Dodaj do ulubionych

zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie lokatorów

13.04.06, 21:17
Mamy ministerialny projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.
Więcej informacji na www.forum.kamienice.info.pl .
Ministerstwo przekazało ten swój projekt do konsultacji społecznej, ja
proponuję szerszą i internetową konsultację społeczną wśród właścicieli na
odrębnym forum internetowym www.forum.kamienice.info.pl .
Forum to jest ogólnodostępne - możliwość pisania postów również bez
logowania, a tylko jako anonimowy "gość".
Zapraszam właścicieli na tymczasowe forum o planowanej nowelizacji ustawy o
ochronie, proszę tam pisać o swoich pomysłach jak znowelizować ustawę o
ochronie i proszę o opinie na temat rządowych propozycji nowelizacji tej
ustawy. Oczekuję na propozycje do 23 kwietnia 2006 roku, gdyż jesteśmy
związani terminem prośby Pana Ministra o terminowe przedłożenie naszych
propozycji zmian do tej nowelizacji przed przekazaniem projektu ustawy pod
obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu RP.
Pozdrawiam Henryk Tubacki
Obserwuj wątek
  • krotki albo.......... 13.04.06, 22:59

   albo ja nie umiem szukac albo coś jeszcze chyba nie działa !

   FORUM WŁAŚCICIELI KAMIENIC
   w Polsce
   Przepraszamy, ale forum jeszcze niedostępne


   a może by projekt umieścic gdzies gdzie bedzie dostępny - a może gdzieś już jest?

   Pozdrawiam
   • krotki ok znalazłem 13.04.06, 23:32
    www.mtib.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty/112/03_04.06_zmiany_do_ochrony_ustawa_+_uzasadnienie.pdf
    tu jest projekt spróbuje przerzucic go w txt

    Pozdrawiam
    • krotki Re: ok znalazłem 13.04.06, 23:47


     Projekt 2006-04-03
     USTAWA
     z dnia .......................... 2006 r.
     o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
     i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o niektórych formach popierania
     budownictwa mieszkaniowego
     Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
     mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr
     31, poz. 266 i r 69, poz. 626) wprowadza sie nastepujace zmiany:
     1) w art. 8a:
     a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Podwy_ka, w wyniku której wysokosc czynszu albo innych opłat za
     u_ywanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartosci odtworzeniowej
     lokalu, mo_e nastapic tylko w uzasadnionych przypadkach. Na pisemne
     _adanie lokatora własciciel w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego
     _adania przedstawi na pismie przyczyne podwy_ki i jej kalkulacje.”,
     b) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a-4b w brzmieniu:
     „4a. Za uzasadniona uznaje sie podwy_ke czynszu albo innych opłat za
     u_ywanie lokalu dokonana z tytułu:
     1) zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za u_ywanie lokalu:
     a) opłaty za u_ytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomosci,
     b) kosztów remontów, konserwacji i utrzymania nale_ytego stanu
     technicznego nieruchomosci,
     c) kosztów zarzadzania nieruchomoscia,
     d) kosztów utrzymania:
     - pomieszczen wspólnego u_ytkowania,
     - windy, anteny zbiorczej oraz domofonu,
     e) kosztów ubezpieczenia,
     f) nie wiecej niż1,5% nakładów poniesionych przez własciciela
     na budowe, zakup lokalu lub zwiekszenie jego wartosci w skali
     roku, ażdo ich pełnego zwrotu,
     g) zysku;
     2) zwiekszenia sie opłaty, podatku lub kosztów, o których mowa pkt 1
     lit. a-e.
     4b. Opłaty, podatek i koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a-e,
     oraz ich zwiekszenie, o którym mowa w pkt 2, naliczane sa w czesci
     przypadajacej na dany lokal.”,
     c) po ust. 6 dodaje sie ust. 6a-6b w brzmieniu:
     „6a. Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora oraz biorac pod uwage
     skale podwy_ki, mo_e, na wniosek własciciela lub lokatora, postanowic
     o opłacaniu, do czasu uprawomocnienia sie orzeczenia konczacego
     postepowanie w sprawie, czynszu albo innych opłat za u_ywanie lokalu
     w wysokosci uwzgledniajacej całosc albo czesc podwy_ki. Od postanowienia
     przysługuje za_alenie.
     6b. W przypadku uznania przez sad podwy_ki wysokosci czynszu albo
     innych opłat za u_ywanie lokalu za zasadna, chocby w innej wysokosci
     niżwynikajaca z wypowiedzenia, obowiazkiem lokatora jest pokrycie
     ró_nicy w poziomie dotychczasowego i podwy_szonego czynszu albo
     innych opłat za u_ywanie lokalu, obejmujacej okres od upływu okresu
     wypowiedzenia.”,
     d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     „7. Przepisy ust. 1-6b nie maja zastosowania do podwy_ek:
     1) nieprzekraczajacych w danym roku kalendarzowym dwukrotnosci
     sredniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
     w poprzednim roku kalendarzowym;
     2) opłat za u_ywanie lokalu, do ponoszenia których sa obowiazani
     członkowie spółdzielni mieszkaniowych na podstawie art. 4 ust. 1, 5 i 51
     ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
     U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
     poz.591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz.
     1398 i Nr 260, poz. 2184) oraz osoby niebedace członkami spółdzielni,
     którym przysługuje spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu;
     3) opłat niezale_nych od własciciela.”,
     e) po ust. 7 dodaje sie ust. 7a w brzmieniu:
     „7a. Dane o wzroscie cen, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, podawane sa
     w komunikatach Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego.”;
     2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Podwy_szanie czynszu lub innych opłat za u_ywanie lokalu, z wyjatkiem
     opłat niezale_nych od własciciela, nie mo_e byc dokonywane czesciej
     niżco 6 miesiecy. Bieg terminu rozpoczyna sie w dniu wejscia
     podwy_ki w _ycie.”.
     Art. 2. W ustawie z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania
     budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070, z pózn. zm.1)) w art.
     30 po ust. 1a dodaje sie ust. 1b w brzmieniu:
     „1b. Towarzystwo mo_e wynajac lokal mieszkalny w swoich zasobach
     gminie, w celu podnajmowania tego lokalu na warunkach okreslonych w
     art. 20 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
     lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
     (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626).”.
     Art. 3. Do spraw wszczetych a niezakonczonych, toczacych sie przed sadem,
     dotyczacych
     ustalenia przez sad, _e podwy_ka czynszu albo innych opłat za u_ywanie
     lokalu jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokosci, stosuje sie
     przepisy
     niniejszej ustawy.
     Art. 4. Ustawa wchodzi w _ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
     1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
     Nr 16, poz. 167, Nr
     154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824,
     Nr 240, poz. 2058, z
     2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr
     281, poz. 2783.
     U z a s a d n i e n i e
     W obowiazujacej od 10 lipca 2001 r. ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
     zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.
     733), w art. 28 ust. 2, powtórzono zapis z wczesniej obowiazujacej ustawy z dnia 2
     lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, iżwysokosc
     czynszu w lokalach, w których obowiazywał w dniu wejscia w _ycie ustawy czynsz
     regulowany, nie mo_e przekraczac w stosunku rocznym 3% wartosci odtworzeniowej
     lokalu. Ograniczenie to obowiazywało w niezmienionym terminie tj. do dnia 31 grudnia
     2004 r. włacznie.
     W dniu 17 grudnia 2004 r. i 22 grudnia 2004 r., mimo sprzeciwu strony rzadowej,
     Sejm uchwalił nowelizacje ustawy, wprowadzajace ograniczenia podwy_ek czynszów
     do 10% czynszu dotychczasowego w skali roku. Ustawy weszły w _ycie z dniem 1
     stycznia 2005 r. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym
     składzie rozpoznał
     wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie konstytucyjnosci przepisów dwóch
     ustaw nowelizujacych ustawe z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów
     (...) w zakresie dotyczacym podwy_ek czynszów.Trybunał w pełni podzielił opinie
     zawarta w ww. wniosku i uznał (orzeczenie Sygn.akt K 4/05) przepisy
     ograniczajace podwy_ki czynszów za niekonstytucyjne. Trybunał
     stwierdził jednoczesnie, iżskieruje do Sejmu RP sygnalizacje, w której znajda sie
     wskazówki Trybunału dotyczace mo_liwych rozwiazan problematyki czynszów i innych
     opłat za u_ywanie lokalu.
     Niniejszy projekt o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
     gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o niektórych formach popierania
     budownictwa mieszkaniowego przygotowany został w zwiazku z ww. postanowieniem
     Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r. (Sygn. akt S 1/05).
     W omawianym postanowieniu Trybunał stwierdził na wstepie, iż„podstawa do
     sformułowania poniższych uwag wskazujacych na uchybienia i luki w prawie, których
     usuniecie jest niezbedne dla zapewnienia spójnosci systemu prawnego, były równie_
     liczne wczesniejsze orzeczenia Trybunału.”.
     Trybunał wskazał równieżna to, _e przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (...)
     nie okreslaja, na podstawie jakich kryteriów sady powszechne maja dokonywac kontroli
     podwy_ek czynszów i opłat za u_ywanie lokali. Prowadzi to do sytuacji niekorzystnej
     z punktu widzenia praw i obowiazków zarówno włascicieli, jak i lokatorów.
     Biorac powy_sze pod uwage uznano za konieczne przygotowanie niniejszego projektu.
     Rozwiazania szczegółowe:
     I. Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
     mieszkaniowym
     zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywiln

     • clevland Super projekt dla lokatorów.. .! 14.04.06, 13:28
      Projekt ogranicza możliwość podwyżki z powodów:
      1. Najpierw ponieść nakłady potrzebne na remont a potem można podwyższać czynsz.

      > „4a. Za uzasadniona uznaje sie podwy_ke czynszu albo innych opłat za
      > u_ywanie lokalu dokonana z tytułu:
      > 1) zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za u_ywanie lokalu:
      > a) opłaty za u_ytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomosci,
      > b) kosztów remontów, konserwacji i utrzymania nale_ytego stanu
      > technicznego nieruchomosci,

      2. Sąd bierze pod uwagę czy lokatora stać na czynsz czy nie, więc jeżeli jest to
      emeryt to będzie płacił grosze np. 300zł (bo to połowa jego renty) mimo tego że
      wydaliśmy na remont np. 1milion złotych. Chore.
      6a. Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora oraz biorac pod uwage
      > skale podwy_ki, mo_e, na wniosek własciciela lub lokatora,

      3. Nadal jest ograniczone prawo własności bo nie możemy swobodnie dysponować
      swoją nieruchomością. Nie ma zmiany w formie wypowiadania najmu, ani eksmisji.
      Nic nie chroni właściciela przed lokatorami którzy nie płacąc czynszu formalnie
      nas okradają... czasem bo ich nie stać (powinni więc mieszkać gdzieś indziej) a
      czasem bo im się nie chce....

      Moim zdaniem projekt do kosza!
  • clevland Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 13.04.06, 23:33
   Pewnie forum jest przygotowywane pod news jakim jest projekt ustawy.
   Ciekawy jestem co nam rząd zgotuje. Z jednej strony może dostać kija od
   trybunału w Strasburgu a z drugiej musi szykować marchewkę dla elektoratu...
   Projekt będzie raczej neutralny a ewentualne zmiany kosmetyczne...
   Jeżeli można to poprosiłbym na prv dostępne materiały.
   • krotki no nie wiem 13.04.06, 23:43
    leciałem tylko tekst na szybko jedyne co mi sie rzyciło to
    1/znika 10% zamiast tego włąściwie -2-3%
    2/ bałagan z amortyzacja - bardzo groźny precedens bo 1.5%

    nie wiecej ni 1,5% nakładów poniesionych przez własciciela
    na budowe, zakup lokalu lub zwiekszenie jego wartosci w skali
    roku, a do ich pełnego zwrotu,

    co to zwrot kiedy!!! jak mam budy z 1888 roku????
    3/zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za uywanie lokalu:
    a) opłaty za uytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomosci,

    aby wiedzą co pisza ????? dla mnie jest to bełko "albo" to znaczy co wchodzi w
    czynsz czy nie ???

    Pewnie znajdzie sie wiecej ale ie spac

    Pozdrawiam
  • jml13060 Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 10:04
   Oto moje zarzuty do nowelizacji (po pobieznej lekturze) :

   1. Nie uwzglednia twardych (ale jasno zapisanych) sugestii zawartych w wyroku (i
   zdaniu odrebnym) w I instancji sprawy M.H-Cz. vs. Polska w ECHR. W nowelizacji
   nalezy uwzglednic nadrzednosc artykulowanej doktryny europejskiej nad prawem
   krajowym.

   2. Tekst jest bardzo skomplikowany, hermetyczny, chyba nie nadajacy sie do
   praktycznego zastosowania nawet przez profesjonalistow-sedziow. Przynajmniej ja
   nie wyobrazam sobie sedziego sleczacego przy kalkulatorze i mozolnie
   przeliczajacego procenty i dane mikroekonomiczne - w poszukiwaniu odpowiedzi na
   pytanie, czy aby zaskarzona podwyzka czynszu nie przekroczyla limitu, a jesli
   tak to o ile groszy. Tekst, a wlasciciwe opisane w nim procedury, nalezy
   maksymalnie uproscic, uzyc precyzyjnych, zrozumialych i scisle zdefiniowanych
   pojec.

   3. Kazdorazowe odwolywanie sie z podwyzka czynszu do werdyktu sadu jest
   absurdem, szczegolnie w obecnym stanie "wymiaru sprawiedliwosci".

   4. Nowelizacja konserwuje dawny 'szczegolny tryb najmu'. Nalezy raz na zawsze
   skonczyc ze zroznicowaniem podmiotow zajmujacych sie najmem lokali mieszkalnych.
   Obecnie inne reguly dotycza najmu okazjonalnego, inne nowego w pelni wolnego,
   inne dawnego regulowanego, inne spoldzielczego i wreszcie inne regulacje
   ustanowiona dla TBS'ow. Nalezy zwrocic uwage na "punkt startu" w ustalaniu
   czynszu. Dla przykladu, dom o zblizonych parametrach do mojego jest wynajmowany
   (oferowany za czynsz 4x wiekszy od tego ile obecnie otrzymuje ja. Dochodzenie z
   podwyzkami czynszu 1.5% do tego poziomu zajeloby n lat, co daje sie wyliczyc z
   rownania 1.015^n=4. To chyba skala "miedzygwiezdna" ?

   5. Nowelizacja nie rozwiazuje problemu (zapewne nie dotyka jej z powodow
   politycznych i doktrynalnych) restytucji mienia onegdaj zajetego pod szczegolny
   tryb najmu, tj. dot. wlascicieli (spadkobiercow), ktorzy nie chca juz dluzej
   zajmowac sie przymusowym najmem swoich mieszkan, chca opuscic branze, rozstac
   sie ze swoimi przesladowcami - lokatorami, w ogole zrezygnowac z najmu,
   osobiscie korzystac z lokali, ktore sa ich wlasnoscia, lub po prostu je
   sprzedac. W mojej opinii jest to najwazniejszy problem = sprawny i szybki tryb
   rozwiazania najmu i wyegzekwowania eksmisji. Cala reszta to bzdury i belkot.
   • jml13060 Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 10:25
    Ad.4 : n = 93.111... . To oznacza, ze po uplywie ok. 93 lat i jednego miesiaca
    stawki czynszu najmu w obu domach zrownaja sie. Obliczenia dokonano przy
    zalozeniu, ze wlasciciel wynajmujacy swoj dom na wolnym rynku przez ten czas nie
    zmieni stawki, a oba domy dotrwaja do 2100 roku.

    W tzw. miedzyczasie wlasciciel wynajmujacy dom na wolnym rynku uzbiera
    (93x12+1)x4, a ja ... oj tu nastepuje skomplikowane wyrazenie matematyczne na
    sume ciagu : 1+1.015+1.015^2+1.015^3+ ...+1.015^1116+1.015^1117. Niemniej jest
    to znacznie mniej.
    • krotki nie jest tak źle 14.04.06, 17:24
     wszystkie przepisy o sądowym rozstrzyganiu wchodzą w życie jak podwyzka
     przekaraczac ma tą dwukrotnośc.
     Formalnie nie ma przeszkód by wypowiedzec czynsz i ustawić powyżej ale trzeba
     sie liczyć z ew. procesem - życie pokaże jak sądy bedą tu poprzeczke ustawiały.
     Zatem nic nie jest stracone, no jedno jest!! zniknęło gdzies sławetne 3% teraz
     jeśłi podwyzka bedzie z 1.5% na 2.5% grozi nam sąd - przynajmniej ja nie
     dotczytałem sie by do 3% nie było obostrzeń

     Pozdrawiam
   • aniapol Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 11:17
    Między nami mówiąc, to najlepszą nowelizacją ustawy byłoby zniesienie jej
    obowiązywania w jakimkolwiej kształcie, i oparcie najmu mieszkań na przepisach
    kodeksu cywilnego. To w obecnej konstelacji politycznej jest postulat
    nierealistyczny, więc wracając do tego, co bardziej wykonalne: popieram uwagi
    ajaxa i dodaję kwestię eksmisji do noclegowni, czyli że lokalem tymczasowym
    może być noclegownia. To co prawda reguluje rozporządzenie do ustawy, ale
    uważam, że przy okazji prac nad nowelizacją ustawy, należałoby zmienić to
    rozporządzenie. Brak możliwości eksmisji na bruk, czy do noclegowni, to nie
    tylko utrudnienie dla właścicieli, ale realne zagrożenie zdrowia i życia dla
    współmieszkańców osób z orzeczoną eksmisją za znęcanie się nad rodziną. W
    obecnym stanie prawnym maltretowana żona i dzieci muszą mieszkać pod jednym
    dachem ze swoim oprawcą, bo to niehumanitarne wyrzucić go na bruk lub do
    noclegowni.
    • krotki noclegownie -czy to nie padlo przez PiS? -pozdrwia 14.04.06, 11:39
     • aniapol Re: noclegownie -czy to nie padlo przez PiS? -poz 14.04.06, 12:40
      chyba tak, dlatego zwracam uwagę na aspekt rodzin maltretowanych,
      które "skorzystały" przy okazji humanitaryzmu posłów. Warto na to zwrócić
      uwagę, jako skutek uboczny radosnej twórczości prawodawców. Eksmisja jest
      zawsze prezentowana jako narzędzie udręczenia biednych lokatorów przez
      krwiopijców kamieniczników, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby eksmisje
      utrudnić, żeby bronić lokatorów przed zakusami bezwzględnych wyzyskiwaczy.
      Ciekawe co ci obrońcy powiedzą kobiecie z podbitym okiem, która ma przed sobą
      perspektywę kolejnych miesięcy/lat pod jednym dachem z pijanym zwyrodnialcem,
      bo gmina nie ma dla niego lokalu tymczasowego!
      • krotki niestety skrzetnie ten temat omijają 14.04.06, 17:20
       eksmisje 0!! cicho sza!!! jedyne co nam może pomóc, to banki. One sa bardziej
       niz my zainteresowane ! Ja ciągle mam nadzieje, że życie po prostu zmusi gminy,
       banki, no i nas do budowania baraków - ba powstawania firm, które beda prywatnie
       sie zajmowały takimi lokalami - i wówczas eksmisje tam - na nasz koszt i przy
       zapłaceniu np. za 6 miesiecy z góry!! Jeśli mieszkanie jest cos warte to i tak
       sie oplaci, jesli nie to trzeba bedzie sie z Gmina dogadywac - na wprowadzenie
       drastycznej eksmisji nie ma co w socjalistycznej europie liczyć!! Ale baraki to
       jak najbardziej trzeba storzyć jakieś piekło którego beda sie normalni ludzie
       bali i beda robic wszystko by tam nie trafić - a "nienormalni" cóz tam jest i
       tak ich miejsce

       Pozdrawiam
       Pozdrawiam
   • awm10 Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 16.04.06, 13:21
    >jml13060 napisał:
    >. Nowelizacja konserwuje dawny 'szczegolny tryb najmu'. Nalezy raz na zawsze
    >skonczyc ze zroznicowaniem podmiotow zajmujacych sie najmem lokali mieszkalnych.

    To 100% racji i jeden z najistotniejszych, a mało dostrzegalnych problemów w najmie.
    Wynika to chyba z tego, że poszczególne grupy zamykają się w swoim kręgu i tracą z pola widzenia inne, które zajmują się tym samym.
    Ja nie pamiętam postów na tym forum dotyczących np TBS-ów, Spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot. Także ustawy dotyczące tych obszarów najmu są różne.
    A obszar działania jest identyczny i wiele istotnych elementów jest tożsamych (np. eksmisje, opłaty za lokal).

    Tylko 2 przykłady:
    1.Fundusz remontowy
    Mogą go tworzyć Spółdzielnie i Wspólnoty, ale właściciele kamienic już nie.
    A rzecz wydaje się istotna, gdyż pozwala na gromadzenie środków na remonty nie obciążone podatkiem. Obecnie właściciele kamienic mogą sobie takie środki gromadzić, ale płacą od nich podatek.I to w obszarze gdzie potrzeby te są największe.

    2. Wysokość opłat za lokal.
    Tu mamy dziwoląg ustawowy. 3% wartości odtworzeniowej dla prywatnych, 4% w. o. dla TBS, a dla lokali kwaterunkowych - nawet szkoda pisać, cwaniak może tam mieszkać prawie za darmo i jeszcze dostanie dodatek mieszkaniowy.

    Ujednolicenie zasad obowiązujących w najmie powinno być brane pod uwagę przez sejm przy każdej nowelizacji ustaw z tym związanych.


  • jankamienicznik Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 12:21
   Od razu widać, że nowelizacja ma na celu pogorszenie sytuacji wynajmującego
   wobec lokatora.
   Trzy przykłady które rzuciły mi sie w oczy przy pierwszym pobieżnym czytaniu:
   Przykład pierwszy, czytamy:

   4. Podwyżka, w wyniku której wysokosc czynszu albo innych opłat za
   używanie lokalu przekroczy w skali roku 3 % wartosci odtworzeniowej
   lokalu, może nastapic tylko w uzasadnionych przypadkach.

   Przy takim sformułowaniu od owych 3% należy zaliczyć opłaty za ogrzewanie ,
   media ect (są to w oczywiste "inne opłaty za używanie lokalu") czyli po
   nowelizacji każda podwyżka będzie kontrolowana sądownie.

   Przykład drugi:
   2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem
   opłat niezależnych od własciciela, nie może byc dokonywane częściej
   niż co 6 miesiecy. Bieg terminu rozpoczyna sie w dniu wejścia
   podwyżki w życie.”.

   Czyli w sposób nie budzący wątpliwości jest zapisane, że jeżeli proces sądowy o
   uznanie wysokości podwyżki czynszu będzie trwał 10 lat to kolejna podwyżka może
   nastąpić po 10 latach i 6 miesiącach.

   Przykład trzeci: znowu "zapomniano" włączyć do kosztów niezależnych od
   właściciela opłaty za wywóz śmieci.
   • clevland Super projekt dla lokatorów ! 14.04.06, 13:31
    Projekt ogranicza możliwość podwyżki z powodów:
    1. Najpierw ponieść nakłady potrzebne na remont a potem można podwyższać czynsz.

    > „4a. Za uzasadniona uznaje sie podwy_ke czynszu albo innych opłat za
    > u_ywanie lokalu dokonana z tytułu:
    > 1) zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za u_ywanie lokalu:
    > a) opłaty za u_ytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomosci,
    > b) kosztów remontów, konserwacji i utrzymania nale_ytego stanu
    > technicznego nieruchomosci,

    2. Sąd bierze pod uwagę czy lokatora stać na czynsz czy nie, więc jeżeli jest to
    emeryt to będzie płacił grosze np. 300zł (bo to połowa jego renty) mimo tego że
    wydaliśmy na remont np. 1milion złotych. Chore.
    6a. Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora oraz biorac pod uwage
    > skale podwy_ki, mo_e, na wniosek własciciela lub lokatora,

    3. Nadal jest ograniczone prawo własności bo nie możemy swobodnie dysponować
    swoją nieruchomością. Nie ma zmiany w formie wypowiadania najmu, ani eksmisji.
    Nic nie chroni właściciela przed lokatorami którzy nie płacąc czynszu formalnie
    nas okradają... czasem bo ich nie stać (powinni więc mieszkać gdzieś indziej) a
    czasem bo im się nie chce....

    Moim zdaniem projekt do kosza!
  • awm10 Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 20:25
   Nie rozumiem dlaczego podwyżka czynszu ma być ograniczana przez prawo i
   kontrolowana przez sąd, a podwyżka np. benzyny może być dowolna.
   Podobno w zeszłym roku cena benzyny zmieniała się ponad 70 razy.
   A dlaczego nie dwa razy w odstępie 6 miesięcy i dlaczego przekroczyła 10%??
   Dlaczego cena jednego towaru jest ograniczana, a innych nie?
   Do licha może ktoś wie?
   W komunie prawie wszystkie ceny były ustalane przez państwo i smutno to się
   skończyło.
   Najlepiej byłoby usunąć z ustawy wszystkie zapisy dotyczące wysokości czynszu i
   jego podwyżek i zostawićc to rynkowi.
   To byłoby normalne, ale na to nie ma co liczyć - tylu populistów co obecnie,
   chyba jeszcze nigdy w sejmie nie było.
   • clevland Kto może niech podwyższa... 14.04.06, 20:37
    Jeżeli wejdzie ustawa w takim kształcie to praktycznie nie będzie możliwości
    podniesienia czynszu biedniejszym lokatorom...
    Jednyne co pozostanie to skierowanie do trybunału skargi że właściciel nie może
    wypowiedzieć umowy najmu.
  • awm10 Re: zbliża się nowelizacja ustawy o ochronie loka 14.04.06, 21:14
   Największy problem w najmie, bez względu na jego rodzaj, to zakaz eksmisji.
   Nie ma potrzeby udawadniania że skuteczne i szybkie eksmisje są niezbędnym.
   Jest to "oczywista oczywistość".
   Ten zakaz powinno się natychmiast zlikwidować.
   Ponieważ jest to obecnie nierealne, możnaby go złagodzić.
   Dziś możemy uzyskać odszkodowanie od gminy, jedynie wówczas gdy mamy wyrok
   eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.
   Odszkodowanie to jest różnicą czynszu rynkowego i czynszu który powinien płacić
   najemca (a oczywiście go nie płaci)
   Jeśli ktoś się chwilę zastanowi to zauważy debilizm takiego rozwiązania.
   Nic bowiem nie dostaniemy jeśli :
   -wyrok eksmisyjny jest bez wskazania lokalu socjalnego
   -jeśli czynsz jaki powinien płacić najemca jest równy rynkowemu
   A taki mieszka sobie u nas latami za darmo.

   A jak powinno być wg mnie.
   Powinniśmy (wynajmujący)dostać pełną rekompensatę równą czynszowi rynkowemu,
   bez względu na to czy wyrok eksmisyjny wskazuje na lokal socjalny czy też nie i
   to nie od gminy, a od skarbu państwa (magłoby być za pośrednictwem gminy).
   Dlaczego?
   Bo gminy nie są temu winne, a winny jest ustawodawca, który prawnie dopuścił
   możliwość darmowego zamieszkiwania w cudzym lokalu, wprowadzając zakaz eksmisji.
   Zatem wszyscy z naszych podatków powinniśmy łożyć solidarnie (..) na tem
   szczytny cel.
   To przynajmniej miałoby jakiś sens, bo obecne rozwiązanie go nie ma.
   A proponowana nowelizacja przypomina mi "dalsze doskonalenie", czegoś co nie da
   się już poprawić, bo nadaje się tylko do kosza.
  • henryk.tubacki Forum na kamienice.info.pl znów działa 14.04.06, 21:46
   Przepraszam, ale właśnie dostawca hostingu (bez mojej wiedzy) przenosił
   wczoraj również moją stronę na inny serwer i stąd powstało całe zamieszanie z
   wadliwym dostępem do www.forum.kamienice.info.pl . Teraz powinno być
   wszystko już ok - forum działa.
   Polecam też ujednolicony tekst ustawy z propozycjami zmian legislacyjnych,
   wejście z www.forum.kamienice.info.pl lub z "nowości".
   Właśnie skopiowałem nasze posty z forum krotkiego i sądzę, że w poniedziałek,
   wtorek można będzie już zrobić jakieś wstępne podsumowanie tej naszej dyskusji
   z wskazaniem propozycji zmian zapisów do ustawy o ochronie praw lokatorów.
   Pozdrawiam Henryk Tubacki
   • krotki Re: Forum na kamienice.info.pl znów działa 14.04.06, 22:55
    W sumie intencja nowelizacji nie jest dla nas zła - niby daje większą ochronę
    lokatorowi przed samowolą - nawet i sądów- ale de facto, to wreszcie nam daje do
    ręki konkrety. Kluczowa jest dla nas pierwsza podwyżka (jak ja wygramy można
    dać upusty, na rok, dwa itp.) i tu nam wygotowali bardzo ładne słowa:

    "Za uzasadnioną uznaje się podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu
    dokonaną z tytułu:
    1) zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za używanie lokalu:"

    no to jest rewelacyjne, podnosimy lokatorowi o 200 % i gdy żąda na piśmie
    uzasadnienia podwyżki, to my mu: bo zaliczyłem dopiero teraz w czynsz to i to, -
    czego do tej pory nie robiłem. Trzeba tylko opracować niezły wzór i
    statystycznie 70% lokatorów nie pójdzie do Sądu, bo będzie widziało czarno na
    białym, że od tej pory!!! doszły "nowe elementy". A kto je dał? No oczywiście
    zły rząd. My nie zaliczaliśmy do tej pory tych elementów ale teraz "wicie
    rozumicie" przepisy takie są!! :) A jak lokator pójdzie do Sądu, to mamy juz
    gotowe uzasadnienie - zaznaczam, to trzeba zrobić bardzo dobrze!!! W skali
    kraju musi być jakiś wzór!! dobrze dopracowany!!

    Jednakże tekst ma wiele niedoróbek, które łatwo będzie można wyrugować zacznijmy
    od podstaw;
    1/ kwestia podatku od nieruchomość - nie wiadomo czy dotyczy to gruntów czy
    tylko lokali - jak wiadomo podatek od nieruchomości dotyczy ziemi, mieszkań,
    garaży itp. i tekst ten nie precyzuje czy chodzi tylko o podatek od lokali czy
    także od gruntu!!! mówi o "naliczane są w części przypadającej na dany lokal."
    to by sugerowało, że także gruntu bo gdyby chodziło o sam lokal pisało by np.
    "naliczane za ten lokal" - może wcale nie warto tego precyzować a zostawić sobie
    to na handryczenie się po Sądach?

    2"/nie więcej niż 1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę, zakup
    lokalu lub zwiększenie jego wartości w skali roku, aż do ich pełnego zwrotu,"
    no tu jest dramat językowy - i merytoryczny zacznijmy od merytorycznego

    a/ wprowadza się nowy parametr 1.5% nakładów!!!!! i to jakich!!! Raz mowa o
    budowie, raz o zakupie i jeszcze - nie wiadomo o co chodzące!!! - zwiększenie
    wartości - w takim razie co z początkową wartością!!! Ale to kwestia języka.
    Kluczem jest sam pomysł - 1.5% nakładu!! na zwiększenie wartości!!! a nie o
    samej wartości po nakładzie. Absurd jakiś. Wychodzi na to, że to co było przed
    nakładem nie miało żadnej wartości- a kompletnym nieporozumieniem jest pojecie
    do pełnego zwrotu - a jak do tego podejść w kamienicy z 1900 roku czy juz się
    zamortyzowała i jej wartość wynosi '0" - jest to niebezpieczne bo oto pojawia
    się nowy tym amortyzacja z co najważniejsze zakreśleniem czegoś czego nie ma w
    PIT „całkowitego zwrotu” czyli później funkcjonowania bez!!! Amortyzacji – to
    trzeb jakoś uwalić!!!

    b/ język- „poniesionych przez właściciela” a co z poprzednimi włascielami ??? a
    co z nieruchomościami gdzie nie ponieśliśmy nakładów bo odziedziczone zostały??
    czy wręcz darowane?? następstwo prawne tu nie jest takie jasne!!
    Inna kwestia „aż do ich pełnego zwrotu!”!!! śmiech mnie porywa a gdzie wzrost
    wartości albo chociaż inflacja !!! ludzie to jest kompletna niedoróbka ale – na
    tej fali najlepiej zapomnieć o tym przepisie i zaeksportowac znany już z PIT
    wariant amortyzacji i napisać np. amortyzacja liczona wg przepisów PIT o będzie
    ok. o językowo i merytorycznie

    3/ Tu akurat nastąpił błąd w przepisywaniu do txt pkt 2 ma na sobą ukośnik nie
    kropkę – ale to dotyczy naszego teksu zatem nie nowelizacji a pisze to dla
    porządku by ktoś nie wyciągał pochopnych wniosków ze cos tam jest po środku.

    Tyle na dzisiaj
    Pozdrawiam
    • clevland USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 14.04.06, 23:51
     > "Za uzasadnioną uznaje się podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokal
     > u
     > dokonaną z tytułu:
     > 1) zaliczenia na poczet czynszu albo innych opłat za używanie lokalu:"
     > no to jest rewelacyjne, podnosimy lokatorowi o 200 % i gdy żąda na piśmie
     > uzasadnienia podwyżki, to my mu: bo zaliczyłem dopiero teraz w czynsz to i to,
     > ...

     Jeżeli sąd ma badać "zdolność" lokatora do płacenia czynszu to o podnoszeniu go
     o 200% można zapomnieć. Lokator wykaże iż w ostatnim czasie poniesiono mu pensję
     o 50zł. Jednocześnie powie iż urodziło mu się dziecko co obniża jego możliwości
     płacenia czynszu.
     Czyje argumenty przyjmie sąd skoro na pierwszym miejscu mamy interes lokatora.
     To nie jest nawet ustawowe ograniczanie czynszów ale indywidualne pod klienta-
     jesteś biedny nie musisz się martwić- nikt nie podniesie ci czynszu...
     Prędzej kamienica sie zawali...


     a/ wprowadza się nowy parametr 1.5% nakładów!!!!! i to jakich!!! Raz mowa o
     > budowie, raz o zakupie i jeszcze - nie wiadomo o co chodzące!!! - zwiększenie
     > wartości - w takim razie co z początkową wartością!!! Ale to kwestia języka.
     > Kluczem jest sam pomysł - 1.5% nakładu!!

     Wydaje mi się iż jeżeli jest mowa o zakupie czy budowie, chodzi o sposób
     nabycia. 1,5% nakładu to przy np. mieszkaniu kupionym za 100tys. daje 1,5tys
     rocznie.
     A kamienice już pewnie się zamortyzowały więc te 1,5% można liczyć tylko wtedy
     kiedy poniesie się odpowiednie koszty remnontu. Wydając 100tys. na remont można
     1,5tys rocznie.
     A jakiego właściciela stać aby wydać 100tys. - może 1 na 100.
     A nawet jak wyda to odbije się od ściany w sądzie bo ten stwierdzi że lokatora
     nie stać

     Formalnie można uznać że właściciel nie będzie miał szans podnieść czynszu.


     USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW w sposób obchodzący zastrzeżenia Trybunału w
     Stasburgu!

     Ustawodawca broni lokatorów jak Częstochowy...
     a i tak jeżeli nie wiadomo jak coś interpretować to robi się to na korzyść
     lokatora...
     • clevland Komuna inaczej opisana- ale komuna. 15.04.06, 00:00
      kolejny projekt nadający się w takiej formie do zaskarżenia do Trybunału w
      Strasburgu.
      1.Brak możliwości wprowadzenia rynkowych czynszów. W żadnej innej materii
      obywatel nie ma wpływu na cenę. Ustala ją rynek. Mamy albo gospodarkę rynkową
      albo komunistyczną. To jest komuna- wszystkie mieszkania są dla lokatorów.
      2. Brak możliwości wypowiedzenia umów.
      3. Nierozwiązana sprawa eksmisji
      4. Brak ochrony właścicieli przed lokatorami.
     • krotki Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 15.04.06, 00:56

      clevland napisał:

      1) Jeżeli sąd ma badać "zdolność" lokatora do płacenia czynszu to o podnoszeniu
      go> o 200% można zapomnieć. Lokator wykaże iż w ostatnim czasie poniesiono mu
      pensj> ę> o 50zł. Jednocześnie powie iż urodziło mu się dziecko co obniża jego
      możliwości> płacenia czynszu.
      > Czyje argumenty przyjmie sąd skoro na pierwszym miejscu mamy interes lokatora.
      > To nie jest nawet ustawowe ograniczanie czynszów ale indywidualne pod klienta-
      > jesteś biedny nie musisz się martwić- nikt nie podniesie ci czynszu...
      > Prędzej kamienica sie zawali...

      czy chodzi o ten przepis?
      Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora oraz biorac pod uwage
      skale podwyki, moze, na wniosek własciciela lub lokatora, postanowic
      o opłacaniu, do czasu uprawomocnienia sie orzeczenia konczacego
      postepowanie w sprawie, czynszu albo innych opłat za uywanie lokalu
      w wysokosci uwzgledniajacej całosc albo czesc podwyki. Od

      Jeśli chodzi o ten przepis to jest on ewidentnie korzystny dla nas!!!!
      tu chodzi tylko o tymczasowe zabezpieczenie czynszu!! takie anglosaskie
      rozstrzygniecie wstępne


      > a/
      > Wydaje mi się iż jeżeli jest mowa o zakupie czy budowie, chodzi o sposób
      > nabycia. 1,5% nakładu to przy np. mieszkaniu kupionym za 100tys. daje 1,5tys
      > rocznie.

      własnie w tym problem !!trzeba z tym powalczyć

      > A kamienice już pewnie się zamortyzowały więc te 1,5% można liczyć tylko wtedy
      > kiedy poniesie się odpowiednie koszty remnontu. Wydając 100tys. na remont
      można> 1,5tys rocznie.
      > A jakiego właściciela stać aby wydać 100tys. - może 1 na 100.

      niestety to juz jawna kp[iona albo bałagan w tekście!1


      > Formalnie można uznać że właściciel nie będzie miał szans podnieść czynszu.

      nie jest tak źle :)

      >
      > USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW w sposób obchodzący zastrzeżenia Trybunału w
      > Stasburgu!

      na razie Strasburg niczego prawomocnego nie wydał !!

      natomias realizuje tu nieudolnie fakt nasz TK

      Pozdrawiam
      • dolega5 temat zysku ? godziwego ? 15.04.06, 02:19
       Punkt 4a 1)g "zysk"

       To jest tez b. wazne - jaka stopa zysku od kapitalu jest mila uszom
       sedziego ? gdyby byl muzulmaninem to pewnie by nie pozwolil na zadna stope
       procentowa, gdy jest socjalista postkomunistycznym to moze 3% roczne
       (patrz oprocentowanie ksiazeczki PKO w PRLu)jest OK, gdyby byl juz
       "nowoczesny" po szkole businessowej administracji to moze by wzial stope
       papierow skarbowych + kompensacje za ryzyko businessu (ogromne) i mu by to
       wyszlo na okolo min 10% ! plus koszty 3% , a wiec +/- 1% wartosci mieszkania
       miesiecznie, czyli tyle ile w bananowych krajach sie pobiera za czynsz.
       • dolega5 amortyzacja 1.5% inwestycji ? 15.04.06, 02:32
        dodatkowo, jaki to idiota moze amortyzowac inwestycje po tej stopie zwrotu ?

        Jest to teoretyczne zuzycie budynku dla celow odliczenia teoretycznej
        amortyzacji od dochodow, nikt na swiecie nie bedzie inwestowal bez przymusu
        w taki zwrot kapitalu... Podejrzewam ze nasi poslowie maja na mysli wlasnie
        te 1.5% tez jako stope zysku (godziwego)i bedzie to przemycone jako
        'interpretacja' ......
        • awm10 Re: amortyzacja 1.5% inwestycji ? 15.04.06, 16:31
         >4a. Za uzasadniona uznaje sie podwyżke czynszu albo innych opłat za
         >używanie lokalu dokonana z tytułu:
         >f) nie wiecej niż1,5% nakładów poniesionych przez własciciela
         >na budowe, zakup lokalu lub zwiekszenie jego wartosci w skali
         >roku, aż do ich pełnego zwrotu.

         Przecież im (autorom) wszystko się totalnie popier....

         W przypadku budowy lub zakupu lokalu na wynajem nie mamy do czynienia z podwyżką, lecz z nawiązaniem najmu, gdzie nie ma żadnych ograniczeń i o czynszu decyduje rynek, a nie ustawa, czyli ten fragment noweli"na budowe, zakup lokalu" w powiązaniu z podwyżką czynszu do której się odnosi jest bezsensowny, gdyż nie ma ma tu żadnej podwyżki.

         Natomiast w przypadku niewielkiej modernizacji (np. zakupu pieca gazowego za 4500zł), sens tej propozycji także jest delikatnie mówiąc wątpliwy.
         1,5% zwrotu nakładów w ciągu roku, to zwrot całości w ciągu 66,6 lat.
         100% : 1,5%/rok = 66,6 lat
         Bez względu na kwotę - to 66,6 lat (oczywiście w kontekście podwyżki czynszu a nie amortyzacji).
         Czyli modernizacyjny wydatek 4500zł pozwala na podwyżkę czynszu o:
         4500zł : 1,5% x 100 : 12miesięcy = 5,5 zł/miesiąc.
         To albo kpina, albo przecinek postawili nie w tym miejscu.
         Podsumowując ten baziew to w połowie jest on kompletnie bez sensu, a w połowie jest antymodernizacyjny.
         A modernizacja to ruch w interesie, zakupy, robocizna, podatki,wyższy standard lokalu - same plusy.
         Już lepiej niech ci prawodawcy biorą pensję i nic nie robią.
      • clevland Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 15.04.06, 11:56
       Rozumiem że projektowany artykuł:
       ?6a. Sad, oceniajac sytuację materialną lokatora oraz biorąc pod uwagę
       skalę podwyżki, może, na wniosek własciciela lub lokatora, postanowić
       o opłacaniu, do czasu uprawomocnienia sie orzeczenia kończącego
       postepowanie w sprawie, czynszu albo innych opłat za używanie lokalu
       w wysokosci uwzgledniającej całość albo cześć podwyżki. Od postanowienia
       przysługuje zażalenie.

       ma uzupełniać poniższy z obowiązującej ustawy:
       "6. W przypadkach określonych w ust. 5 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz
       albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości:
       1) w razie zakwestionowania podwyżki – do dnia uprawomocnienia się orzeczenia
       sądu kończącego postępowanie w sprawie,
       2) w razie odmowy przyjęcia podwyżki – do dnia rozwiązania stosunku prawnego, na
       podstawie którego lokator zajmuje lokal."

       Rozumiem teraz, że jest to wprowadzone na czas oczekiwania na orzeczenie sądu.
       Krótki ma rację.
       To i tak nie jest bezpieczne dla nas bo sąd rozważa sytuację materialną lokatora
       w odniesieniu do podwyżki, którą sąd ma uznać lub nie uznać za zasadną.
       Tak więc sądy wydając takie postanowienie, na okres przed orzeczeniem zajmują
       stanowisko, które może (a nie musi) potem wpływać na końcowy werdykt.


       Ale z drugiej strony mamy ograniczenie bo znów cicho jest o zysku. Może zyskiem
       ma być dla nas te 3% wartości odtworzeniowej i nic więcej...
       Jak dom jest zamortyzowany to właściciel może tylko podnieść o 1,5% faktycznie
       poniesionych nakładów na remont.
       Tak więc jak właściel nic nie robi to ma mu starczyć 3%. Jak sie wali i
       pieniądze idą na remont to może dostać 1,5%.
       Paranoja.
       Nawet spółdzielnie mają fundusz remontowy który zakłada iż z tego będą
       finansowane remonty. A my co mamy wykładać z własnej kieszeni a potem liczyć te
       1,5% rocznie bez kosztów kredytu, infacji, amortyzacji?


       > > USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW w sposób obchodzący zastrzeżenia Trybuna
       > łu w
       > > Stasburgu!

       > na razie Strasburg niczego prawomocnego nie wydał !!

       Strasbur jasno określił co jest nie tak w naszej ustawie.

       > natomias realizuje tu nieudolnie fakt nasz TK

       I tak nasz TK jest w sprzeczności ze stanowiskiem rządu...

       Pozdrawiam

      • jml13060 Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 20.04.06, 15:03
       >>>
       Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora oraz biorac pod uwage
       skale podwyki, moze, na wniosek własciciela lub lokatora, postanowic
       o opłacaniu, do czasu uprawomocnienia sie ....
       Jeśli chodzi o ten przepis to jest on ewidentnie korzystny dla nas!!!!
       tu chodzi tylko o tymczasowe zabezpieczenie czynszu!! takie anglosaskie
       rozstrzygniecie wstępne
       <<<

       Nie wiem skad ten entuzjazm ? Po przeczytaniu cytowanego fragmentu, ze sad cos
       MOZE jestem zdecydowanym pesymista. Z moich doswiadczen wynika, ze jezeli sad
       cos MOZE, to napewno nie zechce, a tym bardziej na rzecz wlasciciela.

       A CO MU TAM ?!
       WOLNO MU.
       NIKT I NIC MU W TYM NIE PRZESZKODZI.

       Przeciez sad nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wydane wyroki.

       Jeszcze raz - istotna przeszkoda jest powolnosc procedur sadowych i
       pro-lokatorskie podejscie sadow. Kazdorazowe w blachej sprawie odwolywanie sie
       do werdyktu sadu jest bledem. Jezeli sadowy proces o podwyzszenie stawki
       czynszowej z np. 1.92zl/m^2 na 2.35zl/m^2 miesiecznie ma trwac latami, to
       wszelka dzialalnosc gospodarcza w dziedzinie najmu mieszkan NIE MA SENSU.

       Ja sie naprawde dziwie, ze w tym kraju sa jeszcze ludzie dobrowolnie wynajmujacy
       mieszkania. Jak tylko zdolam eksmitowac 'swoich' lokatorow, to sam zamieszkam w
       odzyskanym domu, a jesli napotkam na prawne klopoty to RACZEJ GO ZBURZE, a nie
       wynajme. W zyciu ... "Dobry zwyczaj nie pozyczaj (wynajmuj)".

       ajax
     • awm10 Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 15.04.06, 10:44
      >„6a. Sad, oceniajac sytuacje materialna lokatora,..,może postanowic
      >o opłacaniu,..., czynszu albo innych opłat za używanie lokalu
      >w wysokosci uwzgledniajacej całosc albo czesc podwyżki.

      Tego jeszcze nie grali. Szczyt absurdu został przekroczony.
      Cena towaru zależy od sytuacji materialnej kupującego.
      Od jutra płacimy za 1 litr benzyny 2,50zł, bo na tyle nas stać.
      A za nowego Mercedesa 4200zł.
      I niech wyzyskiwacze się z nami sądzą.
      Nowa PiSowa ekonomia - Nobel murowany.
      • dolega5 Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 15.04.06, 17:38
       Jak zwykle wyglada to na dalszy "bubel" legislacyjny. Temat jest trudny
       bo wymaga konfrontacji rynku z gwarancja socjalistyczna mieszkania dla kazdego
       (co jest komunistyczna utopia). Czyli typowa kwadratura kola.

       A poniewaz to kosztuje to sejm + rzad przerzuca to na gminy i na wlascicieli
       ustalajac jako arbitra sady... i nie dajac sadom zadnych jasnych wytycznych
       bowiem byloby to nie wygodne i by jasno wykazalo niedorzecznosc rozwiazania
       legislacyjnego. (typowo marksistowsko skomplikowac sprawe -bez wodki nie
       razbieriosz -)

       Wobec tego jest wielka precyzyjnosc co do rozliczenia "domofonow" a brak
       zupelnie wytycznych co do tematow glownych
       • clevland Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 15.04.06, 19:57
        Robi się wszytko aby jak najbardziej ograniczyć podwyżki czynszu.
        Z jedej strony wylicza się obowiązki właściciela, których wypełnienie kosztuje
        duże pieniądze (np. postawienie nowego pieca węglowego {potrzebne dwa piece} to
        koszt 1200zł a lokator płaci 200zł) z drugiej nie dyscyplinuje sie lokatora
        nawet do płacenia czynszu.
        Niedługo potrzebne będą świadectwa energetyczne gdzie koszt dla domku może
        wynieść 1,5tys. zł. A ile będzie to kosztować właściciela kamienicy? 5-10tys.
        zł? Koszmar..
        Np. we Włoszech tak powszechne są eksmije na bruk że jakiś czas temu odbył się
        strajk. Taki kij na lokatora sprawia że niewielu nie płaci a ci których nie stać
        szukają mieszkań najtańszych o najniższym standarcie. Mają dach nad głową i dla
        nikogo nie są obciążeniem.

        Logniczne jest że rząd do puki się da, będzie zwalał utrzymanie lokatorów na
        właścicieli. Jak widać znalazł (mam nadzieje że tylko chwilowo) skuteczny sposób
        na dalsze ograniczenia podwyżek w postaci sądów.
        Patrząc na moje miasto jest to relatywnie skuteczne z racji niewielkiej liczby
        podniesionych czynszów powyżej 3% wartości odtw.
        Podobnie było z 3letnimi wypowiedzeniami. Ani wielkiej skali, ani masowych
        eksmisji...

        Gdyby tylko trybunał w Strasburgu przyznał nam jakieś odszodowanie, rząd szybko
        uwolniłby czynsze...

       • jml13060 Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 18.04.06, 12:33
        To dobry pomysl zeby przeslac projekt nowelizacji ustawy do ECHR. Najlepiej
        opatrzony odpowiednim (krytycznym) komentarzem przedstawiciela organizcji
        wlascicielskich.
        • awm10 Re: USTAWA JEST PISANA DLA LOKATORÓW 18.04.06, 21:28
         Super pomysł.
         A przecież to dopiero projekt, a czeka nas jeszcze "nasz parlament" i jego
         wrzutki, które już są zupełnie nieobliczalne, kto wie może wróci kwaterunek?
         Ciekaw byłbym reakcji ECHR na propozycję noweli, aby sąd rozpatrując zasadność
         podwyżki czynszów kierował się w wyroku sytuacją finansową najemcy.
         To chyba najbardziej idiotyczna propozycja w tej noweli.
         • kasiazyw EKSMISJE!!!! 20.04.06, 13:49
          Przecież wiemy dobrze, że dopóki nie będzie bata na nieuczciwych najmców nigdy
          nie będzie normalnie! Poprzednio też były ograniczone ale przynajmniej cześci
          złodziei można się było pozbyć!
          Może w końcu w jakiś sposób trzebaby uświadomić naszemu społeczeństwu i
          politykom, że mieszkanie u kogoś za darmo jest takim samym złodziejstwem jak
          kradzież w sklepie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka