Dodaj do ulubionych

Akcyza za sprowadzane samochody

IP: *.aster.pl / *.acn.pl 10.06.04, 15:09
Uważam, że musimy się postawić. Nie mogą nami rządzić chorzy urzędnicy-
celnicy, których de facto już dawno nie powinno być. Każą nam płacić jakieś
characze, za co ???
Wyrzucamy pieniądze w błoto, dróg nie ma, bezpieczeństwa nie ma, służby nie
ma, państwa nie ma.
Ja już wysłałem pisma do Komisji Europejskiej w Polsce i Brukseli. Im więcej
takich pism wpłynie tym szybciej zrobią z naszymi urzędnikami porządek.
Służę treścią takiego pisma. Pozdrawiam
Obserwuj wątek
    • Gość: Pepe Re: Akcyza za sprowadzane samochody IP: *.aster.pl / *.aster.pl 11.06.04, 13:56
     Warszawa, 07.06.2004r.     SKARŻĄCY:

     Imię i nazwisko: Grzegorz Jankowski
     Narodowość: Polska
     Adres: Redakcja Gazety FAKT
     Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
     Tel. 48 22 608 55 54
     Fax 48 22 608 55 08     REPREZENTANT:

     Imię i nazwisko: Artur Adamowicz
     Narodowość: Polska
     Adres: Redakcja Gazety FAKT
     Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Polska
     Tel. 48 22 608 55 79
     Fax 48 22 608 55 08
     e-mail: aadamowicz@efakt.pl
     SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ O WYDANIE AKTU PRAWNEGO
     Z NARUSZENIEM PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

     Działając w imieniu Skarżącego (pełnomocnictwo w załączeniu), upoważniając
     Komisję Europejską (dalej "KE") do przetwarzania danych osobowych moich i
     Skarżącego w kontaktach z władzami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym
     niniejszym pismem, zarzucam Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "RP") naruszenie
     prawa wspólnotowego poprzez zamieszczenie w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o
     podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, dalej "Ustawa") oraz rozporządzeniu
     Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku
     akcyzowego (Dz.U. Nr 87 poz. 825, dalej "Rozporządzenie") przepisów sprzecznych
     z art. 25, 28 i 90 Traktatu Wspólnot Europejskich (dalej "TWE") oraz
     postanowieniami dyrektyw 92/12/EWG i 70/50/EWG.
     Ponadto wnoszę o uwzględnienie niniejszego pisma i podjęcie działań
     przewidzianych TWE w celu stwierdzenia naruszenia prawa wspólnotowego przez
     Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") oraz wezwania RP do jego
     usunięcia.
     UZASADNIENIE

     A. Stan prawny w RP wprowadzony Ustawą i Rozporządzeniem.

     I. Stawki akcyzy. Zgodnie z art. 10, 75, 81 i 82 Ustawy podmiot dokonujący
     sprzedaży używanego samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terytorium
     kraju, importerzy samochodów używanych oraz podmioty dokonujące nabycia
     wewnątrzwspólnotowego samochodów używanych są zobowiązane do zapłaty akcyzy w
     maksymalnej wysokości 65% ceny nabycia samochodu. Zgodnie z § 7.2.
     Rozporządzenia należną kwotę akcyzy oblicza się według następującego wzoru: Su
     = Sn + 12 x (W-2), gdzie Su to obliczana stawka akcyzy na konkretne auto, Sn -
     3,1% ceny nabycia (na auta z silnikiem do 2.000 cm3) lub 13,6% ceny zakupu (na
     auta z silnikiem powyżej 2.000 cm3), a W to wiek auta. Dodatkowo, "wliczając
     rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy", pojazd wyprodukowany w 2004 r.
     dzisiaj traktowany jest jako roczny, a wyprodukowany w 2003 r. - jako dwuletni.

     Wobec powyższego za pojazd osobowy z silnikiem do 2.000 cm3 z 2003 r., który
     zostanie sprowadzony z któregokolwiek państwa członkowskiego, nabywca lub
     importer zapłaci podatek akcyzowy w wysokości 3,1% ceny nabycia pojazdu, zaś w
     2005 r. to samo auto będzie traktowane przez służby celne jako trzyletnie i
     należna akcyza wyniesie wówczas 15,1% ceny jego zakupu. W 2006 r. ten sam
     pojazd po sprowadzeniu do Polski będzie objęty akcyzą 27,1% ceny nabycia,
     natomiast w przypadku auta 8-letenigo (7-letniego w przypadku, gdy ma silnik
     powyżej 2.000 cm3) akcyza osiągnie najwyższą stawkę 65% ceny zakupu auta,
     przewidzianą w ustawie.

     II. Termin zapłaty akcyzy i wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 81 Ustawy
     podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
     niezarejestrowanego na terytorium RP, jest obowiązany złożyć deklarację
     uproszczoną do naczelnika właściwego urzędu celnego w ciągu 5 dni licząc od
     dnia zakupu pojazdu i dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą
     rejestracji samochodu w Polsce. Należy wyraźnie podkreślić, że podmioty
     dokonujące zakupu samochodów używanych zarejestrowanych na terytorium RP nie są
     zobowiązane do zapłaty akcyzy i dopełniania uciążliwych formalności (w
     szczególności powrotu do Polski w ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu)
     opisanych powyżej.


     B. Sprzeczność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z prawem wspólnotowym.

     Zdaniem Skarżącego, przepisy Ustawy i Rozporządzenia regulujące następujące
     obowiązki podatnika importującego używane samochody na terytorium RP:

     a) obowiązek zapłacenia akcyzy wyłącznie od samochodów używanych importowanych
     przed pierwszą rejestracją b) obowiązek złożenia w Urzędzie Celnym deklaracji
     uproszczonej (dalej "Deklaracja") w ciągu 5 dni od dnia nabycia pojazdu mają
     charakter jednoznacznie dyskryminacyjny i są sprzeczne z treścią TWE oraz
     dyrektywami wydanymi w tym zakresie.

     I. Niezgodność przepisów Ustawy i Rozporządzenia z art. 25, 28 i 90 TWE.
     Zgodnie z artykułem 25 TWE cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku
     równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Treść orzeczenia ETS C-
     26/62 wydanego w sprawie NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van Gend
     & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Adminsitration potwierdza, że art.
     25 TWE zawiera "jasny i bezwarunkowy zakaz, który nie jest pozytywnym, ale
     negatywnym obowiązkiem i państwa członkowskie nie mają możliwości uchylenia się
     od jego wykonania, co mogłoby uzależnić jego realizację od podjęcia jakiegoś
     środka prawnego na podstawie prawa krajowego. Realizacja art. 25 TWE nie wymaga
     jakiejkolwiek interwencji legislacyjnej ze strony państwa".

     Skutkiem nałożenia cła przywozowego na określone towary jest ograniczenie
     importu tych towarów i ochrona rynku wewnętrznego ich rodzimych odpowiedników.
     Akcyza, wprowadzona wyłącznie na te samochody używane, które zostały nabyte w
     innym państwie członkowskim, ma charakter dyskryminacyjny i zmierza do
     ograniczenia ich przywozu na terytorium RP, a tym samym jako opłata o skutku
     równoważnym do cła powinna być zniesiona w polskim porządku prawnym.


     Unia Europejska stanowi jeden obszar celny, na którym obowiązuje zasada, że
     obciążenia fiskalne nałożone na używany pojazd przywieziony z innego kraju
     członkowskiego nie mogą być wyższe niż udział podatków zawarty w cenie aut na
     rynku krajowym.

     Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 90 TWE, stanowiącym, że "żadne Państwo
     Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw
     Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych,
     które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe", oraz w
     orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1985 r. w
     sprawie C-112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux, w którym
     podkreślono, iż art. 90 TWE zabrania takiego zróżnicowania stawek podatku
     nakładanego na samochody, które w praktyce dotyczy głównie samochodów
     importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej
     dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów.

     Samochody używane zarejestrowane i niezarejestrowane na terytorium w RP
     stanowią niewątpliwie produkty podobne, dlatego różnicowanie podatków
     wewnętrznych nakładanych na te produkty, a w szczególności nakładanie ich na
     tylko jeden z tych produktów stanowi oczywiste naruszenie zakazu
     dyskryminacji "podatkowej", wyrażonej w art. 90 TWE.

     Stanowisko Skarżącego znajduje potwierdzenie również w orzeczeniu z dnia 12
     września 2002 r. (sprawa C-101/00) Tulliasiamies, Antti Siilin przeciwko
     Finlandii, wydanym przez ETS w sprawie o szykanowanie handlu autami używanymi,
     wytoczonej przez obywatela Finlandii. W powołanym wyroku ETS uznał za
     niedopuszczalną sytuację, w której w cenie porównywalnego pojazdu na rynku
     wewnętrznym podatki stanowią około 25 procent, natomiast w cenie podobnych aut
     używanych, sprowadzonych w imporcie prywatnym, stanowią one aż 40-70 procent.
     Wskutek nałożenia akcyzy podobne niedopuszczalne proporcje ustaliły się również
     na polskim rynku, co zdaniem Skarżącego, wymaga niezwłocznej interwencji
     organów wspólnotowych w celu usunięcia naruszeń prawa wspólnotowego z polskiego
     porządku prawnego.


     W opinii Skarżącego sprzeczny z prawem wspólnotowym jest także przewidziany w
     art. 81 Ustawy obowiązek nałożony na "podmioty dokonują
     • Gość: Pepe Re: Akcyza za sprowadzane samochody IP: *.aster.pl / *.aster.pl 11.06.04, 13:57
      Już większość z nas ma dosyć urzędniczego państwa polskiego i łamania
      wszelkich możliwych zasad moralnych, a nawet traktatów międzynarodowych.
      Co nam dało huczne wstąpienie do Unii Europejskiej - kolejny podatek
      akcyza, za dobro niezharmonizowane jakim jest samochód, nawet już słowa
      polskiego nie można użyć.
      Załączam kopię pisma jakie skierowało już wielu z nas - tych którzy
      odważyli się kupić w innym kraju samochód, bo do czegoś jest nam potrzebny i
      próbować go zarejstrować w naszym kraju do Przedstawicieli Komisji Europejskiej
      w Warszawie 0 Brukseli.
      Głupota naszego kraju polega na tym, że z każdego litra paliwa nasze zacne
      państwo ma aż 65% czystego dochodu, nie robiąc nic. Zatem każdy normalnie
      liczący menadżer pozwoliłby rejestrować jak największą ilość samochodów, a do
      tych z dużymi silnikami dodawał jeszcze gratis ubezpieczenie, żeby na pewno jak
      najwięcej jeździły.
      Ale nasi urzędnicy nie umieją liczyć w ten sposób, przecież oni od lat
      uczyli się jak gnębić petentam, jak uprzykrzyć mu dzień w urzędzie, żeby jak
      najrzadziej do niego wracał, żeby to był jego dzień ostatni.
      Macie Państwo ciekawy temat do zbadania, jeśli się Wy za to nie wezmiecie
      to już w tym kraju nie ma innej siły.
      Załączam treść pisma jakie każdy z nas wysłał do instytucji unijnych celem
      wyegzekwowania praw obywatel Unii Europejskiej.      Dzień dobry,

      Niniejszym zaskarżam opłatę akcyzową wraz z dodatkowymi opłatami za zakupiony
      w jednym z krajów Unii Europejskiej samochód używany i sprowadzony do Polski.
      Uważam, że jest to jawna dyskryminacja produktów z innych państw należących
      do Wspólnoty. Ministerstwo Finansów stara się ukryć pod nazwą „akcyza” podatek
      o takim samym skutku jak cło. Nie będę rozwijał tego tematu, ponieważ ta sprawa
      jest już na pewno znana w Komisji Europejskiej.
      Moje oburzenie wzbudza także opłata (ok.150 zł) pobierana w Urzędach
      Skarbowych za wydanie dokumentu zwalniającego z opłaty podatku VAT na samochód
      używany kupiony na terenie UE. Uważam taką opłatę za wykorzystywanie
      podatników, którzy posiadając już dokument zakupu auta używanego posiadają
      dokument potwierdzający fakt, że taki podatek został już zapłacony przez
      pierwszego właściciela kilka lat temu przy kupnie samochodu. Jest więc
      oczywiste, że podatku VAT nie powinno się płacić, a mimo to przy rejestracji
      pojazdów wymagają takiego dokumentu wartego w Urz. Skarbowym ok.150 PLN.
      Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sprawy i w miarę możliwości o
      poinformowanie mnie o skierowaniu tej sprawy do Komisji Europejskiej, gdyż co
      na dodatek Urzędy Celne, których wewnątrz Unii nie ma zaczynają straszyć osoby,
      które dokonały zakupu auta, że będą weryfikować ceny zakupu do 2009 roku. Mam
      pytanie na jakiej podstawie prawnej Urzędy Celne mają takie pełnomocnictwa.
      Na jakiej podstawie będą wydawać zaoczne wyroki, nie oglądając i nie wyceniając
      tychże sprowadzanych aut?
      Jak można podważać umowy cywilne ?
      Jest to absurd państwa polskiego, który dla dobra nas wszystkich należy szybko
      wyeliminować.
      Jest to jawne łamanie artykułu 90 Traktatu Europejskiego, który to zabrania
      państwom członkowskim nakładania wyższych podatków na towary przywożone z
      innych krajów Wspólnoty niż na podobne towary krajowe. Komisja przytacza przy
      tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (m.in. sprawy o
      sygnaturach C-345/93 i 393/98).
      Z góry dziękuję za odpowiedź i zajęcie się w/w sprawą
      • Gość: rrr Re: Akcyza za sprowadzane samochody IP: *.tpi.pl 11.06.04, 14:46
       Na razie podatki rejestracyjne nie podlegają harmonizacji w ramach Unii.
       Komisja Europejska planuje jednak zgłosić we wrześniu br. propozycję dyrektywy
       ujednolicającej metodę kalkulacji tych podatków w przypadkach „trwałego
       przemieszczania” samochodów z jednego kraju Wspólnoty do drugiego.
       (Gazeta Prawna) ( www.google.pl/search?
       q=cache:ZkaxvKGq45cJ:www.etransport.pl/etransport/info.php%3Fid%3D973%26menu%
       3DAktualno%C5%9Bci+komisja+europejska+akcyz%C4%99&hl=pl&lr=lang_pl )
        • Gość: rrr Re: Akcyza za sprowadzane samochody IP: *.tpi.pl 11.06.04, 14:49
         sorry cos sie krzaczy:
         www.google.pl/search?
         q=cache:ZkaxvKGq45cJ:www.etransport.pl/etransport/info.php%3Fid%3D973%26menu%
         3DAktualno%C5%9Bci+komisja+europejska+akcyz%C4%99&hl=pl&lr=lang_pl
         jak nie pojawi sie w calosci to wklejcie a adresologie cały ten plik, ogólnie
         to nic nowego bo to stare info, ale to ostatnie zdanie mnie zainteresowało

          • Gość: Pepe Re: Akcyza za sprowadzane samochody IP: *.aster.pl / *.aster.pl 11.06.04, 15:07
           Polska w oczywisty i nie budzący żadnych wątpliwości sposób nakładając na
           sprowadzane z innych państw UE samochody akcyzę, i nie nakładając jej na
           polskie, narusza art. 90 TWE. Skoro na tak jawne i oczywiste wskazanie tych
           uchybień przez Brukselę Polska nie reaguje, to oczywiście zostanie wszczęte
           postepowanie o naruszanie Traktatu, co dla Polski (przecież nie z niemieckich
           podatków) będzie potężnym wydatkiem. Z pewnością kara ta przekroczy
           wielokrotnie wartość bezprawnie pobranej akcyzy. Wniosek jest jeden: odsetki
           skarbowe przekraczają 13%. Żaden bank w PL nie daje takiego oprocentowania i to
           pewnego. Proponuję zakup samochodu w Unii (poza PL), zapłacenie jak najwyższej
           akcyzy i potraktowanie tego (akcyzy) jak lokaty. Należy jedynie pamiętać, żeby
           przed upływem 5 lat wszcząć postępowanie o zwrot bezprawnie pobranej akcyzy.
           Polska zapłaci. Kosztem wszystkich podatników. Nasze władze mogłyby niekiedy
           pomyśleć, zanim narażą nas wszystkich swoją głupotą na kary z Unii. Nie można
           być trochę w ciąży, tak jak i w Unii, prawo należy sharmonizować...
           • Gość: Pepe OPINIA-konsultanta w dziale doradztwa podatkowego IP: *.aster.pl / *.aster.pl 11.06.04, 15:17

            Szymon Parulski, konsultant w dziale doradztwa podatkowego
            PricewaterhouseCoopers

            Według przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie są uprawnione do
            wprowadzania lub utrzymywania podatków pośrednich nakładanych na inne wyroby
            niż określone w dyrektywach akcyzowych, tj. paliw, wyrobów alkoholowych i
            tytoniowych. Warunkiem wprowadzenia tego rodzaju podatku jest brak dodatkowych
            formalności związanych z przekraczaniem granicy. Jednak Europejski Trybunał
            Sprawiedliwości w jednym ze swoich orzeczeń wskazał, iż państwa członkowskie są
            uprawnione do nakładania podatków pośrednich na używane samochody z innych
            krajów członkowskich, niemniej jednak wysokość opodatkowania nie może
            przekraczać kwoty, jaką samochód ten byłby obciążony, w sytuacji gdyby był
            wyprodukowany w państwie przeznaczenia. Mając na uwadze, że projektowane stawki
            akcyzy na samochody używane sprowadzane z innych państw członkowskich będą
            znacząco wyższe od tych na samochody nowe, są pewne argumenty za tym, aby
            uznać, że projektowane przepisy akcyzowe pozostają w sprzeczności z przepisami
            prawa wspólnot europejskich oraz stanowiskiem.

Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka