Dodaj do ulubionych

Śmieciowa afera

19.07.13, 11:50
finanse.wp.pl/kat,104132,title,Przez-biurokracje-oplaty-za-smieci-sa-zawyzone,wid,15826394,wiadomosc.html
mieliśmy dobrze w Działdowszczyźnie a teraz ktoś zarabia
Obserwuj wątek
  • mw66 Po śmieciowej rewolucji 04.09.13, 19:15
   Chcąc wiedzieć, jak nowy system gospodarki odpadami działa na terenie gminy Lidzbark, UMiG za pośrednictwem sołtysów zapytał o to mieszkańców. A było to na przełomie lipca i sierpnia. 12 sołectw na 24 jest zadowolonych z jego funkcjonowania, 8 wniosło istotne uwagi, a 4 nie miały zastrzeżeń.

   Odpady nie są odbierane z rozproszonych, położonych wśród łąk i lasów nieruchomości – wybudowań. Dotyczy to Wąpierska, Słupa, Kotów, Olszewa, Jamielnika, Tarczyn i Ciborza. Śmieci często odbierane są nie w godzinach porannych, jak było do tej pory, ale nawet w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych. Dopiero pod koniec sierpnia zarówno na terenie gminy, jak i w Lidzbarku rozdane zostały worki do śmieci „bio".

   Więcej w TD nr 36 z 3 września.
   • pupa12 Harmonogramy odbioru odpadów - g.Rybno 08.09.13, 12:31
    Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rybno.
    I. ODPADY KOMUNALNE (zmieszane, popiół):

    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowości Rybno
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach: Koszelewki, Koszelewy, Tuczki, Żabiny, Gralewo Stacja, Rapaty
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach: Prusy, Szczupliny, Nowa Wieś, Groszki, Naguszewo, Rumian, Dębień, Truszczyny
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach: Hartowiec, Jeglia, Gronowo, Grądy, Wery, Kopaniarze, Grabacz

    II. ODPADY SEGREGOWANE (szkło / papier / tworzywa sztuczne)

    Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów (miejscowość Rybno)
    Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów (miejscowości: Gralewo, Koszelewy, Koszelewki, Tuczki, Żabiny, Rapaty)
    Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów (miejscowości: Hartowiec, Dębień, Truszczyny, Rumian, Naguszewo, Groszki, Jeglia, Gronowo, Prusy, Szczupliny, Nowa Wieś, Grabacz, Grądy, Kopaniarze, Wery)

    III. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

    Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Rybno w ramach zadań gminy udostępnia informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

    Co najmniej raz do roku gmina Rybno organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

    Oprócz możliwości oddania zużytego sprzętu podczas zbiórek organizowanych przez gminę, mieszkańcy mogą również oddać te odpady do jednostek handlowych na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu.

    Ponadto Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS” uprzejmie informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) przedsiębiorcy, instytucje budżetowe, samorządowe i pożytku publicznego oraz gospodarstwa domowe mogą dostarczać osobiście do punktu zbierania zlokalizowanego na terenie Stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61.

    Zużyty sprzęt (ZSEE) wytworzony przez podmioty gospodarcze i instytucje przyjmowany jest odpłatnie zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2007 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 3 grudnia 2007 w ustalenia maksymalnych opłat za przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Autoryzowanego Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego:
    - dla przedsiębiorców, instytucji budżetowych, samorządowych i pożytku publicznego, członków Związku – 0,20 zł netto/kg
    - dla przedsiębiorców, instytucji budżetowych, samorządowych i pożytku publicznego spoza Związku – 0,40 zł netto/kg

    Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest bezpłatnie.

    IV. WYKAZ PUNKTÓW ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII AKUMULATORÓW MAŁOGABARYTOWYCH

    Urząd Gminy w Rybnie ul. Lubawska 15
    Pawilon Handlowy „Rybka” Rybno ul. Wyzwolenia
    Przedszkole w Rybnie ul. Lubawska 15
    Zespół Szkół ul. Sportowa 24 Rybno
    Szkoła Podstawowa ul. Wyzwolenia 12 Rybno
    Szkoła Podstawowa Rumian
    Szkoła Podstawowa Jeglia
    Szkoła Podstawowa Żabiny
    Szkoła Podstawowa Hartowiec
    Szkoła Podstawowa Koszelewy
    Niepubliczne gimnazjum Hartowiec

    V. WYKAZ PUNKTÓW ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

    Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać do śmieci ani wylewać do kanalizacji, gdyż stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego właśnie względu na terenie Gminy Rybno zorganizowany został punkt zbiórki przeterminowanych leków, by umożliwić mieszkańcom gminy pozbywanie się niezdatnych do użytku lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska. Pojemnik do wrzucania leków znajduje się w Aptece "Pod Miłorzębem" w Rybnie przy ulicy Zajeziornej. Po zapełnieniu pojemników specjalistyczna firma zabierze niezdatne do użytku medykamenty do utylizacji.
    Urząd Gminy Rybno
    ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
    woj. warmińsko-mazurskie

    tel. (23) 696 60 55
    fax. (23) 696 68 11
    e-mail: rybno@gminarybno.pl

    Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach nasze
    • pupa12 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 08.09.13, 12:34
     W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnym, zgodnie z informacją Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, uprzejmie informuję, że metalowe lub plastikowe pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz metalowe pojemniki do zbierania popiołu właściciele nieruchomości muszą sobie zapewnić we własnym zakresie.

     Worki natomiast do selektywnej zbiórki odpadów zapewni firma Eko-Trans Sp. z o.o. z Działdowa (należąca do EZG „Działdowszczyzna”). Worki na szkło, papier i plastik zostaną dostarczone przez Eko-Trans Sp. z o.o. właścicielom nieruchomości w terminie do dnia 7 lipca 2013r. Worki do zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dostarczone zostaną w późniejszym terminie.

     W przeciągu 2 najbliższych tygodni właściciele nieruchomości otrzymają harmonogram wywozu odpadów (zbieranych selektywnie i zmieszanych).

     Opłaty za odbiór odpadów dokonuje się do dnia 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić za miesiąc lipiec 2013r. do dnia 10 sierpnia 2013r. Opłaty należy dokonywać bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji.

     Opłaty można dokonać gotówką w kasie Związku w Działdowie na ulicy Osiedleńczej 3A, a także w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku, ul. Zieluńska 26, przelewem na rachunek bankowy EZG „Działdowszczyzna” nr rachunku: 67 1240 5338 1111 0000 5067 1104 z dopiskiem: OPŁATA ZA GOSP. ODPADAMI ZA miesiąc i rok, imię i nazwisko, adres nieruchomości, dla której wnoszona jest opłata
     • pupa12 Jak segregować odpady? 08.09.13, 12:39
      Tabela - Jak segregować odpady - kliknij, aby pobrać.
      • mw66 Odzysk odpadów 18.09.13, 18:34
       Zmiana rozporządzenia w sprawie odzysku odpadów poza instalacją

       Jedną z głównych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami jest zastąpienie dotychczasowych procesów odzysku R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części oraz R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu procesami R3, R5, R11, R12, które oznaczają odpowiednio:

       R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

       R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,

       R11 - Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek
       z procesów wymienionych w pozycjach R1 - R10,

       R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
       z procesów wymienionych w pozycjach R1 - R11.

       Dodatkowo do listy rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku został dopisany odpad o kodzie ex 18 01 81 - Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80.

       Zmianie ulec mają warunki dotyczące wypełnienia terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk.

       Ponadto przewiduje się zmianę dotychczasowego warunku dla wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych odpadami o kodzie ex 10 01 82.

       Usunięty został obowiązek prowadzenia w ramach monitoringu wskaźnikowych badań sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
       i boru, które były obowiązkowe w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych wybranymi rodzajami odpadów.

       Dodatkowo zapisy stosowane w dotychczasowym rozporządzeniu zostały dostosowane do nomenklatury stosowanej w aktualnie obowiązujących aktach prawnych.

       Z zapisów rozporządzenia usunięto produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywane do skarmiania zwierząt i klasyfikowane pod kodami odpadów:

       02 01 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca,

       02 02 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca oraz

       02 01 82 - Zwierzęta padłe i ubite z konieczności.


       Jak płacić mniej za korzystanie ze środowiska?

       Jak poprawnie interpretować przepisy? Na te i wiele innych pytań odpowie Ci poradnik "Ochrona środowiska od A do Z". Dzięki niemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach o ochronie środowiska, a wszystkie Twoje wątpliwości rozwieją porady i wskazówki udzielane przez ekspertów i specjalistów
       Nie wahaj się więc i wypróbuj poradnik już teraz
       Podkłady kolejowe nie mogą być używane jako opał

       Spalanie podkładów kolejowych w celu zapewnienia potrzeb grzewczych
       w firmie jest niedopuszczalne.

       Podkłady kolejowe w celu zwiększenia ich odporności na działanie warunków atmosferycznych są poddawane impregnacji przez różne środki chemiczne. Wobec tego, zgodnie z nomenklaturą Katalogu odpadów, są sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny pod kodem 17 02 04* Odpady drewna, szkła
       i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe).

       Legalne spalanie odpadów niebezpiecznych wymaga spełnienia ustawowych warunków (pozwolenia, określonych warunków technicznych itp.).

       Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).

       Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.).


       Jak prawidłowo kwalifikować i ewidencjonować odpady po zmianach w przepisach?

       Jak sporządzić informację o wytwarzanych odpadach? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w miesięczniku "Odpady". Co miesiąc eksperci udzielają rzeczowych porad i wskazówek, dzięki którym zyskasz pewność, że gospodarowanie odpadami nie ma już przed Tobą tajemnic.
       Dowiedz się więcej >>
       Drogo płacimy za zielone mosty

       Wyjątkowo droga okazuje się ekologia przy budowie dróg. Zwłaszcza autostrad i dróg ekspresowych, gdzie dostosowanie inwestycji do wymogów ochrony środowiska pochłania blisko jedną trzecią wszystkich kosztów. Jednym
       z najdroższych elementów ekologicznej infrastruktury są przejścia dla zwierząt.
       O zasadności ich budowy ekolodzy nie mają najmniejszych wątpliwości. Bardziej sceptyczni są drogowcy, zwłaszcza gdy nakłady na ich budowę bywają niewspółmierne do efektów.


       Chcesz skorzystać z dofinansowania unijnego?
       • mw66 Zmiany w ustawie śmieciowej 12.10.14, 11:45
        Minister środowiska Maciej Grabowski powoła specjalny zespół, który zidentyfikuje mankamenty ustawy śmieciowej i przygotuje propozycje zmian przepisów. Jak poinformował, kierowanie zespołem zaproponowano b. szefowi resortu środowiska Andrzejowi Kraszewskiemu. biznes.onet.pl/grabowski-specjalny-zespol-zarekomenduje-zmiany-w-,18493,5591966,5535500,474,1,news-detal

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka