Dodaj do ulubionych

Mienie Zabuzanskie

22.06.04, 18:06
Marszalek Oleksy sie "obudzil" i po wyroku Trybunalu stwierdzil ze trzeba
dojsc do ugody z Zabuzanami. Szkoda ze dopiero teraz.
Obserwuj wątek
  • maciejmjm1 Najnowszy art. "Rzeczpospolita" 23.06.04, 17:16
   Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca
   precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego
   Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia prawa do rekompensaty za
   mienie pozostawione po II wojnie światowej na terenach przejętych przez ZSRR.
   Trybunał orzekł jednomyślnie, że w sprawie nastąpiło naruszenie przez Polskę
   art. 1 protokołu do konwencji europejskiej, gwarantującego prawo do
   poszanowania mienia.


   Trybunał nie zasądził jednak na rzecz skarżącego, przynajmniej na tym etapie
   postępowania, słusznego zadośćuczynienia. Uznał, że kwestia ta nie jest jeszcze
   gotowa do rozstrzygnięcia. Zaprosił natomiast strony postępowania do
   przedłożenia w terminie 6 miesięcy stanowisk w kwestii finansowej lub
   poinformowania o polubownym załatwieniu sprawy. Jeżeli strony nie dojdą do
   porozumienia, Trybunał powróci do problemu zadośćuczynienia po upływie tego
   terminu.

   Orzeczenie jest precedensowe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że skarga
   Jerzego Broniowskiego (w Trybunale nr 31443/96) ma charakter sprawy
   pilotującej, co oznacza, że zasadnicze rozstrzygnięcia prawne zostaną
   zastosowane w stosunku do innych skarg dotyczących tej samej problematyki. Po
   drugie, może istotniejsze, Trybunał zastosował w tej sprawie całkiem nową
   interpretację art. 46 konwencji, który reguluje kwestie mocy obowiązującej
   wyroków oraz ich wykonywania.

   Systemowe problemy polskiego prawa

   Stwierdzając naruszenie konwencji w sprawie Broniowski przeciwko Polsce,
   Trybunał uznał, że wywodzi się ono z systemowego problemu, spowodowanego
   nieprawidłowym funkcjonowaniem polskiego prawa. Dowodzi tego brak skutecznego
   mechanizmu realizacji prawa do ekwiwalentu za mienie zabużańskie.

   KONIECZNA ZMIANA PRAWA I PRAKTYKI
   Wyrok Trybunału w Strasburgu to dopiero połowa drogi do uzyskania odszkodowań
   dla zabużan, teraz inicjatywa należy do państwa - podkreśla Ogólnopolskie
   Stowarzyszenie Kresowian. Domaga się też publikacji jednej z umów
   republikańskich.

   - Stowarzyszenie zawsze było gotowe do podjęcia z rządem rozmów w kwestii
   zabużańskiej, lecz nie było odzewu - podkreślił Andrzej Korzeniowski, prezes
   Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa, podczas
   wczorajszej konferencji. Dodał, że wyrok Trybunał w Strasburgu pozwoli
   Trybunałowi Konstytucyjnemu uznać za niekonstytucyjne przepisy grudniowej
   ustawy z 2003 r., która ogranicza roszczenia zabużan.

   Z kolei adw. Roman Nowosielski (reprezentuje zabużan w sądach) wskazał na jedną
   z umów zawartych przez Polskę z byłymi republikami ZSRR, z których zabużanie
   wywodzą swoje roszczenia. - Chodzi o umowę z 1945 r., która była skierowana do
   opublikowania, o czym nasz rząd wiedział. Dlatego domagamy się jej publikacji,
   wczoraj skierowaliśmy pismo w tej sprawie do ministra spraw zagranicznych -
   poinformował mec. Nowosielski. Dodał, że po publikacji umowy nasze sądy będą
   mogły orzekać o odszkodowaniach dla zabużan na jej podstawie. Przypomnijmy, że
   rząd odmawiał realizacji roszczeń zabużan wynikających z umów republikańskich
   właśnie na tej podstawie, że nigdy nie zostały opublikowane.

   Adw. Nowosielski zaznaczył, że zabużanie nie domagają się stuprocentowej
   rekompensaty i natychmiastowego wypłacenia jej przez państwo. - Chcemy jedynie
   słusznego zadośćuczynienia za krzywdy - podkreślił. H.F.


   Trybunał zgodził się, że głęboka reforma polityczna i ekonomiczna naszego kraju
   w poprzednich latach, a także stan finansów publicznych, mogą uzasadniać
   ograniczenia wymiaru odszkodowań za mienie zabużańskie. Państwo polskie nie
   było jednak w stanie przekonać Trybunału, że skala tych ograniczeń, stosowanych
   przez wiele lat wobec skarżącego oraz tysięcy innych zabużan, była uzasadniona
   w rozumieniu art. 1 protokółu nr 1. Stan niepewności, w jakim przez wiele lat
   znajdował się skarżący w związku z ciągłym opóźnianiem i obstrukcją realizacji
   jego roszczenia, sam w sobie jest niezgodny ze zobowiązaniami państwa
   wynikającymi z konwencji.

   Wywłaszczenie przez nową ustawę

   Trybunał zauważył, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy zabużańskiej z 12
   grudnia 2003 r. skarżącemu jako spadkobiercy osoby, która na podstawie
   przepisów o gospodarce nieruchomościami nabyła wcześniej w użytkowanie
   wieczyste nieruchomość skarbu państwa, prawo zaliczenia nie przysługuje. W
   ocenie ETPC ustawa z 2003 r. inaczej traktuje tych, którzy przed wejściem w
   życie uzyskali jakąkolwiek rekompensatę, i tych, którzy ekwiwalentu jeszcze nie
   uzyskali. Odnosząc się do sytuacji skarżącego w świetle nowej ustawy, Trybunał
   zasugerował, że nastąpiło jego faktyczne wywłaszczenie. Kilkuprocentowy
   ekwiwalent przyznany skarżącemu (według skrzącego 2 proc. wartości
   pozostawionego mienia) Trybunał uznał za niewystarczający, a w każdym razie
   nieproporcjonalny do jego uprawnienia i przyznany na nierównych zasadach.

   Zadośćuczynienie dla wszystkich uprawnionych

   Przypominając zobowiązanie państwa do przestrzegania ostatecznych wyroków,
   Trybunał orzekł, że Polska musi zapewnić realizację uprawnienia zabużańskiego
   nie tylko skarżącemu, ale także pozostałym uprawnionym do ekwiwalentu za mienie
   zabużańskie, przez stosowne środki prawne lub praktyki administracyjne lub też
   przyznać im równorzędne zadośćuczynienie.

   W praktyce oznacza to, że ETPC wzorem trybunałów konstytucyjnych wskazał
   uchybienie systemowe obowiązujących w Polsce regulacji i nakazał ich usunięcie.
   Takie rozstrzygnięcie, czyli nakazanie państwu wprost zmiany prawa czy praktyki
   krajowej, jest bezprecedensowym krokiem w kierunku konstytucjonalizacji
   Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Precedens w sprawie Broniowskiego w
   przyszłości może oznaczać odejście przez Trybunał od dotychczasowego modelu
   sądownictwa indywidualnego na rzecz wymiaru sprawiedliwości w modelu
   konstytucyjnym.

   Wczorajszy wyrok jest kolejnym krokiem w kierunku ostatecznego zakończenia
   sprawy tzw. roszczeń zabużańskich. Wbrew oczekiwaniom niektórych, orzeczenie w
   tej sprawie nie zamyka problemu roszczeń ostatecznie. Trybunał nie zaproponował
   gotowego rozwiązania. Wskazał natomiast kierunek, w którym myślenie ustawodawcy
   i rządu o zaspokajaniu roszczeń zabużańskich powinno iść. Teraz, przynajmniej
   przez sześć miesięcy, inicjatywa ponownie leży po stronie polskich władz. Ten
   czas powinien zostać jak najlepiej wykorzystany. I oby Trybunał za sześć
   miesięcy nie musiał pokazać nam swojego gniewnego oblicza.

   Czytaj też:

   "Kto umrze za Strasburg"
   Jutro historyczny wyrok   Trybunał w Strasburgu zachował się powściągliwie
   Prof. Władysław Czapliński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

   Jakie będą praktyczne skutki werdyktu Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
   uznającego, że po Polska w sprawie roszczeń zabużan naruszyła postanowienia
   europejskiej konwencji praw człowieka? Jakie mogą być ewentualne odniesienia
   tego werdyktu, gdy chodzi o ewentualne roszczenia wysiedlonych w wyniku wojny
   Niemców czy tzw. roszczenia żydowskie?

   Nie miałem jeszcze możliwości zapoznana się z wyrokiem i jego uzasadnieniem.
   Bez tego żaden szanujący się prawnik nie będzie go komentował. Z wyroku wynika
   jednak ewidentnie, że odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z
   tzw. umów republikańskich z 1944 i 1945 r. spoczywa całkowicie na rządzie
   polskim. Nigdy zresztą ani rząd, ani parlament nie podjęły trudu kompleksowego
   załatwienia zaszłości majątkowych wynikających z szeroko pojętych skutków II
   wojny światowej i 45 lat rządów komunistycznych.

   Trybunał zachował się bardzo powściągliwie, pozostawiając Polsce sześć miesięcy
   na uregulowanie, jak się wydaje, nie tylko sprawy Broniowskiego, ale wszystkich
   zabużan, którzy dotychczas nie otrzymali rekompensaty. Sądzę, że w tym czasie
   powinna zostać przygotowana ustawa, która będzie do przyjęcia dla wszystkich
   zainteresowanych. Trybunał uznał,
   • maciejmjm1 ciag dalszy art. "Rzeczpospolita" 23.06.04, 17:20
    Trybunał uznał, że zobowiązania płynące z tzw. umów republikańskich wiążą
    państwo polskie. Przyznał jednocześnie, że umowy te nie dają bezpośrednich
    prawnych podstaw do roszczeń indywidualnych.

    Czy wyrok Trybunału będzie miał odniesienie do ewentualnych innych roszczeń
    majątkowych związanych ze skutkami wojny i okresu rządów komunistycznych?

    Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ roszczenia te mają najczęściej
    zupełnie różny charakter. W każdym razie nie wyobrażam sobie podejmowania
    jakichkolwiek działań w kierunku zaspokojenia roszczeń Niemców wysiedlonych
    wskutek decyzji wielkich mocarstw - porozumienia z Poczdamu. Tę sprawę uznać
    trzeba za (dawno?) zamkniętą. Nie mogę natomiast wykluczyć pojawienia się
    roszczeń majątkowych osób wysiedlonych z Polski po marcu 1968 r. i części osób,
    które wyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin w latach 1956 - 1989.
    Nie można też wypowiadać się w kontekście wyroku Trybunału o innych
    roszczeniach, np. tzw. żydowskich, ponieważ opierają się - według mojej wiedzy -
    na zróżnicowanych tytułach prawnych.

    Poseł Rafał Zagórny (PO), zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu

    Od 12 lat powtarzam, że Polsce potrzebna jest reprywatyzacja, w tym również w
    zakresie mienia zabużańskiego. Brak takiej ustawy może bardzo negatywnie odbić
    się na polskim budżecie. Tak nie musi się stać, ale istnieje ryzyko takiego
    obrotu sprawy. Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest tego dobitnym
    potwierdzeniem. A roszczenia zabużan to tylko niewielka część roszczeń
    reprywatyzacyjnych. Jest wprawdzie ustawa z 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu
    wartości majątków pozostawionych na poczet ceny nieruchomości kupowanych od
    skarbu państwa, ale bardzo ogranicza ona możliwość takiej rekompensaty. Jeśli
    sprawa zabużan nie zostanie odpowiednio generalnie rozwiązana w drodze ustawy,
    czeka nas wariant najgorszy sądowy - załatwienie jej w drodze tysięcy procesów
    o odszkodowanie wytaczanych skarbowi państwa. Więcej można będzie powiedzieć po
    dokładniejszym zapoznaniu się z wyrokiem Trybunału. I.L.

    Ze Strasburga dla "Rz" mec. Wojciech Hermeliński

    To jest istotne, że wczorajszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
    jest rozstrzygnięciem co do zasady i ma znaczenie dla pozostałych zabużan,
    którzy czekają na rekompensatę za swój majątek. Trybunał potwierdził, że
    zabużanie mają wierzytelność wobec państwa i państwo musi zaspokoić ich
    roszczenia. Zgodnie z wyrokiem Polska zobowiązana jest zmienić dotychczasową
    praktykę administracyjną i legislacyjną dotyczącą zabużan.

    H.F.
    KALENDARIUM SPRAWY MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO

    Lata 1944 - 1945. Umowy między rządami republik Ukrainy, Białorusi i rządem
    Litewskiej SRR, czyli tzw. umowy republikańskie, oraz między Tymczasowym Rządem
    Jedności Narodowej a rządem ZSRR o repatriacji obywateli polskich z terenów
    utraconych przez Polskę, zawierające zobowiązanie państwa polskiego do
    przyznania im rekompensat za majątki pozostawione na utraconych przez Polskę
    terenach II Rzeczypospolitej.

    Kolejne ustawy i dekrety przyznające rekompensaty:
    (w mieniu rolniczym)

    - z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
    Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska,

    (w mieniu nierolniczym)

    - z 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez państwo mienia nierolniczego na
    obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska,

    - z 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez państwo nierolniczego mienia na
    cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych,

    - z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach,

    - z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.


    1990 r. Reforma administracji powodująca przejście większości nierolniczych
    gruntów państwowych na własność skarbu państwa, wskutek czego realna możliwość
    dostarczenia przez zobowiązany do tego skarb państwa nieruchomości stanowiących
    rekompensatę za mienia zabużańskie stała się iluzoryczna.

    Ustawa z 19 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przewidująca tylko
    jedną formę rekompensaty za majątki zabużańskie: zaliczenie na pokrycie ceny
    nieruchomości kupowanych od skarbu państwa wartości pozostawionego majątku
    nieruchomego.

    Ustawa z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
    przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyznająca zabużanom, a
    także ich spadkobiercom, prawo do nieodpłatnego przekształcenia tego prawa we
    własność. To samo prawo przyznaje im ustawa z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu
    przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

    Ustawa reprywatyzacyjna z 11 stycznia 2001 r., przewidująca rekompensatę w
    postaci bonów reprywatyzacyjnych równą 50 proc. wartości nieruchomości
    zabużańskich wycenionych wedle reguł ustalonych w ustawie; nie weszła w życie
    wskutek sprzeciwu prezydenta.

    16 grudnia 2002 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za sprzeczne z
    konstytucją przepisy ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i dwu
    innych ustaw wyłączające możliwość zaliczenia tytułem rekompensaty wartości
    mienia zabużańskiego na poczet kupna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności
    Rolnej Skarbu Państwa oraz należącego do skarbu państwa majątku zarządzanego
    przez Agencję Mienia Wojskowego.

    21 listopada 2003 r. Wyrok Sądu Najwyższego, uznający że zabużanom, którzy
    dotychczas nie otrzymali rekompensaty za pozostawione majątki, należy się od
    skarbu państwa odszkodowanie za szkodę, jaką ponieśli wskutek utrudnień w
    realizacji prawa do ekwiwalentu.

    Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z
    tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości
    nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
    przyznająca zabużanom, którzy pozostawili majątki poza wschodnimi granicami
    współczesnej Polski, a nie dostali dotychczas za nie żadnego ekwiwalentu, prawo
    do zaliczenia na poczet kupna nieruchomości skarbu państwa 15 proc. ich
    wartości, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

    31 stycznia 2004 r. Skarga Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej do
    Trybunału Konstytucyjnego kwestionująca zgodność ustawy z 12 grudnia 2003 r. z
    Konstytucją RP. I.L.    ROSZCZENIA ZABUŻAN W LICZBACH
    Decyzje i zaświadczenia potwierdzające uprawnienia - 4120

    Wnioski o wydanie decyzji - 82 740

    Przewidywana liczba uprawnionych - 78 380

    Wartość roszczeń z wydanych decyzji i zaświadczeń - ok. 3 mld zł

    Wartość roszczeń i wniosków oczekujących na wydane decyzji - ok. 10,45 mld zł

  • maciejmjm1 Komunikat trybunalu 23.06.04, 17:26
   Komunikat prasowy

   wydany przez Kanclerza Trybunału[1]   WYROK WIELKIEJ IZBY   W SPRAWIE BRONIOWSKI PRZECIWKO POLSCE   22 CZERWCA 2004   W dniu dzisiejszym Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok Wielkiej
   Izby[2] w sprawie Broniowski przeciwko Polsce (nr skargi 31443/96), która
   dotyczy tzw. „roszczeń zabużańskich”. Ogłoszenie wyroku odbyło się na
   publicznej rozprawie.

   W wyroku Trybunał zwrócił szczególną uwagę na istnienie systemowego problemu
   tkwiącego u podstaw naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w
   niniejszej sprawie. Z uwagi na to, że problem ten może spowodować wniesienie do
   Trybunału znacznej liczby podobnych spraw, Trybunał wezwał władze polskie do
   podjęcia niezbędnych środków celem realizacji powyższego prawa własności w
   odniesieniu do pozostałych uprawnionych do ekwiwalentu za mienie zabużańskie.   Trybunał jednomyślnie orzekł, że:   - nastąpiło naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw
   Człowieka (ochrona własności);   - powyższe naruszenie wywodzi się z systemowego problemu związanego z
   nieprawidłowym funkcjonowaniem polskiego ustawodawstwa i praktyki,
   spowodowanego zaniechaniem ustanowienia skutecznego mechanizmu
   realizacji „prawa zaliczania” osób uprawnionych do ekwiwalentu za mienie
   zabużańskie;   - poprzez stosowne środki prawne oraz praktyki administracyjne Polska musi
   zapewnić realizację powyższego prawa własności pozostałym uprawnionym do
   ekwiwalentu za mienie zabużańskie lub przyznać im w zamian równorzędne
   zadośćuczynienie;   Na podstawie artykułu 41 Konwencji (słuszne zadośćuczynienie), skarżącemu
   zasądzono 12 000 euro tytułem kosztów postępowania, z potrąceniem kwoty 2 409
   euro, które otrzymał w ramach pomocy prawnej przyznanej przez Radę Europy.
   Trybunał następnie postanowił, również jednomyślnie, że kwestia zasądzenia
   skarżącemu odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku majątkowego oraz
   krzywdy moralnej nie jest gotowa do rozstrzygnięcia.   Tekst wyroku jest dostępny w językach angielskim i francuskim.   1. Najważniejsze fakty   Skarżący, Jerzy Broniowski jest obywatelem polskim, urodził się w 1944 roku i
   mieszka w Wieliczce (Polska).   Sprawa dotyczy podniesionego przez skarżącego zarzutu niezaspokojenia jego
   roszczenia o odszkodowanie za majątek (dom mieszkalny i grunt) we Lwowie
   (obecnie Lviv na Ukrainie), który przed II wojną światową – w czasach gdy
   obszar ten był jeszcze częścią Polski – należał do jego babki. Roszczenie to w
   drodze dziedziczenia początkowo przeszło na matkę skarżącego a następnie, po
   jej śmierci w 1989 roku, na samego skarżącego.   Babka skarżącego, jak również wiele innych osób, które zamieszkiwały na
   wschodnich ziemiach przedwojennej Polski (które to ziemie obejmowały znaczne
   obszary obecnej Białorusi, Ukrainy i tereny w okolicy Wilna obecnie na Litwie)
   została wysiedlona po ustaleniu wschodniej granicy Polski na rzece Bug (przez
   której środek biegła linia Curzona) w następstwie II wojny światowej. Ziemie te
   były i są zwane „kresami” jak również „ziemiami zabużańskimi”.   Po konferencjach w Jałcie i Poczdamie, w wyniku których ta nowa granica
   pomiędzy Związkiem Radzieckim i Polską została ustalona wzdłuż linii Curzona i
   po zawarciu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego oraz rządy dawnych
   radzieckich republik Litwy, Białorusi i Ukrainy tzw. „umów republikańskich”,
   Polska wzięła na siebie zobowiązanie do wyrównania strat tym, którzy
   zostali „repatriowani” z ziem zabużańskich i zmuszeni do pozostawienia tam
   swojej własności. W latach 1944-1953 około 1 750 000 osób
   zostało „repatriowanych” na mocy umów republikańskich.   Od 1946 roku polskie prawo stanowiło, że osoby repatriowane w powyższych
   okolicznościach otrzymają odszkodowanie w naturze, to znaczy, że będą
   uprawnione do nabycia od państwa nieruchomości i zaliczenia wartości
   pozostawionej własności na poczet ceny kupna prawa własności lub prawa
   wieczystego użytkowania nieruchomości nabywanej od państwa.   Jednakże, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy
   wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
   samorządowych oraz późniejszych ustaw zmniejszających zasoby nieruchomości
   przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń zabużan – a w szczególności ustaw
   wyłączających możliwości zaspokojenia ich roszczeń z państwowych nieruchomości
   rolnych i wojskowych – Skarb Państwa nie był w stanie wywiązać się ze swoich
   zobowiązań, ponieważ nie dysponował wystarczającymi zasobami nieruchomości.
   Ponadto, zabużanie byli często albo wykluczani z przetargów na sprzedaż
   państwowych nieruchomości albo ich udział w przetargach poddawano różnym
   warunkom.   Według danych przedstawionych przez Rząd RP, liczba uprawnionych wynosi ok. 80
   000.   Wartość ekwiwalentu przysługującego skarżącemu za majątek opuszczony przez jego
   babkę została w latach 80-tych wyceniona na 1 949 560 polskich złotych. Według
   opinii biegłego przedłożonej przez rząd polski, wartość roszczenia skarżącego
   wynosi obecnie około 390 000 polskich złotych. Otrzymał on zaledwie około 2%
   należnej wartości (tj. należnego odszkodowania) w formie prawa użytkowania
   wieczystego niewielkiej działki budowlanej, którą jego matka nabyła od państwa
   w 1981 roku.   19 grudnia 2002 roku polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy
   wyłączające możliwość zaspokojenia roszczeń zabużańskich z państwowych
   nieruchomości rolnych i wojskowych są sprzeczne z Konstytucją. Jednakże, po
   wydaniu tego wyroku, państwowe agencje zarządzające nieruchomościami rolnymi i
   wojskowymi zawiesiły wszystkie przetargi na sprzedaż tych nieruchomości,
   przyjmując, że wykonanie wyroku wymaga uchwalenia kolejnych ustaw.   30 stycznia 2004 roku, w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2003
   roku o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania
   wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych
   poza obecnymi granicami Państwa Polskiego, zobowiązania państwa polskiego wobec
   skarżącego, jak również wszystkich pozostałych zabużan, którzy otrzymali
   jakąkolwiek rekompensatę na mocy uprzednio obowiązujących przepisów, zostały
   uznane za wykonane. Osobom, które dotychczas nie otrzymały żadnego
   odszkodowania, przyznano 15% wartości uprzedniego ekwiwalentu ograniczonego do
   kwoty 50 000 złotych.   2. Procedura i skład Trybunału   Skarga została wniesiona do Europejskiej Komisji Praw Człowieka w dniu 12 marca
   1996 roku a następnie, 1 listopada 1998 roku, została przekazana do
   Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W dniu 26 marca 2002 roku Izba
   rozpoznająca skargę przekazała ją do rozpoznania Wielkiej Izbie (art. 30
   Konwencji[3]). Rozprawa przed Wielką Izbą odbyła się w dniu 23 października
   2002 roku. W dniu 19 grudnia 2002 roku skarga została uznana za dopuszczalną.   Wyrok został wydany przez 17 sędziów Wielkiej Izby w składzie:   Luzius Wildhaber (Szwajcaria), Prezes,

   Christos Rozakis (Grecja),

   Jean-Paul Costa (Francja),

   Georg Ress (Niemcy),

   Nicolas Bratza (Wielka Brytania),

   Elisabeth Palm (Szwecja),

   Lucius Caflisch (Lichtenstein)

   Viera Strážnická (Słowacja),

   Volodymyr Butkevych (Ukraina),

   Boštjan Zupančič (Słowenia),

   John Hedigan (Irlandia),

   Matti Pellonpää (Finlandia),

   András Baka (Węgry),

   Rait Maruste (Estonia),

   Mindia Ugrekhelidze (Gruzja),

   Stanislav Pavlovschi (Mołdawia),

   Lech Garlicki (Polska),   oraz Paul Mahoney, Kanclerz Trybunału.   3. Streszczenie wyroku [4]   Zarzuty   Skarżący podnosił, że nie otrzymał rekompensaty za mienie zabużańskie, do
   której był uprawniony. Zarzucał pona
   • maciejmjm1 Ciag dalszy Komunikat trybunalu 23.06.04, 17:31
    uznana za dopuszczalną.    Wyrok został wydany przez 17 sędziów Wielkiej Izby w składzie:    Luzius Wildhaber (Szwajcaria), Prezes,

    Christos Rozakis (Grecja),

    Jean-Paul Costa (Francja),

    Georg Ress (Niemcy),

    Nicolas Bratza (Wielka Brytania),

    Elisabeth Palm (Szwecja),

    Lucius Caflisch (Lichtenstein)

    Viera Strážnická (Słowacja),

    Volodymyr Butkevych (Ukraina),

    Boštjan Zupančič (Słowenia),

    John Hedigan (Irlandia),

    Matti Pellonpää (Finlandia),

    András Baka (Węgry),

    Rait Maruste (Estonia),

    Mindia Ugrekhelidze (Gruzja),

    Stanislav Pavlovschi (Mołdawia),

    Lech Garlicki (Polska),    oraz Paul Mahoney, Kanclerz Trybunału.    3. Streszczenie wyroku [4]    Zarzuty    Skarżący podnosił, że nie otrzymał rekompensaty za mienie zabużańskie, do
    której był uprawniony. Zarzucał ponadto, że państwo polskie nie przeciwdziałało
    powstaniu i nie rozwiązało – poprzez stosowne środki legislacyjne – problemu
    niewystarczającej ilości nieruchomości przeznaczonych na zaspokojenie zabużan
    oraz, że wprowadziło ustawy, które prawie całkowicie usunęły możliwość
    uzyskania przez nich nieruchomości od państwa. Podnosił on również, że poprzez
    szeroko rozpowszechnioną praktykę zaniechania sprzedaży nieruchomości i
    przeciwdziałania uczestnictwu uprawnionych w przetargach, władze państwowe
    praktycznie uniemożliwiły realizację jego roszczenia. Skarżący zarzucał
    naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
    (ochrona własności).    Rozstrzygnięcie Trybunału    Zakres rozstrzygnięcia    Na wstępie, Trybunał, przyjmując, że tło historyczne sprawy jest z pewnością
    ważne dla zrozumienia obecnej, skomplikowanej sytuacji faktycznej i prawnej,
    zastrzegł, że jedynym zagadnieniem, które będzie rozstrzygał jest kwestia czy
    nastąpiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji poprzez te działania i
    zaniechania Państwa Polskiego w odniesieniu do realizacji prawa skarżącego do
    otrzymania rekompensaty za mienie zabużańskie, które nastąpiły po wejściu w
    życie Protokołu wobec Polski    Artykuł 1 Protokołu nr 1    Trybunał ustalił, że uprawnienie skarżącego do otrzymania ekwiwalentu na mienie
    zabużańskie stanowi „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1.    Trybunał dokonał oceny sprawy zakładając, że działania i zaniechania Państwa
    Polskiego – w takim zakresie, w jakim stanowiły ingerencje lub ograniczenia w
    wykonywaniu prawa własności przez skarżącego – odbywały się „na warunkach
    przewidzianych przez ustawę” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Były one
    także „w interesie publicznym”, a w szczególności w interesie przywrócenia
    samorządu terytorialnego, restrukturyzacji sektora rolniczego oraz uzyskania
    środków finansowych na modernizację instytucji wojskowych.    Orzekając, czy przy stosowaniu kwestionowanych środków państwo zachowało
    stosowną równowagę pomiędzy interesem publicznym i prawami jednostki, Trybunał
    przyznał, że – biorąc pod uwagę szczególne tło historyczne i polityczne sprawy,
    jak również ważność różnych okoliczności natury społecznej, prawnej i
    ekonomicznej, które władze musiały wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu problemu
    roszczeń zabużańskich – Państwo Polskie miało przed sobą szczególnie trudną
    sytuację, która pociągała za sobą konieczność podjęcia decyzji politycznych na
    wielka skalę. Znacząca liczba uprawnionych – ok. 80 000 osób – oraz bardzo
    poważna wartość ich roszczeń są z pewnością czynnikami, które należy wziąć pod
    uwagę przy ocenie, czy owa stosowna równowaga została zachowana.    Trybunał zauważył także, iż poprzez wprowadzenie w życie ustawy z 1985 roku o
    gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy z 1997 roku o
    gospodarce nieruchomościami Państwo Polskie postanowiło potwierdzić swoje
    zobowiązania do przyznania rekompensaty zabużanom oraz wprowadzić do
    wewnętrznego porządku prawnego zobowiązania, które wzięło na siebie na mocy
    umów międzynarodowych zawartych przed ratyfikacją Konwencji i Protokołu.    Trybunał przyjął, że w tych okolicznościach Państwu Polskiemu należy przyznać
    szeroki zakres swobodnego uznania w wyborze środków dla zachowania wspomnianej
    równowagi pomiędzy interesem publicznym i prawami jednostki.    Jednakże, nawet w kontekście najbardziej skomplikowanej reformy państwa, owa
    dozwolona dowolność w ocenie nie może prowadzić do skutków sprzecznych z
    Konwencją. Pomimo, że Trybunał uznał, iż gruntowna reforma systemu politycznego
    i gospodarczego państwa, jak również stan jego finansów, mogły uzasadniać
    surowe ograniczenia rekompensat dla zabużan, nie znalazł on jednak w
    argumentach Państwa Polskiego podstaw do usprawiedliwienia – z punktu widzenia
    art. 1 Protokołu nr 1 – jego nieprzerwanego i trwającego przez wiele lat
    zaniechania realizacji przysługującego skarżącemu – i tysiącom innych
    uprawnionych – prawa do ekwiwalentu przyznanego im z mocy polskiego prawa.    Władze polskie, poprzez nakładanie kolejnych ograniczeń na realizację przez
    skarżącego „prawa zaliczania” oraz poprzez stosowanie praktyk, które uczyniły
    to prawo w rzeczywistości niewykonywalnym i bezużytecznym, sprawiły, że stało
    się ono pozorem prawa i zniweczyły one jego istotę. Stan niepewności, w którym
    znajdował się skarżący wskutek wielokrotnych i wieloletnich opóźnień i
    utrudnień w realizacji jego prawa – i za który władze krajowe ponoszą
    odpowiedzialność – był sam przez się sprzeczny ze zobowiązaniami wynikającymi z
    art. 1 Protokołu nr 1, a zwłaszcza z powinnością państwa do działania w
    stosownym czasie oraz w sposób właściwy i spójny w sytuacji, gdy w grę wchodzi
    interes powszechny.    Sytuacja skarżącego uległa jeszcze dalszemu pogorszeniu, gdy jego uprawnienie,
    które stało się niewykonalne w praktyce, zostało zniesione z mocy prawa, to
    jest ustawą z dnia 12 grudnia 2003 roku o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży
    albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
    wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Państwa
    Polskiego, na podstawie której skarżący utracił swoje dotychczasowe prawo do
    rekompensaty. Co więcej, ustawa ta wprowadziła zróżnicowanie w traktowaniu
    poszczególnych uprawnionych, albowiem tym, którzy nie otrzymali dotychczas
    żadnego ekwiwalentu, przyznano – wprawdzie ograniczone do wartości 50 000
    złotych – prawo do określonej części ich uprawnienia (15%), natomiast tym,
    którzy podobnie jak skarżący otrzymali znacznie mniejszy procent wartości
    utraconej nieruchomości, nie przyznano żadnej rekompensaty.    Pomimo, że państwo może dokonać wywłaszczenia, art. 1 Protokołu nr 1 wymaga,
    aby wartość przyznanego odszkodowania była w rozsądnej relacji do wartości
    odebranej własności. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzina skarżącego otrzymała
    zaledwie 2% należnego odszkodowania, Trybunał nie znalazł żadnego
    przekonywującego powodu, dla którego tak znikoma kwota miałaby go sama przez
    się pozbawić możliwości otrzymania przynajmniej pewnej części rekompensaty, na
    równych prawach z innymi zabużanami.    Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, a w szczególności wpływ, jaki
    na skarżącego miało działanie w praktyce ustawowego systemu zaspokajania
    roszczeń zabużańskich, Trybunał uznał, ze jako jednostka musiał on ponosić
    nadmierny i niewspółmierny ciężar, który nie znajduje usprawiedliwienia w
    kategoriach dążenia przez władze do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego,
    ogólnego interesu społeczności.    Artykuł 46 Konwencji    Trybunał odwołał się do dwóch dokumentów przyjętych w dniu 12 maja 2004 przez
    Komitet Ministrów Rady Europy. W pierwszym z nich – rezolucji o wyrokach
    ujawniających istnienie systemowego problemu tkwiącego u podstaw naru
    • maciejmjm1 Ciag dalszy Komunikat trybunalu 23.06.04, 17:36
     u podstaw naruszenia Konwencji – Komitet zwrócił się do Trybunału o „ustalanie
     w wyrokach orzekających naruszenie Konwencji systemowego problemu tkwiącego u
     podstaw tego naruszenia oraz źródła tego problemu, a w szczególności, gdy może
     on spowodować wniesienie licznych skarg”.     Drugi z tych dokumentów, rekomendacja o usprawnieniu środków odwoławczych w
     prawie wewnętrznym, podkreśla, że państwa mają ogólne zobowiązanie do
     rozwiązywania problemów tkwiących u podstaw naruszeń Konwencji oraz poleca
     ustanowienie „skutecznych środków odwoławczych, aby zapobiec wnoszeniu
     powtarzalnych, podobnych spraw do Trybunału”.     Trybunał uznał, że okoliczności sprawy ujawniają istnienie w polskim porządku
     prawnym defektu, wskutek którego cała grupa obywateli została pozbawiona i w
     dalszym ciągu jest pozbawiana prawa do poszanowania ich własności. Uznał on
     również, że ujawnione wady systemowe prawa krajowego oraz praktyki stosowane w
     indywidualnej sprawie skarżącego mogą spowodować wniesienie kolejnych, licznych
     i uzasadnionych skarg dotyczących tego samego problemu.     Trybunał przypomniał, że na mocy art. 46 Konwencji (moc obowiązująca i
     wykonanie wyroków) wyrok Trybunału ustalający naruszenie Konwencji nakłada na
     państwo nie tylko prawne zobowiązanie do zapłaty kwot zasądzonych z tytułu
     słusznego zadośćuczynienia na mocy art. 41, lecz także obowiązek przyjęcia, pod
     nadzorem Komitetu Ministrów Rady Europy, środków, które należy zastosować w
     krajowym porządku prawnym, aby zakończyć stan naruszenia i zadośćuczynić – tak
     jako to możliwe – za jego skutki. Pod nadzorem Komitetu Ministrów, państwo ma
     swobodę wyboru środków, za pomocą których wykona swoje zobowiązanie prawne
     wynikające z art. 46, pod warunkiem, że środki takie będą zgodne z wnioskami
     zawartymi w wyroku Trybunału.     Trybunał zwrócił również uwagę na to, że naruszenie Konwencji w sprawie
     skarżącego zostało spowodowane przez sytuację dotyczącą znacznej ilości osób.
     Zaniechanie ustanowienia mechanizmu zaspokojenia roszczeń zabużańskich w sposób
     zgodny z wymogami Konwencji dotknęło już ok. 80 000 osób. Obecnie 167 podobnych
     spraw oczekuje na rozpoznanie przez Trybunał. Okoliczności te nie tylko
     zaostrzają odpowiedzialność Polski za istniejący i uprzedni stan rzeczy będący
     naruszeniem Konwencji, lecz stanowią także zagrożenie dla przyszłej
     skuteczności systemu Konwencji.     Trybunał uznał, że w kraju muszą zostać podjęte środki zaradcze o charakterze
     ogólnym, środki które wynagrodzą krzywdy wyrządzone systemową dysfunkcją
     ujawnioną przez Trybunał oraz zapobiegną przeciążeniu systemu Konwencji wielką
     ilością skarg mających swoje źródło w tej samej przyczynie. Powinny one zatem
     obejmować system przyznawania zadośćuczynienia. Zadaniem dla władz krajowych
     jest wobec tego podjęcie, pod nadzorem Komitetu Ministrów Rady Europy,
     stosownych środków zaradczych, jeżeli trzeba, ze skutkiem wstecznym, środków,
     które zapewnią, że Trybunał nie będzie musiał w przyszłości wydawać kolejnych
     wyroków powtarzających ustalenie naruszenia Konwencji w niniejszej sprawie.     Trybunał nie oceniał, czy ustawa z grudnia 2003 może być uznana za stosowny
     środek, albowiem nie doszło jeszcze do wykonania ustawy w praktyce. W każdym
     jednak razie, ustawa ta nie obejmuje osób takich jak Pan Broniowski, które już
     otrzymały częściową rekompensatę. Jest zatem oczywiste, że dla tej grupy
     zabużan ustawa nie może być uznana za remedium, które byłoby w stanie zakończyć
     stan systemowej dysfunkcji ustalonej przez Trybunał w niniejszej sprawie.     W odniesieniu do podjęcia środków o charakterze ogólnym, Trybunał uznał, że
     Polska musi – poprzez stosowne środki prawne oraz praktyki administracyjne –
     albo zapewnić skuteczną i szybką realizację roszczeń pozostałym uprawnionym do
     ekwiwalentu za mienie zabużańskie, albo przyznać im w to miejsce równorzędne
     zadośćuczynienie.     Do wyroku zostało dołączone zdanie odrębne sędziego Zupančiča.

  • maciejmjm1 Komentarze 24.06.04, 16:30
   W niemieckich kancelariach prawniczych wielkie poruszenie wywołało wtorkowe
   ogłoszenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku w
   sprawie Broniowski przeciwko Polsce (nr skargi 31443/96), która dotyczyła
   roszczeń obywateli polskich wypędzonych z Kresów Wschodnich II
   Rzeczypospolitej. W oczach niemieckich prawników zajmujących się podobnymi
   pozwami obywateli RFN wobec rządów RFN, Polski i Czech sprawa ta jest
   postrzegana jako precedensowa.
   Niemieckie kancelarie prawnicze od lat specjalizują się w prawnym uzasadnianiu
   cywilnych roszczeń niemieckich. Z kolei centralne urzędy niemieckie (np. MSZ) w
   ciągu ostatnich 15 lat na zapytania "pokrzywdzonych" obywateli niemieckich
   odpowiadają, że strony polska i czeska odmawiają jakichkolwiek rozmów
   międzypaństwowych na ten temat.
   Niemieckie MSZ zwraca jednocześnie uwagę, że w trakcie negocjacji przed
   przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej i po ich przystąpieniu do UE
   Polska oraz Czechy są zobowiązane do wypełniania litery i ducha prawa
   europejskiego oraz prawa swobodnego przepływu kapitału i osób na terenie
   Wspólnoty. Od 1 maja 2004 r. wyroki Trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu mają
   dla Polski i Czech moc wiążącą.

   Polityka uników
   Taktykę uspokajania Polaków i chowania głowy w piasek stosują także rządzący
   Polską w ostatnich latach politycy. Niestety, jak dotychczas takie zabiegi są
   skuteczne i działają jak narkotyk - głównie na polityków z lewicowych i
   liberalnych partii. Tymczasem, chociaż zdecydowana większość mediów tego nie
   nagłaśnia, ogół Polaków jest mocno zaniepokojony. Wyrazem tego była marcowa
   uchwała Sejmu RP podjęta przeciwko roszczeniom przesiedleńców z Ziem
   Odzyskanych. "Polska nie będzie związana jakimkolwiek orzeczeniem przyjętym
   przez instytucje Unii Europejskiej zapadłe w tych sprawach" - napisano w
   uchwale. Należy przypomnieć, że w owym dokumencie Sejm RP - wbrew stanowisku
   rządu - podkreślił, iż niemieckie roszczenia nie podlegają rozpoznawaniu przez
   Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu lub Europejski
   Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Uchwała Sejmu RP dotyczy ewentualnych
   roszczeń o zwrot majątku lub wypłatę odszkodowań.
   Mimo że Sejm RP wezwał w uchwale polski rząd do zawarcia takiego zastrzeżenia w
   negocjowanym wtedy traktacie konstytucyjnym UE i do złożenia rządom państw
   członkowskich Piętnastki osobnej deklaracji o takiej samej treści, ani rząd
   Millera, ani Belki nic nie zrobiły w tej sprawie. Gorzej! W praktyce uchwała
   została zbojkotowana, ponieważ rządzący zachowują się jakby jej w ogóle nie
   było.
   W ogłoszonym we wtorek wyroku dotyczącym odszkodowań dla obywateli polskich
   wypędzonych z Kresów Trybunał zwrócił szczególną uwagę na istnienie systemowego
   problemu tkwiącego u podstaw naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   Poruszenie w kancelariach
   Gorączkowy ruch w kancelariach niemieckich bierze się stąd, że niemieccy
   prawnicy już dawno złożyli wiele indywidualnych i zbiorowych skarg dotyczących
   odszkodowań za mienie pozostawione przez Niemców w Czechach i na terenach
   przyznanych Polsce po II wojnie światowej. Kolejną, pogłębioną w kontekście
   prawodawstwa unijnego analizę stanu prawnego dotyczącego własności Niemców
   przedstawili Trybunałom w Strasburgu i Luksemburgu oraz sądom amerykańskim
   niemieccy prawnicy i naukowcy (m.in. prof. Blumenwitz i prof. de Zayas).
   Powołali się w niej m.in. na naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
   (art. 1 Protokół nr 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczący ochrony
   własności) i traktatów rzymskich. Formułowane na piśmie analizy prawne
   dotyczące roszczeń są w Niemczech dyskretnie konsultowane z niemieckimi
   urzędami.
   Angela Merkel (CDU) przed kilkoma tygodniami zapewniała posłów Platformy
   Obywatelskiej w Warszawie, że przyszły rząd niemiecki (CDU/CSU spodziewa się
   wygrać wybory w RFN) nie będzie popierał roszczeń odszkodowawczych licznych
   organizacji niemieckich wysiedleńców ze Związku Wypędzonych
   (BdV), "Powiernictwa Pruskiego" itd. O tym, iż zapewnienia te nie mają
   wartości, świadczy chociażby to, że deklaracji wobec Platformy Obywatelskiej w
   Warszawie Angela Merkel w Niemczech nie powtórzyła. Zdaniem niektórych
   obserwatorów, uczyniła tak jedynie w obawie o utratę głosów dla CDU/CSU. Jednak
   w Bundestagu istnieje silna grupa posłów z CDU i CSU, którzy od lat zajmują się
   sprawami "wypędzonych" Niemców. Jest to też taktyka rządu i parlamentu
   niemieckiego.

   Zagrożona suwerenność
   Polska polityka uników jest ewidentnym zaniedbaniem kolejnych rządów,
   parlamentów i prezydentów RP. Jaskrawym przykładem tego są układy polsko-
   niemieckie z 1991 r. Abstrahując od tego, czy jest ona sterowana z Niemiec, czy
   nie, takie chowanie głowy w piasek może mieć katastrofalne skutki dla Polski i
   Czech. I to nie tylko cywilno-prawne, ale także ustrojowe, dotykające
   imponderabiliów stanowiących o tożsamości i suwerenności państwa i jego
   obywateli.
   Czy rzeczywiście suwerenność państwowa - jak publicznie powiedział ks. abp
   Józef Życiński po przyjęciu w Brukseli projektu konstytucji UE - powinna być
   dla Polski i Polaków w Unii Europejskiej sprawą drugorzędną?
   Piotr Wojnicki   Niemcom nic się nie należy
   Niemieccy prawnicy i politycy nie chcą zrozumieć, że wypędzenia Polaków z
   zagarniętych Polsce ziem wschodnich i wysiedlenia Niemców z terytoriów
   przyznanych Polsce nigdy nie można stawiać na jednej płaszczyźnie. Niemcy muszą
   wreszcie zrozumieć, a polskie MSZ musi im to wytłumaczyć, że to nie Polska
   rozpętała II wojnę światową. Mimo to Polsce niesprawiedliwie odebrano połowę
   przedwojennego terytorium, za co, jak tłumaczyli Stalin, Roosevelt i Churchill,
   rekompensatą miały być przyznane Polsce ziemie poniemieckie. Ziemie zachodnie
   nie są więc rekompensatą Niemiec za wyrządzone Polsce olbrzymie szkody i za
   wymordowanie 6 milionów polskich obywateli. Tak można by traktować ziemie
   zachodnie tylko wtedy, gdyby nie zabrano nam Kresów Wschodnich.
   Poza tym, zważywszy na ogrom zniszczeń i cierpień, jakich doznaliśmy ze strony
   Niemców, jest wielką bezczelnością, a nawet aktem jawnej wrogości szantażowanie
   nas pozwami o zwrot mienia niemieckim wysiedleńcom. Niemcy powinni się cieszyć,
   że po bestialstwach, których się dopuścili, pozwolono im w ogóle zachować
   własne państwo, że potraktowano ich niewspółmiernie łagodnie i wyrozumiale w
   stosunku do ogromu zbrodni, jakich dokonali. Niemcy muszą pamiętać, że do
   dzisiaj głęboko odczuwamy jako Naród i państwo skutki rozpętanej przez nich
   wojny. Muszą pamiętać, że odpowiadają oni nie tylko za to, co się stało w
   latach 1939-1945, ale także za 60 lat rujnujących Polskę rządów komunistów i
   spokrewnionych z nimi ideologicznie libertynów.
   Zaburzanie więc mają prawo domagać się zwrotu utraconego mienia lub adekwatnej
   rekompensaty, bo odebrano im domy i ziemię, chociaż niczemu nie zawinili, a
   Niemcy, którzy wynieśli Hitlera do władzy, NIE. I niech się cieszą, że władze
   Warszawy i innych polskich miast nie przysyłają im do zapłacenia rachunków za
   odbudowywane obecnie a zniszczone przez Niemców w czasie wojny obiekty.
   Jeśli mimo to uważają, że coś im się należy, to adresatem ich roszczeń są rządy
   Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dobrze by było, żeby polskie MSZ wytłumaczyło to
   Niemcom.
   Krzysztof Warecki
  • maciejmjm1 Stanowisko prawnikow rzadu 24.06.04, 20:05
   Dzis w radiu prawnicy rzadowi wypiowiedzieli sie, ze wyrok trybunalu w
   Strassburgu (mienie zabuzanskie) nie okresla wysokosci odszkodowania i
   pozostawia te kwestie do dowolnego ustalenia Panstwu Polskiemu - chyba nie
   czytali wyroku w sprawie obywatela Czech przeciwko zbyt niskiemu odszkodowaniu
   (na poziomie 15 %), za wywlaszczona dawniej nieruchomosc i niczego sie nie
   nauczyli. Chyba trzeba bedzie poczekac, az odszkodowanie zasadzi Trybunal.
  • maciejmjm1 Gazeta prawna 25.06.04, 09:46
   "Gazeta Prawna": Zabużanie nie otrzymają pełnych rekompensat za mienie
   pozostawione na Wschodzie, gdyż Trybunał przyznał, że wymiar odszkodowania może
   być ograniczony np. ze względu na sytuację ekonomiczną, w jakiej znajduje się
   państwo.

   Zdaniem Renaty Kowalskiej z Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ w sprawie
   Broniowskiego - Trybunał w Strasburgu potwierdził uprawnienia zabużan do ich
   utraconej własności. Ma to bardzo poważne konsekwencje dla naszego państwa.
   Jego rolą jest ukształtowanie systemu prawnego, który zapewni skuteczną
   realizację roszczeń. Obecnie jest to niemożliwe. Trybunał stwierdził, że
   obowiązujący w Polsce w latach 1985-2004 mechanizm prawny zaspokajania roszczeń
   jest bezskuteczny. Wadliwe są również obowiązujące przepisy, które różnicują
   tych, którzy przed ich wejściem w życie uzyskali ekwiwalent, oraz tych, którzy
   nie dostali nic - dodaje Jakub Wołosiewicz, pełnomocnik rządu przed Trybunałem
   w Strasburgu.

   Trybunał w orzeczeniu zgodził się jednocześnie, że wymiar odszkodowania dla
   zabużan może być ograniczony, np. ze względów ekonomicznych państwa. Na jakie
   kwoty będą więc mogli liczyć zabużanie, tego eksperci MSZ nie potrafili
   powiedzieć. Zdaniem R. Kowalskiej, ważne jest jednak, aby zabużanie posiadali
   wycenę swoich majątków, gdyż będzie to stanowić podstawę do wypłaty odszkodowań.
  • maciejmjm1 Gazeta prawna 25.06.04, 11:16
   Wyrok w sprawie zabużan
   Sześć miesięcy na załatwienie sprawy


   Polska naruszyła postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące
   ochrony własności – orzekł we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w
   sprawie roszczeń zabużan. Sędziowie ze Strasburga dali Polsce 6 miesięcy na
   rozwiązanie tej sprawy, w przeciwnym razie ruszy lawina pozwów, które mogą
   kosztować Skarb Państwa miliardy złotych.   Skargę do Trybunału złożył Jerzy Broniowski, który domaga się od Polski
   odszkodowania za pozostawioną przez jego babcię nieruchomość. Łącznie jego
   roszczenie opiewa na kwotę blisko 3 mln zł. Trybunał w Strasburgu orzekł, że
   nastąpiło naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw
   Człowieka (ochrona własności) i zobowiązał polski rząd, by zapewnił realizację
   prawa własności pozostałym uprawnionym do rekompensaty za mienie zabużańskie.
   Zgodnie z wyrokiem Trybunału – poprzez stosowne środki prawne oraz praktyki
   administracyjne Polska musi zapewnić realizację powyższego prawa własności
   pozostałym uprawnionym do ekwiwalentu lub przyznać im w zamian równorzędne
   zadośćuczynienie. Na podstawie artykułu 41 Konwencji (słuszne
   zadośćuczynienie), skarżącemu zasądzono 12 000 euro tytułem kosztów
   postępowania, z potrąceniem kwoty 2409 euro, które otrzymał w ramach pomocy
   prawnej przyznanej przez Radę Europy. Trybunał następnie postanowił, również
   jednomyślnie, że kwestia zasądzenia skarżącemu odszkodowania z tytułu
   poniesionego uszczerbku majątkowego oraz krzywdy moralnej nie jest gotowa do
   rozstrzygnięcia.


   Złe prawo, jeszcze gorsza praktyka

   Po ogłoszeniu wyroku jeden z pełnomocników skarżącego mecenas Zbigniew Cichoń
   bardzo negatywnie ocenił polską praktykę i ustawodawstwo w zakresie
   rekompensaty za mienie zabużańskie pozostawione po zmianie granic po II wojnie
   światowej. Wyrok Trybunału strasburskiego uznał za „precedens, który powinien
   przede wszystkim skłonić nasz rząd do uregulowania prawnego sprawy mienia
   zabużańskiego w godziwy sposób.

   Zdaniem Romana Nowosielskiego, pełnomocnika zabużan przed sądami krajowymi,
   orzeczenie Trybunału określa zasady i jednoznacznie stwierdza, że naruszono
   konwencję europejską. Zrównano więc własność z prawami zabużan do uzyskania
   odszkodowania. Trybunał orzekł, że prawo zabużan podlega najwyższej ochronie
   jaką zna Konwencja.


   Państwo polskie musi rozwiązać problem

   W myśl wyroku Trybunału państwo polskie musi rozwiązać sprawę odszkodowań w
   swoim prawie wewnętrznym w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli sprawa nie zostanie
   rozwiązana Trybunał zacznie zasądzać konkretne odszkodowania w sprawach, które
   trafiły do Strasburga. Obecnie w Strasburgu czeka podobnych 167 spraw
   zabużańskich. Ponadto w Polsce ok. 4 tys. zabużan i ich spadkobierców posiada
   już odpowiednie dokumenty potwierdzające ich prawo do ekwiwalentu, na sumę
   ponad 3 mld zł. Zdaniem R. Nowosielskiego rozstrzygnięcie Wielkiej Izby
   wyznacza kierunek orzecznictwa Trybunału w tych sprawach. Od jej orzeczenia nie
   ma odwołania i każdy inny mniejszy skład orzekający Trybunału będzie musiał to
   rozstrzygnięcie respektować.

   Zdaniem prof. Zdzisława Galickiego, eksperta Rady Europy – Trybunał wykazał
   nadzwyczajne zrozumienie dla spraw polskich biorąc pod uwagę zarówno słuszne
   roszczenia zabużan, jak i szczególne trudności dla państwa w spłacie tego
   zadłużenia. Trybunał nie zasądził odszkodowań w określonych kwotach. Jest to
   ciągle kwestia otwarta dla negocjacji – mówi Z. Galicki.

   Trybunał orzekł, że zabużanom należą się nie tylko odszkodowania za utracony
   majątek, ale również zadośćuczynienia. Dostrzegł też, że czekając bezskutecznie
   na należne im rekompensaty, ponoszą oni krzywdę i właśnie za to należy im się
   zadośćuczynienie. Artykuł 41 Konwencji europejskiej mówi, że słuszne
   zadośćuczynienie należy się, jeśli prawo wewnętrzne nie gwarantuje zwrotu
   pełnej wartości utraconego majtku. Zasada jest przesądzona, pozostaje tylko
   kwestia wysokości kwoty – mówi Z. Galicki.


   Ustawa nie jest brana pod uwagę

   Trybunał nie odniósł się do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu w
   poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
   Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
   państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 39), która miała rozwiązać
   problem zabużan. Oznacza to, że nie traktuje jej jako podstawy do ustalenia
   górnego pułapu słusznego odszkodowania. Ustawa weszła w życie pod koniec
   stycznia. Przewiduje ona rekompensaty dla wszystkich poszkodowanych w wysokości
   15 proc. utraconych na Wschodzie nieruchomości, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

   Zdaniem prof. Zdzisława Galickiego obowiązująca ustawa nie rozwiązuje sprawy
   zabużańskiej, gdyż jej postanowienia usiłują rozwiązać tę kwestię całościowo w
   stosunku do wszystkich osób repatriowanych ze Wschodu. Nie brane są pod uwagę
   szczególne zobowiązania traktatowe, jakie ciążyły i ciążą na państwie polskim.


   Ile zapłaci Skarb Państwa

   Według Galickiego realizacja tego typu obciążeń będzie bardzo trudna dla
   Polski, jednak nie może być to usprawiedliwieniem dla pozbawienia zabużan ich
   słusznych roszczeń. Trzeba to jednak najpierw dokładnie wyliczyć. Obecnie
   bowiem nie ma wiarygodnych danych na ten temat.

   – Jesteśmy gotowi rozpocząć publiczną dyskusję publiczną, na ile państwo
   polskie jest w stanie zrealizować te zobowiązania. Nikt nie mówi że te
   odszkodowania muszą być jednorazowe i astronomicznie wysokie. Konstytucja mówi,
   że w przypadku wywłaszczenia należy się słuszne odszkodowanie, a to wcale nie
   oznacza, że musi być ono w pełnej wartości – mówi R. Nowosielski.


   Wyrok i co dalej?

   W przypadku nieuregulowania tej sprawy przez polskiego ustawodawcę w ciągu
   najbliższych 6 miesięcy zabużanie będą mogli składać pozwy o odszkodowania do
   Strasburga i sądów krajowych. – Sprawy, które są w toku, w dalszym ciągu mogą
   trafiać do Trybunału, jeżeli nie będzie właściwego efektu w postaci
   rozstrzygnięcia ustawodawczego i idących za tym odszkodowań. – Jest to ostatnie
   ostrzeżenie przed lawiną możliwych orzeczeń, jeśli państwo polskie nie rozwiąże
   tej sprawy – mówi Z. Galicki. Potem będą zasądzane określone sumy. Niestety, w
   systemie prawnym Rady Europy i Trybunału nie ma wystarczająco skutecznego
   systemu egzekucji wyroków. W historii były przypadki, że sumy zasądzone nie
   były później przez państwo wypłacane – przeważnie ze względów politycznych. Tak
   było w przypadku Turcji, kiedy nie zastosowała się ona do wyroku Strasburga w
   sprawie wypłacenia odszkodowań Grekom, którzy utracili swoje majątki po ich
   wysiedleniu na Cyprze.

   Tomasz Pietryga, Miłosz Marczuk
   Więcej artykułów tych autorów ...   Opinie


   Roman Nowosielski,adwokat, pełnomocnik zabużan przez sądami krajowymi

   Wyrok jest bardzo satysfakcjonujący. Brak zadośćuczynienia prawom zabużan
   Trybunał traktuje tak samo jak bezprawne pozbawienie własności, która podlega
   pełnej ochronie. Ekwiwalent za mienie zabużańskie to nic innego jak prawo
   własności. Jeśli państwo polskie nie przekaże poszkodowanemu ekwiwalentu, to
   wówczas należy mu się słuszne odszkodowanie w rozumieniu art. 41 Konwencji.
   Trybunał uznał więc, że jego wyrok nie musi być zgodny z zaskarżoną do
   Trybunału Konstytucyjnego ustawą z 12 grudnia 2003 roku dotyczącą realizacji
   odszkodowań dla zabużan, w której wprowadza się maksymalną kwotę odszkodowania
   na poziomie 50 tysięcy złotych. Trybunał nie wprowadził ograniczeń kwotowych, w
   wyroku mówi się o słusznym odszkodowaniu. Trybunał przyjął więc, że skarżącym
   nie tylko należą się pieniądze za to, co pozostawili za Bugiem, ale również
   zadośćuczynienie i naprawienie krzywdy moralnej.

   W tej chwili powinna zostać uchwalona porządna, uczciwa ustawa o
   odszkodowaniach dla zabużan zgodna z art. 41 Konwencji. T
   • maciejmjm1 cd Gazeta prawna 25.06.04, 11:17
    Roman Nowosielski,adwokat, pełnomocnik zabużan przez sądami krajowymi

    Wyrok jest bardzo satysfakcjonujący. Brak zadośćuczynienia prawom zabużan
    Trybunał traktuje tak samo jak bezprawne pozbawienie własności, która podlega
    pełnej ochronie. Ekwiwalent za mienie zabużańskie to nic innego jak prawo
    własności. Jeśli państwo polskie nie przekaże poszkodowanemu ekwiwalentu, to
    wówczas należy mu się słuszne odszkodowanie w rozumieniu art. 41 Konwencji.
    Trybunał uznał więc, że jego wyrok nie musi być zgodny z zaskarżoną do
    Trybunału Konstytucyjnego ustawą z 12 grudnia 2003 roku dotyczącą realizacji
    odszkodowań dla zabużan, w której wprowadza się maksymalną kwotę odszkodowania
    na poziomie 50 tysięcy złotych. Trybunał nie wprowadził ograniczeń kwotowych, w
    wyroku mówi się o słusznym odszkodowaniu. Trybunał przyjął więc, że skarżącym
    nie tylko należą się pieniądze za to, co pozostawili za Bugiem, ale również
    zadośćuczynienie i naprawienie krzywdy moralnej.

    W tej chwili powinna zostać uchwalona porządna, uczciwa ustawa o
    odszkodowaniach dla zabużan zgodna z art. 41 Konwencji. To byłoby najprostsze
    rozwiązanie. Jeśli nie będzie tej ustawy, to nastąpi sytuacja, w której
    będziemy masowo pozywali Skarb Państwa przed sąd i wygrywali sprawy. 30 czerwca
    mamy kasację w Sądzie Najwyższym w jednej z takich spraw. Myślę, że wyrok
    Trybunału ze Strasburga wpłynie na losy tej kasacji.
    Dr Hanna Machińska, Biuro Informacji Rady Europy

    Wyrok Trybunału wskazuje na to, że nadzieje polskich władz na to, iż odkładanie
    w czasie nieuporządkowanych spraw dotyczących własności skończy się jakimś ich
    przyciszeniem, były płonne. Trybunał zawyrokował, że problem należy rozwiązać
    systemowo, poprzez ustawę.
    Katarzyna Szarkowska, dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości
    Ministerstwa Infrastruktury

    Wyrok Trybunału oznacza konieczność zmiany ustawodawstwa polskiego w tej
    materii. Ustawa, która obecnie obowiązuje, dotyczy wyłącznie osób, które swoich
    uprawnień nie zrealizowały. Nie odnosi się do osób, które otrzymały już jakąś
    formę zadośćuczynienia. A wręcz odbiera im uprawnienia do dochodzenia
    dodatkowych możliwości roszczeń. Trybunał orzekł – tak wynika z treści wyroku
    że poprzez odpowiednie środki prawne Polska musi zapewnić wykonanie prawa
    własności zarówno tym, co zrealizowali już jakieś roszczenia, jak i tym, którzy
    ich nie zrealizowali. W Polsce obowiązuje ustawa z 2003 r. i rząd polski czeka
    na rozstrzygnięcie o jej zgodności z konstytucją przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • maciejmjm1 Gazeta prawna 25.06.04, 11:20
   Kruczki prawne nie na Strasburg


   Zabużanie wracają ze Strasburga z tarczą. Cierpliwość Trybunału Praw Człowieka
   została wyczerpana. Wyrok, jaki zapadł wczoraj w Strasburgu, obnażył
   dotychczasowe kunktatorstwo władzy publicznej w stosunku do byłych właścicieli.
   Uniki i kruczki prawne, które wystarczały na gmatwanie i przeciąganie spraw
   przed krajowymi sądami, przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości okazały
   się niewiele warte.   Sędziowie Trybunału nie mieli wątpliwości, że państwo polskie pogwałciło prawo
   do poszanowania cudzego mienia. To bez wątpienia najpoważniejsze ostrzeżenie,
   jakie otrzymał nasz wymiar sprawiedliwości ze Strasburga. Jest to także
   niebagatelne ostrzeżenia dla naszego ustawodawcy. Jeszcze raz okazało się, że w
   sprawach własności w Strasburgu nie ma i nie będzie taryfy ulgowej.

   Rozstrzygnięcie zapadło po wyjątkowo długim namyśle. Przez osiem lat sędziowie
   wsłuchiwali się w sygnały przychodzące z Warszawy. Żaden z nich nie okazał się
   jednak na tyle silny i przekonujący, by wątpliwości sędziów co do rzetelności
   realizacji prawa własności zostały rozwiane. Co więcej, w ostatnim okresie
   przychodzące sygnały były wręcz sprzeczne. Oto z jednej strony Sąd Najwyższy,
   NSA, a także niektóre sądy powszechne podejmowały próbę rozszerzenia uprawnień
   i gwarancji zabużańskich, z drugiej jednak strony ustawodawca krajowy
   zmniejszał zakres składników mienia, o które zabużanie mogli występować.
   Uchwalona w 2001 r. ustawa reprywatyzacyjna została w końcu zawetowana przez
   prezydenta RP.

   Oczywiście, byłoby lepiej, gdyby sprawę załatwiono w kraju. Tak się jednak nie
   stało. Wyrok Trybunału jest wiążący i ostateczny. Nie ma już od niego
   odwołania. Niezmiernie ważne jest jednak i to, że nad jego rzetelnym
   wykonaniem, naszej władzy publicznej będzie teraz patrzył na ręce Komitet
   Ministrów Rady Europy. Jego zainteresowanie nie ograniczy się tylko do sprawy
   Broniowskiego. Trybunał wezwał bowiem władze polskie do wprowadzenia
   niezbędnych rozwiązań prawnych, które umożliwią wykonanie prawa własności
   również pozostałym osobom, uprawnionym do ekwiwalentu za mienie zabużańskie.
  • maciejmjm1 Gazeta prawna 25.06.04, 11:21
   ZabuŻanie. MSZ odnosi się do orzeczenia TrybunaŁu w Strasburgu
   Pełnych odszkodowań za mienie nie będzie


   Zabużanie, którzy we wtorek wygrali w Strasburgu, nie otrzymają pełnych
   rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie, gdyż Trybunał przyznał, że
   wymiar odszkodowania może być ograniczony np. ze względu na sytuację
   ekonomiczną, w jakiej znajduje się państwo – twierdzą eksperci Ministerstwa
   Spraw Zagranicznych.   Zdaniem Renaty Kowalskiej z Departamentu Prawno-Traktatowego MZS w sprawie
   Broniowskiego – Trybunał w Strasburgu potwierdził uprawnienia zabużan do ich
   utraconej własności. Ma to bardzo poważne konsekwencje dla naszego państwa.
   Jego rolą jest ukształtowanie systemu prawnego, który zapewni skuteczną
   realizację roszczeń. Obecnie jest to niemożliwe. Trybunał stwierdził, że
   obowiązujący w Polsce w latach 1985-2004 r. mechanizm prawny zaspakajania
   roszczeń jest bezskuteczny. Wadliwe są również obowiązujące przepisy, które
   różnicują tych, którzy przed ich wejściem w życie uzyskali ekwiwalent, oraz
   tych, którzy nie dostali nic – dodaje Jakub Wołosiewicz, pełnomocnik rządu
   przed Trybunałem w Strasburgu.

   Trybunał w orzeczeniu zgodził się jednocześnie, że wymiar odszkodowania dla
   zabużan może być ograniczony, np. ze względów ekonomicznych państwa. Na jakie
   kwoty będą więc mogli liczyć zabużanie – tego eksperci MSZ nie potrafili
   powiedzieć. Zdaniem R. Kowalskiej ważne jest jednak, aby zabużanie posiadali
   wycenę swoich majątków, gdyż będzie to stanowić podstawę do wypłaty odszkodowań.

   Trybunał w Strasburgu orzekając w sprawie Broniowski przeciwko Polsce
   zastosował po raz pierwszy nowy mechanizm rozpatrywania skarg, nie zasądzając
   odszkodowania za naruszenie konwencji europejskiej, a wzywając państwo do
   negocjacji. Trybunał wezwał rząd aby załatwił sprawę Broniowskiego w formie
   ugody – mówi J. Wołosiewicz.

   Obecnie w Trybunale znajduje się 167 podobnych skarg zabużanskich, które nie
   będą rozpatrywane w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tyle czasu dano Polsce na
   samodzielne rozwiązanie tej sprawy. Jeżeli tak się nie stanie, Trybunał będzie
   zasądzał odszkodowania.
  • maciejmjm1 Wyrok SN 30.06.04, 23:19
   Zwycięstwo zabużan w Sądzie Najwyższym


   Marek Wielgo 30-06-2004, ostatnia aktualizacja 30-06-2004 17:47

   Należą im się odszkodowania za mienie pozostawione po wojnie na Wschodzie -
   potwierdził w środę Sąd Najwyższy. Sam nie ma jednak zamiaru orzekać o ich
   formie i wysokości. Według sędziów to zadanie dla sądów niższych instancji

   Jako pierwszy zmierzy się z nim Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sąd Najwyższy (SN)
   uchylił bowiem wczoraj jego wyrok sprzed roku, odmawiający dwojgu zabużanom z
   Sopotu prawie półmilionowego odszkodowania za nieruchomość pozostawioną pod
   Wilnem. Gwoli ścisłości dodajmy, że Sąd Apelacyjny oddalił apelację zabużan od
   wcześniejszego, niekorzystnego dla nich wyroku gdańskiego Sądu Okręgowego.
   Argumentacja obu sądów była jednak taka sama: żadne odszkodowanie zabużanom się
   nie należy, m.in. dlatego, że umowa zawarta w 1944 r. przez PKWN z Litewską
   SRR, którą wskazują oni jako podstawę swoich roszczeń, nie była ratyfikowana, a
   więc nie ma mocy prawnej. Zgodnie z tą umową Polska zobowiązała się do
   wypłacenia przesiedleńcom ekwiwalentu za pozostawiony majątek. Identyczne
   umowy, tzw. republikańskie, PKWN zawarł również z Białoruską i Ukraińską SRR.

   Sędzia SN Marta Grzelka przyznała wczoraj, że to, czy umowa z Litwą była
   ratyfikowana czy nie, ma drugorzędne znaczenie. Przede wszystkim liczy się to,
   że nie jest ona umową samowykonalną, czyli że nie stanowi podstawy roszczeń
   zabużańskich, bo odsyła do innych przepisów odszkodowawczych. SN doliczył się
   aż 14 różnego rodzaju aktów normatywnych (m.in. ustaw) wydanych w późniejszych
   latach, które miały umożliwić zabużanom zaliczenie wartości pozostawionego
   mienia na poczet kupowanych nieruchomości. Problem w tym, że przez wiele lat
   prawa zabużan były iluzoryczne, bo albo nie było dla nich żadnych nieruchomości
   (w 1990 r. państwo przekazało je gminom), albo uniemożliwiano im udział w
   przetargach (np. organizowanych przez agencje nieruchomości rolnych i mienia
   wojskowego). SN uznał, że zabużanom należą się odszkodowania. - To kolejny krok
   naprzód - cieszył się po ogłoszeniu wyroku prezes Ogólnopolskiego
   Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa Andrzej Korzeniowski.

   Kwestią otwartą pozostaje wciąż jednak forma i wysokość odszkodowań. SN cofnął
   sprawę sopockich zabużan do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, który -
   już według wytycznych SN - ma przyznać odszkodowanie, uwzględniając m.in.
   niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (potwierdził
   on prawo zabużan do rekompensaty) oraz obowiązującą od blisko pięciu miesięcy
   tzw. ustawę zabużańską. Na jej podstawie zabużanom zalicza się na poczet
   kupowanej nieruchomości jedynie 15 proc. wartości pozostawionego mienia, a i to
   nie więcej niż 50 tys. zł.

   Adwokat sopockich zabużan Roman Nowosielski liczy, że to ograniczenie uchyli
   Trybunał Konstytucyjny, do którego zwrócili się w tej sprawie posłowie
   Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że przeszło 4 tys. zabużan i ich
   spadkobierców ma już w ręku zaświadczenie bądź decyzję potwierdzającą prawo do
   ekwiwalentu. Ich łączna wartość przekracza 3 mld zł (średnio po mniej więcej
   730 tys. zł). Ale niewykluczone, że będzie wyższa, bo rozpatrzenie czeka
   kolejnych około 83 wniosków o ekwiwalent. Resort skarbu ocenia je na około 10
   mld zł. Jednak Andrzej Korzeniowski uważa, że ta kwota jest znacznie zawyżona.
   Jego zdaniem z nierozpatrzonych wniosków tylko nieliczne kwalifikują się do
   odszkodowania.
  • maciejmjm1 SN - Rzeczpospolita 01.07.04, 00:57
   Za zaniedbania państwa trzeba zapłacić

   W sprawach zabużan państwo polskie odpowiada za to, że przez lata kolejnymi
   aktami ograniczało im możliwość uzyskiwania rekompensat za mienie pozostawione
   na Wschodzie. Tak orzekł w środę Sąd Najwyższy w pierwszej sprawie
   rozpatrywanej po głośnym wyroku Trybunału w Strasburgu.


   Sens tamtego orzeczenia, przypomnijmy, był taki: z zabużanami trzeba się
   rozliczyć. Szerzej pisaliśmy o tym wyroku 23 czerwca.

   Sąd Najwyższy nie poszedł jednak aż tak daleko, jak tego żądał adw. Roman
   Nowosielski, występujący zresztą w wielu sprawach zabużan, by postanowienia
   tzw. układów republikańskich uznać za samodzielną podstawę roszczeń. Zawarte w
   1944 r. między PKWN a rządami Ukraińskiej, Białoruskiej i Litewskiej SRR
   zapowiadały, że przesiedlani obywatele polscy otrzymają ekwiwalent za majątek
   pozostawiony na Wschodzie. We wczorajszej sprawie chodziło o przesiedlonych z
   Wileńszczyzny. Rodzice powodów zostawili tam 30-hektarowe gospodarstwo. Ewa B.
   i Andrzej C., nie mogąc w Polsce uzyskać ekwiwalentu (do przetargów nie
   przystępowali), domagali się po 244 tys. zł odszkodowania.

   Sąd okręgowy oddalił pozew, podobnie apelacyjny. Uznały, że umowa z litewską
   republiką radziecką (z 22 września 1944 r.) nie może być zaliczona do źródeł
   polskiego prawa. Co do tej akurat umowy doszła kwestia, że w przeciwieństwie do
   dwóch innych, nie była ratyfikowana. Apelacja gdańska dodała, że owszem
   uzyskiwanie rekompensat (przetargi) szwankuje, ale z tego nie wynika dla
   zabużan roszczenie o odszkodowanie.

   Adw. Nowosielski walczył zwłaszcza o uznanie owych umów republikańskich za
   samowykonalne. Wskazywał, że zawierały (w art. 3) podstawy do wyliczenia
   rekompensaty. Co więcej, już wtedy nie mówiono o 100-proc. ekwiwalencie, nie ma
   więc przeszkód, by Sąd Najwyższy wreszcie, zwłaszcza po świeżym orzeczeniu
   Strasburga, przeciął ten narastający i nierozwiązany definitywnie problem.

   Sąd Najwyższy tylko częściowo przychylił się do tych oczekiwań. Po pierwsze
   potwierdził, że umowy republikańskie nie są samowykonalne. Pierwszy raz SN
   stwierdził to 21 listopada zeszłego roku. Przede wszystkim dlatego, że
   zastrzeżono w nich, iż ekwiwalent za pozostawione mienie będzie przyznawany na
   podstawie ustaw obowiązujących w Polsce, ściślej - wydanych w wykonaniu tych
   umów. Polski ustawodawca wydał takie akty.

   Nie zgodził się natomiast SN z apelacyjnym, że po stronie zabużan nie ma
   podstaw do odszkodowania. - Odpowiedzialność państwa polskiego (zaniedbanie
   legislacyjne) ma źródło w tym, że wydało ono szereg aktów ograniczających
   wykonalność ich roszczeń, w ich efekcie uprawnienia zabużan stały się wręcz
   iluzoryczne - powiedziała w uzasadnieniu sędzia Maria Grzelka. Systematycznie
   wyłączano majątek dostępny zabużanom, w końcu nawet jeśli były licytacje
   jakichś nieruchomości, to były dla nich w praktyce niedostępne (za drogie).
   Dlatego sąd apelacyjny będzie musiał jeszcze raz zbadać sprawę, pod kątem
   odpowiedzialności odszkodowawczej (będzie to jednak trudniejsza ścieżka). SN
   wskazał także, że będzie to rozstrzygał już w nieco innych warunkach, musi
   bowiem brać pod uwagę uchwaloną w zeszłym roku (chociaż zaskarżoną do TK)
   ustawę zabużańską, która przewiduje rekompensaty, ale ograniczone, oraz
   precedensowy wyrok Strasburga.

   Marek Domagalski
  • maciejmjm1 Opinia profesora Drzewickiego 01.07.04, 00:58
   Europejski Trybunał Praw Człowieka Skutki pierwszego, precedensowego wyroku w
   sprawie mienia zabużańskiego
   Kto umrze za Strasburg

   KRZYSZTOF DRZEWICKI

   Dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosi w Strasburgu precedensowy
   wyrok w sprawie J. Broniowski przeciwko Polsce (skarga nr 31443/96), dotyczącej
   mienia zabużańskiego. Nie znając jeszcze treści wyroku, spróbujmy zarysować
   jego potencjalne skutki.


   Większość przesłanek wskazuje na to, że najprawdopodobniej Trybunał orzeknie o
   pogwałceniu przez Polskę prawa do poszanowania mienia. Gdyby nawet do tego nie
   doszło, problem pozostaje i wymaga rozwiązania.

   Zasadniczym skutkiem wyroku jest jego wiążący charakter. Rozpatrzenie zaś
   sprawy przez 17-osobową Wielką Izbę zamyka możliwość odwołania się od wyroku,
   czyniąc zeń orzeczenie ostateczne. Powstaje wreszcie obowiązek rzetelnego
   wykonania wyroku, co podlega kontroli Komitetu Ministrów Rady Europy. W świetle
   zasady pierwszeństwa umów międzynarodowych nad ustawodawstwem podkonstytucyjnym
   orzeczenia Trybunału wywrzeć muszą odpowiednie skutki w polskim porządku
   prawnym.

   Odrębny kompleks problemów stworzy finansowa część wyroku. Trybunał może
   nakazać wypłacenie odszkodowania i zadośćuczynienia, choć nie da się wykluczyć,
   że, jak w innych podobnych sprawach, zostawi stronom nieco czasu na
   bezpośrednie rokowania w sprawie płatności.

   Skarga pilotująca

   Ten historyczny wyrok kończy jedną sprawę zabużańską, ale nie załatwia całego
   problemu mienia zabużańskiego. W Strasburgu skardze zabużańskiej nadano
   pilotujący charakter, co oznacza, że podstawowe dla sprawy rozstrzygnięcia
   prawne znajdą zastosowanie w odniesieniu do 167 innych złożonych już skarg oraz
   tysięcy dalszych, które wygeneruje wyrok.

   Do umierania za Niceę zgłosiło się już wielu polityków, jakoś nie widać jednak
   chętnych do umierania za Strasburg, choć to politycy zawinili najbardziej. A za
   wyrok zapłacimy wszyscy. Problem mienia zabużańskiego należało sprawnie
   załatwić na poziomie krajowym. Strusia polityka RP ostatnich 15 lat poniesie
   klęskę. Zanim poznamy wyrok i wielce oczekiwane argumenty w kwestii statusu
   prawnego uprawnień do ekwiwalentu za mienie zabużańskie, spróbujmy przyjrzeć
   się wskazówkom zawartym w decyzji o dopuszczalności skargi.

   Cierpliwość Trybunału

   Skarga została wniesiona przez skarżącego 12 marca 1996 r. A zatem wyrok
   zapadnie po ponad ośmiu latach procedowania Trybunału, który za znacznie
   krótsze okresy przewlekłości postępowań krajowych orzekał o naruszeniu prawa do
   rzetelnej rozprawy w "rozsądnym terminie" na gruncie art. 6 ust. 1 europejskiej
   konwencji praw człowieka. Do tej praktyki europejskiej zdążyliśmy się już
   niestety przyzwyczaić. W tym jednak wypadku naganna przewlekłość Trybunału
   stała się jego cnotą. Wiele bowiem przesłanek wskazuje, że pierwszą falę skarg
   zabużańskich z połowy lat 90. przetrzymano w oczekiwaniu na polskie regulacje
   ustawowe. Cierpliwość Trybunału wyczerpała się ostatecznie, gdy uchwalona 11
   stycznia 2001 r. ustawa o reprywatyzacji została zawetowana przez prezydenta
   RP, a w jej miejsce nie uchwalono innej przez trzy kolejne lata. Wobec braku
   odpowiedniej reakcji władz RP do akcji przystąpił Trybunał.

   Źródła problemu

   Repatriacje ludności polskiej były konsekwencją zmian terytorialnych
   narzuconych Polsce w rezultacie II wojny światowej. Obszar Polski zmalał po
   wojnie aż o 19,78 procent. Według danych archiwalnych, na mocy tzw. porozumień
   republikańskich z lat 1944 - 1945 repatriacja objęła łącznie około 1 240 000
   obywateli polskich i w istocie służyła ich ratowaniu przed pogromami i
   wywiezieniem w głąb terytorium sowieckiego. Warto o tym moralnym przesłaniu
   pamiętać, gdy dzisiaj spadkobiercy zabużan podnoszą astronomiczne niekiedy
   roszczenia. Zgodnie z poczynionymi szacunkami, do chwili obecnej zaspokojono
   około 1,5 mln uprawnień, głównie w okresie bezpośrednio powojennym. Nadal
   pozostaje do załatwienia 55 - 70 tys. wniosków osób uprawnionych do ekwiwalentu
   za mienie pozostawione za Bugiem.

   Warto zapamiętać, że wykonanie umów republikańskich zostało zakończone umową z
   21 lipca 1952 r., na mocy której Polska musiała zapłacić ZSRR 76 mln rubli
   skalkulowanych w parytecie złota. Niezależnie od poważnych strat terytorialnych
   Polska została więc jeszcze przymuszona do zapłacenia wysokiej ceny za
   repatriację swoich obywateli.

   Kwestie zaspokojenia uprawnień do ekwiwalentu za mienie zabużańskie należy
   widzieć z perspektywy dwóch tendencji, które ujawniły się dopiero w latach 80.
   i 90. Z jednej strony, dochodziło częstokroć do znaczących rozszerzeń zakresu
   uprawnień zabużańskich z mocy orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału
   Konstytucyjnego, które następnie inkorporowano do ustawodawstwa. Rozszerzenia
   te dotyczyły kategorii podmiotów uprawnionych do składania wniosków o
   ekwiwalenty za pozostawione mienie oraz zakresu składników majątkowych, o które
   zabużanie mogli występować. Tak oto trzecia władza zastąpiła pierwszą. Z
   drugiej strony, po 1989 r. zakres mienia państwowego stale się zawężał,
   zwłaszcza w wyniku prywatyzacji i przekazania gminom w 1990 r. ogromnego
   majątku należącego wcześniej do skarbu państwa.

   Droga do wyroku

   Decyzja o dopuszczalności skargi stała się zapowiedzią orzeczenia o naruszeniu.
   Trybunał nie ustosunkował się w niej do zarzutów rządu wobec środków dowodowych
   (pisma osób trzecich) przedłożonych przez pełnomocników skarżącego, które nie
   dotyczyły jego skargi. Trybunał często poucza, że procedura konwencyjna nie
   przewiduje actio popularis, czyli skargi w interesie zbiorowym i ogólnym, sam
   jednak prowadzi sąd nad całą kwestią. Co więcej, rządowi nie odpowiedziano na
   pytanie, czy owe środki dowodowe przedłożono za zgodą zainteresowanych osób,
   jak wymaga tego ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. O ile
   samo przedłożenie tych dokumentów mówi wiele o metodach działania pełnomocników
   skarżącego, o tyle smutniejsze jest, że przyzwolenie na takie zachowanie
   pochodzi od Trybunału. Jest nadzieja, że wyrok oceni zarzuty rządu. Nie wolno
   bowiem bronić praw człowieka za pomocą naruszania praw człowieka, a to się,
   niestety, Trybunałowi zdarza coraz częściej (np. w innej sprawie polscy
   adwokaci nazywają w pismach żonę skarżącego prostytutką, a Trybunał mimo
   protestów rządu nie reaguje). Wypada też oczekiwać, że Trybunał poprze tezę o
   potrzebie należytej staranności ze strony wnioskodawców, w tym i o
   przedkładaniu operatu szacunkowego mienia pozostawionego za Bugiem.

   Problem mocy wiążącej tzw. umów republikańskich

   W decyzji o dopuszczalności Trybunał udzielił odpowiedzi na pytanie o moc
   wiążącą umów republikańskich. Pytanie to wyraźnie nawiązywało do tezy
   niektórych prawników polskich o obowiązywaniu umów republikańskich. Stąd wzięły
   się propozycje opublikowania obecnie, tzn. w świetle konstytucji z 1997 r.,
   tekstów tych umów w celu uzyskania bezpośredniej podstawy prawnej do realizacji
   roszczeń zabużańskich.

   Dobrze się w sumie stanie, ze wyrok Trybunału rozstrzygnie sporą cześć
   problemu, gdyż polskie władze publiczne wykazały zbiorową i długotrwałą niemoc
   w rozwiązywaniu problemu mienia zabużańskiego


   Trybunał uciekł od odpowiedzi na powyższe pytanie, uznając za nieistotne to,
   czy obowiązują one nadal, skoro wynikające z tych umów zobowiązania przeniknęły
   do późniejszych aktów ustawodawczych. Zgodnie zaś z generalną zasadą prawa
   międzynarodowego państwom pozostawia się swobodę w zakresie wyboru środków i
   metod realizacji zobowiązań prawnomiędzynarodowych.

   Roszczenia zabużańskie jako mienie

   Podstawowym pytaniem w warstwie merytorycznej w ramach badania przez Trybunał
   meritum jest kwestia, czy uprawnienie do "kompensacji" za mienie pozostawione
   za Bugiem stanowi "mienie" (possessions) w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do
   konwencji europejskiej. Za tak szerokim ujęciem o
   • maciejmjm1 Opinia profesora Drzewickiego cd 01.07.04, 01:00
    Roszczenia zabużańskie jako mienie

    Podstawowym pytaniem w warstwie merytorycznej w ramach badania przez Trybunał
    meritum jest kwestia, czy uprawnienie do "kompensacji" za mienie pozostawione
    za Bugiem stanowi "mienie" (possessions) w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do
    konwencji europejskiej. Za tak szerokim ujęciem opowiedział się skarżący. W
    ocenie rządu z kolei nie mamy w tym przypadku do czynienia z "kompensacją za
    mienie", ale z pewnego rodzaju środkiem kompensacyjnym, jeżeli konkretne
    składniki mienia są dostępne. W tym zakresie prawo krajowe umożliwiało starania
    o zaliczenie zabużanom wartości pozostawionych za granicą nieruchomości na
    pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej
    oraz ceny sprzedaży położonych na niej budynków lub lokali stanowiących
    własność skarbu państwa. Jednakże zanim dojdzie do takiego "zaliczenia wartości
    pozostawionych nieruchomości", osoby uprawnione muszą uzyskać określony
    składnik mienia. Wnioskodawcom nie przysługuje więc roszczenie cywilnoprawne
    wobec skarbu państwa o uzyskanie mienia, a jedynie prawo do składania wniosków
    o składniki mienia i, jeśli zostaną one im udostępnione, prawo do zaliczenia
    ich wartości. Ustawodawca ukształtował w sumie pozycję prawną skarbu państwa
    nie w formie zobowiązań rezultatu, lecz zobowiązań odpowiedniego działania.

    Taka charakterystyka regulacji ustawowej problemu mienia zabużańskiego nie
    koresponduje z orzecznictwem europejskim, które wymaga, by osoba podnosząca
    zarzut pozbawienia jej własności musiało wpierw wykazać, że takie prawo
    istniało. Artykuł 1 protokołu nr 1 do konwencji nie przewiduje ochrony "prawa
    do własności", lecz "prawa własności". Uprawnienie osoby repatriowanej zza Buga
    jest natomiast w najlepszym razie uprawnieniem potencjalnym. Z mocy ustaw
    krajowych repatrianci nie uzyskali ani podmiotowego prawa do mienia, ani też
    roszczenia o kompensację za mienie pozostawione za Bugiem.

    Trybunał ustosunkuje się prawdopodobnie do koncepcji "słusznej ekspektatywy"
    jako drogi do uzyskania mienia w przyszłości. Koncepcja ta, znana w
    jurysdykcjach europejskich, mogła uwzględnić, jak sugerował rząd, również
    koncepcję "ekspektatywy maksymalnie ukształtowanej", którą wypracował i
    rozwinął nasz Trybunał Konstytucyjny. Trybunał zdołał już dokonać kwalifikacji
    mienia zabużańskiego, odnotowując, że uprawnienie przyznane skarżącemu na mocy
    prawa polskiego zdefiniowane zostało przez Sąd Najwyższy jako dług należny od
    skarbu państwa, który ma charakter materialny i dziedziczny. Skarżący miał
    interes majątkowy uznany na gruncie prawa polskiego, interes, który kwalifikuje
    się do ochrony na podstawie art. 1 protokołu nr 1.

    Uznając naruszenie, Trybunał wypowiada się w materii zawisłej obecnie przed
    Trybunałem Konstytucyjnym odnośnie do ustawy z 12 grudnia 2003 r. Głównym
    problemem stanie się sposób wykonania wyroku. Jedno jest pewne, oba Trybunały
    nie powinny dopuścić do kolizji jurysdykcji: ideałem byłoby stworzenie
    otoczenia prawnego nienaruszającego zasady równości i niedyskryminacji.
    Przykładowo, jaki będzie los art. 4 ustawy, który wyraźnie wyłącza z grona
    starających się o prawo do zaliczenia osoby, które już wcześniej nabyły takie
    prawa w jakiejś części? Czy niektóre możliwe odpowiedzi Trybunału nie zaleją go
    kolejnymi falami skarg? Pamiętajmy też, że zabużanie nie są jedynymi
    poszkodowanymi przez wojnę!

    Dobrze się w sumie stanie, ze wyrok Trybunału rozstrzygnie sporą cześć
    problemu, gdyż polskie władze publiczne wykazały zbiorową i długotrwałą niemoc
    w rozwiązywaniu problemu mienia zabużańskiego. Wyrok trzeba wykonać wobec
    skarżącego i tysięcy innych mimo prawdopodobnie kontrowersyjnych interpretacji,
    do jakich Trybunał się odwoła. Szkoda, że jednym podpisem w 2001 r. polityka
    znowu wygrała z prawami człowieka, przekreślając szanse na załatwienie problemu
    świadczeń reprywatyzacyjnych, w tym i zabużańskich, w sposób kompleksowy,
    rozłożony na lata i łagodniejszy dla budżetu. Teraz i tak trzeba zapłacić, a
    wstydu dla RP będzie jeszcze więcej.

    Autor jest profesorem dr. hab., pracuje w Katedrze Prawa Międzynarodowego
    Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994 - 2003 był pełnomocnikiem RP przed
    Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  • maciejmjm1 Gazeta prawna 01.07.04, 12:12
   SĄd NajwyŻszy. ZabuŻanie
   Pierwsze orzeczenie po wyroku ze Strasburga


   Sąd Najwyższy uznał wczoraj, że przez lata prawo coraz bardziej ograniczało
   możliwość zaspokojenia roszczeń zabużan. Z tego powodu mogą oni domagać się od
   państwa odszkodowań. To pierwsza sprawa „zabużańska”, którą rozpatrywał SN po
   ubiegłotygodniowym wyroku Trybunału w Strasburgu.   Dwoje zabużan domagało się wypłaty odszkodowań po ok. 244 tys. zł dla każdego z
   nich za mienie pozostawione na terenie radzieckiej Litwy. Powoływali się m.in.
   na umowę pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego (PKWN) a Litewską
   Republiką Radziecką z 1944 r., która – ich zdaniem – jest samowykonalna, czyli
   jest wystarczającą podstawą dochodzenia ich roszczeń. Sądy obu instancji
   oddaliły powództwa uważając, że umowa z Litwą nie była ratyfikowana i nie jest
   podstawą zobowiązań cywilnoprawnych wobec zabużan. Zabużanie złożyli więc w tej
   sprawie kasację do SN. Sąd uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do
   ponownego rozpoznania. Sędziowie nie zgodzili się z argumentem, że umowa
   pomiędzy PKWN a Litwą z 1944 r. jest samowykonalna, czyli że to z niej samej
   miałyby dla zabużan wynikać roszczenia o zapłatę. Roszczenia powinny więc być
   oparte na polskich regulacjach prawnych. Te regulacje określają bowiem, jak
   roszczenia związane z powojenną utratą mienia powinny zostać zaspokojone. Umowa
   z Litwą z 1944 r. odsyła bowiem do krajowych przepisów. Sąd uznał natomiast, że
   doszło do tzw. deliktu normatywnego, gdyż polskie prawo coraz bardziej
   ogranicza możliwość zaspokojenia roszczeń zabużan. Regulacje w tej mierze (a od
   1946 r. było już 14 różnych aktów normatywnych w tej sprawie) stają się coraz
   bardziej iluzoryczne. Z tego powodu zabużanie mogą się domagać odszkodowania –
   muszą jednak udowodnić, że ponieśli szkodę i wyliczyć dokładnie wartość
   dochodzonych roszczeń.


   Sygn. akt IV CK 491/03
   • krotki Re: Gazeta prawna 01.07.04, 14:44
    no i doczekal sie ten nibymagister!! naśmieał sie idzcie do saów w domysle bo
    sdy są nasze@! i były prosze ale jak im Trybunał pokazał że sa idiotami to
    zaraz zmienili zdanie - ot socjalistyczni sędziowie

    Pozdrawiam
  • maciejmjm1 Najnowsza Rzeczpospolita 02.07.04, 06:34
   Godziwa rekompensata

   Już 90 proc. zabużan zrealizowało w pełni swoje prawo do zaliczenia wartości
   majątków pozostawionych poza granicami kraju na poczet ceny nieruchomości
   kupowanej od państwa. Pozostawienie więc pozostałym 10 proc. zainteresowanych
   możliwości otrzymania jedynie 15 proc. tej wartości (i to nie więcej niż 50
   tys. zł) narusza rażąco zasadę równości wobec prawa.


   Tak najkrócej można określić główny zarzut, jaki grupa posłów Platformy
   Obywatelskiej sformułowała we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego pod adresem
   ustawy z grudnia 2003 r. regulującej kwestie mienia zabużańskiego i nazywanej w
   skrócie ustawą o prawie do zaliczania.

   Platforma w gruncie rzeczy zaskarżyła całą ustawę. Obawiając się jednak, że
   taki wniosek może nie wywołać pożądanego skutku - sformułowała alternatywnie
   konkretne zarzuty wobec dziewięciu przepisów tej ustawy oraz jednego z
   artykułów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

   Co na to konstytucja

   Czy państwo prawa może uzależniać uprawnienia do zaliczenia wartości
   pozostawionego za granicą mienia od posiadania przez właścicieli tych
   nieruchomości i ich spadkobierców obywatelstwa polskiego i stałego zamieszkania
   w RP? Wszak jest to prawo słusznie nabyte i przysługujące nieprzerwanie od 60
   lat. Podlega więc ochronie konstytucyjnej - dowodzą posłowie we wniosku.
   Podkreślają, że żadna z dotychczasowych regulacji nie stawiała takiego warunku
   i że wprowadza to nierówność w grupie repatriantów z terenów przejętych po
   wojnie przez Związek Radziecki.

   Czy sprawiedliwe jest pozbawienie prawa do pełnego zaliczenia osób, które w
   przeszłości kupiły od państwa nieruchomość, bez względu na jej wartość?
   Skorzystali przecież ze swojego prawa tylko częściowo. Pozbawienie ich teraz
   możliwości uzyskania pozostałej części ekwiwalentu to działanie prawa wstecz i
   nierówność wobec tych, którzy uzyskali ekwiwalent w całości - argumentują
   posłowie.

   Zastrzeżenia mają też do ograniczenia ekwiwalentu jedynie do 15 proc. wartości
   pozostawionych nieruchomości, nie więcej niż 50 tys. zł. Wywodzą je z faktu, że
   układy republikańskie (zawarte przez Polskę z radzieckimi republikami:
   ukraińską, białoruską i litewską), stanowiące podstawę prawną roszczeń zabużan,
   przewidują ekwiwalent według oceny ubezpieczeniowej (z wyłączeniem ziemi w
   wypadku układu z Republiką Litewską) i zgodnie z prawem obowiązującym w
   państwie polskim, ale nie mówią o ograniczeniu.

   Posłowie PO zakwestionowali też przepis dopuszczający potwierdzenie wartości
   majątków zabużańskich zeznaniami złożonymi tylko przez świadków, którzy w
   momencie zawarcia umów republikańskich byli pełnoletni. Przepis ten ogranicza
   możliwości dowodowe - twierdzą.

   Za niekonstytucyjne uważają również ustanowienie zasady, że wszystkie wszczęte,
   a niezakończone postępowania mają być prowadzone na podstawie nowej, mniej
   korzystnej ustawy.

   Trzecie podejście

   Trybunał już dwukrotnie (w 1987 i w 2002 r.) zajmował się mieniem zabużańskim.
   Zebrało się także obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
   Administracyjnego. Jednak szczególnie aktualne wydaje się uzasadnienie
   orzeczenia TK z 19 grudnia 2002 r. (sygn. K 33/ 02).

   TK potwierdził, że umowy republikańskie stworzyły zobowiązanie państwa do
   uregulowania w prawie wewnętrznym kwestii rozliczeń z osobami, które w wyniku
   zmiany granic utraciły mienie za Bugiem. Jednak umowy te nie stanowią, według
   TK, bezpośredniej podstawy roszczeń odszkodowawczych, pozostawiając ustawodawcy
   swobodę w kształtowaniu mechanizmu kompensacji strat majątkowych.
   Prawo "zaliczenia" - stwierdził Trybunał - to surogat prawa własności, ale
   więcej niż ekspektatywa. To chronione konstytucyjnie prawo majątkowe o
   charakterze publicznoprawnym. Tworząc formy rekompensowania strat, ustawodawca
   powinien uwzględniać realia gospodarcze, ale nie może tak zawęzić przyznanego
   prawa majątkowego, aby pozbawić je wartości. Byłoby to bowiem pozorne prawo,
   sprzeczne z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa.

   Prokurator już ocenił

   Stanowisko prokuratora generalnego w sprawie poselskiego wniosku zostało już
   sformułowane. Podziela on zaskarżenie PO w dwu kwestiach. Po pierwsze - uznając
   dopuszczalność ograniczenia rozmiarów rekompensaty z powodu sytuacji finansowej
   państwa - nie znajduje uzasadnienia wyeliminowania z kręgu uprawnionych tych
   wszystkich, którzy nabyli prawo do zaliczenia, lecz zrealizowali je tylko
   częściowo. Uznanie, że zobowiązanie państwa wobec nich zostało wykonane,
   prokurator generalny uważa za niekonstytucyjne. To samo dotyczy tych, którzy
   nie zrealizowali swojego prawa do wartości 15 proc. utraconego mienia. Więcej,
   rozwiązanie takie - zdaniem prokuratora generalnego - różnicuje osoby, które
   tylko częściowo zrealizowały swoje prawo według trudnego do ustalenia kryterium.

   Po wtóre - za nadmiernie ograniczający możliwości dowodowe i za mało realny
   prokurator uznaje przepis wymagający pełnoletności w 1945 r. od świadków
   (trzech) potwierdzających uprawnienia zabużan. Są to osoby, które musiałyby
   mieć obecnie co najmniej 78 lat, a takich pozostało już niewiele. Zdolność
   oceny miały, jego zdaniem, także osoby młodsze, a ponadto zeznania świadków
   podlegają każdorazowo ocenie.

   Pozostałe zarzuty zostały uznane za niezasadne.

   Niezależnie od Strasburga

   Prace nad tą sprawą (sygn. K 2/04) w Trybunale Konstytucyjnym trwają. Jej
   sprawozdawcą będzie prof. Marian Grzybowski. Jednak termin rozprawy nie jest
   jeszcze znany. Wiadomo, że nie będzie to przed wakacjami. Sprawa jest bowiem
   trudna i wymaga czasu. Wiadomo też, że nietrafne są publicystyczne sugestie, że
   TK czekał z tym na wyrok Strasburga. Choć jest oczywiste, że będzie się musiał
   z nim liczyć.

   Orzeczenia Trybunału Praw Człowieka wydawane są na podstawie konwencji o
   ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która funkcjonuje w naszym
   systemie prawnym już od wielu lat. Są więc u nas obowiązujące, jak wyrok
   każdego innego sądu. Ten z 22 czerwca 2004 r. w sprawie niezaspokojonych
   roszczeń Jerzego Broniowskiego jest zaadresowany do naszego rządu i musi być
   przezeń respektowany. Także Trybunał Konstytucyjny i polskie sądy nie mogą nad
   nim przejść do porządku dziennego. Zatem - przy zachowaniu pełnej niezawisłości
   TK - strasburski wyrok w sprawie z wniosku Platformy Obywatelskiej nie może być
   przez polski Trybunał Konstytucyjny niezauważony.

   Jolanta Kroner
  • maciejmjm1 Zabuzanie, a roszczenia Niemcow 02.07.04, 06:45
   Dzisiaj zabużanie, jutro...   RYS. JANUSZ MAYK MAJEWSKI


   WALDEMAR GONTARSKI, STEFAN HAMBURA

   Korzystny dla zabużan wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
   (Broniowski przeciwko Polsce z 22 czerwca br.) w sposób naturalny rodzi pytanie
   o roszczenia odszkodowawcze tzw. niemieckich wypędzonych wobec Polski. Dla
   polskiego rządu, zwłaszcza dla szefa polskiej dyplomacji, wyrok ten stanowi
   kompletne zaskoczenie, chociaż eksperci pozarządowi ostrzegali przed taką
   ewentualnością. Także my ("Rz" z 8 października 2003 r., "Zamknąć drogę do
   odszkodowań") pisaliśmy o tym. "Ostatnio minister Cimoszewicz powiedział o
   ewentualnych roszczeniach niemieckich wypędzonych wobec Polski: - Jeśli mamy
   jakieś obawy, to dlatego, że m.in. w kwestiach dotyczących mienia zabużańskiego
   znane są orzeczenia, które nie mają żadnej podstawy prawnej i ze zdumieniem
   stwierdzam, iż polskie sądy mogą je wydać" - tak kończyliśmy tamten tekst i,
   kwestionując pewność ministra, wyraziliśmy opinię, że należy w Polsce
   przystąpić czym prędzej do sporządzenia własnych list szkód i strat
   wyrządzonych Polsce przez Niemcy hitlerowskie.

   Wbrew poglądom ministra

   Opierając się na naszym stanowisku, a wbrew poglądom ministra Cimoszewicza,
   najpierw Rada Warszawy przyjęła uchwałę o oszacowaniu strat poniesionych przez
   stolicę wskutek działań obcych armii, niemieckiej i sowieckiej, podczas II
   wojny światowej. Podobne uchwały przyjęto w innych miastach, np. w Poznaniu.
   Następnie Sejm przyjął uchwałę, w której czytamy: "(...) wszystkie kwestie
   związane z przejęciem przez Polskę majątków po byłych przesiedleńcach z ziem
   odzyskanych uważa za ostatecznie zakończone i w żaden sposób niepodlegające
   rozpoznawaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w
   Luksemburgu lub Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (...)". W swej
   uchwale Sejm wezwał rząd do zagwarantowania w traktacie konstytucyjnym UE
   zapisu mówiącego o zakończeniu wszystkich kwestii związanych z przejęciem przez
   Polskę majątków po obywatelach niemieckich po II wojnie światowej.

   Jednocześnie, również wbrew poglądom ministra Cimoszewicza, przedstawiciel
   Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, mówił dziennikarzom: - Trybunał w
   Strasburgu złamał zasadę, iż nie zajmuje się sprawami sprzed swego powstania.
   Do niedawna odżegnywał się od rozpatrywania tzw. starych spraw, a złamał tę
   zasadę po raz pierwszy przed około dwoma laty, podejmując decyzję o
   dopuszczalności rozstrzygnięcia w sprawie Broniowski przeciwko Polsce,
   dotyczącej mienia zabużańskiego. Tak oto Trybunał otworzył puszkę Pandory.
   Orzeczenia w tych sprawach będą miały dla Polski zasadnicze znaczenie. Trybunał
   uznał wówczas, że choć naruszenie praw zabużan nastąpiło, zanim objęte zostały
   ochroną na podstawie art. 1 protokołu nr 1 do europejskiej konwencji praw
   człowieka, jednak z uwagi na "ciągłość naruszenia" (skutki trwają) sprawa
   objęta jest jego kompetencją. Wcześniej podobne skargi, np. ze strony byłych
   właścicieli z Prus Wschodnich, były oddalane.

   Jeśli po wyroku Trybunału w Strasburgu przedstawiciele polskiego rządu
   uspokajają opinię publiczną, że roszczenia niemieckich wypędzonych mają całkiem
   inny charakter niż roszczenia zabużan, warto im przypomnieć właśnie
   zasadę "ciągłości naruszeń". Trzeba też jednak przytoczyć opinie niemieckich
   prawników, wzywających do tzw. opcji zerowej. Kiedy Polacy czy Czesi
   skrupulatnie obliczą szkody wyrządzone im przez Niemcy hitlerowskie, okazać się
   może, że per saldo to nie Polska i Czechy mają płacić niemieckim wypędzonym,
   tylko Niemcy - Polakom i Czechom, a rezygnacja z reparacji jest łaską
   wyrządzoną państwu niemieckiemu. Taki wniosek wynika np. z opinii wybitnego
   znawcy prawa międzynarodowego prof. Christiana Tomuschata (opinia wydana dla
   niemieckiego parlamentu w sprawie wypędzenia Niemców Sudeckich).

   Niemieckie władze inspirują roszczenia

   Rządy polski i niemiecki reprezentują odmienne stanowiska prawne w sprawach
   wypędzenia. Rząd niemiecki uważa, że wywłaszczenia dokonane bez odszkodowań
   były niezgodne z prawem międzynarodowym, polski jest innego zdania. Jednak
   problem dzisiaj polega na czymś innym - na bezczynności polskiego rządu
   wykorzystywanej przez rząd niemiecki. Jak niedawno napisało niemieckie
   Ministerstwo Finansów w liście do jednego z wypędzonych, który wystąpił o
   odszkodowanie do rządu federalnego, Republika Federalna zrezygnowała jedynie z
   roszczeń terytorialnych wobec Polski i uznała jej granice, ale "nie
   zrezygnowała przez to z indywidualnych roszczeń Niemców". Ministerstwo
   poradziło swemu rodakowi, aby wystąpił przeciwko Polsce na drogę procesową.

   Oprócz majątków wypędzonych (czyli prywatnej własności niemieckiej, przejętej
   przez Polskę pod koniec II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, tzn. w
   latach 1945 - 1947) odrębną kwestią są roszczenia przesiedlonych, którzy
   wyjeżdżali z Polski później (do 1989 r.), w tym w ramach akcji łączenia rodzin,
   już nie na podstawie umowy poczdamskiej. Problem ten, choćby ze względu na inny
   kontekst historyczny, pod względem prawnym jest poważniejszy dla Polski niż
   roszczenia wypędzonych (wszak w przypadku wypędzonych chodziło o
   rozstrzygnięcie wielkich mocarstw, aczkolwiek tak też było w przypadku
   zabużan). Tutaj też wysuwanie roszczeń odszkodowawczych wobec Polski jest w
   białych rękawiczkach inspirowane przez władze niemieckie. Tamtejsze urzędy
   masowo występują do przesiedlonych, aby zwrócili "świadczenie wyrównawcze"
   uzyskane od rządu niemieckiego za pozostawione w Polsce mienie.

   Na przykład ostatnio burmistrz Dortmundu (notabene członek rządzącej SPD)
   wezwał do zwrotu świadczenia mieszkankę tego miasta, która w latach 70.
   wyjechała do Niemiec, pozostawiwszy w Polsce mienie. Pochodząca jeszcze z lat
   50. niemiecka ustawa o świadczeniu wyrównawczym (Lastenausgleichsgesetz) mówi
   bowiem, że jeśli stan faktyczny ulegnie zmianie, urząd (Ausgleichsamt) może
   domagać się zwrotu tego quasi-odszkodowania. Urzędy niemieckie wychodzą z
   założenia, że stan faktyczny radykalnie się zmienił, tzn. w Polsce nastąpiła
   demokratyzacja i liberalizacja, a członkostwo w Unii Europejskiej likwiduje
   przeszkody, aby przesiedleni wrócili do swoich domów. Jeśli zaś kogoś tam
   zastaną, mają pełne prawo do ubiegania się o zwrot własności na drodze sądowej
   w Polsce. Zgodnie z prawem polskim nieruchomości te zostały wywłaszczone na
   podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 1946 r. oraz
   ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z 1961 r. Mimo to do dziś w
   wielu księgach wieczystych figurują nazwiska dawnych niemieckich właścicieli.
   Tylko na Opolszczyźnie jest ok. 700 nieruchomości o nieuregulowanym stanie
   prawnym. Tutaj też wydaje się konieczna opcja zerowa. Aby to było możliwe,
   potrzebna jest odpowiednia aktywność polskiego rządu, który jednak nie widzi
   problemu.

   Czas na polsko-niemiecką umowę

   Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w pierwszym czytaniu uchwałę, w
   której rząd został zobowiązany do wyegzekwowania od Niemiec należnych Polsce
   reparacji wojennych. Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się właśnie
   opcja zerowa, tzn. każda ze stron rezygnuje ze swoich roszczeń, niemiecka w
   swoim oraz w imieniu swoich obywateli, polska również. W każdym razie rozmiar
   szkód wyrządzonych Polsce przez Niemcy hitlerowskie upoważnia rząd RP do
   wyegzekwowania od rządu RFN stosownej umowy.

   W Niemczech członkowie Rady oraz osoby wspierające Centrum przeciwko
   Wypędzeniom wydały oświadczenie, w którym zdystansowały się od działalności
   Pruskiego Powiernictwa (Preussische Treuhand), organizacji przygotowującej
   pozwy za pozostawione przez Niemców mienie w Polsce. Abstrahując od tego, czy
   działaczom Centrum rzeczywiście zależy na zablokowaniu roszczeń
   odszkodowawczych wypędzonych, odnotujmy, że w oświadczeniu sygnatariusze
   sugerują, "aby rzą
   • maciejmjm1 cd Zabuzanie, a roszczenia Niemcow 02.07.04, 06:46
    "aby rządy w Berlinie i Warszawie, ale także i w innych krajach, w których
    istnieją po dzień dzisiejszy otwarte kwestie majątkowe, szukały politycznego
    rozwiązania sprawy indywidualnych roszczeń majątkowych oraz roszczeń
    reparacyjnych państwa". Oświadczenie to podpisali, oprócz Eriki Steinbach,
    m.in. Ralph Giordano, Peter Glotz, Otto von Habsburg, Klaus Haensch, Helga
    Hirsch i Christian Tomuschat.

    Dlaczego więc polski rząd milczy? Po strasburskim wyroku w sprawie zabużan
    rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll mówił:

    - Władze nic nie zrobiły, żeby rozwiązać problem roszczeń zabużan. Sprawę można
    było załatwić bez wydawania pieniędzy, przekazując zabużanom rekompensatę w
    naturze, choćby w nieruchomościach rolnych skarbu państwa. Teraz trzeba będzie
    płacić.

    Polski rząd tak jak nic nie zrobił, żeby rozwiązać problem roszczeń zabużan,
    tak też nic nie robi, aby zlikwidować ostatecznie problem roszczeń niemieckich.

    I co z tego wynika?

    Po pierwsze, żeby wypłacić zabużanom godziwą rekompensatę, może trzeba będzie
    podnieść podatki - oświadczył reprezentant RP przed Trybunałem w Strasburgu.

    Po drugie, jeśli dalej tak pójdzie i polski rząd nie będzie nic robił, a szef
    dyplomacji w kwalifikacjach prawnych będzie się znowu mylił, Polacy mają
    zagwarantowaną stałą podwyżkę podatków. W każdym razie ma kto płacić.

    Stefan Hambura jest adwokatem w Berlinie (stefan@hambura.com), Waldemar
    Gontarski - dyrektorem Centrum Ekspertyz Prawnych przy Europejskiej Wyższej
    Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, redaktorem naczelnym "Gazety
    Sądowej". Niniejszy tekst stanowi wersję publicystyczną ekspertyzy prawnej,
    która zostanie opublikowana na łamach "Gazety Sądowej".
  • maciejmjm1 Rozmowa z prof. JANEM WIDACKIM, adwokatem 06.07.04, 23:26
   - Jest Pan przeciwny przyznaniu odszkodowań Polakom, którzy zostali wysiedleni
   z Kresów Wschodnich?

   - W żadnym wypadku. Uważam natomiast, że nie wolno - jak to zdecydowana
   większość czyni - bezrefleksyjnie patrzeć na tę sprawę. Nie ulega wątpliwości,
   że wypłacenie zasądzonych rekompensat tzw. Zabużanom kosztowałoby państwo
   bardzo wiele.

   - Jakie zatem jest wyjście z sytuacji po wtorkowym wyroku Trybunału w
   Strasburgu, korzystnym dla kresowian?

   - Mamy dwie możliwości. Po pierwsze - Polska może zignorować wyrok Trybunału,
   co nie pociągnęłoby żadnych konsekwencji prawnych, tylko polityczne. Jednak
   skutki polityczne byłyby tak dotkliwe, że nie możemy pozwolić sobie na
   zlekceważenie wyroku. Drugie wyjście polegałoby na rozważeniu możliwości
   realizacji ustawy dotyczącej mienia zabużańskiego, która weszła w życie w
   styczniu tego roku.

   - Ustawa ta została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, a eksperci
   twierdzą, że jest bardzo prawdopodobne, że trybunał uzna ją w całości lub w
   istotnych punktach za sprzeczną z konstytucją.

   - Nie ma jednak innego wyjście niż poczekać na orzeczenie Trybunału
   Konstytucyjnego i starać się wypłacać rekompensaty na zasadach określonych
   przez tę ustawę, czyli uzyskania równowartości 15 proc. utraconego majątku, ale
   nie może być to suma większa niż 50 tys. zł.

   - Wysiedleni z kresów twierdzą, że ustawa każe im się zadowolić ochłapami.

   - Czy zatem lepiej będzie, gdy wypłacone zostanie odszkodowanie, które wyliczą
   sobie Zabużanie? Można, oczywiście, tak zrobić i zapłacić za wszystko, co na
   wschodnich kresach II Rzeczpospolitej utraciła prababcia czy dziadek tego,
   który dzisiaj żąda rekompensaty. Wstępne wyliczenia mówią, że za nieco ponad 4
   tys. wniosków należałoby zapłacić ponad 3 mld zł. A przecież liczbę wszystkich
   Zabużan szacuje się na prawie 83 tys.

   - Zabużanie mają niepodważalny tytuł prawny do uzyskania odszkodowania.

   - Nie podważam go, ale przypominam równocześnie, że to nie państwo polskie
   zabrało im majątki. Ponadto, naprawdę obywatelom nie przystoi cieszyć się z
   przegranej własnego państwa. Państwo to nie jacyś anonimowi "oni", ale my
   wszyscy. Czy naprawdę my wszyscy mamy płacić komuś za to, że ich przodkowie
   stracili mienie, bo Churchill, Stalin i Roosevelt zmienili granice? Tego
   rodzaju myślenie i postępowanie też kłóci się z poczuciem sprawiedliwości.

   Przypomnę, że w Polsce międzywojennej nie zwracano ziemi skonfiskowanej po
   powstaniu styczniowym. Uznano wtedy, że państwa, czyli II RP, nie stać na
   wypłacenia odszkodowań za konfiskatę ziemi po powstaniu styczniowym. Jak ktoś
   wykazał, że był powstańcem styczniowym, dostawał stopień podporucznika,
   emeryturę należną podporucznikowi i Krzyż Niepodległości z Mieczami. Przypomnę,
   że w taki sposób honorowała II RP powstańców, a nie ich wnuków czy prawnuków, z
   czym mamy obecnie do czynienia w przypadku tzw. Zabużan. Dodam, że przed wojną
   prawo własności w Polsce było znacznie lepiej szanowane niż dzisiaj.

   P. S. Jak dla mnie to Pan profesor nie zna historii prawa, bo przed wojna byla
   ustawa reprywatyzacyjna i dotyczyla min. powstancow z 1863. Smutne to, ze sa
   jeszcze tacy profesorowie prawa.
  • maciejmjm1 Rzozmowa z adwokatem P. Broniowskiego 19.07.04, 01:38
   Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie o
   odszkodowanie za utracony majątek przez Zabużan, jaką Jerzy Broniowski wytoczył
   rządowi polskiemu. Z adwokatem Zbigniewem Cichoniem – pełnomocnikiem Jerzego
   Broniowskiego, prowadzącym sprawę przed Trybunałem w Strasburgu – rozmawia
   Krystyna Bigaj.


   KRYSTYNA BIGAJ   Krystyna Bigaj: – 22 czerwca br. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił
   wyrok w sprawie Jerzego Broniowskiego z Wieliczki, stwierdzając, iż Polska
   naruszyła art. 1 protokołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw
   Człowieka (zwanej dalej EKPCZ), który gwarantuje poszanowanie prawa własności.
   Na czym polega jego ważność, skoro wydawać by się mogło, że dotyczy jednej
   sprawy?

   Zbigniew Cichoń: – Wyrok stanowi zakończenie żmudnego postępowania, wszczętego
   w 1996 r. przed Europejską Komisją Praw Człowieka, a następnie kontynuowanego
   przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Precedensowość tego orzeczenia
   wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze – jest to pierwsza sprawa spośród ponad
   160 dotyczących Zabużan. Po drugie – Trybunał po raz pierwszy w sprawie
   dotyczącej Polski orzekł nie tylko o naruszeniu prawa gwarantowanego w systemie
   Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale także stwierdził, iż Polska musi
   gwarantować przez odpowiednie środki prawne i praktykę administracyjną ochronę
   praw innych Zabużan, zgodnie z zasadami ochrony prawa własności wynikającymi z
   art. 1 protokołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   – Na czym polega naruszenie prawa przez Polskę?

   – Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że naruszenie art. 1 protokołu
   dodatkowego nr 1 do KPCZ wynika z problemów strukturalnych, związanych z
   dysfunkcjonalnością legislacji i praktyki postępowania, prowadzących do
   pozbawienia prawa zaliczenia mienia pozostawionego za Bugiem na poczet ceny
   zakupu działki od Skarbu Państwa lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

   – Co to oznacza w języku potocznym?

   – Przypomnieć tutaj trzeba, iż na podstawie ustaw Zabużanom przyznano prawo do
   takiego zaliczenia. Jednakże kolejne ustawy uczyniły to prawo fikcją, gdyż
   doprowadzały do takiego zmniejszenia zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, iż
   Zabużanie nie mogli nabyć nieruchomości od Skarbu Państwa, a tym samym
   skorzystać z owego zaliczenia wartości pozostawionego za Bugiem mienia. Ponadto
   wprowadzano coraz to nowe, dalsze utrudnienia w realizacji tegoż uprawnienia. I
   tak np. wprowadzono obowiązek uczestniczenia w przetargach na nabycie
   nieruchomości od Skarbu Państwa. Efekt był taki, iż przy ograniczonej puli
   nieruchomości oferowanych przez Skarb Państwa ceny nieruchomości
   były „podbijane” na przetargach znacznie powyżej ich rzeczywistej wartości – ze
   szkodą dla Zabużan. Działo się to przy równoczesnym istnieniu tysięcy hektarów
   nieruchomości będących w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
   i Agencji Mienia Wojskowego, które były wyłączone z oferty sprzedaży czy
   oddania w użytkowanie wieczyste Zabużanom. Po orzeczeniu Trybunału
   Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją takiego wyłączenia, agencje te
   zrezygnowały w ogóle z wystawiania nieruchomości do sprzedaży lub w użytkowanie.

   – W grudniu 2003 r. Sejm uchwalił przecież nową ustawę o Zabużanach, która
   miała te sprawy właściwie uregulować. Czy tak się stało?

   – Istotne w sprawie jest także i to, że Trybunał Praw Człowieka w uzasadnieniu
   wyroku (liczącym 81 stron formatu A 4) ustosunkował się do nowej ustawy
   dotyczącej Zabużan z grudnia 2003 r., która weszła w życie 1 lutego 2004 r.
   Trybunał wskazał, iż pozbawienie w tej ustawie prawa do zaliczenia wartości
   mienia pozostawionego za Bugiem – o ile takie zaliczenie nastąpiło w
   jakimkolwiek procencie (np. w przypadku skarżącego jego matka otrzymała
   nieruchomość wartą 2% pozostawionej we Lwowie) – nie da się pogodzić z
   poszanowaniem prawa własności.

   Takie rozwiązanie Trybunał Praw Człowieka potraktował jako wywłaszczenie z
   prawa zaliczenia dotychczas istniejącego, przypominając, iż jest ono
   dopuszczalne w świetle art. 1 protokołu dodatkowego nr 1 do EKPCZ jedynie za
   odszkodowaniem, pozostającym w rozsądnej proporcji do wartości wywłaszczanego
   mienia.   – Obserwuje się różne reakcje na wyrok – od aplauzu po niepokój o roszczenia
   wysiedlonych Niemców czy osłabienie budżetu państwa. Czy te obawy są
   uzasadnione?

   – Niepokoi to, że informacje przekazywane przez media zdają się sugerować, że
   wyrok jest niezrozumiały lub usiłuje usposobić społeczeństwo nieprzyjaźnie do
   Zabużan. I tak z faktu, iż Trybunał nie zasądził odszkodowania na rzecz
   skarżącego, wyprowadza się wniosek, iż skarżący nie wygrał sprawy. Jest to
   błędne rozumowanie, gdyż Trybunał wyraźnie wskazał naruszenie przez Polskę
   prawa poszanowania własności. Kwestię odszkodowania natomiast Trybunał
   pozostawił stronom, czyli skarżącemu i rządowi, do załatwienia w ciągu sześciu
   miesięcy. O ile nie dojdzie do ugody, to Trybunał sam orzeknie o odszkodowaniu.

   Natomiast nieprzyjazne nastawianie do Zabużan polega na wyciąganiu wniosków, iż
   realizacja ich uprawnień spowoduje takie obciążenia finansowe państwa, iż
   konieczne będą podwyżki podatków. Zapomina się przy tym o tysiącach hektarów
   ziemi niezagospodarowanych i zarządzanych przez różnego rodzaju agencje,
   których utrzymanie niemało kosztuje podatników. Ziemie te mogą przecież objąć
   uprawnieni Zabużanie.

   Moim zdaniem, błędne jest twierdzenie, iż wyrok otwiera wrota roszczeniom
   niemieckich przesiedleńców, którzy po II wojnie musieli opuścić swe
   nieruchomości. Nie zauważa się przy tym, iż podstawą uwzględnienia skargi
   Jerzego Broniowskiego było niewywiązanie się państwa polskiego ze zobowiązania
   przyjętego w ustawach.

   W przypadku niemieckich przesiedleńców doszło do utraty prawa i w związku z tym
   Trybunał Praw Człowieka z dwóch co najmniej przyczyn nie powinien uznać skargi
   nawet za dopuszczalną. Najważniejsza z nich to kognicja Trybunału ratione
   temporis. Otóż Trybunał nie rozpoznaje spraw przeciwko Polsce o naruszenie
   prawa własności, które nastąpiło przed 10 października 1997 r. Po drugie –
   Trybunał nie rozpoznaje spraw, w których skarżący domagają się w istocie
   nabycia (przywrócenia) prawa własności – a przecież o to szłoby w sprawach
   niemieckich przesiedleńców.

   Tak więc nie ma uzasadnionych obaw. Natomiast są nadzieje, że wreszcie zostanie
   godziwie załatwiona sprawa Zabużan. Wstyd tylko, że Trybunał w Strasburgu musi
   naszemu państwu o tym przypominać i to wymuszać. Bynajmniej Trybunał nie kwapił
   się do tego, gdyż od 10 grudnia 2002 r., kiedy uznał skargę za dopuszczalną, do
   22 czerwca 2004 r. pozostawił rządowi i parlamentowi dostatecznie dużo czasu na
   uregulowanie sprawy. Szkoda, że zamiast ustawy respektującej art. 1 protokołu
   dodatkowego nr 1 do EKPCZ stworzono kolejny, jeszcze gorszy bubel prawny niż
   poprzednie.

   – Dziękuję za rozmowę
  • maciejmjm1 Wypowiedz min. Szczepanskiego 02.08.04, 13:19
   Decyzja w sprawie zabużanina Jerzego Broniowskiego ma zapaść nie później jak do
   15 września br. ? powiedział wczoraj w Sejmie Wiesław Szczepański, wiceminister
   infrastruktury. Odpowiadał on na pytania posłów, czy rząd będzie w stanie
   wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w określonym
   terminie 6 miesięcy. Pod koniec czerwca w Strasburgu zapadł wyrok, zgodnie z
   którym państwo polskie naruszyło prawo, nie zaspokajając należycie roszczeń
   zabużanina w kwestii majątku pozostawionego na Kresach Wschodnich. Trybunał
   stwierdził również, że doszło w tym względzie do systemowego naruszenia praw
   zabużan, wzywając jednocześnie nasz kraj do podjęcia niezbędnych środków, aby
   umożliwić realizację prawa własności repatriantów ze Wschodu.
   Obecnie na podstawie ustawy zabużańskiej trwają postępowania administracyjne o
   potwierdzenie uprawnień Kresowian. Do końca maja br. do wojewodów wpłynęło 48
   tys. takich wniosków, ponadto 6,3 tys. spraw przejęto od starostów. Według
   Szczepańskiego, Agencja Nieruchomości Rolnych ma niebawem przeznaczyć 400 tys.
   ha o łącznej wartości 1,6 mld zł na zaspokojenie uznanych roszczeń zabużan.

   P. S. Czyli ministerstwo nie ma zadnego pomyslu na realizacje uprawnien.
  • maciejmjm1 Gazeta Prawna 03.08.04, 15:55
   Trzy pytania do...
   Dr. Macieja Kalińskiego z Zakładu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego
   Odszkodowania reprywatyzacyjne nie mogą być fikcją   ■ Coraz więcej osób, które utraciły swoje majątki wskutek II wojny światowej,
   występuje z roszczeniami w stosunku do państwa polskiego. W ślad za zabużanami,
   którzy niedawno wygrali sprawę przed Trybunałem w Strasburgu, idą inne grupy,
   m.in.: byli właściciele aptek, właściciele nieruchomości warszawskich itd. Czy
   skalę wszystkich roszczeń można oszacować?

   – Oszacowanie skali wszystkich roszczeń jest bardzo trudne, gdyż jest to
   uzależnione od przyjętej przez państwo koncepcji reprywatyzacyjnej i jej
   zakresu. Ważne jest, czy koncepcja ta uwzględni jedynie przypadki niezgodnego z
   prawem zajęcia majątków czy też wszystkie przypadki zajęcia mienia. Wyrok
   Trybunału w Strasburgu w sprawie zabużan na pewno uaktywni inne grupy, które
   występują z roszczeniami w stosunku do Skarbu Państwa. Obecne przepisy
   dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla zabużan powinny zostać uchylone.
   Najprawdopodobniej zrobi to już wkrótce Trybunał Konstytucyjny.

   Państwo może jednak stworzyć dobrą ustawę dla zabużan. Można ograniczyć przy
   tym sumę wypłacanych odszkodowań ze względu na olbrzymie obciążenia dla budżetu
   państwa, przyjmując jakiś ekwiwalent niezupełny, np. 50 proc. wartości
   utraconego majątku. Jest to możliwe, pod warunkiem że nie będzie to symboliczna
   kwota, jak ta przewidziana w obecnej ustawie. Artykuł 33 ust. 1 konstytucji
   mówi w takim przypadku o zasadzie proporcjonalności, co oznacza, że wypłacane
   zadośćuczynienia nie mogą być fikcją.


   ■ O majątki pozostawione w Polsce zaczynają upominać się również Niemcy. Czy
   ich roszczenia mają szansę powodzenia?

   – Sprawa roszczeń niemieckich jest skomplikowana. Trzeba zastanowić się, na ile
   skuteczne dla państwa polskiego są postanowienia umów poczdamskich. Sprawa ma
   dwojaki charakter, gdyż chodzi zarówno o własność państwa niemieckiego, np.
   przejęte gmachy instytucji, urzędów itd., jak i majątki zwykłych obywateli
   niemieckich, którzy uciekli bądź zostali wypędzeni. W tej pierwszej sprawie nie
   miałbym wątpliwości odnośnie do skuteczności tych umów. Inaczej natomiast
   wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nacjonalizację mienia obywateli niemieckich.
   Jeżeli osoba fizyczna była właścicielem np. młyna w Polsce, i wskutek akcji
   przesiedleńczej utraciła swój majątek, nie jest wcale oczywiste, że nie ma już
   żadnych praw do utraconych nieruchomości. Roszczenia niemieckie stają się coraz
   bardziej realne, zwłaszcza że staliśmy się członkami UE i podlegamy
   orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.


   ■ Są jeszcze roszczenia polskich Żydów, którzy bardzo aktywnie występują na
   arenie międzynarodowej?

   – Te sprawy regulował dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 1946 r.
   Jednak dyskusyjna jest kwestia zasadności tych roszczeń. Na pewno sprawy, które
   są wytaczane przed sądami amerykańskimi, są kuriozalne. Na jakiej bowiem
   podstawie można przyjąć, że państwo polskie może zostać pozwane przed sąd
   siedziby powoda. Obowiązuje przecież stara rzymska zasada, że powód podlega
   sądowi pozwanego i tam wnosi powództwo. Jeżeli dla sądu w USA ta zasada nie
   będzie miała znaczenia, wątpliwe jest również, aby dokonał wnikliwej analizy
   dekretu z 1946 r., ponieważ będzie orzekał według amerykańskich standardów.

   Jeżeli sąd amerykański wyda wyrok w sprawie odszkodowań, może to oznaczać, że
   mienie państwa polskiego, które znajdzie się na terenie USA i które nie podlega
   ochronie np. w postaci immunitetu, będzie mogło być zajęte. Uważam jednak, że
   szanse na realizację tych roszczeń są niewielkie w porównaniu z ich skalą
  • maciejmjm1 Nowe wyroki Sądów Trójmiasta 23.11.04, 09:14
   Miliony dla zabużan z Trójmiasta... wyślij

   Prawie 6 milionów złotych wygrali mieszkańcy Trójmiasta od skarbu państwa w
   procesie o odszkodowanie za mienie zabużańskie. Wyrok zapadł wczoraj przed
   Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Rodzina L., mieszkająca w Sopocie i Oliwie, ma
   otrzymać łącznie prawie 4,9 mln zł za 700 ha ziemi i budynki gospodarskie
   pozostawione w 1945 r. na Ukrainie. Janinie R. z Sopotu sąd przyznał wczoraj
   850 tys. zł za sto hektarów i dworek na Białorusi. Pieniądze mają być wypłacone
   w ciągu 10 lat, w równych rocznych ratach. Kwoty mają być zwiększone o ustawowe
   odsetki liczone od początku procesu w 2002 r. do dnia wydania wyroku. Jedynie
   rodzina W. z Gdyni będzie musiała poczekać jeszcze na rozstrzygnięcie. Sąd
   Apelacyjny nie zasądził w tym przypadku kwoty odszkodowania, a jedynie uchylił
   wcześniejszy wyrok korzystny dla skarbu państwa i przekazał sprawę do ponownego
   rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Dlaczego? Ponieważ wyceniany na 1,2
   mln zł majątek rodziny R. znalazł się na terytorium Litwy. Polski rząd
   ratyfikował umowy podpisane z republikami Ukraińską i Białoruską - i właśnie te
   tzw. umowy republikańskie stały się podstawą odszkodowań. Po ratyfikowaniu
   umowy z Republiką Litewską nie ma śladu - zasadność roszczeń rodziny W. trzeba
   więc dopiero wyjaśnić. Wyroki przyznające odszkodowania nie są prawomocne -
   reprezentant skarbu państwa możne wystąpić o kasację do Sądu Najwyższego.
  • maciejmjm1 Co na to rząd 23.11.04, 09:16
   Rada Ministrów w sprawie mienia zabużańskiego

   Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie środków prawnych, jakie
   należy podjąć w celu wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z
   Strasburgu z dnia 22 czerwca 2004 r. dotyczącego tzw. mienia zabużańskiego.

   W przygotowanej informacji minister infrastruktury zaproponował kierunki zmian
   regulującej obecnie zasady realizacji uprawnień zabużan ustawy z dnia 12
   grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu
   użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości
   pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr
   6, poz. 39).

   Zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie wykonania wyroku Europejskiego
   Trybunału Praw Człowieka, a ponadto uwzględniają również propozycje zgłoszone
   przez Wojewodów, w związku z problemami, jakie ujawniły się dotychczas przy
   wykonywaniu przepisów ustawy w zakresie potwierdzania i realizacji uprawnień
   zabużańskich.

   Proponowane kierunki zmian obejmują propozycje o charakterze systemowym,
   odnoszące się do zasad generalnych realizacji uprawnień zabużańskich, oraz
   propozycje o charakterze dostosowującym, których celem jest zapewnienie
   faktycznego wykonywania przepisów ustawy.

   Po zapoznaniu się z informacją ministra infrastruktury, Rada Ministrów
   zdecydowała o podjęciu prac nad ustawą zmieniającą ustawę z dnia 12 grudnia
   2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania
   wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych
   poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) w
   zakresie wynikającym z przedstawionej informacji i przedłożeniu projektu ustawy
   Radzie Ministrów w terminie do końca listopada br. (rn)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka