Dodaj do ulubionych

2014 Kielce: Więcej ślubów, mniej narodzin, najpop

10.01.15, 19:00

Więcej ślubów, mniej narodzin, najpopularniejsze imiona - Lena i Antoni


O kil­ka­dzie­siąt ślu­bów wię­cej za­re­je­stro­wa­no w Urzę­dzie Stanu Cy­wil­ne­go w Kiel­cach w roku 2014, w sto­sun­ku do 2013. Było ich 1050. Nieco mniej na­to­miast zgło­szo­no do re­je­stra­cji nowo na­ro­dzo­nych dzie­ci - 4 tys. 995.

W tej gru­pie znaj­du­ją się ma­lu­chy uro­dzo­ne w na­szym mie­ście, jak rów­nież te, które przy­szły na świat za gra­ni­cą, ale ich akty uro­dze­nia wpi­sa­no w pol­skie księ­gi.

Naj­czę­ściej wy­bie­ra­ne imio­na dla dziew­cząt, to Lena, Zu­zan­na, Na­ta­lia, Julia i Maja, zaś dla chłop­ców - An­to­ni, Jakub, Filip, Kac­per oraz Jan.

W pierw­szym kwar­ta­le 2015 roku w kie­lec­kim USC ce­re­mo­nie ślub­ne od­by­wać się będą tylko w so­bo­ty od 10-ej do 16-ej, co pół go­dzi­ny w na­stę­pu­ją­cych dniach: 24, 31 stycz­nia, 14, 21 lu­te­go, 7, 14, 21 marca.
wiadomosci.onet.pl/kielce/wiecej-slubow-mniej-narodzin-najpopularniejsze-imiona-lena-i-antoni/3fh4dt
--
De gustibus...
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Wybierz imię dla dziecka

Sprawdź co znaczą nasze imiona, skąd pochodzą, kto sławny je nosił lub nosi.