Dodaj do ulubionych

O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym :O)

05.04.20, 18:52
a konkretnie w stanie kleski zywiolowej, do ktorej przynaleza i epidemie.

Art. 21. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela

1.Ograniczenia, o których mowa w art. 20 zakres podmiotowy ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, mogą polegać na:
1)zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców;
2)nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
3)nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
4)całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4a)zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
4b)nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
5)obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
6)obowiązku poddania się kwarantannie;
7)obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;
8)obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;
9)obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
10)obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;
11)dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;
12)nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;
13)nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
14)zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
15)nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
16)wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
17)zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
18)ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika;
19)wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 22 obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych.

2.Ograniczenia, o których mowa w art. 20 zakres podmiotowy ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w stosunku do osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego został wydany nakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, mogą polegać na:
1)zmianie systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, w tym wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
2)obowiązku pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, w tym wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
3)powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy innego rodzaju niż wynikający z nawiązanego stosunku pracy; w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

3.Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie mogą być stosowane wobec pracowników młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Art. 22. Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych

1.Jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych polegających na:
1)udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom;
2)czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą;
3)wykonywaniu określonych prac;
4)oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
5)udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym;
6)użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie;
7)przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych;
8)zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia;
9)zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion;
10)pełnieniu wart;
11)zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie;
12)zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury.

2.Od obowiązku świadczeń osobistych zwolnione są:
1)osoby do 16 roku życia i powyżej 60 roku życia - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 10;
2)osoby chore, niepełnosprawne, kobiety w ciąży i kobiety karmiące - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, 6, 8 i 10;
3)osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, nad chorymi lub osobami niepełnosprawnymi - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, 6 i 10.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wojewoda albo pełnomocnik może odstąpić od nałożenia lub zwolnić od obowiązków, o których mowa w ust. 1, również inne osoby i podmioty, ze względu na interes publiczny albo wyjątkowo ważny interes danej osoby lub podmiotu.

www.lexlege.pl/ustawa-o-stanie-kleski-zywiolowej/
Z powyzszego zbioru mozliwych ograniczen praw, w przypadku kleski zywiolowej, pisiory wybraly juz sobie te wszystkie ktore sluzyc im moga w przypadku kleski zywiolowej. Nie sa im potrzebne ograniczenia praw, nakazy i zakazy, na wypadek powodzi czy pozarow. Innymi slowy juz w tej chwili macie de facto stan nadzwyczajny pt. kleska zywiolowa wraz ze wszyskimi niezbednymi ograniczeniami praw, nakazami, zakazami, i straszakami. Wszystkie one maja to do sieie, ze moga ograniczac prawa obywateli, prawa ludzi, wylacznie!!! podczas stanu kleski zywiolowej. Czyli bez ogloszenia stanu nadzwyczajnego pisiory nie maja prawa ograniczania waszych swobod. A jesli je poograniczali to znaczy, ze mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym niezadeklarowanym (nieogloszonym).

Rzad nakazuje kwarantanny, ogranicza dostep do uslug, zamyka granice, wprowadza rygory znoszace prawo do swobodnego poruszania sie, itp. itd. nie dlatego tylko, ze mial taki kaprys lecz z powodu rozpoznania, iz ma do czynienia z epidemia na tyle grozna, ze musi siegnac po korzystanie ze srodkow przewidzianych dla stanu nadzwyczajnego kleski zywiolowej. Tym samym, jednak, rzad przyznaje sie do tego, ze wie, iz ma do czynienia ze stanem nadzwyczajnym - bez wzgledu na chec jego oglaszania.
Obserwuj wątek
  • oleg3 Re: O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym 05.04.20, 19:26
   Jesteś nałogowym ignorantem.

   „Z powyzszego zbioru mozliwych ograniczen praw, w przypadku kleski zywiolowej, pisiory wybraly juz sobie te wszystkie ktore sluzyc im moga w przypadku kleski zywiolowej.” Pisiory wykorzystały pełowską ustawę.

   Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
   www.lexlege.pl/ustawa-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi/
   Rozdział 8. Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
   Art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
   1.
   Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
   2.
   Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
   3.
   Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.
   4.
   W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
   1)
   czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
   2)
   czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
   3)
   czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
   4)
   zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
   5)
   obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
   6)
   nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
   7)
   obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
   - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
   5.
   Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
   1)
   niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
   2)
   wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
   6.
   Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
   Art. 46a. Rozporządzenie w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na dużym obszarze
   Art. 46b. Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
   W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a rozporządzenie w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na dużym obszarze, można ustanowić:
   1)
   ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ust. 4;
   2)
   czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
   3)
   czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
   4)
   obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
   5)
   obowiązek poddania się kwarantannie;
   6)
   miejsce kwarantanny;
   7)
   (uchylony)
   8)
   czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
   9)
   nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
   10)
   nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
   11)
   zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
   12)
   nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

   • benek231 Re: O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym 05.04.20, 20:47
    oleg3 napisał:

    > Jesteś nałogowym ignorantem.
    **
    Sam jestes nalogowym ignorantem, pisiorku.
    "Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" juz w swym tytule mowi czego dotyczy. Gdy np. zlapiesz ospe, lub szkarlatyne to sluzby medyczne beda zajmowaly sie toba zgodnie z ta ustawa. Ona mowi o chorobach zakaznych ktore moga spowodowac epidemie - mowi o nich z epidemiologicznego punktu widzenia. Ma na uwadze zapobieganie epidemiom - od twojej ospy do takiej epidemii jak we Wroclawiu, 60 lat temu.

    Natomiast "Ustawa o stanie klęski żywiołowej" mowi o czyms wiecej niz epidemia ospy we Wroclawiu. Ona nie ajmuje sie duperelami i pojedynczymi przypadkami, gdyz do kleski zywiolowej brakuje im bardzo duzo. Mowi natomiast o takim stanie rzeczy ktory bez watpienia juz jest kleska zywiolowa. O czyms na miare pandemii COVID-19 czyli nie zajmuje sie "detalem", matolku. A obecna pandemia to jest kleska zywiolowa, to jest stan nadzwyczajny, pisiorku.

    >
    > „Z powyzszego zbioru mozliwych ograniczen praw, w przypadku kleski zywiolowej,
    > pisiory wybraly juz sobie te wszystkie ktore sluzyc im moga w przypadku kleski
    > zywiolowej.” Pisiory wykorzystały pełowską ustawę.
    **
    Co za roznica. Wykorzystaly niewlasciwa ustawe.
    >

    • benek231 O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym :O) 06.04.20, 07:39
     benek231 napisał:

     > Natomiast "Ustawa o stanie klęski żywiołowej" mowi o czyms wiecej niz epidemia
     > ospy we Wroclawiu. Ona nie ajmuje sie duperelami i pojedynczymi przypadkami, gd
     > yz do kleski zywiolowej brakuje im bardzo duzo. Mowi natomiast o takim stanie r
     > zeczy ktory bez watpienia juz jest kleska zywiolowa. O czyms na miare pandemii
     > COVID-19 czyli nie zajmuje sie "detalem", matolku. A obecna pandemia to jest kl
     > eska zywiolowa, to jest stan nadzwyczajny, pisiorku.
     *
     "Ustawa o stanie klęski żywiołowej" zajmuje sie zjawiskiem zarazy ktorej skala jest znacznie wieksza niz ta z 2008r., na ktore oparly sie pisiory.
   • benek231 O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym :O) 06.04.20, 19:07
    oleg3 napisał:

    Jestem nałogowym ignorantem.
    **
    Zgadza sie. A wychodzi na to, ze poprawnie ocenilem przydatnosc konstytucyjnego zapisu a stanie kleski zywiolowej contra ustawa o chorobach zakaznych z 2008r.

    Dzis na ten sam temat wypowiedzieli sie prawnicy.

    >>
    Jest bardzo prawdopodobne, że te mandaty będą uchylane przez sądy ponieważ zostały wydane na podstawie przepisów niezgodnych z Konstytucją. Wszelkie powszechne, czyli obowiązujące wszystkich ludzi, ograniczenia praw i wolności obywatelskich mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie Konstytucji i ustaw które mają wprost tzw. "delegację" w Konstytucji. Czyli to w konkretnym miejscu Konstytucji musi być jasno i wyraźnie pokazane palcem: "na tej podstawie władza może ograniczać wszystkich obywateli". Takie konkretne wskazanie znajduje się jedynie w Rozdziale XI Konstytucji mówiącym o „stanach nadzwyczajnych”, w tym o stanie klęski żywiołowej. Moim zdaniem tylko przepisy wydane w reżimie "stanu nadzwyczajnego" będą ważne.

    Aktualne kary pochodzą z ustawy, która nie wypływa z Rozdziału XI Konstytucji o stanach nadzwyczajnych. Pojawiły się w znowelizowanej ostatnio ustawie z 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ta ustawa była wcześniej przewidziana do zwalczania "punktowych" zakażeń, a nie pandemii. Ograniczanie wszystkim ludziom praw i wolności na tej podstawie jest obejściem Ustawy Zasadniczej.
    >>

    wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25848980,mandaty-w-trakcie-epidemii-czy-mozna-odmowic-ich-przyjecia.html#a=15&c=163&t=14&g=a&s=BoxNewsMT
    No i widzisz, Oleg3, co sie odezwiesz to lepiej by bylo gdybys jednak nie pieprzyl glupot. Domyslam sie, ze nigdy nie pracowales, bo co zaczales to zaraz cie wyrzucali. Gdyz za co sie nie wezmiesz to spieprzysz.

    • oleg3 Re: O ograniczeniach praw w stanie nadzwyczajnym 06.04.20, 19:23
     Nie jesteś nałogowym ignorantem. Jest głupim nałogowym ignorantem. Dotarłeś do informacji znanej już 20. marca. I wcale nie idzie o niezgodność ustawy z 2008 r. z konstytucją ( obowiązuje domniemanie konstytucyjności) tylko o sprzeczność rozp. min. Szumowskiego z ustawą. Co do mandatów to sądy je oczywiście odrzucą, bo wpisywana jest bałamutna bądź nie istniejąca podstawa prawna.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka