Dodaj do ulubionych

Greckokatolickie zasady ekumenizmu

IP: *.lublin.cvx.ppp.tpnet.pl 18.02.05, 14:37
PODSTAWOWE ZASADY STOSUNKÓW MIĘDZYWYZNANIOWYCH I DZIAŁALNOŚCI EKUMENICZNEJ W
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ UKRAIŃSKIEGO KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

NORMY OGÓLNE

1. Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce usilnie pragnie żyć w
pokoju ze wszystkimi chrześcijanami i brać udział w dialogu ekumenicznym z
innymi krajowymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi na zasadach partnerstwa
i równouprawnienia.
2. W stosunkach z niekatolickimi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi
oraz w prowadzeniu z nimi dialogu ekumenicznego UKGK kieruje się normami i
wskazówkami, zamieszczonymi w:
- Dekretach II Soboru Watykańskiego o ekumeniźmie Unitatis redintegratio i o
katolickich Kościołach wschodnich Orientalium Ecclesiarum;
- Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich (kan. 902-908 i inne);
- Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25
marca 1993 r.;
- Liście pasterskim Głowy UKGK (...) Mirosława Jana Lubacziwśkiego O jedności
Świętych Kościołów;
- Liście Apostolskim Papieża Jana Pawła II Orientale Lumen;
- Encyklice Papieża Jana Pawła II Ut unum sint;
- Liście Apostolskim Papieża Jana Pawła II z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej;
- Instrukcji w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich;
- Koncepcji stanowiska Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wobec
ekumenizmu,
z uwzględnieniem warunków miejsca i czasu.
3. UKGK pragnie brać samodzielny udział w dialogu, jako pełnowartościowy
jego uczestnik. Nikt spoza UKGK nie może rościć sobie prawa do
reprezentowania UKGK w stosunkach międzywyznaniowych bez wyraźnej zgody i
zlecenia episkopatu UKGK.
4. Niezbędnym warunkiem prowadzenia jakiejkolwiek działalności
ekumenicznej jest stosowna formacja ekumeniczna wszystkich wiernych –
duchownych, osób zakonnych i świeckich. Należy ją rozpoczynać już w ramach
katechezy dzieci i nie zaniedbywać kontynuowania jej później.
5. Wierni powinni być uświadomieni w przedmiocie właściwego znaczenia
pojęcia „ekumenizm”, stanowiska Kościoła katolickiego wobec ruchu
ekumenicznego oraz katolickich zasad ekumenizmu ze szczególnym uwzględnieniem
ekumenicznej roli katolickich Kościołów wschodnich, zwłaszcza UKGK.
6. Absolutnie koniecznym jest, by wierni byli świadomi tego, że wszelka
działalność ekumeniczna musi być oparta o osobistą więź każdego wiernego z
Panem; wszystko, co osłabia ową więź, szkodzi sprawie ekumenizmu – zaś postęp
dialogu ekumenicznego nie jest możliwy bez stopniowego wzrastania jego
uczestników w łasce Bożej.
7. Uczestnikami dialogu są chrześcijanie – ochrzczeni w imię Trójcy
Przenajświętszej, wyznający Boga Trójjedynego oraz Bóstwo i rolę zbawczą Pana
naszego Jezusa Chrystusa; celem jest wzajemne pogodzenie się i zbliżenie dla
wspólnego szukania dróg przywrócenia jedności. Niedopuszczalne jest zawężanie
grona uczestników dialogu przy użyciu narodowych i innych świeckich
kryteriów. Zakazana jest również instrumentalizacja dialogu dla osiągnięcia
celów świeckich, zwłaszcza narodowych i politycznych.
8. Wszystkim wiernym – a zwłaszcza duszpasterzom – zaleca się budowanie
słowem i czynem atmosfery miłości chrześcijańskiej w stosunkach
międzywyznaniowych. Wszystko to ze szczególnym naciskiem odnosi się do treści
wydawnictw kościelnych i publikacji internetowych.
9. Udział w dialogu ekumenicznym nie może pociągać za sobą osłabienia
kościelno-obrządkowej tożsamości wiernych i wzrastania wśród nich obojętności
religijnej (indyferentyzmu). Przeciwnie – kontakty z chrześcijanami z innych
Kościołów i Wspólnot kościelnych winny prowadzić wiernych UKGK do jeszcze
głębszej świadomości, poznawania i kultywowania przez nich ich autentycznej
tożsamości.
10. W kwestii wspólnych modlitw i wszelkich innych przejawów wspólnego
udziału w kulcie Bożym usilnie przypomina się obowiązek brania pod uwagę nie
tylko zasad katolickich, lecz również doktryny i przepisów innego Kościoła
czy Wspólnoty kościelnej.
11. Osoby duchowne, gdy nie koncelebrują, zgodnie z prawidłami obrządku
bizantyjskiego ubierają się jedynie w strój duchowny, bez szat liturgicznych,
w szczególności bez epitrachelionu. Przy koncelebrowaniu Boskiej Liturgii z
kapłanami rzymskokatolickimi duchowni winni przywdziewać kompletne szaty
liturgiczne.
12. Dla należytego prowadzenia spraw związanych ze stosunkami
międzywyznaniowymi i działalnością ekumeniczną biskup eparchialny może
powołać radę ekumeniczną (kan. 904 § 3 KKKW). Kieruje nią – sam lub poprzez
osobę upoważnioną – biskup eparchialny. Prace jej koordynuje sekretarz,
będący jednocześnie pracownikiem kurii eparchialnej na stanowisku referenta
spraw ekumenicznych eparchii. Rada zbiera się na posiedzenia nie rzadziej,
niż raz w roku.
13. We wszelkiego rodzaju kontaktach zewnętrznych UKGK występuje pod
jedną i tą samą nazwą, a mianowicie „Ukraiński Kościół Greckokatolicki” (ukr.
Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa). Dopuszcza się stosowanie jej w skróconym,
nieoficjalnym wariancie – „Kościół Greckokatolicki” (ukr. Hreko-Katołyćka
Cerkwa). Inne, nieprawidłowe nazwy („Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-
Ukraińskiego”, „Ukraiński Kościół Katolicki”, „Kościół Bizantyjsko-Ukraiński”
itp.) winny być konsekwentnie usunięte z obiegu urzędowego, służbowego i
medialnego.

STOSUNKI Z PRAWOSŁAWNYMI I STAROOBRZĘDOWCAMI

14. Stosunki z dwiema istniejącymi w Polsce wspólnotami wyznaniowymi,
które wspólnie z UGKG dziedziczą tradycję chrześcijaństwa św. Włodzimierza,
czyli Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i Wschodnim Kościołem
Staroobrzędowym nie posiadającym hierarchii duchownej, mają dla UKGK
charakter priorytetowy.
15. W stosunkach z Kościołem prawosławnym, poza dokumentami wymienionymi
w nr 2, korzystać można także z Praktycznych wskazówek zawartych w
oświadczeniu z Balamand z 1993 r. (nr 20-33).
16. Wszędzie tam, gdzie prawosławni nie mają własnej cerkwi, mogą być
dopuszczeni do celebrowania Boskiej Liturgii, św. Sakramentów (przede
wszystkim Sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i Małżeństwa), chwalby Bożej
i innych nabożeństw, zwłaszcza zadusznych, w miejscowej świątyni UKGK – za
wyraźną zgodą biskupa eparchialnego.
17. To, o czym mowa w nr 16, ma zastosowanie również w przypadku
pogrzebów na cmentarzach greckokatolickich.
18. UKGK dostrzega potrzebę współpracy z braćmi prawosławnymi na niwie
ochrony i konserwacji zabytków architektury sakralnej i sztuki tradycji
kijowskiej w Polsce.
19. Innym możliwym rodzajem współdziałania są wspólne pielgrzymki
wiernych obu wyznań do miejsc, czczonych zarówno przez grekokatolików, jak
też i przez przez prawosławnych – a także wspólne starania na rzecz
przywrócenia dawnej świetności i znaczenia tym miejscom, które zniszczały,
podupadły lub przestały być miejscami kultu chrześcijan tradycji
bizantyjskiej.
+ Arcybiskup Jan
Martyniak
Metropolita
Przemysko-Warszawski

Przemyśl, dnia 7 stycznia 2005 r.

Zgodnie z dekretem Metropolity Przemysko-Warszawskiego z 7 stycznia 2005 r.
(nr 10/I/2005), opublikowanym na stronie www.cerkwa.net/internet/dekret.htm ,
Podstawowe zasady... nabrały mocy prawnej w Archidiecezji (Archieparchii)
Przemysko-Warszawskiej z dniem 15 lutego 2005 r.
Tłumaczenia niniejsze ma charakter prywatny. Oficjalną rangę ma jedynie
oryginał ukraiński – zob. www.cerkwa.net/internet/2.htm
Tłumaczył diakon Piotr Siwicki. All rights reserved – wszystkie prawa
zastrzeżone – усі права застережені.


Obserwuj wątek
  • Gość: anal_fabeta Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.05, 15:24
   komu będzie chciało się to czytać
  • darino Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 18.02.05, 17:44
   Ja przeczytałem całość i zrozumiałem.
   • Gość: anal_fabeta Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.05, 21:29
    bo zapewne jesteś w temacie mnie to nie interesuje nic a nic.
    precz z agitacją.
  • Gość: Ika Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 23.02.05, 21:14
   Jak dobrze zrozumiałam stare przed chrześcijańskie maksymy"Kochaj bliżmiego swego jak siebie samego i nie czyń drugiemu co tobie nie miłe' w wydaniu instytucjonalmym.Bardzo ładnie rozpisane.W/g mojej oceny do całości nie pasuje punkt 13 który ma bardzo wyrażny akcent polityczny i koniunkuralny a napewno nie ma charakteru ekumenicznego.Kolejna próba,gdzie kościół i wiarę podporządkowuje się kwestii narodowej i traktuje się je jakośrodek do celu.
   Popatrzmy wstecz.
   Krzywdzące nazwy'unicki,'grecko unicki'-podkreślające schizmę z Kościołem rzymokatolickim.
   Maria Teresa i Józef II wprowadzaja urzędową nazwę Kościół grekokatolicki.
   I niech tak zostanie.A jak to widzą Lemkowie,ktorzy ukraińcami nie są i inne grupy narodowościowe a będące członkami społeczności w tej wierze.
   Kościół to nie partia zmieniająca nazwę w zależności od koniuktury politycznej i gospodarczej.A może żle rozumuję.Porozmawiajmy.
   • Gość: kola Łemkowie? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.05, 23:17
    Do Ika: Władze państwowe wmawiały Łemkom w okresie międzywojennym, że są
    całkowicie odrębną narodowością i nie mają nic wspólnego z nami, Ukraińcami! Na
    dodatek ta żałosna Administracja Apostolska łemkowszczyzny i próby "odrodzenia"
    prawosławia... To podobnie jak niemieccy naziści wmawilai Polakom-góralom z
    Podhala, że są w dużej mierze powiązani znimi, Niemcami. Przypieczętowaniem
    tego miało być utworzenie Goralenvolk! Czy nie widać tu pewnych analogii?
   • Gość: mirka narodowy? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.02.05, 23:29
    Może Ika nazwiesz UCGK kościołem narodowym? Nie bądż śmieszny/a! UCGK stosuje
    język ukraiński, ponieważ jego znakomitą większość na Ukrainie i w świecie
    stanowią Ukraińcy, to samo dotyczy oficjalnej nazwy! Mimo tej przewagi
    narodowościowo-językowej istnieją możliwości liturgii, kazań itp. w innych
    językach w zależności od potrzeb wiernych i ich zaangażowania w celu zmiany,
    propozycji w tej sprawie, czego dowodem jest opublikowany na stronie
    www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl dokument Władyki przemyskiego i warszawskiego
    kyr Iwana. Jest tam wyraźnie zapisane, że oficjalnym językiem UCGK jest język
    scs oraz ukraiński i jeżeli zajdzie taka potrzeba poparta, to do liturgii można
    wprowadzić inny język, bardziej przystepny wiernym. Np. w USA są odprawiane
    liturgie po angilesku, na Słowacji po łemkowsku i po słowacku, a w Przemyślu w
    języku scs i ukraińskim.
    • Gość: Ika Re: narodowy? IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 26.02.05, 08:14
     Do Mirki.
     Twoje wywody są słuszne i prawdziwe poparte dużą wiedzą w tym temacie.
     Kłopot w tym.że mówisz o języku liturgii, a to nie stanowi tematu dyskusji.
     Byś Była bliżej tematu zastanów się cz Kościół katolicki w Polsce oficjalnie nazywa się Polski Kościół Katolicki.
     • diakon.piotr.ukgk "Polski Kościół Katolicki"? 04.03.05, 20:18
      Gość portalu: Ika napisał(a):

      > zastanów się cz Kościół katolicki w Polsce oficjalnie na
      > zywa się Polski Kościół Katolicki.

      Owszem, NIE NAZYWA się - bo takiego nie ma! Jest jeden Kościół łaciński
      (rzymskokatolicki) na całym świecie, mający jednego zwierzchnika w osobie
      Patriarchy Zachodu (jeden z tytułów Biskupa Rzymu). Natomiast Kościołów
      greckokatolickich jest więcej, jak ukraiński (na czele z arcybiskupem
      większym Lwowa), melchicki (z patriarchą Aniochii, Aleksandrii, Jerozolimy
      i całego Wschodu), rumuński (z metropolitą Fagaras i Alba Julia) itd.
      W takiej sytuacji potrzebna jest konkretyzacja, by było wiadomo, o który
      mianowicie Kościół w danym wypadku chodzi.
      Nb. od paru lat padają w UKGK propozycje przejścia na przymiotnik "Kijowski"
      zamiast "Ukraiński" - m.in. po to, żeby nie było tego rodzaju komentarzy
      ze strony osób niezorientowanych. Nazwę oficjalną Kościoła ustala jednak
      cały Synod Biskupów UKGK, bo nazwa jest dla całego Kościoła.
     • Gość: do góry Re: narodowy? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.06.06, 15:36
      ciekawa??
      • diakon.piotr.ukgk To znaczy? 20.06.06, 16:57
       Gość portalu: do góry napisał(a):

       > ciekawa??

       ???
    • diakon.piotr.ukgk Języki liturgiczne w UKGK 05.03.05, 20:49
     Gość portalu: mirka napisał(a):

     > Może Ika nazwiesz UCGK kościołem narodowym? Nie bądż śmieszny/a! UCGK stosuje
     > język ukraiński, ponieważ jego znakomitą większość na Ukrainie i w świecie
     > stanowią Ukraińcy, to samo dotyczy oficjalnej nazwy! Mimo tej przewagi
     > narodowościowo-językowej istnieją możliwości liturgii, kazań itp. w innych
     > językach w zależności od potrzeb wiernych i ich zaangażowania w celu zmiany,
     > propozycji w tej sprawie, czego dowodem jest opublikowany na stronie
     > www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl dokument Władyki przemyskiego i
     warszawskiego
     >
     > kyr Iwana. Jest tam wyraźnie zapisane, że oficjalnym językiem UCGK jest język
     > scs oraz ukraiński i jeżeli zajdzie taka potrzeba poparta, to do liturgii
     można
     > wprowadzić inny język, bardziej przystepny wiernym.

     Dokładna treść norm dotyczących języków liturg. w UKGK jest następująca:

     Języki liturgiczne

     50. Tradycyjnym językiem liturgicznym UKGK jest cerkiewnosłowiański.
     51. Język ukraiński jest równoprawny z cerkiewnosłowiańskim, jeśli chodzi o
     teksty zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną.
     52. Za zgodą biskupa eparchialnego można używać także zatwierdzonych
     przekładów tekstów liturgicznych na inne języki, jeśli w danym przypadku lub
     środowisku istnieje taka potrzeba duszpasterska.
     53. W przypadku braku zatwierdzonych do użytku liturgicznego przekładów
     tekstów liturgicznych na dany język, można go wykorzystywać w celebracjach
     przeznaczonych dla uczestników obcojęzycznych jedynie w ograniczonym zakresie –
     w kazaniu, czytaniach, katyzmach, Modlitwie Pańskiej, Symbolu Wiary, modlitwie
     przed Komunią św.

     koniec cytatu

     > Np. w USA są odprawiane
     > liturgie po angilesku, na Słowacji po łemkowsku i po słowacku, a w Przemyślu
     > w
     > języku scs i ukraińskim.

     Na Słowacji, o ile wiem, język "rusiński" jest stosowany tylko w czytaniach
     biblijnych i kazaniach. Teksty stricte liturgiczne są w cs. albo po słowacku.
     Trzeba jednakże pamiętać, że chodzi to o Słowacki Kościół Greckokatolicki,
     nie będący częścią UKGK.
   • Gość: Zbychu Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: 80.51.255.* 24.02.05, 09:26
    Oczywiście, że źle rozumujesz.Religia katolicka dopatruje się w innych,
    wielkich religiach swiata istnienia Jezusa, pod innymi postaciami, ale
    istnienia.(jak mógłby funkcjonować świat bez katolików, nieprawdaż).Działalność
    kościoła katolickiego to w znavznej mierze naciski na innych dotyczące
    postępowania, etyki, kultury chrześcijańskiej.Po prostu dominus iesus.Czy to
    nie typowe zachowania grupy chcącej przewodzić innym? Ale inni tego nie chcą i
    dochodzi do sporów nie mających nic wspólnego z zasadami głoszonymi przez te
    partie religijne.Nie istnieje kościół, który nie chce mieć wpływów
    politycznych, bo bez takich przestał by funkcjonować.Pomyślności.
   • diakon.piotr.ukgk Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 04.03.05, 20:35
    Gość portalu: Ika napisał(a):

    > Jak dobrze zrozumiałam stare przed chrześcijańskie maksymy"Kochaj bliżmiego
    swe
    > go jak siebie samego i nie czyń drugiemu co tobie nie miłe' w wydaniu
    instytucj
    > onalmym.Bardzo ładnie rozpisane.

    Dziękuję za uznanie, ale co do meritum zasadnicze zastrzeżenie: ekumenizm
    wypływa z miłości chrześcijańskiej, a to jednak coś więcej niż "leben und
    leben lassen".

    > W/g mojej oceny do całości nie pasuje punkt 13
    > który ma bardzo wyrażny akcent polityczny i koniunkuralny a napewno nie ma
    char
    > akteru ekumenicznego.Kolejna próba,gdzie kościół i wiarę podporządkowuje się
    kw
    > estii narodowej i traktuje się je jakośrodek do celu.
    > Popatrzmy wstecz.
    > Krzywdzące nazwy'unicki,'grecko unicki'-podkreślające schizmę z Kościołem
    rzymo
    > katolickim.
    > Maria Teresa i Józef II wprowadzaja urzędową nazwę Kościół grekokatolicki.
    > I niech tak zostanie.A jak to widzą Lemkowie,ktorzy ukraińcami nie są i inne
    gr
    > upy narodowościowe a będące członkami społeczności w tej wierze.
    > Kościół to nie partia zmieniająca nazwę w zależności od koniuktury
    politycznej
    > i gospodarczej.A może żle rozumuję.Porozmawiajmy.

    Oczywiście jest to interpretacja całkowicie absurdalna. Po pierwsze, oderwana
    od kontekstu. Weźmy np. nr 7:

    7. Uczestnikami dialogu są chrześcijanie – ochrzczeni w imię Trójcy
    Przenajświętszej, wyznający Boga Trójjedynego oraz Bóstwo i rolę zbawczą Pana
    naszego Jezusa Chrystusa; celem jest wzajemne pogodzenie się i zbliżenie dla
    wspólnego szukania dróg przywrócenia jedności. Niedopuszczalne jest zawężanie
    grona uczestników dialogu przy użyciu narodowych i innych świeckich kryteriów.
    Zakazana jest również instrumentalizacja dialogu dla osiągnięcia celów
    świeckich, zwłaszcza narodowych i politycznych.

    Po drugie, sam nr 13 absolutnie nie daje podstaw do takich oskarżeń. Skąd mogą
    się one brać? Chyba tylko z uprzedzeń, skoro pomija się, że:

    a) celem tego numeru jest po prostu uporządkowanie chaosu terminologicznego,
    który wnosi sporo zamieszania (zwłaszcza w stosunkach zewn.) i bywa
    wykorzystywany przeciwko nam, na przykład jeśli w nazwie nie ma określenia
    "greckokatolicki", niektórzy oszczerczo głoszą, że "Kościół greckokatolicki
    nie istnieje, został rozwiązany na Soborze Watykańskim II" (sic!); inny
    przykład - jeśli w nazwie jest słowo "obrządek", to ciż sami głoszą: "nie
    jesteście żadnym Kościołem, tylko obrządkiem Kościoła rzymskokatolickiego"
    (sic!);
    b) wszystkie inne warianty nazwy ZAWIERAJĄ przymiotnik "ukraiński", natomiast
    c) nr 13 zezwala na używanie nazwy skróconej BEZ tego przymiotnika;


    13. We wszelkiego rodzaju kontaktach zewnętrznych UKGK występuje pod jedną
    i tą samą nazwą, a mianowicie „Ukraiński Kościół Greckokatolicki” (ukr.
    Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa). Dopuszcza się stosowanie jej w skróconym,
    nieoficjalnym wariancie – „Kościół Greckokatolicki” (ukr. Hreko-Katołyćka
    Cerkwa). Inne, nieprawidłowe nazwy („Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-
    Ukraińskiego”, „Ukraiński Kościół Katolicki”, „Kościół Bizantyjsko-Ukraiński”
    itp.) winny być konsekwentnie usunięte z obiegu urzędowego, służbowego i
    medialnego.

    O to właśnie chodzi, żeby przyjąć jedną nazwę oficjalną (taką, jak nasz
    Kościół na Ukrainie i w całym świecie) i dopuścić wariant skrócony, półoficjalny
    (nie ma w Polsce innego Kościoła greckokatolickiego, więc w polskim kontekście
    można w określonych sytuacjach ten przymiotnik opuszczać).

    Wypowiedź "Iki" jest zatem przykładem kosmicznego zaiste nieporozumienia,
    mimo którego serdecznie pozdrawiam, bo z zasadą, że Kościół nie może
    być narodowościowym gettem zgadzam się całkowicie. :-)

    • Gość: asda Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.server.ntli.net 05.03.05, 00:03
     czy , jesli chodzi o nazewnictwo, to nie byloby prosciej ze miast ukrainski
     kosciol greckokatolicki uzywac nazwy kosciol greckokatloicki na ukrainie? i czy
     rumunski kosciol greckokatolicki ma swoich wyznawczow np. na terenie wegier
     albo na poludniowych krancach ukrainy? jesli w czrniowcach mieszkaja
     rumunii ,ktorzy sa czlonkami rumunskiego kosciola greckokatolickiego to czy na
     ukrainie nazywa sie ich czlonkami wspolnoty rumunskiej kosciola? i jaka w tym
     przypadku obowiazuje nazwa?
     ps dla Zbycha, wiem, ze powinno sie uzywac duzych liter ale mi sie nie chce.
     • Gość: maciek Re: adsa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.03.05, 19:39
      dziwne, ale osoby najmniej zainteresowane, mają najwięcej do dodania.
      • Gość: asda Re: adsa IP: *.server.ntli.net 05.03.05, 20:15
       kogo masz na mysli?
     • diakon.piotr.ukgk Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 05.03.05, 20:14
      Gość portalu: asda napisał(a):

      > czy , jesli chodzi o nazewnictwo, to nie byloby prosciej ze miast ukrainski
      > kosciol greckokatolicki uzywac nazwy kosciol greckokatloicki na ukrainie?

      Nie, bo:

      1) nazwę z złożona z czterech słów (dochodzi "na") trudno uznać za prostszą
      od nazwy trójwyrazowej;
      2) jak tłumaczyłem powyżej, Kościołów greckokatolickich jest więcej niż
      jeden, a nazwa "Kościół Greckokatolicki na Ukraine" sugerowałaby, że chodzi
      o jakąś "ukraińską filię" jednolitego Kościoła gr.kat. (którego nie ma) - ergo
      wprowadzałaby w błąd.
      Co innego Kościół rzymskokatolicki - on używa nazwy "Rymo-Katołyćka Cerkwa
      w Ukrajini" i to bynajmniej nie tylko dlatego, że wielu wiernych to nie-Ukraińcy
      (Polacy, Węgrzy itd.).


      > i czy
      > rumunski kosciol greckokatolicki ma swoich wyznawczow np. na terenie wegier
      > albo na poludniowych krancach ukrainy? jesli w czrniowcach mieszkaja
      > rumunii ,ktorzy sa czlonkami rumunskiego kosciola greckokatolickiego to czy
      na
      > ukrainie nazywa sie ich czlonkami wspolnoty rumunskiej kosciola? i jaka w tym
      > przypadku obowiazuje nazwa?

      Nic mi o takim wypadku nie wiadomo, natomiast Kościół rumuński ma diecezję
      w USA ze stolicą w Canton, Ohio. Zgodnie z podaną wyżej receptą miałby się
      on nazywać "Kościół Greckokatolicki w Rumunii". ;-)

      Jeszcze bardziej rozpowszechnieni są melchici (na Bliskim Wschodzie szereg
      krajów, jak Syria, Liban,, Palestyna, Izrael, Egipt itd. - plus diaspora:
      obie Ameryki, Australia, Europa Zachodnia). No, ale "melchicki" nie jest
      nazwą związaną z krajem czy narodowością (melchici są Arabami; oczywiście,
      mają wiernych innego pochodzenia - z wyboru, małżeństw mieszanych itp.).

      Wróćmy do UKGK - Kościół ten ma struktury administracyjne (egzarchaty,
      diecezje, metropolie) na wszystkich kontynentach poza Afryką i Antarktydą
      (w Azji jest wizytatura apostolska w Karagandzie). Jasne, że poza Ukrainą
      nazwa "Kościół Greckokatolicki na Ukrainie" nie mogłaby być stosowana. Wyobraźmy
      sobie na ten przykład reakcję przynajmniej części przemyślan, gdyby na
      budynku seminaryjno-kurialnym przy Basztowej 13 pewnego pięknego
      dnia zawisła tabliczka o treści:

      KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI NA UKRAINIE
      KURIA METROPOLITALNA W PRZEMYŚLU

      I ten przykład, jak sądzę, przekona ostatecznie zwolenników nazwy
      "Kościół greckokatolicki na Ukrainie", że nie mają racji. ;-)
      • Gość: asda Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.server.ntli.net 05.03.05, 20:30
       moje pytsania nie wynikaly z checi polemiki ale z ciekawosci. swoja droga mnie
       naprawde nie przeszkadzalaby taka (ani zadna inna) tablica z nazwa.dlatego tez
       rumunski kosciol greckokatolicki, diecezja w ohio tez byloby w porzadku :)
       dziekuje za wyjasnienie.
       • diakon.piotr.ukgk Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 05.03.05, 20:41
        Gość portalu: asda napisał(a):

        > moje pytsania nie wynikaly z checi polemiki ale z ciekawosci.

        Rozumiem i mam nadzieję, że ciekawość została zaspokojona. :-)

        > swoja droga mnie
        > naprawde nie przeszkadzalaby taka (ani zadna inna) tablica z nazwa.

        Chwalebne to - ale są tacy, co by dostali białej gorączki, jak sądzę.

        > dlatego tez
        > rumunski kosciol greckokatolicki, diecezja w ohio tez byloby w porzadku :)

        Bo tak właśnie jest. ;-) Dokładniej rzecz ujmując po rumuńsku jest "Biserica
        Romana Unita" - Rumuński Kościół Unicki, ale określenie "grekokatolicy"
        też jest używane, zob. www.greco-catolic.ro .

        > dziekuje za wyjasnienie.

        Proszę uprzejmie. :-)
  • Gość: Ika Kościół Grekokatolicki IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 06.03.05, 19:03
   Do diakona Piotra.
   Wysłana w kosmos zapewne by lepiej widzieć zadaję pytanie<
   Przeszło 150 lat obowiązywała oficjalna nazwa Kościół Grekokatolicki i wszyscy wiedzieli nie tylko w Europie o jaki kościół chodzi.Co tak ważnego zaszło,że nazwa ta staje się drugorzędna ukierunkowana na zapomnienie.
   • Gość: asda Re: Kościół Grekokatolicki IP: *.server.ntli.net 06.03.05, 19:40
    Ika, podoba mi sie Twoja umiejetnosc trafiania w sedno :)
    • diakon.piotr.ukgk Re: Kościół Grekokatolicki 07.03.05, 18:50
     Gość portalu: asda napisał(a):

     > Ika, podoba mi sie Twoja umiejetnosc trafiania w sedno :)

     Tym razem to raczej kulą w płot, o czym za chwilę.
   • diakon.piotr.ukgk Re: Kościół Grekokatolicki 07.03.05, 19:15
    Gość portalu: Ika napisał(a):

    > Do diakona Piotra.
    > Wysłana w kosmos zapewne by lepiej widzieć

    O co chodzi z tym kosmosem? Nie przypominam sobie nic takiego w dotychczasowej
    wymianie zdań...

    > zadaję pytanie

    ...a ja spróbuję odpowiedzieć.

    > Przeszło 150 lat obowiązywała oficjalna nazwa Kościół Grekokatolicki

    Nieprawda. Kościół greckokatolicki w Monarchii Austro-Węgierskiej nie miał
    "oficjalnej nazwy" sensu stricto. Zgodnie z nomenklaturą potrydenckiego
    katolicyzmu mówiono o "obrządku greckokatolickim", dodając to określenie
    do nazw diecezji, parafii, klasztorów, tytulatury hierarchów etc.
    Termin "greckokatolicki" był jednak określeniem państwowym, natomiast w
    Kurii Rzymskiej mówiono i pisano o "Rusinach" lub "obrządku grecko-ruskim"
    (co w XX w. zmieniło się na "bizantyjsko-ukraiński"). Bardzo często w
    publicystyce, a nawet literaturze fachowej mówiono więc o Kościele "ruskim"
    czy "rusko-katolickim".


    > i wszyscy
    > wiedzieli nie tylko w Europie o jaki kościół chodzi.

    Jeszcze większa nieprawda. Właśnie emigracja ludności greckokatolickiej z
    Monarchii Austro-Węgierskiej do USA, Kanady, Brazylii i Argentyny spowodowała
    w tym względzie falę kłopotów. Duchowni i świeccy ciągle musieli się tłumaczyć,
    że nie są Grekami, że nie celebrują i nie mówią po grecku itd.
    Stąd właśnie w Ameryce dość wcześnie pojawiają się określenia typu "Ruthenian
    Catholic Church", z ewentualnym dodatkiem "Greek" PO "Ruthenian".

    Z kolei w Niemczech egzarchat UKGK miał po wojnie sprawę sądową wytoczoną
    przez prawosławnych o nieprawne używanie nazwy zastrzeżonej przez prawo
    (niemieckie? bawarskie?) dla...prawosławnych.


    Poza tym pojawiło się nowe zjawisko - grekokatolicyzm w diasporze jest
    "wielojurysdykcyjny". W XIX w. melchici żyli sobie na Bliskim Wschodzie,
    Rumuni w Siedmiogrodzie, Rusini-Ukraińcy w Galicji i na Zakarpaciu. Nagle
    wszyscy oni (plus grupki mniejsze - chorwaccy Żumberczanie, italogrecy itd.)
    znaleźli się na jednym terytorium. Musieli się jakoś odróżniać.
    Dziś, w erze globalizacji, wszyscy są właściwie "na jednym terytorium".

    > Co tak ważnego zaszło,że na
    > zwa ta staje się drugorzędna ukierunkowana na zapomnienie.

    Ręce opadają. Przecież jest dokładnie odwrotnie! Owszem, gdy Kościół nasz
    na Ukrainie był w podziemiu, a w Polsce miał status ledwie tolerowanego,
    w diasporze (której główne ośrodki mieszczą się w krajach anglojęzycznych:
    USA, Kanada, Wlk. Brytania, Australia) upowszechniła się nazwa "Ukraiński
    Kościół Katolicki". W Polsce forsowano nazwę "Kościół Katolicki Obrządku
    Bizantyjsko-Ukraińskiego" czy wręcz "obrządek bizantyjsko-ukraiński" (nazwa
    prawidłowa...w odniesieniu do OBRZĄDKU, a nie KOŚCIOŁA).
    Tymczasem na Ukrainie opór ludzi (plus propaganda prawosławnych kwestionująca
    ciągłość między grekokatolicyzmem katakumbowo-odrodzonym a tym sprzed 1946 r.)
    spowodowały nawrót do nazwy Kościół Greckokatolicki, tyle, że z konkretyzującym
    dodatkiem "Ukraiński". Sytuacja na Ukrainie wspomogła i w Polsce żywiołowe
    dążenia do przywrócenia dawnej nazwy.

    I oto właśnie nr 13 norm ekumenicznych ją przywraca - w wariancie
    doprecyzowanym, ale z możliwością używania wersji krótszej w określonych
    sytuacjach.
    Na jakiej zasadzie można to nazwać "ukierunkowaniem na zapomnienie",
    po prostu nie wiem....
    • Gość: Ika Re: Kościół Grekokatolicki IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 07.03.05, 23:42
     Podoba mi się. Dyskusja nabiera rumieńców.
     Spójrzmy na to nieco inaczej,zamiast prawdami posłużmy się argumentami.
     > > Przeszło 150 lat obowiązywała oficjalna nazwa Kościół Grekokatolicki
     /Habsburgowie,szczególnie Maria Teresa i Józef II dokonali w kościele unickim wielu pozytywnych zmian,między innymi zmieniając nazwę Kościoła unickiego na oficjalną nazwę"greckokatolicki" za tą szczególną troskę cesarza Józefa II szczególnie przez braci prawosławnych niemile określany jako Kościół Józefatów. Ta sama nazwa jako porządkująca ryt grecki w kościele łacińskim oficjalnie zaczeła obowiązywać także w Watykanie.

     i wszyscy
     > > wiedzieli nie tylko w Europie o jaki kościół chodzi
     I tu mamy mały kłopot;
     Kiedyś tam przeglądając papierzyska w Kanadyjskim Instytucie Studiów Ukrainistycznych w Edmonton nie stwierdziłam,by w Kanadzie,USA i innych zamorskich krajach przy bardzo licznej diasporze używano innych oficjalnych określeń jak Kościół Grekokatolicki.Problemów tych nie ma także w Austri, Wielkiej Brytanii i Francji.Niemcy nie są mi znane.
     Ale to nie małe diaspory zamorskie decydują o oficjalnej nazwie Kościoła.Oni między sobą posługują się nazwami potocznymi związanymi z narodowością i środowiskiem.

     >>Co tak ważnego zaszło,że nazwa ta staje się drugorzędna ukierunkowana na zapomnienie;

     Silne zaangażowanie Kościoła w ruch narodowy opisany w nazwie Kościoła grozi wykorzystaniem Kościoła jako narzędzia politycznego.
     Przerabiano już to.Za każdym razem żle się kończyło dla prestiżu Kościoła.
     Mocno i bezowocnie przestrzegali przed tym Metropolita Julian Sas Kuiłowskyj,Andrej Szeptyckyj i biskup Stanisławowa Hryhorij Chomyszyn.W swych listach pasterskich jak wizjonerzy przestrzegali przed tym błędem.
     Oby obecna bardzo dobra koniuktura polityczna w przypadku niepowodzenia nie obciążała Kościoła za swe błędy.
     Pozdrawiam


     • diakon.piotr.ukgk Spór zaczyna być nużący... 14.03.05, 21:11
      Gość portalu: Ika napisał(a):

      > Podoba mi się. Dyskusja nabiera rumieńców.

      Jestem, niestety, przeciwnego zdania. Spór jest całkowicie jałowy
      i w istocie nie wiem o co.

      > Spójrzmy na to nieco inaczej,zamiast prawdami posłużmy się argumentami.

      ?????????

      > > > Przeszło 150 lat obowiązywała oficjalna nazwa Kościół
      > Grekokatolicki /Habsburgowie,szczególnie Maria Teresa i Józef II dokonali w
      kościele unickim
      > wielu pozytywnych zmian,między innymi zmieniając nazwę Kościoła unickiego na
      o
      > ficjalną nazwę"greckokatolicki" za tą szczególną troskę cesarza Józefa II
      szcze
      > gólnie przez braci prawosławnych niemile określany jako Kościół Józefatów.

      Co z tego, pytam? Jaki jest sens powyższego wywodu w świetle faktu, że
      nr 13 właśnie ustanawia "monopol" określenia "greckokatolicki".

      Po co wyłamywać szeroko otwarte drzwi?


      > Ta s
      > ama nazwa jako porządkująca ryt grecki w kościele łacińskim

      Nie ma czegoś takiego jak "ryt grecki w Kościele łacińskim", amen.


      > oficjalnie zaczeła obowiązywać także w Watykanie.

      Można prosić jakieś dowody?

      > Kiedyś tam przeglądając papierzyska w Kanadyjskim Instytucie Studiów
      Ukrainis
      > tycznych w Edmonton nie stwierdziłam,by w Kanadzie,USA i innych zamorskich
      kraj
      > ach przy bardzo licznej diasporze używano innych oficjalnych określeń jak
      Kości
      > ół Grekokatolicki.

      Kwerenda musiała być albo pobieżna, albo innym poświęcona zagadnieniom,
      skoro uwadze kwerendzistki umknęło np. to, że Kościół gr.kat. w Kanadzie
      zarejestrowany został przez bl. Nicetasa Budke, pierwszego biskupa, pod
      nazwa "RUTHENIAN Greek Catholic Church in Canada", ze taka właśnie
      nazwa zawarta jest w oficjalnym "charterze" Kościoła z 1913 r., że
      w 1926 r. uległa ona zmianie na "UKRAINIAN Greek Catholic Diocese",
      ze w korespondencji oficjalnej z rzym.kat. episkopatem Kanady używano
      określeń typu "wierni Rusini/ruscy", "ruski obrządek", "kapłani ruscy" itd.

      Pierwszy synod w1914 r. był synodem "Ruśko-Katołyćkoji
      Cerkwy", a jego rok później wydane postanowienia mają tytuł:
      "Prawyła Ruśko-Katołyćkoji Cerkwy w Kanadi".


      > Problemów tych nie ma także w Austri, Wielkiej Brytanii i Fra
      > ncji.

      Proponowałbym choćby poszperać w internecie - jak się dane wspólnoty
      określają.

      > Niemcy nie są mi znane.

      Wierzę. ;-)

      > Ale to nie małe diaspory zamorskie decydują o oficjalnej nazwie Kościoła.

      Owszem - w latach 60-ych XX w. ustalono nazwę oficjalną "Partykularny
      Ukraiński Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego (Grecko-
      Ruskiego)", po ukraińsku: "Pomisna Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa
      Wizantijśko-Ukrajinśkoho Obriadu (Hreko-Ruśkoho)".

      Po wyjściu z podziemia naszego Kościoła na Ukrainie została ona wyparta
      przez "Ukraiński Kościół Greckokatolicki" - właśnie z woli naszego
      "trzonu" na Ukrainie. Czyli jest właśnie tak, jak Pani się podoba:
      nazwę ustala "Kościół macierzysty" i zawiera ona przymiotnik "greckokatolicki".
      O co więc chodzi w tym sporze?


      >Oni mi
      > ędzy sobą posługują się nazwami potocznymi związanymi z narodowością i
      środowis
      > kiem.

      Nie mówimy o nazwach potocznych, lecz par excellence oficjalnych.

      Tak nawiasem: w watykańskim "Annuario Pontificio" jest dział o Kościołach
      autonomicznych (Ecclesiae sui iuris) i UKGK figuruje tam w dziale "TRADIZIONE
      CONSTANTINOPOLITANA O BIZANTINA" jako "Chiesa ucraina" po prostu, czyli
      Kościół ukraiński.

      > Silne zaangażowanie Kościoła w ruch narodowy opisany w nazwie Kościoła grozi
      wy
      > korzystaniem Kościoła jako narzędzia politycznego.
      > Przerabiano już to.Za każdym razem żle się kończyło dla prestiżu Kościoła.

      Zgadzam się z Panią w kwestii zasad - nb. gdyby Pani się orientowała
      w "who's who" szczupłego greckokatolickiego "ruchu intelektualnego" w Polsce,
      to filipiki tego rodzaju kierowałaby Pani pod innym chyba adresem. Ale
      o to mniejsza. W każdym razie odsyłam do moich artykułów dostępnych w sieci.

      Natomiast muszę zauważyć, że mylne jest łączenie momentu formalnego (nazwa)
      w tak ścisły sposób w problemem stopnia zaangażowania Kościoła w politykę czy
      wręcz nacjonalistycznej instrumentalizacji tegoż. To są różne sprawy, czego
      dowodzi np. fakt (przez Panią skrzętnie pomijany, jako niewygodny), że w
      czasach największych akurat nacjonalistycznych ekscesów oficjalna nazwa naszego
      Kościoła NIE ZAWIERAŁA określenia "ukraiński".

      Z drugiej strony, mamy dziś na Ukrainie wyznanie o nazwie oficjalnej "Ukraiński
      Kościół Prawosławny", w którym czego jak czego, ale nacjonalizmu ukraińskiego
      nie uświadczysz. Podobnie jak nacjonalizmu polskiego w Polskim Autokefalicznym
      Kościele Prawosławnym...

      A jak kwestię "ukraińskości Kościoła" widzą (niektórzy prztynajmniej)
      grekokatolicy na Ukrainie? Polecam lekturę jednej z odpowiedzi rubryce
      "pytanie-odpowiedź" oficjalnej lwowskiej strony UKGK:

      www.ugcc.org.ua/ukr/question/social/article;1232/

      Reasumując - nazwa jest rzeczą wtórną. Niczego nie przesądza.

      Chyba, że ktoś ma odruch Pawłowa i wszystko co ukraińskie od razu
      kojarzy z nacjonalizmem (przed 1989 r. koniecznie "burżuazyjnym"). No, ale
      Pani z pewnością na tę przypadłość nie cierpi, prawda?

      > Mocno i bezowocnie przestrzegali przed tym Metropolita Julian Sas
      Kuiłowskyj,An
      > drej Szeptyckyj i biskup Stanisławowa Hryhorij Chomyszyn.W swych listach
      paster
      > skich jak wizjonerzy przestrzegali przed tym błędem.

      Przestrzegali przed czym? Przed ekstremalnym nacjonalizmem czy przed
      nazwą "ukraiński"?

      Zwłaszcza z bl. Grzegorzem Chomyszynem trafiła Pani jak kulą w płot:
      postulował on odrzucenie nazwy "greckokatolicki" (jako fanatyczny latynizator
      nie mógł ścierpieć skojarzeń z Grekami i Bizancjum; posunął się nawet
      do tego, by kwestionować bizantyjski charakter "ruskiego" obrządku) na
      rzecz "wschodnio-katolicki ukraiński" (!!!).


      > Oby obecna bardzo dobra koniuktura polityczna w przypadku niepowodzenia nie
      > obc
      > iążała Kościoła za swe błędy.

      Jak koniunktura polityczna może za swe błędy obciążać Kościół, doprawdy
      nie rozumiem. To koniuktura "popełnia błędy" i jeszcze kogokolwiek nimi
      obciąża?
   • diakon.piotr.ukgk greCkokatolicki! 07.03.05, 19:19
    Gość portalu: Ika napisał(a):

    > Kościół Grekokatolicki

    Na marginesie naszej dyskusji uwaga o charakterze ortograficznym:
    po polsku poprawną lekcją jest "greckokatolicki". "GREKO-" to ukrainizm
    czy rusycyzm (w zależności od kontekstu sytuacyjnego).
    Dawniej pisano "grecko-katolicki", od reformy pisowni w 1936 r. myślnik
    zaczął zanikać - ale zawsze było to "grecko".
    • Gość: Ika Re: greCkokatolicki! IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 07.03.05, 21:38
     Przepraszam.Z ortografią zawsze byłam na bakier-połykam litery, ale za to ładnie śpiewam
     • Gość: asda Re: greCkokatolicki! IP: *.server.ntli.net 07.03.05, 23:31
      czy nazwa jest tak istotna? w swiadomosci spolecznej funkcjonuje kosciol gre(c)
      ko- katolicki, nie moze tak zostac? przez taka zmiane od razu weszy sie jakis
      podstep
      • Gość: Zbychu z Przemyśla Re: greCkokatolicki! IP: 80.51.255.* 09.03.05, 16:04
       Węszyc podstęp pozwala nie tylko werbalna część istoty wyznania lub problemu
       funkcjonowania Tego.Taki moment może wyzwolić taz"podmurówka"
       W Wielkich Oczach, tak brzmi nazwa.Ktoś, kiedys podparł stodołę Macewami.W
       dupie mam takie podmurówki.
       • Gość: asda Re: greCkokatolicki! IP: *.server.ntli.net 09.03.05, 16:45
        Zbychu mysle ze w tym watku mogles darowac sobie d..e i "podmurowke. ja, a mam
        nadzieje, ze inni tez , usiluje sie po prostu czegos dowiedziec i chcocby z
        szacunku dla Diakona Piotra moglbys sobie darowac.
        • Gość: Zbychu z Przemyśla Re: greCkokatolicki! IP: 80.51.255.* 10.03.05, 08:02
         Jasne, galop byl za duzy, przepraszam Was.
         Poniekąd sprowokowałes mnie asda.Dlaczego w stosunku do Piotra powinienem
         napisac inaczej.Czyzby Piotr(skądinąd wie co pisze i pisze mądro -
         rozsądnie.Brawo PIOTR)nie wiedział o co chodzi.
         "kochamy wciąż za mało i stale za późno"
         • diakon.piotr.ukgk Wielkie Oczy? Podmurówka? Macewy? 14.03.05, 20:22
          Gość portalu: Zbychu z Przemyśla napisał(a):

          > Jasne, galop byl za duzy, przepraszam Was.
          > Poniekąd sprowokowałes mnie asda.Dlaczego w stosunku do Piotra powinienem
          > napisac inaczej.Czyzby Piotr(skądinąd wie co pisze i pisze mądro -
          > rozsądnie.Brawo PIOTR)nie wiedział o co chodzi.

          Dziękuję za uznanie - ale tak właśnie jest, tzn. w rzeczy samej nie wiem,
          o co chodzi z tą podmurówką i jak to się ma do tego akurat wątku.

          W Wielkich Oczach nie byłem (choć miałem studenta stamtąd), wiem tylko,
          z racji poniekąd zawodowych, że jest tam cerkiew, obecnie nie funkcjonująca
          zresztą w kulcie gr.kat. czy prawosławnym.

          > "kochamy wciąż za mało i stale za późno"

          A to akurat święta prawda. I do wątku o ekumenizmie pasuje jak ulał. Niestety.
        • diakon.piotr.ukgk Re: greCkokatolicki! 14.03.05, 20:19
         Gość portalu: asda napisał(a):

         > Zbychu mysle ze w tym watku mogles darowac sobie d..e i "podmurowke. ja, a
         mam
         > nadzieje, ze inni tez , usiluje sie po prostu czegos dowiedziec i chcocby z
         > szacunku dla Diakona Piotra moglbys sobie darowac.

         No proszę, co forum to obyczaj. Na niektórych duchowny nie ukrywający swego
         stanu jest z tego tytułu narażony na ataki. A tu odwrotnie - swoisty immunitet.
         :-)))
      • diakon.piotr.ukgk Powoli się załamuję 14.03.05, 20:28
       Gość portalu: asda napisał(a):

       > czy nazwa jest tak istotna? w swiadomosci spolecznej funkcjonuje kosciol gre
       (c)
       > ko- katolicki, nie moze tak zostac? przez taka zmiane od razu weszy sie jakis
       > podstep


       Cóż, jeśli się jest nastawionym na tropienie podstępów i spisków, to na ogół
       się takowe znajduje. Wszędzie.

       Ale podchodząc do nr 13 omawianego dokumentu bez tych uprzedzeń, warto
       dostrzec, że właśnie taką nazwę on promuje, nakazując eliminację
       wszystkich innych. Właśnie tę z przymiotnikiem "greckokatolicki", dozwalając
       przy tym na opuszczenie koniecznego skądinad doprecyzowującego przymiotnika
       "ukraiński" w sytuacjach, gdy z kontekstu jasno wynika, że chodzi o UKGK akurat,
       a nie o inny Kościół greckokatolicki (co w Polsce jest regułą).

       Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć?
     • diakon.piotr.ukgk Re: greCkokatolicki! 14.03.05, 20:16
      Gość portalu: Ika napisał(a):

      > Przepraszam.

      Nie ma za co - ja po prostu sprostowałem.

      > Z ortografią zawsze byłam na bakier-połykam litery, ale za to ładni
      > e śpiewam

      To już coś ;-)
  • Gość: IKA Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.przemysl.sdi.tpnet.pl 15.03.05, 12:57
   Do diakona Piotra.
   Myślałam,że odniesiesz się do mego postu z dnia 7-go godz 23 a nie do mych talentów wokalnych.
   Pozdrawiam.
   • diakon.piotr.ukgk Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 16.03.05, 22:59
    Gość portalu: IKA napisał(a):

    > Do diakona Piotra.
    > Myślałam,że odniesiesz się do mego postu z dnia 7-go godz 23 a nie do mych
    > talentów wokalnych.

    Ależ odniosłem się - vide "Spór zaczyna być nużący..." - tylko trzeba zerknąć
    trochę wyżej. Układ wypowiedzi nie jest czysto chronologiczny.

    > Pozdrawiam.

    Pozdrawiam również!
    • diakon.piotr.ukgk Ile jest Kościołów greckokatolickich? 17.03.05, 00:53
     „Greckokatolicki” oznacza innymi słowy: „katolicki tradycji
     bizantyjskiej (obrządku bizantyjskiego)”. Każdy zatem katolicki Kościół
     autonomiczny (Ecclesia sui iuris) przynależny do tejże tradycji obrządkowej
     może być określany jako greckokatolicki, jego wierni jako grekokatolicy itd.
     Watykański „Annuario Pontificio” za 1995 r. podaje na s. 1133-1134
     wykaz katolickich Kościołów wschodnich tradycji „konstantynopolitańskiej czyli
     bizantyjskiej”. Są to mianowicie Kościoły: albański, białoruski, bizantyjski
     eparchii Kriżevci (dawniej „jugosłowiański”), bułgarski, grecki,
     greckomelchicki, italoalbański, rumuński, rosyjski, ruski, słowacki, ukraiński
     i węgierski. Razem 13 Kościołów.
     Ich status prawny i stan faktyczny jest bardzo różny, np. Kościół
     albański właściwie... nie istnieje, białoruski i rosyjski nie mają własnej
     hierarchii, dawna eparchia Kriżevci po podziale politycznym dokonanym przez
     rozpad Jugosławii dzieli się teraz i pod względem kościelnoadministracyjnym
     (wyodrębnienie struktur w Serbii i Macedonii) – a była to niewielka społeczność
     (ok. 50 tys.) złożona z 4 grup etnicznych (chorwackich Żumberczan – potomków
     serbskich „uskoków” spod jarzma tureckiego, Rusinów zakarpackich przybyłych w
     XVIII w., Macedończyków pozostałych po unii lokalnej z XIX w., Ukraińców
     galicyjskich osiadłych w XIX/XX w.); Kościoły bułgarski i grecki mają tylko
     egzarchaty apostolskie, italoalbański (gł. Sycylia i Kalabria), słowacki i
     węgierski – także eparchie. Kościół rumuński ma metropolię w Rumunii i eparchię
     w USA, a ruski (od Rusinów zakarpackich) niejako odwrotnie – eparchię na
     Ukrainie Zakarpackiej i metropolię w USA, zresztą bardzo już oddaloną
     od „karpatoruskich” korzeni.
     Kościół ukraiński, największy katolicki Kościół wschodni, ze
     strukturami na prawie wszystkich kontynentach, ma status arcybiskupstwa
     większego, czyli swego rodzaju „patriarchatu bez tytułu patriarszego”. Jedyna
     zawarta w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich różnica między arcybiskupstwem
     większym a patriarchatem polega na tym, że duchowny wybrany przez Synod
     Biskupów na arcybiskupa większego musi uzyskać zatwierdzenie papieskie,
     natomiast patriarcha-elekt takiego zatwierdzenia nie potrzebuje, o ile jest
     przynajmniej proklamowanym biskupem (stara się tylko o „communio ecclesiastica”
     od Biskupa Rzymskiego).
     Najzaszczytniejszy status kanoniczny ma Kościół melchicki,
     którego głową jest Patriarcha Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i całego
     Wschodu. Kościół ten jest drugim co do wielkości (ponad milion wiernych)
     Kościołem greckokatolickim, ma struktury – poza Bliskim Wschodem – w obu
     Amerykach, Afryce i Australii.
     Kościołów greckokatolickich jest zatem sporo, a skoro tak, ich
     nazwy oficjalne muszą zawierać jakieś precyzujące określenie.
     Czy to naprawdę tak trudno pojąć?

     • piotrzr Re: Ile jest Kościołów greckokatolickich? 17.03.05, 08:58
      No no widzę,że Ksiądz Piotr zagościł na dobre nie tylko w Rzeszowie ale i
      Przemyslu :-)
      Tylko proszę się nie załamywać i kontynuować swoje /bardzo ciekawe/ wykłady
      Jak to mówią - kropla drąży skałę-
      Mam pytanie - ile jest czynnych cerkwi greckokatolickich i prawosławnych w
      Przemyslu i oklicach. Z tego co wiem - Przemyśl to Bazylianie na Zasaniu i
      Katedra w centrum - to unici, Kruchel Wielki ,Wilcze, Ujkowice i Kalników -
      prawosławni ....
      Uprzejmie proszę o informacje i namiary
      Pozdrawiam serdecznie
      • Gość: ja Re: Ile jest Kościołów greckokatolickich? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.03.05, 14:00
       cerkiew w kruhelu wielkim, lub jak kto woli w kruhlu, jest cerkwią
       greckokatolicką a nie prawosławną!!!
      • darino parafie greckokatolickie 17.03.05, 14:20
       Jeszcze w Poździaczu, Krasicach i Nowych Sadach, a trochę dalej w Hłomczy,
       Tyrawie Solnej i Ustrzykach Dolnych.
       Pozdrawiam, Piotrze !
       • piotrzr Re: parafie greckokatolickie 17.03.05, 14:56
        A no własnie - całkiem sporo się ich naskładało.
        Mam taki albumik autorstwa Pana Macieja Skowrońskiego i sp-ki pt Cerkwie
        Nadsania Sanok-Przemyśl.Są tam wynienione jako dzialające greckokatolickie
        cerkwie /filialne/ w Przemyslu-Przekopanem,Przemyslu- Wilcze /ta
        prawosławna/oraz Błonie /prawosławna od 1986/
        Darino /witam po przerwie równie serdecznie/ - w Ustrzykach Dolnych - owszem -
        jest czynna 'w kulcie" ale tam chyba nie ma parafii a raczej filia parafii
        Komańcza /czy tak ?/. Pod przemyślem są jeszcze Łuczyce - ponoć też
        parafia /lub cerkiew filialna/ - greckokatolicka.
        No a znacznie bliżej - to Jarosław - dziwne że na internecie nie ma nic na
        temat dzialalnosci tej reaktywowanej przed już ponad 15 laty parafii
        greCkokatolickiej /;)/.
        O Kruhelu - czytałem przed kilku laty o odbudowie drewnianej cerkwi- ale nie
        wiedziałem że to unicka - Dziekuję
        • diakon.piotr.ukgk Re: parafie greckokatolickie 17.03.05, 20:12
         piotrzr napisał:

         > Mam taki albumik autorstwa Pana Macieja Skowrońskiego i sp-ki pt Cerkwie
         > Nadsania Sanok-Przemyśl.Są tam wynienione jako dzialające greckokatolickie
         > cerkwie /filialne/ w Przemyslu-Przekopanem,

         Aktualnie to chyba kościół?

         > Przemyslu- Wilcze /ta
         > prawosławna/oraz Błonie /prawosławna od 1986/

         One obie są prawosławne od lat osiemdziesiątych, jedna jest wojskowa, a druga
         cywilna.

         > Darino /witam po przerwie równie serdecznie/ - w Ustrzykach Dolnych - owszem -
         > jest czynna 'w kulcie" ale tam chyba nie ma parafii a raczej filia parafii
         > Komańcza /czy tak ?/.


         Nie - jest to parafia obsługiwana przez kapłana z Hłomczy. U nas w ogóle raczej
         nie ma filii (sic).

         > Pod przemyślem są jeszcze Łuczyce - ponoć też
         > parafia /lub cerkiew filialna/ - greckokatolicka.

         Łuczyce - co do statusu patrz wyżej, obsługuje proboszcz archikatedry
         ks. mitrat dr Eugeniusz Popowicz z Przemyśla.

         Dla mnie cerkiew łuczycka ma szczególne znaczenie sentymentalne - właśnie tam,
         jako staruszek-proboszcz, zmarł w roku 1931 ostatni kapłan wywodzący się z
         greckokatolickiej diecezji chełmskiej.

         > No a znacznie bliżej - to Jarosław - dziwne że na internecie nie ma nic na
         > temat dzialalnosci tej reaktywowanej przed już ponad 15 laty parafii
         > greCkokatolickiej /;)/.

         Reaktywowana znacznie wcześniej - właściwie to nie było prawie że przerwy
         w działalności, jako że w Jarosławiu pozostał emerytowany katecheta ks. kan.
         Stanisław Fedorowicz - a cerkiew oddano w 1986 (?) r., wiec jakies 20 lat
         temu (pare lat trwal remont, ale juz sie odprawialo).

         > O Kruhelu - czytałem przed kilku laty o odbudowie drewnianej cerkwi- ale nie
         > wiedziałem

         Takie rzeczy najlepiej sprawdzać przez oficjalne strony internetowe,

         greckokatolicką www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl

         i prawosławną www.eparchia.prv.pl


         Trzeba tylko pamiętać, że cerkiew w Bielance jest własnością Skarbu Państwa,
         oddaną w użytkowanie Kościołowi prawosławnemu, ale współużytkowaną także przez
         wiernych Kościołów grecko- i rzymskokatolickiego.

         Pozdrawiam serdecznie!
         • piotrzr Re: parafie greckokatolickie 17.03.05, 20:54
          Z łuczycami wiąze się mała historyjka moich poszukiwań sprzed lat. oto jakieś
          dwadzieścia lat temu znalazłem zdjęcie/nie podpisane/ tej cerkwi /drewnianej o
          dość archaicznej bryle/ w albumie "W dolinie Sanu" Pagaczewskiego i Haupta z
          1959 roku !!!! Tam też po raz pierwszy zobaczyłem piekne zdjecia cerkwi z
          Posady Rybotyckiej.
          Ale zdjęcie cerkwi łuczyckiej krytej gontem zrobiło na mnie niesamowite
          wrażenie. I dopiero dwa lata temu "zidentyfikowałem" to zdjecie jako własnie
          Łuczyce.
          Dziwi mnie uwaga Księdza Piotra że nie ma "filii" - w literaturze dotyczącej
          dawnych cerkwi i obecnych często spotyka sie określenie "cerkiew filialna" -
          zwłaszcza że wiele parafii greckokatolickich jest "wielocerkiewnych" . Tak było
          zresztą i przed wojną.
          A więc "filie" czy ....co ??? :-)

          Pozdrawiam
          • diakon.piotr.ukgk Cerkwie filialne dawniej a dziś 17.03.05, 21:16
           piotrzr napisał:

           > Dziwi mnie uwaga Księdza Piotra że nie ma "filii" - w literaturze dotyczącej
           > dawnych cerkwi i obecnych często spotyka sie określenie "cerkiew filialna" -
           > zwłaszcza że wiele parafii greckokatolickich jest "wielocerkiewnych" . Tak
           > było
           > zresztą i przed wojną.
           > A więc "filie" czy ....co ??? :-)

           Uwaga moja odnosiła się do czasów wspólczesnych, a uwagi w literaturze
           zabytkoznawczej itp. do okresu sprzed 1947 r.

           Na terenie b. Galicji było dużo filii, kapelanii, ekspozytur - świątyń
           "niesamodzielnych" jednym słowem - wskutek józefińskiej akcji regulacji
           parafii. Tradycyjny przedrozbiorowy model to raczej "gdzie cerkiew, tam
           parafia". Zmieniła to polityka józefińska.
           Obserwować to można na przykładzie diecezji chełmskiej. Południowe dekanaty,
           włączone po 1809 r. z diecezji przemyskiej, miały liczne filie. Na północy
           zjawisko takie było raczej rzadkie. Tam Austriacy rządzili nie od 1772, a
           dopiero od 1795 r. Mieli mniej czasu na regulacje, zresztą po śmierci Józefa
           II (1790) to już nie był ten sam józefinizm, mimo wszystko.

           Diecezja przemyska zachowała "józefińską" organizację do 1947 r., a odradzając
           się (także i na ziemiach "odzyskanych" przecież) wróciła raczej do modelu
           przedrozbiorowego.

           > Pozdrawiam

           Ja również!
           • Gość: maciek łuczyce IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.03.05, 22:40
            na terenie cmentarza przycerkiewnego i pobliskiej okolicy znajdują się bunkry z
            linii mołotowa. w jednym znich jest nawet ceglany kominek!! niesety część
            została uszczęśliwiona foliowymi workami z odpadami z pobliskich gospodarstw. :
            ( w cerkwi znajduje się ciekawy ikonostas, po częśi zabytkowy i uzupełniony
            współczesnymi ikonami.
            • diakon.piotr.ukgk Re: łuczyce; o ks. A. Filewiczu (1842-1931) 18.03.05, 00:23
             Gość portalu: maciek napisał(a):

             > ( w cerkwi znajduje się ciekawy ikonostas, po częśi zabytkowy i uzupełniony
             > współczesnymi ikonami.

             Dziękuję za te informacje. Tytułem uzupełnienia:

             Ostatni (prawdopodobnie) kapłan chełmski to ks. Aleksander Filewicz, urodzony
             w 1842 r. na terenie Kongresówki w rodzinie greckokatolickiego duchownego.
             Czteroklasowe gimnazjum ukończył w Hrubieszowie, seminarium zapewne w Chełmie.
             Święcenia prezbiteratu przyjął w 1868 r., był administratorem parafii w
             Sopoćkiniach. Do Galicji przeniósł się już w 1871 r., był proboszczem w
             Łuczycach. Zmarł w 1931 r. czyli musiał mieć 88 czy 89 lat.
             • Gość: Zbychu z Przemyśla Re: łuczyce; o ks. A. Filewiczu (1842-1931) IP: 80.51.255.* 19.03.05, 19:08
              Po piąte: z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest
              ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod
              wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym
              rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą którego
              wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan
              nasz, uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego.
              Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara podana przez Kościół
              katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolickich dogmatów, tak jak je
              obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z dokładniejszą znajomością początków
              religii chrześcijańskiej.

              Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony
              chrześcijanin występuje w podwójnej roli: jednej człowieka wierzącego, a
              drugiej historyka, jak gdyby wolno było historykowi trzymać się tego, co się
              sprzeciwia przekonaniom wierzącego, albo stawiać przesłanki, z których
              wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe - byleby tylko wprost im
              się nie przeczyło.

              Potępiam również ten sposób rozumienia
              Nie potępiam, ale pytam?O co chodzi kościolowi? Ty Piotrze odpowiadasz majacym
              problemy natury historyczno - moralnej.Ty mi Piotrze odpowiedz na te nakazy
              wymyślone przez PiusaX(nie musi być Twoim bogiem).Do czego taka postawa
              hierarchów kościołów katolickich doprowadzi?
            • Gość: aaa Cerkwie,forty.... IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 10:51
             Boję się że władze Przemyśla nie są w stanie wykorzystać niesamowitych atrakcji
             Przemyśla- choćby ową egzotyke cerkwi, nawarstwianie się chociażby "pamiatem"
             po zaborcach/owe forty, ruskie bunkry.../
             Dlatego wydaje sie potrzebna chociażby "autoreklama" np grekokatolicyzmu -
             cerkwie , ikony, obrzędy, czy to byłby wstyd przywabiać tym turystów, zarabiać
             trochę grosza sprzedając np reprodukcje ikon,albumy opisujące zabytki cerkiewne
             itd
             Tu chyba nie obowiązuje ruskie przysłowie 'Tisze jediesz, dalsze zajdiesz" :0
       • Gość: arti OT Re: parafie greckokatolickie IP: *.zg / 195.116.243.* 18.03.05, 12:31
        Nie Poździacz, lecz Leszno. Rozumiem sentyment, ale nowa nazwa obowiązuje już
        od lat.
        • piotrzr Poździacz = Poździacz 18.03.05, 14:02
         Tu muszę zaprotestować !!!!
         Nazwę Leszno wprowadzil komunistyczny minister w 1977 roku.
         Wtedy też np chciano zmienić podprzemyskie Jaksmanice na Witoldowek, Huwniki na
         Wiarską Wieś,ŹOHATYŃ na Miedzylesie,Hurko na Graniczne,Prałkowce na
         Nadsanie,Radruz na Rozdroże,Werchrata na Boguszow,Nehrybka na
         Podgrodzie,Hołubla na Podlasek i ponad 40 pozostałych miejscowosci w dawnym
         woj. przemyskim`. Pod naciskiem opinii publicznej w 1981 roku /w
         trakcie "wiosny solidarności"/Wszystkie zmiany miejscowości zostały cofniete.
         Tak wiec od 1981 roku Poździacz jest Pożdziaczem !!!! :-)/vide MP nr 7/81 z
         27.02.1981/
         Z tym że nie wiem tak do końca - być może że w terenie nadal
         obowiązuje ,bezprawne komunistyczne nazewnictwo
         • Gość: arti Re: Poździacz = Leszno IP: *.zg / 195.116.243.* 18.03.05, 15:05
          Nie tylko w terenie, ale np. w książce telefonicznej. Temat zbadam. Póki co,
          wieść gminna niesie, że sami mieszkańcy domagali się zmiany nazwy, bo stale
          była przekręcana na wulgarne określenie pochodnej żeńskiego organu płciowego.
          Co do innych zmian nazw, to Dusowce przemianowano na Niziny i tak jest do dziś.
          • piotrzr Re: Poździacz ,Dusowce 19.03.05, 11:20
           Gość portalu: arti napisał(a):

           > Nie tylko w terenie, ale np. w książce telefonicznej. Temat zbadam. Póki co,
           > wieść gminna niesie, że sami mieszkańcy domagali się zmiany nazwy, bo stale
           > była przekręcana na wulgarne określenie pochodnej żeńskiego organu płciowego.
           > Co do innych zmian nazw, to Dusowce przemianowano na Niziny i tak jest do
           dziś.
           Zaraz - sprawdziłem w Zarządzeniu Ministra administracji, gospodarki
           terenowej i ochrony środowiska z 9 sierpnia 1077 roku w sprawie zmina nazw
           niektórych miejscowości w województwach /.../... SĄ DUSOWCE ZAMIENIONE NA
           NIZINY.
           Według oficjalnych informacji wszystkie zmienione "ukraińskie " nazwy
           miejscowości miały być przywrócone w 1981 roku !!!!
           Za wyjątkiem polskiej nazwy wsi MORDOWNIA /dawne woj. tarnobrzeskie/ która
           miała pozostać po zmianie wsią o nazwie SPOKOJNA.
           A więc antukraiński "gierkowski woluntaryzm" trwa nadal.
           Dziękuję Ci Arti za informację i wyprowadzenie mnie z trawania w błogiej
           nieświadomości.
           A więc zbrodnicze zacieranie historycznych nazw /jak by nie było pamiątek
           historii/ trwa nadal !!!!! w tzw "demokratycznej" Polsce !!!!
          • Gość: Kamil Pietrzyk Re: Poździacz = Leszno IP: *.cpe.marton.net.pl 14.06.14, 16:03
           Ha, to prawda:) Moja babcia z rodzicami i starszym rodzeństwem po ucieczce z Kresów przed banderowcami osiadła właśnie w Lesznie i do dzisiaj wspominając nazywa go żartobliwie "Piździaczem":)
           • Gość: bywalec Hujsko, Nahujowice.... IP: *.play-internet.pl 14.06.14, 17:32
            Jeden z Fredrów pokłócił sie z zakonnikami z Kalwarii Paclawskiej. No i
            Pozmieniał nazwy swoich wsi na niecenzuralne, aby idące tam grupy pątników
            grzeszyły wyminiając nazwy wsi . Pozniej ponoc zmieniono po jednej literce w
            tych nazwach.

            Było więc tak : H...ko, H...sko, H...eczko, H...iska, H...niki, h...kowce, H...kowce,
            Pizdziacz (od pizdy) , Cipowica (od cipy) , Nahujowice (od ....dicka :)).....

            I tak zostalo: Hurko, Hureczko, Huciska, Huwniki, Ujkowce, Kunkowce,
            Pozdziacz, Lipowica
            • Gość: kazik Idzie nowe,czy ktos tego chce czy nie, IP: *.bois.qwest.net 18.06.14, 17:26
             a zatem Piotrze diakonie oraz ty stary druchu PIOTRZE,widac,ze sily pra do przodu nie tylko pod
             katem politycznym,gospodarczym,dzender,ale i pod religijnym w duchu obecnego papieza,ktory
             chce by wszystkie religie razem szly ku Bogu,jako jeden wspolnie wierzacy lud.i w tej wspolnoscie
             ida ze soba RAZEM i katolicy i prawoslawni i greko,a takze razem z nimi ewangelicy,protestanci,
             mormoni i tak tak SWiadkowie Jehowy TEZ!!! czy mieliscie okazje obejrzec ten filmik z poslaniem od papieza z jego komentarzem na powyzszy temat ? on w tym filmie takze w tym samym celu
             posluguje sie biskupem anglikanskim i protestantem z USA.bardzo ciekawe i dajace szczeremu
             czlowiekowi sporo do myslenia,na temat tego co nadchodzi i jakie to niespodzianki ludziom
             szykuja.
             • Gość: xyz pieprzyć fora wybiórczej IP: *.play-internet.pl 19.06.14, 11:33
              fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/3634114,2,1,pieprzyc-fora-gazety-wyborczej.html
              • Gość: kazik Re: pieprzyć fora wybiórczej IP: *.bois.qwest.net 19.06.14, 18:30
               ale w trakcie tego pieprzenia,wcale nie znaczy by miec oczy i uszy otwarte na wszystko i po wszystkich sprawach i dziedzinach.na tym polega madrosc,by nia w taki sposob przewyzszac
               Wyborcza.
         • Gość: arti Jeszcze o Lesznie IP: *.zg / 195.116.243.* 18.03.05, 15:20
          Znalazłem takie łącze:
          www.medyka.friko.pl/gmina.html
  • Gość: maciek jeszcze jedna cerkiew w przemyślu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 20:34
   wyżej wspomniana cerkiew przy ulicy przekopanej pełni obecnie funkcję kościoła
   parafialnego świętego jana ewangelisty. w przemyślu zachowała się również,
   pochodząca pewnie z 1913 roku, cerkiew seminaryjna przy ulicy basztowej 13,
   popularnie nazywana kaplicą. nabożeństwa są w niej sprawowane sporadycznie. w
   środku zachowały się resztki zabytkowego wystroju: oryginalny układ wnętrza,
   malowidła bizantyjskie w bębnie kopuły oraz olbrzymi krucyfiks pochodzący z
   kaplicy pałacowej przemyskich władyków. ciekawostką jest chór obiegający całą
   cerkiew oczywiście z pominięciem absydy. plusem tej cerkwi jest świetna
   akustyka!
   • Gość: Piotr Seminarium unickie IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.03.05, 16:54
    Dziekuję że przypomnienie tej jeszcze jednej cerkiewki. Widziałem kiedyś ten
    malowniczy budyneczek na dziedzincu wsód budunków seminaryjnyhc. I tu pytanie -
    czy semniarium grekokatolickie zostało reaktywowane ???
    Bo budynki ponoć wróciły do unitów kilka lat temu. Wcześniej /za komuny/ było w
    nich m.in. liceum ogólnoksztalcące.
    Maciek napisał :
    cerkiew seminaryjna przy ulicy basztowej 13,
    > popularnie nazywana kaplicą. nabożeństwa są w niej sprawowane sporadycznie. w
    > środku zachowały się resztki zabytkowego wystroju: oryginalny układ wnętrza,
    > malowidła bizantyjskie w bębnie kopuły oraz olbrzymi krucyfiks pochodzący z
    > kaplicy pałacowej przemyskich władyków. ciekawostką jest chór obiegający całą
    > cerkiew oczywiście z pominięciem absydy. plusem tej cerkwi jest świetna
    > akustyka!
    No własnie nabożeństwa w jakim "rycie" - unickie czy łacińskie??
    Kto uzytkuje tą malowniczą budowlę u stóp zamku ???
    Czy mozna prosić o informacje o owym seminarium /okres powstania, czas
    funkcjonowania ????
    • Gość: maciek Re: Seminarium greckokatolickie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 09:06
     Seminarium funkcjonuje w Lublinie. Cerkiew jest użytkowana przez cerkiew
     greckokatolicką. Na pierwszym piętrze bydynku seminaryjnego w Przemyślu mieści
     się Kuria biskupia UCGK. Pozostała część jest wynajmowana różnym instytucjom.
     Ostatnio udało się wyremontować dach, pokrywając go prawdziwą dachówką ułożoną
     w halickie wzorki. Dzięki Bogu nie skuszono się na blachę dachówkopodobną!!!
     Aha, u stóp zamku znajduje się seminarium łacińskie, a greckokatolickie na
     ulicy basztowej 13 koło fragmentów dawncy murów miejskich, za fosą!! Nie ma
     rytu unickiego. Ryt UCGK jest rytem bizantyjskim w wydaniu halicko-kijowskim!!!
     Pozdrawiam.
     • Gość: Piotr Seminarium greckokatolickie - dziekuję IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.03.05, 12:08
      Wielkie dzięki.
      Moje pytanie związane jest również z tym ,że mój przodek /według przekazów
      rodzinnych/ kończył w końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku własnie seminarium
      greckokatolickie w Przemyślu. A potem przez około 50 lat był proboszczem parami
      unikcich na Łemkowszczyźnie.
      Pozdrawiam
     • upowiec biblioteka w Kurii - pytanie do Maćka 21.03.05, 13:36
      Maćku, kilka razy starałem dostać się do biblioteki w Kurii na ul. Basztowej,
      ale nikt nie otwierał. Jak można się z nimi skontaktować ?

      • Gość: maciek odpowiedż od Maćka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 15:08
       W tamtym roku biblioteka pracowała w poniedziałki, środy i piątki od 9.00 do
       13.00, jeżeli dobrze pamiętam. O konkrety zapytaj się w kurii. Nie wypada
       podawać mi domowego numeru stacjonarnego Pana prowadzącego bibliotekę biskupa
       Czechowicza, a numer do kurii muszę znaleźć. Jak znajdę, to dam znać.
       • Gość: Zbychu Re: odpowiedż od Maćka IP: 80.51.255.* 21.03.05, 15:43
        Adres:
        ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl,
        tel/fax: (016) 678 78 68
        e-mail: kuriapw_gr@przemyslgr.opoka.org.pl
        www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl/
        • Gość: maciek dzięki Zbychu... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 16:25
         Dzięki, że mnie wyręczyłeś. ;)
  • Gość: maciek zwyczaje w cerkwi IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.03.05, 23:13
   Cytat ten pochodzi z www.ugcc.org.ua Sorrki, ale nie mam czasu teraz tego
   przetłumaczyć.

   Чи потрібно під час Служби Божої весь час стояти чи у певні моменти клянчати?
   Як приймати Святе Причастя? (Андрій)

   18.11.2004 [11:53] // ritual // UGCC News   Відповідь на Ваші запитання спробуємо знайти у самих текстах Божественної
   Літургії. На початку анафори, після “Символу віри”, священик закликає
   вірних: „Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення
   в мирі приносити". Отже, вже сам текст вимагає стояти на ногах, а не на колінах
   підчас виголосу слів Христа “Прийміть, їжте....” та “Пийте з неї всі...”. Перед
   св. Причастям священик звертається до вірних зі словами: „Зі страхом Божим і
   вірою приступіть!", отже вірні мають приступити до священика, який подає св.
   Причастя, а не священик має підходити до вірних. Після св. Причастя священик
   виголошує: „Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих ... Христових
   Таїн, достойно благодарім Господа". Отже, в самому цьому заклику є ствер­
   дження, що вірні прийняли св. Причастя стоячи (прості), а не навколішках. І так
   само, стоячи, мають дякувати Господу, бо ж стояння є виявом нашої віри у
   Христове Воскресіння, віри в те, що ми з'єднались з Живим, Воскреслим Христом.
   Наша старо­ винна іконографія зображує апостолів, як вони приступають на Тайній
   Вечері до Ісуса Христа і стоячи приймають св. Причастя.

   Також є і практичні причини, що промовляють на користь такого способу приймання
   св. Причастя. Дуже н
   • piotrzr Re: zwyczaje w cerkwi 24.03.05, 11:25
    Z tego co zrozumiałem jest to pytanie i odpowiedź zawarta na forum ukraińskiego
    sajta cerkiewnego.
    Generalnie rzecz biorąc odpowiadający jest za zachowaniem postawy stojącej w
    trakcie całej Słuzby Bożej czyli mszy przez wiernych i przyjmowanie Komunii św.
    w postawie stojącej /na wzór postawy apostołów na ikonie "ostaniej wieczerzy/.
    U nas /tj forum rzeszów/ pytanie takie pokazało sie w związku z obserwowanie
    zróznicowanych zachowań w cerkwiach Przemysla, Wrocławia i Warszawy.
    W kosciele "łacińsko- katolickim" obyczaje stania-klękania-siadania /w czasie
    róźnych częsci mszy /są zróźnicowane - nawet pomiędzy parafiami w tym samym
    mieście.
    Pozdrawiam
  • arges ciekawy link 19.04.05, 22:22
   www.kosciol.pl/article.php?story=20050221160502226&query=kij%25F3w
   Mam pytania do Ojca Diakona Piotra w związku z powyższym artykułem.

   Proszę wytłumaczyć mi znaczenie terminów: Obrzęd Typiczny, Horologion,
   Paraklis, riasa, skufia i sticharion.

   Na czym polegają cerkiewne postrzyżyny? Jak sugeruje nazwa, na przycinaniu
   włosów?

   Dlaczego ojcowie bazylianie w Przemyślu nie noszą żadnych nakryć głowy?
   Dlaczego ojcowie bazylianie w Przemyślu nie ubierają mitr, nawet w czasie
   wielkich świąt?

   Za odpowiedzi z góry dziękuję. Sława Isusu Chrystu!
   • piotrzr Re: ciekawy link 27.05.05, 16:55
    I tu żal aby wymarło :)))
  • upowiec remonty cerkwi 28.05.05, 21:57
   TVP Rzeszów, sobota, 28 maja 2005 godz. 19:34

   W ostatniej chwili

   "Bieszczadzkie i beskidzkie cerkwie coraz bardziej jednak odczuwają brzemię
   czasu. Na szczęście coraz częściej znajdują się ludzie, którzy chcą i potrafią
   je ratować.

   Tak stało się np. w Kotani w Beskidzie Niskim, tak dzieje się w Smolniku koło
   Lutowisk, w Bieszczadach. Remont rozpoczął się dosłownie w ostatniej chwili.
   Trzystuletnia bojkowska cerkiew - obecnie używana przez katolików - przechyliła
   się już bowiem o 30 centymetrów i groziła zawaleniem. Budynek podniesiono i
   oparto na nowej podmurówce. Teraz trwają prace związane z wymianą pokrycia
   dachu. Na nowy złoży się prawie 12 tysięcy gontów. Ludzie, którzy podjęli się
   remontu świątyni, na co dzień są zrzeszeni w działającym od dwóch lat
   Stowarzyszeniu "Bieszczadzkie Drewno". Skupia ono przetwórców tego surowca: od
   cieśli, stolarzy po rzeźbiarzy i konserwatorów mebli. Ich zdaniem drewno to
   szansa dla wielu mieszkańców Bieszczadów. Pieniądze na remont świątyni pochodzą
   ze składek parafian i sprzedaży kartek pocztowych upamiętniających między
   innymi słynny atak niedźwiedzia, który chciał dostać się do pszczelej barci
   ukrytej w szczelinach smolnickiej cerkwi."

   W naszym powiecie też kilka cerkwi jest w opłakanym stanie - przydałyby się
   remonty ...
   • piotrzr Re: remonty cerkwi 29.05.05, 10:12

    > "Bieszczadzkie i beskidzkie cerkwie coraz bardziej jednak odczuwają brzemię
    > czasu. Na szczęście coraz częściej znajdują się ludzie, którzy chcą i
    potrafią je ratować.

    Gdy czytam takie teksty - to krew mnie zalewa. "Brzemie czasu" - jakie brzemie
    czasu ?? POd Rymanowem jest wioseczka bałucianka - tam piekna XVII wieczna
    cerkiewka uzuwana była przez 50 lat jako kosciół kat. - kilka lat temu
    mieszkańcy wybudowali sobie nowy kosciółek - a cerkiewką porzycili jak zbędną
    dekorację. teraz niszczeje zaniedbana.
    A o cerkiewkach Roztocza , Lubaczowskiego, jarosławszczyzny czy np zakola
    Sanu / np opuszczona i niszczejąca cerkiew w Piątkowej??/
    W Wielkich Oczach w centrum miasteczka stoi na wpól zryjnowana unikatowa
    cerkiewka - unikatowa - bo np mury ma zbudowane z "pruskiego muru/ - tj
    dreniany szkielet ścian wypełniony ceglą. Przez 50 lat służyła jako magazyn GS-
    u - doprowadzona do ruiny stoi opuszczona. Jak ponury żart wygląda
    tablica "szlaku cerkiewnego" stojąca przy płocie i opiewająca zabytkowość
    obiektu. A popatrzec na inne piękne cerkwie podkarpackiego Roztocza, okolic
    Sieniawy nadsańskiej, Jarosławszczyzny - czarna rozpacz !!! Jadna jedyna
    cerkiewka w Radrużu prezentuje się jako tako :)

    To nie brzemię czasu - to ofiary zemsty i polskiego odwetu, pogardy dla
    pamiątek po Ukraińcach zamieszkujących Podkarpacie !!!
    • upowiec cerkiew w Kotowie, gmina Bircza 29.05.05, 11:16
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23313&w=17519021
     • piotrzr Łukawiec koło wielkich Oczów 29.05.05, 11:53
      W kotowie nie byłem- może kiedyś. A Łukawców np stoi piekna
      opuszczona,drewniana cerkiewka. Kiedyś spalona /w latach 80-tych/ została
      odbudowana - zarasta chwastami. Po odbudowie - zapomniano rozebrać walącą się
      szopę budowalńców żasmiecającą cerkwisko.
      Kawałek dalej stoi opuszczony, drewniany kościółek katolicki. Bo na górce
      piętrzy sie wielka bewtonowa kontrukcja nowej budowli sanktuarium MB
      ŁUKAWIECKIEJ. Tylko ten ekumenizm u Jej boku - leży :(
     • piotrzr Łukawiec koło Wielkich Oczów 29.05.05, 11:58
      W kotowie nie byłem- może kiedyś. A w Łukawcu np stoi piekna
      opuszczona,drewniana cerkiewka. Kiedyś spalona /w latach 80-tych/ została
      odbudowana - zarasta chwastami. Po odbudowie - zapomniano rozebrać walącą się
      szopę budowalńców żasmiecającą cerkwisko.
      Kawałek dalej stoi opuszczony, drewniany kościółek katolicki. Bo na górce
      piętrzy sie wielka bewtonowa kontrukcja nowej budowli sanktuarium MB
      ŁUKAWIECKIEJ. Tylko ten ekumenizm u Jej boku - leży :(
  • arges Ubór duchowieństwa obrządku wschodniego. 03.06.05, 17:01
   Szaty duchownych Kościoła Wschodniego rytu bizantyjskiego wywodzą sie z
   tradycji reprezentacyjnego stroju późnego antyku. Szaty te składają się na:
   -sticharion: prosta przewiązana paskiem tunika z długimi rękawami; kapłani i
   biskupi noszą wierzchnie okrycia: kapłani - felonion, czyli rodzaj luźnego
   płaszcza bez rękawów zaś biskupi zakładaja przypominający tunikę - sakkos.
   Częścią stroju liturgicznego będącego oznaką hierarchii są długie pasy tkaniny
   noszone na ramionach, a także wokół szyi - diakoński orarion, kapłański
   epitrachelion oraz biskupi omoforion. Uzupełnienie stroju kapłana i władyki
   stanowi epimanikia - ozdobne mankiety przytrzymujące rękawy sticharionu. Oznaką
   godności biskupiej w stroju pontyfikalnym jest epigonation, czyli czworokątny
   usztywniony fragment materiału zawieszony na pasku.

   CDN. (codzienny ubiór duchownych, ubiór mnichów oraz nakrycia głowy).

   • piotrzr Re: Ubór duchowieństwa obrządku wschodniego. 04.06.05, 09:21
    Prosilbym również uzupelnienie opisu o odmienny jak u "łacinników" odświętny
    strój odpowiednika łacińskich ministrantów - z tego co zuważyłem na Jordanie -
    ich szty są o wiele barwniejsze od prostych "komeżek" /no i wyjaśnienie czy są
    jakieś odmienności w liturgicznym ubiorze duchowieństwa "nizszego" typu
    subdiakoni i diakoni oraz świeckich diakow i psalmistów/
    Pozdro i czekam na cd :)
   • arges Cd: Ubór duchowieństwa obrządku wschodniego. 06.06.05, 15:41
    Pozaliturgiczny ubiór duchownych stanowi "podriasnyk", czyli długa tunika z
    wąskimi rękawami, zapinana pod szyją z lewej strony, przewiązana paskiem, co w
    uproszczeniu odpowiada rzymskokatolickiej sutannie.
    Ubiór "galowy" stanowi wkładana na "podriasnyk" szata wierzchnia - dla
    kapłanów w fromie obszernej tuniki z szerokiwi rękawami - "riasa", a dla
    biskupów i metropolitów w formie płaszcza.
    "Mandyas", inaczej "mantija" to nieliturgiczne okrycie wierzchnie mnichów i
    biskupów w formie peleryny zazwyczaj ciemnego koloru. "Mantija" biskupia bywa
    zdobiona naszywanymi w poprzek jedwabnymi taśmami będącymi symbolem strumienie
    nauki płynące z ust noszącego ten strój. Elementem symboliczno-ozdobnym są
    także kwadratowe naszywki umieszczone przy górnych i dolnych brzegach szaty, co
    symbolizuje naukę wypływającą z obu Testamentów. "Mandyasy można zobaczyć na
    stronie www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl w części poświęconej uroczystościom w
    Prałkowcach
  • upowiec szlak pątniczy im Jana Pawła II 07.06.05, 19:44
   miasta.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,2752676.html
   Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II został odnowiony

   Ma 23 km, łączy Przemyśl z Kalwarią Pacławską. Jego przejście zajmuje sześć-
   siedem godzin. - Szlak istnieje już od 15 lat. Został wytyczony dwa tygodnie po
   wizycie Jana Pawła II w Przemyślu. Na całej długości zostały zamontowane
   tablice, ale przez lata uległy zniszczeniu, szlak zarosły krzaki.
   Postanowiliśmy go odnowić. Ten rok jest wyjątkowy, w ten sposób upamiętniliśmy
   Ojca Świętego, oddaliśmy mu cześć - mówi Dariusz Hop, prezes oddziału
   przemyskiego PTTK. Urząd Miasta Przemyśla dał pieniądze na uporządkowanie
   szlaku i zafundował nowe tablice, a zamontował je Klub Górski "Karpaty".

   Szlak zaczyna się przy przemyskiej archikatedrze. Przy szkole katedralnej jest
   pierwsza z nowych tablic, kolejne są na wzniesieniu przy Bramie Fortecznej, na
   górze Wapienicy, górze Helicha, tzw. Cygańskiej Łące, górze Szybienicy, przy
   krzyżu i kapliczkach nad Gruszową, Huwnikach, a ostatnia na Kalwarii
   Pacławskiej. Na każdej z nich umieszczono cytaty z nauk papieskich. Mają one
   skłonić przemierzających szlak do przemyśleń i do wspomnienia Jana Pawła II.

   Każdego roku szlak przemierza wielu turystów i pielgrzymów, którzy zmierzają do
   Sanktuarium Maryjnego na Kalwarii Pacławskiej. A raz w roku przechodzą go
   pielgrzymi podczas Rajdu Pątniczego im. Jana Pawła II. Ostatnio mimo deszczu i
   błota przemierzyło go ponad sto osób.
  • Gość: koli Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.06.05, 09:05
   ekumenizm jest grzechem przeciw Bogu!
   • kotek5050 Re: Greckokatolickie zasady ekumenizmu 09.06.05, 13:44
    Co to prozelityzm?
    Mój bóg uznaje pojednanie, jakiś dziwny z niego bóg.
    • piotrzr Ekumenizm i prozelityzm 09.06.05, 15:41
     Pozwolę sobie zacytować z Wikipedii definicje ekumenizmu i prozelityzmu


     Ekumenizm
     Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
     Ekumenizm (z gr. oikumene), ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem
     ekumenicznym (przede wszystkim w kościołach protestanckich oraz Kościele
     Rzymskokatolickim).
     Ekumenizm jest również ostro krytykowany przez niektóre grupy tradycjonalistów,
     między innymi przez katolickie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.
     Dialog ekumeniczny
     Dialog katolicko-prawosławny
     Współczesny dialog ekumeniczny między cerkwią prawosławną a kościołem
     katolickim rozpoczął się w 1962, gdy przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego
     jako jedynej cerkwi prawosławnej brali udział jako obserwatorzy w I sesji
     Soboru Watykańskiego II. Jednak przełomowym rokiem w stosunkach prawosławno-
     katolickich był 1965, kiedy to patriarcha Konstantynopola Dymitr I i papież
     Paweł VI wycofali anatemy nałożone po schizmie w 1054. Wkrótce nastąpiły
     wzajemne wizyty i oficjalne rozpoczęcie dialogu teologicznego. Dialog ten
     jednak został przerwany w 1990 w związku z odradzaniem się Kościoła
     grekokatolickiego na terenach dawnego Związku Radzieckiego oraz oskarżaniem
     katolików przez Cerkiew rosyjską o prozelityzm. Strona katolicka wkrótce
     wyrzekła się prozelityzmu oraz uznała (w "Deklaracji z Balamand" w 1993), że
     uniatyzm nie stanowi drogi do jedności. Dialog jednak wydaje się trudny wskutek
     historycznych zaszłości oraz obaw strony prawosławnej o dominację.
     Prozelityzm
     Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
     Prozelityzm (gr. prosēlytos obcy, przybysz) - nawracanie innych na swoją wiarę.
     Pierwotnie, w Biblii, pojęcia tego używano w odniesieniu do poganina
     nawróconego na judaizm. Działalność misyjna i prozelityzm były jeszcze do
     niedawna pojęciami w zasadzie równoważnymi. Dopiero we współczesnym dialogu
     ekumenicznym, termin ten nabył negatywnego, na poły politycznego znaczenia w
     odniesieniu do działalności chrześcijan, mającej na celu pozyskanie wyznawców z
     innych wspólnot chrześcijańskich poprzez przekupstwo, zastraszenie czy
     zewnętrzny przymus.
     Problem prozelityzmu jest szczególnie często podnoszony przez chrześcijan
     prawosławnych - oskarżenia o prozelityzm padają zwłaszcza ze strony rosyjskiej
     cerkwi prawosławnej. Problem ten pojawia się również we wzajemnych relacjach
     innych wyznań.

     Koniec cytatu - pozwolę sobie powtórzyć : "Ekumenizm jest również ostro
     krytykowany przez niektóre grupy tradycjonalistów, między innymi przez
     katolickie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X."
     No cóż - widzę że zwolennicy tego bractwa i tzw mszy trydenckich na równie ze
     świadkami jehowy penetrują nieśmiało rora dyskusyjne :)

     Pozdrawiam

     • Gość: Zbychu Re: Ekumenizm i prozelityzm IP: 80.51.255.* 09.06.05, 16:22
      To, to ja wiem.Nie wiem tylko dlaczego ekumenizm jest grzechem.Pozwoliłem sobie
      napisać z przekory.Ponadto sądze, że jednak nazywanie innych wyznań, sektami
      lub pisanie z małej litery"JECHOWY"jest naduzyciem.Podobnie jak pisanie np.-
      papież- literą dużą.Lub taki kwiatek jak nazywanie JPII, WIELKI
      (sic).Albo"Maryja", mateńka, itd,itd,itd.
      To nie obraza uczuć religijnych, na co powołuja sie jacyś(tak, jacyś).Jak
      nazwać nazywanie ludzi innej religii(nie wiary!)np.odszczepieńcami,
      sekciarzami.Jak ocenić postawę katolików w stosunku do ludzi(czyt.dzieci
      jedynego Boga)do np.kochających inaczej, albo np.trzeźwych inaczej, albo
      np.jedzących inaczej itd,itd.Ktoś coś wie na ten temat?
      • piotrzr Re: Ekumenizm i prozelityzm 09.06.05, 19:18
       Gość portalu: Zbychu napisał(a):

       > To, to ja wiem.Nie wiem tylko dlaczego ekumenizm jest grzechem.Pozwoliłem
       sobie
       >
       > napisać z przekory.Ponadto sądze, że jednak nazywanie innych wyznań, sektami
       > lub pisanie z małej litery"JECHOWY"jest naduzyciem.Podobnie jak pisanie np.-
       > papież- literą dużą.Lub taki kwiatek jak nazywanie JPII, WIELKI
       > (sic).Albo"Maryja", mateńka, itd,itd,itd.       Czy zbychu = kotek 5050 ??/ Bo piotrzr nie rowna się diakon Piotr. Ten drugi
       Piotr intensywnie finaslizuje swoją pracę doktorska na KUL-u - w czym Szczęść
       Boże :))
       Natomiast małe czy duże litery mogą wynikac /jak w moim przypadku/ wyłacznie z
       pewnego niechlujstwa pisarskiego - ów Jehowa/za co przepraszam/
       Czy omawiany w tym wątku Kościół Greckokatolicki - popełnia te same błędy co
       Kosciół Katolicki ??? To rzeczywiście ciekawe pytanie.
       A w skrótach typu MB/ Matka Boża/, JPII czy okreslanie tego papieża mianem
       Wielki - ja nie widzę nic złego :)
       • piotrzr walka o cerkwie 11.06.05, 22:34
        orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/ASW-217
        Przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego arcybiskup
        Adam : Reprezentuję Łemkowszczyznę. Jest to ziemia wchodząca w skład
        Małopolski. Nasza diecezja jest większa i obejmuje także okręg Przemyśla.
        Jednak cały konflikt skupia się na Łemkowszczyźnie. Jeszcze przed II wojną
        światową, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Łemkowie
        przeszli do kościoła prawosławnego. Stało się to w 1926 r. Wynikało to z tego,
        że u Łemków zawsze istniała tradycja cerkwi prawosławnej. Chociaż byli w
        jurysdykcji kościoła greckokatolickiego, to zawsze czuli się prawosławni. Przed
        wojną mieliśmy 62 obiekty cerkiewne. Po 1947 r. doszło do tragedii. Wysiedlono
        ludzi, a cerkwie zostały opuszczone i zniszczone. Trzy cerkwie przejął kościół
        rzymskokatolicki. Trzy cerkwie pozostające w stanie ruin przejął kościół
        prawosławny, jako mienie własne. W innych miejscowościach, w których cerkwie
        prawosławne zostały rozebrane, albo w których cerkwi nie było, wierni wracający
        do cerkwi prawosławnej organizowali sobie życie religijne na łemkowszczyźnie.
        Przekazywano nam obiekty po kościele unickim. Powiedziano nam, żebyśmy brali
        to, co nam dają, gdyż niczego innego nie dostaniemy. Wtedy nie mieliśmy zgody
        na budowę cerkwi. Wszystkie cerkwie były w stanie ruiny. Obiekty stały
        opuszczone przez 10-12 lat. Nikt się nimi nie opiekował ani nie interesował.
        Mogą się państwo domyślić, w jakim stanie były te obiekty. Przejęliśmy obiekty
        będące w bardzo złym stanie. Trzeba je było odbudowywać. Często było tak, że
        łatwiej było wybudować nowy obiekt niż remontować stary. Takie to były czasy.
        Odbudowaliśmy te obiekty, a dzisiaj mamy problemy. Gdybyśmy ich nie odbudowali,
        to dzisiaj nie byłoby po nich nawet śladu, tak samo, jak po wielu innych
        obiektach. Przejęte wtedy obiekty użytkujemy od 45-47 lat. W tej chwili nie do
        pomyślenia dla ludzi jest to, że ktoś mógłby im te obiekty zabrać. Taka
        sytuacja powstała 47 lat temu. Naród podzielił się. Jedni poszli do kościoła, a
        inni do cerkwi prawosławnej. Zdarzył się taki incydent, że przyjechał ktoś z
        radia i w formie żartu powiedział, że obiekt zostanie zabrany. Chłop
        odpowiedział mu, że obiekt można zabrać po jego trupie. Powiedział też, że ma
        naostrzoną siekierę. Był to bardzo drastyczny obiekt. Nasi ojcowie budowali te
        obiekty, a my je odbudowaliśmy. W tych miejscach nie ma unitów. W chwili
        obecnej na Podkarpaciu, a konkretnie mówiąc w diecezji przemysko-nowosądeckiej
        sytuacja jest taka, że użytkujemy 34 obiekty, w tym 23 unickie. Natomiast
        kościół unicki ma na tym samym terenie 53 obiekty. Sieć tych obiektów jest
        znacznie gęstsza niż nasza. U nas często jest tak, że ludzie muszą dojeżdżać do
        cerkwi po kilkanaście kilometrów. Nasi wierni są rozproszeni. Tu są dwie, a tam
        trzy rodziny. Do cerkwi mają 12, a nawet 20 km. Ludzie muszą do cerkwi
        dojeżdżać. Nie da się tak zrobić, żeby budować cerkiew dla dwóch lub trzech
        rodzin. Jest to w pełni zrozumiałe. Podam państwu przykład dotyczący kaplicy na
        górze Jawor. Tą kaplicą zajęliśmy się w 1958 r. W 1957 r. podpisany został
        protokół zdawczo-odbiorczy. Kaplica była zrujnowana. Najpierw straż graniczna
        zrobiła sobie w tej kaplicy strażnicę, a później toaletę.
        Przejęliśmy ten obiekt bez dachu i podłogi. Był mocno zanieczyszczony. Ten
        obiekt odbudowaliśmy. Kolejnym przykładem może być cerkiew w Blichnarce, w
        której była stajnia. Górale trzymali tam bydło i owce. Po przejęciu obiektu
        musieliśmy najpierw wywieźć gnój. Mieszkańcy śmieli się, że prawosławni modlą
        się w stajni. Jednak nie zważaliśmy na nic. Oczyściliśmy ten obiekt,
        wyremontowaliśmy go, poświęciliśmy i modlimy się w nim. Tak samo było w
        Gładyszowie. Ksiądz Cierniak urządził sobie w cerkwi chlewnię. Były tam dwie
        cerkwie. Nową cerkiew unicką ksiądz przejął na kościół, a w starej kaplicy,
        pochodzącej chyba jeszcze sprzed czasu unii, urządził chlewnię. Przejęliśmy te
        obiekt. Tu także najpierw musieliśmy wywieźć gnój. Przez cały czas opiekujemy
        się przejętymi cerkwiami. Nie wiem, co by się stało, gdyby ktoś powiedział
        ludziom, że to nie są ich obiekty. Jeśli tak by się stało, to należałoby
        również zwrócić majątek połemkowski. Jeśli coś się zabiera, to należy oddać
        drugie. Przejęliśmy 3 cerkwie, a 3 przejął kościół rzymskokatolicki bez
        rekompensaty. Odbudowaliśmy cerkiew w Polanach. Była to duża cerkiew pounicka,
        którą nam przekazano bez więźby dachowej, gdyż na przełęczy dukielskiej toczyły
        się ciężkie boje. Kościół rzymskokatolicki zabrał nam ten obiekt bez
        najmniejszej rekompensaty. Mówi się, że na pochyłe drzewo nawet koza wejdzie.
        Tak właśnie jest z nami. Jeżeli nie wejdziemy w posiadanie tych obiektów, to
        stanie się wielka krzywda ludziom, którzy są oddanymi obywatelami. Ze swojej
        strony deklaruję, że wszędzie tam, gdzie będzie konieczność wpuszczenia braci
        grekokatolików, wyrazimy na to zgodę. Mam ze sobą dwa pisma. W pierwszym
        kościół katolicki obrządku bizantyjskiego zwraca się do mnie z prośbą o
        udostępnienie kaplicy do odprawienia nabożeństwa. W piśmie z dnia 19 lipca 2004
        r. wyraziłem na to zgodę. Takie nabożeństwo odbyło się. W dniu 21 kwietnia 2005
        r. wielebny ksiądz administrator parafii grekokatolickiej Jarosław Mazyra
        napisał do mnie: "Wielebny księże, kancelaria prawosławnego arcybiskupa
        przemyskiego i nowosądeckiego uprzejmie informuje, iż jego ekscelencja
        najprzewielebniejszy Adam, arcybiskup przemyski i nowosądecki, na podanie
        wielebnego księdza z dnia 16 kwietnia 2005 r. napisał - zezwalam na odprawianie
        nabożeństwa - wieczornych nieszporów - w dniu 1 maja 2005 r. w prawosławnej
        kaplicy na świętej górze Jawor. Proszę w tej sprawie porozumieć się z
        proboszczem parafii prawosławnej Wysowa, księdzem Władysławem Kaniuką, który
        otworzy wam kaplicę. Podpisano - Adam, w dniu 21 kwietnia 2005 r.". Widzą
        państwo, że nie ma z naszej strony złej woli. Udostępniamy nasze obiekty.
        Jednak nie można ich odebrać, gdyż doprowadziłoby to do tragedii. Raz jeszcze
        podkreślam, że kościół greckokatolicki ma na tym samym terenie ponad 50
        obiektów, przy mniejszej liczbie wiernych. My mamy tylko 34 obiekty.
        Przedstawiciel Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Jeremiasz :
        Chciałbym powiedzieć o dwóch innych aspektach tej sprawy. Sprawa nie jest nowa.
        Po raz pierwszy problem ten pojawił się w związku z pracami nadzwyczajnej
        komisji ustawodawczej, która przygotowywała ustawę o stosunku państwa do
        kościoła rzymskokatolickiego w 1989 r. W związku z pracami nad tą ustawą odbyło
        się spotkanie przedstawicieli reprezentujących w tym czasie kościół
        rzymskokatolicki oraz kościół prawosławny. Po stronie rzymskokatolickiej w
        spotkaniu tym uczestniczył ksiądz arcybiskup Jerzy Dąbrowski, który później
        zginął w wypadku, pan profesor Andrzej Stelmachowski - prezes
        Towarzystwa "Polonia" oraz mecenas Jacek Ambroziak. Pierwsza wersja ustawy o
        stosunku państwa do kościoła rzymskokatolickiego była sformułowana w taki
        sposób, iż groziła procesami sądowymi oraz możliwością podjęcia akcji
        przejmowania cerkwi prawosławnych nie tylko na terenie Polski
        południowowschodniej, ale także na terenie województwa białostockiego. Z tego
        powodu nasz kościół protestował wtedy przeciwko przyjęciu pierwszej wersji tej
        ustawy. W wyniku naszego protestu w dniu 8 maja 1989 r. odbyło się spotkanie
        wymienionych wcześniej przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego, którzy
        zostali oficjalnie upoważnieni przez kościół rzymskokatolicki do uczestniczenia
        w pracach komisji nadzwyczajnej, a także przedstawicieli naszego kościoła.
        Przedstawicielami kościoła prawosławnego byłem wtedy ja oraz obecny na sali
        poseł Eugeniusz Czykwin. Stanęliśmy wtedy na stanowisku, że należy uczynić
        wszystko, żeby w przyszłości uniknąć konfliktu. Zgłaszaliśm
        • piotrzr Re: walka o cerkwie 2 11.06.05, 22:35
         Zgłaszaliśmy pretensje w stosunku do wielu obiektów przejętych bez tytułu
         prawnego przez kościół rzymskokatolicki. Łącznie chodziło o ok. 150 takich
         obiektów, których w tej chwili nie będę wymieniał. Rozmawialiśmy także na temat
         23 cerkiew pounickich, przejętych przez nas na mocy odpowiednich aktów
         administracji państwowej. Wynikiem naszych rozmów było ustalenie, że
         zachowujemy status quo. Chodziło o to, żeby uniknąć konfliktów i prowadzić
         spokojne życie. Cały problem polega na tym, że to uzgodnienie zostało tylko
         częściowo sformułowane na piśmie w postaci uzupełnienia ustawy o stosunku
         państwa do kościoła rzymskokatolickiego, poprzez dodanie do ustawy wyrazów "za
         wyjątkiem innych kościołów i rolników indywidualnych". Chodzi o przepis
         mówiący, że zwrotowi podlegają również obiekty kościoła
         greckokatolickiego /unickiego/ za wyjątkiem obiektów pozostających we władaniu
         innych kościołów i rolników indywidualnych. Druga część uzgodnień brzmiała w
         ten sposób, że kościół prawosławny otrzymuje na własność pozostające w jego
         posiadaniu obiekty pounickie. Stało się tak, że kościół rzymskokatolicki
         skonsumował treść tego porozumienia. Kiedy przyszedł czas podjęcia rozmów na
         temat ustawy o stosunku państwa do kościoła prawosławnego, pojawiło się wiele
         kłopotów i problemów. Do tej pory strona prawosławna nie mogła wprowadzić w
         życie treści zawartego wtedy porozumienia. Chciałem państwu o tym przypomnieć.
         Decyzja, którą ma podjąć Komisja jest niezwykle istotna. Od 1596 r. w
         prawodawstwie polskim istnieją dwie wyraźne linie. Mam na myśli prawodawstwo
         odnotowane w volumina legum oraz w dekretach królewskich, konstytucjach
         sejmowych oraz różnych aktach dotyczących Korony oraz Wielkiego Księstwa
         Litewskiego. Jedna linia polega na negacji istnienia kościoła prawosławnego w
         Polsce. Ta linia pojawiła się szczególnie wyraźnie po wydaniu uniwersału w 1600
         r. przez króla Zygmunta III. Pierwszy taki akt pojawił się w dniu 12 grudnia
         1596 r. Król przenosił w tym akcie prawa i przywileje kościoła prawosławnego na
         kościół unicki.
         W 1600 r. król podjął w tej sprawie jednoznaczną decyzję. Są także dokumenty
         wydane przez Rzym oraz inne dokumenty wydane w XIX wieku. Można powiedzieć, że
         rozpoczęła się walka o każdy obiekt. Przybierała ona różne formy. Śladem tej
         walki jest decyzja Sejmu Głównego z 1607 r. W decyzji tej postanowiono, że
         obiekty religii greckiej będą przekazywane. Dokładny zapis dotyczy obiektów
         czystej wiary greckiej. Użyto takiego dość enigmatycznego określenia, gdyż
         unikano sformułowania mówiącego o kościele prawosławnym. To sformułowanie
         nawiązuje do konfederacji warszawskiej z 1573 r., do której wprowadzono później
         dodatek mówiący o tym, że majątki kościoła greckiego będą przekazywane ludziom
         tej wiary. Mamy wiele różnych dokumentów królewskich i sejmowych. Niektóre z
         nich uznają istnienie kościoła prawosławnego. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów z
         czasów króla Władysława IV. Inne dokumenty nie uznają kościoła prawosławnego.
         Szczególnie tragiczna w tym względzie była druga połowa XVII wieku. Sprawa
         została definitywnie zakończona po tragicznych wydarzeniach, które miały
         miejsce w latach 60., 70. i 80. XVIII wieku, na mocy decyzji Sejmu Wielkiego
         Czteroletniego. W dniu 21 maja 1792 r. Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję o
         kościele prawosławnym, w której przywracał kościołowi prawosławnemu prawo
         posiadania majątku oraz biskupów. Sytuacja prawna kościoła prawosławnego w
         latach 1918-1939 miała podstawy właśnie w tej decyzji Sejmu Wielkiego.
         Chciałbym zakończyć ten może nieco zbyt długi wywód historyczny. Dla kościoła
         prawosławnego, a także dla każdego obiektywnego historyka zajmującego się
         historią Polski decyzja Komisji wpisywać się będzie w jedną z dwóch linii
         prawnych, o których już mówiłem. Istotnym elementem jest to, że kościół
         prawosławny musi mieć jasną sytuację prawną i nie może negować swojego
         istnienia. W związku z tym musi szukać dróg prawnych, które pozwolą na obronę
         obecnego stanu posiadania. Kończąc moją wypowiedź chciałbym powiedzieć o
         jeszcze jednej sprawie. Chciałbym przypomnieć państwu sformułowanie użyte przez
         arcybiskupa Adama na początku swojej wypowiedzi. Być może sprawa ta umknęła
         państwa uwadze. W świadomości wielu członków kościoła grekokatolickiego
         istnieje nieprzerwana tradycja, która trwa od początku chrześcijaństwa na tych
         terenach do dnia dzisiejszego. Często zdarza się tak, że formalnie ludzie
         należą do kościoła grekokatolickiego, do jego różnych struktur i parafii.
         Wynika to z faktu, że często zdarzało się, iż ludzie nie mieli innej
         możliwości. Jednak uparcie zachowują oni obrządek wschodni. Ludzie często
         dawali temu wyraz swoją postawą w latach 20. i 40, poprzez świadome
         deklarowanie przynależności do kościoła prawosławnego.

         • upowiec przeczytałem z zainteresowaniem ! 12.06.05, 15:27
          Przeczytałem zarówno treści podane przez Ciebiej jak i dalszy ciąg dyskusji (w
          linku). Interesujący przykład traktowania cerkwi przez kapłana
          rzymskokatolickiego (mam nadzieję że był to odosobniony przypadek).
          Pozdrawiam !
          • piotrzr Re: przeczytałem z zainteresowaniem ! 12.06.05, 20:13
           Zapewne chodzi Ci o ten fragment :

           Tak samo było w Gładyszowie. Ksiądz Cierniak urządził sobie w cerkwi chlewnię.
           Były tam dwie cerkwie. Nową cerkiew unicką ksiądz przejął na kościół, a w
           starej kaplicy, pochodzącej chyba jeszcze sprzed czasu unii, urządził chlewnię.
           Przejęliśmy te obiekt. Tu także najpierw musieliśmy wywieźć gnój. Przez cały
           czas opiekujemy się przejętymi cerkwiami. Nie wiem, co by się stało, gdyby ktoś
           powiedział ludziom, że to nie są ich obiekty. Jeśli tak by się stało, to
           należałoby również zwrócić majątek połemkowski. Jeśli coś się zabiera, to
           należy oddać drugie. Przejęliśmy 3 cerkwie, a 3 przejął kościół
           rzymskokatolicki bez rekompensaty. Odbudowaliśmy cerkiew w Polanach. Była to
           duża cerkiew pounicka, którą nam przekazano bez więźby dachowej, gdyż na
           przełęczy dukielskiej toczyły się ciężkie boje. Kościół rzymskokatolicki zabrał
           nam ten obiekt bez najmniejszej rekompensaty. Mówi się, że na pochyłe drzewo
           nawet koza wejdzie. Tak właśnie jest z nami. Jeżeli nie wejdziemy w posiadanie
           tych obiektów, to stanie się wielka krzywda ludziom, którzy są oddanymi
           obywatelami."

           No - nie tylko tam tak postępowano z cerkwiami :(.Ale nie czas i pora
           na "rozdrapywanie.
           A link zawdzięczam księdu Diakonowi Piotrowi - kory był łaskaw wstąpić
           na "Grekokatolików w Rzeszowie"
           Pozdrawiam
           • arges Ubiór duchowieństwa wschodniego 23.06.05, 23:25
            W Kościele Wschodnim mnisi nie mający wyższych święceń zakonnych ( mała skima )
            noszą przewiązaną w pasie długą tunikę i luźny płaszcz bez rękawów. Pozostali
            mnisi ( wielka skima ) oprócz tuniki i płaszcza oblekają się w analabos, czyli
            kaptur z przyszytym długim pasem tkaniny zwisającym z przodu, sięgającym do
            kolan, gdzie często wyhaftowane są krzyże oraz narzędzia męki Jezusa.

            Uzupełnieniem stroju kapłanów są nakrycia głowy: biskupia mitra podczas
            liturgii, kler świecki i mnisi mają w zwyczaju nosić podczas liturgii i poza
            nią skuphos
            ( skufię ) oraz nieliturgiczną kamilawkę oraz kłobuk.

            Jeżeli chodzi o strój „służaszczych”, czyli odpowiednikowi łacińskich
            ministrantów, to ich strój nawiązuje w kolorystyce i ornamentyce do stroju
            kapłana służącego daną liturgię. W Cerkwi nigdy nie przybiera formy alby.
            Widziane przez Ciebie stroje „służaszczych” na przemyskim Jordanie zawsze są
            tak uroczyste i ozdobne, ponieważ Liturgia w Cerkwi zawsze musi być uroczysta.


            Postaram się dodać także linki, gdzie będą znajdowały się zdjęcia ukazujące
            kapłanów w poszczególnych częściach ubioru.

            W opracowanie postów o strojach duchowieństwa Kościoła Wschodnie bardzo pomogła
            mi pozycja: „Słownik terminologiczny sztuk pięknych z PWNu.
            • piotrzr Re: Ubiór duchowieństwa wschodniego 25.06.05, 09:05
             Dziękują serdecznie za ciekawą lekturę podję kilka ciekawych linków /bogato
             ilustrowanych/ na ten bardzo ciekawy temat. Bo mnie np zaintrygowalo już
             porównanie strojów liturgicznych Wschodu i Zachodu :)
             Już z pobieżnej lektury widać podobieństwa i różnice;
             A teraz linki :

             www.grohol.com/wiki/Sticharion
             www.crosslink.net/~hrycak/vestment.html
             www.byzantines.net/moreinfo/vestments.htm
             Pozdrawiam - szczerze mówiąc granie słowami "grekokatolicki, greckokatolicki,
             grecko-katolicki" - to tylko zabawa ortografią - a nie dotykanie istoty
             problemu :)
             Znalazłem na internecie przepiekne zdjęcia greckokatolickiego seminarium
             duchownego w Przemyślu /z tą piekną kamienną cerkiewką/ - skopiowałem ale link
             mi uciekł
             Pozdrawiam
  • arges Uroczysta Liturgia we Lwowie 27.06.05, 15:28
   www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases/article;1968/
   • arges Re: Uroczysta Liturgia we Lwowie 27.06.05, 21:05
    www.ugcc.org.ua/ukr/library/foto/liturhiya/
    Jeszcze podaję link do zdjęć z tej niebywałej uroczystości. :)
  • Gość: ziomeo link IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.06.05, 20:59
   www.grekat.stalwol.pl/
   • arges Tradycja 02.08.05, 20:53
    Niedawno byłem świadkiem bizantyjskiej Liturgii w bazyliańskiej cerkwi w Żółkwi
    na Ukrainie. Podczas rozdawania Sw. Pryczastija ludzie klęczeli, co mnie bardzo
    zdziwliło. Tylko ja i parę osób przyjęliśmy Eucharystię na stojąco. W
    trakcie "ogłoszeń parafialnych" dowiedziałem się, że po południu w cerkwi
    zostanie wystawiona monstrancja!!!
    Wydawało mi się, że nasza UCGK została już dawno "oczyszczona" z naleciałości
    łacińskich i możemy być dumni z naszej Tradycji. Jednak sytuacja jest bardzo
    skomplikowana i w zależności od miejscowości, a nawet parafii, wierni i kapłani
    różnie stosują się do postanowień konkretnych władz cerkiewnych.
    Przeglądając ukraińskie strony www, natknąłem się na internetową prezentację
    greckokatolickiej parafii w Żytomierzu na Ukrainie, gdzie w jednej z zakładek
    jest prezentowany krótki tekst, który wydaje się być godnym przeczytania.

    www.zt.ua/stbasil/rules.htm
    • piotrzr Re: Tradycja 03.08.05, 11:55
     Witam- ciekawie na temat więzi pomiędzy obrzędem greckim i łacińskim w
     międzywojennej Galicji pisał bł. ks. Emilian Kowcz - który wręcz zachęcał do
     przyjmowania elementów łacińskich i do rozwoju liturgi wschodniej.

     A brakowi rozwoju tej liturgi i jej skostnieniu - przypisywał cżęściową
     winę ...za odchodzenie wiernych do obrzędu łacińskiego.
     Myslę ,że tym podobnym sposobem myslenie poszli reformatorzy Soboru
     watykańskiego II reformując liturgię zachodu i wprowadzając do niej języki
     narodowe.
     Poniżej wybrane fragmenty w/w opracowania

     www.grekat.stalwol.pl/kowcz1_4.html
     Як глянемо кількадесять літ у минуле, то не хочеться вірити скільки то було
     крику на тему латинізації обряду при впроваджуванні маєвого богослуження. –
     Подібний крик, тільки трохи менший, счинився при впроваджуванні богослуження до
     Серця І. Хр. – Тепер, деякі, почали “латинщити” обряд, впроваджуючи Хресну
     Дорогу. Але тепер критики якось трохи зм’якли й кажуть: “Та він мусись то
     правити, бо в його парохії костел”. – Впрочім був це одинокий оборонний
     аріумент тих, що перші впроваджували маєві богослуження.
     І так, чоловік нагадує собі минуле, або слухає теперішнє й не знає, чи
     дивуватися, чи не дивуватися, чи сміятися, чи плакати.
     Застановімся вперед над цим клясичним аріументом: – “Я мушу правити, бо в
     костелі правлять”, – або “він мусить правити, бо в костелі правлять”. – Що це
     значить? То значить:
     1-о. Що костел, це є лат. обряд, винайшов щось такого й дає нашому чоловікові,
     що цей, мимо прив’язання до свого обряду й мимо національного антаіонізму,
     мусить до нього йти. – Так воно йому по серці й до смаку.
     2-о. Консеквентно, що в цьому лат. обряді є якісь такі люди, які задумуються
     над людськими уподобаннями, витворюють щось такого, що до тих уподбань
     підходить, це дають вірним, вони їх тим притягають до себе та в цей спосіб
     ширять божу слав
  • arges Zmainy w UCGK 10.08.05, 21:29
   Jak podaje portal internetowy Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, kardynał
   Lubomyr ( Huzar ), arcybiskup większy Lwowa, a w naszych modlitwach patriarcha,
   przenosi swą siedzibę do matki grodów ruskich, do stołecznego Kijowa.
   Jednocześnie ulega zmianie tytuł, jaki ma od 21 sierpnia 2005 roku nosić
   Błażennyj, z większego arcybiskupa lwowskiego na większego arcybiskupa kijowsko-
   halickiego ( z ukr. „Верховний Архієпископ Києво-Галицький” ). Decyzje te
   uwarunkowane są prawem kanonicznym Kościołów Wschodnich oraz dojrzewaniem
   duchowym i struktur UCGK, która oczekuje na podniesienie jej zwierzchnika do
   rangi patriarchy.

   www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases/article;2121/
   Wyżej wspomniane zmiany znalazły poruszenie i negatywne nastawienie w Cerkwi
   Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego mającej swe struktury na terenie
   Ukrainy. www.risu.org.ua/ukr/news/article;6768/
   Cerkiew Prawosławna MP zarzuca UCGK niszczenie dialogu katolicko -
   prawosławnego. www.risu.org.ua/ukr/news/article;6817/

   Ze zmian w UCGK bardzo się cieszę. Cerkiew Prawosławna MP do dziś nie może
   zrozumieć, że Katolickie Kościoły Wschodnie są wspólnotami "sui iuris", nadal
   wywleka zaszłości historyczne z okresu następującego po Unii Brzeskiej oraz
   pragnie utrzymać swą pozycją we "władzy" nad prawosławnymi ziem ruskich.
   Widocznie obawia się konsekwencji dobrych stosunków, jakie łączą UCGK z Cerkwią
   Prawosławną KP, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, że Ukraińcy mogliby
   wybierać swą przynależność religijną spośród bizantyjskiej tradycji
   pielęgnowanej przez UCGK oraz Cerkiew Prawosławną niepodporządkowaną Moskwie.
   • Gość: z Re: Zmainy w UCGK IP: 80.51.255.* 11.08.05, 03:06
    "wybierać przynależność religijną"Ale q.....a pięknie.Czy boga można też wybrać?
    • arges Re: Zmainy w UCGK 11.08.05, 09:48
     "q...a" chyba mniej pięknie! Tak można wybrac Boga i boga spośród niekończącej
     się listy: Jahwe, Swarożyc, Mitra, waluta, samochód itd. :D
  • tyrawa metropolita kijowski Hiob Borecki z Birczy 11.08.05, 10:08
   www.encyclopediaofukraine.com/pages/B/O/BoretskyYov.htm
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23313&w=16843385&a=24461989
  • tyrawa biskup Julian Gbur z Brzeżawy w gminie Bircza 11.08.05, 10:13
   www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgbur.html
   • Gość: z Re: biskup Julian Gbur z Brzeżawy w gminie Bircza IP: 80.51.255.* 11.08.05, 11:00
    Nie czytałem!Nie chcę pieprzenia w koło macieju.Pytam, czy jest jeden bóg, czy kilku?
    • arges Ilu jest bogów? 11.08.05, 12:03
     2Mojżeszowa 20,3 "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie".

     Ten cytat ze Starego Testamentu mógłby sugerować, że oprócz Trójjednego Boga
     Jahwe istnieją inni bogowie, co ja rozumiem jako złe duchy, siły nieczyste
     skłaniające ludzi do oddawania im czci i służenia złu.

     Jeżeli chcesz profesjonalnej odpowiedzi, to zapytaj się teologa, przecież w
     Polsce jest tylu księży albo wejdż na www.mateusz.pl/ i poszperaj tam
     albo zapytaj się drogą elektroniczną osobę duchowną.


    • darino czy skrót "z" pochodzi od "Zbychu", Zbychu ? 12.08.05, 01:08

     • piotrzr Bóg jest jeden :) 12.08.05, 15:08
      Przynajmniej w religiach monoteistycznych - chociaż i w
      wyznaniach "wielobożych" można się chyba też dopatrzeć Kogoś Naczelnego i
      Wszechmocnego :) A jeden Bóg ....
      To Bóg chrześcijaństwa /katolicyźmie, prawosławiu.../, judaizmu,mahometan,
      itd,itd
      Tak jak w Chrześcijaństwie - a katolicyźmie w szczególności jest czczona JEDNA
      MATKA BOŻA i jeden Krzyż /choć w różnych wizerunkach/, tysiące świętych i
      błogosławionych.
      A faktem jest że przydałby się nam tu na dyskusji Wielebny Ksiądz - bo zdaje
      się jest zapotrzebowanie na wiedzę :)))
      • piotrzr wejście na pytania... 12.08.05, 15:10
       A z pewnością warto wejść na "PYTANIA O WIARĘ" - tam fachowcy dość ciekawie
       odpowiadają i w miarę kompletnie :
       www.mateusz.pl/pow/
       Pozdr.
  • arges koncert muzyki cerkiewnej - modlitwa 14.08.05, 15:08
   W ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśni Naszych
   Korzeni", który odbędzie się w Jarosławiu w dniach od 21 do 28 sierpnia,
   wystąpią między innymi:
   - w greckokatolickiej cerkwi konkatedralnej ( oczywiście w Jarosławiu ) 21
   sierpnia ( niedziela ) o godzinie 20.00 Ojcowie Studyci z Uniowa na Ukrainie i
   Majsternia Pisni ze Lwowa, którzy wykonają Nieszpory - Weczirnię na wigilię
   święta Zaśnięcia Bogurodzicy. Modlitwie tej będzie przewodniczyć Metrpolita
   przemysko - warszawski kyr Iwan ( Martyniak ),
   - w czwartek 25 sierpnia w jarosławskiej kolegiacie o godzinie 20.00 wystąpią
   dwa zespoły: chór "Byzantion" z Rumunii oraz Likurgos Angelopulos z Grecji
   wykonujące także muzykę liturgiczną.

   Informacje z serwisu www.jaroslaw.pl/index.php
   • arges Koncert w jarosławiskiej cerkwi. 23.08.05, 17:26
    Koncert, a właściwie modlitwa - Nieszpory były naprawdę warte posłuchania. W
    skład zespołu "Majsternia Pisni" wchodziło trzech studytów i cztery kobiety, a
    afisz sugerował, że wystąpią dwa oddzielne zespoły śpiewacze. Nieszporom
    przewodniczył jarosławski proboszcz, a nie Władyka, który swym słowem rozpoczął
    festiwal. W cerkwi panował niesamowity nastrój - zapalone świece, zgaszone
    światła, zapach kadzidła... Na dodatek publika dopisała, co stanowi odwrotną
    sytuację, kiedy w Przemyślu sa organizowane koncerty muzyki cerkiewnej, to
    przychodzą głównie parafianie.
  • arges ciekawy link 18.08.05, 13:04
   www.jczerski.wsd.opole.pl/
   Dla zachęty, aby wejść na powyższą stronę:

   "Liturgia jako dramat

   Nabożeństwa w Kościele bizantyjskim, zwłaszcza liturgia eucharystyczna,
   nieszpory, jutrznia, mają charakter dramatu, misterium, który przedstawia i
   uobecnia historię zbawienia oraz dzieło zbawcze Chrystusa. Liturgia, to
   misterium, które rozgrywa się na scenie świątyni. Liturgia bizantyńska jest
   zbudowana na zasadzie antycznego dramatu greckiego. Jest to dramat dialogowany.
   W dramacie biorą udział jako aktorzy:

   kapłan celebrujący liturgię;

   diakon jako posłaniec (anioł), herold;

   chór (gr. χόρος).

   Akcji dramatu przewodniczy kapłan. Kapłanowi z reguły asystuje diakon oraz
   chór. Lud stanowi widownię. Ruchoma bariera, dzieląca sanktuarium
   (prezbiterium) od ludu, wyraża różne stopnie dostępu do świata
   nadprzyrodzonego, duchowego. Wewnątrz sanktuarium jest miejsce dla kapłana.
   Pomiędzy sanktuarium a nawą występuje diakon jako posłaniec, która ogłasza
   wiernym, co się dzieje i kieruje całą akcją liturgiczną. Diakon intonuje
   dialog, prowadzi modlitwę zgromadzenia i reguluje postawę wiernych.

   Lud zasadniczo nie bierze czynnego udziału w akcji liturgicznej. Lud
   kontempluje..."
   • piotrzr Re: ciekawy link 18.08.05, 13:38
    Rzeczywiście - i ten link prowadzi do ciekawej strony - zwłaszCZA tematy
    wykładów prezentują się ciekawie.
    A co do tematu muzyki w jarosławiu - po raz kolejny /po festiwalu Galicja i
    Japończykach/ okazuje sie że ciekawe imprezy nie są mozliwe do przeprowadzenia
    w Przemyślu.Zastanawiam sie czy to marazm, czy "zły klimat" tego miasta to
    powoduje ?
  • darino uroczystości w Uniowie 20.08.05, 14:57
   "Dziś w Uniowie na Ukrainie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci braci
   Szeptyckich - Andrzeja - metropolity lwowskiego i Klemensa - archimandryty
   zakonu Studytów. Tablicę ufundował polski minister spraw zagranicznych - Adam
   Daniel Rotfeld, który sam był jednym z dzieci przygarniętych przez zakonników.
   Klasztorną bramę i wyłożony kamieniami dziedziniec Adam Rotfeld po raz pierwszy
   zobaczył w grudniu 1941 roku. Tu schronił się tak jak kilkunastu jego
   rówieśników z Uniowa i okolicznych wsi przed okrucieństwem wojny. Być może
   przeżył ją tylko dzięki zakonnikom ze Zgromadzenia Studytów. Najstarsi
   mieszkańcy Uniowa nie mają wątpliwości, że ocalenie dzieci, którym po apelu
   metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego pomogły greckokatolickie zakony,
   to znak Boskiej Opatrzności.
   Adam Rotfeld, który na czas pobytu w klasztorze stał się Danielem Czerwińskim -
   nie ma wątpliwości, że Uniów to miejsce szczególne w jego życiu. Dlatego ciągle
   tu wraca.
   Gośćmi honorowymi uroczystości byli lwowscy metropolici obu obrządków -
   kardynałowie Lubomyr Huzar i Marian Jaworski. Obaj podkreślali znaczenie
   postawy Braci Szeptyckich, nie tylko dla ocalonych dzieci, ale też dla
   umacniania wiary w dobro ponad wszystko. W uroczystościach odsłonięcia tablicy
   wzięło udział kilkaset osób z Polski i Ukrainy. Wydarzenie relacjonowały
   wszystkie ukraińskie kanały telewizyjne."
   tvp.pl/400,20050819237510.strona
   • darino rozmowa z A. Rotfeldem 06.09.05, 08:37
    serwisy.gazeta.pl/df/1,34467,2901266.html
  • darino protesty przeciwko przenosinom 21.08.05, 10:42
   Setki milicjantów ochraniają kijowską uroczystość przeniesienia w niedzielę
   rano siedziby zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (unickiego)
   ze Lwowa do Kijowa.
   Obok budowanej dopiero katedry, przy której odbywa się ceremonia, zebrali się
   przeciwnicy przeniesienia centrum grekokatolicyzmu. Wierni i duchowni
   Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego
   wykrzykują: "Katolicy do Polski", "Zdrajcy", nie wpuszczając ludzi na teren
   świątyni.
   Liczący ponad tysiąc ludzi tłum zachowuje się agresywnie. Korespondent PAP
   widział, jak tłum szarpał dwie katolickie zakonnice, nie pozwalając im wejść na
   uroczystość.
   wiadomosci.onet.pl/1151294,12,item.html
  • arges Cerkiew Mądrości Bożej w Istambule 04.09.05, 12:37
   www.hagiasophiablog.com/
   Nie wiem, co myśleć o tym pomyśle...
   • Gość: zofia Re: Cerkiew Mądrości Bożej w Istambule IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.05, 21:09
    www.kosciol.pl/article.php/2005090700430395
  • arges Ikony... 11.09.05, 16:02
   Ukraińskie ikony od XI do XVI stulecia - galeria, historia, opisy.

   www.ugcc.org.ua/Gallery/MainHall.html
  • arges Ukraińsko - polskie dożynki w Chotyńcu. 27.09.05, 10:40
   www.ugcc.org.ua/ukr/news/article;2330/
   • arges Przekład Bibli Ostrogskiej 29.09.05, 12:14
    Po trzydziestu latach żmudnej pracy udało się przełożyć Biblię Ostrogską na
    współczesny język ukriański, czego dokonał greckokatolicki mnich studycki -
    ojciec Rafajił Turkonjak.

    www.ugcc.org.ua/ukr/news/article;2334/
    www.rr.lviv.ua/albom.php?type=1&item=705
    www.wolanie.kioskonline.pl/przekladbiblii.htm
    monika.univ.gda.pl/~literat/grafika/bibli2.htm
    Coś o Ostrogu: www.bezuprzedzen.pl/polska/ostrog.html


    • darino Re: Przekład Bibli Ostrogskiej 29.09.05, 14:08
     Jestem zupełnym laikiem, dlatego moje pytanie może wydać się śmieszne - czy nie
     lepiej tłumaczyć ze starszego wydania greckiego ?
     Przecież z każdym tłumaczeniem pojawiają się błędy, które mogą się kumulować
     przy tłumaczeniu na kolejne języki ?
     • arges Władyką może zostać wdowiec... 30.09.05, 11:04
      www.ugcc.org.ua/ukr/question/right/article;2278/
      • Gość: darino Re: Władyką może zostać wdowiec ? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.09.05, 12:49
       No nie wiem - jest tam warunek, że nie może być "odrużony", a wdowiec przecież
       był :)))
       • Gość: diakon Piotr UKGK Re: Władyką może zostać wdowiec ? IP: *.lublin.cvx.ppp.tpnet.pl 05.10.05, 02:11
        Oryginalny łaciński tekst przepisu brzmi, o ile pamiętam, "matrimonii vinculo
        non ligatus", tj. "nie związany węzłem małżeńskim" - a nie "coelebs", czyli
        kawaler. Nie związany to zarówno ten, kto nigdy się nie żenił, jak też i wdowiec
        (a także osoba, której małżeństwo sąd kościelny uznał za nieważne - jurydycznie
        jest to "kawaler", ale de facto, hm, troche z odzysku; nb. takich raczej na
        biskupów nie biorą, bo w ogóle przy rozpatrywaniu kandydatur na biskupstwa
        odrzuca się kapłanów mających "haki w życiorysie").
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka