował w naszych społeczeństwach trwałe
        miejsce.
        Choć nie ulega wątpliwości, że musi zmieniać swoje sposoby oddziaływania,
        swój język i metody duszpasterzowania, pozostając bezwzględnie wiernym
        nauce i moralności ewangelicznej

        Obecna fala ataków na Kościół katolicki w Polsce BARDZIEJ niż
        > szczerym poszukiwaniem przejrzystości i prawdy pod wieloma aspektami wydaje
        się
        > być dziwnym p r z y m i e r z e m: między ówczesnymi
        > o p r a w c a m i i innymi przeciwnikami
        > Kościoła, a także z e m s t ą tych, którzy niegdyś go prześladowali, a zostali
        > ZWYCIĘŻĘNI w i a r ą i pragnieniem wolności narodu polskiego."
        >
        > Rzecznik Stolicy Apostolskiej 08.01.2007r.

  • miet.b I znów ktoś Wielgusa podciąga do góry 25.01.07, 19:44
   A myślałem, że dawno zapomnieliśmy o sprzedawczyku. Jednak jest osoba, która
   pamięta. Może mu ufundowć antenę satelitarną na jedynie słuszną telewizję i
   radio. Jest i inne wyjscie wysłać go pieszo z Warszawy do Częstochowy
   koniecznie przez Toruń aby wcześniej tam padł na kolala Ojca Dyrektora i
   pmodlił się za grzechy Wielgusa. Potem aby poszedł do spowiedzi i wyspowiadał
   się za naruszenie nie tylko regulaminu forum ale też za ciągłe nękanie nas
   Wielgusem i radiem Maryja.
   • ubott.1 Re: I znów ktoś Wielgusa podciąga do góry 25.01.07, 22:16
    Papiez odwołał Wielgusa wiec co januszu on tez jest w zmowie.
    A moze przyznaj racje mediom, ze one poprostu pokazlaly prawdziwe fakty z zycia
    ksiedza, a do tego miedzy innym sa wolne media. Lecz Twoj Wielgus zaparl sie i
    brnal dalej, czy to tez przemilczysz ?
    • marius68 Re: I znów ktoś Wielgusa podciąga do góry 25.01.07, 23:00
     Jak zacząłeś wyciągać na wierzch różne wątki z zeszłego roku, przez chwilę miałem nadzieję że przyszło
     na Ciebie opamiętanie. Ale widzę że się myliłem.
     Zostaje mi tylko omijanie Twoich wypowiedzi.

     Mariusz
  • januszx Czas ludzi "gorących"Swiat jestgłodny Boga...czXIV 26.01.07, 11:08

   Od wieków głoszone jest hasło Ecclesia semper reformanda - Kościół musi się
   stale reformować.
   Nie chodzi tu jednak o taką reformę, która - jak podpowiadają nam ateiści,
   agnostycy i niekatolicy - polegać powinna na usunięciu prymatu Papieża, na
   odebraniu biskupom i proboszczom posiadanej przez nich kanonicznej władzy, na
   rezygnacji z celibatu księży oraz na uznaniu święceń kapłańskich dla kobiet.
   Wtedy rzekomo Kościół katolicki mógłby przezwyciężyć wszelkie kryzysy. Jest to
   jedno wielkie złudzenie. Kościoły protestanckie dokonały tego wszystkiego już
   dawno, a trudno się zgodzić z tym, że przezwyciężyły dręczący je kryzys wiary.
   Wprost przeciwnie. Przeżywają go jeszcze głębiej. Nieustanna reforma Kościoła,
   która z pewnością na nowo nawróci świat, to reforma serc jego dzieci. Jeśli my
   katolicy, my biskupi, kapłani, zakonnicy i ludzie świeccy, będziemy żyć
   prawdziwie po chrześcijańsku, jeśli każdego dnia, każdej godziny i każdej
   sekundy naszego życia świadczyć będziemy przed światem - słowem i przykładem
   życia - że w ia r a C h r ys t u s o wa j e s t d l a n a s największą
   wartością; jeśli swoją pracą, spełnianiem obowiązków życiowych, chrześcijańskim
   znoszeniem naszych k r z y ż ó w, ofiarnością wobec potrzebujących naszej pomocy
   bliźnich świadczyć będziemy, że Bóg, który jest Miłością, p r o w a d z i nas
   przez życie - to nawrócimy do Niego nasz świat, choćby bardzo spoganiał i
   znikczemniał. Świat jest g ł o d ny Boga i jak powietrza potrzebuje znaku
   Jego istnienia, Jego działania, Jego miłości, którą my katolicy - duchowni i
   świeccy - mamy pokazać swoim życiem.
   Skończył się czas chrześcijan letnich, niezdecydowanych, idących na z g n i ł e
   kompromisy ze złem, żyjących schizofrenicznie, tj. oddających cześć i Bogu, i
   szatanowi. Zastraszonych i b o j ą c y c h się przyznać publicznie do swojej
   wiary. To z powodu takich i tak żyjących chrześcijan, chrześcijan tak chętnie
   ulegających fałszywym filozofiom i ideologiom, chrześcijan, którzy ociągają się
   z wprowadzeniem w życie świata ewangelicznych wartości - chrześcijaństwo
   przeżywa kryzys.
   Dziś przyszedł czas na ludzi GORĄCYCH, na "gwałtowników porywających Królestwo
   Boże", na ludzi bezwzględnie prawych, uczciwych, wiernych Bogu, niepaktujących
   ze złem, ofiarnych i heroicznie okazujących miłość bliźniego.
   TO NIE neomarksiści, lecz my, uczniowie Chrystusa, w i n n i ś m y zacząć
   konsekwentnie realizować "długi marsz" przez wszystkie dziedziny życia naszego
   społeczeństwa. Chrystusową Ewangelię winniśmy p r o m o w a ć w MEDIACH, w
   szkołach, na uniwersytetach. W DUCHU CHRYSTUSOWYM POWINNISMY SPRAWOWAC WLADZĘ ,
   jeśli nas do niej wybrano. Chrystusa powinniśmy nieść w świat k u l t u r y ,
   sztuki, rozrywki, spędzania wolnego czasu i p r a c y.
   N a j p i ęk n i e j sz a idea umrze, jeśli nie poniosą jej w świat oddani
   bez reszty ludzie. Ludzie sami jednak nie poradzą sobie z tym zadaniem, jeśli
   nie będą mieli oparcia w instytucjach życia - społecznego, kulturalnego,
   szkolnego, uniwersyteckiego i gospodarczego. Dlatego, aby przezwyciężyć groźny
   kryzys wiary, winniśmy ZMOBLIZOWAĆ WSZYSTKIE SIŁY, winniśmy zacząć p r z e m i e
   n i a ć otaczający nas świat, tworzyć w nim instytucje, r o z w i j a ć grupy i
   ruchy, wszelkimi sz l a c h e tn y mi sposobami wpływać na życie naszego
   Narodu.
   • januszx Mąż Boży Jan Paweł II: o liberalnych areopag czXV 26.01.07, 11:43
    Dlaczego nie wstawiłem linku do tego artykułu ksi·ędza Arcybiskupa Wielgusa ,
    chyba nie trudno znaleźć odpowiedź , ktoż by przeczytał?
    Natomiast jak udało mi się podzielic ten piękny wykład , który wskazuje nam
    piekną "nowoewangeliczą" drogą wyjścia z trudności na odcinki jest szansa ,że
    jednak ktoś go przeczyta , wierze ,głęboko ,że nie wszyscy bedą bac się tego
    artykułu , będa zamykac oczy...
    wierzę ,że będa tacy którzy je otworzą:-)) ale to już sprawa indywidualna :-)

    Poniżej piękne słowa Jana Pawła II przytoczone przez Arcybiskupa Wielgusa:
    cd.
    "Ojciec Święty Jan Paweł II, wIELKI MĄŻ BOŻY i genialny m y ś l i c i e l,
    lepiej niż ktokolwiek rozeznał znaki czasu i zagrożenia dla Kościoła. To dlatego
    zwrócił się do wszystkich chrześcijan, by podjęli NOWĄ ewangelizację świata,
    swojego świata - w którym żyją. By ją podjęli, zaczynając od siebie, nawracając
    w ł a s n e se r c a i przekazując in n y m l u dz i o m
    Chrystusową Ewangelię: swoim życiem i mądrym, pięknym, przemyślanym słowem.
    Sł o w e m trafiającym do współczesnego dziecka, młodzieńca i dorosłego;
    trafiającym do człowieka wykształconego i niewykształconego, do człowieka bardzo
    n o w o c ze s n e g o i ... t r a d y c y j n e g o; trafiającym do
    wszystkich; trafiającym nawet do liberalnych współczesnych areopagów,
    ponieważ i te areopagi trzeba n a w r ó c i ć.
    Nowa ewangelizacja, prowadzona obok ewangelizacji klasycznej skierowanej do
    naszych wiernych uczęszczających do kościoła i żyjących życiem sakramentalnym,
    ma trafić DO w s z y s t k i c h l u d z i . N i e j e s t ona zadaniem
    łatwym. To zadanie zakrojone na pokolenia. W pracy ewangelicznej nie możemy
    ulegać pokusie niecierpliwości. Młyny Boże mielą powoli. Z maleńkiego ziarnka
    zasiewu ewangelicznego powoli wyrasta wielkie drzewo Kościoła. Zarówno w pracy
    nad sobą, jak i w pracy nad innymi, n i e wolno nam p o p a d a ć w
    zniechęcenie. Pamiętajmy o tym, że konsekwentna, pobłogosławiona przez Boga
    praca przezwycięża wszystko. Nie mówmy: my jesteśmy tak mało znaczący. My nie
    mamy władzy, pieniędzy, znaczenia społecznego. Nie mówmy: Kto się z nami będzie
    liczył? Logika Boża jest inna niż logika ludzka. A po ludzku rozumiany sukces
    nie należy do Bożych imion. To, co Bóg wybiera, bardzo często jest głupstwem w
    oczach świata.

    --
    "My, chrześcijanie tej epoki, budzącej zarazem lęk i zachwyt, choć podzielamy
    obawy, poczucie zagrożenia i wątpliwości współczesnego człowieka, nie mamy
    pesymistycznej wizji przyszłości, gdyż żywimy przekonanie, że Jezus Chrystus
    jest Panem historii, i znajdujemy w Ewangelii światło, które rozjaśnia naszą
    drogę nawet w chwilach trudnych i mrocznych."
    Ojciec Swięty Jan Paweł II
    • januszx k.Ratzinger:ewangeliz. to przemawianie w Chrystusa 26.01.07, 11:53
     imieniu, na mocy misji Kościoła" cz. XVI

     Wyciągając wnioski w swojim wykładzie sprzed pczterech lat Arcybiskup Stanisław
     , nasz wielki krajan z pobliskich Wierzchowisk kilkakrotnie cytuje Kardynała
     Ratzingera! :

     cd.

     Do m i s j i zbawczej nie wybrał On potężnego narodu starożytnego - egipskiego,
     greckiego czy rzymskiego, lecz barbarzyński, półdziki, niczym szczególnym się
     nieodznaczający NARÓD IZRAELSKI. Na A p o s t o ł ó w nie powołał filozofów
     greckich i rzymskich cesarzy, ale prostych rybaków i rolników. I to właśnie oni
     nawrócili potężny, mądry, cyniczny, kulturalny świat starożytny. Nas także Pan
     Bóg wybrał na swoich uczniów i współczesnych apostołów. Nie z powodu naszych
     szczególnych talentów. Wybrał nas, ponieważ chciał nas wybrać, ponieważ zechciał
     nas tu wezwać, do życia w chrześcijańskich rodzinach, do pracy . Zechciał nas
     wezwać, abyśmy podjęli ewangelizację naszego świata; tego świata, w którym
     żyjemy, pracujemy, uczymy się i bawimy.
     Jak mówi kardynał RATZINGER,- ewangelizacja jest zawsze przemawianiem w imieniu
     Chrystusa, na mocy misji Kościoła. Prawdziwy apostoł musi być transparentny.
     Musi być jak czysta szyba. Przez jego słowa i przez jego pracę, i przez jego
     całe życie, tak jak przez szybę, mają ludzie widzieć Chrystusa. Prawdziwy
     apostoł nie prowadzi do siebie, on zawsze prowadzi do Chrystusa.
     Kto przemawia w swoim imieniu, i przemawia tak, aby on sam był znany i chwalony,
     to choćby mówił o sprawach najświętszych, jest sługą antychrysta. Ewangelizacja
     przy tym to nie tylko mówienie o Bogu, to przede wszystkim rozmawianie z Bogiem.
     Ewangelizacja to nie tylko forma nauczania, ale przede wszystkim forma życia. To
     wędrówka ku krzyżowi. Na tym właśnie polega naśladowanie Chrystusa. Jezus nie
     odkupił świata pięknymi i mądrymi słowami, ale swoim cierpieniem i śmiercią.
     • januszx Kard. Ratzinger: Modlitwa... ... cz. XVII 26.01.07, 12:02
      jakże ważna jest modlitwa...

      cd.

      "My również jesteśmy wezwani do dźwigania krzyża i nie nawrócimy świata samymi
      słowami, lecz przede wszystkim cierpieniem, krzyżem, ofiarą, trudem, który może
      być bardzo wielki. We wszystkich okresach dziejów aktualne pozostawały słowa
      Tertuliana, że krew męczenników jest zasiewem, z którego wyrastają nowe
      pokolenia wierzących. Aktualne są także w naszych czasach. Niekoniecznie przy
      tym chodzić w nich musi o męczeństwo krwi. Może być inne męczeństwo; męczeństwo,
      które znosimy przez całe lata - za innych i dla innych, z miłości do nich. Nie
      jest ono mniej ważne niż przelana krew. Ewangelizując świat, nie zapominajmy
      również o tym, że chrześcijaństwa nie można sprowadzić do moralizmu. Wiara bez
      uczynków jest martwa. To prawda. Ale same uczynki, bez wiary, są bez znaczenia.
      Dlatego to takie ważne, by współczesny człowiek nie tylko dobrze postępował, nie
      tylko nie krzywdził innych, ale także by UWIERZYŁ W CHRYSTUSA, który jest M i ł
      o ś c i ą, ponieważ tylko przez Chrystusa Miłosiernego może być zbawionym. Same
      uczynki, najwspanialsze nawet, bez wiary nie wystarczą. Człowiek nie jest w
      sprawie swojego zbawienia samowystarczalny. Jednak sama wiara, pozbawiona
      miłości i przyjaźni z Bogiem, także do zbawienia nie wystarczy.
      Nowa ...ewangelizacja, która ma przełamać kryzys wiary we współczesnym świecie,
      to zakładanie królestwa Bożego na ziemi.
      Według słów ks. kard. R a t z i n g e r a, nie jest ono strukturą
      społeczną lub polityczną, nie jest też żadną utopią. Królestwo Boże oznacza
      silną wiarę i uznanie, że Bóg istnieje, że Bóg żyje, że jest obecny i działa w
      świecie i w naszym życiu. Ten Bóg, o którym mamy mówić ludziom, nie jest
      odległym Pierwszym Motorem, Wielkim Architektem, Pierwszą Przyczyną - jak mówią
      deiści.
      Nasz Bóg - jedyny i prawdziwy - jest rzeczywistością najbardziej obecną w każdej
      sekundzie naszego życia i w każdym momencie dziejów ludzkich. Obecną i
      wpływającą na nie.
      Kryzys chrześcijaństwa nie polega na kryzysie struktur kościelnych, władzy
      kościelnej i tym podobnych sprawach.
      Kryzys ten polega na "n e o b e c n o ś c i BOGA" w życiu chrześcijan. Aby go
      przełamać, my chrześcijanie musimy mieć ostrą ś w i a d o m o ś ć
      t r an s c e n d e n c ji
      i gorącą wiarę w istnienie Boga, od którego
      zależy wszystko. Boga, który jest Stwórcą, Uświęcicielem, Zbawicielem, Sędzią,
      Ojcem i Panem. Boga,
      z którym można i trzeba rozmawiać i być z Nim .
      M O D L I T W A: osobista, wspólna i liturgiczna. Rozmowa o Bogu musi się
      zawsze łączyć z rozmową z Bogiem. Liturgia nie może polegać tylko na
      zrozumiałym, racjonalnym nauczaniu, na nieustannym komentowaniu wszystkiego, co
      dzieje się przy ołtarzu. Liturgia potrzebuje także ciszy, skupienia, osobistej
      głębokiej refleksji, kontemplacji piękna i tajemnicy. N o w a ewangelizacja ma
      pomóc współczesnemu, skołatanemu światu Chrystusa poznać, pokochać i naśladować.
      Nie chodzi o naśladowanie Jezusa jako człowieka.

      "My, chrześcijanie tej epoki, budzącej zarazem lęk i zachwyt, choć podzielamy
      obawy, poczucie zagrożenia i wątpliwości współczesnego człowieka, nie mamy
      pesymistycznej wizji przyszłości, gdyż żywimy przekonanie, że Jezus Chrystus
      jest Panem historii, i znajdujemy w Ewangelii światło, które rozjaśnia naszą
      drogę nawet w chwilach trudnych i mrocznych."
      Ojciec Swięty Jan Paweł II
      • januszx K.Ratzinger: Kluczowy elem. nowej ewangelizacji... 26.01.07, 12:14

       cz XVIII
       Najpiękniejsze słowa Arcybiskupa Wielgusa , który "proroczo" tak często cytuje
       Obecnego Ojca Swiętego...cóż myslę ,że warto przeczytac sobie ten wykład,
       zastanowić się jęsli tylko oczywiście będzie taka wola ...
       Nowa Ewangelizacja ...

       Pozdrawiam serdecznie
       Janusz

       zakończenie wykłady Arcybiskupa Stanisława Wielgusa:

       Naśladowanie Chrystusa to upodobnianie się do Niego w zjednoczeniu z Bogiem.
       Każdy człowiek pragnie zjednoczenia z Bogiem, z Nieskończonością, pragnie bowiem
       nieskończonego szczęścia i nieskończonej wolności. Czasem próbuje to swoje
       pragnienie realizować w sposób kaleki, tworząc b e z b o ż n e id e o l o g
       i e , według których on sam staje się bogiem decydującym o dobru i złu; czasem
       wywołując rewolucje, które mają pozwolić zbudować raj na ziemi; czasem ulegając
       alkoholowi lub narkotykom, które pozwalają mu przeżywać chwile pozornie boskiej
       wprost wielkości.
       Te drogi do nieskończoności wskazuje człowiekowi, już od początków jego
       historii, szatan, ów "starodawny wąż", który podpowiedział pierwszym rodzicom:
       zerwijcie owoc, a staniecie się równi Bogu. Do istoty naśladowania Chrystusa
       należy także udział w Jego krzyżu. Kto pomija krzyż, powiada św. P a w e ł,
       pomija istotę chrześcijaństwa (1 Kor 2, 2). Jak mówi ks. KARDYNAŁ RATZINGER,:
       KLUCZOWYM ELEMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI, która stanowi drogę wyjścia Kościoła z
       kryzysu, jest ż y c i e w i e cz n e. Musimy publicznie i w codziennym życiu,
       ciągle na nowo, c z y c h c ą tego słuchać czy nie, w c z a s I NIE w c z a
       s , w porę i nie w porę, gGŁOSIĆ z mocą - naszą wiarę w życie wieczne. Głosić
       prawdę o czekającym każdego człowieka s ą d z i e i o odpowiedzialności przed B
       o gi e m z a przeżyte ż y c i e. Głosić centralną w Ewangelii prawdę o
       nieuniknionej dla nikogo BOŻEJ SPRAWIEDLOWOŚCI i o tym, że Chrystus, wisząc na
       krzyżu, wziął na siebie nasze grzechy i że tylko od nas zależy TYLKO OD NAS
       ZALEŻY , czy skorzystamy, czy też nie, z tej przeogromnej s z a n s y na
       zbawienie. Śmierć, sąd, odkupienie, życie wieczne - nie konkurują z naszym
       ziemskim życiem i szczęściem. Przeciwnie, czynią je nieskończenie ważnym,
       ponieważ to, jak je przeżyjemy, zadecyduje o naszej wieczności. Bóg nie jest
       konkurentem dla naszego ziemskiego życia, ale gwarantem jego wielkości. Jak mówi
       cytowany już kilkakrotnie ks. kardynał R a t z in g e r, przełamując NOWĄ
       EWANGELIZACJą współczesny kryzys chrześcijaństwa, wykonajmy coś bardzo prostego.
       M ó w m y o B o gu i io człowieku. W ten sposób powiemy wszystko, co naprawdę
       ważne i potrzebne
       "My, chrześcijanie tej epoki, budzącej zarazem lęk i zachwyt, choć podzielamy
       obawy, poczucie zagrożenia i wątpliwości współczesnego człowieka, nie mamy
       pesymistycznej wizji przyszłości, gdyż żywimy przekonanie, że Jezus Chrystus
       jest Panem historii, i znajdujemy w Ewangelii światło, które rozjaśnia naszą
       drogę nawet w chwilach trudnych i mrocznych."
       Ojciec Swięty Jan Paweł II
       • siemensik1 kto przeczytal wszystko ?? 26.01.07, 17:08
        kto przeczytal wszystko to co janusz tu napisal niech sie wpisze:)
        hehe
        • ubott.1 Re: kto przeczytal wszystko ?? 26.01.07, 18:21
         Czyli nie wstawil nasz admin linku bo bal sie ze nikt tam nie wejdzie tylko na
         sile pisze, wkleja sadzac iz ktos to bedzie jednak musial czytac. Na sile widac
         wkladać nam chce swoj punkt widzenia. Komuna w najczystszej formie bije od
         janusza. Wtedy tez nas na sile wysylali na akademie, zebrania i pochody
         pierwszo majowe. Az strach pomyslec co by było gdyby janusz mial wladze.
         Ale nie ma i tylko załośnie pcha sie z tymi watkami, ktorych coraz mnie
         forumowiczow czyta.
  • furazerkadziadka na nic cały slowotok, 27.01.07, 11:25
   Biskup kłamczuszek jest, a honor stracil, kiedy sie po raz pierwszy ugiął.
   mimo, że nie zerwano mu ani jednego paznokcia. " Niech Wasze slowa będą "tak-
   tak, nie-nie".
   • siemensik1 nikt nie przeczytal 29.01.07, 12:28
    janek nikt nie przeczytal tego od poczatku do konca,przykro mi:)
  • januszx Wyśmiewanie ...czy przemilczanie ... 30.01.07, 14:27

   Ten artykuł pokazuje zagrożenia jakie stoją przed współczesnym światem , wielki
   teolog, intelektualista i myśliciel Brat z naszego regionu przedstawia także
   drogi wyjścia , czyz nie widać wyraźnie na podstawie tego wykładu jak bardzo
   duże zagrożenie dla współczesnych areopagów medialnych , finansowych ...stanowią
   poglądy chrześcijan , katolików? czyz Chrześciajanie wskazujący ,że rozwiązaniem
   jest czystośc serca i nawiązanie bliskiego kontaktu z Panem Bogiem,
   przestrzeganie Bożych Przykazań (choć wiadomo ,że nie zawsze się to udaje ale
   warto mieć do czego dążyć?)... nie spotykają się z odrzuceniem ? czy to przez
   kpinę? , wyśmiewanie , czy tez z a m i l c z e n i e "na śmierć"...? .

   Dlaczego tak bardzo bronię Arcybiskupa Wielgusa , naszego wielkiego Krajana? ?
   napisał wiele pięknych słow widzę ,że nie wszyscy przeczytali , a PO CO czytać ?
   jeszcze trzeba byłoby się odnieść do tekstu ? nie ma przymusu ale w jakim celu w
   tej sytuacji w ogóle się odzywać????
   i wracająć a czyż nie jest tak ,że jeżeli odpuścimy w tej kwestii
   "ukamienowania" tego duchownego to później areopagi ww. te nie będą się
   obawiały zaatakować także innych wielkich , czyż już nie odważono się atakować
   Księdza Prymasa? a ostatnio także Kardynała Dziwisza? , cóż dla tych ośrodków
   nie ma już żadnych świętości? co tam Arcybiskup skazany osądzony , kara wykonana
   i po co do tego wracać ? nie ja widziałem wielki ból , c i e r p i en i e
   naszego Brata , Krajana i nie tak łatwo jest zapomnieć...wierzę ,żę z tego
   cierpienia zrodzi się zwycięstwo , a w tym temacie ... Ojciec Swięty znajdzie
   wspaniałą osobę na stolicę Biskupią w Warszaiwie
   jeśli teraz nie wszyscy przeczytają artykuł , zawsze będzie m o żl i w o ś ć
   ,tekst jest zamieszczony:-)
   Pozdrawiam
   J
   • siemensik1 nikt tego nie czyta,sorry 30.01.07, 19:21
    nikt tego nie czyta janek:) jesli nie zauwazyles to delikatnie sugeruje:)
    • kosy2006 ale mi autorytet i Ty się chwalisz że spod Zamości 04.02.07, 12:37
     ale sobie autorytet znalazł hehe
  • wiloa Re: Zagrożenia i Drogi Wyjścia wg Arcybiskupa Wie 21.02.07, 10:01
   Nie wiem gdzie sa te Wierzchowiska? a tu tak pieknie Papiez napisał o
   Arcybiskupie czytalam wczoraj te slowa Benedykta i jak tego szczególnego
   Błogosławienstwa udzielil Ekscelencji (jak pisze) Stanisławowi Wielgusowi i
   wezwał Go do pracy dla Kościoła a tymczasem juz gazety i telewizje nie
   roztrzasaja teraz tej sprawy gdzie tylko sie da lepiej jest pomilczec
   • wiloa Szczegolne błogoslawienstwo apostolskie od papieza 22.02.07, 12:15
    ladny ten list dla Biskupa Wielgusa dlaczego tak cicho o nim mowia wczesniej
    krzyczeli od rmf tvn.. do rai nawet
    a teraz lepiej byc cichutko lepiej sie oplaca byc cicho?

    "Przeczytałem z uwagą cenny list Waszej Ekscelencji z 8 stycznia br. i gorąco
    dziękuję za zaufanie, z jakim Ekscelencja otworzył przede mną swoją duszę,
    ukazując bolesne cierpienia swego serca podczas całego życia kapłańskiego i
    biskupiego, aż do zrzeczenia się urzędu biskupa Warszawy.
    W tym ostatnim okresie współuczestniczyłem w cierpieniach Ekscelencji i pragnę
    zapewnić o mojej duchowej bliskości i braterskim zrozumieniu.
    Odnośnie do przeszłości jestem w pełni świadomy wyjątkowych okoliczności, w
    których Ekscelencja wykonywał swoją posługę, kiedy reżim marksistowski w Polsce
    używał wszelkich środków do tłamszenia wolności obywateli, a w sposób szczególny
    duchownych.
    Jako rektor uniwersytetu w Lublinie i jako biskup Płocka Ekscelencja dał dowód
    wielkiej gorliwości i głębokiej miłości do Chrystusa i do Kościoła.
    Kiedy Ekscelencja miesiąc temu złożył rezygnację świadomy, że sytuacja, która
    wówczas się wytworzyła, nie pozwala rozpocząć posługi biskupiej z niezbędnym jej
    autorytetem, wyraźnie widziałem w tym akcie głęboką wrażliwość na dobro Kościoła
    warszawskiego i Kościoła w Polsce, a także pokorę i dystans do zaszczytów.
    Chciałbym przede wszystkim przekazać Ekscelencji słowa zachęty i zaufania,
    zapraszając do kroczenia naprzód pogodnie i z pokojem w sercu. Wyrażam życzenie,
    by Ekscelencja podjął na nowo swoją działalność w służbie Chrystusa w sposób,
    który będzie możliwy, aby zaowocowała rozległa i głęboka kultura oraz gorliwość
    kapłańska dla dobra umiłowanego Kościoła w Polsce.
    Posługa biskupia tak dzisiaj, jak i zawsze naznaczona jest cierpieniem i
    krzyżem. Nasz Pan nie przestanie podtrzymywać Ekscelencji swoją łaską. Pomocą
    będzie również przyjaźń braci biskupów i osób, które poznały Ekscelencję i
    obdarzyły szacunkiem.

    Z żywym uczuciem, pamiętając w nieustannej modlitwie przy Ołtarzu Pańskim i
    przed Najświętszą Dziewicą Maryją, Z SERCA UDZIELAM EKSCELENCJI SZCZEGOLNEGO
    APOSTOLSKIEGO BLOGOSLAWIENSTWA W NADZIEJI NA OBFITE LASKI Z NIEBA."

    Watykan, 12 lutego 2007 r."
  • wiloa Boja sie i Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgusa 23.02.07, 10:51
   mam przyjemnosc sluchac teraz audiencji Bendykta XVI i widac jak wielki to jest
   nastepca Jana Pawła II i jak madrze mowi . Wybral do Warszawy jednego z
   najwiekszych biskupow a te wsztskie sily przeciwne Kosciolowi maja teraz wielki
   "niepokoj"ze to co planuja i realizuja wyjdzie na siwatlo dzienne ale o tym co
   pisza ostatni papieze a tez Biskup Wielgus
   o tych zagrozeniach sie nie mowi pozdrowienia wiola

   > Neopogaństwo stało się niestety także problemem w e w n ą t r z
   > k o ś c i e l n y m. Jak powiada kardynał J. Ratzinger:
   W z r a s t a ...o n o
   > bez przerwy
   > w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz".
   > Kościół katolicki"
   > staje się niestety Kościołem pogan, którzy nazywają się jeszcze katolikami czy
   > chrześcijanami, ale myślą i postępują po pogańsku. Przejęli poglądy, postawy,
   > w z o r c e e t y c z n e, wartości i styl życia ludzi kierujących się
   > duchem tylko tego świata.

   > Odrzucają patrzenie na świat i na ludzki los sub
   > specie aeternitatis. Czynią to wbrew słowom św. Pawła:
   > "Nie bierzcie wzoru z tego świata" (Rz 12, 2),
   > oraz św. Piotra:
   > "Nie stosujcie się do waszych żądz" (1 P 1, 14).
   > Kwestionują podstawowe prawdy wiary. Doprowadzili samych siebie do osłabienia
   > poczucia godności osoby ludzkiej, do zaniku poczucia grzechu. Ich życie
   > przenika k o n s u m p cj o n i z m i erotyzm, prymat "mieć" nad "być".


   > Jan Paweł II w swoim słynnym wywiadzie udzielonym
   > Messoriemu przypomina o tym, że "Kościół ciągle na nowo podejmuje
   > z m a g a n i e z duchem t e g o
   > ś w i a t a, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata".
   > Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z
   > drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też
   > swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się
   > Ewangelii i ewangelizacji"[5].
   > Jest u części współczesnych katolickich teologów i publicystów, nawiasem
   > mówiąc akceptowanych, a nawet wysoko c e n i o n y c h przez liberalne media -
   > jako otwartych na współczesny świat intelektualistów - wyraźna tendencja do
   > eliminowania z przedstawianego obrazu współczesnego świata, wiary i Kościoła
   > zjawisk zatrważających czy niepokojących.
   > Ci, którzy ważą się o nich m ó w i ć, krytykowani są od razu jako
   > f u n d a m e n t a l i ś c i i nietolerancyjni defetyści, czarno widzący
   > świat i w p r o w a d z a j ą cy do społecznej świadomości rozterkę i
   > n i e p o t r z e b n y niepokój."


   a
   • ubott.1 Re: Boja sie i Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgu 23.02.07, 11:47
    Ja nie rozumiem o czym Ty tu piszesz ? Odwracasz chyba kota ogonem bo mowa byla
    zupełnie o czym innym. Zobacz co Wielgus wyrabia. Raz zaprzecza potem przyznaje
    sie przeprasza a teraz znowu zaprzecza. Jak ufac takiemu czlowiekowi ? Kiedy
    mowi prawde a kiedy kłamie ? A tak pieknie było jak przeprosił, wielu ludzi mu
    wybaczyło i dalej mogł robic dobro, zmazac swą wine a teraz ? Ja nie wiem juz
    co myslec o takich ludziach.
    • wiloa Re: Boja sie i Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgu 23.02.07, 12:24
     To nie ja pisalam tylko byly papież i obecny i biskup Wielgus

     to poczytaj sobie co napisal biskupowi papiez jest to jeden post wyzej

     poczytaj wogule co pisze papiez albo jeszcze jako kardynal Ratzinger np tu w
     tekscie co Janusz napisal jest o tym -czytales ten tekst biskupa ? zrozumiales ?
     nie zgadzasz sie , zgadzasz sie ? a wtedy moze pojmiesz troche pozdrowienia wiola
     • ubott.1 Re: Boja sie i Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgu 23.02.07, 12:58
      A czy nie jest to proba wybielenia postepku Wielgusa.
      Ale ja nie rozumiem czemu tak trudno sie przyznac do tego co sie zrobiło,
      przeprosic i poczekac na wybaczenie. Czy wlasnie tak nie postepują wielcy
      ludzie ? A tam ma co chce im wiecej bedzie krecił tym dłuzej media i ludzie nie
      dadza mu spokoju.
      • wiloa czytales Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgusa? 23.02.07, 13:54
       czy moze nie czytales a tylko powtarzasz co uslyszysz w tv czy radiu?
       to czytales czy nie czytales ?
       co o tym myslisz o tym co pisze nizej Benedykt xvi
       Jan Pawel ii i Biskup wielgus ??? -:> Neopogaństwo stało się niestety także
       problemem w e w n ą t r z
       > k o ś c i e l n y m. Jak powiada kardynał J. Ratzinger:
       W z r a s t a ...o n o
       > bez przerwy
       > w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz".
       > Kościół katolicki"
       > staje się niestety Kościołem pogan, którzy nazywają się jeszcze katolikami czy
       > chrześcijanami, ale myślą i postępują po pogańsku. Przejęli poglądy, postawy,
       > w z o r c e e t y c z n e, wartości i styl życia ludzi kierujących się
       > duchem tylko tego świata.

       > Odrzucają patrzenie na świat i na ludzki los sub
       > specie aeternitatis. Czynią to wbrew słowom św. Pawła:
       > "Nie bierzcie wzoru z tego świata" (Rz 12, 2),
       > oraz św. Piotra:
       > "Nie stosujcie się do waszych żądz" (1 P 1, 14).
       > Kwestionują podstawowe prawdy wiary. Doprowadzili samych siebie do osłabienia
       > poczucia godności osoby ludzkiej, do zaniku poczucia grzechu. Ich życie
       > przenika k o n s u m p cj o n i z m i erotyzm, prymat "mieć" nad "być".

       czy tak nie jest Ubocie czy nie gonia glownie za przyjemnoscia
       i pieniedzmi ?(wiola)


       > Jan Paweł II w swoim słynnym wywiadzie udzielonym
       > Messoriemu przypomina o tym, że "Kościół ciągle na nowo podejmuje
       > z m a g a n i e z duchem t e g o
       > ś w i a t a, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata".
       > Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z
       > drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też
       > swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się
       > Ewangelii i ewangelizacji"[5].
       > Jest u części współczesnych katolickich teologów i publicystów, nawiasem
       > mówiąc akceptowanych, a nawet wysoko c e n i o n y c h przez liberalne media -
       > jako otwartych na współczesny świat intelektualistów - wyraźna tendencja do
       > eliminowania z przedstawianego obrazu współczesnego świata, wiary i Kościoła
       > zjawisk zatrważających czy niepokojących.
       > Ci, którzy ważą się o nich m ó w i ć, krytykowani są od razu jako
       > f u n d a m e n t a l i ś c i i nietolerancyjni defetyści, czarno widzący
       > świat i w p r o w a d z a j ą cy do społecznej świadomości rozterkę i
       > n i e p o t r z e b n y niepokój."

       i czy teraz nie ma takiego "niepokoju" , nie widzisz go w tych tv , radiach i
       gazetach?
       • ubott.1 Re: czytales Jana Pawła i Bendykta i B. Wielgus 26.02.07, 09:34
        Ja nie rozumiem stwierdzen typu : - > czy moze nie czytales a tylko powtarzasz
        co uslyszysz w tv czy radiu? A Ty Wiolu skad słyszysz to o czym piszesz ? Czy
        nie z mediow roznego typu ? Wiec czy takze slepo ierzysz w to co ktos Ci poda ?
        Czytalem co pisalas, ale dalej nie rozumiem co ma to do postawy Wielgusa. Czy
        samo istnienie grzechu i zagrozen wszelakich juz samo z siebie usprawiedliwia
        nas ? Pytam jeszcze raz czemu nie zachowal sie jako wybitna postac i szczerze
        powiedzial co i jak było. I czy list papieza pokazal cały czy tylko to co jest
        mu na reke ? Przeciez sa juz doniesienia w tej sprawie inne niz pokazal
        Wielgus.
        • januszx Walka z Kościołem trwa... 12.03.07, 15:41
         Ubott.1 napisał:
         >nie moge
         >zrozumiec czemu tak sie czepiles tego ksiedza i go wybielasz ? Czy innych nie
         >ze swojego obozu tez tak bronisz ? Moze to oni zbladzili bardziej niz
         >przywoływany ksiadz. Ja wiecej wymagam od ksiedza niz od przecietnego
         >czlowieka. Jest to chyba logiczne, chociaz wiem ze takze i oni blądzą. Jest
         >jednak cos takiego jak skrucha, wyznanie win wybaczenie ale czy poprzez
         >wybielanie czy podwazanie faktów, dowodów, bagatelizowanie przeszłości.

         Ubocie odpowiem CI jeszcze raz w sprawie Arcybiskupa ( a nie "tego
         księdza") Wielgusa

         Chciałbym żebyś zechciał spojrzeć z większej perspektywy .
         Jak
         wyglądało zycie w PRLu? myśle ,żę wielu znas jeszcze je pamięta , a Ci
         najmłodsi z opowiadań starszych. Ze względu na dłuższą juz znajomość , choć
         czasu brak postaram się Ci odpowiedzieć i przedstawić ważne tu zagadnieia i
         sytuacje a CIebie ( nie tylko Ciebie)uprzejmie proszę o zastanowienie się ,
         przeanalizowanie ...

         Czasy Polski Ludowej niewątpliwie była to epoka gdzie każdy kto myślał
         niezależnie , dążył do wolności i sprawiedliwości poddawany był szykanom władz
         czyż nie?
         Ludzi uczciwi ale zaangażowani , pełni dobrej woli na pozytywne zmiany w naszej
         Ojczyźnie narażeni byli na prześladowanie ze strony aparatu bezpieczeństwa ,
         ówczesnych władz . Gdyż nie mamy watpliwości ,że ówczesnymi służbami kierowali
         przywódcy partyjni i państwowi i to przeciez Oni ponosić powinni główna
         odpowiedzialność za utrzymywanie ba walkę wszelkimi metodami z ówczesną
         opozycją . ludźmi , którzy odarzyli się myśleć samodzielnie i zmierzali do
         wolnej Ojczyzny
         UB, SB , Partia (jako kierujący w PRLu) wyznaczyli sobie na cel zniszczenie
         ludzi , którzy mieli odwagę przeciwstawic się tej ideologii . Np Koziorożka ,
         Błotniaka, Czuk, Miet , czy Users Wspominali o tym ,że pamiętaja dobrze tamte
         nieodległe czasy mogliby napisać czy nie tak to wygladało? a może było
         inaczej ? Ty tez powinienineś pamiętać...
         Zatem rządzący bardzo prześladowali Opozycje która zmierzała do wolności i
         niepodległości .
         Na czele walki z komunizmem stał Kościół , wielu księży odwazyło się bronicć
         ludzi , ich niezbywalnych naturalnych czy tez pochadz ących od Pana Boga praw,
         Wielu bohatersko walczyło z ideologami i praktykami Imperium zła ( jak mówił o
         nim niezastapiony Prezydent Reagan)
         Wielką walką naszego duchowieństwa było już głoszenie z ambon ,że życie może
         być piękne i dobre , że możemy żyć na podstawie uczciwych praw, w kraju
         kierującym się sprawiedliwością dobrem , pokojem i miłością . Przecież tych
         kazań słuchało tysiące. milony wierncych????
         Czy takie zachowania duchownych mogły spotkać się ze zrozumnieniem wsród
         ówczesnej "elity" ? czy można było bez kary głosić takie zasady ?czy mogli ławto
         znieść to ,że są ludzi którzy dostrzegają zło władz i wskzuja jak sobie radzić w
         tej trudnej sytuacji ???
         Czy odpowiedzą mi CI , którzy pamiętają czasy Gomułki , Gierka , Kiszczaka ?
         czy tego typu zachowania księzy spotykały się ze może zrozumnieniem ? czy tez
         może....?? właśnie co się działo ? także w naszym Zamościu???
         cdn
         pozdrawiam serdecznie
         J
         • januszx Re: Walka z Kościołem trwa... 12.03.07, 16:19


          Byli na nasze sczęscie ludzie , którzy przeciwstawili się ZŁU , wielu zwykłych
          ludzi a także właśnie księżą , biskupi , kardynałowie
          Prymas Tysiąclecia, także przeciez nasz biskup kiedys diecezji lubelskiej ,
          walczył ze wszystkich sił z ludźmi systemu komunistycznego , gdy było trzeba
          spotykał się i rozmawiał z włądzami , wlaczył o polski Kosciół zmagał się tez
          żeby ludziom ulżyć żeby wywalczyć prawo słuchania Ewangeli(...), prawo do
          prawdy dla swych owieczek , Jednakże również dzielnie mówił swym wiernym o
          złych uczynkach partii i ludziom im służącym , to musiało spotkać sie ze
          sprzeciwem władz , z przeciwdziałeniem

          Kardynał Stefan Wyszyński przesiedział kilka lat w więzieniu gdzie ....modlił
          się cały czas za swego oprawcę Bieruta !- agenta i gestapo i bolszewików . Na
          marginesie widziałeś spektakl Norymberga tydzień temu była powtórka - pokazano
          dzisiejszą ! kawiarenkę nad morzem gdzie kiedyś przebywał Bierut i wisi jego
          zdjęcie na pytanie gościa do właściciela:
          - dlaczego tu wisi zdjęcie tego człowieka ?
          - bo to przecież Prezydent Bierut ... jakie spustoszenie w głowach ludzi? -
          bohatera sobie powiesił , gość pokazuje zdjęcie Hiltlera i powiada:
          - on tez tu bywał ...
          właściel pozostaje z wzrokiem utkwionym w plecy wychodzącego gościa z błędnym
          wzrokiem nie wiedząc nawet o co chodzi...

          Podobnie zmagał sie z oprawcami Kardynał Karol Wojtyła , choćby w sprawie
          Kościła w Nowej Hucie i w wielu innych miejscach i sytuacjach . Biskup
          Kaczmarek, prześlaowsny psychicznie fizycznie , maltretowany , oczerniany
          przez był przez redaktorów poczytnej gazety
          Czy Biskup Tokarczuk z pobliskiego Przemyśla, który mówił "prawo PRL jest
          bezprawiem" Przez kilka lat zastanawiano się, jak ograniczyć "szkodliwą dla
          państwa" działalność. Włądze próbowały wpłynąć na zmianę postawy biskupa
          poprzez ostre rozmowy ostrzegawcze przeprowadzane przez dyrektora Urzędu do
          Spraw Wyznań, będącego pod ścisłym nadzorem ...oczywiście SB. Grożąc ostrymi
          karami usiłowano zmusić nieposłusznego duchownego do uległości. Wzywanio go na
          postrunki milicji do siedzib SB i tam zmuszano do wycofania się z tej postawy
          ...te działania wobec biskupa Tokarczuka trwały do lat osiemdziesiatych , gdzie
          na sali rozpraw po zamordowaniu Innego Wielkiego Bohatera Kościoła księdza
          Jerzego Arcybiskup został zaatakowany przez mordercę Sługi Bożego Piotrowskiego
          , który zupełnie bezpodstawnie pomawiał Biskupa o wspólpracę z gestapo ,
          obecnie Piotrowski pracuje w gazecie Fakty i Mity i dalej szkaluje polski Kościół...

          ...
          "Oby świt trzeciego tysiąclecia stał się początkiem nowej ery, w której szacunek
          dla każdego człowieka i braterska solidarność między narodami przezwyciężą z
          Bożą pomocą kulturę nienawiści, przemocy i śmierci"
          Jan Paweł II Toruń 1999r.
          • januszx Zamościanie co o tym myślicie? 13.03.07, 09:20
           Prześladowanie przez władzę komunistyczną wobec biskupa Tokarczuka trwały do
           lat
           osiemdziesiatych , gdzie na sali rozpraw po zamordowaniu Innego Wielkiego
           Bohatera Kościoła księdza Jerzego Arcybiskup Tokarczuk został zaatakowany
           przez....
           mordercę Sługi Bożego Jerzego Popiełuszki bezwzględnego
           kata....Piotrowskiego! , który zupełnie bezpodstawnie pomawiał
           Biskupa o wspólpracę z gestapo , obecnie Piotrowski jak gdyby nigdy nic
           pracuje w gazecie
           Fakty i Mity i dalej szkaluje polski Kościół....
           a co przecież mamy wolność ...jaka tojest wolność??? gdzie jest
           odpowiedzialność za ludzi za słowa???

           Wielu dzielnych bohaterskich księzy było przesladowanych czy zginłęło, ,jak
           chocby już wymieniony
           czy już Błogosławiony ksiąðz Findisz ( byłem w Warszawie rok temu na
           Jego Beatyfikacji i mam zdjęcia) , Księża Suchowolec, Niedzielak , Zych ...,
           gineli juz wtedy gdy w Polsce rozpoczynał się przełom roku 1989... i wielu
           innych księzy, a także ludzi prawicy , ludzi opozycji .
           Byli też niestey
           tacy , którzy donosili tej strukturze zła , agenci , działali przez kilka
           kilkanaście , kilkadziesiąt lat i donosili na swych sąsaiadów , znajomych
           ,, a nawet rodzinę , czyz nie tak było tez w naszym Zamościu ??? słucham co o
           tym mysla starzy Zamościanie???
           Czyż nie można spotkac tych ludzi dobrze ustawionych na stanowiskach ,
           czyz nie widać ludzi bezpieki , z jakże niewspólmiernymi do "zasług" wysokimi
           emeryturami ? a ludzie uczciwi
           sprawidliwi , porządni... w kolejce do apteki ze strachem w oczach czy
           wystarczy na leki , czy
           zostanie na ...gaz , węgiel ...
           Wielu księzy , czy innych ludzi było wzywanych do SB , do UB , tam
           próbowano zmuszać ich do wspólpracy , zdecydowanie gorsi byli tacy którzy
           przychodzlili sami i
           za pieniądze donosili.. czyż nie ??
           • januszx Re: Zamościanie co o tym myślicie? 13.03.07, 09:35
            NIektórzy zmuszani ulegali i wspólpracowali , inni byli bardzo dzielni, nie
            poddawalisie do końca .Szczególnie komunistyczna władza atakowała tych którzy
            byli najbardziej niebezpieczni , myśleli niezależnie , dostrzegali zło systemu
            i próbowało ostrzegac o tym źle innych . Do wybitnych Synów polskiego Kościoła
            należy nasz krajan Stanisław Wielgus , który już wtedy w komuniźmie dostrzegał
            zło tego świata . Potem zmienił sie ustrój . DO naszego kraju wkroczyła wolność
            i swoboda , libertyńskie spojrzenie na człowieka , na zasady , bez zupełnej
            własciwie odpowiedzialności .Własnie tą sytuacje doskonale dostrzegł najpierw
            rektor KULu ksiądz Stanisław Wielgus , mam Jego doskonałą książkę
            "W słuzbie Bogu i Ojczyźnie", gdzie znajdziemy homilie , przemówienia
            rektoratej pieknej polksiej , katolickiej Uczelni ,juz tam pisał o
            zagrozeniech , mając jeszcze nadzieje ,że świat się opamieta .
            Wtedy ksiądz Wielgus pisał , że po soboprze Watykańskim wydawało się ,że
            demokracja będzie uczciwie wspólżyc z Kosciołem ,różneprądy będą wspóldziałać
            na równych prawach i w ten... sposób Kościół zreaalizuje swe ewangeliczne
            posłannictwo...Czy nie ma tu studentów KULi z lat dziwięcdziesiątych , czyż nie
            pamietamy pieknej postawy Duchownego pochądzącego z biednej wioski należącej
            do Ordynacji Zamojskiej???

            a przy
            wyjeżdzie za granicę wzywano ich i grożbami , krzykami .. próbowano
            zmusić do podpisania
            Wielki teolog o jasnym umysle jakim
            • januszx Poprawność polityczna także w mieście idealnym? 13.03.07, 09:59
             Nastepnie nasz bohater został Arcybiskupem Płocka i wciąż pisał o zagrożeniach
             wspólczesnego swiata .
             Arcybiskup juz po roku 2000 pisze o "poprawności politycznej" ,która wkroczyłą
             do:
             wspólczesnego świata , do MEDIÓW , (nazywanych niesłusznie czwarta władzą ,
             czyz nie jest to władza pierwsza???) ,ta poprawnośc zapanowała wsród
             polityków ,aktorów,uczelni , kabaretów . Pamiętamy jak UNIA przeciwstawiła się
             zapisowi o chrzęscijańskich korzeniach Europy o odwołaniu do Boga?! , teraz
             dalej tak myślą , dalej zachodni politycy są przeciw chrześcijaństwu, sprawa
             Rocco Butilgone , przyjaciela Jana PAwła II , którego Komisja Europejska
             odwółała ,za to ,że ...głosił prawdy eawangeliczne...mój Boże...
             Arcybiskup pisał też w innej nowej książce ,którą posiadam "MOCNI W WIERZE
             przeciwstawiajcie się złu" o wspólczesnych filozofach jak kiedys Nitzsche ,
             SARTE teraz Derrida, Horkheimer czy Adorno , którzy ogłosili śmierć Boga a
             zwierzącość człowieka , który nie ma wymiaru trascendentnego i Oni walczą z
             wyznawcami BOga ,którego przeciez nie ma ..
             Mój Boże o tym media nie mówia nie pisza ...CZISZA ! trwa a czy tak trudno
             dostrzec chaos duchowy , anarchie moralną , gdy zetkniemy sie z np. z gazetami
             dla młodzieży " np "Dziewczyna" , "Girl" , "Brawo"! co jest propagowane w TV ??
             czytaliście czym jest karmiona TEŻ nasza ZAMOJSKA młodzież ??? Kogo to
             interesuje ? , kto tym się przejmował ? Kto próbował wskazywać te zagrożenia ,
             pisał o nich nazywał po imieniu ...wskazywał drogi wyjścia ?
             Jak zaaregowali "wielcy tego świata" , gdy dowiedzieli się ,że ten Człowiek o
             wielkim, jasnym umysle i sercu pełnym miłosci zostanie najważniejsża osobą w
             polskim Kościele???jak ? Czyż nie zaczeli zasatanawiac się co zrobić ?? jak
             zaradzić ?
             • wiloa w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 23.06.07, 21:46
              a dowiedzialam sie ze jutro biskup Wielgus bedzie w Hrubieszowie i nawet jest
              duza szansa ze ja tez tam bede:) jest to okazja zeby posluchac madrego
              czlowieka tak go przesladowali tak atakowali! jeszcze do tej pory ciarki
              przechodza
              a teraz przyjezdza biskup w nasze strony
              i ma byc tez w radiu Maryja w poludnie jutro takze mozna posluchac
              • ubott.1 Re: w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 25.06.07, 10:23
               Atakowali go za kłamstwa i kręcenie a nie za mądrość. Chyba jedno drugiego nie
               wyklucza prawda Wiolu ?
               • ksfiona Re: w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 26.06.07, 00:21
                przecież jest Prawda i prawda ,prawda Ubocie??
                • ubott.1 Re: w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 26.06.07, 08:21
                 Pewnie tak ksfiono.
                 • czuk1 Re: w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 27.06.07, 09:02
                  A myślałem, że wyjechaliście oboje (osobno oczywiście) na urlop albo za łatwym
                  chlebem..
                  Okazuje się jednak , że wytrwałych czytelników forum jest sporo. Wśród nich
                  my... starzy stażem.Pozdrawiam i udanych urlopów życzę
                  mariusz... klient aptek.
                  • ksfiona Re: w hrubieszowie biskup Wielgus jutro 27.06.07, 09:32
                   a myślałam że tylko jednej...
                   a poważnie -oby nie za często
                   • wiloa Re: w hrubieszowie biskup Wielgus: o mediach 30.06.07, 15:08
                    "...na świecie chrześcijanie nadal są mordowani, męczeni w wielu krajach
                    islamskich i innych, ale w naszym kręgu kulturowym takich prześladowań nie ma.
                    Ale ta ideologia ma do dyspozycji innego rodzaju środki, może jeszcze
                    groźniejsze niż te, które miały te bezbożne minione ideologie. Ma do dyspozycji
                    olbrzymie media, ma do dyspozycji olbrzymie pieniądze, ogarnia współczesne
                    areopagi we współczesnych społeczeństwach.
                    Najważniejsze to parlamenty, uniwersytety i media. Opanować te trzy areopagi:
                    parlamenty, uniwersytety, media, to jest ich cel,
                    wtedy można zatruć duszę społeczeństw. I to się przecież dzieje.

                    Wiele parlamentów ustanawia prawa niezgodne nie tylko z Dekalogiem, z wolą
                    Bożą, ale i z prawem naturalnym. Wiele parlamentów na świecie ustanawia prawo
                    do mordowania nienarodzonego życia ludzkiego, do mordowania ludzi starych,
                    chorych w eutanazji, do mordowania życia ludzkiego w nieodpowiedzialnych
                    badaniach genetycznych.
                    Ustanawia dziwne, nienaturalne, będące karykaturą związki, niby to małżeńskie -
                    homoseksualne. To wszystko, co było niewyobrażalne jeszcze kilkanaście lat
                    temu, dziś staje się faktem.
                    To jest działanie nowej
                    ideologii zła,
                    pod której presją znajdą się ci młodzi ludzie - te młode dziewczyny i młodzi
                    chłopcy. Bo my, starsi, temu już nie ulegniemy, ale oni mogą ulec i dlatego im
                    potrzebna jest moc wielka od Ducha Świętego, żeby w tej wielkiej sztafecie,
                    jaka trwa od dwóch tysięcy lat, w której przekazywany jest depozyt wiary i
                    moralności chrześcijańskiej, odegrali swoją ważną rolę. Żeby wiarę, którą
                    otrzymali od was, od rodziców, dziadków, przekazali swoim dzieciom, swoim
                    wnukom, gdy stworzą swoje rodziny.
                    Na świecie jest dużo dobra, więcej niż zła. Bo gdyby było więcej zła niż dobra,
                    ten świat by już nie istniał. Gdy się tak rozejrzymy wśród swoich najbliższych,
                    znajomych, krewnych, kolegów, przyjaciół, to stwierdzimy, że w większości są to
                    ludzie dobrzy, szlachetni, ale jest także zło. I zło ma do dyspozycji wielkie
                    środki, jak już o tym wspomniałem. Jak powiedział jeden z angielskich
                    wspaniałych pisarzy, Lewis, kiedyś diabeł miał utrudnioną pracę, bo musiał
                    każdego z osobna kusić.
                    Dzisiaj ma do dyspozycji wielkich pomocników, ma do dyspozycji media, które
                    jego
                    diabelskie idee przekazują milionom ludzi, zwłaszcza młodym ludziom, zatruwając
                    świadomość
                    • koziorozka homilia wygłoszona w Hrubieszowie 30.06.07, 17:47
                     Wprawdzie Hrubieszów bardziej pasuje na forum Roztocze, ale ja tam drobiazgowa
                     nie jestem :)
                     Tekst całej homilii arcybiskupa Wilelgusa wygłoszonej w Hrubieszowie jest tu:
                     www.wirtualnapolonia.com/kresy/teksty.asp?TekstID=11776
                     • wiloa polskiego Narodu, który się w tej chwili chwieje i 30.06.07, 21:20
                      Niestety media polskojezyczne mamy jakie mamy:(

                      ale zakonczenie kazania dodaje nadzieji

                      "Kochani! Maryja, którą dzisiaj czcimy w sposób szczególny i do której się
                      uciekamy, bywa w życiu niektórych ludzi ostatnią więzią z Bogiem. Kiedyś polski
                      poeta Lechoń napisał piękny wiersz, w którym zwrócił się do Matki Najświętszej:
                      O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie,
                      w kościele i sklepiku i w pysznej komnacie
                      w ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci
                      i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
                      Ty perły masz od królów, złoto od
                      rycerzy
                      w Ciebie wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy.
                      Nieraz spotykałem w swoim kapłańskim życiu ludzi, którzy odeszli od Boga z tych
                      czy innych względów. Nie chodzą do kościoła, nie przystępują do sakramentów
                      świętych.
                      Mówią, że są niewierzący.
                      Ale nie stać ich na to, żeby się pozbyć różańca czy medalika, który otrzymali w
                      dniu Pierwszej Komunii od swojej matki. Nie stać ich, żeby się pozbyć obrazka
                      Matki Bożej Karmiącej, obrazka, który wisi nad łóżeczkiem ich dziecka. Tego nie
                      mogą uczynić. To jest ostatnia więź ich z Bogiem poprzez Maryję, dlatego takie
                      ważne jest, byśmy do Matki Najświętszej się uciekali, byśmy Ją prosili o wiarę
                      dla nas, dla naszych najbliższych, dla naszego polskiego Narodu, który się w
                      tej chwili chwieje i o którego świadomość musimy walczyć.
                      • wiloa Byl ksiedzem w zamosciu a teraz co Mu zrobili?!! 03.08.07, 15:57
                       i jeszcze mam od Cioci z naszego dziennika taki tekst mi przekazala
                       i mowila mi ze arcybiskup Wielgus byl ksiedzem w ZAMOSCIU ! przez kilka lat i
                       Ona to pamieta . jaki to byl mily zyczliwy czlowiek a tu patrzcie tak mozna
                       czlowieka zniszczyc

                       a to ten tekst od Cioci:
                       Z pewnością dla wielu ludzi ogromnym zaskoczeniem było to, co dokonało się w
                       piątek, 5 stycznia 2007 roku. Niedługo po tym, jak ks. abp Stanisław Wielgus
                       wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył zarzutom o współpracy z SB,
                       upubliczniono odezwę do wiernych Kościoła warszawskiego, w której wyraził
                       skruchę i przyznał się do tej współpracy. Ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus
                       nie był autorem odezwy, która powstała bez jego wiedzy. Dlaczego zatem nowy
                       metropolita warszawski podpisał się pod nią?

                       Nie był to pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Znów wypada
                       przypomnieć postać ks. bp. Czesława Kaczmarka, któremu na początku lat
                       pięćdziesiątych zarzucono m.in. kolaborację z Niemcami i współpracę z
                       amerykańskim wywiadem.
                       Podczas pokazowego procesu biskup był wyczerpany do tego stopnia, że przyznał
                       się do stawianych mu zarzutów. Wszystkie wyjaśnienia, jakie składał w czasie
                       trwających przez tydzień rozpraw, odczytywał z maszynopisu przygotowanego przez
                       prowadzących funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa�
                       Wróćmy jednak do sprawy, której byliśmy świadkami na początku stycznia bieżącego
                       roku. Dlaczego ks. abp Stanisław Wielgus zgodził się podpisać pod dokumentem
                       oskarżającym go o czyny, których w istocie nie popełnił? Odpowiedź na to pytanie
                       znają ci, którzy przedłożyli nowemu metropolicie ów dokument do podpisu i
                       polecili rzecznikowi Episkopatu nagranie księdza arcybiskupa odczytującego ten
                       tekst. Odpowiedź na to pytanie zna ks. abp Stanisław Wielgus, który wkrótce z
                       pewnością wypowie się publicznie na temat kulis tej sprawy. Zna ją również
                       Ojciec Święty Benedykt XVI, który posiada wiedzę na temat prawdziwych twórców
                       owej odezwy, jak też okoliczności jej opublikowania, choć wiedzy tej nie uzyskał
                       od nich samych...
                       Choć posiadamy dostęp do materiałów, w których zawarta jest odpowiedź na
                       powyższe pytanie, jako dziennikarze "Naszego Dziennika" na razie nie chcemy ich
                       upubliczniać. Podkreślamy - na razie. Po pierwsze dlatego, że nie znamy ani
                       motywów, ani intencji owych działań i wydawanie jakichkolwiek ocen nie byłoby do
                       końca sprawiedliwe. Po drugie, mamy przed oczyma świadectwo ks. kard. Stefana
                       Wyszyńskiego, który zdawał sobie sprawę z faktu, że w sytuacji konfrontacji
                       Kościoła z reżimem komunistycznym nie można pozwolić sobie na publiczne dyskusje
                       dotyczące tematów wewnątrzkościelnych i wywlekanie wewnętrznych sporów na forum
                       publiczne. Ktoś powie, że dziś nie mamy już do czynienia z konfrontacją Kościoła
                       z reżimem komunistycznym. Z pewnością tak. Mamy jednak do czynienia z
                       konfrontacją z przymierzem ówczesnych oprawców i współczesnych wrogów Kościoła,
                       czego sprawa ks. abp. Stanisława Wielgusa była jaskrawym dowodem.
                       Abstrahując zarówno od motywów, jak i intencji osób odpowiedzialnych za sprawę
                       wspomnianej odezwy, nie można nie stwierdzić, że nie tylko wyrządziła ona
                       konkretne krzywdy, ale wprowadziła ogromną dezorientację w polskim
                       społeczeństwie. Dlatego też wyjaśnienie tej sytuacji w duchu odpowiedzialności
                       za prawdę wydaje się sprawą priorytetową. Wierzymy, że wkrótce stanie się to
                       rzeczywistością. Nie do dziennikarzy "Naszego Dziennika" należą jednak decyzje w
                       tej sprawie. My wiemy na pewno to, że Ojciec Święty posiada kompletną wiedzę
                       odnośnie do tej sprawy i dlatego o dalszy jej przebieg jesteśmy spokojni. W
                       styczniu br. w swoim słowie skierowanym do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce
                       polscy księża biskupi napisali: "Kościół nie boi się prawdy, nawet jeżeli jest
                       to prawda trudna, zawstydzająca, a dochodzenie do niej czasem jest bardzo
                       bolesne...".

                       to mamy nadzieje ze jednak bedzie sprawiedliwosc:)
                       • leg-van Re: Byl ksiedzem w zamosciu a teraz co Mu zrobili 06.08.07, 12:21
                        Obawiam się, że niektórzy mylą kolejność. Pierwszy zniszczył się x. Wielgus.
                        Uczynił to poprzez swoją zgodę na aktywną współpracę z SB.

                        Czemu widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?
                        Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w
                        twoim oku", podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń
                        najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
                        brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa
                        złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde
                        drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się
                        winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły
                        człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
                        Łk 6, 41-45
                        • czuk1 Re: Byl ksiedzem w zamosciu a teraz co Mu zrobili 06.08.07, 14:07
                         Że bp był ks. w Zamościu, że mu przeszkodzili
                         w "karierze" (czy posługa księży powinna mieć drogę kariery???),
                         że inni go bronią, że można sie modlić pięknie i nie pięknie ...
                         to dla mnie nie jest miejskim problemem, żaden to też temat
                         ...... tu na forum.
                         Przecież to już było.
                         • ubott.1 Re: Byl ksiedzem w zamosciu a teraz co Mu zrobili 06.08.07, 23:27
                          Było czuku ale dalej bedzie wałkowane az uwierzymy, iż to media
                          kazały mu podpisac wspolprace a potem ukrywac to, klamac i krecić.
                         • newapple Re: Byl ksiedzem w zamosciu a teraz co Mu zrobili 07.08.07, 10:38
                          Niestety to forum zamiast regionalne często bardziej przypomina klerykalne. Nie
                          chcę nikogo atakować. Chodzi mi o to, że niektóre tematy powinny być poruszane w
                          innych miejscach, a nie na forum zamojskim. Ot co.
  • januszx KUL dla wielkiego Czlowieka Zamojszczzny 08.04.08, 16:46
   Po roku mojej nieobecnosci na forum warto napisać o naszym jednym z największych
   ludzi pochodzących z Zamojszczyzny , choc medialne tuby chcialyby zeby zapomniec
   o tym "ukamienowaniu" . Arcybiskup Stanislaw Wielgus zostal odznaczony przez
   nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski , pamiętamy jak media skazaly tego czlowieka
   ponad rok temu nie odpowiadala tym ludziom wspaniala postawa Arcybiskupa , ktory
   dostrzegal zagrozenia dla nas i naszych dzieci plynace ze swiata .Teraz slyszymy
   ze Ordynariuszem Archidiecezji gdanskiej ma zostac Arcybiskup Glodz i juz p.
   Walesa wytacza dziala przeciwko temu wielkiemu czlowiekowi , wiernemu sludze
   Kosciola

   Ale czy wspolczesni ludzie moga zgodzic sie czy chociaz wysluchac slowa
   wielkiego proroka ,ktory przez kilka lat pracowal w zamojskiej Katedrze , skoro
   nawet katolicy jak mowi Arcybiskup Wielgus
   "kwestionują podstawowe prawdy wiary. Doprowadzili samych siebie do osłabienia
   poczucia godności osoby ludzkiej, do zaniku poczucia grzechu. Ich życie
   przenika k o n s u m p cj o n i z m
   i erotyzm, prymat "mieć" nad "być".
   Godzą się na r o z p a d rodziny, na aborcję, eutanazję i doświadczenia na
   ludzkich embrionach. Odrzucają k o ś c i e l n ą
   n a u k ę o pożyciu seksualnym, wierności małżeńskiej itd."

   zawsze latwiej zaatakowac Biskupa niz go posluchac

   Najgorsze jest to ze:
   "Neopogaństwo stało się niestety także problemem w e w n ą t r z
   k o ś c i e l n y m. W z r a s t a ono bez przerwy
   w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz"
   Kardynal J. Ratzinger


   ale jak powiedzial "nasz Papiez walka trwa" :
   --
   "Kościół ciągle na nowo podejmuje
   z m a g a n i e z duchem t e g o
   ś w i a t a, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata.
   Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z
   drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też
   swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się
   Ewangelii i ewangelizacji"

   Jan Paweł II
   • januszx Benedykt XVI o wielkim Czlowieku Zamojszczzny 08.04.08, 16:54
    I jeszcze slowa Benedykta XVI o naszym wielkim Krajanie:

    "Posługa biskupia tak dzisiaj, jak i zawsze naznaczona jest
    c i e r p i e n i e m
    i
    krzyżem.
    Nasz Pan nie przestanie podtrzymywać Ekscelencji swoją łaską. Pomocą
    będzie również przyjaźń braci biskupów i osób, które poznały Ekscelencję i
    obdarzyły szacunkiem.

    Z żywym uczuciem, pamiętając w nieustannej modlitwie przy Ołtarzu Pańskim i
    przed Najświętszą Dziewicą Maryją, Z SERCA UDZIELAM EKSCELENCJI SZCZEGOLNEGO
    APOSTOLSKIEGO BLOGOSLAWIENSTWA W NADZIEJI NA OBFITE LASKI Z NIEBA."

    ach jakże pokrzepiajace to slowa w obliczu byc moze nowej nagonki , miejmy
    nadzieje ze z biskupem Glodziem im sie nie uda

    --
    Tylko pod tym krzyzem tylko pod tym znakiem
    Polska bedzie Polska a Polak Polakiem"
    Adam Mickiewicz
    • Gość: ja Re: Benedykt XVI o wielkim Czlowieku Zamojszczz IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.04.08, 10:34
     znów wróciłeś forumowy pajacu?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka