Dodaj do ulubionych

Opowieści biblijne (dla Tessy)

24.11.05, 11:39
Namawiałem Cię od dawna do przeczytania "Opowieści biblijnych" Zenona
Kosidowskiego. Ponieważ wciąż się przed tym bronisz, więc wrzucam dziś skan
jednego z kilkudziesięciu rozdziałów "PRZEDZIWNE ODKRYCIA O STWORZENIU
ŚWIATA, RAJU, POTOPIE I WIEŻY BABEL".

Dyskusje z Tobą są dziwne przez to, iż nie uważasz za stosowne odpowiadać na
argumenty oponenta, lekceważysz je, udajesz, że nie istniały. Tak było tu:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=21155&w=31502584&a=31834666
i tu
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=21155&w=32163182
i w bardzo wielu innych, wcześniejszych naszych rozmowach.
To jest główna przyczyna, która spowodowała, że przestaję Cię poważnie
traktować. Zmieni się to, gdy Ty zmienisz styl dyskutowania, a
właściwie "tokowania".

Książka jest stara i obecnie ilość materiałów krytycznie oceniających
historyczną i religijną stronę Biblii jest już nieporównanie większa, choć
nie znam żadnej innej tego typu, ogólnodostępnej i przekrojowej publikacji.
Może ktoś inny mógłby coś na ten temat podpowiedzieć.

Obserwuj wątek
  • grgkh Przedziwne odkrycia... [1] 24.11.05, 11:45
   Z Biblii dowiadujemy się, że pierwotną ojczyzną Hebrajczyków była Mezopotamia.
   Rodzina Abrahama mieszkała w Ur, w starożytnej stolicy Sumerów, zanim
   wywędrowała do Kanaanu, czyli dzisiejszej Palestyny. Hebrajczycy należeli więc
   do wielkiej grupy ludów, które w basenie Eufratu i Tygrysu wytworzyły jedną z
   najbogatszych kultur w dziejach ludzkości. Właściwymi twórcami tej wielkiej
   kultury byli Sumerowie. Już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą budowali oni
   wspaniałe miasta, nawadniali glebę za pomocą rozległej sieci kanałów
   irygacyjnych, rozwinęli rękodzielnictwo i stworzyli wspaniałe pomniki sztuki i
   literatury. Akkadyjczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, Hetyci i Aramejczycy,
   którzy później kolejno zakładali w Mezopotamii i Syrii swoje państwa, byli
   uczniami Sumerów, od których przejęli w spadku wielką spuściznę kulturalną.

   Do połowy XIX wieku mieliśmy o kulturach tych ludów bardzo skąpe, a nawet
   bałamutne wiadomości. Dopiero wykopaliska archeologiczne, przeprowadzone na
   wielką skalę w Mezopotamii, ujawniły nam ich wielkość i bogactwo. Odkopano
   takie potężne metropolie, jak Ur, Babilon i Niniwa, a w pałacach królewskich
   znaleziono tysiące tabliczek zapisanych pismem klinowym, które zdołano już
   odczytać. Na treść tych dokumentów składają się kroniki historyczne,
   korespondencja dyplomatyczna, kontrakty, mity i poematy religijne, wśród
   których znajdował się najstarszy epos ludzkości o sumeryjskim bohaterze
   narodowym Gilgameszu.

   W miarę odczytywania tekstów okazało się, że Biblia, uważana przez wieki za
   oryginalny utwór Hebrajczyków i księgę objawioną, sięga korzeniami tradycji
   mezopotamskiej, że wiele szczegółów i opowiadań - to w większym lub mniejszym
   stopniu zapożyczenia z bogatej skarbnicy mitów i legend sumeryjskich.

   Nie ma w tym właściwie nic dziwnego. W świetle dzisiejszej wiedzy historycznej
   poczytywalibyśmy za rzecz raczej niezwykłą, gdyby było inaczej. Wiemy przecież,
   że kultura i cywilizacja nie umierają bezpotomnie, że najcenniejsze owoce swego
   dorobku przekazują zawiłymi nieraz drogami młodszym kulturom. Do niedawna
   sądziliśmy, że kultura europejska zawdzięcza wszystko Grecji, a tymczasem
   najnowsze badania wykazały, jak pod wieloma względami wciąż jeszcze jesteśmy
   spadkobiercami tego, co pięć tysięcy lat temu stworzył geniusz narodu
   sumeryjskiego. Kultury i narody w wiecznym strumieniu przemijania rozkwitają i
   ulegają zagładzie, ale ich doświadczenia żyją i zbogacają się w następnych
   pokoleniach, współdziałają w tworzeniu nowych, dojrzalszych kultur.

   W tej ciągłości historycznej Hebrajczycy nie stanowili i nie mogli stanowić
   grupy odosobnionej. Tkwili korzeniami w kulturze mezopotamskiej, wynieśli z
   niej do Kanaanu wyobrażenia, obyczaje i mity religijne, jakie powstały w ciągu
   tysiącleci nad Eufratem i Tygrysem. Wyraźne ślady tych odległych wpływów
   znajdujemy dziś w tekstach biblijnych.

   Wykrywanie tych zależności i zapożyczeń nie jest jednak rzeczą łatwą.
   Hebrajczycy, osiedliwszy się w Kanaanie, stopniowo odrywali się od wpływów
   Mezopotamii. Wyniesione stamtąd wyobrażenia, mity i opowieści przekazywali
   sobie ustnie z pokolenia na pokolenie i w ciągu wieków przekształcili nieraz do
   tego stopnia, że jedynie za pomocą źródeł mezopotamskich można rozpoznać ich
   rodowód.

   Do zatarcia tych pradawnych pokrewieństw przyczyniły się głównie koła kapłanów,
   którzy po powrocie z niewoli babilońskiej, a więc w okresie od VI do IV wieku
   przed naszą erą, redagowali tekst Starego Testamentu i przekazali nam go w tej
   formie, w jakiej go dziś posiadamy. Posługiwali się oni w swej kompilacji
   starodawnymi podaniami ludowymi, ale bez skrupułów preparowali je dla z góry
   powziętych celów religijnych.

   Nowoczesne pojęcie ścisłości historycznej było im obce. Przekazywane przez
   pokolenia opowieści służyły im tylko do tego, by udowodnić, że Jahwe już od
   czasów Abrahama kierował losami wybranego przez siebie narodu.

   Na szczęście dla badaczy naukowych w swej pracy przeróbkowej kapłani nie zawsze
   byli konsekwentni. W tekstach biblijnych przeoczyli niejeden szczegół
   zdradzający ścisły związek z kulturą Mezopotamii. Wieki całe nie umiano sobie
   wytłumaczyć ich sensu. Dopiero wielkie odkrycia archeologiczne, które pozwoliły
   nam odtworzyć zapomniane kultury Sumerów, Akkadyjczyków, Asyryjczyków i
   Babilończyków, rzuciły na te dawniej niezrozumiałe szczegóły snop światła,
   wydobyły na jaw pradawne pochodzenie.
   Biblijna historia stworzenia świata może służyć jako przykład, jak kapłani
   przekształcili stare mezopotamskie mity. Wybitny archeolog George Smith
   odczytał na tabliczkach klinowych cały poemat babiloński o stworzeniu świata,
   znany pod nazwą Enuma elisz, na pozór nie mający nic wspólnego z opowieścią
   biblijną. Treść tego mitologicznego eposu przedstawia się w dużym skrócie
   następująco:
   Na początku istniała tylko woda i panował chaos. Z tego straszliwego chaosu
   zrodzili się pierwsi bogowie. Z upływem wieków pewni bogowie postanowili
   wprowadzić ład na świecie. Wywołało to oburzenie boga Abzu i jego żony Tiamat,
   potwornej bogini chaosu. Buntownicy zjednoczyli się pod wodzą mądrego boga Ea i
   zamordowali Abzu. Tiamat, przedstawiona w postaci smoka, postanowiła pomścić
   śmierć męża. Wtedy bogowie ładu pod wodzą Marduka w krwawej walce zabili
   Tiamat, a jej olbrzymie ciało rozcięli na dwie części, z których jedna stała
   się ziemią, a druga niebem. Natomiast krew Abzu zmieszali z gliną i z tej
   mieszaniny powstał pierwszy człowiek.
   Narzuca się nam od razu pytanie, cóż ta ponura, nad wyraz prymitywna kosmogonia
   może mieć wspólnego ze wzniosłą, monoteistyczną historią kapłanów, którzy
   redagowali Stary Testament. A jednak istnieją poszlaki, że w jakiś sposób
   musiała ona stanowić surowe tworzywo dla hebrajskiej, o całe niebo
   szlachetniejszej wersji. Amerykański archeolog James J. Pritchard zadał sobie
   trud drobiazgowego zestawienia obu tekstów i odkrył w nich mnóstwo uderzających
   analogii. Zastanawiająca jest przede wszystkim wspólna obu tekstom kolejność
   wydarzeń: powstanie nieba i ciał niebieskich, rozdzielenie wody od ziemi,
   stworzenie człowieka szóstego dnia oraz odpoczynek Boga w Biblii i wspólna
   uczta bogów babilońskich w tekście Enuma elisz dnia siódmego.
   • tessa18 Księga Mojżesza była znana wcześniej 24.11.05, 21:45
    Nie jest prawdą,że Stary Testament powstał w IV-VI wpne.
    Powstał dużo wcześniej ,księgi Mojżeszowe są autorstwa Mojżesza.Potwierdza to
    wiele wypowiedzi z Biblii oraz tradycja żydowska.Księgi te powstały w XVI wpne.
    Przeczytaj sobie ,jeśli masz Biblię poniższe wersety:
    Dzieje Apostolskie 3:22,z tego wersetu wynika,że Mojżesz był realną postacią
    prorokiem Bożym.Królowie Izraela mieli w swojej dyspozycji księgi biblijne tak
    zwaną księgę prawa,które czytali.II Królów 22:8,Było to przed zburzeniem
    Jerozolimy przez Babilończyków.Także Jezus wypowiadał się na temat ksiąg
    Mojżesza Ewangelia Łukasza 24:27.


    Twierdzenie,że Biblia to zapożyczenia z mitów sumeryjskich też nie jest prawdą.
    Mity sumeryjskie bardzo różnią się od relacji biblijnych.Jak chociażby mit
    sumeryjski o stworzeniu świata.Także inne mity pochodzą z Sumeru czyli ze
    starożytnego Babilonu jak choćby mit grecki o stworzeniu świata a zapisany
    przez greka Hezjoda ."Dzieje świata klasycznego" Jasper Griffin.
    Babilon słynął z wielobóstwa bogowie Babilonii i Asyrii
    to:Anu,Aszur,Ea,Bel,Isztar,Marduk,Szamasz,Sin,Tammuz.
    Tak samo w innych mitach jest wielobóstwo jak choćby w mitach greckich i
    rzymskich.Afrodyta-Wenus,Apollo-Apollo,Ares-Mars.Atena -Minerwa....itd.
    Jak zatem pogodzić religię hebrajczyków z mitami,wyznaje wiarę w jednego Boga
    Jehowę ? Religia hebrajczyków nie jest mitem ,lecz jest założona przez samego
    Boga.To Bóg powołał Abrahama i nakazał mu opuścić Ur haldejskie ,miał iść dokąd
    sam nie wiedział.Dopiero po 50 latach dokładniej zrozumiał zamierzenie Boże.
    Stał się protoplastą rodu z którego miał pochodzić Mesjasz czyli Zbawiciel.
    Żydzi mieli w zwyczaju sporządzać rodowody.Na przykład księga IKronik 1:1-9:42
    zawiera szczegółowe rodowody wszystkich potomków Adama.Jest to dowód,że byli to
    ludzie,którzy rzeczywiście żyli w przeszłości i że relacja biblijna nie jest
    mitem.
    Ten mit o stworzeniu świata w mitologii jest rzeczywiści mitem bo opowiada o
    sukcesji bogów o walce o dominację.Natomias relacja biblijna o stwarzaniu
    zupełnie odbiega od mitu,jest to rzetelny opis poszczególnych etapów stwarzania.
    Jakie mity z Sumeru według ciebie znajdujemy w Biblii?Ja takich nie widzę.
    • grgkh Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 25.11.05, 12:18
     Tesso, "dowody" zapisane są tylko zapisami. Każdy zapis musiałby mieć jakieś zewnętrzne, dodatkowe potwierdzenie, a w przypadku Biblii nic takiego nie istnieje.
     Biblia jest zlepkiem historii i legend. Do notowania swojej przeszłości ludzie stali się zdolni odkąd zaczęli się posługiwać językiem abstrakcji i pojawiły się słowa, których znaczenie można było przekazać z pokolenia na pokolenie.

     Do tworzenia potężnych objętościowo i skomplikowanych historii ludzie zawsze byli i są nadal zdolni. Potwierdza to cała literatura, pełna najróżniejszych dzieł. Część z nich jest oparta na dokonaniach poprzedników, ale wciąż pojawiają się rzeczy zupełnie nowe. Podobnie jest z całymi kulturami i religiami. Zwróć uwagę na ludzkie zdolności, które są u podstaw tej twórczości. Dobrym tego przykładem jest różnicowanie się języków, powstawanie gwar, dialektów - ewoluują, bo jest to związane z naturalną ludzką skłonnością do tworzenia nowych schematów, a jednocześnie, innym razem, bywają niesłychanie trwałe, gdy zwiążą się z pewnym kulturowym kontekstem sprzyjającym powielaniu się między ludźmi.

     Tolkien, wzorując się tylko na pewnym kontekscie mitologicznym, stworzył cały świat przebogaty w różnorakie stwory, wymyślił dla nich szczegółowe języki, opisał wieki historii z ogromem logicznie powiązanych zdarzeń. Uczynił to sam jeden. Jeden człowiek.

     Żydowska kasta kapłańska, wychowywana i ćwiczona w pewnym ściśle ukierunkowanym zadaniu mogła to z powodzeniem robić przez setki, a nawet tysiące lat. Mogła i robiła. wink

     Piszesz "nie jest prawdą"... A co JEST prawdą? Co jest FAKTEM?

     Musisz przyznać, że możliwości są różne, a Ty masz na potwierdzenie swojej racji TYLKO szczerą chęć ich potwierdzania. Masz wiarę. Spośród różnych możliwości wyvbierasz jedną i mówisz - ta jest prawdziwa, inne są fałszem. Żadnej większej wiarygodności nie jesteś w stanie uzyskać. To tylko zapis w książce. Zapis i nic więcej. Pomieszanie elementów prawdy i fantazji. I tej fantazji usiłujesz nadać status prawdy, bo znalazła się w kontekscie, jak mak wymieszany z piaskiem, o którym mówisz, że piasek też jest ziarnem. To już nie jest ani makowiec, ani babka piaskowa, to zakalec i choć smaczki miejscami ma miłe podniebieniu, to nazwy już nie ma prawdziwej.

     > Twierdzenie,że Biblia to zapożyczenia
     > z mitów sumeryjskich też nie jest prawdą
     > Mity sumeryjskie bardzo
     > różnią się od relacji biblijnych.

     I co z tego wynika? Przecież sama kiedyś mówiłaś, że wszystkie mity związane z potopem mają jedno źródło... Co jest żródłem, a co jego echem tylko? Potrafisz to rozróżnić?
     Jak odkrycia naukowe, które w tej samej epoce powstają w różnych miejscach Ziemi jednocześnie, albo nie nagłośnione i zapomniane, wracają czas jakiś potem, bo narasta ilość wiedzy, której skutkiem MUSI się stać jakieś jej podsumowanie. Podobnie fakty historyczne pączkują w różnych czasach ich przetworzeniem na swoją modłę, a kryją w sobie tylko ziarno początkowej inspiracji. Co ma być dowodem? Że bardziej, czy mniej się różni? Ma dowodzić, bo Tobie to jest wygodniejsze? Zważ na możliwości, których dużo może być i nie odrzucaj innych rozwiązań, bo nie masz do tego prawa.

     > To Bóg powołał Abrahama

     To Abraham powołał Boga. smile Nie mogłoby tak być? Powiedz tylko to jedno, czy nie mogłoby tak być? Czy jest to ZUPEŁNIE niemożliwe? Jak Tolkien powołał do życia cały swój baśniowy świat, czy nie mógł Abraham zrobić podobnej rzeczy?

     TAK czy NIE? Nie wykręcaj się od tej odpowiedzi.


     • tessa18 Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 25.11.05, 22:19
      Biblia jest księgą pisaną na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat.W dziejach
      człowieka to długi okres.W ciągu tych lat zmieniały się religie,mody,zwyczaje,
      życie,panujące królestwa.Więc logicznie rzecz biorąc Biblia powinna też się
      zmieniać wraz z tym światem.Poglądy na różne sprawy,powinny podlegać ewolucji
      jak to jest w dziełach ludzkich.Spróbuj poczytać jakieś starożytne dzieło i
      spróbuj zastosować w życiu podane tam radysmile
      Biblia jest pod tym względem wyjątkowa.Jej rady są ponadczasowe.
      Pomyśl,gdyby zebrać w jeden księgozbiór 66 ksiąg religijnych pisanych w ciągu
      17 wieków czy utworzyłyby spójną całość? Z pewnością nie.Znalazłoby się w nich
      mnóstwo sprzecznych poglądów .A Biblia jest wyjątkowa pod tym względem.
      Pierwsza jej księga wyjaśnia skąd się wzięło życie i jaki był początek ludzkości
      Opisuje też że ludzie utracili doskonałość.Ostatnia księga opisuje jak Bóg w
      przyszłości sprawi że ludzkość znów odzyska utraconą doskonałość.
      Pozostałe 64 księgi opisują jak w ciągu wieków Bóg realizował to zamierzenie.
      W Biblii nie ma sprzeczności,wszystkie księgi się uzupełniają.
      Tolkien lub inni ludzie tworzą świat fantasy,jest to świat nierealny.Wymyślony
      przez ludzi.Baśnie ,mity,legendy powstają w wyobrażni ludzi.
      Można łatwo odróżnić bajkę od faktu.Bajka zazwyczaj dzieje się "za siedmioma
      górami,lasami,dawno temu".
      Fakt umiejscowiony jest w historii np.w 910 r ne.Oraz określonym miejscu np.
      Kraków.Zauważ,że wszystkie relacje biblijne podają datę i miejsce.Jest podana
      data potopu.Jest podane miejsce np.ogrodu Eden-dorzecze Tygrysu i Eufratu.
      Zatem relacje biblijne są kroniką historyczną nie mitem lub legendą.
      Prawda,że wszystkie mity mają wspólne żródło.Ktoś kiedyś powiedział,że w każdym
      micie lub bajce jest ziarenko prawdy.Prawdziwe wydarzenia zostały utrwalone w
      pamięci ludzi i podawane były z ust do ust.Ale jeszcze przed potopem ludzie
      umieli spisywać te relacje.Mojżesz widocznie miał dostęp do nich lub zebrał je
      i pod natchnieniem Bożym spisał w pięcioksięgu.Jego relacja jest relacją
      historyczną.Opisuje kolejno wydarzenia od początku świata.Ale te wydarzenia
      pozostały też w pamięci innych ludów.Przetrwały w postaci mitów,bo były
      upiększane i udziwniane,dlatego wyglądają tak bajkowo.W porównaniu z nimi
      relacja w Biblii brzmi jak kronika wydarzeń.A mity to tylko odbicie ,echo tych
      wydarzeń.Mojżesz na podstawie tych baśniowych mitów nie mógłby ułożyć na
      przykład relacji o stwarzaniu.One krańcowo się różnią!
      Podam ci dla przykładu mit o stwarzaniu podany przez Hezjoda
      "Pierwotnie najpotężniejszy był Uranos,ale ponieważ gnębił swoje dzieci,Gaja
      namówiła jego syna Kronosa żeby wykastrował ojca.Kronos z kolei połykał własne
      potomstwo aż jego żona Rea dała mu do zjedzenia kamień zamiast Zeusa.Ten
      ostatni wychowywał się na Krecie a potem zmusił braci do wyplucia połkniętych
      braci.Korzystając z ich pomocy oraz ze wsparcia innych sprzymierzeńców pokonał
      Kronosa z jego tytanami i strącił ich do Tartaru".
      Skąd Grecy wzięli ten dziwny mit?Autor książki "Dzieje świata klasycznego"
      "Prawdopodobnie pochodzi z Sumeru.Wtych wschodnich opowiadaniach spotykamy się
      z sukcesją bogów a motyw kastracji ,połykania oraz kamienia przewija się
      przewija się i podobieństwo do pism Hezjoda nie jest przypadkowe".
      Powiedz mi jak na podstawie takich mitów Mojżesz mógł spisać księgę Rodzaju?

      www.rumburak.ozimek.net.pl/BIBLIA/publikacje/jak_powstalo_zycie/03.php
      Tutaj znajdziesz pod tym linkiem biblijny opis stwarzania.
      Czy to Bóg powołał Abrahama czy Abraham Boga?
      Myślę,że Abrahamowi samemu by się nie chciało iść w nieznane i mieszkać pod
      namiotami zamiast w wygodnym domu,gdyby nie powołał go Bóg.
      Człowiek jest istotą wygodnąsmile
      • no_no Re: O Biblii 25.11.05, 23:19
       Tym razem nie z rumburakasmile
       opracowanie.webpark.pl/spiegel.htm
       Polecam tym, którzy jeszcze szukają "prawdy", bo ci którzy ją już znaleźli,
       mogą sobie darować czytanie.

       ,,,,

       Ksiądz Jan Meslier:
       "Jehowa...to Bóg naprawdę dziki, stworzony
       dla ludu głupiego, okrutnego..."
      • grgkh Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 26.11.05, 12:36
       > Biblia jest księgą pisaną na
       > przestrzeni kilkunastu tysięcy lat.

       A więc zaczęto jej pisanie zanim Świat został stworzony przez Stwórcę? smile))

       > W dziejach człowieka to długi okres.

       Jak w przypadku Ötziego, a wcześniej neandertalczyków...

       > W ciągu tych lat zmieniały się
       > religie,mody,zwyczaje,życie,
       > panujące królestwa.
       > Więc logicznie rzecz biorąc Biblia
       > powinna też się zmieniać wraz
       > z tym światem.

       Logicznie? Powinna? Ty mówisz o logice? A co piszesz dalej?

       > Poglądy na różne sprawy,powinny
       > podlegać ewolucji jak to jest w
       > dziełach ludzkich.Spróbuj poczytać
       > jakieś starożytne dzieło i spróbuj
       > zastosować w życiu podane tam radysmile

       Jutro zbuduję ołtarz, ubiję zwierzaka i spalę go ku czci Stwórcy. smile

       > Biblia jest pod tym względem wyjątkowa.
       > Jej rady są ponadczasowe.

       Trochę się tylko obawiam, czy za stosowanie tej ponadczasowej rady nie wsadzą mnie do czubków.

       > Pomyśl,gdyby zebrać w jeden księgozbiór
       > 66 ksiąg religijnych pisanych w ciągu
       > 17 wieków czy utworzyłyby spójną całość?
       > Z pewnością nie.Znalazłoby się w nich
       > mnóstwo sprzecznych poglądów .

       Pod dwoma warunkami:
       1) Nie wolno by było tekstów wcześniejszych przeredagowywać
       2) Nie wolno by było czytać tego, co wcześniej zostało napisane.

       W świecie twórczości jest tak, Tessuniu... Jesli ktoś wymyśla nowy kierunek w sztuce, inny styl, to jest to coś nowego i innego od wcześniejszych tworów, ale bywa też, że pewne style znajdują wiernych naśladowców. Tak jest w całej sztuce - muzyce, malarstwie, rzeźbie. Garnki gliniane z jednakowym wzorem, biżuteria typowa dla określonych kultur były powielane przez setki, a nawet tysiące lat. Religia Żydów przetrwała razem z nimi, ale nie dlatego, że byli oni jednolici pod względem etnicznym (genetycznym), a przede wszystkim ze względu na spajający się z religią w całość zapis. To jest mempleks, kompleks zachowań i idei, które wzajemnie się wspomagają. Prosty i prymitywny mechanizm, który może zrozumieć nawet dziecko. Biblia była elementarzem, na którym wychowywano młode pokolenie i dzięki temu MUSIAŁO ono być jednolite i odporne na zmienność. Każde następne pokolenie, tak jak naśladowcy w sztuce, mówiło tym samym językiem utrwalanym wciąż na nowo i dlatego styl następnych fragmentów jest tak podobny do poprzednich. Jesli zdarzyło się, że Biblia kiedyś była zapisywana od nowa (przeredagowana), to było to czynione przez kapłanów, którzy byli najzdolniejsi w swym poetycko-epicko-beletrystycznym rzemiośle i nie mamy prawa uważać, że nie było możliwe czynienie tego w takim samym lub bardzo podobnym kanonie (stylu).

       "NIE MAMY PRAWA" czegoś uważać. Ty nadajesz sobie to prawo i wyciągasz dowolne wnioski, ale TYLKO TAKIE, które poprą Twoją wersję. To jest śmieszne, tym bardziej, że każdy racjonalnie myślący człowiek widzi jak bardzo są one naciągane i o jak miernej Twojej wiedzy świadczą. Całkowity brak krytycznego myślenia, obiektywizmu. Po prostu dogmat i jego bełkotliwa obraona. wink

       > Opisuje też że ludzie
       > utracili doskonałość.

       A mieli coś takiego? Jeśli byli doskonali, to dlaczego przestali być? Przecież ktoś doskonały MUSI taki być ZAWSZE, bo jeśli nie jest tak, to i wcześniej doskonały nie jest, a tylko zdarzya mu się wykazać cechy nieco lepsze. Tacy sami jesteśmy teraz. Różni. Co się zmieniło? Bełkot logiczny, Tesso. wink

       > Ostatnia księga opisuje jak Bóg w
       > przyszłości sprawi że ludzkość znów
       > odzyska utraconą doskonałość.

       Zwierzątka doświadczalne? Mściwość Boga? Jego fanaberie? Raz da, raz zabierze, a w środku udaje, że daje wolną wolę. Znów jakiś bełkot i kompletny brak logiki. wink

       > Pozostałe 64 księgi opisują jak w ciągu
       > wieków Bóg realizował to zamierzenie.

       Jak Bóg się pastwił nad tymi, co ich stworzył na swoje podobieństwo, ale mu nie wyszło? Spieprzył robotę, a potem ma jakieś wymagania lub oczekiwania? Horror. wink

       > W Biblii nie ma sprzeczności,
       > wszystkie księgi się uzupełniają.

       Zgodnie z prawami fizyki Boga zbudujemy sobie kiedyś drabinę, po której będziemy się wspinali do niebios. Na skróty. Przecież to możliwe, czyż nie?
       W czym się uzupełniają? W zaadaptowanej dla religii historii narodu pasterzy, których, nie wiadomo dlaczego, spośród miliardów innych ludzi, wybrało kapryśne bóstwo? Sam idea wybrania jednych jako lepszych od innych jest KOMPLETNIE I ABSURDALNIE chora, idiotyczna, surrealistyczna. Bóg kochający wszystkich, jednych faworyazuje innymi gardzi i ich potępia. To jest to uzupełnianie się sensu całej bzdurnej księgi? ABSURD. NONSENS. Wszystko, co we mnie ma coś wspólnego z logiką buntuje się na samą pierwszą myśl o takim rozwiązaniu. Jedyne, co z tego wynika, to idea, której zadaniem jest zjednoczyć grupkę wyznawców przeciwko innym ludziom. Mają być posłuszni, karni, podporządkowani i jako oddział na takich zasadach sformowany rzeczywiście okazali się w historii ludzkości sprawniejsi od oddziałów, których idee były mniej skuteczne.
       W tej walce któraś idea musiała być lepsza od innych, a zapis Biblii, jego moc oddziaływania na psychikę ludzi poddających się manipulacji, nie myślących samodzielnie, pozwalających kierować sobą przez dogmat, swoją obszernością "oszałamia maluczkich". Dlatego Biblia stanowi także podstawę dla islamu i chrześcijaństwa, które próbowały zreformować jej archaiczność. Odwołanie do tradycji zawsze jest skuteczne w świecie ludzkich idei, co potwierdza powtarzające się zmartwychwstawanie idei "spalonych" typu totalitarnego oraz odrzuconych kiedyś, a potem odgrzanych w nowym sosie, ideologii filozoficznych.

       Nie chce mi się dalej komentować szczegółów Twojej wypowiedzi. Nie potrafisz powiedzieć niczego od siebie i uczciwie tego bronić. Nie myślisz. Klepiesz coś, co znajdujesz u innych. Kolejne bzdury, które Ci wykazuję mijasz lekko, jakby ich nigdy nie było i z worka, w którym nazbieraliście ich przez długi czas tysiące, wybierasz następne.

       Musisz zrozumieć jedną rzecz. Już Ci to mówiłem, ale powtórzę. Każdy obalony (podważony) argument działa na Twoją niekorzyść. Jest ich tak dużo, że przestałaś całkowicie być wiarygodna. W szmabie, o którego opróżnianie nie dbacie nie ma żadnej wartości. To jest wyłącznie szmbo.
       Ty NIGDY nie powiedziałaś, że nie miałaś w czymś racji, bo Tobie nie o to chodzi. Jedyny Twój cel to STWARZANIE WRAŻENIA. Stwarzaj sobie go sama. Ja się przechylam coraz bardziej w kierunku pogardy dla stylu, w jakim prowadzisz te rozmowy. Muszę to powiedzieć, by Ci uświadomić, jak Twoja twórczość jest odbierana. Jedynym odbiorcą, który akceptuje Twoje "mądrości" jest człowiek rezygnujący z samodzielnego, logicznego myślenia, rezygnujący z szukania prawdy, ale potrzebujący przeświadczenia, że oto, w swojej naiwnej głupocie, już ją znalazł. Przemyśl to sobie.
       Nie traktuj tego osobiście, bo nie mam zamiaru Cię obrażać. To jest moje zdanie o Twoich poglądach, a poglądy można zmieniać. Rób, co chcesz, to tylko od Ciebie zależy.

       Pozdrowienia.
      • stek22 Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 20.12.05, 23:22
       Weź mnie nie rozbawiaj swą totalną ignorancją. Pleciesz totalne bzdury.
       Napisałaś, sama iż "Biblia jest księgą pisaną na przestrzeni kilkunastu tysięcy
       lat." Kilkunastu- kłamiesz. Rzucasz jako pewnik rzeczy na których się nie
       znasz i nie masz zamiaru sprawdzać. Bierz odpowiedzialność za swe słowa. Tak
       chętnie w innych miejscach podpierasz się żydowską tradycją i twierdzeniami z
       biblii. Jeśli tak to winnaś wiedzieć (z tematu o krwii wnioskuję iż jesteś
       Świadkiem Jehowy), że biblijny świat nie ma więcej niż 6 tysięcy lat od momentu
       stworzenia Adama według żydowskiej rachuby czasu. Obecnie mamy żydowski 5766
       rok i maksymalnie tyle czasu może być pisana biblia. A wiadomo iż została
       zaprzestano jej pisania prawie 1900 lat temu. Więc sobie odejmij 5766 - 1900 =
       ok. 3866. To i tak zawyżyłem. I to jest pisanie kilkanaście tysięcy lat. Nawet
       według tego czym się starasz podpierać i twierdzić gonisz w piętkę. Ekspertka.
       Każdy może sobie to sprawdzić z internecie wrzucając w gogle - kalendarz
       żydowski.
       Więc przestań na tym forum werować kłamstwa myśląc iż masz doczynienia z
       osobami, które nie będą sprawdzać twych konfabulacji
       A ponadto według ŚJ 6000 lat od momentu zgrzeszenia Adama ma nastąpić
       Armageddon.
       6 tysięcy lat to nie co najmniej jedenaście tysięcy lat.
       Przecież to Wy jako ŚJ czekacie na przeminięcie 6 tysięcy lat bo po nich ma
       nastąpić Armageddon według was. Już kilka razy twierdziliście iż już jest, a
       potem znowu biliście się w piersi mówiąc iż to my się pomyliliśmy i znowu
       wyliczaliście. Ile razy jeszcze zafundujecie koniec świata. Już kilka waszych
       obliczeń się nie sprawdziło. Ile razy się będziecie mylić, jak w tak dla was
       fundamentalnej kwestii się mylić to skąd mogę wiedzieć iż w innych macie rację?
    • kapitan.kirk Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 25.11.05, 12:50
     Co do Pięcioksięgu, to nie ma żadnych dowodów ani poszlak na autorstwo Mojżesza,
     poza tradycją, nieznanej zresztą proweniencji. Jest natomiast sporo argumentów
     przeciw: przede wszystkim opisując Mojżesza Księgi ZAWSZE używają trzeciej osoby
     liczby pojedynczej, zaś w Piątej jest zawarty opis jego śmierci, wraz ze
     znamienną adnotacją, że nikt nigdy nie odnalazł jego grobu, co sugeruje znaczną
     odległość czasową pomiędzy powstaniem Ksiąg a wydarzeniami w nich opisywanymi.
     Brak też jakiegoś wyraźnego "przełomu" stylistycznego który pozoliłby uzasadnić
     tezę o tym, jakoby Mojżesz pisał do pewnego momentu, a dokończył całość np.
     Jozue. Szczerze mówiąc dziwię się ŚJ i wielu innym wyznaniom protestanckim,
     które upierają się przy autorstwie Mojżesza, bo w gruncie rzeczy nikt i nic ich
     do tego nie zmusza, a brną w ryzykowne łamańce ideologiczne.
     Pozdrawiam
     • tessa18 Nazwa 25.11.05, 21:38
      Skoro jak piszesz księgi te nie zostały napisane przez Mojżesza,to dlaczego
      nazywają się Mojżeszowymi?
      • kapitan.kirk Re: Nazwa 27.11.05, 12:16
       Bo nazywają je tak ci, którzy uznają autorstwo Mojżesza. W wielu Kościołach (w
       tym w katolickim) używa się innych nazw.
       Pzdr
       • tessa18 Znana w czasach Jozuego 29.11.05, 17:44
        Poza tym księgi Mojżeszowe zwane też Prawem znane były już Jozuemu.
        Widocznie to Jozue dokończył V księgę Mojżeszową i napisał księgę Jozuego.
        Miał czytać tą księgę zgodnie z nakazem Boga.
        Jozuego 1:7-8
        "Tylko bądż odważny i bardzo silny ,by dbać o postępowanie zgodne z całym
        prawem ,które ci nakazał Mojżesz mój sługa.Nie zbaczahj od niego ani na prawo
        ani na lewo,żebyś działał mądrze dokądkolwiek pójdziesz.
        Ta KSIĘGA PRAWA niech się nie oddala od twych ust i czytaj ją półgłosem dniem i
        nocą ,byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim ,co jest w niej zapisane ;bo
        wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze".
        Z tych słów wynika,że księga Prawa była napisana przez Mojżesza i dana
        Izraelitom podczas ich wędrówki do ziemi obiecanej.
        Hipotezy mówiące ,że Biblia została napisana lub zredagowana po wyjściu z
        niewoli Babilońskiej są błędne.Księga ta zachowała się dzięki przepisywaniu jej
        tekstu przez specjalnie wyszkolonych do tego zadania "przepisywaczy"zwanych
        soferim.Dbali oni o zgodność przepisywanego tekstu z orginałem.Byli oni
        starannymi fachowcami kierującymi się szlachetnymi pobudkami.
        W jaki sposób Biblia przetrwała do naszych czasów i czy można mieć pewność że
        jest zgodna z orginałem?
        • lunana Re: Znana w czasach Jozuego 10.01.06, 20:44
         tessa18 napisała:
         >

         > Hipotezy mówiące ,że Biblia została napisana lub zredagowana po wyjściu z
         > niewoli Babilońskiej są błędne.Księga ta zachowała się dzięki przepisywaniu
         >jej tekstu przez specjalnie wyszkolonych do tego
         >zadania "przepisywaczy"zwanych soferim.Dbali oni o zgodność przepisywanego
         >tekstu z orginałem.Byli oni
         > starannymi fachowcami kierującymi się szlachetnymi pobudkami.

         Soferim i ich szkoła powstała po powrocie z wygnana babilońskiego. I na dodatek
         uzywali oni i do dziś sie uzywa do tego celu, alfabetu armanskiego. Po
         alfabecie starohebrajskim zaginał ślad od tamtego czasu. Żydzi zaczeli wtedy
         uzywać także w mowie jezyka aremajskiego a hebrajski stał się jezykiem kultowym
         nowo odbudowanej swiątyni (Nie mylić z nowohebrajskim, który powstał stosunkowo
         niedawno).

         • lunana Re: Znana w czasach Jozuego 10.01.06, 22:44
          sorry miało być alfabetu aramejskiego
    • stek22 Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 20.12.05, 22:53
     Dokładnie proszę - jaka tradycja żydowska. Jak się już opierasz na źródłach
     zewnętrzych poza biblią to proszę je cytować lub napisać z jakich źródeł
     opierasz się. Konfabulantką jesteś czy osobą rzetelną w dochodzeniu prawdy?
     Czy Ciebie na to stać wogóle?
    • stek22 Re: Księga Mojżesza była znana wcześniej 20.12.05, 22:55
     Żydzi na początku nie wierzyli w jednego Boga Jehowę. Na początku byli El-ohim
     czyli Bogowie.
  • grgkh Przedziwne odkrycia... [2] 24.11.05, 11:45
   Niektórzy uczeni sądzą, że tekst Księgi Rodzaju 3,5.: "...tak jak Bóg będziecie
   wiedzieli dobro i zło" należy rozumieć w sensie politeistycznym: "tak jak
   bogowie". Gdyby tak było na pewno, mielibyśmy tu do czynienia, na skutek
   nieuwagi redaktorów judzkich, ze śladem dawnych politeistycznych wyobrażeń w
   tekstach biblijnych. W rozdziale szóstym tejże księgi (w. 2) ludzie są
   nazwani "synami Boga", a tak właśnie określa mit babiloński zbuntowanych bogów,
   ponieważ istotnie byli synami boga Abzu i bogini Tiamat.

   Przez długi czas badacze łamali sobie głowy nad drugim wierszem pierwszego
   rozdziału Księgi Rodzaju, który mówi o duchu bożym, a właściwie o ożywczym
   tchnieniu Boga unoszącym się nad wodami. Interpretowano ten wiersz w różny,
   nieraz fantastyczny sposób, aż w ruinach fenickiego miasta Ugarit (w pobliżu
   dzisiejszego Ras Szamra w Syrii) odnaleziono tabliczki klinowe, stanowiące
   zbiór mitologicznych poematów. W micie kosmogonicznym uczeni natknęli się na
   tekst, według którego Bóg osiadł na wodzie jak ptak na jajach i wysiedział z
   chaosu życie. Nie ma powodu wątpić, że biblijny duch boży unoszący się nad wodą
   jest echem owego ugaryckiego mitu.

   Biblijna historia stworzenia świata o powstała niewątpliwie w zaciszu pracowni
   kapłańskiej i jako intelektualna koncepcja teologów nie zyskała popularności w
   szerokich rzeszach ludu hebrajskiego. Do wyobraźni prostych ludzi bardziej
   chyba przemawiały dramatyczne mity o heroicznych walkach bogów z olbrzymim
   potworem chaosu. W tekstach Starego Testamentu zachowały się wyraźne ślady tych
   wierzeń ludowych. W ugaryckirp poemacie bóg Baal odnosi zwycięstwo nad
   siedmiogłowym smokiem Lewiatanem. W Księdze Izajasza (27,1) czytamy
   dosłownie: "W ów dzień nawiedzi Pan mieczem swoim twardym i wielkim a mocnym
   lewiatana, węża zaworę, i lewiatana, węża pokręconego, i zabije smoka, który
   jest w morzu". Smok występuje również pod nazwą Rahab. O konflikcie Jahwe z
   Rahabem wspomina Księga Hioba, jeden z Psalmów oraz Izajasz.

   Jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że możemy śledzić drogę, jaką w historii
   wędrował mezopotamski mit o walce bogów z potworem. Za czasów Sumerów
   zwycięskim bogiem, który pokonał smoka, był Enlil. Gdy Mezopotamię podbił król
   Akkadyjczyków Hammurabi, pogromcą smoka stał się Marduk. Minęły wieki i
   hegemonię nad Międzyrzeczem zdobyli Asyryjczycy, a wtedy godność najwyższego
   bóstwa w państwie otrzymał Aszur. Pisarze asyryjscy wymazali na tabliczkach
   klinowych Marduka, a na jego miejsce wpisali imię swego własnego boga
   plemiennego Aszura. Zrobili to jednak niestarannie i w niektórych miejscach
   tekstu przeoczyli imię Marduka. Mit dotarł następnie do Palestyny, gdzie
   Hebrajczycy kazali Jahwe walczyć z potworem Lewiatanem czy Rahabem. Zdaniem
   niektórych uczonych mit przedostał się nawet do chrześcijaństwa w formie
   legendy o św. Jerzym zabijającym smoka. W związku z biblijną opowieścią o
   stworzeniu świata warto w końcu przytoczyć jako ciekawostkę pewien fakt
   niezmiernie charakterystyczny dla ludzi, którzy w Starym Testamencie widzieli
   alfę i omegę wszelkiej wiedzy ludzkiej. W roku 1654 arcybiskup Usher z Irlandii
   oświadczył, że z uważnego przestudiowania Pisma świętego wynika, iż Bóg
   stworzył świat w roku 4004 przed naszą erą. Datę umieszczano przez cały wiek w
   kolejnych wydaniach Biblii, a ten, kto podawał ją w wątpliwość, uważany był za
   kacerza,
   Arcybiskupa Ushera zaatakował jednak biskup Lightfoot zarzucając mu brak
   dokładności w obliczeniach. Według niego świat powstał 23 października 4004
   roku przed naszą erą o godzinie 9 rano.
   Jeżeli chodzi o raj, to jest on również tworem wyobraźni sumeryjskiej. W micie
   o bogu Enki raj jest przedstawiony jako ogród pełen drzew owocowych, w którym
   ludzie i zwierzęta żyją w najlepszej zgodzie, wolni od cierpień i chorób. Jest
   on położony w krainie Dilnum w Persji. Raj biblijny da się zlokalizować
   niewątpliwie w Mezopotamii, w nim bowiem biorą początek cztery rzeki, z których
   dwie to Eufrat i Tygrys.
   • tessa18 Złoty wiek w historii ludzkości 24.11.05, 22:12
    Liczba mnoga występująca przy słowie Elohim /bogowie/ nie oznacza wielobóstwa.
    W Prawie Mojżeszowym jest wypowiedż:"Słuchaj Izraelu:Jehowa nasz Bóg ,to jeden
    Jehowa".Powtórzonego Prawa 6:4
    Zatem Izraelici wierzyli w jednego Boga Jehowę.
    Urzyty rzeczownik Elohim w liczbie mnogiej służy ku podkreśleniu majestatu i
    dostojeństwa.Podobnie o bogu Dagonie w Sędziów 16:23 jest słowo elohim w
    liczbie mnogiej a towarzyszący czasownik w liczbie pojedynczej.Tak samo o
    Józefie w Rodzaju 42:30 napisano iż był panem /adone/ w liczbie mnogiej dla
    podkreślenia dostojeństwa.
    Tak,że uczeni którzy sądzą że liczba mnoga wskazuje na wielobóstwo mylą sięsmile
    Mit o ptaku siadającym na wodzie nic nie ma wspólnego z Biblią.Biblia nie
    przedstawia ducha Bożego jako boga lub jako osobę.Jest to błędne wyobrażenie
    powstałe pod wpływem nauki KK.A ponieważ uczeni są gorliwi i wyszukują
    mitów "pasujących" do relacji biblijnych w tym przypadku się zapędzilismile
    Skąd taki wniosek,że relacja o stwarzaniu powstała w zaciszu pracowni i że lud
    jej nie uznawał?Na jakiej podstawie tak sądził?
    Rzeczywiście w mitologii wielu ludów są mity o pierwotnym raju.To tylko
    dowodzi,że w zamierzchłej przeszłości rzeczywiście istniał raj ,piękny ogród
    Eden.Znany jest Złoty Wiek u zarania historii ludzkości.Te podania pojawiają
    się u wszystkich religii.Człowiek żył wtedy w szczęśliwości,niewinności
    pokoju,nie znał chorób i śmierci.Mimo pewnych różnic w szczegółach ta koncepcja
    istniejącego kiedyś raju jest wspólna dla religii dawnej Persji,starożytnych
    Greków,legend chińskich,Egiptu,Tybetańczyków,Peruwiańczyków,Meksykanów.
    Czy to nie dziwne,że w tak odlwegłych miejscach na świacie powstawały te same
    mity?Widocznie miały one jedno żródło.Tym żródłem był starożytny Babilon.
    • grgkh Re: Złoty wiek w historii ludzkości 25.11.05, 12:39
     > Mimo pewnych różnic w szczegółach ta
     > koncepcja istniejącego kiedyś raju jest
     > wspólna dla religii dawnej Persji,
     > starożytnych Greków,legend chińskich,
     > Egiptu,Tybetańczyków,Peruwiańczyków,
     > Meksykanów.
     > Czy to nie dziwne,że w tak odlwegłych
     > miejscach na świacie powstawały te same
     > mity?Widocznie miały one jedno żródło.
     > Tym żródłem był starożytny Babilon.

     Kolonizacja Ameryki przez najbardziej pierwotne plemiona ludzkie jest bardzo dobrze udokumentowana i nie jest prawdą, co o tym usiłujesz nam tu przemycić. Ludzie pod każdą szerokością geograficzną starali się sobie jakoś tłumaczyć zaistnienie swoje i świata, nic więc dziwnego, że tworzyli wizję czegoś, co było zanim nastały czasy im współczesne. Cóż w tym niezwykłego, że je jakoś idealizowali, choć sama idealizacja miała różne postaci?

     Przed Babilonem historycznie były inne, wcześniejsze, potwierdzone wykopaliskami kultury - turecka Anatolia, indyjskie Mohendżo Daro, Harappa i inne jeszcze. A co z nimi? Co z datowaniem tych faktów? Uznajesz je za fałsz?

    • stek22 Re: Złoty wiek w historii ludzkości 21.12.05, 15:06
     Ależ oznacza wielobóstwo. Swoją ignorancją powalasz. DLa własnego widzimisie
     negujesz wszystko. W księgach mojżeszowych El-ohim występuję do momentu dania
     10 przykazań na Górze Synal lub jak kto woli Horeb. Dopiero potem w oryginałach
     występuje Jahwe. A tak wogóle tetragram JHWH wcale nie oznacza koncepcji
     jednego boga w tradycji żydowskiej. JHWH dopiero mniej więcej od czasów 1 w.
     p.n.e. stało się synonimem jedynego boga. Teraz nie mam czasu, ale jak kiedyś
     znajdę to opiszę co za JHWH kryło się w tradycji żydowskiej.
     Robisz wielki błąd przypisując to iż jakiś JWHW (Jahwe czy Jehowa - nikt nie
     wie jak to wymawiać bo ludy semickie nie zapisywały samogłosek) tak sobie
     powiedział i to Ty cofasz tą jego wypowiedź do czasów sprzed Mojżesza że to ten
     sam Bóg. W oryginałach stoi El-ohim.
     Powiem tak twoja znajomość Biblii musi być mocno ograniczona, gdyż dla wielu
     twierdzeń, które rzucasz na tym forum jest wytłumaczenie. Tylko zupełnie inne
     od twoich dosłownych twierdzeń. Ani razu nie przytoczyłaś właściwego sposobu
     rozumowania wynikającego na odpowiedniej wiedzy. Ty tej wiedzy nie masz- gdyż
     jak beton opierasz się tylko na tym co w kolejnym tłumaczeniu napisano w Biblii
     i na ogólnym - w żydowskiej tradycji.
     Jak np. z judasza śmiercią. Wbrew pozorom nie ma sprzeczności. Swoim
     dosłownym pokrętnym myśleniem pokazujesz iż dla Ciebie natchnione jest kolejne
     tłumaczenie biblii a nie sięgasz do opracowań "Tych biednych naukowców". Cóż
     ślepota nie boli, tak to byś dobrze wiedziała jak obronić temat jedności
     śmierci Judasza. Sprzeczność dotyczny się nie samego rodzaju śmierci ale tego
     co było wokół niej, srebrniki, pole krwii, itp.
  • grgkh Przedziwne odkrycia... [3] 24.11.05, 11:45
   W obu mitach istnieją uderzające analogie. Nie jest tu naszym zadaniem wchodzić
   w drobiazgowe nieraz szczegóły, należy jednak podkreślić, że w jednej i drugiej
   opowieści zawarta jest idea upadku człowieka. W Biblii wąż namawia Adama i Ewę
   do spożycia owoców z drzewa "znajomości dobra i zła", a w micie mezopotamskim
   przewrotnym doradcą jest bóg Ea. Obie wersje wyrażają myśl, że poznanie zła i
   dobra, czyli mądrości, stawia człowieka na równi z bogami i zapewnia mu
   nieśmiertelność. Przypomnijmy sobie, że w raju obok "drzewa znajomości dobra i
   zła" rosło jeszcze "drzewo życia" dające nieśmiertelność. Jahwe wygnał Adama i
   Ewę nie tylko za nieposłuszeństwo, lecz również w obawie, że sięgną po
   owoc "drzewa życia" i jak Bóg zyskają nieśmiertelność. W trzecim rozdziale
   Księgi Rodzaju (w. 22) czytamy: "Jahwe Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki,
   jak My (znów szczątek politeizmu!): zna dobro i zło; niechaj teraz nie
   wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać (owoc) także z "drzewa życia", zjeść
   (go) i żyć na wieki".
   Do pewnego stopnia wyjaśniło się też pochodzenie biblijnego węża-kusiciela.
   Sumeryjski bohater Gilgamesz udał się na rajską wyspę, gdzie mieszkał
   ulubieniec bogów Ut-napisztim, by otrzymać odeń roślinę życia. Gdy wracał przez
   rzekę, jeden z bogów nie chcąc, by człowiek przez nieśmiertelność stał się im
   równy, przybrał postać węża i wynurzywszy się z wody wydarł Gilgameszowi
   czarodziejską roślinę. Nawiasem mówiąc, w tej legendzie sumeryjskiej należy
   prawdopodobnie szukać wyjaśnienia, dlaczego od czasów Abrahama przez wiele
   wieków Hebrajczycy przedstawiali Jahwe w postaci węża. Dopiero kapłani w
   obrazoburskim zapale niszczyli te symbole piętnując je jako objaw
   bałwochwalstwa.
   Archeolodzy znaleźli w ruinach jednego z miast mezopotamskich akkadyjską
   pieczęć z wyrytą sceną, która przypuszczalnie ilustruje prototyp opowieści o
   Adamie i Ewie. Widzimy na tej wklęsłej rzeźbie drzewo z wężem, a po obu
   stronach dwie postacie: mężczyznę z rogami i kobietę. Wypada lojalnie
   zaznaczyć, że kontury postaci są mocno zamazane i dlatego trudne do
   rozpoznania, toteż niektórzy badacze wyrazili wątpliwość, czy pieczęć ma
   cokolwiek wspólnego z mitem o pierwszym człowieku. Ponieważ jednak nie zdołali
   znaleźć innego, bardziej przekonywającego wyjaśnienia scenki, przeważa raczej
   pogląd, że znaleziono istotnie dowód, że już w Mezopotamii istniał mit o Adamie
   i Ewie.

   Ludzi od dawien dawna intrygowało, dlaczego Bóg stworzył Ewę w tak osobliwy
   sposób, mianowicie z żebra Adama. Miał przecież pod dostatkiem gliny, z której
   mógł, podobnie jak mężczyznę, ulepić niewiastę. Tabliczki klinowe, wykopane w
   ruinach Babilonu, dostarczyły wyjaśnienia wręcz rewelacyjnego. Okazuje się, że
   cała rzecz polega na wielce zabawnym nieporozumieniu. Otóż w micie sumeryjskim
   bóg Enki ma chore żebro. Żebro w języku sumeryjskim nazywa się "ti". Bogini,
   która została powołana, by uleczyć żebro boga Enki, nazywa się Nin-ti,
   czyli "Pani od żebra". Ale "nin-ti" znaczy również "dać życie". Nin-ti może
   przeto oznaczać zarówno "Pani od żebra", jak i "Pani, która daje życie".

   I tu właśnie tkwi źródło nieporozumienia. Plemiona hebrajskie zastąpiły Nin-ti
   Ewą, ponieważ Ewa była ich legendarną pramatką ludzkości, czyli "Panią, która
   daje życie". Jednakże drugie znaczenie Nin-ti ("Pani od żebra") jakoś nie
   zatarło się w pamięci Hebrajczyków. W podaniach ludowych powstała z tego powodu
   konfuzja. Pamiętano jeszcze z czasów mezopotamskich, że Ewa ma coś wspólnego z
   żebrem i dzięki temu zrodziła się dziwaczna wersja, iż została ona stworzona z
   żebra Adama. Mamy tutaj jeszcze jeden dowód, jak dalece Hebrajczycy w swoich
   klechdach zadłużali się u ludów Mezopotamii *.

   * W związku z Adamem warto przytoczyć niezmiernie zabawny incydent, jaki parę
   lat temu miał miejsce w Kongresie Stanów Zjednoczonych. W rządowej broszurce
   Rasy ludzkości rysownik przedstawił Adama z pępkiem. Wywołało to interpelację
   kongresmana z Północnej Karoliny Carla T. Durhama. Napiętnował on rysunek jako
   jeden z objawów szerzącej się propagandy komunistycznej, ponieważ Adam,
   ulepiony z gliny przez Boga, nie miał matki i dlatego nie mógł posiadać pępka.
   W burzliwej dyskusji udobruchano zagorzałego wielbiciela Biblii faktem, że w
   Watykanie znajduje się obraz Michała Anioła przedstawiający Adama również z
   pępkiem.

   Natomiast legenda o Kainie i Ablu wydaje się być wyłącznie tworem wyobraźni
   hebrajskiej. Plemiona hebrajskie usiłowały w tej legendzie wytłumaczyć sobie,
   dlaczego Jahwe, ich dobrotliwy ojciec, skazał ród ludzki na ciągły mozół,
   cierpienie i choroby. Istnieje wśród niektórych badaczy Biblii opinia, że jest
   ona ponadto echem konfliktów, jakie w zamierzchłych epokach wybuchały między
   koczowniczymi ludami pasterskimi a ludnością, która zaczęła prowadzić osiadły
   tryb życia i poświęciła się rolnictwu. Hebrajczycy byli w owych czasach
   pasterzami, dlatego Abel, pasterz owiec, stał się w ich podaniu ulubieńcem
   Jahwe i niewinną ofiarą rolnika Kaina. Nawiasem warto zaznaczyć, że w dziejach
   rozwoju ludzkości było wręcz odwrotnie: to właśnie koczownicze plemiona
   urządzały napady na pokojowo usposobionych rolników. Ta stronniczość w
   legendzie biblijnej jest w każdym razie znamienna, świadczy bowiem, że opowieść
   o Kainie i Ablu powstała w bardzo odległych czasach, kiedy Hebrajczycy
   prowadzili Jeszcze koczowniczy tryb życia. W okresie gdy już osiedli w Kanaanie
   i sami musieli bronić się przed napadami wojowniczych plemion pustynnych,
   legenda stała się niejako anachronizmem, przetrwała jednak jako szacowna
   spuścizna po antenatach pasterskich.

   W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku olbrzymie poruszenie wywołało
   odkrycie dotyczące potopu biblijnego. Skromny pracownik Brytyjskiego Muzeum w
   Londynie, George Smith, zabrał się pewnego dnia do odczytania tabliczek z
   pismem klinowym, przysłanych z Niniwy i złożonych w piwnicy muzeum. Ku swemu
   zdumieniu natknął się on na pierwszy poemat ludzkości, opisujący czyny i
   przygody Gilgamesza, legendarnego bohatera Sumerów. Pewnego dnia odniósł
   wrażenie, że śni. Na niektórych tabliczkach bowiem znalazł fragmenty
   opowiadania o potopie, uderzająco podobne do wersji biblijnej. Gdy je
   opublikował, zerwała się burza protestów wśród pobożnisiów wiktoriańskiej
   Anglii, dla których Biblia była księgą świętą, natchnioną przez Boga. Nie mogli
   pogodzić się z myślą, że historia Noego - to mit zapożyczony od Sumerów. To, co
   Smith odczytał, wskazywało według nich raczej na przypadkową zbieżność
   szczegółów. Spór mogłoby ostatecznie rozstrzygnąć odnalezienie brakujących
   tabliczek klinowych, co jednak wydawało się rzeczą wysoce nieprawdopodobną. Ale
   George Smith nie dał za wygraną. Udał się osobiście do Mezopotamii i - o dziwo -
   odnalazł w gigantycznych ruinach Niniwy brakujące fragmenty opowieści, które w
   całej rozciągłości potwierdziły jego tezę. Świadczyły o tym takie identyczne
   szczegóły, jak wypuszczenie na wolność kruka i gołębia, góra, na której osiadła
   arka, czas trwania potopu oraz morał opowieści: ukaranie ludzkości za grzechy i
   ocalenie bogobojnego człowieka. Oczywiście są także różnice. Sumeryjski Noe
   nazywa się Ut-napisztim, w prawzorze mitu mamy do czynienia z mnóstwem bogów
   obdarzonych wszelkimi słabostkami ludzkimi, a w Biblii potop sprowadza na ród
   ludzki Jahwe, stwórca świata przedstawiony w majestacie swej potęgi. Przeróbka
   mitu w duchu monoteistycznym pochodzi zapewne z czasów późniejszych, a swoje
   ostateczne religijne i etyczne pogłębienie zawdzięcza przypuszczalnie
   redaktorom z kół kapłańskich.
   • tessa18 Błędne interpretacje 25.11.05, 09:11
    Autor opowieści biblijnych błędnie interpretuje relację z ogrodu
    Eden.Oczywiście nie można mu się dziwić,bo podświadomie pozostaje pod wpływem KK
    Zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła nie symbolizuje mądrości.
    Bóg wcale nie zabronił ludziom zdobywania mądrości.
    Powiedział "Czyńcie sobie ziemię poddaną".Jak mogli to robić bez zdobywania
    wiedzy?Jehowa wprost obdarzył króla Salomona mądrością.
    "Owej nocy Salomonowi ukazał się Bóg i rzekł:"Proś !Co mam ci dać ?"....
    Na to Salomon powiedział....Udziel mi więc mądrości i wiedzy żebym mógł
    wychodzić przed ten lud..." II Kronik 1:7-10
    W liście Jakuba 1:5
    "Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości,niech prosi Boga bo on daje wszystkim
    szczodrze i bez wypominania a będzie mu dana".
    Biblia jest księgą symboli i wąż jest symbolem Szatana "pradawnego węża".
    W Izajasza 27:1 czytamy:
    "W owym dniu Jehowa ze swym mieczem twardym i wielkim i potężnym zwróci uwagę
    na Lewiatana ,wijącego się węża ,na Lewiatana węża krętego i zabije potwora
    morskiego,który jest w morzu."
    W innych wersetach jak Hioba 41:1,Psalm 74:14,Lewiatan jest przedstawiony jako
    potwór morski.Ale ma też znaczenie symboliczne.Pierwotnie oznaczał kraje na
    których obszarze rozproszeni byli Izraelici takie jak :Babilon,Egipt,Asyria.
    Jak głosi historia nie zdołali oni przeszkodzić Izraelitom powrócić do ojczyzny.
    Obecnie też Lewiatan ma znaczenie symboliczne.Jest to Szatan i podległy mu
    świat narzędzie do walki z duchowym Izraelem.W 1919 roku Lewiatan stracił
    władzę nad ludem Bożym a pewne proroctwa biblijne wskazują że całkiem zniknie z
    areny dziejowej.Daniela 2:44,Objawienie 20:1-3
    Do tego czasu działania Lewiatana nie zdołają wyrządzić ludowi Bożemu żadnej
    szkody.Izajasza 54:17
    "Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna i potępisz każdy
    język który podniesie się przeciwko tobie w sądzie.Oto dziedziczna własność
    sług Jehowy a ich prawość jest ode mnie -brzmi wypowiedż Jehowy."
    Jeśli chodzi o Izraelitów czczących węża,to widocznie byli to odstępcy jawnie
    uprawiający kult Szatana.Dlatego zostali zganieni przez kapłanów.
    Opowieść o Adamie i Ewie widocznie opiera się na prawdziwym wydarzeniu skoro
    najstarsze ludy zachowały ją w pamięci.
    We wszystkich mitologiach świata powtarzają się wspólne wątki.Sporo z nich
    wywodzi się z Babilonu mezopotamskiej kolebki większości religii.Jednak po
    potopie jakieś 4200 lat temu Bóg zmusił ludzi do rozejścia się z Babel w
    Mezopotamii.Mimo,że zaczęli tworzyć oddzielne rody i plemiona mówiące
    odmiennymi językami ich znajomość wcześniejszej historii oraz wierzenia były w
    zasadzie takie same.We wszystkich kręgach tą spuściznę upiększano i ubarwiano i
    tak powstały mity ,podania,legendy które przetrwały do naszych czasów.
    Ale te mity dalekie są od prawdy biblijnej.
    • stek22 Re: Błędne interpretacje 21.12.05, 15:07
     Można bez wiedzy. Wystarczy to co każdego przeraża. W kupie siła mości panowie
     i panie.
  • grgkh Przedziwne odkrycia... [4] 24.11.05, 11:45
   Doświadczony historyk wie, że legendy są często upoetyzowaną historią, że
   niejednokrotnie zawierają jakąś prawdę dziejową. Zachodziło więc pytanie, czy
   opowieść o potopie nie jest przypadkowo echem jakiejś zamierzchłej katastrofy
   żywiołowej, która bardzo głęboko zapadła w pamięć pokoleń ludzkich.
   Sprawę rozstrzygnął w zdumiewający sposób wielki angielski archeolog, Leonard
   Woolley, odkrywca Ur. W olbrzymim śmietnisku, które przez tysiąclecia
   nawarstwiało się pod murami stolicy sumeryjskiej, wykopał szyb i na głębokości
   czternastu metrów odkrył grobowce królów sumeryjskich z początków trzeciego
   tysiąclecia przed naszą erą, zawierające ogromne skarby i nawet szczątki
   pochowanych władców.

   Ale Woolley pragnął koniecznie stwierdzić, co kryło się pod cmentarzyskiem. Po
   przedrążeniu kolejnej warstwy robotnicy natknęli się na muł rzeczny, pozbawiony
   śladów ludzkiego bytowania. Czyżby robotnicy dotarli już do pierwotnego dna z
   okresu, gdy w Mezopotamii nie pojawił się jeszcze osadnik? Z obliczeń
   triangulacyjnych archeolog doszedł do przekonania, że nie osiągnął jeszcze
   dziewiczego gruntu, ponieważ muł leżał wyżej niż okoliczny teren, a więc
   tworzył wyraźny pagórek. Dalsze przekopywanie cmentarzyska przyniosło w wyniku
   niebywałą rewelację. Pod warstwą mułu grubości trzech metrów pojawiły się nowe
   ślady osadnictwa: cegły, śmiecie, popiół po ogniskach i skorupy ceramiczne.
   Zarówno kształt, jak i ornament skorup garncarskich świadczył, że znaleziska
   należały do zgoła innej kultury niż te, które leżały nad warstwą mułu rzecznego.

   Ten układ warstwowy można było wytłumaczyć tylko w następujący sposób: jakaś
   straszliwa w rozmiarach powódź zniweczyła nie znaną nam osadę ludzką
   nieodgadnionej dawności, a gdy woda cofnęła się, przyszli inni ludzie i na nowo
   zaludnili Mezopotamię. Byli to Sumerowie, twórcy najstarszej znanej nam
   cywilizacji świata.

   Aby mogło nagromadzić się prawie trzy metry mułu i szlamu, woda musiała stać w
   tym miejscu przez bardzo długi okres czasu na wysokości bez mała ośmiu
   metrów. 'Obliczono, że przy takim poziomie wód cała Mezopotamia padła ofiarą
   powodzi. Były to więc kataklizmy na skalę rzadko w dziejach spotykaną, niemniej
   jednak o charakterze lokalnym. Ale dla ówczesnych mieszkańców dotknięty klęską
   obszar stanowił cały świat, a powódź oznaczała wszechogarniający potop, którym
   bogowie ukarali grzeszną ludzkość. Opowieści o katastrofie snuły się wiekami od
   Sumerów do Akkadyjczyków i Babilończyków. Z Mezopotamii wynieśli je do Kanaanu
   Hebrajczycy, przekształcili na swój sposób i ową własną wersję umieścili wśród
   świętych ksiąg Starego Testamentu.

   We wszystkich miastach nad Eufratem i Tygrysem wznosiły się ogromnie wysokie
   budowle o dziwnym kształcie. Składały się one z sześciennych lub okrągłych
   brył, nałożonych na siebie kondygnacjami i zmniejszających się ku górze, tak że
   przypominały schodowe piramidy. Na ściętym wierzchołku zwykle stała mała
   świątynia poświęcona miejscowemu bóstwu. Prowadziły do niej trójbieżne schody
   kamienne. Podczas nabożeństwa biało ubrani kapłani kroczyli po nich w
   procesjonalnym pochodzie przy wtórze chóralnego śpiewu i dźwięku instrumentów
   muzycznych.

   Najsłynniejsza z tych piramid, zwanych "zikkurat", stała w olbrzymiej i
   wspaniałej metropolii Babilonie. Archeolodzy wykopali z gruzów jej fundamenty i
   dolne partie murów. Wiemy dokładnie, jaki był jej wygląd architektoniczny, gdyż
   poza opisami znaleziono na tabliczkach klinowych jej rycinę. Liczyła ona siedem
   kondygnacji i miała dziewięćdziesiąt metrów wysokości.

   Nasuwało się pytanie, czy piramida babilońska stanowiła pierwowzór dla
   biblijnej wieży Babel. Zagadnieniu temu wybitny francuski uczony Andre Parrot
   poświęcił całą książkę i na podstawie szeregu dowodów doszedł do przekonania,
   że nie ma pod tym względem najmniejszej wątpliwości.

   Nie sposób przytoczyć tu całej jego argumentacji dość skomplikowanej i
   drobiazgowej. Zadowolimy się więc najbardziej zasadniczymi dowodami.

   Według opowiadania Biblii ludzie, kiedy mówili jeszcze jednym językiem,
   budowali wieżę Babel w krainie Szinear, którą niektórzy uczeni utożsamiają z
   Sumerem. Używany przez nich budulec - wypalane w ogniu cegły i glina rzeczna na
   spojenia - odpowiada dokładnie budulcowi piramidy babilońskiej.

   W Księdze Rodzaju 11,7 czytamy: "pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie
   rozumiał drugiego". Dlaczego Hebrajczycy uważali wieżę babilońską za symbol
   pychy ludzkiej i dlaczego według nich tam właśnie Jahwe pomieszał języki
   potomkom Noego? Trzeba najpierw powiedzieć, że nazwa metropolii Babilon znaczy
   w języku babilońskim "brama boga" (bab-ilu), a w hebrajskim podobnie brzmiące
   słowo "balal" oznacza czynność mieszania. W wyniku podobieństwa dźwiękowego obu
   słów Babilon łatwo mógł stać się symbolem chaosu językowego na świecie,
   zwłaszcza że był miastem wielojęzycznym.

   Nie można też dziwić się, że Hebrajczycy widzieli w Babilonie i jego piramidzie
   ucieleśnienie występku i arogancji wobec Boga. Królowie babilońscy zbudowali
   piramidę pracą niewolników i jeńców wojennych spędzonych z różnych stron
   świata. W VII wieku p.n.e. król babiloński Nabopolassar przystąpił do
   restauracji sędziwej wieży i kazał między innymi wyryć następujące
   zdanie: "Ludzi wielu narodowości zmusiłem do pracy przy odbudowie wieży".

   Do niewolniczej pracy przy budowie zapędzono na pewno również Hebrajczyków.
   Zachowali oni w pamięci ciężką niewolę babilońską, a temu pełnemu goryczy
   wspomnieniu dali wyraz w opowieści o wieży Babel. Jak później zobaczymy,
   reminiscencja wieży babilońskiej dojdzie do głosu raz jeszcze w wizji drabiny
   anielskiej, jaka przyśniła się Jakubowi, wnukowi Abrahama. Od czasów
   babilońskich upłynęło jednak wtedy sporo czasu, pokolenia hebrajskie urodzone
   już w Kanaanie prawie całkowicie zapomniały o krzywdach wyrządzonych przodkom
   przez królów babilońskich. Co prawda obraz piramidy nie zatarł się w ich
   pamięci, nabrał jednak zgoła odmiennego znaczenia: stał się drabiną
   symbolizującą przymierze człowieka z Jahwe.
   • tessa18 Re: Przedziwne odkrycia... [4] 24.11.05, 22:34
    Ślady potopu są nie tylko w Mezopotamii.Potop ma swe ślady w mitologiach
    chińskich,azteckich,Majów,inkaskich.Czyli potop był na całym świecie.Ślady
    potopu występują na całym świecie.Już o tym była mowa.
    Jednak relacje o potopie zawarte w mitach świata różnią się od relacji
    biblijnej.Jak masz czas poczytaj o wieży Babel i o Nemrodziesmile
    www.rumburak.ozimek.net.pl/ARTYKULY/religia/historia_religii/02-lowca.php
  • kapitan.kirk Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 24.11.05, 14:35
   Ksiażka Kosidowskiego była swego czasu rewolucyjna i przyniosła wiele nowych
   hipotez oraz informacji. Obecnie jest już jednak nieco przestarzała, zwłaszcza w
   świetle biblistycznych i archeologicznych odkryć ostatnich 30 lat - polecałym
   raczej jakieś nowsze źródła.
   Ciekawostka: "Opowieści", jako dzieło jak najbardziej zgodne i potwierdzające
   "jedyny naukowy światopogląd materialistyczny", były kilkakrotnie i w sporych
   nakładach wydawane w ZSRR. Skończyło się to nagle, gdy okazało się że ze względu
   na konstrukcję książki (obszerne streszczenia i cytaty z Biblii) - stosowana
   była ona niejako "w zastępstwie" Biblii przez tamtejszych chrześcijan (w ZSRR
   nie wolno było drukować Biblii, a przez dłuższy czas karalne było nawet jej
   posiadanie). Takiej kariery "Opowieści" nikt się oczywiście - z autorem na czele
   - nie spodziewał big_grin I np. późniejsze "Opowieści Ewangelistów" już się tam ponoć
   nie ukazały...
   Pzdr
   • tessa18 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 09:22
    Okazuje się,że Biblia wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
    Jest tak stara jak ludzkość,ale wciąż jest żywa i oddziałuje na życie wielu
    osób.Czy więc warto zajmować się tą księgą?Oczywiście ,że tak.
    Tylko warto też zadać sobie pytanie,po co mamy zajmować się tą księgą?
    Czy naszym celem jest poznanie prawdziwego Boga ,zbliżenie się do niego.
    Czy też celem jest wykazanie,że Biblia to tylko dzieło człowieka i nic nie
    znaczący w naszym życiu zabytek?
    Ten drugi pogląd stara się upowszechnić przeciwnik Boży ,którego celem jest
    odciągnięcie jak największej liczby ludzi od służenia Bogu.
    Czytając książki typu "Opowieści biblijne "Kosidowskiego ludzie zamiast budować
    swą wiarę ,tracą ją.Jednak budują na fundamencie kłamstwa ,są po prostu
    oszukiwani.
    II Koryntian 4:4
    "Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta,to jest
    zasłonięta wśród tych,którzy giną,wśród których bóg tego świata zaślepił umysły
    niewierzących aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o
    Chrystusie który jest obrazem Boga."
    Także II Tymoteusza 2:25-26
    • ghost25 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 10:19
     Tesso - powiedz mi gdzie ja trafię po śmierci wg. Twojej religii?
     • tessa18 Zapłata i dar 25.11.05, 11:57
      Po śmierci nie trafisz nigdzie,będziesz w niebycie.
      Kaznodziei 9:5
      "Bo żyjący są świadomi,że umrą ,lecz umarli nie są świadomi niczego ani nie
      mają żadnej zapłaty gdyż pamięć o nich idzie w zapomnienie".
      Wszystkie religie na świecie uczą,że po śmierci idzie się do nieba lub do
      piekła.Nie jest to nauka biblijna.Po śmierci nie ma zapłaty.To śmierć jest
      zapłatą za grzech.
      Rzymian 6:23
      "Albowiem zapłatą którą płaci grzech jest śmierć,lecz darem który daje Bóg jest
      życie wieczne przez Jezusa Chrystusa naszego Pana".
      Życie wieczne jest darem,dlatego nie można sobie na nie zasłużyć.Czy ktoś
      skorzysta z tego daru zależy od woli danej osoby.Bóg nikogo nie
      uszczęśliwia "na siłę".
      • stek22 Re: Zapłata i dar 23.12.05, 21:09
       Tu twierdzisz, że w niebycie
       W tym wątku forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
       f=21155&w=33058548&a=33881640, twierdzisz coś innego
       Stwórz koncepcję, z której wynika iż tu i tamto to to samo
       "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju" Łukasz 23,43.
       Poza tym ciekawostka dla wszystkich - ilu złoczyńców urągało Jezusowi. U
       Łukasza czytamy, iż Jezusowi urągał jeden złoczyńca "Tedy jeden z zawieszonych
       złoczyńców, urągał mu (....). Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego
       tymi słowami (...)" Proszę sobie przeczytać Łukasza 23,39-40. A co pisze
       Mateusz 27,44 "Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy razem z nim byli
       ukrzyżowani". Marek i Jan nic o tym nie wspominają. Co Tesso, może powiesz że
       ten jeden najpierw złorzeczył, a potem zreflektował się. I za to trafi dziś do
       Raju. Czekam na twoją odpowiedź. Czy zafundujesz mi taką samą jak pewnien ŚJ
       sprzed kilku lat. Ciekaw jestem okrutnie.
    • misiabella Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 11:12
     Tesso,tłumaczysz nam,że Biblia jest słowem bożym posługując się jako
     autorytetem słowami z Biblii.To tak,jakbym powiedziała,że Kaczor jest
     wspaniałym kandydatem na prezydenta,bo sam to powiedział.Dlatego Twoje
     wypowiedzi są tak mało wiarygodne.
     • tessa18 Spełnione proroctwa 25.11.05, 12:05
      Mało wiarygodne ,bo nie wierzysz tej księdze.Być może wcale jej nie czytałaś.
      Warto zdobyć choć podstawowe wiadomości na jej temat z wiarygodnego żródła.
      A nie od naśmiewców i szyderców.
      • misiabella Re: Spełnione proroctwa 25.11.05, 13:09
       Tesso,nie ma znaczenia czy wierzę tej księdze,czy nie w kontekście jej
       wiarygodności.Po prostu nie cytuje się słów księgi w znaczeniu argumentu na jej
       wiarygodność.To jakiś absurd.Pomyśl.Czy uwierzyłabyś mi,że Koran jest świętą
       księgą boskiego pochodzenia,gdybym na poparcie swojej tezy cytowała fragmenty
       Koranu?Nie,prawda?Nie,ponieważ argumentem byłyby fakty.Ty natomiast uważasz,że
       jeżeli fakty przeczą boskości Biblii to tym gorzej dla faktów.
       • tessa18 Re: Spełnione proroctwa 29.11.05, 12:32
        Nie można wypowiadać się na temat jakiejś książki ,nie czytając jej.To chyba
        jest logiczne.Czy jakaś książka jest wiarygodna czy nie ,można sporawdzić
        dopiero po przeczytaniu jej.Jakie fakty według ciebie zaprzeczają boskiemu
        natchnieniu tej księgi?
        Nie zgadzam się ,że cytowanie z tej księgi na poparcie jej wiarygodności to
        absurd.Tak samo cytowanie z Koranu jest konieczne aby ustalić czy księga ta
        jest od Boga.
        • misiabella Re: Spełnione proroctwa 29.11.05, 13:23
         Czy ja gdzieś napisałam,że nie czytałam Biblii??Napisałam tylko,że nie o tym
         rozmawiamy,a o sposobie argumentacji.
         Właśnie po przeczytaniu Biblii można się upewnić,że Bóg z Biblii to bujda na
         resorach.Owszem,nie mówię,że ta księga jest bezwartościowa.Uważam po prostu,że
         to co w niej mądre wymyślili mądrzy ludzie,reszta to zbiór legend.
         Jakie fakty zaprzeczają boskości Biblii?
         Po pierwsze-ja nie wiem,czy istnieje coś takiego jak Bóg(być może jest to myśl
         do rozwinięcia w oddzielnym wątku,za duzo by pisać co myślę na ten temat),więc
         nie wierzę,że coś co nie istnieje mogło natchnąć jakąś ludzką księgę swoją
         mądrością.
         Po drugie-przyjmijmy,że Bóg jest.Nie wierzę,że Bóg miałby napisać dla ludzi
         księgę,i to do jakiegoś wybranego narodu,w dodatku pełną
         przemocy,krwi,nienawiści do działających i myślących inaczej.Ża ma takie
         ludzkie uczucia jak złość i gniew.Są one pochodną lęku,a chyba Bóg się nie
         boi,prawda?A przynajmniej nie powinien.
         Fakty przeczą temu,że Biblia pochodzi od Boga.Czy z wielu istniejących
         najprawdopodobniejszych wersji powstania Biblii trzeba wybrać tę najmniej
         prawdopodobną,wręcz niemożliwą i baśniową.
         Czy inne zjawiska w życiu widzisz w ten sam sposób?Zobaczysz chorego człowiek i
         muwisz,że jest opętany,czy przyjmujesz najprawdopodobniejszą wersję,że jest po
         prostu chory?
         • misiabella Re: Spełnione proroctwa 29.11.05, 13:34
          Oczywiście "mówisz", nie- "muwisz" ciekawe...nigdy nie robię błędów (chybasmile)))

          Poza tym dopiszę jeszcze coś.
          Jeszcze raz podkreślam,że gdy mówię o tym,że nie cytuje się księgi na
          podkreślenie jej wiarygodności,to chodzi o to,że nikt nie uwierzy,gdy ona sama
          o sobie pisze,że jest natchniona.Co to za dowód?
          Ja też mogę powiedzieć,że mnie natchnął Bóg.Mam na to dowód.Jaki?Ja tak
          twierdzę i basta.To jest ten typ argumentacji.
         • tessa18 Re: Spełnione proroctwa 29.11.05, 18:20
          Czy czytając Biblię zrozumiałaś ją? Jak wytłumaczysz istnienie przemocy w
          Biblii?Czy znaczy to że jej Bóg nie natchnął?
          Wprost przeciwnie.Biblia w wiarygodny sposób przedstawia rzeczywistość.
          Bynajmniej nie podkreśla,że jest ona wolą Boga.Bóg nienawidzi przemocy,jest
          Bogiem miłości.
          Jeśli istnieje ktoś taki jak Bóg,to czy nie jest logiczne,że poda swoim
          stworzeniom dowody swego istnienia?Wyjawi im po co istnieją,jakie jest jego
          zamierzenie,dlaczego na świecie jest tyle zła?Biblia jest właśnie taką księgą
          która to wszystko wyjaśnia.
          Jaką osobowość przejawia Bóg? To też wyjawia Biblia.Jest on sprawiedliwy,jest
          miłością,posiada wielką moc,jest też mądry.
          Wielu ludzi nie potrafi pojąć tego,że Bóg się gniewa.Ale w świetle takiej cechy
          jak sprawiedliwość można to zrozumieć.
          Jest o Bogu napisane:"Wszystkie jego drogi są sprawiedliwością"Izajasza
          61:8.,albo "Miłuje prawość i sprawiedliwośc".Psalm 33:5
          Ludzie zadają sobie pytanie skoro Bóg jest sprawiedliwy ,to dlaczego na świecie
          tyle ludzi cierpi niewinnie?
          Powszechne dziś zło jest następstwem grzechu i obrania przez ludzi drogi własnej
          nie Bożej.
          Zwróć uwagę jak Bóg traktował starożytnych Izraelitów.Nawet gdy posiedli ziemię
          obiecaną wielokrotnie byli niewierni.Ale chociaż swymi nikczemnymi uczynkami
          zasmucali Jehowę Boga ,nie odrzucił ich od razu.Psalm 78:38-41
          Miłosiernie umożliwił im zmianę postępowania.
          "Nie mam upodobania w śmierci niegodziwego ,lecz w tym,by niegodziwy zawrócił
          ze swej drogi i pozostał przy życiu.Zawróćcie ,zawróćcie ze swych złych
          dróg ,bo po cóż mielibyście umrzeć ,domu Izraela".Ezechiela 33:11
          Ale jak długo Bóg toleruje niegodziwość? Czy bez końca?
          Nie. W końcu postanowił -ze względu na swe święte imię-wydać ich w ręce wrogów.
          Nehemiasza 9:26-30.
          Czego się możemy nauczyć?
          1.Bóg dostrzega niegodziwość i jest nią głęboko poruszony
          2.Bóg chętnie okazuje miłosierdzie gdy tylko ma ku temu podstawy
          3.Nigdy nie wymierza sprawiedliwości pochopnie
          4.Ponieważ jest wielkoduszny i cierpliwy wielu ludzi mylnie myśli,że w ogóle
          nie ukarze niegodziwych.
          5.Prawda jest zupełnie inna.Dzieje Izraela dowodzą,że Boża cierpliwość ma swoje
          granice.
          6.Jehowa nie przypomina ludzi którzy cofają się przed wymierzaniem
          sprawiedliwości,lecz zawsze staje w jej obronie.
          7.Boży sposób sądzenia można streścić następująco:gdzie trzeba
          stanowczość,gdzie to możliwe miłosierdzie.II Piotra 3:9
          • misiabella Re: Spełnione proroctwa 29.11.05, 18:56
           No dobrze,to i ja zastosuję podobną retorykę.
           Uważam,że Koran,a nie Biblia jest natchniony.Oto DOWODY:
           Koran głosi-
           "Zaprawdę, ci, którym została dana Księga,
           wiedzą, że to jest prawda
           pochodząca od ich Pana."
           "Tak jest, ponieważ Bóg zesłał Księgę
           z prawdą.
           I ci, którzy się różnią co do Księgi,
           z pewnością znaleźli się w głębokim odszczepieństwie!"

           " Biada więc tym,
           którzy piszą Księgę swoimi rękami,
           a potem mówią:
           "To pochodzi od Boga!""
           "Ci, którym daliśmy Księgę,
           recytują ją należną jej recytacją;
           oto ci, którzy w nią wierzą.
           A ci, którzy w nią nie wierzą,
           poniosą stratę."
           Koran też głosi,że Bóg jest dobry i sprawiedliwy,że nagrodzi dobrych,a ukarze
           złych.Może jeszcze jeden mały cytacik:
           " Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą,
           jest wszystko jedno,
           czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz,
           oni i tak nie uwierzą.

           7 Bóg nałożył pieczęć na ich serca
           i na ich słuch,
           a na ich oczach położył zasłonę.
           Dla nich kara będzie straszna.

           8 Wśród nich są tacy, którzy mówią:
           "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!"
           Lecz oni wcale nie są wierzącymi.

           9 Oni usiłują oszukać Boga
           i tych, którzy wierzą,
           lecz oszukują tylko siebie samych;
           oni tego nie pojmują.

           10 W ich sercach jest choroba,
           a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę.
           Spotka ich kara. bolesna
           za to, że kłamią.

           11 A kiedy im mówią:
           Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"
           oni mówią:
           "My tworzymy tylko dobro!" "

           Więc ja twierdzę,że to Koran ma rację wink
           • tessa18 Re: Spełnione proroctwa 30.11.05, 12:36
            Jak odróżnić czy Koran jest świętą księgą pochodzącą od Boga?
            Bardzo łatwo.Wystarczy porównać nauki Koranu z naukami Biblii.
            Wszystkie religie na świecie nauczają,że po śmierci ciała żyje ulotna część
            człowieka zwana duszą nieśmiertelną.Tą naukę zawiera też Koran.
            Jedynie Biblia uczy prawdy,że po śmierci człowiek przestaje istnieć.
            Poza tym takim znakiem rozpoznawczym jest proroctwo dane przez Boga.
            Bóg jest zdolny przewidzieć przyszłość jeśli chodzi o bieg historii.
            I takie proroctwa zawiera Biblia .Odsłania ona przyszłość aż do przyszłego
            tysiąclecia.Żadna inna księga nie ma takich spełniających się zawsze proroctw.
            • stek22 Re: Spełnione proroctwa 20.12.05, 23:34
             Jak odróżnić czy Biblia jest księgą pochodzącą od Boga?
             Bardzo łatwo. Wystarczy porównać nauki Biblii z naukami Koranu.
             Z religijnego punktu widzenia to twierdzenie ma taką samą wartość jak Twoje.
             Gdyż jest twierdzeniem samym dla siebie.
             O czym ty bredzisz. Jakie proroctwa do przyszłego tysiąclecia.
             O tak o każdym rodzaju śmierci Judasza potwierdza proroctwo. Tylko że historie
             ze śmiercią Judasza i jej okolicznościami są odmiennne. I na poparcie każdej z
             nich jest proroctwo. Ot, ich wartość jest kiepska.
     • kapitan.kirk Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 12:11
      Udowadnianie prawdziwości dosłownego traktowania Biblii za pomocą cytatów z
      Biblii jest akurat specjalnością ŚJ (bez urazy, Tesso wink. Podobnie jest z ich
      koronnym dowodem na istnienie Boga, przepisanym zresztą na czysto od Św. Tomasza
      z Akwinu (choć zapewne Starsi prędzej poddaliby się transfuzji niż do tego
      przyznali): skoro skomplikowane budowle i urządzenia mają swojego twórcę w
      postaci człowieka, to czyż nie jest logiczne, że niesłychanie skomplikowany
      wszechświat i superzłożone organizmy żywe tym bardziej musiały zostać przez
      kogoś genialnego skonstruowane? Zaś na uwagę, że istnieją również byty bardzo
      proste, co do których nie można logicznie uzasadnić istnienia stwórcy
      (powietrze, woda, skały itp.) odpowiadają: no jak to, skoro ktoś stworzył byty
      tak skomplikowane, to chyba umiał tym bardziej stworzyć i te proste? I w ten
      sposób kółko się zamyka...
      Przypomina się żydowska anegdota o dwóch studentach jesziwy, z których jeden
      twierdził kategorycznie, że w czasach Abrahama noszono już jarmułki.
      - Jak możesz tego dowieść? - pyta drugi.
      - To proste. Przeciez Pismo wyraźnie mówi: "I wyszedł Abram z domu ojca swego w
      Ur chaldejskim..." - a jaki pobożny żyd wyszedłby z domu bez jarmułki?!

      C.B.D.O.
      • tessa18 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 12:17
       Czy podstawowa żywa komórka tworząca każdy żywy organizm według ciebie jest
       prosta?
       www.rumburak.ozimek.net.pl/BIBLIA/publikacje/jak_powstalo_zycie/11.php
       Mówią tak ludzie nie znający budowy komórki.
       • kapitan.kirk Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 12:31
        Ależ oczywiście, że jest bardzo skomplikowana - tyle, że z tego wcale nie musi
        wynikać, że ktoś ją stworzył (choć ja w to wierzę; jednak w nieco inny sposób
        niż ŚJ). W jednym z Waszych wydawnictw przeczytałem ciekawą analogię: producent
        maszynek do mięsa mówił tam, że nawet gdyby przez tysiąc lat potrząsać w worku
        częściami maszynki, to nigdy sama by się ona z nich nie złożyła - a cóż dopiero
        mówić o niezmierzenie bardziej skomplikowanych organizmach żywych? No cóż,
        jeżeli z tego przykładu cokolwiek wynika, to jedynie tyle, że ów producent był
        tak zajęty wyrobem maszynek, że nie znalazł czasu na skończenie gimnazjum. Dla
        każdego bowiem kto zna chociaż podstawy rachunku prawdopodobieństwa jest
        oczywiste, że maszynka w ten sposób powstanie z całą pewnością - wystarczy tylko
        odpowiednio długo potrząsać workiem albo mieć takich worków baaardzo dużo. A
        zarówno czasu, jak i przestrzeni we Wszechświecie nie brakowało i nie brakuje.
        Pozdrawiam
        • tessa18 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 25.11.05, 20:12
         Mam dla ciebie zadanie .Potrząsaj częściami maszynki do mięsa i sprawdż czy się
         złoży choć jedna część! Powodzenia.
         • kapitan.kirk Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 27.11.05, 12:20
          Nie zamierzam niczym potrząsać, bo maszynkę już mam smile
          Zrozum Tesso, tylko w anszej galaktyce sa setki miliardów gwiazd (a więc
          potencjalnych układów planetarnych), podobnych galaktyk tylko w naszym
          Wszechświecie (wcale niekoniecznie jedynym) są również setki miliardów; a
          wszystko to istnieje już blisko 14 miliardów lat. Mówimy tu o liczbach
          przekraczających wszelkie ludzkie zdolności pojęcia, a nie o potrząsaniu
          maszynka przez dziesięć wieków.
          Pzdr
          • tessa18 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 29.11.05, 12:59
           Czy zdajesz sobie sprawę jakie warunki musiały zaistnieć aby na naszej planecie
           mogło powstać życie? Tych warunków jest dość sporo.
           Jest to :odpowiednia odległość od Słońca,odpowiednie nachylenie orbity aby
           mogły następować pory roku,atmosfera zawierająca tlen,cały świat roślin służący
           na pokarm dla ludzi.
           Do tej pory nie wykryto żadnych śladów życia na innych planetach.Wydaje się ,że
           ziemia jest wyjątkową planetą we wszechświecie.
           • tessa18 Odkrycia archeologiczne a Biblia 29.11.05, 17:26
            Istnieje taka dziedzina jak archeologia biblijna.Potwierdza ona prawdziwość
            relacji zapisanych w tej księdze.
            • misiabella Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 29.11.05, 17:47
             Ale archeologia to też nauka.Jak to jest,że niektóre potwierdzone przez
             archeologię zdarzenia historyczne akceptujesz,a inne,te,które przeczą Biblii
             odrzucasz.Poza tym jak to się ma do tezy o natchnieniu Biblii?Czy Herodot,lub
             Długosz byli natchnieni?A może Flawiusz?Biblia jest mieszaniną fantazji i
             faktów historycznych.To,że zawiera również czasem prawdę historyczną nie
             przesądza o jej nadprzyrodzonym powstaniu.
             • tessa18 Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 29.11.05, 18:39
              Biblia nie zawiera prawdy historycznej tylko czasem .Cała Biblia przedstawia
              wiernie dzieje ludzkości.Pewne odkrycia są tylko mylnie interpretowane.Jak
              chociażby błędny wniosek,że mity babilońskie posłużyły Mojżeszowi do napisania
              księgi Rodzaju.
              Mit babiloński o stworzeniu świata brzmi:
              "Bóg Apsu i bogini Tiamat utworzyli innych bogów.Póżniej ci bogowie
              naprzykrzali się Apsu który chciał ich zabić ale sam został zabity przez boga
              Ea.W odwet za to Tiamat chciała zabić Ea,lecz sama została zabita przez
              Marduka ,syna Ea.Marduk rozpłatał jej ciało na dwoje i z jednej części uczynił
              niebo a z drugiej ziemię.Następnie Marduk przy pomocy Ea utworzył ludzkość z
              krwi innego boga -Kingu."
              Powiedz mi szczerze,czy ten mit mógł być pierwowzorem księgi Rodzaju?Może
              wierzą w to ci,co nie czytali księgi Rodzaju.
              Dlatego ja odrzucam takie bezpodstawne hipotezy.Nie uważam też że Biblia jest
              mieszaniną fantazji i historii.Jest to księga natchniona zawierająca wydarzenia
              historyczne,proroctwa,wizje,przykłady z życia.Jest niezwykła i pod innym
              względem ,bo opisuje cuda dziejące się mocą od Boga.
              www.rumburak.ozimek.net.pl/BIBLIA/biblia/slowo_boze/06.php
              • misiabella Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 30.11.05, 01:43
               Tesso,napisałaś:
               "Mit babiloński o stworzeniu świata brzmi:
               "Bóg Apsu i bogini Tiamat utworzyli innych bogów.Póżniej ci bogowie
               naprzykrzali się Apsu który chciał ich zabić ale sam został zabity przez boga
               Ea.W odwet za to Tiamat chciała zabić Ea,lecz sama została zabita przez
               Marduka ,syna Ea.Marduk rozpłatał jej ciało na dwoje i z jednej części uczynił
               niebo a z drugiej ziemię.Następnie Marduk przy pomocy Ea utworzył ludzkość z
               krwi innego boga -Kingu."
               Powiedz mi szczerze,czy ten mit mógł być pierwowzorem księgi Rodzaju?Może
               wierzą w to ci,co nie czytali księgi Rodzaju"

               Właśnie bardzo dobrze przeczytałam księgę rodzaju i tym bardziej twierdzę,że
               jest to kopia mitu sumeryjskiego.Oczywiście,autorzy Biblii-księgi mówiącej o
               jednym Bogu nie mogli kopiować tej części mitu,która mówi o licznych bogach,ale
               poradzili sobie inaczej.
               Napisałaś o micie sumeryjskim,ale samego mitu chyba nie czytałaś.
               A mówi on o tym,że z przedwiecznego morza wyłoniły się bóstwa - stworzyciele
               świata: An [niebo] i Ki [ziemia].Z ich związku powstał bóg atmosfery Enlil [pan
               powietrza], który oddzielił An od Ki i uczynił nad ziemią sklepienie
               niebieskie. Potem powstały bóstwa astralne, m.in. Utu [słońce], Nanna [księżyc]
               i Inanna [planeta Wenus].
               A jak to samo opisuje Biblia?
               "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i
               pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią BEZMIARU WÓD, a Duch* Boży unosił
               się nad wodami.(...)-[czyżby Enlil-pan powietrza?uderzające podobieństwo]
               6 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj
               ono oddzieli jedne wody od drugich!» 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił
               wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg
               nazwał to sklepienie niebem."
               W Biblii,podobnie jak w sumeryjskim micie kolejność stwarzania jest
               identyczna,dalej Biblia opisuje stworzenie innych ciał niebieskich - Słońca i
               Księżyca(po stworzeniu Ziemi!!!)-identycznie jak u Sumerów.
               Dalej bogowie umieszczają pierwszego,ulepionego z gliny na swoje podobieństwo
               człowieka w raju.
               Naprawdę,nie widzisz podobieństw?Poza tym,że tutaj mowa o bogach,a w Biblii o
               jednym Bogu-podobieństwo jest uderzające.
               Biblia mówi"A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego
               Nam. "
               Dlaczego "nam",skoro wcześniej i później Bóg mówi o sobie w liczbie pojedynczej?
               Czyżby nieudolne naśladownictwo dało o sobie znać?Chyba tak,wziąwszy pod uwagę
               identyczne słowa bogów sumeryjskich!
               Piszę celowo o Sumerach,ponieważ to od nich babilończycy (podobnie jak
               asyryjczycy)przejęli swoich bogów i na sumeryjskich tradycjach rozwinęli swoje.
               Podobnie jest z sumeryjskim mitem o Gilgameszu.Podobieństwo z opowieścią o
               potopie w Biblii niebywałe,różnica w tym,że mowa o bogach a nie o bogu,a
               Gilgamesz wypuscił kruka,a nie gołębia,jak Noe.
               Drzewo życia również znane było już w Mezopotamii.
               Zresztą o tym pisali już moi przedmówcy.

               Myślę,jak już napisałam,że wyznawcy islamu i innych religii są zapewne równie
               jak Ty przekonani,że ich religia jest jedyną prawdą i ich księgi są naprawdę
               święte i natchnione.Mogą przytaczać podobne przykłady jak Twoje.Tylko, że to
               niczego nie dowodzi.
               • misiabella Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 30.11.05, 01:56
                Napisałam,że Gilgamesz wypuścił kruka,a chodziło oczywiście o Utanapisztima
                (epos o Gilgameszu).
               • tessa18 Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 30.11.05, 13:14
                religia.webpark.pl/03.html
                Są jak widać wspólne wątki w mitologiach i relacji biblijnej.Ale są i różnice.
                Czy relacja o stworzeniu świata i potopie z Biblii pokrywa się z relacją z
                mitów sumeryjskich?W podanym linku znajdziesz odpowiedż.
                Natomias wypowiedż z księgi Rodzaju "Uczyńmy człowieka na nasz obraz"
                skierowana jest przez Boga Jehowę do Syna w jego przedludzkiej postaci.
                Jak uczy Biblia to Jezus brał udział w stwarzaniu świata wrazze swym Ojcem i
                był jego "mistrzowskim wykonawcą".Przysłów 8:23-33
            • stek22 Re: Odkrycia archeologiczne a Biblia 21.12.05, 15:25
             Archeologia i historia biblijna to nauki, a nie wiara. Potwierdzają też że to
             co napisane w Biblii nie zawsze jest prawdą.Zburzenie Jerycha - to miasto było
             juz ruiną, w której nikt nie mieszkał na długo przed przybyciem żydów na te
             ziemie.
             W jednym wcześniejszym poście napisałaś "ach ci biedni naukowcy"/ No właśnie
             Twój styl myślenia, jeśli fakty świadczą coś innego to źle dla nich. Ta nauka,
             która się podpierasz ustaliła iż nie było spisu powszechnego gdy Jezus się
             rodził. Spis był ale 10 lat po śmierci Heroda. A Jezus jak ustalono urodził się
             za Heroda. Poczytaj sobie prace naukowe i nie karm się swoimi wymysłami.
             Ile razy ŚJ odwoływali koniec świata? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to
             pytanie?
           • wray Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 29.11.05, 20:25
            tessa18 napisała:

            > Czy zdajesz sobie sprawę jakie warunki musiały zaistnieć aby na naszej
            planecie
            >
            > mogło powstać życie? Tych warunków jest dość sporo.
            > Jest to :odpowiednia odległość od Słońca,odpowiednie nachylenie orbity aby
            > mogły następować pory roku,atmosfera zawierająca tlen,cały świat roślin
            służący
            >
            > na pokarm dla ludzi.
            > Do tej pory nie wykryto żadnych śladów życia na innych planetach.Wydaje
            się ,że
            >
            > ziemia jest wyjątkową planetą we wszechświecie.


            Mógłbym Cię pocieszyć gdyż tych warunków jest zacznie więcej niż sobie
            wyobrażasz a jednak nie ma w tym nic, co mogłoby wskazywać na "dzieło
            stworzenia"..., co najwyżej na niezwykle ograniczoną wyobraźnie ŚJ – jedną z
            najczęściej pojawiających się uwag w rozmowach z ŚJ jest zdanie typu "nie
            jestem w stanie sobie wyobrazić". Skoro nie jesteście w stanie sobie wyobrazić
            lub zrozumieć to należy chyba coś z tym zrobić (edukacja) a nie wciskać na siłę
            w każdą sferę ludzkiej działalności Boga (ignorancja).
            W naszej galaktyce istnieje olbrzymia ilość układów planetarnych, a w nich
            możliwe planety, na których rozwinęło się życie w formie, jakiej nie jesteśmy w
            stanie przewidzieć. Życie jest niezwykle elastyczne, jednej jedynej reguły na
            jego powstanie nie ma, na każdej z planet mogło powstać w inny sposób. Piszesz
            ciągle o Komórkach zapominając całkowicie, lub nie wiedząc o istnieniu RNA. Co
            mi powiesz o RNA Tesso?
            Jestem zdania, że gdyby nawet na Marsie odkryto małego gryzonia, prędzej
            znajdziecie w Biblii jakiś uzasadniający to werset niż zaakceptujecie
            ewolucjewink Wszak dla was Nauka to jedna wielka "teoria spiskowa".


            > Czy zdajesz sobie sprawę jakie warunki musiały zaistnieć aby na naszej
            planecie
            >
            > mogło powstać życie? Tych warunków jest dość sporo.
            > Jest to :odpowiednia odległość od Słońca,odpowiednie nachylenie orbity aby
            > mogły następować pory roku,atmosfera zawierająca tlen,cały świat roślin
            służący
            >
            > na pokarm dla ludzi.


            Aby na naszej planecie powstało życie potrzebne są rośliny? A czym są
            rośliny?smile


            > Do tej pory nie wykryto żadnych śladów życia na innych planetach.

            Do tej pory nie ma dowodu na istnienie Boga. Sugerujesz, że Bóg nie istniejesmile
            Zapewniam Cię, że prędzej znajdziemy życie na innych planetach niż dowód na
            istnienie stwórcy.

            > Wydaje się ,że
            > ziemia jest wyjątkową planetą we wszechświecie.

            To brzmi jak fragment z kreacjonistycznego artykułu, pomijając już sam fakt, że
            tak wygląda każda twoja wypowiedz na tematy naukowe. Twój świat jest bardzo
            ubogi i ograniczony Tesso.

            --

            Co się zaś tyczy przykładów z boeingiem radzę je odłożyć na półkę z
            oznaczaniem "Dowody Na Ciasnotę Umysłową" gdyż jasno unaocznia zdolności
            poznawcze osoby przyjmującej ten typ argumentacji za prawidłowy. Gdy już
            zwiększysz swój zasób wiedzy z biologii lub dziedzin pokrewnych przykład ten
            wyda Ci się równie śmieszny jak mi.

            Pozdrawiam,smile
            Tesso
           • stek22 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 20.12.05, 23:37
            To są tylko założenia, bo nie znamy innego życia. Jeśli uważasz iż jest to
            patent na zrobienie życia to zrób eksperyment i powiedz czy powołałaś nowe życie
          • tessa18 Re: Opowieści biblijne (dla Tessy) 30.11.05, 12:48
           creationism.org.pl/weasel/
           Pod tym linkiem znajdziesz odpowiedż czy możliwe jest ,by tak jak sądzisz przez
           przypadek maszynka do mielenia mięsa sama się złożyła.
           Jest tam rozpatrzony przykład małpy która stukając na maszynie do
           pisania "przez przypadek" pisze dramat Szekspira.
           Czy nie uważasz ,że do napisania tego dzieła potrzeba raczej INTELIGENCJI?
           • grgkh O programach 01.12.05, 00:12
            Zgodnie z zasadą fizyczną, która jest powszechnie uznawana, a która mówi o tym, że entropia zamkniętego układu może tylko rosnąć, nie powinny się dziać żadne zdarzenia "porządkujące" świat. A więc:

            - maszynka do mięsa w ogóle nie powinna powstać, nawet w częściach do złożenia;

            - nie powinny istnieć dramaty Szekspira, bo ich powstanie jest "nieprawdopodobnie" małe;

            - nie powinna występować woda w stanie czystym, bo raz zmieszana z zanieczyszczeniami, jako składnik błota, nie powinna się z niego "wydzielić"...

            - itd.

            Wszechświat jest, dla siebie, układem zamkniętym i zasada wzrostu entropii jest dla całości prawdziwa. Lokalnie jednak działają dowolnego poziomu "programy", których efektem jest porządkowanie świata, ponieważ obok, równolegle, powstaje "bałagan". smile

            Jeden raz się zdarzyło, że Ziemia "zawisła" na takiej, a nie innej, orbicie wokółsłonecznej, dzięki czemu dostaje SYSTEMATYCZNIE i W PRZYPADKOWO, ALE JUŻ "NA STAŁE", USTALONEJ ILOŚCI ENERGIĘ. To jest ten program. Zaczął kiedyś działać, doprowadził do ustalenia się wieloczynnikowej równowagi dynamicznej, która automatycznie koryguje odchylenia. "Dopóki Ziemia nam kręci się...", dopóty będzie ten program działał. Programy działają wielopoziomowo. Dzięki Ziemi jaką mamy, mogli zaistnieć ludzie ze swoją inteligencją. To oni są programem wyższego rzędu i sami są twórcami procedur rzędu jeszcze wyższego. Istnienie Ziemi zapewnia możliwość istnienia ludzi, a ci, dopóki są, mogą tworzyć części do maszynek do mięsa i TYLKO ONI MOGĄ TE MASZYNKI SKŁADAĆ (z niezerowym prawdopodobieńswem).

            Nie wszyscy ludzie obdarzeni są jednako inteligencją. Nie oznacza to, że Ciebie, Tesso, chcę obrazić, ale jest tak - ja, i wiele innych osób, rozumiemy bez zastrzeżeń tę nawarstwiającą się wieloprogramowość, jednokierunkowość przyczynowo-skutkową, natomiast Ty wciąż powtarzasz brednie kompletnie nie zastanawiając się nad ich sensem. Czy nie mam racji? Jeśli dotarł do Ciebie sens tego, co teraz mówię, to wyraź, chociaż jeden raz, krytyczną ocenę zawartości stron internetowych, z których czerpiesz garściami "mądrość" pośledniej jakości. potrafisz się na to zdobyć? wink))

            Co do Szekspira, to TYLKO jeden człowiek napisał te utwory dokładnie w ten właśnie sposób, a pozostali LUDZIE mogą co najwyżej kopiować, bardziej lub mniej udanie, styl, choć przecież posługują się tym samym słownictwem (pominę głębiej istniejącą znajomość liter). Mieszanie w to małp zakrawa na sugestię, że inteligencja twórcy przykładu niewiele od małpiej odbiegła.

            Moje wcześniejsze podejrzenia, że Twoje "źródła" nie są warte wysiłku kliknięcia myszką na podanym przez Ciebie linku, potwierdzają się. Nie będę klikał. W przyszłości też. smile
            Szkoda, że sobie tak beznadziejnie szargasz opinię. Namawiam Cię na bardziej samodzielne i krytyczne ocenianie materiałów broniących Twych dogmatów w przyszłości.

            I powtórzę...

            Twoje dogmaty, jako że dowodzone w bardzo kiepskim stylu, stają się całkowicie niewiarygodne. To się nazywa "niedźwiedzia przysługa"?
            Jak już mówię przysłowiami, to - łyżka dziegciu... wink itd.

            Pozdrawiam i życzę Ci dużo "zdrowego" rozsądku.

            • tessa18 Re: O programach 02.12.05, 13:31
             Czy te programy mogły powstać same bez inteligencji,skoro jak sam piszesz,to
             tylko człowiek inteligentna osoba może złożyć maszynkę do mięsa?
             Wynika na to,że ja jestem głupia a ty mądry?Czy nie tak myślisz?
             Z twoich wypowiedzi to wynika.Ośmieszenie ,wykpienie,poniżenie.To twoja metoda
             dyskusji?To najczęściej stosujesz ,gdy brak ci argumentów.
             Nie możesz znieść że ktoś ma inne zdanie na dany temat? Czy wszyscy muszą
             myśleć tak jak ty ?A kto myśli inaczej jest "BE"?Uznajesz człowieka o innym
             światopoglądzie za niższej kategorii?Może się okazać coś odwrotnego.
             A gdzie jest u ciebie kultura dyskusji? Czyli coś takiego:
             "Francuz na przykład powietongue_outańskie zdanie jest idiotyczne.Ale nigdy: Pan jest
             idiotą.Co innego jest zdanie fałszywe ,mętne,głupie a co innego człowiek
             fałszywy ,mętny głupi.Dlatego nie wolno na podstawie jednego zasłyszanego
             zdania oceniać człowieka, bo go w ten sposób krzywdzimy."
             To tylko ty tak uważasz,ja mam inne zdanie na ten temat.I ludzie o otwartych
             umysłach są w pełni zdolni odróżnić prawdę od fałszu.A twoje niecenzuralne
             słowa świadczą raczej przeciwko tobie.
             Skoro nie zamierzasz w przyszłości klikać na moje linki,to dyskusja twoja ze
             mną nie ma najmniejszego sensu.
             Przykro mi to mówić,ale taka jest prawda.
            • tessa18 O opowieściach biblijnych 02.12.05, 13:57
             Rzeczywiście "zmusiłeś mnie " do czytania tej książki.Muszę stwierdzić,że
             zawiera ona wiele cennych szczegółów ,ale nie wszystko co tam napisano jest
             zgodne z prawdą.
             Podam tylko jeden przykład.
             Na stronie 310 jest napisane:
             "Inny ciekawszy jeszcze przykład to sprawa zabicia Goliata.Popularna
             wersja ,która głosi iż zabił go w pojedynku Dawid oparta na I Księdze Samuela.
             Gdy jednak czytamy drugą Księgę Samuela ogarnia nas zdumienie.Okazuje się
             bowiem ,że Goliata zabił nie Dawid ,lecz niejaki Elchanan z Betlejem.
             Bibliści niejednokrotnie czynili wysiłki,by jakoś te rozbieżności wyjaśnić lub
             usprawiedliwić."
             A mnie jeszcze bardziej ogarnia zdumienie,że pan Kosidowski widocznie nie
             czytał Ksiąg Samuela i sam wymyślił tą historię.
             Oczywiście czytającym ten tekst nigdy nie przyjdzie do głowy,że pan Kosidowski
             coś kręci,bo to przecież zbyt wielki autorytet by miał kłamać.A ponieważ nie
             czytają ,lub nie sprawdzają tego w Biblii ,to nie wiedzą,że o Goliacie jest
             rzeczywiście napisane,że zabił go Dawid.I to jest napisane w I Samuela.
             W drugiej Samuela nie ma mowy o Goliacie.
             Wiele tym podobnych bredni podaje pan Kosidowski,być może dlatego,by jego
             książka była tak pokażnych rozmiarów?
             • miriam_73 Re: O opowieściach biblijnych 02.12.05, 14:58
              tesso, sorry, ale powiem dosadnie - PIEPRZYSZ GŁUPOWTY. Kup sobie jakies
              normalne wydanie Biblii, albo choćby zajrzyj do dostępnych online. Cytuję z 2
              Ks Samuela:

              Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn
              Jaira, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki.
              (2 Ks. Samuela 21:19, Biblia Tysiąclecia)

              Co jeszcze ciekawsze, ta sama informacja powtórzona jest w księdze Kronik:

              I była znowu wojna z Filistynami, podczas której Elchanan, syn Jaira, zabił
              Lachmiego, brata Goliata z Gat, a drzewce jego włóczni było jak wał tkacki.

              (1 Ks. Kronik 20:5)


              Więc kto tu "pisze brednie"? Ty czy prof. Kosidowski??? Bo ja mam nieodparte
              wrażenie, że chyba jednak Ty. Do tego osmieszasz się swoją ignoracją. raz po
              raz karmisz to Forum swoimi "popisami intelektualnymi". Nie daj Bóg jak ktos Ci
              wykaże ignoracje. Słowotok szybko się konczy, ewentualnie w zmutowanej formie
              pojawia się w kolejnym zalozonym przez Ciebie wątku.

              Daruj sobie kobieto, bo to nawet nie jest smieszne.
              • ray7 Re: O opowieściach biblijnych 02.12.05, 18:43
               Mysle ze Tessa teraz sprawdzi 2 sam....a swoja droga to mam wrazenie ze niekoniecznie to musi byc ten sam Goliat opisany w walce z Dawidem. Zauwazmy ze Samuel pisze swoje ksiegi chronologicznie, a o tym drugim Goliacie opisuje druga ksiega Samuela...niech kazdy sam wyciagnie wnioski.
               • miriam_73 Re: O opowieściach biblijnych 03.12.05, 11:26
                Ray, niestety Cię rozczaruję smile)) Wygląda na to, że chodzi o tego samego
                Goliata, bo w I Księdze Sm jest napisane tak:

                Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat,
                pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź.

                (1 Ks. Samuela 17:4, Biblia Tysiąclecia)

                (23) Podczas tej rozmowy z nimi wystąpił z szyków filistyńskich właśnie ów
                harcownik imieniem Goliat, Filistyn z Gat, i wygłaszał owe słowa. Usłyszał je
                Dawid.

                (1 Ks. Samuela 17:23, Biblia Tysiąclecia)

                (10) Kapłan odpowiedział: Jest miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w
                Dolinie Terebintu; zawinięty w płaszcz, leży za efodem. Jeśli masz zamiar go
                wziąć, bierz, bo nic poza tym nie ma z tych rzeczy. Dawid odrzekł: Nie ma od
                niego lepszego, podaj mi go!

                W 2 Sm i w 1 Krl jest mowa także o Filistynie z Gat....
              • tessa18 Goliat czy jego brat. 03.12.05, 21:39
               Sama piszesz glupstwa.Przeczytaj to ze zrozumieniem.
               • miriam_73 Re: Goliat czy jego brat. 03.12.05, 23:10
                Zagalopowałam się z Ks. Królewską, natomiast nie zmienia to faktu że pomiędzy
                Księgami Samuela jest rozbieznośc,co do tego kto zabił Goliata. z Gat. Zatem
                tesso, kto??? Dawid, czy Elchanan??? Nie wykręcaj kota ogonem.
                • tessa18 Re: Goliat czy jego brat. 04.12.05, 09:02
                 Zwróć uwagę na kontekst tych wypowiedzi.W I Samuela jest mowa o bitwie pod Socho
                 I Samuela 17:1
                 "A Filistyni zaczęli gromadzić swoje obozy na wojnę pod Socho,które należy do
                 Judy,rozłożyli się obozem między Socho a Azeką w Efes-Dammim".
                 Natomiast w II Samuela jest tak:
                 "I znowu doszło do wojny z Filistynami pod Gob i Elchanan syn Jaare-Oregima
                 Betlejemczyka zabił Goliata Gittytę ,którego drzewce włóczni było niczym wał
                 tkacki". II Samuela 21:19
                 Zatem chodzi o dwie różne wojny.Pierwsza rozegrała się między Socho i Azeką
                 a druga w pobliżu Gat.W pierwszej brał udział Dawid i Goliat ,a w drugiej
                 Elchanan i brat Goliata.
                 Wyjaśnia to właśnie I Kronik 20:5
                 "I znowu doszło do wojny z Filistynami;i Elchanan syn Jaira zabił Lachmiego
                 brata Goliata Gittyty,którego drzewce włóczni było niczym wał tkacki".
                 Kim był ten Elchanan?
                 Według pana Kosidowskiego był to Dawid.
                 Tak to interpretuje:
                 "Dla wielu czytelników Biblii będzie zapewne niespodzianką fakt,że w gruncie
                 rzeczy nie wiemy ,jak było na imię następcy Saula na tronie izraelskim.Dawid
                 bowiem ....nie jest imieniem lecz tytułem....Wielu biblistów wypowiedziało się
                 z tego powodu na rzecz tezy,że Dawid i Elchanan-to jedna osoba,która występuje
                 raz pod nadanym mu przydomkiem.drugi raz pod imieniem własnym".
                 Czy te wypowiedzi pana Kosidowskiego nie wprowadzają nas w błąd? Czy Dawid to
                 nie imię króla Izraela? Jezus przecież miał zasiąść na tronie Dawida.
                 Dlaczego piszesz,że zagalopowałaś się z księgą Królewską?
                 Czy chodzi ci o zwycięstwo w dyskusji czy o poznanie prawdy biblijnej?
                 Biblia wyjaśnia kim był Elchanan.Należał do sławnych mocarzy Dawida.Wymienieni
                 oni zostali w 23 rozdziale II Samuela.W 24 wersecie wymieniono Elchanana
                 "Asahel brat Joaba należał do tych trzydziestu;Elchanan syn Dody z Betlejem,"
                 Także w I Kronik 11:26 czytamy:
                 "A mocarzami wojsk byli:Asahel ,brat Joaba,Elchanan syn Dody z Betlejem."
                 Nie myślę,że bibliści badający Biblię by tych fragmentów nie zauważylismile
                 Zatem pan Kosidowski wprowadza wielki zamęt własną interpretacją Biblii
                 ale ma jeden cel:zachwiać wiarę ludzi w tą księgę.
                 • miriam_73 Re: Goliat czy jego brat. 04.12.05, 13:27
                  Dziecko, zdejmij te klapeczki z oczu. Świat poza kieratem jest bardzo ciekawy i
                  piekny.

                  Tekst jest jednoznaczny, nawet w tym waszym przekładzie. Nie odwracaj kota
                  ogonem. Jesteś niekompetenta, zaślepiona a do tego uparta jak muł. A jak
                  skończa ci się argumenty, to przestajesz w ogóle pisać. Tak było już
                  wielokrotnie. Poprawiłaś swoją znajomość hebrajskiego, greki albo filozofii???
                  Czy znowu za jakiś czas będziesz się "mądrzyć"???

                  Z serca ci radzę, egzegezę biblijną, zwłaszcza w starciu np. z Kosidowskim tez
                  sobie odpuść. Bo mało przekonująco ci to wychodzi.

                  A zamęt to Wy siejecie. Patrząc na Pana Bogą przez pryzmat przecinków. Na całe
                  szczęście HaSzem jest ponato wszystko.
                  • tessa18 Re: Goliat czy jego brat. 04.12.05, 13:30
                   A więc miriam_73 czy był to Goliat czy brat Goliata?
                   • miriam_73 Re: Goliat czy jego brat. 04.12.05, 15:57
                    W obu przypadkach mowa jest o Filistynie imieniem Goliat, pochodzącym z GAT.

                    A PROFESOR Kosidowski nie sieje zamętu,lecz przytacza stanowiska różnych
                    badaczy i naukowców. Bo kwestia JEST niejednoznaczna.

                    A cóż to jest "prawda biblijna"? Interpretacja ignotum per ignotum w Waszym
                    wydaniu??? Nie, dziekuję.
                    • tessa18 Re: Goliat czy jego brat. 05.12.05, 15:50
                     Zwróć uwagę jakie wnioski wysuwa pan Kosidowski.Stara się nam udowodnić,że
                     Dawid to nie imię lecz tytuł.Czy się zgadzasz z tym wnioskiem pana
                     Kosidowskiego?Ja nie bardzo.Dawid to imię króla Izraela.
                     Nie ma dwóch prawd .Prawda jest jedna i warto ją szukać i znależć.
                     Świadkowie Jehowy pomagają szczerym ludziom poznać tą prawdę,nie czynią tego z
                     zarozumiałości lecz z miłości.Nie uważamy też że znamy już całą prawdę,lecz
                     pokornie szukamy jej dalej.Jest to jak kopanie coraz głębiej w celu lepszego
                     zrozumienia.Czasem jesteśmy zmuszeni do zmiany swych wcześniejszych
                     przekonań.Wymaga to pokory.Jednak zdobywamy się na to by jak najdokładniej
                     kroczyć drogą prawdy.
                     W kwestii Goliata księga I Kronik wyjaśnia,że Elchanan zabił brata Goliata.
                     Nawet wymienia imię tego brata.Zatem można znależć prawdę biblijną i warto .
                     Bóg nas do tego zachęca.
                     "Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych wtedy
                     zrozumiesz bojażń Pana i uzyskasz poznanie Boga".Przysłów 2:4
                     • miriam_73 Re: Goliat czy jego brat. 05.12.05, 17:35
                      Naucz się czytać ze zrozumieniem: "....Wielu biblistów wypowiedziało się
                      z tego powodu na rzecz tezy,że Dawid i Elchanan-to jedna osoba,która występuje
                      raz pod nadanym mu przydomkiem.Drugi raz pod imieniem własnym" Czy "wielu
                      biblistów" to prof. Kosidowski???


                      A co do Prawdy, Tess, to fakt, jest jedna. Że Bóg jest Miłością, od zawsze i na
                      zawsze i nie należy sprowadzać go do rozstrząsania pierduł, kto z kim, kto -
                      gdzie, kiedy itd. Bo to nie ma nic wspólnego z "prawdą".

                      Masz jeszcze jakieś "konkrety" wobec prof. Kosidowskiego?
                      • tessa18 Izrael 05.12.05, 22:07
                       Odkąd to Biblię nazywasz pierdołami? Moim zdaniem ważne jest kto z kim i
                       dlaczego.Nie pozwolę sobie wciskać kitu,że Dawid to nie imię ,tylko tytuł.
                       Kolejnym kitem który wciska pan Kosidowski to dzieje Izraela.
                       Opisując powrót Żydów z niewoli babilońskiej do Jerozolimy wstawia taką tezę:
                       "Podczas gdy dziesięć plemion izraelskich rozpłynęło się bez śladu w etnicznym
                       tyglu Mezopotamii dla Judejczyków tak zwana niewola babilońska nie była niewolą
                       lecz przesiedleniem w wielu wypadkach nawet materialnie korzystnym".
                       str 376
                       Według pana Kosidowskiego Izrael "rozpłynął się".Dlaczego zatem Żydzi wciąż
                       nazywają się Izraelem a nie Judejczykami?
                       Nie sądzę,że pan Kosidowski celowo kogoś chce wprowadzić w błąd.On może
                       nieświadomie to robi.Chciałabym w to wierzyć,że jest to z nieświadomości.
                       • miriam_73 Re: Izrael 06.12.05, 14:07
                        Nie nazywam pierdułami Biblii, tylko jałowe roztrząsani nieistotnych
                        szczegółów, których rozdrapywanie i międlenie przesłania Wam to co w Pismie Św.
                        jest naprawde istotne.

                        Jeżeli dobrze byś poczytała historię starożytnego Eretzu, to wiedziałabyś że
                        zasadniczo Izrael jest uzywany w kilku znaczeniach.

                        A co do komentarza Kosidowskiego - nie trzeba byc wielkim odkrywcą, żeby
                        stwierdzic, że prof. Kosidowski posługuje się faktami historycznymi. Wystarczy
                        poczytać podręczniki do historii, nawet, tfu, tfu, izraelskie - chyba raczej w
                        kontekście niewoli nie mają powodów aby sobie fałszowac historię?

                        Czym innym jest Israel rozumiany jako naród, składający się z 12 w sumie
                        plemion, wwodzących się od potomków Jaakowa Rebejnu (Jakuba/Izraela), z których
                        jedynie część zachowała historyczną tożsamość, wskutek szeregu zawirowań
                        HISTORYCZNYCH. I jest to fakt czy ci się to podobna czy też nie. Wskutek
                        interkulturowego "meltingu" z osadnikami z zewnątrz te 10 północnych plemion
                        dało faktycznie początek Samarytanom, którzy w okresie helleńskim dokonali
                        schizmy religijnej. Izrael w sensie formalno -państwowym przestał istnieć.
                        Natomiast współczesne nazewnictwo nawiązuje do pojęcia Jakuba/Izraela. Poza
                        tym - tak zupelnie ścisle to Żydzi posługują się dwoma nazwami - Państwo Israel
                        albo Państwo Żydowskie, przy czym słowo Żyd po hebrajsku ma
                        źródłosłów "Judejczyk".

                        Juda (Judea jest nazwą grecką) jako kraina geograficzna, położona pomiędzy
                        Jordanem a centralną częścią dzisiejszego Izraela (ze stolicą w Jerozolimie)
                        historycznie już przed niewola babilońską stanowiła odrębne królestwo.
                        Judejczycy znacznie lepiej zachowali zarówno narodową jak i religuijna
                        tożsamość, dzięki m. in. wysiłkom Nehemiasza i Ezdrasza, zakazom małżeństw
                        mieszanych i dziele odnowy i formalizacji religii.

                        Eretz jako państwo był podzielony (definitywnie po smieci Salomona) na Judę
                        (Jeruszalaim) i Izrael (ze stolica najpierw w Sychem, potem w Samarii),
                        nierzadko bardzo skłócone. Z okresu postbabiliońskiego i wewnętrznych podziałów
                        wywodzi się też pojęcie "Jehudiim", oznaczające Żydów - pierwotnie Judejczyków.

                        Myślę zatem, że prof. Kosidowski troszeczkę lepiej zna historię Palestyny niz
                        ty.
                        • tessa18 Re: Izrael 08.12.05, 13:01
                         Czasami pewne szczegóły wyjaśniają sprawy istotne.Tak jest włąśnie w sprawie
                         Izraela.Pan Kosidowski nie zna tych szczegółów ,więc ma skrzywiony obraz
                         rzeczywistości.
                         Dzieje Izraela są następujące według Biblii:
                         Izrael to imię,które Bóg nadał Jakubowi głowie rodu z którego pochodzi 12
                         plemion.Nazwy tych plemion są od 12 synów Izraela.Rodzaju 49:28
                         Podczas władzy królewskiej Dawida i Salomona tych 12 plemion stanowiło jedno
                         królestwo.Ale po śmierci Salomona miało się to zmienić.
                         "A gdy Salomon się zestarzał jego żony /a miał ich 700 ,oprócz tego 300
                         nałożnic wbrew Bożemu ostrzeżeniu I Królów 11:2/nakłoniły jego serce by poszedł
                         za innymi bogami i jego serce nie było niepodzielne wobec jego Boga ,jak serce
                         Dawida jego ojca".
                         Jaki był tego skutek?
                         "Jehowa rzekł więc do Salomonatongue_outonieważ doszło u ciebie do czegoś takiego i nie
                         zachowałeś mojego przymierza oraz moich ustaw ,które ci nakazałem ,niechybnie
                         oderwę od ciebie królestwo i dam je twemu słudze".I Królów 11:11
                         Tym sługą okazał się Jeroboam ,któremu prorok Jehowy powiedział:
                         "Wówczas Achijasz chwycił nową szatę którą miał na sobie i porozdzielał ją na
                         12 kawałków.I odezwał się do Jeroboama:"Weż sobie dziesięć kawałków bo tak
                         rzekł Jehowa Bóg Izraela;'Oto wyrywam królestwo z ręki Salomona i dam ci
                         dziesięć plemion".I Królów 11:30-31
                         Pozostałe dwa plemiona :Juda i Beniamin otrzymał syn Salomona Rechoboam.I
                         Królów 11:36,12:21.
                         Historyczną tożsamość zachowali wszyscy Żydzi należący do tzw.ostatka.Nie
                         zależnie od przynależności plemiennej.Zarówno Izrael jak i Juda mieli królów
                         nie słuchających Boga.
                         Do królów Judy podobających się Bogu należał król Asa I Królów 15:8-15
                         Jechoszafat I Królów 22:41-46,Jehoasz II Królów 11:2,12,17,21,12:1-2,20
                         Amacjasz ,Azariasz,Jotam,Ezechiasz.
                         Jeśli chodzi o królów Izraela to na uwagę zasługuje Jehu II Królów 9:1-3,6-10
                         9:21,22-24,10:28-36
                         Niegodziwość królów Izraela skłoniła niektórych szczerych potomków 10 plemion
                         do przejścia na stronę Judy.Do czegoś takiego doszło za czasów Jeroboama który
                         zapoczątkował kult cielca.I Królów 12:25-33.
                         Wskutek tego król królestwa Judy panował też nad izraelitami z 10 plemion
                         izraela.
                         "Jeśli chodzi o synów izraelskich mieszkających w miastach Judy ,Rechoboam
                         dalej panował nad nimi." I Królów 12:17
                         Ponadto kapłani i Lewici którzy pochodzili z Izraela przyłączyli się do Judy i
                         Beniamina.
                         II Kronik 11:12-14
                         Werset 16 mówi,że byli oni ze wszystkich plemion Izraela.
                         "A ze wszystkich plemion Izraela ,ci którzy przykładali swe serce do szukania
                         Jehowy Boga Izraela przyszli za nimi do Jerozolimy by składać ofiary Jehowie
                         Bogu swych praojców."II Kronik 11:16.
                         Zatem król Judy "panował nad całym Izraelem".II Kronik 10:17
                         "Jeśli chodzi o synów izraelskich mieszkających w miastach Judy ,Rechoboam
                         dalej panował nad nimi".
                         Natomiast Izraelici mieszkający w północnym królestwie "trwali w buncie przeciw
                         domowi Dawida".II Kronik 10:19
                         Gdy zaś doszło do zburzenia Jerozolimy i niewoli babilońskiej do niewoli
                         trafili i izraelici mieszkający w Judzie.Daniela 1:1-2
                         Zniewoli też powrócili wszyscy Żydzi z wszystkich pokoleń Izraela.
                         Ezdrasz 2:1-70 opisał cały Izrael który wyszedł z niewoli babilońskiej.
                         Tak więc dalej podtrzymuję twierdzenie,że teza pana Kosidowskiego ,że
                         Izrael "rozmył się" a tylko Juda ocalała i powróciła odbudować świątynię jest
                         niezgodna z historią Izraela.
                         • miriam_73 Re: Izrael 08.12.05, 14:37
                          Krótko: nie masz pojęcia o historii.
                         • tessa18 Re: Izrael 09.12.05, 21:25
                          Czy mogłabyś uzasadnić swój pogląd?
                          Dzieje Izraela opisał Flawiusz ,ale opis zawarty w Biblii jest najbardziej
                          dokładny.Chyba historię Izraela najlepiej znali sami Żydzi?
                          Jezus nie zaprzeczył ,sam powiedział:"Słowo twoje jest prawdą".Warto samemu
                          przekonać się co do prawdziwości słowa Bożego.
                         • miriam_73 Re: Izrael 09.12.05, 23:25
                          Tessuniu, akurat Józef Flawiusz i Biblia to nie są jedyne źródła historyczne. I
                          nie są ani pełne, ani wyczerpujące. Niezaleznie od tego co ci sie wydaje.
                         • tessa18 Re: Izrael 10.12.05, 20:20
                          Oświeć mnie,dlaczego jeśli coś wiesz lepiej niż ja nie wyjawisz mi tego?
                         • miriam_73 Re: Izrael 10.12.05, 23:48
                          Bo istnieje oprócz Biblii wiele innych źródeł historycznych. Pisanych,
                          materialnych (dostepnych m. in. poprzez badania archeologiczne). Krytycznych
                          nierzadko, pochodzących z różnych miejsc.
                          Zaledwie wystarczy zacząć czytać podręczniki do historii. Może wtedy trochę cię
                          oświeci. Jak uchylisz klapki z oczu.
                         • tessa18 Re: Izrael 11.12.05, 11:02
                          Czy to znaczy,że Biblia nie mówi prawdy?
                         • miriam_73 Re: Izrael 11.12.05, 23:15
                          Biblia nie jest w wielu miejscach precyzyjna. Jest "produktem" swoich czasów,
                          powstajacym na przestrzeniu setek lat. Pisanym pod natchnieniem, ale prze
                          zludzi i tylko ludzi. Ale oczywiście ty tego nie przyjmujesz do wiadomości.
                          Prawdą Pisma Św. o której ono mówi jest Boża Miłość do człowieka, jest
                          Objawienie Boże i towarzyszenie człowiekowi od początku aż po koniec czasów. I
                          w taki sposób nalezy ją odczytywać, wpisując ją we własne życie i swoim życiem
                          pisząc wraz z Nim własną ewangelię.
                          A nie liczyć gwoździe w arce Noego.
                         • tessa18 Słowo Boże nie może kłamać 12.12.05, 12:06
                          Skoro tak,to co Jezus miał na myśli mówiąc:"Słowo twoje jest prawdą" Jana 17:17
                          Czyżby Biblia nie zawierała prawdy Bożej w kwestiach historycznych?
                          Czyżby Słowo Boże wprowadzało nas w błąd?
                          Gdy Paweł głosił Berejczykom ,wielu z nich uwierzyło.A dlaczego?Czy uwierzyli
                          Pawłowi na piękne oczy? Nie.Oni codziennie badali Pisma i sprawdzali,czy to ,co
                          im mówi Paweł jest zgodne z Biblią.
                          "Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice ,bo przyjęli słowo
                          z największą gotowością umysłu,każdego dnia badając Pisma czy tak się rzeczy
                          mają". Dzieje Apostolskie 17:11
                          Musieli mieć więc zaufanie do tych pism ,nie uważali,że są to tylko spisane
                          przez ludzi opowieści.Uważali ,że jest to księga od Boga i zawiera prawdę.
                          Tą myśl wyraził Paweł w liście do II TYmoteusza 3:16
                          "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania..."
                          Skoro tak,to nauczając z Biblii możemy odnieść pożytek.Jaki zatem pożytek
                          byłby ,gdyby ta księga zawierała nieprawdziwe dane?Żaden.
                          W ten sposób można byłoby podważyć prawdziwość tej księgi i w innych kwestiach
                          jak chociażby kwestii istnienia Boga.Tak czynią krytycy Biblii.
                          Jakie nastawienie do tej księgi mieli pierwsi chrześcijanie.Czy uważali ją jako
                          dzieło ludzkie mogące zawierać pomyłki,bo ludzie są omylni?
                          Nie,przyjęli słowo jak jest naprawdę jako słowo Boże nie ludzkie.Skoro jest to
                          słowo Boże ,to czy może kłamać?
                         • miriam_73 Re: Słowo Boże nie może kłamać 12.12.05, 14:39
                          A czy ja gdziekolwiek dziecino napisałam, że Słowo Boże kłamie???? Naucz sie
                          czytać ze zrozumieniem.
                          Natomiast nie da się go w świetle współczesnej nauki, w tym badań
                          archeologicznych w warstwie historiograficznej traktować dosłownie i bez
                          spojrzenia na źródła pozabiblijne, pisane i materialne (bo przyjmij w tej
                          swojej ograniczonej łepetynce, że takowe istnieją, nie sawsze "wygodne",
                          zwłaszcza z punktu widzenia waszych apriorycznych założeń).
                         • tessa18 Re: Słowo Boże nie może kłamać 14.12.05, 11:36
                          Podaj przykład ,bo takie rzucanie pomówień nic nie da.Twój przykład z
                          Samarytanami dowodzi raczej,że to naukowcy nie mają pełnej wiedzy o
                          rzeczywistej historii.Ty napisałaś,że Samarytanie pochodzą z Izraela.
                          Według Biblii nie jest to całkowita prawda.Samarytanie pochodzą z małżeństw
                          mieszanych nowych osiedleńców z Asyrii i Izraelitów.II Królów 17:23-41
                          Izraelici zostali wygnani do Asyrii,a na ich miejsce król Asyrii sprowadził z
                          Babiolonu obcych osiedleńców.Oni to stali się protoplastami Samarytan,a nie jak
                          piszesz Izraelici.Żródła pozabiblijne tylko potwierdzają sprawozdania Biblijne
                          a jeśli jest jakaś sprzeczność,to Biblia zawsze ma rację.
                          Nie twierdzę,że zawsze należy interpretować Biblię dosłownie ponieważ w Biblii
                          jest wiele symboli i wizji.Ale pod względem historycznym Biblia jest w miarę
                          nowych odkryć archeologicznych i naukowych coraz lepiej poświadczona.
                          Odkryto wiele dokumentów poświadczających historyczność osób występujących w
                          Biblii.
                          www.rumburak.ozimek.net.pl/BIBLIA/biblia/slowo_boze/04.php
                         • miriam_73 Re: Słowo Boże nie może kłamać 14.12.05, 12:28
                          1. Primo, sprawdź znaczenie słowa "pomówienie", dziecko. Bo ewidentnie nie
                          rozumiesz znaczenia tego słowa.

                          2. Po wtóre naucz sie czytać ze zrozumieniem. Napisałam, że Samarytanie są
                          efektem interkulturowego meltingu. "To melt" - mieszać, łączyć. Interkulturowy -
                          sprawdź w słowniku.

                          3. Poczytaj o Samarytanach cos więcej poza brykami ŚJ.
                          4. Uścibol trochę pieniążków i wybierz sie np. na wycieczkę na Ruppin Blvd albo
                          koło Sza'ar Jafo w Jerozolimie. Będziesz miała okazje do konfrontacji źródeł
                          naukowych z Biblią. Fizycznej. Bardzo konkretnej. Dużo tu źródeł, rzeczowych i
                          pisanych. A potem podyskutujemy o, jak to nazywasz, "pomówieniach"
                         • tessa18 Re: Słowo Boże nie może kłamać 14.12.05, 12:52
                          Niesłusznie posądzenie-ty niesłusznie sądzisz,że Biblia jest niezgodna z
                          historią ludzką.Uważasz,że to panowie naukowcy mają rację a nie ta księga.
                          Gdyby było inaczej nie byłoby tej dyskusjismile
                          Ja czytam Biblię i na jej podstawie podaję te widomości.Czy przeczytałaś
                          II Królów?Tam jest ta historia powstania Samarytan.
                          Jeśli byłaś na wycieczce ,to pochwal się co tam ciekawego zobaczyłaś,a czego ja
                          nie wiem?
                         • miriam_73 Re: Słowo Boże nie może kłamać 14.12.05, 13:52
                          Ci, jak to nazywasz, "panowie naukowcy" (a przy okazji i panie, tak btw) mają
                          DOWODY i na dokładkę wiedze i krytycyzm w stosunku do źródeł. Wszelkich. Dowody
                          rzeczowe, materialne. Krajowe i zagraniczne (np. egipskie, asyryjskie,
                          fenickie, greckie, rzymskie itd). Bo przeryli Izrael wzdłuż i wszerz w
                          poszukiwaniu sladów historycznych obecnosci i rozwoju społeczności zydowskiej w
                          Palestynie i od kilkudziesięciu lat pieczołowicie je gromadzą, opisują,
                          konfrontują ze sobą.

                          Nie byłam na wycieczce. Poznawałam DOM - BAIT. I jego historię. Udokumentowaną
                          nie tylko na podstawie źródeł biblijnych, ale i pozabiblijnych. Dostępnych
                          częściowo przynajmniej dla publiczności na ekspozycjach w Museum Israela i w
                          Muzeum Municypalnym Jeruszalim, w study centres tamże oraz na Uniwerku
                          Hebrajskim. Jaka jest wynikająca stąd moja wiedza - napisałam jednoznacznie.
                         • tessa18 Re: Słowo Boże nie może kłamać 15.12.05, 09:23
                          Czy wiedza ta podważyła wiarę w Biblię?
                         • miriam_73 Re: Słowo Boże nie może kłamać 15.12.05, 09:35
                          Pokazuje ją we właściwym świetle, w konkretnym "doprecyzowanym" otoczeniu
                          historycznym, georgaficznym i kulturowym. Biblia nie jest kroniką, dziecko, ani
                          podręcznikiem historii.
                         • tessa18 Re: Słowo Boże nie może kłamać 20.12.05, 09:41
                          Czy zatem osoby występujące w Biblii są tylko wytworem wyobrażni,czy realnie
                          istniejącymi osobami?
                          Adam i Ewa czy istnieli jako realne osoby?
                          Tak samo Abraham,Mojżesz,Izajasz,Jezus?
                          Czy to wszystko jest tylko mitem? Odpowiedz!
                          A czy wydarzenia w Biblii wydarzyły się naprawdę,czy je tylko zmyślono?
                          Jeśli wydarzyły się naprawdę,to muszą być zgodne z historią.Czy istniał król
                          babiloński Nabuchodonozor,czy isniał jego syn Nabonid,oraz prorok Dawid,który
                          przepowiedział przyjście Mesjasza?
                         • kociak40 Re: Słowo Boże nie może kłamać 20.12.05, 23:27
                          Pani Tesso!

                          Księgę Rodzaju pisał sam Mojżesz (był taki, on stworzył podwaliny tej religii)
                          i nie mógł wiedzieć, co Adam mówił, co Ewa, czy byli tacy bo go przy tym nie
                          było i było to kilka tysięcy lat wcześniej. Te postacie stworzył Mojżesz w
                          swojej wyobraźni aby przy ich pomocy przekazać pewną prawdę jaką ma nieść ta
                          nowa religia. Ważne jest przesłanie, co chciał tym wyrazić, a nie problem czy
                          byli tacy, czy nie.
                         • stek22 Re: Słowo Boże nie może kłamać 20.12.05, 23:51
                          Co to zmiana stylu dyskusji. Nowa nauka z Australii jak za pomocą erystyki przy
                          braku dowodów zbić za wszelką cenę argumenty adwwersarza. Ty sama tak chętnie
                          odpowiadasz nagle udajesz że nic nie wiesz. Kobieto skończ z tak prostą
                          psychomanipulacją.
                          Biblia się mija w kilku kwestiach, które już wcześniej opisałem
                          Spisu powszechnego nie było za narodzin Jezusa.
                          Jerycho od dawna było opuszczone nimy żydzi pod nie podeszli
                          Idź i sobie poczytaj na jakilkowiek wydział historyczny czy archeologiczny.
                          Stać się na to czy będziesz patrzeć tylko w Biblię. To że w jednych kwestiach
                          Biblia nie mija się z prawdą to nie oznacza iż w innych nie mija się z nimi.
                          Biblia byłą księgą pisaną zawsze pod panującą doktrynę.
                         • miriam_73 Re: Słowo Boże nie może kłamać 21.12.05, 09:06
                          A znasz dziecko pojecie "alegoria"? Przemyśl je sobie np. w kontekście opisu
                          stworzenia, czy Adama i Ewy.
                          Powtórzę raz jeszcze, bo to nie dociera do ciebie - Biblia nie jest kronika
                          historyczną.
                         • tessa18 Re: Słowo Boże nie może kłamać 22.12.05, 15:55
                          Czy Jezus też jest alegorią?
                         • stek22 Re: Słowo Boże nie może kłamać 20.12.05, 23:45
                          A jakie według Ciebie najnowsze odkrycia histryczne potwierdzają iż to Żydzi
                          zdobyli Jerycho, bo jakoby je oblegali. Jerycho było od dawna opuszczonymi
                          ruinami nim żydzi przyszli w te okolice.
                          Oświeć mnie
                         • stek22 Re: Izrael 20.12.05, 23:43
                          Ależ oczywiście że nie mówi prawdy. Choćby sprawa spisu powszechnego za
                          narodzenia Jezusa to bujda. Gdyż taki spis był 10 lat po śmierci Heroda.
                          Poczytaj sobie choćby dzieje Rzymu różnych naukowców.
             • stek22 Re: O opowieściach biblijnych 21.12.05, 15:28
              No właśnie - różnica między nami a Tobą jest taka. Iż Ty twierdzisz nie
              wszystko jest tam prawdą, dyskredytujesz książkę w całości a podajesz jeden, no
              dwa argumenty.
              Różnica między nami jest taka. Iż ja jestem uczciwszy w rozumieniu biblii od
              Ciebie. Widzę błędy w niej, ale to nie oznacza że odrzucam ją w całości.
              • tessa18 Pewne proroctwo biblijne 22.12.05, 15:54

               Jeśli chodzi o sprawę spisu powszechnego,to istnieje pewne biblijne proroctwo
               zawarte w księdze Daniela.
               Daniela 11:20
               "I powstanie na jego miejsce taki ,który wyśle poborcę podatków poprzez śliczne
               królestwo...."
               Jest tu mowa o cesarzu Auguście ,który zarządził spis powszechny.Proroctwo
               Daniela było napisane kilka stuleci przed tym wydarzeniem.
               Dalej dodaje:"a po niewielu dniach zostanie złamany ,lecz nie w boju "
               Słowa te się spełniły na pierwszym cesarzu rzymskim Oktawianie,znanym jako
               Cezar August.W 2 rpne urodził się Jezus w tym samym roku wyszło postanowienie
               Cezara Augusta ,by dokonano spisu powszechnego .Łukasza 2:1-3
               Dzięki temu rozporządzeniu Jezus narodził się w Betlejem.
               August nie zmarł jak Juliusz Cezar w zamachu,tylko zmarł śmiercią naturalną.
               • stek22 Re: Pewne proroctwo biblijne 23.12.05, 22:09
                A przepraszam, co ma piernik do wiatraka. Czy ja napisałem, że nie było za
                życia Augusta spisu powszechnego? Napisałem iż za Heroda nie było spisu
                ludności, a dopiero 10 lat później, gdyż Herod zmarł w 4 r. p.n.e. Ewangelista
                antydatował do czasów narodzin Jezusa. Cezar August Oktawian władał cesarstwem
                w latach 31 p.n.e. - 14 n.e. podczas zarządzonego przez niego spisu ludności w
                6 r n. e., wówczas "gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz". Chodzio Publiusza
                Sulpicjusza Kwiryniusza pełniącego od 12 roku p.n.e. urząd konsula
                odpowiedzialnego za politykę rzymską na Bliskim Wschodzie, a od 6 roku n.e.
                sprawującym urząd gubernatora (wielkorządcy) Syrii. Spis przeprowadził dla
                celów podatkowych.
                Tak z ciekawości, przedstaw mi waszą interpretację popartą dowodami z biblii iż
                chodzi o czasy Augusta. A jeśli nawet, sama napisałaś iż proroctwo dotyczy się
                Oktawiana i spełniło się za jego życia. Ja tego przecież nie zanegowałem. A u
                Łukasza stoi iż spis był za Heroda - bujda na resorach, źródła tego nie
                potwierdzają. Sprawdź źródła, polecam "Dzieje Rzymu" MAx Cary, Howar Hayes
                Scullard.
                A propo na czym Ty bazujesz, iż pomyłka mnicha dotyczyła się 2 lat a nie 4.
                Skąd ta informacja. Pomyłka kanonisty i chronografa rzymskiego Dionizego Małego
                może być nawet większa, na pewno nie mniejsza. Wzmianka z Mt 2,1, mówi o
                narodzinach Chrystusa za czasów Heroda Wielkiego. Herod umarł w ostatnich
                dniach marca lub na początku kwietnia w 4 roku p.n.e, zatem uwzględniając czas
                potrzebny na wydarzenia opisane przez św. Mateusza, a więc pokłon magów, rzeź
                niewiniątek, ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu i jej tam pobyt, co działo się
                jeszcze za życia Heroda Wielkiego. Być może należałoby nawet przyjąć, że Jezus
                Chrystus urodził się na kilka lat przez jego śmiercią, zatem przez rokiem 4.
                p.n.e., czyli dystans do spisu się powiększa.
                A czy Ty wiesz, iż byłoby wytłumaczenie iż nie ma sprzeczności do co narodzin
                Jezusa za spisu powszechnego? Jest to możliwe, gdy uznamy, że pewien fragment w
                biblii jest źle przetłumaczony. Ale tego nie zaakceptujesz. Tak i tak stoisz
                przed dylematem nie do rozstrzygnięcia

                • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 25.12.05, 21:04
                 Na czym naukowcy opierają swą wiedzę na temat daty śmierci Heroda?
                 • stek22 Re: Pewne proroctwo biblijne 26.12.05, 10:31
                  Czyżbyś się łamała? Proszę bardzo
                  Nie na jednym źródle tak jak ty robisz, bo by nie byli wiarygodni. Weź sobie
                  jakąkolwiek chronoglię i poczytaj. Wiem o co ci chodzi, o zanegowanie daty
                  śmierci Heroda. O Rzymie dlatego wiemy tak dużo bo Rzymianie byli skrupulatni i
                  dokładnie opisywali to co się dzieje. Jak i samych żydów. Podstawowym źródłem
                  do czasów panowania Heroda, są “Wojna Żydowska””cryingI,13-33), a
                  zwłaszcza “Starożytności Żydowskie” (zapis w księdze XVIII,1-3)Józefa
                  Flawiusza. Józef korzystał z doskonałych źródeł, pamiętników samego Heroda oraz
                  niezachowanych do naszych czasów Historii Powszechnej w 144 księgach sekretarza
                  Heroda Wielkiego Mikołaja z Damaszku. Poza tym Tesso ciekawostka - "rzezi
                  niewiniątek" nie było. Józef Flawiusz nienawidził Heroda i nie miałby powodu,
                  aby ukrywać jego zbrodnie (pisze np. o zamordowaniu przez niego żony, szwagra,
                  trzech synów), a takiej masowej rzezi, która by odcisnęła piętno w życiu
                  państwa Heroda by nie opisał?


                  Po śmierci Heroda Wielkiego syn Archelaos etnarcha Judei (4 p.n.e.-6/7 n.e.)-
                  - został przez Augusta usunięty z urzędu. Wówczas Judeę włączono do Imperium
                  Rzymskiego i wtedy ustanowiono władzę prokuratora (podległego legatowi Syrii
                  Publiusza
                  Sulpicjusza Kwiryniusza). Antonin - Oktawian August zarządził spis ludności
                  nowej prowincji. Spis miał na celu ustalenie wysokości podatków płaconych
                  przez mieszkańców Judei na rzecz Cesarstwa. Tak więc albo Jezus urodził się
                  jeszcze w Państwie Heroda (bez spisu powszechnego), albo już pod jurysdykcją
                  prokuratora (a wtedy był spis powszechny) rzymskiego. Tesso masz dylemat, którą
                  wersję nie przyjmiesz to się nie zgadza z biblijnym zapisem. Wytłumacz mi jakim
                  prawem Rzym mógł przeprowadzić w państwie Heroda spis dla swoich celów
                  podatkowych?


                  A nawet jakąkowliek chronologię weżmiesz, w ramach której umieścisz śmierć
                  Heroda to taka następuje po sobie kolejność zdarzeń., niezaleźnie czy weźmiesz
                  z przesunięciem 4 lat, 6, czy twoich 2 p.n.e.. Dystans w chronoglii będzie ten
                  sam. Herod umarł, a po usunięciu jego syna był spis Publiusza Sulpicjusza
                  Kwiryniusza.

                  • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.12.05, 20:17
                   Na ten temat chyba była już dyskusja na tym forum.Datę śmierci Heroda naukowcy
                   wyznaczyli na podstawie relacji Józefa Flawiusza.Józef Flawiusz pisał,że pod
                   koniec jego życia wystąpiło zaćmienie księżyca.Niektórzy bibliści uważają że
                   Herod zmarł w 4 r pne.
                   Ale przeoczają oni fakt,że zaćmienie księżyca miało miejsce róniez w 1 rpne
                   8stycznia całkowicie ,a 27 grudnia częściowo.Nikt nie potrafi powiedzieć,które
                   z tych trzech zjawisk miał na myśli Józef Flawiusz.Czy zaćmienie w 4 rpne,czy
                   zaćmienie w 1 rpne.Dlatego na podstawie tych danych nie można ustalić daty
                   śmierci Heroda.
                   Żydzi nie byli niezawisłym państwem,tylko podlegali Rzymowi stąd ten spis.
                   • stek22 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.12.05, 22:17
                    Nie jesteś w stanie zaprzeczyć podstawowej chronogogii zdarzeń, jedynie ew. ją
                    uściślić do roku czy dwóch niezależnie jakie daty sobie przyjmiesz. Jak Ci
                    napisałem nieważne jakie podasz daty (bo uważasz iż jacyś malkontenci mają
                    rację w datowaniu, sprzed ilu lat?) to i tak nie nagniesz kolejności zdarzeń.
                    Rozbieżność spisu i narodzin potwierdza analiza także innych źródeł.
                    Ewangelia Mateusza mówi, że Jezus urodził się, kiedy Herod był królem Judei,
                    czyli przed 4 rokiem przed naszą erą, Ewangelia Łukasza, że urodził się, kiedy
                    Kwiryniusz był rządcą Syrii, czyli po 6 roku naszej ery. Tacyt mówi, że w
                    latach 6-3 p.n.e. Kwiryniusz był "gdzieś na Wschodzie". I właśnie historycy
                    chrześcijańscy próbowali w ten sposób "ratować" historyczną wiarygodność
                    Ewangelii. Lecz w wykopaliskach pod Mesyną odnaleziono w 1968 odpis akt z obrad
                    Senatu rzymskiego, w którym jest pełna lista namiestników i legatów cesarskich
                    wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Wynika z niej jednoznacznie, że
                    Kwiryniusz był w latach 6-3 p.n.e. legatem legionu stacjonującego w prowincji
                    Azja, który chronił granice tej prowincji przed Partami.
                    Ewangelia Łukasza twierdzi też, że Maria z Józefem musieli przybyć na spis
                    powszechny do Betlejem. Spis taki, wg akt z obrad Senatu Rzymskiego odbył się w
                    2 lata po zamianie Królestwa Judei w rzymską prowincję. Obejmował on wszystkich
                    dawnych poddanych Heroda, którzy stawali się w wyniku tego spisu tzw. "ludźmi
                    zależnymi". W roku tym jednak Kwiryniusz nie był namiestnikiem Syrii, a król
                    Herod Wielki już dawno nie żył (zmarł w 4 r. p.n.e.). Spis taki nie odbył się
                    za życia Heroda Wielkiego, gdyż do śmierci tego króla Judea będąc królestwem
                    klienckim, cieszyła się autonomią wewnętrzną. Rzym nie naruszał autonomi
                    władztwa Heroda, który w ciągu całego swojego panowania był bardzo prorzymski i
                    nie dawał cesarzowi powodów do ingerencji w swoim królestwie. Wszelkie
                    koncepcje ingerencji rzymskiej są niewiarygodne
                    I właśnie później gdy stała się częścią Cesarstwa jako prowincja trzeba było
                    ustalić kwestie podatkowe dla rzymskiej administracji.
                    W trakcie spisów powszechnych udawano sie do miejsca zamieszkania lub miejsca
                    stałej pracy, a nigdy do miejsca urodzenia.

                    Temu nikt nie jest w stanie zaprzeczyć. Nawet KK.
                • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 26.12.05, 11:49
                 I weź pod uwagę Tesso, że Wasza interpretacja proroztwa z Księgi Daniela nie
                 jest jedyną mozliwą (tak przypadkiem, jak zwykle). Bo równie dobrze może
                 chodzić o Seleukosa IV (Seleucydę), otrutego podstępnie przez Heliodora.
                 • kociak40 Re: Pewne proroctwo biblijne 26.12.05, 22:12
                  Niestety, faktu są uparte, a tego pani Tessa nie wzięła pod uwagę.
                  • miriam_73 tym gorzej dla faktów??? 27.12.05, 12:47

                 • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.12.05, 19:29
                  Czyżby? Jest wyrażnie napisane,w Biblii Tysiąclecia
                  "Na jego miejsce wystąpi ten ,co pośle poborcę daniny ,ale po kilku dniach
                  zostanie obalony ,choć nie publicznie ani w wyniku wojny.Po nim zaś wystąpi
                  ten ,którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności.Nadejdzie potajemnie
                  i przez intrygi opanuje królestwo."Daniela 11:20-21
                  W tych wersetach jest wyrażnie napisane o poborcy daniny.
                  Seleukos został zabity przez swojego ministra ,więc nie o nim jest tu mowa.Poza
                  tym Seleukos nie zarządził spisu powszechnego.Potrzebował pieniędzy na
                  zapłacenie olbrzymiego haraczu Rzymowi posłał więc swego skarbnika Heliodora by
                  zagarnął skarby nagromadzone w świątyni jerozolimskiej.Żądny władzy Heliodor
                  uśmiercił swego władcę.Po jego śmierci na tronie zasiadł Antioch IV.Dopiero po
                  jego śmierci "Na jego miejscu powstanie ktoś ,kto każe poborcy podatków przejść
                  przez wspaniałe królestwo."
                  Było to za czasów Juliusza Cezara.Juliusz Cezar był otaczany czcią,chełpił
                  się,że 'zastał Rzym ceglany a zostawił murowany'.Władzę po nim przejął
                  Tyberiusz.Miał jednak więcej wad niż zalet,był tchórzliwy,podejrzliwy,obłudny a
                  podczas swego panowania kazał zamordować wiele osób.Ponadto popierał
                  donosicielstwo a końcowe lata jego panowania były okresem bezwzględnego terroru.
                  Zatem na nim spełniły się słowa:"ktoś kto ma być w pogardzie."
                  • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 28.12.05, 00:04
                   Jest też w BT wyraźny komentarz sugerujący taką jak podałam interpretację. A
                   jak do tego poczytasz o rządach Seleucydów, to ta interpretacja ma sens.

                   PS. Od kiedy to po Julku Cezarze rządził Tyberiusz??? A Drugi Truumwirat? A
                   wojna domowa Antoniusza i Kleopatry z Oktawianem? A złoty wiek Oktawiana
                   Augusta to pies???

                   Naucz się dziecko podstaw historii, nie pierwszy raz ci to z serca radzę.
                   • kociak40 Re: Pewne proroctwo biblijne 28.12.05, 00:16
                    Pani Tesso!
                    To pani cytat:""Juliusz Cezar był otaczany czcią,chełpił
                    się,że 'zastał Rzym ceglany a zostawił murowany'.Władzę po nim przejął
                    Tyberiusz.""

                    Pani Tesso, jeśli tak ze wszystkim się pani myli, to "ładna historia".
                    Pierwszym cesarzem rzymskim był Oktawian August, ktory panował 31 p.n.e - 14 n.e
                    Po nim był Tyberiusz 14-37 n.e , Juliusz Cezar był wtedy "duchem" jeśli miał
                    dusze.
                    • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 30.12.05, 15:11
                     Powinno być "August chlubił się ,że zastał Rzym ceglany a zostawił murowany".
                     Juliusz Cezar zmarł w 44 pne,po nim panował Cezar August a następnie Tyberiusz.
                   • stek22 Re: Pewne proroctwo biblijne 29.12.05, 20:22
                    A czy wiecie iż za Oktawiana Augusta (tego złotego wieku) w Cesarstwie był taki
                    sam poziom wytwórczości i poziomu gospodarczego jak w Anglii, dzięki któremu
                    została zapoczątkowana rewolucja przemysłowa.
                    Ciekawe co? To jest dopiero zagadka, dlaczego wówczas nie nastąpiła rewolucja
                    przemysłowa.
                    • kociak40 Re: Pewne proroctwo biblijne 30.12.05, 14:50
                     Zagadka jak dla kogo. Rewolucja przemysłowa to proces gwałtownych zmian
                     technicznych, ekonowmicznych i społecznych. To przejście od rękodzielniczej
                     produkcji do zmechanizowanej. Techniczną podstawą do rewolucji przemysłowej,
                     było zastosowanie maszyn jako podstawowego środka pracy. To zastosowanie nowego
                     żródła energii - pary wodnej w maszynach parowych, zapoczątkowało ten proces.
                   • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 30.12.05, 15:04
                    Widzę,że mylisz całkowicie pewne okresy w dziejach Rzymu oraz osoby.Poczytaj
                    dziecinko coś na ten temat z historii.
                    Kiedy w roku 44 pne zginął w zamachu Juliusz Cezar,wnuk jego siostry Gajusz
                    Oktawiusz miał ukończone zaledwie 18 lat.Był adoptowanym synem i głównym
                    dziedzicem majątku zamordowanego ,dlatego niezwłocznie wyruszył do Rzymu by
                    upomnieć się o swoje dziedzictwo.Napotkał tam grożnego przeciwnika Marka
                    Antoniusza,najbliższego współpracownika Cezara .Walka o władzę trwała 13 lat.
                    Dopiero po pokonaniu sojuszniczych wojsk egipskiej królowej Kleopatry i jej
                    kochanka Marka Antoniusza Oktawian został niekwestionowanym władcą Rzymu.Był to
                    31 rpne.Oktawian nadał mu przydomek August czyli"święty,wzniosły".Ponadto na
                    jego cześć nazwano miesiąc sierpień Augustem -dodano też do niego jeden dzień -
                    by miał tyle samo dni co lipiec JULIUS.
                    W ten sposób stał się pierwszym cesarzem rzymskim zwanym jako CEZAR AUGUST.
                    Umarł śmiercią naturalną a ponieważ śmierć zabrała też jego siostrzeńca ,dwóch
                    wunuków ,zięcia i pasierba,władzę mógł przejąć po nim tylko pasierb Tyberiusz.
                    Niecały miesiąc po śmierci Augusta senat rzymski powierzył rządy 55-letniemu
                    Tyberiuszowi.Jego panowanie zakończyła śmierć w marcu 37 r ne.
                    Zanim komuś zarzucisz fałsz,radzę ci dobrze sama sprawdż ,czy ty się nie
                    mylisz!!!
                    • tessa18 Tyberiusz 30.12.05, 15:55
                     Proroctwo z Daniela pasuje do Tyberiusza.Z kontekstu można to odczytać.
                     W Daniela 11:21 pisze:
                     "A na jego miejscu powstanie ktoś kto ma być w pogardzie i nie włożą nań
                     dostojeństwa królestwa nadejdzie zaś w okresie wolnym od troski i uzyska
                     królestwo przez pochlebstwa."
                     Te słowa w całej pełni spełniły się na Tyberiuszu synu Liwiii Druzylli trzeciej
                     żony Augusta.August nie znosił tego pasierba ze względu na jego przywary i nie
                     chciał by został jego następcą.Po śmierci Augusta pogardzany Tyberiusz przejął
                     dostojeństwo królwstwa.Uzyskał królestwo przez pochlebstwa.W jaki sposób?
                     Prowadził grę polityczną z senatem i prawie przez miesiąc nie zgadzał się by go
                     nazwano imperatorem.Oznajmił senatorom ,że nikt poza Augustem nie jest zdolny
                     do dżwigania brzemienia władzy i prosił o przywrócenie republiki.Historyk Will
                     Durant napisał:"Nie ośmielając się brać go za słowo,senat bił przed nim
                     pokłony ,dopóki w końcu nie przyjął rządów".
                     Obie strony dobrze odegrały swe role.Tyberiusz pragnął objąć pryncypat,senat
                     wzdragał się przed przywróceniem republiki.
                     Tak to Tyberiusz "uzyskał królestwo przez pochlebstwa".
                     Za czasów Tyberiusza miało się spełnić jeszcze jedno proroctwo związane z osobą
                     Jezusa.Zapisane jest ono w Daniela 11:22
                     "A ramiona powodzi będą przed nim zatopione ,zostaną też złamane ,to samo
                     spotka Wodza przymierza".
                     Kiedy Tyberiusz stał się królem północy jego brat Germanik dowodził legionami
                     rzymskimi nad Renem.Tyberiusz jednak przerwał tą wyprawę i niejako "złamał i
                     ujarzmił ramiona powodzi".Za czasó Tyberiusza złąmany został też "wódz
                     przymierza".Wodzem przymierza Abrahamowego okazał się Jezus Chrystus.Galatów
                     3:16 Rodzaju 22:18.
                     Dnia 14 NIssan 33 rne stanął on przed POncjuszem Piłątem w jerozolimskim pałacu
                     namiestnika rzynmskiego Piłata.Został oskarżony o zdradę przeciw cesarzowi
                     Tyberiuszowi.Na mocy ustawy "zbrodni o obrazę majestatu" która za czasów
                     Tyberiusza zaczęła obejmować każde uchybienie wobec cesarza ,Piłat rozkazał
                     stracić Jezusa a tym samym spełniło się proroctwo o "złamaniu go".
                     Nie sądzę,że to proroctwo pasuje do kogoś innego niż Tyberiusz.
                     Następny werset mówibig_grinaniela 11:23
                     "I ponieważ się z nim sprzymierzą ,będzie się uciekał do zwodzenia i wyrośnie
                     i stanie się potężny dzięki małemu narodowi".
                     Rzymscy senatorowie oficjalnie 'sprzymierzyli się' z Tyberiuszem który opierał
                     na nich swą władzę.Była to jednak gra pozorów ,,gdyż w rzeczywistości 'stał się
                     potężny dzięki małemu narodowi'.Chodzi o pretprianów gwardię królewską
                     skoszarowaną opodal muró Rzymu.Ich bliskość trzymała senat w szachu i pozwalała
                     Tyberiuszowi likwidować bunty przeciw jego władzy.Tym samym pretorianie w
                     liczbie 10 000 osób stali się podporą potęgi Tyberiusza.
                     Anioł tak jeszcze uzupełnia to proroctwo:
                     "W okresie wolnym od trosk wejdzie do najlepszej części prowincji i
                     uczyni ,czego nie czynili jego ojcowie ani ojcowie jego ojców." 11:24
                     Tyberiusz był bardzo podejrzliwy i za swego panowania kazał stracić wielu
                     ludzi.W tyranizowaniu ludzi prześcignął swych przodków,wydał nawet wyrok
                     śmierci na Sejana dowódcę pretorjanów.
                     Jednak "zagrabione dobra i łup i mienie " Tyberiusz porozdzielał po prowincjach
                     rzymskich.Kiedy umierał wszystkie poddane mu ludy żyły w dobrobycie.Niemniej
                     "Obyślał swoje knowania" historyk Tacyt charakteryzuje go jako obłudnika
                     umiejętnie stwarzającego pozory.
                     • kociak40 Re: Tyberiusz 31.12.05, 03:31
                      Tyberiusz, chyba ostatnie 10 lat to przebywał na wyspie Capri, skąd
                      sprawował rządy za pośrednictwem swego faworyta - Sejana. Wszystkie
                      proroctwa można dopasowywać dopiero do czasów, które minęły, jakoś "do przodu"
                      nie chcą się spełniać. Przepowiednie Nostradamusa, też dopiero można dopasowywać
                      "do tyłu", zawsze coś się znajdzie, do czego niby mogą pasować.
                    • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 10.01.06, 22:08
                     Tessiu, dziecino, ty masz naprawdę ciężką schizofrenię. Gadasz sama ze sobą,
                     zaprzeczające temu co wcześniej sama też napisałaś. A poza tym czytaj ze
                     zrozumieniem wpisy innych. Na moje pytanie (cytat: PS. Od kiedy to po Julku
                     Cezarze rządził Tyberiusz??? A Drugi Truumwirat? A
                     wojna domowa Antoniusza i Kleopatry z Oktawianem? A złoty wiek Oktawiana
                     Augusta to pies???) wypisujesz te swoje "monologi".

                     Dynastia julisko-klaudyjska to zbyt fascynujący okres w historii Rzymu, żeby
                     cierpliwie czytac te twoje "wypociny". Po prostu żałosne. Wróć do szkoły.
                     • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 16.01.06, 11:55
                      Nie takiej odpowiedzi od ciebie oczekiwałam.Mogłaś się trochę wysilić i napisać
                      swoją wersję tego proroctwa.Oczywiście w oparciu o znajomość historii z czasów
                      Seleukosa,Antiocha,Ptolemeusza....itd.
                      Ale ty umiesz tylko krytykować innych,sama nic nie tworzysz.
                      • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 16.01.06, 12:33
                       Tessiu, tu nie ma o czym dyskutować. Kompromitujesz się raz po raz niewiedzą,
                       odwracasz kota ogonem, jak ci sie wykaże ignorancję i oczekujesz merytorycznej
                       dyskusji??? O czym??? Z kim??? Z Tobą?

                       A tak poza tym, jakie to wszystko ma znaczenie, te wszystkie dywagacje o
                       datach, latach itd.??? Kim jest dla Ciebie Bóg hic et nunc, Tesso (bez
                       dzielenia włosa na czworo). Ja nie krytykuję, dziecko, ja Ci współczuję, bo
                       strasznie jesteś uwiklana w dywagacje o pierdołach, a tracisz z oczu i serca to
                       co rzeczywiście istotne. Boga nie pojmniesz rozumem i analizą zerojedynkową.
                       • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 21.01.06, 13:27
                        Jesteś katoliczką uprzedzoną do ŚJ i brak ci potrzeb duchowych.
                        Dlatego nie lubisz rozmawiać o Biblii.
                        Poza tym nie rozumiesz jakie znaczenie ma dla nas KAŻDE SŁOWO BOŻE.
                        Jeśli chcesz to wiedzieć przeczytaj sobie II Piotra 1:15-21,
                        Piotr nie sądził ,tak jak ty sądzisz,że zajmowanie się proroctwami jet
                        niepotrzebną dywagacją.Przeciwnie ,uważał że są one jak lampa w ciemnym miejscu.
                        Ale niektórzy lubią widocznie tkwić w ciemności a nienawidzą światła.
                        • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 22.01.06, 12:03
                         Nie bądź śmieszna dziecko. Mam ogromne potrzeby duchowe i staram się je
                         przeżywac świadomie. To nie jest kwestia dywagacji na proroctwami jako takimi,
                         lecz na tym co wy uprawiacie - egzegeza każdego przecinka. Pytam po co? Gdzie w
                         tym wszystkim jest Miłośc Bożą, skierowana tu i teraz do każdej konkretnej
                         osoby, która jest treścią i motorem naszych potrzeb duchowych? Czy ty w ogóle
                         rozumiesz co to sa potrzeby duchowe?

                         Co do cytatu, który podałaś... Właśnie Tesiu, spróbuj odnaleźć we własnym życiu
                         oddziaływanie Ducha Świętego. To może zrozumiesz o co mi chodzi.

                         To Bóg jest Światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. A nie pastwienie się
                         nad każdym przecinkiem w Biblii. Liczy się tylko Miłość.
                         • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 22.01.06, 20:39
                          Piszesz ,że liczy się tylko miłość.Moim zdaniem to za mało .Bóg wymaga od nas
                          czegoś więcej.Jeśli chcesz wiedzieć co,przeczytaj sobie I Tymoteusza 2;4
                          Bóg wymaga od nas także poznania prawdy.Bez studium Biblii poznanie prawdy
                          jest niemożliwe.Nie uważasz?
                          Wiele ludzi na świecie okazuje miłość,także niewierzący.Jednak ich miłość
                          zasadniczo różni się od miłości chrześcijańskiej.Czy nie mam racji?
                          Biblia zaś ukazuje nam Boży sposób patrzenia na wszystkie zagadnienia,po prostu
                          wskazuje Bożą drogę życia.Co ciekawe ten sposób myślenia i patrzenia na
                          rzeczywistość dostępny jest tylko tym,którzy czytają tą księgę.Psalm 1:1-3
                          Jozuego 1:6-9
                          Cieszę się,że masz potrzeby duchowe,mam nadzieję,że moje posty tylko wyostrzają
                          twój apetyt duchowysmile
                          Dokładne poznanie wiąże się przede wszystkim ze zrozumieniem sensu wypowiedzi w
                          Biblii,nawet przesunięcie przecinka powoduje,że zdanie zmienia swój sens.
                          Zatem dokładne poznanie wymaga głębokich przemyśleń.
                          Co ciekawe,Biblia dawniej nie miała znaków przestankowych.Wprowadzno je całkiem
                          niedawno jakieś kilka stuleci temu.Zatem gdzie postawić przecinek decydowały
                          raczej poglądy i wierzenia tłumaczy.
                         • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 22.01.06, 22:46
                          ) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się
                          jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (2) Gdybym też miał dar prorokowania
                          i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą]
                          wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. (3) I
                          gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
                          lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (4) Miłość cierpliwa jest,
                          łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
                          (5) nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
                          pamięta złego; (6) nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z
                          prawdą. (7) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
                          wszystko przetrzyma. (8) Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa,
                          które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której
                          zabraknie. (9) Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. (10)
                          Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
                          (11) Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak
                          dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. (12)
                          Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w
                          twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
                          (13) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa
                          jest miłość.

                          Pamiętasz to??? Pamiętasz może, jak brzmi "Największe Przykazanie"??? Ono nie
                          mówi o "prawdzie" Ono mówi o Miłości: Boga, bliźniego i siebie.
                          Czy miłośc "niewierzącego" różni się od chrześcijańskiej? Jeśli jest uczciwa,
                          szczera i płynąca z serca, to nie. I Bóg to widzi, bo widzi nasze serca.

                          Tesso, tak ciągle czytam co klepiesz w tąklawiaturę, przeklejhasz i tak się
                          tylko zastanawiam - kim dla Ciebie jest Bóg? Czy ty go kiedykolwiek spotkałaś?
                          Prawdziwego, żywego, kochającego?
                         • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 09:33
                          Okazywanie takiej miłości jaką opisano w I KOryntian jest konsekwencją poznania
                          prawdy.
                          Czy wiesz jakie słowa powiedział Jezus w swojej modlitwie do Ojca?
                          "To znaczy życie wieczne ich poznawanie ciebie ,jedynego prawdziwego Boga,oraz
                          tego któregoś posłał".
                          Zatem według słów Jezusa nasze życie wieczne zależy od tego,czy ZECHCEMY
                          POZNAWAĆ Boga i Jezusa.Nasza wiara nie powinna być ślepa,tylko oparta na
                          trwałym fundamencie,a tym fundamentem jest SŁOWO BOŻE.Chyba pamiętasz jak Jezus
                          opowiedział przypowieść o budowaniu na skale lub na piasku.Tylko budowla
                          budowana na skale nie zawaliła się.Skałą jest Jezus-SŁOWO.Ci,co budują na
                          piasku bardziej kierują się ludzkimi naukami i ludzkimi poglądami niż Słowem
                          Bożym.
                          Nie wszyscy Żydzi jednak uznali Jezusa więc niejako "potknęli się" Izajasza 8:14
                          Natomiast Paweł w liście do Rzymian napisał:
                          "Potknęli się o kamień potknięcia tak jak jest napisanesurprisedto kładę na Syjonie
                          kamień potknięcia i masyw skalny obrazy ale kto oprze na nim swą wiarę ,nie
                          dozna rozczarowania".
                          Zatem wiara w Jezusa nie prowadzi do rozczarowania.Tylko co to znaczy,że ktoś
                          wierzy w Jezusa? Czy wystarczy mieć tylko na ustach piękne słowa ?
                          Według mnie nie.Trzeba też wierzyć Jezusowi i postępować tak jak on postępował.
                          Trzeba kroczyć jego śladami.Nie jest to możliwe bez czytania Biblii i
                          poznawania jego sposobu myślenia i postępowania.
                          Nie miałam tu okazji do rozmowy o Bogu,może kiedyś innym razem poruszę ten
                          temat.
                          Jeśli chodzi o miłość chrześcijan i miłość ludzi niewierzących to pod pewnym
                          względem się ona różni.
                          Oto słowa Jezusa:
                          "Słyszeliście ,że powiedziano:"Masz miłować swego bliżniego i nienawidzić swego
                          nieprzyjaciela."Ja jednak wam mówię:Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się
                          za tych ,którzy was prześladują,żebyście się okazali synami waszego Ojca ,który
                          jest w niebiosach,ponieważ on sprawia ,że jego słońce wschodzi nad niegodziwymi
                          i dobrymi,on też sprawia ,że deszcz pada na prawych i nieprawych.Bo jeśli
                          miłujecie tych,którzy was miłują jaką macie nagrodę? Czy tego samego nie czynią
                          także poborcy podatkowi? A jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,cóż
                          nadzwyczajnego czynicie?Czy tego samego nie czynią ludzie z narodów?
                          Macie zatem być doskonali,tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały".

                          Właśnie taka jest różnica między miłością ludzi ze świata i miłością chrześcijan
                         • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 09:58
                          Nie odpowiedziałaś mi na pytanie Tesso. To po pierwsze.

                          Powtórzę je zatem: kim dla Ciebie, konkretnie dla Ciebie jest Bóg? Czy Ty go
                          kiedykolwiek spotkałaś? Prawdziwego, żywego, kochającego? Tylko błagam, nie
                          cytuj tutaj tych swoich broszurek...

                          Daruj sobie pozostałe teksty. To sa TYLKO słowa. Miłość to łaska, dana,
                          niezasłużona, przychodząca do człowieka często w całkowitej NIEWIEDZY. Są
                          ludzie, którzy nie znając Chrystusa, w pełni idą przez życie jego śladami. Bo
                          sa do tego uzdolnieni Bożą miłością, która sięga dalej i głebiej niz ktokolwiek
                          z nas ludzi potrafi to sobie wyobrazić. Bo to Bóg działa, w sposób dla nas
                          niepojęty i nieogarniony.

                          Twierdzenie, że jest inaczej jest pychą Tesso. Bo to nie nasze wysiłki lecz
                          Boża Łaska i Miłość uzdalniają do takiego zycia, niezależnie od stanu naszej
                          wiedzy.

                          Słowo jest Darem, najcenniejszym jaki otrzymujemy, ponieważ to sam Bóg daje nam
                          samego Siebie i oczywiście trzeba z tego Daru korzystać ze wszystkich sił. Ale
                          nie mamy prawa twierdzić, że Bóg nie jest obecny i nie działa w tych, którzy Go
                          nie znają.
                         • ray7 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 16:04
                          >
                          > Daruj sobie pozostałe teksty. To sa TYLKO słowa. Miłość to łaska, dana,
                          > niezasłużona, przychodząca do człowieka często w całkowitej NIEWIEDZY. Są
                          > ludzie, którzy nie znając Chrystusa, w pełni idą przez życie jego śladami. Bo
                          > sa do tego uzdolnieni Bożą miłością, która sięga dalej i głebiej niz ktokolwiek
                          >
                          > z nas ludzi potrafi to sobie wyobrazić. Bo to Bóg działa, w sposób dla nas
                          > niepojęty i nieogarniony.
                          >
                          > Twierdzenie, że jest inaczej jest pychą Tesso. Bo to nie nasze wysiłki lecz
                          > Boża Łaska i Miłość uzdalniają do takiego zycia, niezależnie od stanu naszej
                          > wiedzy.
                          >

                          Niestety SJ ze znanych nam przyczyn nie beda chcieli tego zrozumiec. Pozwole sobie zacytowac te wersety biblijne ktore omawiaja twoje slowa Miriam:
                          Rzym.5:21 żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
                          A oto odpowiednik z bibli NS (biblia swiadkow Jehowy):W jakim celu? Żeby jak grzech królował wraz ze śmiercią, tak też żeby życzliwość niezasłużona królowała przez prawość ku życiu wiecznemu za sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Pana

                          Rzym.11:6 A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.biblia warszawska

                          biblia SJ: A jeśli dzięki życzliwości niezasłużonej, to już nie dzięki uczynkom; w przeciwnym razie życzliwość niezasłużona już nie okazałaby się życzliwością niezasłużoną.

                          Łaska = Zyczliwosc niezasluzona
                          Byc moze, mozna by bylo tak odniesc to slowo...ale po co? Czy moze po to by umniejszyc slowo "łaska", by wlasnie w taki sposob interpretowac biblie Tessa jak ty to czynisz?

                          Tyt.2:11
                          Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi,(biblia warszawska)

                          Albowiem ujawniła się niezasłużona życzliwość Boża, niosąca wybawienie ludziom wszelkiego pokroju,(biblia SJ)
                          Miriam czy dziwisz sie teraz Tesie?
                          Jezeli korzysta sie z takiej bibli i na dodatek z publikacji ktore dostarcza im TS nie ma sie co dziwic pojedynczym SJ ze ich "wiara" jest taka a nie inna.

                          A wiec beda zbawieni "ludzie wszelkiego pokroju", a przede wszystkim z "uczynkow" a nie z łaski...to oczywiscie tylko moja aluzja...
                         • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 16:37
                          Tiiaaa, najciekawsze jest to, że grecki tekst ewidentnie posługuje się
                          pojeciem "łaska"... No ale cóż, widać powszechnie nie zna sie greki...
                         • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 20:52
                          Czy ja powiedziałam ,że do zbawienia nie jest potrzebna "Łaska"? Nie.Jest
                          potrzebna ale nie tylko ,człowiek też musi się wysilić.
                          "Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was".
                          To CZŁOWIEK musi zrobić pierwszy krok w stronę Boga.Bóg nikogo nie zbawia na
                          siłę.
                         • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 21:15
                          Czlowiek, Tesso, nigdy nie zrobi pierwszego kroku. Może jedynie odpowiedzieć na
                          wezwanie/ zaproszenie Pana Boga. Bo to do Niego zawsze należy inicjatywa.
                          PS. A kto mówi, że więź z Bogiem to cytowanie lub recytowanie modlitw???
                          Przecież wiara to Spotkanie. Osobowe, osobiste. A to oznacza tylko jedno:
                          dialog. Poza tym, ja nie pytam o "więź". Pytam o doświadczenie. O Spotkanie.

                          Zadałam Ci konkretne proste pytanie:

                          kim dla Ciebie, konkretnie dla Ciebie jest Bóg? Czy Ty go kiedykolwiek
                          spotkałaś? Prawdziwego, żywego, kochającego?
                         • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 28.01.06, 07:36
                          Nie jest to możliwe aby iść czyimiś śladami DOKŁADNIE ,gdy nie zna się danej
                          osoby.To tylko iluzja którą stara się lyudziom bez wiary wszczepić Szatan.
                          Bóg jest niepojęty dla nieznających Boga i nie czytających Biblii.Ci,co znają
                          Boga wiedzą jak Bóg postępuje z ludżmi.Wiedzą to na podstawie dawnych wydarzeń
                          zapisanych "dla naszego pouczenia".
                          Rzymian 15:4
                          "Albowiem wszystko,co niegdyś napisano,napisano dla naszego pouczenia,abyśmy
                          przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję".
                          Czy nie warto więc skorzystać z tych pouczeń?
                          Wiedza o Bogu nie jest oznaką pychy,lecz pokory.Tylko pokornym Bóg się objawia.
                          Zaś pysznym się przeciwstawia.
                          Chlubienie się znajomością Boga nie jest niczym złym,nie jest pychą wprost
                          przeciwnie.
                          I Koryntian 1:31
                          "Lecz kto się chełpi,niechże się chełpi tym,iż posiadł wnikliwość i poznał
                          mnie,że ja jestem Jehowa,ten,który okazuje lojalną życzliwość,sprawiedliwość
                          i prawość na ziemi."
                          Poza tym Jehowa pragnie aby ludzie go szukali.
                          Sofoniasza 2:3
                          "Szukajcie Jehowy wszyscy potulni ziemi którzyście wprowadzili w czyn jego
                          sądownicze rozstrzygnięcie.Szukajcie prawości,szukajcie potulności.Zapewne
                          będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy."
                          Na czym polega takie poszulkiwanie Boga? Czy nie na pilnym go poznawaniu?
                          A czy czytając Biblię nie poznajemy Boga? Jak najbardziej tak.
                          Co według ciebie oznacza słowo łaska?
                          Czy łaska nie jest życzliwością jaką okazuje nam Bóg w dodatku nie można na nią
                          sobie zasłużyć uczynkami?
                          "Zmiłuję nad kim się zmiłuję".
                          Bóg bada serca więc wie jakimi jesteśmy naprawdę,w I wieku nie wybrał obłudnych
                          faryzeuszy choć oni we własnych oczach byli "prawi".Nie pochwalił modlącego się
                          faryzeusza który sam siebie uważał za sprawiedliwego,tylko pochwalił
                          celnika ,który sam siebie uważał za grzesznika.Czy zastanawiałeś się dlaczego?
                          Wybrał prostych szczerych ludzi którzy okazali pokorę i skruchę i dali się
                          korygować Słowu Bożemu.Bóg się nie zmienia,dziś jest podobnie.Bóg WYBIERA ludzi
                          i chrześcijaninem zostaje się nie z racji urodzenia w jakiejś religii tylko jak
                          powiedziałeś dzięki łasce Boga.
                         • miriam_73 Re: Pewne proroctwo biblijne 30.01.06, 16:02
                          Po pierwsze, Tessa, zacznij odpowiadac na zadawane Ci pytania, bardzo Cie
                          proszę.
                          Secundo. Otóż jest jak najbardziej możliwe. Dla Boga nie ma nic nie mozliwego i
                          potrafi konkretnego czlowieka prowadzić w sposób dla nas całkowicie niepojęty.
                          Poprzez ludzi, zdarzenia, okoliczności, "przypadki" (które, jak kiedyś
                          powiedział mój Przyjaciel, są "świeckim imieniem Boga")... Właśnie tak czasem
                          postepuje z ludźmi.
                          Tessa, czy ty uważasz, że Boga mozna poznać????!!!! Co to znaczy, że ktoś "za
                          Boga"? Nikt nie zna Boga, ponieważ żaden człwoiek nie jest zdolny Go poznać.
                          Możemy Go tylko doświadczać, spotykać, dawać się ogarnąć tej Tajemnicy.
                          uczestniczyć w Nim, poprzez kochanie i dawanie siebie. Ale poznać???? DO tego
                          własnym wysiłkiem??? Nie, Tesso, to iluzja. I pycha.

                          Na koniec, cytat z mojego duchowego mistrza, fragment jego modlitwy:

                          „Twoja jasność jest moją ciemnością. Nie wiem nic o Tobie i sam nie potrafię
                          nawet wyobrazić sobie, jak dojść do tej wiedzy. Gdybym sobie Ciebie wyobrażał,
                          byłbym w błędzie. Gdybym sądził, że Cię rozumiem, oszukiwałbym sam siebie.
                          Gdybym był przekonany, że Cię pojmuję, znaczyłoby to, że jestem szalony.
                          Ciemność wystarczy” (Thomas Merton).
                         • tessa18 Re: Pewne proroctwo biblijne 27.01.06, 20:43
                          Odpisałam ,że o Bogu napiszę innym razem.Nie przepisuję też formułek,tak ci się
                          wydaje,nie wiem po czym tak sądzisz?
                          Więż z Bogiem mam bliską.Nie polega ona na cytowaniu lub recytowaniu modlitw
                          ale na rozmowie.
                         • stek22 Re: dwie historie dla tessy 29.01.06, 23:36