Dodaj do ulubionych

Patenty zeglarskie o motorowodne; podstawa prawna

21.10.04, 00:23
Ahoj!
Wiedza

Materiały Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrzesnia 1997 r w sprawie uprawiania
Żeglarstwa
Dz.U. nr 112 z 24.09.1997 r. poz. 729

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze
fizycznej (Dz.U.Nr 25. poz.113) zarządza się, co następuje:

§ 1
Rozporządzenie okresla szczegółowe wymogi, kwalifikacje i sposób ich
uzyskiwania, wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i
cofania tych uprawnień, wzory dokumentów stwierdzających te kwalifikacje i
uprawnienia, oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu
żeglarstwa na jachtach żaglowych i motorowych.

§ 2
1. Jacht żaglowy oznacza statek o napędzie żaglowym przeznaczony do
uprawiania sportu, turystyki, rekreacji lub szkolenia; jacht żaglowy może być
wyposażony w pomocniczy napęd mechaniczny.
2. Jacht motorowy oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do
uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter
wodny, łódĽ pneumatyczną i poduszkowiec.

§ 3
1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa stwierdza się
nadaniem odpowiedniego patentu żeglarskiego Polskiego Związku Żeglarskiego
(PZŻ) lub patentu motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego (PZMWiNW).
2. Patent nadaje się osobie, która spełnia warunki okreslone w
rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

§ 4
1. Osoby nie posiadające patentu żeglarskiego mogą prowadzić jachty żaglowe o
powierzchni pomiarowej żagli do 10 m2 po wodach sródlądowych bez ograniczeń i
po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
2. Osoby prowadzące jachty żaglowe o powierzchni pomiarowej żagli powyżej 10
m2 powinny posiadać odpowiedni patent żeglarski.
3. Osoby nie posiadające patentu motorowodnego mogąprowadzić jachty motorowe
z silnikiem o mocy nie przekraczającej 5 kW (6,67 KM) po wodach sródlądowych
bez ograniczeń i po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
4. Osoby prowadzące jachty motorowe z silnikiem o mocy powyżej 5 kW (6,67
KM) powinny posiadać odpowiedni patent motorowodny.

§ 5
Ustala się następujące patenty żeglarskie:

a) żeglarza jachtowego,
b) sternika jachtowego,
c) jachtowego sternika morskiego,
d) kapitana jachtowego,
e) żeglarza lodowego,
f) sternika lodowego.

§ 6
1. Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych, w regatach i na treningu
pod nadzorem, po wodach morskich.
2. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować uprawnienia
wynikające z ust.1 pkt a, pod nadzorem.
3. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na
akwenie, na którym jest prowadzona ciągła obserwacja, przy zapewnieniu
możliwosci podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z
wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i
wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i
posiadać patent co najmniej sternika jachtowego.

§ 7
Patent sternika jachtowego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m2 po
morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od
brzegu.

§ 8
Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów żżaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 80 m2 po
wodach morskich.

§ 9
Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po
wodach sródlądowych i morskich bez ograniczeń.

§ 10
Patent żeglarza lodowego uprawnia do prowadzenia sizgów lodowych, o
powierzchni pomiarowej żagla do 6 m2, pod nadzorem. Przepis § 6 ust.3 stosuje
się do prowadzenia slizgów lodowych pod nadzorem z tym, że osoba prowadząca
nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent sternika lodowego.

§ 11
Patent sternika lodowego uprawnia do prowadzenia slizgów lodowych bez
ograniczeń.

§ 12
1. Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:
a) ukończenie 12 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

2. Warunkiem uzyskania patentu sternika jachtowego jest::
a) ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego albo
ukończenia 18 roku życia i odbycie kursu szkoleniowego,
b) odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200
godzin.

3. Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest:
a) ukończenie 18 roku życia,
b) posiadanie patentu sternika jachtowego,
c) udział w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 600 godzin
żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego. Przynajmniej jeden z tych
rejsów musi odbywać siępo wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.

4. Warunkiem uzyskania patentu kapitana jachtowego jest:
a) posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego,
b) udział w minimum 2 rejsach morskich, w czasie co najmniej 1000 godzin
żeglugi, po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, w tym co
najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu.

5. Warunkiem uzyskania patentu żeglarza lodowego jest:
a) ukończenie 12 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

6. Warunkiem uzyskania patentu sternika lodowego jest::
a) ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza lodowego lub
ukończenie 18 roku życia,
b) odbycie kursu szkoleniowego.

§ 13
Ustala się następujące patenty motorowodne:
a) sternika motorowodnego,
b) starszego sternika motorowodnego,
c) morskiego sternika motorowodnego,
d) kapitana motorowodnego,
e) motorzysty motorowodnego,
f) mechanika motorowodnego.

§ 14
1. Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemnosci do 1000 cm3 po
wodach sródlądowych bez ograniczeń, jednakże do osiągnięcia 16 roku życia pod
nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
b) prowadzenia jachtów motorowych, okresonych w pkt. 1, w regatach i na
treningu pod nadzorem, po wodach morskich.

2. Przepis §6 ust.3 stosuje się do prowadzenia jachtów motorowych pod
nadzorem z tym, że osobą prowadzącąnadzór musi być co najmniej starszy
sternik motorowodny.

§ 15
Patent starszego sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów motorowych o długosci kadłuba do 24 m po morskich
wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

§ 16
Patent morskiego sternika motorowodnego uprawnia do:
a) prowadzenia jachtów motorowych po wodach sródlądowych,
b) prowadzenia jachtów motorowych o długosci kadłuba do 24 m po wodach
morskich.

§ 17
Patent kapitana motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po
wodach sródlądowych i morskich bez ograniczeń.

§ 18
Patent motorzysty motorowodnego uprawnia do:
a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy do 184 kW (odpowiednio 250 KM),
b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM).

§ 19
Patent mechanika motorowodnego uprawnia do:
a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM),
b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM),
c) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM), po wykazaniu się stażem co najmniej
600 godzin pływania na jachtach motorowych z silnikami o mocy 184 - 441 kW
(odpowiednio 250 - 600 KM).

§ 2
Obserwuj wątek
  • seaskipper Patenty zeglarskie o motorowodne; podstawa pr(2) 21.10.04, 00:24
   § 19
   Patent mechanika motorowodnego uprawnia do:
   a) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
   mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM),
   b) pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z
   silnikami o mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM),
   c) pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikami o
   mocy powyżej 441 kW (odpowiednio 600 KM), po wykazaniu się stażem co najmniej
   600 godzin pływania na jachtach motorowych z silnikami o mocy 184 - 441 kW
   (odpowiednio 250 - 600 KM).

   § 20
   1. Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
   a) ukończenie 12 roku życia,
   b) odbycie kursu szkoleniowego.
   2. Warunkiem uzyskania patentu starszego sternika motorowodnego jest:
   a) ukończenie 18 roku życia,
   b) posiadanie patentu sternika motorowodnego co najmniej przez 1 rok,
   c) zaliczenie stażu 200 godzin pływania albo odbycia kursu szkoleniowego.
   3. Warunkiem uzyskania patentu morskiego sternika motorowodnego jest:
   a) ukończenie 18 roku życia,
   b) posiadanie patentu starszego sternika motorowodnego,
   c) zaliczenie stażu 600 godzin w przynajmniej 3 rejsach morskich, w tym jeden z
   rejsów musi się odbyć po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.

   4. Warunkiem uzyskania patentu kapitana motorowodnego jest:
   a) posiadanie patentu morskiego sternika motorowodnego,
   b) zaliczenie stażu 800 godzin w co najmniej 2 rejsach morskich, po uzyskaniu
   patentu morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin
   samodzielnie.

   5. Warunkiem uzyskania patentu motorzysty motorowodnego jest::
   a) posiadanie patentu sternika motorowodnego,
   b) zaliczenie stażu 200 godzin w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż36,8
   kW (odpowiednio 50 KM).

   6. Warunkiem uzyskania patentu mechanika motorowodnego jest:
   a) posiadanie patentu motorzysty motorowodnego,
   b) zaliczenie stażu 200 godzin w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż
   73,6 kW (odpowiednio 100 KM).

   § 21
   Osoba ubiegająca się o patent żeglarski lub motorowodny składa następujące
   dokumenty:
   a) wniosek o nadanie patentu,
   b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań warunkujących otrzymanie
   okreslonego patentu; udział w rejsach i staże mogą być poswiadczone przez osoby
   z odpowiednim patentem żeglarskim lub motorowodnym albo przez pisemne
   oswiadczenie własne - na podstawie wpisów w dziennikach jachtowych,
   c) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa na
   jachtach żaglowych lub motorowych, jeżeli kandydat nie ukończył18 roku życia,
   d) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa na
   jachtach żaglowych lub motorowych.

   § 22
   1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do holowania narciarza wodnego i innych
   obiektów stwierdza sięprzyznaniem licencji motorowodnych Polskiego Związku
   Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

   2. Licencję motorowodną przyznaje się osobie, która spełnia warunki okresone w
   rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

   § 23
   Ustala się następujące licencje motorowodne:
   a) na holowanie narciarza wodnego,
   b) na holowanie statków powietrznych.

   § 24
   1. Licencja motorowodna na holowanie narciarza wodnego uprawnia do holowania
   narciarza wodnego oraz innych nadwodnych obiektów pływających, w tym
   pneumatycznych (banan).
   2. Licencja motorowodna na holowanie statków powietrznych uprawnia do
   holowania spadochronu, lotni, spadolotni, wiroszybowca i innych.

   § 25
   Warunkiem uzyskania licencji motorowodnych jest::
   a) odbycie kursu szkoleniowego,
   b) posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

   § 26
   Egzaminy sprawdzające, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 22 ust. 2, są prowadzone
   odpowiednio przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i
   Narciarstwa Wodnego. Do udziału w egzaminach na patenty uprawniające do
   prowadzenia jachtów po wodach morskich są zapraszani przedstawiciele urzędów
   morskich.

   § 27
   1. Patenty żeglarskie nadaje Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego lub w jego
   imieniu Zarządy Okręgowych Związków Żeglarskich.

   2. Patenty i licencje motorowodne nadaje Zarząd Polskiego Związku
   Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego lub w jego imieniu Zarządy Okręgowych
   Związków Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego.

   3. Posiadane uprawnienia są zawieszane lub cofane przez jednostkę, która je
   nadała, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, izby morskiej,
   inspektoratu Żeglugi Sródl?dowej i sądu koleżeńskiego, odpowiednio PZŻ albo
   PZMWiNW.

   § 28
   1. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi
   sródlądowej mogą uzyskać bez egzaminu patent żeglarza jachtowego lub sternika
   motorowodnego.

   2. Osoby mające, z tytułu służby w Marynarce Wojennej lub Straży Granicznej
   albo z tytułu pracy w marynarce handlowej lub rybołówstwie morskim, uprawnienia
   do prowadzenia okrętów albo statków w żegludze morskiej mogą, po zdaniu
   egzaminu sprawdzającego, uzyskać patent do kapitana jachtowego lub kapitana
   motorowodnego włącznie.

   3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny wykazać sięstażem 200 godzin
   żeglugi w rejsie na morskim jachcie żaglowym.

   4. Osoby posiadające patenty żąeglarskie jachtowego sternika morskiego lub
   kapitana jachtowego mogą uzyskać odpowiednie patenty motorowodne (morskiego
   sternika motorowodnego, kapitana motorowodnego) bez egzaminu. Posiadacze
   wymienionych patentów motorowodnych mogą, na tych samych zasadach, uzyskach
   odpowiednie patenty żeglarskie.
   5. Osoby, majżce z tytułu służby w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej,
   marynarce handlowej i rybołówstwie morskim oraz żegludze sródlądowej wymagany
   staż w obsłudze silników (siłowni) mogą uzyskać patent motorzysty lub mechanika
   motorowodnego.

   § 29
   1. Dokumentację i ewidencję wydanych patentów żeglarskich prowadzi Polski
   Związek Żeglarski.

   2. Dokumentację i ewidencję wydanych patentów motorowodnych i licencji
   motorowodnych prowadzi Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
   3. Wzory patentów żeglarskich oraz patentów i licencji motorowodnych okresa
   załącznik do rozporządzenia.

   § 30
   Stałe obowiązki, związane z pełnieniem funkcji na jachcie żaglowym i motorowym
   podczas pływań morskich, okresla prowadzący jacht i wpisuje do dziennika
   jachtowego.

   § 31
   1. Za bezpieczeństwo żeglugi jest odpowiedzialny prowadzący jacht.

   2. Każdy jacht żaglowy i motorowy powinien być wyposażony w srodki ratunkowe
   lub asekuracyjne oraz w srodki przeciwpożarowe, zgodnie z wpisem w dokumencie
   rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa jachtu, wydanymi zgodnie z odrębnymi
   przepisami.

   § 32
   1. Za bezpieczne przeprowadzenie zawodów żeglarskich i motorowodnych jest
   odpowiedzialny sędzia główny zawodów.

   2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia żeglarskiego oraz
   motorowodnego i narciarstwa wodnego jest odpowiedzialny kierownik szkolenia lub
   trener.

   § 33
   1. Za bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na przystani jest
   odpowiedzialny kierownik przystani (portu).

   2. Za organizację działańo charakterze ratunkowym na akwenie w rejonie
   przystani jest odpowiedzialny kierownik przystani (portu).

   3. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa na przystani, obejmujące zakaz
   przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osób dorosłych, okresa regulamin
   przystani (portu).

   § 34
   Patenty żeglarskie i motorowodne wydane dotychczas zachowują swoją ważnosć.

   § 35
   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   PREZES RADY MINISTRÓW
   Włodzimierz Cimoszewicz
   • seaskipper Chcesz wiecej kliknij tu: 21.10.04, 00:27
    Ahoj!

    Inne przepisy zwiazane z patentami oraz tryb ich uzyskiwania znajdziesz tu:
    www.zeglarstwo.org.pl/
    zakladka kliknij na WIEDZA

    Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
    Żeglarstwo morskie
  • seaskipper Wymiana patentów 21.10.04, 16:29
   Ahoj!
   . Druki.
   Druki patentów i książeczek żeglarskich. są drukami scisłego zarachowania i
   podlegają ochronie prawnej, są rozprowadzane wyłącznie przez Biuro Polskiego
   Związku Żeglarskiego. Druki pochodzące z innych Ľródeł będą traktowane przez
   władze jako falsyfikaty.

   XI. Nowe patenty.
   Wymiana patentów dotychczas obowiązujących na nowe patenty oparta jest na
   zasadzie pełnej dobrowolnosci.
   Stare patenty zachowują swoją ważnosć przy czym osoby legitymujące się nimi
   posiadają wyłącznie uprawnienia żeglarskie jakich one dotyczyły, a nie
   uprawnienia wynikające z aktualnego rozporządzenia.
   Wymiana prowadzona jest od dnia 01.01.1998 r.


   Stary stopień Nowy patent
   żeglarz jachtowy żeglarz jachtowy
   sternik jachtowy (także p.u.) sternik jachtowy
   jachtowy sternik morski jachtowy sternik morski
   jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej kapitan jachtowy
   jachtowy kapitan żeglugi wielkiej kapitan jachtowy
   żeglarz lodowy żeglarz lodowy
   sternik lodowy sternik lodowy   Osoby, które wymieniają patenty nabywają automatycznie nowe uprawnienia bez
   jakichkolwiek egzaminów uzupełniających.

   Poprzednie patenty pozostają u posiadacza stopnia z adnotacją

   / pieczęć / Wydano patent nr .................................................
   Zgodnie z Rozporządzeniem RM Nr 729 Dz.U. Nr 112/97

   Osoba ubiegająca się o wymianę patentu winna złożyć we własciwym Okręgowym
   Związku Żeglarskim wniosek o wymianę patentu wg załączonego wzoru, wniesć
   opłatę wg stawki ustalonej corocznie przez PZŻ, załączyć do wglądu oryginał
   patentu.
   Wnioski wg powyższego ustalenia dotyczące patentów jachtowego sternika
   morskiego i kapitana jachtowego należy składać w Biurze PZŻ w Warszawie, ul.
   Chocimska 14, 00-791 Warszawa.

   Jak zacząć żeglować i co dalej?
   Dla "morskich" i nie tylko   Czarter
   zobacz jacht
   warunki czarteru
   dane techniczne
   zdjęcia jachtu


   Kursy
   żeglarz jachtowy
   sternik jachtowy
   sternik motorowod.
   starszy st. motorow.
   młodszy instruktor
   UKF
   Newsletter
   Powiadom

   wiecej:
   www.zeglarstwo.org.pl/   Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
   Żeglarstwo morskie
   • tomjani Re: Wymiana patentów 21.10.04, 20:45
    Słuchaj spamerze
    Włazisz z buciorami na forum (Żeglarstwo) na którym sam nie masz nic mądrego do
    powiedzenia, nie licz zatem że na swoim "prywatnym" forum (które jest w istocie
    forum publicznym, w odróznieniu od np listy mailingowej) będziesz mógł oddawać
    się nieskrępowanej "wymianie myśli" sam ze sobą.
    Powołując się na powielaczowe prawo pewnej organizacji dopuszczacz się
    przestępstwa polegającego na nakłanianiu Czytelników jednego i drugiego forum
    do niekorzystnego rozporzadzania swoim mieniem. Powtórzę zatem, że to co
    napisano na stronie PZŻ a co nie znajduje odpowiednika w państwowych aktach
    prawnych nie stanowi jakiejkolwiek "podstawy prawnej". Wprowadzonych w błąd
    Czytelników narażasz na wydatek określonej sumy pieniędzy, w wyniku czego nie
    odniosą jakichkolwiek korzyści natury prawnej.
    Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
    niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
    pan na siebie współodpowiedzialność.
    • ignorant11 Re: Wymiana patentów 22.10.04, 02:04
     tomjani napisał:

     > Słuchaj spamerze
     > Włazisz z buciorami na forum (Żeglarstwo) na którym sam nie masz nic mądrego
     do
     >
     > powiedzenia, nie licz zatem że na swoim "prywatnym" forum (które jest w
     istocie
     >
     > forum publicznym, w odróznieniu od np listy mailingowej) będziesz mógł
     oddawać
     > się nieskrępowanej "wymianie myśli" sam ze sobą.
     > Powołując się na powielaczowe prawo pewnej organizacji dopuszczacz się
     > przestępstwa polegającego na nakłanianiu Czytelników jednego i drugiego forum
     > do niekorzystnego rozporzadzania swoim mieniem. Powtórzę zatem, że to co
     > napisano na stronie PZŻ a co nie znajduje odpowiednika w państwowych aktach
     > prawnych nie stanowi jakiejkolwiek "podstawy prawnej". Wprowadzonych w błąd
     > Czytelników narażasz na wydatek określonej sumy pieniędzy, w wyniku czego nie
     > odniosą jakichkolwiek korzyści natury prawnej.
     > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
     > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
     > pan na siebie współodpowiedzialność.
     >

     Sława!

     NO cóz próbowalem wyjasnic Mojemu Czcigodnemu Adwersarzowi iz nie ma racji.
     Moje argumeta byly rzeczowe i zawieraly podstwae prawe prawna.

     Natomiast zamiast kolejnych odpowiedzi odpornemu na wiedze tonmajniemu moge
     tylko zacytowac Witkacego:
     "Z glupim czlowiekiem nie warto nawet gadac, wiec zamknac pyski i prosze
     siadac".

     PS Ozatem niejaki odprny na wiedz tomajjni lze w zywe oczy i popisuje sie swoja
     agresywna glupota, bo jemu glupawe i pozbawione podstwa protesty sa z góry
     skazane na niepowodzenie, gdyz i system patentów i umocowanie PZZ do jego
     wydawani9a jest obowiazujacym w Polsce prawem.

     Natomiast szkodliwosc gloszonych przetomajaniego tez polega na tym, ze dajacych
     mu poslych naraza na powazne konsekwencje prawne i jego kampania przeciwko
     kopetencjom i odpowiedzialnosci jest narazaniem dajacych mu posluch na
     niebiezpeiczenstwo utraty zycia lub mienia...

     Bo z zywiolem nie ma zartów i bagienno-szuwarowe doswiadczenia tomjaniego nie
     maja zadnego zastosowania na morzy, gdzie agresywne chamstwo i glupota nie
     zastapia ani wiedzy ani doswiadczenia ani odpowiedzialnosci, ale Paddy Maloney
     tez sadzil inaczej.
     jeszcze raz powtarzam iz tomajani jest antyzeglarzem i pwoiniem plywac co
     najwyzej papierowymi stateczkamiw wannie lub w szambie, w którym tak bardzo
     lubi sie nurzac, czego dowodem jest jest rynsztokowe slownictwo, które nie ma
     nic wspolnego ani z netykieta ani z etykieta zeglasrka...

     Nop cóz zeglarstwo jest sportem elitarnym i nie tylko jeden tomjani do nie
     przystaje:)))


     Pozdrawiam i zapraszam na:
     Forum Słowiańskie
     • radwan64 Re: Wymiana patentów 22.10.04, 07:53
      Ignorant ( seaskipper) okazal sie faktycznie ignorantem.

      Ignorancie, czy rozumiesz roznice, pomiedzy podstawa prawna do wydawania
      patentow, a podstawa prawna do ich WYMIANY ? Mozesz znalezc mi podstawe prawna
      do wymiany patentow ?? Kiedy wumienialismy prawa jazdy - konieczna byla do tego
      USTAWA a nie chciejstwo np Polskiego Zwiazku Motorowego. Pokaz mi ustawe,
      nakazujaca lub nawet DOPUSZCZAJACA wymiane patentow.....
      A skoro jusz jestes takim legalista zapatrzonym w PZZ, to moze zastanowisz sie,
      dlaczego Polska Konfederacja Sportu nie zostawila suchej nitki na trybie i
      podstawie prawnej oplat za patenty wydawane przez PZZ ???

      No i skoro jestes takim wielbicielem cytatow, pozwol, ze i ja posluze sie
      jednym z moich ulubionych : "Jesli ktos powie ci, ze jestes idiota, to nie
      jest to obelga, tylko diagnoza" Oskar Wilde

      3m sie keji, bo na morzu glupota moze zrobic ci krzywde
      • seaskipper O moich WC Adwersarzach 22.10.04, 12:53
       Ahoj!

       Jak widze moi WC ADwersarze z barku jakikolwiek argumentów merytoryczny
       potarfia tylko obrazac.
       I oni uwazaja sie za zeglarzy majac za nic netykiete, wiec pewnie i etykiete
       zeglarska, a to juz powinno narazac ich na ostracyzm w srodowisku zeglarskim.

       Podstawa prawna do wymiany jest to, ze nowy dokument nadaje wieksze
       uprawnienia, zas stary dokument nadaje tylko stare uprawnienia.

       Zas w tryb ich przyznawania, wiec i wymiany jest moca prawa delegowany na
       odpowiednie zwiazki sportowe.

       Proste?
       Poniali?

       Bo ja prosciej nie potrafie juz...


       Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
       Żeglarstwo morskie
       • radwan64 Re: O moich WC Adwersarzach 24.10.04, 15:32
        Alez szanowny.... to zdaje sie Ignorant jako pierwszy posluzyl sie
        cytatem.....z Witkacego... chyba obrazl;iwym... a moj cytat - no coz... na
        lekarza tez sie obrazasz za diagnoze ???:)))

        A jezeli chodzi o argumenty, to wybacz... przejdz sie do prawnika i sprawdz,
        czy bez delegacji ustawowej mozesz wymienic dokument swiadczacy o jakichkolwiek
        uprawnieniach na nowy, podnoszacy te uprawnienia.....

        dla zobrazowania : to tak, jakby przy wymianie prawa jazdy na nowe dawano ci
        bez delegacji ustawowej np ca kategorie B - uprawnienia dotyczace dawniej
        kategorii C.....

        to se ne da.. to jest nielegalne....

        3maj sie keji
        • ignorant11 Re: O moich WC Adwersarzach 24.10.04, 20:09
         radwan64 napisał:

         > Alez szanowny.... to zdaje sie Ignorant jako pierwszy posluzyl sie
         > cytatem.....z Witkacego... chyba obrazl;iwym... a moj cytat - no coz... na
         > lekarza tez sie obrazasz za diagnoze ???:)))
         +++To dosc glupowate, wiec nieodpowiem

         >
         > A jezeli chodzi o argumenty, to wybacz... przejdz sie do prawnika i sprawdz,
         > czy bez delegacji ustawowej mozesz wymienic dokument swiadczacy o
         jakichkolwiek
         >
         > uprawnieniach na nowy, podnoszacy te uprawnienia.....
         >
         > dla zobrazowania : to tak, jakby przy wymianie prawa jazdy na nowe dawano ci
         > bez delegacji ustawowej np ca kategorie B - uprawnienia dotyczace dawniej
         > kategorii C.....
         >
         > to se ne da.. to jest nielegalne....
         >
         > 3maj sie keji


         Sława!

         Ja zacytowalem delegacje ustawowa, albowiem Rada Ministrów ma delegacje
         konstytucjna do wydawania aktów prawnych z moca rozporzadzenia, które stanowi
         obowiazujace w Polsce prawo.

         W tymze rozporzadzeniu RM sywierdza i upowaznia PZZ oraz PZMiNW do wydawania
         patentów i tym organizacjom powierza egzekwowanie wymagan.

         Czy tak trudno zrozumiec, czy nadal bedziesz uzywal glupkowatych zaczepek jak
         pierwszym zdaniu Twojego postu?

         Pozdrawiam i zapraszam na:
         Forum Słowiańskie
    • tama22 Re: Wymiana patentów 22.10.04, 08:51
     tomjani napisał:

     > Słuchaj spamerze....

     > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukrócenie
     > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wziąłeś
     > pan na siebie współodpowiedzialność.
     Witam,ciekaw jestem na czym te kroki będą polegały i życzę nieco sceptycznie
     szczęścia.
     W kazdym razie trzymam kciuki byś dołożył beszczelnemu łobuzowi,hucpa podparta
     pseudo-prawniczym bełkotem byle nas zastraszyć i"wydoić".
     Pozdrawiam.
     Andrzej Witek TaMa22
     • seaskipper Re: Wymiana patentów 23.10.04, 00:11
      tama22 napisał:

      > tomjani napisał:
      >
      > > Słuchaj spamerze....
      >
      > > Niniejszym oświadczam że wszczynam stosowne kroki mające na celu ukróceni
      > e
      > > niegodziwych praktyk jakich dopuszcza się PZŻ, a za które to praktyki wzi
      > ąłeś
      > > pan na siebie współodpowiedzialność.
      > Witam,ciekaw jestem na czym te kroki będą polegały i życzę nieco sceptycznie
      > szczęścia.
      > W kazdym razie trzymam kciuki byś dołożył beszczelnemu łobuzowi,hucpa
      podparta
      > pseudo-prawniczym bełkotem byle nas zastraszyć i"wydoić".
      > Pozdrawiam.
      > Andrzej Witek TaMa22
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >

      Ahoj!

      I ja czekam na realizacje owych pogrózek.

      A co do chucpy, to chucpa jest ignorowanie i upieranie sie przy lekcewazeniu
      obowiazujacego prawa.

      Takie jest prawo i juz!


      Chcesz zaokrętować się na Żeglarstwo morskie, wejdź na deck, czyli klinij tu:
      Żeglarstwo morskie

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka