Dodaj do ulubionych

maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej

12.01.05, 21:14
Nie rości sobie żadnych pretensji. Ot, stworzony trochę dla zabawki w ciągu jednego dnia.
O ile dobrze pamiętam, to głównie na podstawie pracy O. Balzera "Przewód sądowy polski w zarysie", choć nie tylko.
Teraz jest już co prawda słownik Sondela (dla prawników i historyków), ale i ten tutaj może się tam komuś przyda. Mały, ale za darmo :-)
Obserwuj wątek
  • kocibrzuch A 12.01.05, 21:15
   abintestatus – zmarły bez testamentu
   abiuratum – świadectwo dane pod przysięgą
   abrenuntiata uxor – która się zrzekła majątku męża
   abrenuntio – wyrzec się, pozbyć
   absque omni iuris strepitu – bez konsekwencji sądowej
   accisa – czopowe
   accommodare – pożyczać
   acquisitio – wygranie procesu przez powoda
   acticatio – zapisanie aktu do ksiąg
   actor – powód (żałobnik); inaczej quaerulator, pars actorea, quaerulans
   actuarius – pisarz sądowy
   ad campum – sądy podkomorskie (graniczne) odbywały się na terenie spornym, stąd takie określenie miejsca stawienia się
   adcitatio – przypozew, pozew dodatkowy; w wypadku zmiany którejś ze stron, króla lub sędziego oraz dla uwiadomienia strony nieobecnej o nowym terminie
   adulterinus – fałszywy
   affines – powinowaci
   affinitas – powinowactwo; było przeszkodą małżeństwa wedle prawa kościelnego i świeckiego
   alienatio – pozbycie oddalenie, przeniesienie umowne prawa z jednej osoby na drugą (zamiana, przedaż, darowizna, spółka, najem)
   allophylus – cudzoziemiec
   angaria – powinności (poczta, podwody, szarwarki)
   apodixa – wypis z ksiąg
   apprehensio – uwięzienie, zatrzymanie
   arenda – dzierżawa
   arrha (pecunia principalis) – zadatek
   asscendentes – krewni wstępni
   astrictus – natężony; ścisły; związany, podległy
   attinentiae (pertinentiae) – przynależności, zarówno ruchome, jak nieruchome
   auctoramentum – potwierdzenie
  • kocibrzuch B-C 12.01.05, 21:15
   bannum – zapowiedź małżeństwa z ambony
   bissextilis annus – rok przestępny
   bona in perlucris possessea – dobra w przezyskach dzierżone, dobra oddane w zastaw skutkiem egzekucji

   C
   calumnia – potwarz
   camerarius – komornik
   canon – czynsz roczny z nieruchomości oddanej do użytku
   capilaturia – postrzyżyny
   capitaneus – starosta
   casus fortuitus – przypadek nieprzejrzany, wypadek losowy
   causae hereditariae
   causae personales vel simplices, fundum non tangentes
   causae petitoriae
   causae possessoriae
   causae reales fundum tangentes – sprawy rzeczowe gruntu dotyczące
   circumferentiae – części albo działy leżące obok
   citatio – pozew (pisemny)
   citatio curialis (in curia) – rok nadworny
   citatio vitiosa (inordinata) – pozew nierządny
   citationis deportatio – zniesienie pozwu, jeśli np. zostałyby przy egzekucji wyroku naruszone dobra innych osób
   citationis melioratio – wydanie nowego, poprawnego pozwu
   cognatio regalis – pokrewieństwo sztuczne
   cognatus – krewny po kądzieli
   collaterales – krewni linii bocznej
   collaterales – sąsiedzi
   collusio – tajemne porozumienie w celach oszustwa
   comes – towarzysz książęcy, wójt wyższego prawa, hrabia
   competentia annorum – dojrzałość
   complex – pomocnik, współwinny
   concitatio – przypowiast
   condescensio – zjazd sądu na miejsce sporu
   condictamen – pojednanie
   condictator – jednacz, rozjemca
   consul – rajca miejski
   consummo 1 – dokonać, dopełnić
   contributio – składka, danina, pobór, podatek
   controversia – piśmienne streszczenie wywodów, dostarczone przez stronę
   contumacia – niestanie strony, zaoczność
   contumaciter – zaocznie
   contumax – krnąbrny, nieposłuszny; winny niestawienia się na rozprawę sądową
   contumelia – obelga
   copula carnalis – pokładziny
   crida – ogłoszenie upadłości
   crimen – culpa, delictum, excessus
  • kocibrzuch D-G 12.01.05, 21:16
   damnum (terrestre) – umowna kara, ustalona wcześniej, za niedotrzymanie terminu zwrotu długu; et totidem damni – szkoda wynosiła drugie tyle, ile suma główna
   dapifer – stolnik
   de [omnibus] bonis tuis [mobilibus et] immobilibus ubilibet in Regno habitis et possessis – oznaczenie przedmiotu odpowiedzialności procesowej, skierowane względem posesjonata; ~habitis et habendis – jeżeli powód chciał podciągnąć pod egzekucję także ewentualną przyszłą własność pozwanego; względem imposesjonata: de persona tua; gdy powód nie był pewien: si es possessionatus, de bonis tuis mobilibus et immobilibus, ubilibet in Regno habitis et possessis, uti possessionato; sin minus, de persona tua, uti impossessionato
   decollatio (truncatio capitis) – ścięcie
   denegatio intromissionis – wzbronienie intromisji (pierwszego stopnia, wystarczało słowne)
   descendentes – krewni zstępni
   desponsatio – zaręczyny
   diffamatio – osławienie
   diffugium iuris – wybieg prawny
   dilatio ad annos – odkład do lat, przesunięcie rozprawy do osiągnięcia dojrzałości
   disbrigatio – pojednanie
   discretionis annus – pełnoletniość
   dispositio – rozporządzenie
   documenta – instrumenta, munimenta, litterae
   dostagium – fant, zastaw, zakład
   dotalitium – wiano; d. reformare – wywianować

   E
   elocutio – wynagrodzenie, zadośćuczynienie
   evasio – zwolnienie od skargi
   evictor – zachodźca
   exfideiubere – uwolnić od zastawu, wyręczyć
   exhibeo – wystawić na widok, okazywać
   expedit – jest przydatnym
   expeditio generalis – pospolite ruszenie
   expropriatio – wywłaszczenie
   expurgatores (com~) – świadkowie przysięgi
   extenuatio – płacenie długu ratami z dochodów

   F
   feria – dzień powszedni tygodnia, np. feria tertia post festum S. Bartholomaei – wtorek po św. Bartłomieju
   fideiussio – poręczenie, rękojmia
   fiscalia – podatki, opłaty
   fiscalis – należący do skarbu
   fiscus – kosz; kasa państwowa, skarb

   G
   gagium – vadium
   generalitas – powszechność, ogół; pro g. – dla dobra ogółu, ojczyzny, społeczeństwa
   generosus – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie urzędników ziemskich
   homo desertus (sterilis) – bezdzietny
  • kocibrzuch I-L 12.01.05, 21:17
   illustris – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie rodzin książęcych
   impignoratio – zastawienie
   incapacitas cuiusvis functionis – utrata zdolności piastowania urzędów
   incensio luminis – pora zapalenia świateł, po zachodzie słońca
   indemnis – bez szkody
   indundatio aquae – zalewek, prawo spuszczania wody ze stawów na grunt sąsiada
   innotescentia – osobny pozew, wydany przez egzekwenta do opornego egzekuta, by stawił się w oznaczonym terminie przed starostą; 1) innotescentia pro interponendis vadiis triplicatis, 2) innotescentia pro decernendis vadiis triplicatis
   innotescimus – nakaz sędziego do pozwanego (jeżeli w tytule wymieniona jest jakakolwiek inna niż król osoba)
   inpraescriptibilis – nie podlegający prawu dawności
   integer – nieuszkodzony, pierwotny, zupełny; nie zepsuty; integrum est – jest dozwolone, słuszne, prawne; in integrum – na nowo, całkowicie, w pełni
   intercedo – zastępować kogoś, występować w czyimś imieniu, spełniać czyjąś funkcję
   interrogatoria – protokół śledztwa
   intromissio – wwiązanie
   intromittendum in bona – wwiedzenie w posiadanie
   iudicialiter (sis) responsurus – wezwanie pozwanego do sądowej odpowiedzialności
   iudicialiter attentaturus – egzekut ma się stawić
   iudicialiter satisfacturus – wezwanie do zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem
   iudicida – sędzic
   iuramentum proprium – przysięga własna (w odróżnieniu od przysięgi ze świadkami – iuramentum partis cum testibus)
   iuramentum remittere ad districtum – przysięgi nie składano przed trybunałem czy sądem nadwornym, lecz odsyłano ją wówczas do właściwego sądu ziemskiego lub grodzkiego
   iuribus aliarum personarum nihil ibidem nocendo – klauzula, że powód nie chce naruszać praw innych osób na dobrach pozwanego
   ius aggratiandi – prawo łaski
   ius albinagii – prawo kaduka
   ius communicativum – prawo posiadania służące żonie po śmierci męża
   ius emphitheuticum – prawo lenne
   ius melleficatorum – prawo bartne, obelne
   ius obligatorium – prawo zastawne
   ius provinciale – prawo ziemskie
   ius proximitatis – prawo bliższości
   ius retractius – prawo retraktu, skupu
   iuxta – blisko, obok, wedle

   L
   laboriosus – w odniesieniu do włościan
   lictor (tortor, suspensor) – kat
   limitatio – odłożenie sprawy ze względu na sam sąd
   linea directa – o krewnych w linii prostej
   litem contestari nequeunt – o osobach niezdolnych do prowadzenia procesu osobiście
   litis consortes – uczestnicy sporu
   litis consortium – uczestnictwo w sporze
   littera manca – błąd literowy
   littera reformatoria – list wienny, wzdowny
   litterae diffidatoriae – list wyrażający nieufność, ujawniający złą wolę drugiej strony
   litterae emunitatis – list żelazny
   litterae executorales – listy egzekucyjne królewskie: 1) nakazujący staroście wykonanie wyroku nawet przemocą, 2) uniwersał do szlachty całego powiatu, aby na żądanie starosty udzieliła mu pomocy (manu forti et armata; inequitatio)
   litterae moratoriae (salvi conductus) – moratorium
   litterae significatoriae – list otworzysty starosty, mający być doręczony egzekutowi, zawierający treść dekretu
   locatio – posada gruntowa, nazwa obejmuje rozliczne stosunki dzierżenia ziemi
   locator – posadźca
   locum standi in iudicio non habent – o nie mogących dochodzić swego prawa w sądzie
   lucrum – zysk; pojęcie to obejmuje przyznane powodowi wyrokiem roszczenia (główne i dodatkowe), czyli to wszystko, co powód w sprawie zyskuje
  • kocibrzuch M-P 12.01.05, 21:18
   magnificus – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie urzędników senatorskich
   maiorennitas (discretio annorum) – lata sprawne, roztropne, wiek niedojrzały, do 24 lat
   mandamus – nakaz sędziego do pozwanego (jeżeli w tytule jest wymieniona osoba króla)
   manumissio – puszczenie na wolność
   manus fidelis (depositum) – pokład
   maxillatio – spoliczkowanie
   medietas – połowa, środek; równy podział
   memoriale – pamiętne, tresczne, opłata na rzecz sądu składana przez stronę wygrywającą
   ministerialis – woźny
   minorennis – małoletni
   minorennitas – nieletność, do 12 lat dziewczęta i chłopcy (XIV – pocz. XV w.) lub do 14 i 15 lat chłopcy (XV – poł. XVII)
   moderamen inculpatae tutelae – przekroczenie granic obrony
   mortificare – umorzyć sprawę
   mortuarium – puścizna, spadek
   munimen – przyłożenie pieczęci
   mutilatio (truncatio) – obcięcie członka, ochromienie
   mutuum – pożyczka

   N
   necessitas molendi – przymus mlewa
   negotium accessorium – sprawa uboczna, akcesorja
   negotium principale – sprawa główna
   nobilis – w odniesieniu do szlachty, jako stopień najniższy

   O
   obligo – zastawić
   obmortuarium – dziedzina bez spadkobiercy

   P
   palatinatus – województwo, kasztelania
   peculatus 4 – kradzież skarbu publicznego
   pedagium – kopytkowe
   percepta – dochód
   percipio – pobierać, ściągać (podatki, daniny, długi)
   perfidus – w odniesieniu do żydów
   periurus – krzywoprzysiężca
   perrogatio – forma pokory przez podanie sobie rąk
   pignoratio – ciąża, egzekucja na ruchomościach
   pincerna – cześnik (wcześniej też podczaszy)
   poena pepli reginalis – ruszczyca, dodatkowa kara pieniężna za zabicie kobiety
   possessor – dzierżawca
   post fusum (cognati) – po kądzieli
   post gladium (agnati) – po mieczu
   praescriptio (diuturnitas, antiquitas) – dawność
   praetextus 4 – ozdoba, chluba; pozór
   privatio activitatis – pozbawienie możliwości piastowania urzędów i udziału w życiu publicznym
   pro capite – główszczyzna
   proclamationes – zapowiedzi
   procuratio – urząd; magna p. – wielkorząd
   procuratores mercenarii – płatni zastępcy
   procuratorium – pełnomocnictwo
   propinqui (proximi) – bliżsi krewni, także: amici
   propositio (propositum) – skarga, pretensja jednej strony do drugiej
   protestatio (manifestatio) – oświadczenie pisemne, stwierdzające jakiś fakt, na który w przyszłym procesie zamierza się ktoś powołać
   prothoconsul – burmistrz
   providus (famatus, famosus, honestus) – w odniesieniu do mieszczan
  • kocibrzuch Q-S 12.01.05, 21:18
   quaestiones facti – sprawy uczynkowe
   quaestiones iuris – sprawy prawne (o nieruchomości)
   quaestiones status – sprawy o stan
   quarentana – Wielki Post
   qui te adcitat ad paratam citationem primam – formuła przypozwu
   quod sibi contra te pensat ad […] marcas – formuła taksy; vel prout ius decernet – jeśli oznaczenie ostatecznej wysokości taksy pozostawiał powód sądowi

   R
   rebellis in iure – skazany, który na astycji nie czyni zadość wyrokowi
   recipere ad deliberandum – jeśli sąd odwleka na później wydanie wyroku
   recognosco – potwierdzać
   recursiva – wstecza, ogół czynności zmierzających do dostarczenia świadectwa sądowego; ad recursivam sumere – wziąć po wsteczy, odwołać się do świadectwa sądowego (ale także: pro baculo, pro corulo, ad stateram sumere)
   reformatio dotis – zapis (zabezpieczenie) posagu
   regestra maleficorum – księgi czarne, smolne
   regestrum contraventionum – rejestr spraw sprzeciwieństwa (na dekrety trybunału litewskiego)
   regestrum iniuratorum – rejestr skarg na zniewagi ze strony wojska
   regestrum remissarum – spis remisyjny (spraw odsyłanych do innych sądów)
   regestrum summarii processus – rejestr sumaryjny (spraw cywilnych majątkowych)
   regestrum termini tacti – spis taktowy (spraw karnych)
   relatio positae citationis – zeznanie woźnego, iż pozew został złożony w tym a tym czasie
   relicta – wdowa
   remoti (remotiores) – dalsi krewni
   repercussio pignorationis – odbicie ciąży
   reprobatio – odwód
   reprotestatio – remanifestatio
   resignatio – wywiązanie
   reus – pozwany (sąpierz); inaczej citatus, pars rea, pars citata
   reus excipiendo fit actor – gdy pozew staje się powodem i odwrotnie
   reverendus (reverendissimus) – w odniesieniu do duchownych; odnośnie duchownych unickich i protestanckich tylko honestus
   revificatolialiter – przez odwołanie
   roboro – wzmocnić (sigillo)
   rumatio – wyrzucenie egzekuta z dóbr; wyprowadzenie się osoby, której służyło prawo czasowe na cudzej ziemi

   S
   scabinus – ławnik
   scartabellus – świeżo nobilitowany; włodyka
   scriptio termini – odroczenie sprawy za zgodą obu stron
   scrutinium – wizja lub inkwizycja
   scultetialis – sołtysi
   scultetus – kniaź, sołtys, wybraniec
   sententia deffinitiva – wyrok ostateczny (sprawy głównej)
   sententia interlocutoria – wyrok przedstanowczy, interlokut (sprawy ubocznej)
   siccarius – zwadźca
   sine strepitu iuris – bez udziału sądu
   smerdo – kmieć
   sollertia – zręczność, przebiegłość
   stuprum (oppresio feminae) – gwałt
   subdapifer – podstoli
   subpincerna – podczaszy
   succamerarius – podkomorzy
   summisque pecuniariis, si quas te apud quemcumque habere praetendis atque asseris
   superioritas – namiestnikowstwo
   susceptum – notatka na dokumencie o zapisaniu go do ksiąg grodzkich lub ziemskich
   suspendium – powieszenie
  • kocibrzuch T-V 12.01.05, 21:19
   tactus 4 – przestępstwo popełnione w dniu odbywania się sądów
   tenor – treść, zawartość; tenore praesentium (litterarum) – na podstawie przedłożonego pisma
   terminus – rok, pozew ustny; rok, posiedzenie sądowe
   terminus arestatus (facionatus) – rok licowany
   terminus capitanealis – rok starościński
   terminus concitatus (satisfactionis, astitatus, astitio) – rok przypowieszczony (przypowiastowy), dodatkowy termin rozprawy sądowej, zwł. wyznaczony w celu wykonania wyroku przez stronę, która proces przegrała
   terminus curialis – rok zadworny
   terminus peremptorius – rok zawity
   terminus quaerelarum – rok skargowy, np. ut in proximis terminis capitanealibus (quaerelarum) [sc. compareas]
   terminus scriptus – ex consensu partium, voluntarius, benivolus, prorogatus
   terminus tactus – rok przytkniony
   terminus translaptus – rok przepełzły, czyli taki, na którym nie stawił się powód
   terragium (terrarium) – opłata czynszowa albo z oddanej (przez króla) w posiadanie ziemi

   U
   usura – lichwa

   V
   vadium – zakład czyli kara pieniężna; rękojmia, kaucja
   vicini – świadkowie (opole)
   vicinia – opole, osada
   viduae sui iuris sunt – także odnośnie żon skazanych na banicję
   vituperatio militiae – nagana szlachectwa

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka