Dodaj do ulubionych

Jezus jest Bogiem, wersety biblijne

18.03.09, 12:16
Wielu ludzi ma wątpliwości czy Jezus jest Bogiem. NIe wierzą w to też Świadkowie Jehowy. Oto 19 wersetów Biblijnych które odnalazłam, mówiace o tym, że Jezus JEST Bogiem.

Wersety sa różne jedne bardziej inne mniej bezpośrednie, a niektóre nazywają Jezusa wprost Bogiem, przeczytajcie wszystkie. Czasami cytuje większy fragment z kontekstem, ale na wstępie zwykle napisane będzie na któe wersety trzeba zwrócić uwagę. Miłego czytaniasmile<b>Jezus jest Bogiem
fragmenty biblijne</b>
Izaj. 9:5 /Proroctwo dotyczące narodzin Jezusa/

5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, <b>Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny</b>, Książę Pokoju.

Ew. Mateusza 1:23
23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: <b>Bóg z nami.</b>


Filip. 2:5-8
5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w <b>Chrystusie Jezusie</b>,
6. Który chociaż <b>był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,</b>
7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i <b>stał się podobny ludziom</b>; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.Hebr. 1:2-9 (Zobacz szczególnie werset 8 i 9 gdzie Jezus nazwany jest wprost Bogiem)

2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach
4. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
6. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
7. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia;

8. <b>Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.</b>
9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, <b>o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.</b>Rzymian. 8:9 /"duch Boży" równoznaczne z "Duch Chrystusowy" – użyte zamiennie/
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.


Mar. 2:4-7
4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
5. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: <b>Synu, odpuszczone są grzechy twoje.</b>
6. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich:
7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. <b>Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?</b>

(Jak wiemy Jezus nigdy nie zbluźnił bo był bez grzechu, a więc druga alternatywa jest taka, że miał prawo to powiedzieć, bo był Bogiem w ciele)


Ew. Jana 10:33
32. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i <b>za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.</b>


Mar. 5:1-20 (zobacz szczególnie wersety 19 i 20)
1. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.
2. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek,
3. Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać,
(...)
6. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon.
7. I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.
8. Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!
(...)
18. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim.
19. Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, <b>jak wielkie rzeczy PAN /w innych księgach użyto słowa Bóg zamiast Pan/ ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.</b>
20. Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, <b>jak wielkie rzeczy uczynił mu JEZUS</b>; a wszyscy się zdumiewali.


Jan 8,58
Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, <b>pierwej niż Abraham był, Jam jest.</b> [A więc czy Jezus był człowiekiem? Nie. Aniołem też nie o czym mówi fragment z Hebrajczyków 1.7]


Jan 10,30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.Jan 10,37-38
Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, <b>że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.</b>


Jan 18,5-6
Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: <b>Ja jestem</b>. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. ["Ja jestem" - imię Boga które objawił w Starym Testamencie; patrz Izajasza 52.6]

Kol. 2,8-10
Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; <b>Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości</b> I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,


Hebr. 1,7-8
O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia; <b>Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków</b>, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.


Obj. 1,7-8
[o powtórnym przyjściu Jezusa]

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. <b>Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.</b>

[„Bóg, który ma przyjść” Jak wiemy to Jezus w czasach ostatecznym ma przyjść na Ziemie, nazywa się to powtórne przyjście Jezusa i jest zapowiedziane przez Biblię.]


Obj. 22:12-16 [Wypowiedź Jezusa w widzeniu Jana. Zobacz szczególnie werset: 13 i 16]
12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
13.<b> Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.</b>
14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
16. <b>Ja, Jezus,</b> wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. /”Ja Jezus.... Ja jestem alfa i omega. Czyż może być to ujęte w bardziej oczywisty sposób. Ja Jezus jestem początkiem i końcem.”/Obj. 1,17-18
[Widzenie Jezusa przez Jana]

Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, <b>Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.</b> [Pierwszy i ostatni, alfa i omega to określenie BOGA. Człowiek lub anioł nie byłby pierwszy i ostatni.]

Obj. 21:6-7 [Ciąg dalszy widzenia]
6. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła
Obserwuj wątek
  • maja_alli Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 18.03.09, 12:18
   c.d wersetów:

   Obj. 21:6-7 [Ciąg dalszy widzenia]
   6. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
   7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, <b>i będę mu Bogiem</b>, a on będzie mi synem.
   /O wodzie żywej mówił Jezus, dokładnie w ten sam sposób patrz: Ew. Jana 4.10; Ew. Jana 7.38/

   Jan. 20:28-29 [Jezus ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, udowadnia niedowierzającemu Tomaszowi kim jest]
   28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: <b>Pan mój i Bóg mój.</b>
   29. Rzekł mu <b>Jezus</b>: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

   Wszystkie te fragmenty potwierdzają rzecz logiczną i oczywistą, że Jezus jest Bogiem który uniżył się i stał się człowiekiem (Filip. 2:5-8). Syn człowieka jest człowiekiem, potomek ptaka jest ptakiem a psa – psem. Syn Boga Najwyższego jest Bogiem. Nie jest jedynie człowiekiem (wtedy miałby ojca człowieka a jak wiemy Jezus go nie miał) i nie jest aniołem (mówi o tym fragment w Hebr. 1,7-8)
   • bloodysunday99 Re: Jezus jest raczej choroba psychczna 18.03.09, 13:42
    Jezeli te bzdury sa dla Ciebie "logika" to dyskusja sie konczy, zanim sie zaczela...
   • rkcb A ten Jezus to w ogóle istniał? 18.03.09, 13:48
    Istnieją jakiekolwiek inne - po za biblią - dowody na istnienie Jezusa?
    Z tego co mi wiadomo, żadne niezależne źródło z okresu kiedy to Jezus miał żyć
    (4. rok 194. olimpiady, a.u.c.753) i późniejszych nie ma żadnych wzmianek o
    istnieniu takiej postaci, ani o różnych wydarzeniach z nią związanych.
    • billy.the.kid Re: A ten Jezus to w ogóle istniał? 18.03.09, 21:53
     kiedyś- w latach 60- w czasach rocka, na ścianie w londynie ktoś
     napisał CLAPTON JEST BOGIEM.
     po kilku dniach ktoś inny napisał BOGIEM JEST GREENE.peter zresztą
     z grupy fleetwood mac.

     to kto do q..y nędzy w ko,ńcu jest tym bogiem.
     • sclavus Re: A ten Jezus to w ogóle istniał? 21.07.13, 11:20
      mamona!!!
      ... ale i tak są ateiści, którzy temu przeczą wink
   • niemcowa77 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.09.13, 00:28
    prosze o cytat ze ST ze jezus jest bogiem?
   • kolter-xl Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 28.09.13, 17:16
    maja_alli napisała:


    > Jan. 20:28-29 [Jezus ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, udowadnia niedowi
    > erzającemu Tomaszowi kim jest]
    > 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: <b>Pan mój i Bóg mój.</b>
    > 29. Rzekł mu <b>Jezus</b>: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

    Ta, ale chyba nie bardzo znasz a właściwie to nie masz pojęcia o czym mowa w tym 20 rozdziale ew Jana smile)
    " (16) Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. (17) Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego."

    Jak widać dla Jezusa Bóg był w niebie i nie był nim Jezus smile) No a okrzyk Tomasz , ty też wołasz nie raz na widok kogoś znajomego " mój boże " smile)
    No a 20 rozdział ew Jana kończy się tak ; (31) Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

    > Wszystkie te fragmenty potwierdzają rzecz logiczną i oczywistą, że Jezus jest B
    > ogiem który uniżył się i stał się człowiekiem (Filip. 2:5-8). Syn człowieka je
    > st człowiekiem, potomek ptaka jest ptakiem a psa – psem. Syn Boga Najwyżs
    > zego jest Bogiem. Nie jest jedynie człowiekiem (wtedy miałby ojca człowieka a j
    > ak wiemy Jezus go nie miał) i nie jest aniołem (mówi o tym fragment w Hebr. 1,7
    > -8)

    Wszystkie te wersety potwierdzają ze tylko silna ręka cesarza i mordy na prawdziwych czcicielach Jezus były potrzebne do tego żeby z Jezus zrobic Boga !! No to teraz pokaż choć jeden werset w którym zrównano Jezusa z Bogiem ojcem a do tego razem w trzech działali smile)Jako równe siebie byty !!!
  • orald Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 19.03.09, 11:14
   Fajne.
   Jak ma na imię bóg, o którym piszesz?
   Ilu jest bogów?

   Dla ułatwienia podaję na szybko listę znanych mi bogów:
   Jahwe, Swarożyc, Kryszna, Perun, Mahomet, Ozzy Osbourne, Wisznu,
   Sziwa, Ogolone Jaja, Kali, Jan Paweł II, Ra, Ozyrys, Zeus, Atena, Hefajstos,
   Neron, Clapton, Dolar.
   • miriam_73 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 10.06.13, 11:22
    Zapomniałeś o Latającym Potworze Spaghetti wink
  • power-love Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 19.03.09, 14:49
   Cóż prawdopodobne 99% twojej bardzo zrozumiałej wypowiedzi i tak do nich nie
   trafi identycznie jak poruszyłem temat z egzorcyzmami jedyne co tutaj potrafią
   "ateiści" to wyśmiać i starać się ciebie zniżyć do swojego poziomu ...
   • billy.the.kid Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 19.03.09, 17:39
    no i jak tu takich nie wyśmiewac.
  • krzysztof-11 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.03.09, 02:04
   Dobrze Maju.
   Wytlumacz mi jedna sprawe. Dla Ciebie Jezus jest Bogiem, czyli synem
   Marii, poczetym przez Boga. Jozef nie mial z tym nic wspolnego.

   Dlaczego wiec Ewangelie podaja genealogie Jezusa od krola Dawida,
   przez Jozefa wlasnie? Jezeli Jego ojcem jest Bog, to nie pochodzi on
   z domu dawidowego.Nie mozna miec jednoczesnie kilku fizycznych ojcow.

   Druga sprawa. Odrzucmy to co inni ludzie mowili o Jezusie. Oni mogli
   sie mylic. Pozostanmy tylko przy Jego slowach. Przy tym co sam o
   sobie mowil. Podaj prosze tylko te przyklady, ktore opieraja sie na
   Jego slowach. Obiecuje, ze jak to zrobisz to wyjasnie o co mi chodzi
  • 0golone_jajka Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.03.09, 09:51
   Fajnie, ale Biblia to TYLKO KSIĄŻKA. Czy wszystko to co napisane, to prawda? Poza tym dlaczego Żydzi nie uznają Jezusa za boga? Wszak oni pierwsi wymyślili monoteizm (czy się mylę?).
   • krzysztof-11 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.03.09, 16:28
    Czemu Zydzi nie uznali Jezusa za Boga?

    Zydzi w czasach Jezusa czekali na "Mesjasza". Mial do byc, zgodnie z
    proroctwami, pochodzacy z rodu krola Dawida czlowiek. Przywodca,
    ktory wyzwoli Zydow z rzymskiej niewoli. Rozumiesz; czlowiek i tylko
    czlowiek.
    Judaizm ma tylko jednego Boga i koncepcja "dodania" drugiego jest
    nie do przyjecia.

    Czesc Zydow myslala, ze Jezus jest Mesjaszem. Sczegolnie gdy przed
    Swietem Paschy przybyl do Jerozolimy. Oni czekali na znak Jezusa, by
    poderwac sie do walki. On mial jednak inne plany, ale to juz inna
    historia
    • glurpicus Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.03.09, 21:34
     kwestia wieloosobowosci boga wynikła chyba trochę później. nie jestem tu auorytetem, więc moje świadectwo jest marne, ale stawiam że Jezus stał się bogiem po mistycznym mgnieniu oka, czyli conajmniej 300 latach. wcześniej był prorokiem i to nie do końca. Natomiast jeśli pamięć mnie nie myli, to Żydzi nie uznali Jezusa jako mesjasza, bo nie był namaszczony. A powinien. Inna sprawa, że tamte czasy obfitowały w mesjaszy żydowskich... Chrześcijaństwo wybrało jedną z opcji, która wcale nie była jednogłośna - istniały gminy chrześcijańskie wierzące w reinkarnację. odpadły jako nieprzydatne w walce o władze, czy jakoś tak.
     • marina0321 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 26.09.13, 13:27
      glurpicus napisał:
      >Chrześcijaństwo wybrało jedną z opcji,
      > która wcale nie była jednogłośna - istniały gminy chrześcijańskie wierzące w re
      > inkarnację. odpadły jako nieprzydatne w walce o władze, czy jakoś tak.

      Dokładnie tak. W roku 553 reinkarnacją została wykreślona z KK i wprowadzili istnie piekła.

      niewiarygodne.pl/gid,13885323,img,13885370,kat,1017185,page,8,title,10-dowodow-na-istnienie-reinkarnacji,galeriazdjecie.html?smgajticaid=611605------------------------------------------------------
      rakpap.wordpress.com/2010/06/23/jak-usuwano-reinkarnacje-z-kosciola/------------------------------------------------------
      www.edgarcayce.hg.pl/artykuly/reinkarnacja.html------------------------------------------------------
  • truten.zenobi taka drobna uwaga... 21.03.09, 21:40
   nie obchodzi mnie i nie chce zmieniać tego wco wierzysz.

   ale zanim zaczniesz podpierać się cytatami z bibli odpowidz sobie na
   parę prostych pytań

   kiedy została spisana
   kiedy została uznana jako kanon
   w jakich językach została oryginalnie spisana i co wiesz na temat
   tych języków
   co wiesz na temat ówczesnej kultury, tradycji, zaspbów wiedzy ludzi
   ją spisujących.
   postaraj sie ot tak dla własnej wiedzy przetłumaczyć jakis prosty
   tekst z jednego jezyka na drugi - przy problemach zastanów sie jakie
   musiały być, zwłąszcza przed wiekami gdy tłumaczeń nie dokonywali
   ludzie zawodowo zajmujacy się poznawaniem języków, wzajemntymi ich
   relacjami, tłumaczeniami itp.

   I tower you that you make your best to understand problem
   wink
   • glurpicus Re: taka drobna uwaga... 23.03.09, 01:21
    bardzo prepraszam, ze sie wtracam - kiedy czytam cytaty z biblii zawsze przypomina mi się historia Antonigo Słonimskiego... którego wiersze zostały przetłumaczone na angielski (z polskiego), później z angielskiego na japoński i ostatecznie z japońkiego na polski. Pan Antoni wyraził nimi zainteresowanie, ale ich nie rozpoznał... mówiły o czymś innym, niż on w swoich wierszach. każde tłmaczenie to jest interpretacja. jedynie. pozdraiamsmile
    • truten.zenobi Re: taka drobna uwaga... 23.03.09, 13:53
     ciekawa anegdota, ale wystarczy proste zadanie

     przetłumaczyć na angielski "panie Kazimierzu czy ma pan klucze?"
  • czp8 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 03.06.13, 16:41
   KTO JEST BOGIEM WSZECHMOCNYM ? - JEZUS NIE JEST BOGIEM WSZECHMOCNYM (Psalm 90:2) Zanim się narodziły góry, nim zacząłeś jakby w bólach porodowych wydawać ziemię i żyzną krainę, już od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony ty jesteś Bogiem.
   (Psalm 83:18) aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią.
   (Izajasza 42:8) Jam jest Jehowa. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom.
   (Izajasza 44:6) Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów: ‚Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
   (Micheasza 5:4) „I powstanie, i będzie pasł w sile Jehowy, w dostojeństwie imienia Jehowy, swego Boga. I na pewno będą mieszkać, gdyż on będzie wielki aż po krańce ziemi.
   (Mateusza 16:15-16) Powiedział im: A wy jak mówicie, kim jestem? 16 Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.
   (Mateusza 20:23) On im powiedział: Kielich mój istotnie będziecie pić, ale to zasiadanie po mej prawicy i po mej lewicy nie moją jest rzeczą, abym mógł je dać, lecz należy ono do tych, dla których zostało przygotowane przez mojego Ojca.
   (Mateusza 27:46) Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.
   (Marka 13:32) O dniu owym lub godzinie nie wie nikt — ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
   (Marka 15:34) A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.
   (Łukasza 4:7-8) Jeśli więc ty oddasz mi cześć przed moim obliczem, wszystko to będzie twoje. 8 Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Jest napisane: Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę.
   (Łukasza 6:12) W owych dniach odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga.
   (Łukasza 9:18) Później, gdy sam się modlił, zeszli się do niego uczniowie, a on ich zapytał, mówiąc: Jak mówią tłumy, kim jestem?
   (Łukasza 9:20) Wtedy powiedział im:A wy jak mówicie, kim jestem? Piotr, odpowiadając, rzekł: Chrystusem Bożym.
   (Łukasza 22:42) mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie. Jednakże nie moja wola, lecz twoja niech się dzieje.
   (Jana 14:28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja.
   (Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
   (Jana 20:17) Jezus powiedział jej: Przestań się mnie kurczowo trzymać. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
   (Jana 20:31) Ale te zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście dzięki wierze mieli życie za sprawą jego imienia.
   (1 Koryntian 8:6) dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego.
   (1 Koryntian 11:3) Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg.
   (1 Koryntian 15:24) Następnie — koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc.
   (1 Koryntian 15:27-28) Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy”. Ale gdy mówi, iż ?wszystko zostało podporządkowane’, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28 A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego.
   (2 Koryntian 1:3,4) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec tkliwych zmiłowań i Bóg wszelkiego pocieszenia, 4 który nas pociesza we wszelkim naszym ucisku, abyśmy tych, co są w jakimkolwiek ucisku, mogli pocieszać tym pocieszeniem, którym sami jesteśmy pocieszani przez Boga.
   (2 Koryntian 11:30-31) Jeżeli trzeba się chlubić, to będę się chlubił tym, co ma związek z moją słabością. 31 Bóg i Ojciec Pana Jezusa — Ten, który ma być wysławiany na wieki — wie, iż nie kłamię.
   (Galatów 1:1-4) Paweł, apostoł nie od ludzi ani nie przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa oraz Boga, Ojca, który go wskrzesił z martwych, 2 i wszyscy bracia ze mną — do zborów w Galacji: 3 Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa. 4 On dał samego siebie za nasze grzechy, żeby nas wyzwolić z obecnego niegodziwego systemu rzeczy, zgodnie z wolą naszego Boga i Ojca,
   (Efezjan 1:17) aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go;
   (Efezjan 4:6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich.
   (Filipian 1:2) Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
   (Kolosan 1:15) On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia;
   (Hebrajczyków 13:15) Przez niego zawsze składajmy Bogu ofiarę wysławiania, to jest owoc warg publicznie wyznających jego imię.
   (1 Piotra 1:3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam — przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spośród umarłych — nowe zrodzenie do żywej nadziei,
   (Judy 24-25) A temu, który jest w stanie was ustrzec od upadku i stawić jako nieskalanych wobec swej chwały z wielką radością, 25 jedynemu Bogu, naszemu Wybawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, potęga i władza od całej minionej wieczności i teraz, i na całą wieczność. Amen.
   (1 Jana 5:20) My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.
   (Objawienie 3:2) Stań się czujny i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci, bo nie stwierdziłem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem.
   (Objawienie 3:12) Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje.
   (Objawienie 4:11) Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone.
  • edico No i wpadasz we własne sidła 04.06.13, 11:42
   usiłując tłumaczyć własne fobie na swój strój. Czy wiesz chociaż, jak brzmi oryginalny zapis pierwszego przykazania dekalogu?
  • marios_8 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 16.06.13, 13:09
   Jak wyglądała sytuacja w Izraelu przed 2000 lat?
   Okupacja rzymska, anarchia, pijany i głupi król Herold (wg. ewangelii rzeź niewiniątek) grasują bandyci(Barabasz), urzędnicy znienawidzeni przez ludność, bo współpracują z rzymianami (celnicy).


   Izrael wyczekuje nadejścia Mesjasza. Proroków i sędziów Izraela - samozwańców można znaleźć za każdym węgłem.
   Zatem pojawiają się Mesjasze, Jezusi - ludzie nie Syn Boży stąd pewne ślady i wzmianki o ich istnieniu.


   To by tłumaczyło pewne różnice w Ewangeliach oraz dlaczego słowa Jezusa w wielu przypadkach się nie spełniły i nie urzeczywistniły...

   Jakie były obietnice Jezusa?

   MT16:18 Otóż i ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej skale zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

   Kościół zbudowany na Piotrze – wg katolików to kościół katolicki – ten kościół bramy piekielne przemogły.

   Mt 16,19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiazesz na ziemi, będzie zwiazane w niebie, a co rozwiazesz na ziemi, bedzie rozwiazane w niebie”.


   Papiestwo kluczami do nieba zawiązywało rzeczy sprzeczne z ewangelią i ze zdrowym rozsądkiem – zaprzeczając tym samym ewangelicznej prawdzie o posiadaniu „kluczy do nieba”. Można nawet sformułować paradoks o nieomylności papieża polegający na tym, że:
   papiestwo myliło się tyle razy w historii (błędnie zawiązywało kluczami do nieba), że nie może zawiązać swej nieomylności (dogmat o nieomylności papieża 1870), bo nie posiada kluczy do nieba.


   Kilka przykładów na to że „bramy piekielne” przemogły kościół oraz że papiestwo zawiązywało niewłaściwe, sprzeczne z ewangelią i głupie rzeczy.


   -potępienie prawosławia i protestantów (chrześcijanie wzajemnie się wyklinający)
   -potępianie nauk, odkryć i odkrywców ( Kopernik, Galileusz, Darwin itp),
   -nauki kościelne o paleniu na stosach kobiet za czary
   -handel odpustami
   -wojny krzyżowe


   -Do tego wyobrażenia ewangeliczne sług Jezusa często odwrotnie do rzeczywistości.
   (ewangeliczna pokora i ubóstwo kontra - pełnia władzy nad światem królowie całujący w stopy papieża i życie duchowieństwa w przepychu)

   -Oraz liczne obietnice darów duchowych dla wiernych i apostołów (Jezus do swoich wiernych i większe rzeczy będziecie czynić ode mnie), chodzenie po wodzie rozmnażanie chleba, uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, dar mówienia językami, wydawania sprawiedliwych sądów) - apostołowie mimo tych darów nie potrafili wyznaczyć np. swoich następców i poprowadzić kościoła we właściwym kierunku.


   Kolejną niespełnioną obietnicą jest:
   Mt 24,14 A ta Ewangelia o królestwie bedzie głoszona po całej ziemi, na swiadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

   Ponad połowa ludności świata jest nie-chrześcijańska.
   W samych Chinach jest 1.5 mld nie-chrześcijan w Indiach ok 1.1 mld nie-chrześcijan, do tego Arabia i reszta Azji.
   Ci ludzie nie znają ewangelii i mają do niej i do Jezusa stosunek obojętny...
   • miriam_73 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 24.09.13, 16:59
    Akurat jeśli juz to nie Herold a Herod, a jeżeli chodzi o tego od rzekomej rzezi, to ani głupi ani pijany. W histroii Izraela opatruje się go nawet przydomkiem "Wielki". Zgadnij dlaczego.
    Genialny przykład na to jak chrześcijaństwo dorobiło "gębę" arcyciekawej i wybitnej postaci historycznej (bo sam Herod mitem nie jest, a slady jego aktywności do dziś w Izraelu fizycznie istnieją, wystarczy wspomnieć Kotel, Herodion czy Masadę...)
    • kolter-xl Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 27.09.13, 19:08
     miriam_73 napisała:

     > Akurat jeśli juz to nie Herold a Herod, a jeżeli chodzi o tego od rzekomej rzez
     > i, to ani głupi ani pijany. W histroii Izraela opatruje się go nawet przydomkie
     > m "Wielki". Zgadnij dlaczego.

     Bo zdradził naród i z okupantem budował ??

     > Genialny przykład na to jak chrześcijaństwo dorobiło "gębę" arcyciekawej i wybi
     > tnej postaci historycznej (bo sam Herod mitem nie jest, a slady jego aktywności
     > do dziś w Izraelu fizycznie istnieją, wystarczy wspomnieć Kotel, Herodion czy
     > Masadę...)

     On był przede wszystkim odstępcą od religii swojego narodu za to go nie lubią
  • sclavus Niepotrzebnie się trudziłaś... 21.07.13, 15:35
   Nie tylko jakiś Jezus nie jest bogiem, ale i sam bóg nie może być bogiem bo go - po prostu - nie ma...
   Co do Jezusa samego, to są źródła, które mówią, że żył taki młody, radykalny Zelota o imieniu Joshua, który namawiał do przepędzenia rzymian - no to go wzięli i stracili (niekoniecznie ukrzyżowali) i stał się on pierwowzorem twojego Jezusa...
   ... ale żeby zaraz bóg????
   • sclavus dopomniało mi się: 23.07.13, 19:22
    ty - jeśli tylko chcesz - też możesz być bogiem...
    Wystarczy, że cię zamkną w Tworkach!
    big_grinbig_grinbig_grin
    • kociak40 Re: dopomniało mi się: 23.07.13, 21:49
     sclavus napisał:

     > ty - jeśli tylko chcesz - też możesz być bogiem...
     Wystarczy, że cię zamkną w Tworkach!

     "Polegam zawsze na zdrowym rozsądku" - powiedział pewien pacjent w Tworkach
     • sclavus Re: dopomniało mi się: 23.07.13, 22:06
      To się nie klei!!! big_grin
      Albo jest w Tworkach a wtedy ... kudy mu do zdrowego rozsądku. albo...
      Poleganie na zdrowym rozsądku daje mu choćby tyle, żeby nie być w Tworkach...
      big_grinbig_grinbig_grin
      • kociak40 Re: dopomniało mi się: 24.07.13, 13:31

       Wolno myślisz. Nie "chwyciłeś" żartu.
       • sclavus Re: dopomniało mi się: 24.07.13, 22:02
        Najwidoczniej....
        ... przecież jestem ... wolnomyślicielem....
    • pocoo Re: dopomniało mi się: 25.09.13, 18:38
     sclavus napisał:

     > ty - jeśli tylko chcesz - też możesz być bogiem...
     > Wystarczy, że cię zamkną w Tworkach!
     > big_grinbig_grinbig_grin
     A jeżeli kobieta jest boginią to też kwalifikuje się do pobytu w Tworkach?
     • sclavus Re: dopomniało mi się: 27.09.13, 23:10
      Aaaaa - nie!!!
      Kobieta zawsze jest (była i będzie) boginią...
      Wiesz?
      Ja uważam tak: gdyby ktoś zapytał mnie, co jest najcudowniejszego, najwspanialszego ... najach!!! na tym świecie, bez wahania odpowiedziałbym: kobieta...
      Gdyby ten ktoś zaczął nalegać, żebym przemyślał, pomyślał, że może i że no i jak? - odpowiedziałbym bez wahania: dwie(!) kobiety...
      smile smile smile
   • pocoo Re: Niepotrzebnie się trudziłaś... 26.09.13, 04:57
    sclavus napisał:
    > ... ale żeby zaraz bóg????
    No co?Bóg,którego sobie zabili ale...wymyslili,ze to tylko trzecia część boga i go "zmartwychwstali" żeby żyła całość.
    Przecież wiesz do czego służy fantazja.
    • marina0321 Re: Niepotrzebnie się trudziłaś... 26.09.13, 11:49
     pocoo napisała:

     > No co?Bóg,którego sobie zabili ale...wymyslili,ze to tylko trzecia część boga
     > i go "zmartwychwstali" żeby żyła całość.
     > Przecież wiesz do czego służy fantazja.

     Ano, słusznie. Z Jezusa zrobili Boga, którego człowiek był w stanie zabić. Dla utrwalenia w pamięci do dnia dzisiejszego wieszają Jego martwe ciało na krzyżu, żeby zrodziła się podświadomość, że człowiek zwyciężył samego Boga. Następcą Bogą stał się przeciętny śmiertelnik zwany papieżem, który ogłosił się nieomylnym, a tzw. cud eucharystyczny (upieczony opłatek i odmawiane nad nim zaklęcia-hokus-pokus) ma być ponoć Największym Cudem w dziejach świata. Mówią o cudach Jezusa, ale mocno z nim konkurują, podkreślając, "uświadamiając", że ich "cud " powala wszystkie cuda samego Jezusa Chrystusa.
     Mówią o działaniach szatana. Czy to nie dotyczy głównie KrK?
  • niemcowa77 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.09.13, 00:26
   Wiec jak jest bogiem to zacytuj slowa jahve ze ST . Tam niestety nie ma nic o trojcy ani o synu jahve. Wiec skad taki pomysl ze Jezus jest bogiem?

   • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.09.13, 00:37
    "Wiec skad taki pomysl ze Jezus jest bogiem? " - niemcowa77

    Bogów ustalają ludzie, takich jakich potrzebują.
    • pocoo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 25.09.13, 18:35
     kociak40 napisał:

     > "Wiec skad taki pomysl ze Jezus jest bogiem? " - niemcowa77
     >
     > Bogów ustalają ludzie, takich jakich potrzebują.

     Słusznie. Co to za bóg,którego można zabić? Usmiercić na trzy dni.Co to za bóg bez wzgledu na postać i formę?Potem ten bóg leci do góry z ciałem ,do jakiegoś cieplutkiego nieba poza naszą atmosferę? Cóż to za mitologia? A może totalne kpiny z wierzacych baranków?
     • marina0321 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 25.09.13, 19:16
      pocoo napisała:

      > Słusznie. Co to za bóg,którego można zabić? Usmiercić na trzy dni.Co to za bóg
      > bez wzgledu na postać i formę?Potem ten bóg leci do góry z ciałem ,do jakiegoś
      > cieplutkiego nieba poza naszą atmosferę? Cóż to za mitologia? A może totalne kp
      > iny z wierzacych baranków?

      Oczywiście. Takiej nauki, którą głosi KrK, nie przyjęli by nawet pastuszkowie 2000 lat temu, wypaczonej przez duchowieństwo. Ogólnie przez 2000 lat człowiek się wyewoluował, ale "owieczki" , niestety jeszcze dość liczne, cofnęły się jeszcze poza 2000 lat.
      • pocoo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 26.09.13, 04:45
       marina0321 napisał(a):
       > Oczywiście. Takiej nauki, którą głosi KrK, nie przyjęli by nawet pastuszkowie 2 000 lat temu

       Maja wpierniczyła wersety biblijne pokazujące co wymyślali ludzie.
       Czyż nie paranoją jest,że bóg obiecuje Szatanowi iż zgładzi go na zawsze kiedyś tam i pozwala mu na diabelską działalność...a z miliardów umierających w cierpieniach ludzi zbawi jakieś tam pojedyńcze sztuki?Bóg jest wszechwiedzący.Po co ten cały koszmar z Jezusem?Musiał być jakiś zalążek religii.Ot barany.
     • sclavus Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 28.09.13, 00:02
      Dzisiaj, moja droga pocoo, możemy się pośmiać, ale wtedy - wtedy to robiło wrażenie...
      Niesamowite wrażenie!!! (zresztą, zauważ, że to wrażenie przetrwało do dzisiaj i nieco ponad miliard ... niemal robi w majty przyjmując "eucharystię" big_grinbig_grinbig_grin
      Ale my mamy lepiej - możemy się pośmiać... wink
      To taka bajka... - ale bez morału... wink smile
  • kolter-xl Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 27.09.13, 20:47
   maja_alli napisała:

   > Wielu ludzi ma wątpliwości czy Jezus jest Bogiem. NIe wierzą w to też Świadkowi
   > e Jehowy. Oto 19 wersetów Biblijnych które odnalazłam, mówiace o tym, że Jezus
   > JEST Bogiem.

   Znajdę chwilkę to razem się nad tym co teraz widzę się pośmiejemy.
  • kolter-xl Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 28.09.13, 16:45
   maja_alli napisała:

   > Wielu ludzi ma wątpliwości czy Jezus jest Bogiem. NIe wierzą w to też Świadkowi
   > e Jehowy. Oto 19 wersetów Biblijnych które odnalazłam, mówiace o tym, że Jezus
   > JEST Bogiem.

   No zobaczymy czy pisanie tego z dużej litery ma jakies uzasadnienie .

   > Izaj. 9:5 /Proroctwo dotyczące narodzin Jezusa/
   > 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

   1. Ojciec Odwieczny -Jezus tutaj zastępuje odstępcę Adama , Adam zawiódł na całej linii Jezus swoich wierców nie !!
   2.Bóg Mocny- Mojżesz tez został z rozkazu Boga , Bogiem ; Wj 7,1 "(1) Pan odpowiedział Mojżeszowi: Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem."

   > Ew. Mateusza 1:23 . Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

   90% Żydów z tamtego okresu miało imiona w którego członie było odniesienie do Boga smile)
   Np Józef ,ojciec Jezusa nazywał się prawdopodobnie Oby Jah dał smile)

   > Filip. 2:5-8
   > 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie
   > 6. Który chociaż <b>był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie prz
   > y tym, aby być równym Bogu, 7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
   > 8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

   Ano Szatan był w postaci bożej czyli był duchem i skorzystał żeby zagarnąć dla siebie sporo władzy.

   > Hebr. 1:2-9 (Zobacz szczególnie werset 8 i 9 gdzie Jezus nazwany jest wprost Bogiem)

   > 8. <b>Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
   > 9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię
   > o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.&

   Ciekawe kiedy i kto zafałszował ten cytat ?? przecież to nic innego a kawałek psalmu 45.No ale pocieszę cię ze było to zapewne jeszcze w starożytności , teza dla trynitarian.

   " (3) Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki. (4) Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę! (5) Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny! (6) Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla. (7) Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe. (8) Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem

   > Rzymian. 8:9 /"duch Boży" równoznaczne z "Duch Chrystusowy" – użyte zamiennie/
   > 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w
   > was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

   Duch boży czyli jego moc , energia jaką obdarzał mi.n Jezusa .

   > Mar. 2:4-7
   > 5. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
   > 6. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich:
   > 7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?

   No to dzięki tobie dziś się dowiedziałem ze uczniowie Jezusa są też Bogami smile)

   > (Jak wiemy Jezus nigdy nie zbluźnił bo był bez grzechu, a więc druga alternatywa jest taka, że miał prawo to powiedzieć, bo był Bogiem w ciele)

   No a Piotra Szatanem nazwał a i tak Piotr miał grzechy odpuszczać smile)

   > Ew. Jana 10:33
   > 32. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za
   > który z tych uczynków kamienujecie mnie?
   > 33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale z
   > a bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

   To już wiesz czemu Paweł nie napisał tego tekstu z listu do Hebrajczyków 1,8-9.Bo żaden prawowierny Żyd nigdy nie nazwałby Człowieka Bogiem. Żydzi jak widać nie bardzo rozumieli o czym Jezus mówił . No a on nie mówił ze on a ze od Ojca to ma .

   > Mar. 5:1-20 (zobacz szczególnie wersety 19 i 20)
   (19) Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. (20) Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

   Kolejny dowód niezrozumienia misji Jezusa.Nawet dziecko w ewangeliach wyczyta ze Jezus robił wszystko mocą ducha dla chwały Ojca !! Czyli nie Jezus sam od siebie a mocą Pana uzdrowił !!

   > Jan 8,58
   > Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. [A więc czy Jezus był człowiekiem? Nie. Aniołem też nie o czym mówi fragment z Hebrajczyków 1.7]

   Logiczne (biblia)ze w niebie nie był człowiekiem a duchem .Poza ty kłania się podstawowa wiedza biblijna ,ale tak to jest jak ktoś nie z biblii czerpie a z durnych stronniczych stronek internetowych " (14) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego".

   > Jan 10,30
   > Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

   Ano tak i jak on z uczniami a i Bóg na to jedno też się załapał smile) Ja 17,21-23.
   " (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś."

   > Jan 10,37-38
   > Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; Jeśli zaś wykonuję, to
   > choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, 
   > że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.

   Ja 17,21-23.

   > Jan 18,5-6
   > Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. ["Ja jestem" - imię Boga które objawił w Starym Testamencie; patrz Izajasza 52.6]

   Takiej bzdury dawno nie czytałem smile)

   " (4) Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: Kogo szukacie? (5) Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. (6) Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. (7) Gdy ich znowu zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. (8) Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że Ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść "

   Dziwne poprzednio chcieli go kamienować ,a tu nagle nie cudownie w jego bóstwo uwierzyli smile)

   " (4) A Jezus, wiedząc o wszystkim, Co go czeka, wyszedł i powiedział do nich: "Kogo szukacie?" (5) Odpowiedzieli mu: "Jezusa Nazarejczyka". Rzekł do nich: "Ja nim jestem". A stał z nimi także Judasz, jego zdrajca. (6) Kiedy jednak rzekł do nich: "Ja nim jestem", cofnęli się i upadli na ziemię. (7) znowu więc ich zapytał: "Kogo szukacie?" Oni rzekli: "Jezusa Nazarejczyka". (8) Jezus odrzekł: "Powiedziałem wam, że ja nim jestem. Jeśli zatem mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść"

  • kolter-xl Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 28.09.13, 17:10
   maja_alli napisała:
   > Kol. 2,8-10
   > Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;
   >;Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,

   Cofnij się do 1 rozdziału listu do Kolosan ;(19) Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia. Czyli nie Jezus jest Bogiem a ma w sobie ten boży pierwiastek darowany przez Boga . Inny tłumacz biblii ,Romaniuk tak to oddaje ; (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ." Jak widać Jezus nie bardzo miał tu nic do gadania smile)

   > Obj. 1,7-8
   > [o powtórnym przyjściu Jezusa]
   >
   > Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
   ;Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i
   > który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

   No tak Janowi Bóg wszechmogący to objawił jak Jezus wróci .
   >
   > [„Bóg, który ma przyjść” Jak wiemy to Jezus w czasach ostatecznym ma przyjść na Ziemie, nazywa się to powtórne przyjście Jezusa i jest zapowiedziane przez Biblię.]

   E tam co dzień po kilka milionów razy kler katolicki Jezusa z nieba do opłatka aresztuje ,jakoś tak po cichutku i pewno bez wiedzy owego Jezusa smile

   > Obj. 22:12-16 [Wypowiedź Jezusa w widzeniu Jana. Zobacz szczególnie werset: 13
   > i 16]
   > 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.13.Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
   > 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i
   > mogli wejść przez bramy do miasta.
   > 15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy,
   > i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
   > 16. <b>Ja, Jezus,</b> wysłałem anioła mego, by poświadczył wam
   > to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. /”Ja
   > Jezus.... Ja jestem alfa i omega. Czyż może być to ujęte w bardziej oczywisty
   > sposób. Ja Jezus jestem początkiem i końcem.”/

   Oj naiwna , przeciez widać tu zamieszanie raz mówi Jezus raz Bóg a raz anioł , pozbieraj kto z kim i co ??

   > Obj. 1,17-18
   > [Widzenie Jezusa przez Jana]

   > Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie
   > swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się,Jam jest pierwszy i ostatni,

   Jezus pierwszym zmartwychwstały jako nieśmiertelna osoba . Jezus ostatni wskrzeszony przez Boga .

   >I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.[Pierwszy >i ostatni, alfa i omega to określenie BOGA. Człowiek lub anioł nie byłby pierwszy i ostatni.]

   Jezus nie może być tą Alfą bo on nie był pierwszym , to stworzenie boże
   " (22) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, (23) od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (24) Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody"

   No a do tego Jezus ma oddać swoje panowanie więc nie jest też tą omegą

   " (20) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (21) Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. (22) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (23) lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich."


   > Obj. 21:6-7 [Ciąg dalszy widzenia]
   > 6. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła

   Może zacznij cytować nie od 6 a od 1 wersetu .No a najlepiej gdzieś tak od 11 wersetu 20 rozdziału .
  • silban05 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 04.01.16, 20:26
   Wiele z tych cytatów nie trzyma się kupy.
   Nie mówi się o sobie, że jest się z KIMŚ jedynym, bo samo w sobie wskazuje na OBECNOŚĆ kogoś innego z kim jest się Jednym, aczkolwiek ciągle wyraźne jest to, że jest ktoś jeszcze.

   Poza tym Jezus modli się do samego siebie przed pojmaniem ? a może po prostu mówił sam do siebie ? No chyba nie, mi to wygląda na to, że modlił się do Boga.
   Jezus poza tym, woła się do samego siebie na krzyżu "Eloi, Eloi lama sabachtani" ?
   Dziękuję dobranoc.
   • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 16.03.16, 02:44
    silban05 04.01.16, 20:26
    Wiele z tych cytatów nie trzyma się kupy.
    Nie mówi się o sobie, że jest się z KIMŚ jedynym, bo samo w sobie wskazuje na OBECNOŚĆ kogoś innego z kim jest się Jednym, aczkolwiek ciągle wyraźne jest to, że jest ktoś jeszcze.

    Poza tym Jezus modli się do samego siebie przed pojmaniem ? a może po prostu mówił sam do siebie ? No chyba nie, mi to wygląda na to, że modlił się do Boga.
    Jezus poza tym, woła się do samego siebie na krzyżu "Eloi, Eloi lama sabachtani" ?
    Dziękuję dobranoc.

    Słuszna uwaga , bo jezus modlił się /rozmawiał ze swoją duszą /swoją drugą duchową -nadś-wiadomą częścią siebie / swym wewnętrznym Bogiem /Umysłem /Psychiką , wewnętrzną Mocą z Szamanizmu ,a Szamanizm który ma ponad 10000 lat ,jest pierwszą religią na ziemi , i od nich powstały puźniejsze religie ,i to eksperci od znajomości ludzkierj psyche ,kapłani i uzdrowiciele duchowi .

    W Psychologii Behawioralnej /Ewolucyjnej /Transpersonalnej - Energetyczno - Duchowej / Holistycznej nauce o całym Człowieku - rozm awia się ze swoim tzw. "wewnętrznym duchowym dzieckiem " swoją duszą właśnie , codziennie w samotnośi w celach terapeutycznych , by pozbyć się śmieci z głowy ,które na zasadzie przeciw-przeniesienia , przejmujemy nieświadopmie od otoczenia , stykając się z ludźmi .

    Pamiętajmy ! - TO W KAŻDEJ ISTOCIE NA ZIEMI ,CODZIENNIE RODZI SIĘ BÓG ,KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ,A KTÓRA JEST JEGO /JEJ DRUGĄ NATURĄ ,PONIEWAŻ W KAŻDYM CZŁOWIEKU W JEGO /JEJ DUCHOWYM ŚWIECIE /PSYCHICZNYM /W GŁOWIE /UMYŚLE , JEST - MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ ,STRACH I ODWAGA ,NIEBO I PIEKŁO , KOBIECA CZĘŚĆ I MĘSKA ,- TAKIE TAO ,LUB ANDROGYNIA -

    pl.wikipedia.org/wiki/Androgynia_(psychologia)

    Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

    Pete Burns, wokalista określający swoją osobowość jako androgyniczną
    Osoby androgyniczne łączą w sobie cechy psychiczne i sposoby zachowania (radzenia sobie w trudnych sytuacjach) charakterystyczne dla tradycyjnie pojmowanej męskości i kobiecości. Osobowość takich jednostek zawiera w sobie jednocześnie niezależność, jak i opiekuńczość, agresywność i łagodność, stanowczość i uległość, racjonalność i uczuciowość. Osoby płciowo stypizowane (kobiece kobiety, męscy mężczyźni) wbudowały w pojęcie "ja" gotowe schematy tego, jak powinni czuć, działać i myśleć "prawdziwi" mężczyźni i "prawdziwe" kobiety. Androgyni natomiast łączą w pojęciu "ja" oba schematy, co pozwala im reagować adekwatnie do sytuacji, plastycznie. Badania psychologiczne nad androgynią psychologiczną zapoczątkowała Sandra Bem. Opracowała inwentarz ról płciowych ? BSRI (polskie nowe narzędzie[1] stworzone na bazie teoretycznej Sandry Bem to IPP Alicji Kuczyńskiej), wyłaniający osoby o różnym stopniu typizacji płciowej:

    osoby androgyniczne ? osiągające wysokie wyniki w obu skalach: męskości i kobiecości
    osoby stypizowane płciowo zgodnie z płcią biologiczną ? kobiece kobiety i męscy mężczyźni
    jednostki stypizowane "na krzyż" ? męskie kobiety i kobiecy mężczyźni
    jednostki niezróżnicowane ? o niskich wynikach na obu skalach
    Doniesienia z badań[edytuj | edytuj kod]
    Androgyniczne kobiety są bardziej niezależne, asertywne, a zarazem bardziej opiekuńcze niż "kobiecy" reprezentanci obu płci, mają wyższe poczucie własnej wartości i przejawiają niższy poziom lęku. Androgyniczni mężczyźni są równie stanowczy i niezależni jak męsko stypizowani, ale potrafią w większym stopniu okazywać czułość i współczucie.

    Jednostki androgyniczne są opisywane przez innych jako sympatyczniejsze i lepiej przystosowane niż osoby płciowo stypizowane. Wyraźnie stypizowane płciowo dziewczynki i wyraźnie stypizowani chłopcy cechują się niższą inteligencją ogólną, mniejszą wyobraźnią przestrzenną i zdolnościami twórczymi.

    Androgyni prezentują wyższy poziom otwartości i gotowości odsłaniania własnego "ja". Ich komunikacja z innymi jest zróżnicowana i elastyczna: otwartość w wyrażaniu uczuć, empatia, jak i niezależność poglądów, odporność na konformizm.

    Istnieje związek między społeczną niekompetencją (trudności w rozumieniu innych i przewidywaniu ich zachowań) a silną typizacją płciową.

    Osoby androgyniczne mają szerszy repertuar zachowań i podejmują rodzaje aktywności typowe dla obu płci. Będące w związkach osoby androgyniczne są postrzegane jako bardziej partnerskie, kochające, tolerancyjne, dbające o relacje.

    Androgyni, jak i osoby o męskiej tożsamości płciowej, mają wyższą samoocenę niż osoby o tożsamości kobiecej lub też niezróżnicowanej płciowo.

    Badając muzyków ? kompozytorki i kompozytorów, wykonawczynie i wykonawców, zaobserwowano w tych grupach wyższą niż przeciętnie liczbę osób o cechach androgynicznych
  • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 15.03.16, 19:48
   Wersety ,wersety ,wersety ,religia to opium dla mas , Issa to Mistrz Duchowy Z Indii , który w toku swojego samo-doskonalenia i samodyscypliny wewnętrznej / higieny psychicznej .duchowej./umysłowej osaiągnął po wielu latach oświecenie, czyli świadomość Boską / Chrystusową .
   a słowo Budda to pojęcie pochodzące z Dalekiego Wschodu / Azji , a oznaczające -czysty Stan Umysłu ,bez ładunku emocjonalnego , wolny , przebudzony ,oświecony z ciemnoty wielopokoleniowej ignorancji i głupoty .

   Podobnym pojęciem , lecz na Zachodzie W Europie jest-Świadomość Chrystusowa /Boska /Twórcza , najwyższy poziom rozwoju duchowego /osobistego człowieka.
  • arcol123 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 11.04.16, 18:07
   Czy szatan - przeciwnik Jezusa - też jest bogiem? 2 Koryntian 4:4 na to wskazuje.
   Celowo przytoczyłem ten werset jako kontrargument. Można by jeszcze parę takich znaleźć.
   Owszem Jezus jest w Biblii nazwany bogiem, ale nigdzie nie jest o nim powiedziane że jest Bogiem Wszechmocnym. A to oznacza że nie jest równy Bogu który jest stwórcą i ma konkretne imię - Jehowa lub Jahwe jak wolą niektórzy.
   • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 11.04.16, 19:15
    arcol123 11.04.16, 18:07
    Czy szatan - przeciwnik Jezusa - też jest bogiem? 2 Koryntian 4:4 na to wskazuje.
    Celowo przytoczyłem ten werset jako kontrargument. Można by jeszcze parę takich znaleźć.
    Owszem Jezus jest w Biblii nazwany bogiem, ale nigdzie nie jest o nim powiedziane że jest Bogiem Wszechmocnym. A to oznacza że nie jest równy Bogu który jest stwórcą i ma konkretne imię - Jehowa lub Jahwe jak wolą niektórzy.

    Jezus To Prorok Boży / Mistrz Duchowy / Duchowy Guru Jak Budda Na Dalekim Wschodzie .

    Satanael (Szatan ) - ARchanioł Śmierci ,najbliższy Bogu i pO bOGU nAJWIĘKSZE MA MOŻLIWOŚCI ,W MITOLOGKI EGIPSKI BÓG ŚMIERCI THOT , RZYMSKI WŁADCA ŚWIATA PODZIEMNEGO HADES ,WŁADCA SNÓW MORFEUSZ ,WŁADCA PODŚWIADOMOŚCI I NIEŚWIAdomości zbiorowej ( Bóg Mórz I Oeanów Neptun / Posejdon -
  • rafiner Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 12.05.16, 12:44
   JEZUS MA SWOJEGO BOGA. (Izajasza 44:6) Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. (Micheasza 5:4) ?I powstanie, i będzie pasł w sile Jehowy, w dostojeństwie imienia Jehowy, swego Boga. I na pewno będą mieszkać, gdyż on będzie wielki aż po krańce ziemi.
   (Objawienie 3:2) Stań się czujny i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci, bo nie stwierdziłem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem.
   (Objawienie 3:12) Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje.
   (Objawienie 4:11) Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone. (Jana 20:17) Jezus powiedział jej: ?Przestań się mnie kurczowo trzymać. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: ?Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. (Łukasza 6:12) W owych dniach odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga. (Mateusza 27:46) Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. (Marka 13:32) O dniu owym lub godzinie nie wie nikt ? ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (Łukasza 9:18) Później, gdy sam się modlił, zeszli się do niego uczniowie, a on ich zapytał, mówiąc: Jak mówią tłumy, kim jestem.
   (Łukasza 9:20) Wtedy powiedział im: A wy jak mówicie, kim jestem? Piotr, odpowiadając, rzekł: Chrystusem Bożym. (Jana 14:28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja. (Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. (1 Koryntian 11:3) Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. (1 Koryntian 15:24) Następnie ? koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc.
   (1 Koryntian 15:27, 28) Albowiem Bóg podporządkował wszystko pod jego stopy. Ale gdy mówi, iż wszystko zostało podporządkowane, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28 A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego. (2 Koryntian 1:3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec tkliwych zmiłowań i Bóg wszelkiego pocieszenia,
   (2 Koryntian 11:30, 31) Jeżeli trzeba się chlubić, to będę się chlubił tym, co ma związek z moją słabością. 31 Bóg i Ojciec Pana Jezusa ? Ten, który ma być wysławiany na wieki ? wie, iż nie kłamię. (Kolosan 1:15) On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; (Judy 24, 25) A temu, który jest w stanie was ustrzec od upadku i stawić jako nieskalanych wobec swej chwały z wielką radością, 25 jedynemu Bogu, naszemu Wybawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, potęga i władza od całej minionej wieczności i teraz, i na całą wieczność. Amen.
   • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 12.05.16, 14:12
    Pan Bóg Jezusa ,to Bóg wszystkich ludzi na ziemi ,od początków stwożenia ,przez którego wszystko się stało ,co się stało ,w każdym pokoleniu ,a mający wiele imion i nazw ,a tak naprawdę Bóg jest Miłością /Świadomością Chrystusową / Boską w Człowieku
    • pocoo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 13.05.16, 08:34
     woxilo napisał(a):

     > Pan Bóg Jezusa ,to Bóg wszystkich ludzi na ziemi ...

     O la la. Co to za bóg,który siedzi cicho jak mysz pod miotłą ? Miliardy ludzi na ziemi rodzi się i umiera znając tylko swoich bogów.Oni też uważają,że ci ich bogowie są bogami wszystkich ludzi.
     Miłość was łączy?
     • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 13.05.16, 09:29
      pocoo 13.05.16, 08:34
      woxilo napisał(a):

      > Pan Bóg Jezusa ,to Bóg wszystkich ludzi na ziemi ...

      O la la. Co to za bóg,który siedzi cicho jak mysz pod miotłą ? Miliardy ludzi na ziemi rodzi się i umiera znając tylko swoich bogów.Oni też uważają,że ci ich bogowie są bogami wszystkich ludzi.
      Miłość was łączy?

      Kochana Duszyszko ,to w każdej istocie żywej na ziemi mieszka Bóg ,to co człowiek myśli ,robi i mówi ,mówi również przez niego Bóg ,ale I Diabeł ,Bo w każdym jest dobro i zło .
      • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 13.05.16, 14:35
       "to w każdej istocie żywej na ziemi mieszka Bóg" - woxilo

       Nawet w takim dla którego 7 grzechów głównych to zbyt mało?
       • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 13.05.16, 14:42
        kociak40 13.05.16, 14:35
        "to w każdej istocie żywej na ziemi mieszka Bóg" - woxilo

        Nawet w takim dla którego 7 grzechów głównych to zbyt mało?
        • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 13.05.16, 17:56
         Życie tak naprawdę nie kończy się z chwilą tzw ,Śmierci ciała materialnego ,lecz zrzucając powłokę materialną ,w tej podróży doczesnej zwanej życiem ,doświadczamy jako wolne duchy / ludzie duchowi - większej swobody w myśleniu i własnych decyzjach i wy borach ,pozbywamy się także całego balastu emocjonalnego .

         Lepiej rozumiemy całe nasze przeszłe życie , niż jak byliśmy uwięzieni w ciałach materialnych ,i niewolnikami własnych iluzji umysłowych i wyobrażeń .

         W Każdym Człowieku jest -Bóg I Diabeł ,Anioł I Demon ,Dobro I Zło ,Męska Energia I Kobieca -
         pl.wikipedia.org/wiki/Androgynia_(psychologia)
         • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 15.05.16, 06:08
          Każdy naenergetyzowuje amulet czy talizman ,obraze ,krzyże , święte miejsca -jak kościoły ,synagogi ,meczety itd. własną mocą duchową /psychiczną , a z każdym pokoleniem moc energetyczna będzie rosła / wzmacniała się ,zgodnie z wzorem A. Einsteina E=MC2, poprzez oddziaływanie energetyczne ludzi następującuych po sobie pokoleń .

          najlepszym talizmanem / amuletem w przenośni ,taką tarczą energetyczną chroniącą nas przed złem tego świata , jest otwarte serce i czysty umysł - Stan Buddy ,Świadomość Chrystusowa ( Miłość /Empatja ),moc wewnętrzna/źródło /Bóg
          • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 15.05.16, 08:33
           jak intencje człowieka są naprawdę kryształowo czyste ,serce bez skazy przepełnione bożą miłością ,a umysł pusty , bez iluzji ,chorych wyobrażeń ,przesądów i zabobonów - człowiek dojrzały /bogaty wewnętrznie /duchowo ,zrównoważony eocjonalnie i w myśli ,mowie ,czynie /działaniu .
           Człowiek Przepełniony Duchem Świętym ,W Daże Za Swoją Wierną Służbę I Włożony Trud I Wytrwałość ,jest Stwórcą Swojego Życia ,Losu /Karmy I Przeznaczenia ,bo wie że dla niego nie istnieje poczucie czasu ,żyje wiecznym tu i teraz ,i żeby zaskarbić sobie przychylność otoczenia ,nie ucieka się do wymyślania kłamstw i podstępów ,rozgłaszając nawet plotki na niewinną osobę ,byle siebie ,postawić w kożystnym świetle - pl.wikipedia...iki/Pseudologia

           Pseudologia (inaczej pseudologia fantastica, mitomania, kłamstwo patologiczne, zespół Delbrücka, łac. mitomania, ang. pathological lying) ? patologiczna skłonność do kłamania, zatajania prawdy i opowiadania zmyślonych historii, przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. Pseudologia różni się tym od zwykłego kłamstwa, że osoba opowiadająca sama nie jest w stanie oddzielić prawdy od własnej fantazji. Zespół opisał jako pierwszy Anton Delbrück.

           ( Moje Wieloletnie Doświadczenie Praktyczne ,Teoretyczne ,I Odczucia Emocjonalne )
        • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 15.05.16, 17:52
         "W Każdym Człowieku jest -Bóg I Diabeł" - woxilo

         To nierozłączni przyjaciele, zawsze są razem.
         • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 15.05.16, 19:02
          kociak40 15.05.16, 17:52
          "W Każdym Człowieku jest -Bóg I Diabeł" - woxilo

          To nierozłączni przyjaciele, zawsze są razem.
  • rafiner Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 18.05.16, 09:50
   (Hebrajczyków 1:8-10) Natomiast w odniesieniu do Syna: ?Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. 9 Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy?. 10 Oraz: ?Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.
   Dlaczego w Hebrajczyków 1:10-12 odniesiono słowa z Psalmu 102:26-28 102:25-27 (Bw, BT) do Syna, chociaż sam pisarz tego psalmu skierował je do Boga? Ponieważ właśnie za pośrednictwem Syna Bóg stworzył dzieła opisane przez psalmistę (zob. Kol. 1:15, 16; Prz. 8:22, 27-30). Warto zaznaczyć, że w Hebrajczyków 1:5b cytat z 2 Samuela 7:14 odniesiono do Syna Bożego. Chociaż ów werset dotyczył najpierw Salomona, a później Jezusa Chrystusa, nie znaczy to wcale, że Salomon i Jezus są tą samą osobą. Jezus jest ?większy od Salomona? i prowadzi działalność, której zapowiedzią była działalność Salomona (Łuk. 11:31, Gryglewicz).
   • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 18.05.16, 10:28
    rafiner 18.05.16, 09:50
    (Hebrajczyków 1:8-10) Natomiast w odniesieniu do Syna: ?Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. 9 Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy?. 10 Oraz: ?Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.
    Dlaczego w Hebrajczyków 1:10-12 odniesiono słowa z Psalmu 102:26-28 102:25-27 (Bw, BT) do Syna, chociaż sam pisarz tego psalmu skierował je do Boga? Ponieważ właśnie za pośrednictwem Syna Bóg stworzył dzieła opisane przez psalmistę (zob. Kol. 1:15, 16; Prz. 8:22, 27-30). Warto zaznaczyć, że w Hebrajczyków 1:5b cytat z 2 Samuela 7:14 odniesiono do Syna Bożego. Chociaż ów werset dotyczył najpierw Salomona, a później Jezusa Chrystusa, nie znaczy to wcale, że Salomon i Jezus są tą samą osobą. Jezus jest ?większy od Salomona? i prowadzi działalność, której zapowiedzią była działalność Salomona (Łuk. 11:31, Gryglewicz).

    po prostu Duch Stwórczy ,pan Bóg nieba i ziemi przez którego wszystko się stało ,co się stało od eponów lat , wcielił się najpierw w Salomona ,potem w proroka żydowskiego -Jezusa Chrystusa
    • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.05.16, 11:51
     Aby Poznać Siebie ,Swą Pierwotną Mądrość I Dojrzałość / oświecić umysł z ciemnoty ignorancji /głupoty i wielopokoleniowych iluzji i paranoi ,musimy dokładać codziennie starań praktycznych - samodoskonaląc się /rozwijając duchowo -materialnie /psycho-logicznie i samo-dyscyplinując swe wnętrze ,taka higiena psychiczna -medytacja /modlitwa /kontemplacja , samouzdrawianie psychiki /ducha /medycyna energetyczna
     (po owocach /czynach bowiem ich poznamy , powiedział przed 2000 lat mistrz - Jezus Chrystus ).
     A ja od siebie dodam - Mówić to każdy wiele gada , ale sztuką jest umieć słuchać .Na wszystko bowiem jest odpowiedni czas i pora :w8:/>
     • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 20.05.16, 20:10
      człowiek od wieków bał się tego czego pojąć nie umiał ,i ogarnąć rozumem ,zabarwionym przez fanatyzmn religijny ,paranoje i zabobony ,
      Czas to wiecznie przemijająca chwila tu i teraz ,czas to jak chmury na ekranie umysłu / świadomości ,przepływająca przyszłość ,która staje się teraźniejszością ,by z czasem odpłynąć w bezmiar przeszłości .

      Oto słowa do przemyślenia /medytowania nad nimi :

      "... Wszystkie nasze dobre działania są zawsze zbrukane jakimś brakiem zaufania w dobroć Bożą. To jest co prawda bardzo cienka nitka, która trzyma skrępowanego ducha lecz bardzo przeszkadza wzbić się do lotu na drogach doskonałości i działać ze świętą wolnością..." (Ojciec Pio)

      W nadchodzącej nowej epoce uczucia szargają bardzo mocno szamoczącą się duszę. Każdy nerw ogarnia niepokój. Wszystko faluje: chaos, zniszczenie, bezduszność, a ludzie biegają na wszystkie strony w poszukiwaniu tego co duchowe...

      Rodzi się wiele proroków, zwiastują i ostrzegają ludzi zagonionych w ciemnościach dzisiejszych dziejów. Lecz przy tej grupie ze wszystkich stron wyłaniają się inni i we własnej gorączce chcą szerzyć światło. Prości ludzie obserwując te zmagania i zachłanność tracą nadzieję w rozwój ducha. Wypełniają się słowa proroctwa Jezusa, że narodzi się wielu wróżbitów i fałszywych proroków, którzy będą naśladować Jego dzieła.

      Przyjrzyjmy się mocniej wszystkim ludziom, którzy dzisiaj poszukują pomocników w sprawach duchowych. Szukają po ziemi, wpatrują się w niebo. Są też przekonani, że ci ziemscy przewodnicy są już dostatecznie przygotowani i od nich poznają prawdę. Z drugiej strony uważają siebie za tak samodzielnych i niezależnych, że sami wszystko potrafią i z małym wysiłkiem podołają sprawom Boskim.

      "... Człowiek nie może otrzymać niczego,
      co by mu nie było dane z nieba ..."
      ( J 3, 27)

      Brak pokory, zarozumialstwo, brak samooceny. Taki człowiek zamiast stać mocno na ziemi i starać się zmusić siebie do własnego myślenia i wysiłku, by utorować własną drogę do światła siedzi pełen zachwytu na wysokim drzewie i myśli sobie, że już nigdy z niego nie spadnie. A prawda wygląda tak, że właśnie ci co spokojnie i rozsądnie kroczą swoją drogą - po ziemi - docierają na sam szczyt i to się zdarza w każdej wierze. Jest też grupa ludzi, którzy uważają siebie za niesamowicie sprytnych, wytwarzają wokół siebie zupełnie inną duchową filozofię.

      Tysiące ludzi uważa jasnowidzenie i jasnosłyszenie za ponadprzeciętne zdolności. Myślą, że już uczynili potężny krok naprzód. Muszą wiedzieć, że tych zdolności bardzo często da się wyuczyć, ale to co ziemskie i zdobyte na ziemi nie posiada wyższych wartości. Są to talenty poruszające się w niższych granicach. Ileż to dzisiaj mamy kuglarskich sztuczek, którymi zachwycają się ludzie. Są i tacy, że w swoim rozwoju stają się bardzo śmieszni, sami się dręczą własnymi niedorzecznościami, które traktują z wielką powagą. Takie osoby tworzą grupy śmiesznych komediantów.

      Sami nie wiedzą do czego dążą. Mniemają, że wielkim może być tylko ten, którego duch tak panuje nad ciałem, że nie wolno mu zachorować, a nawet się przeziębić. Ojciec Pio jeden z największych uzdrowicieli w XX wieku cierpiał cale swoje życie. Idąc swoją drogą podpierał się krzyżem Jezusa Chrystusa. Każdy Wielki Mistyk wie, że ćwiczenia ciała i ducha są odrębnymi sprawami. Kiedy człowiek wzmacnia ducha wówczas osłabia ciało. Znamy święte osoby, które się biczowały.

      Mało ludzi rozumie dlaczego?      Podczas cierpienia zostaje naruszona równowaga ciało - duch, a z cierpiącego i słabego ciała o wiele prędzej wyzwala się dusza. Ciało jest pewnym etapem w rozwoju ducha, ale trzeba też wiedzieć, że człowiek jeszcze duchowo niedojrzały będzie miał silne cielesne powiązania z duchem. Ziarno musi w pełni dojrzeć, aby nadawało się do zbioru. Jeśli człowiek za wcześnie świadomie osłabia ciało duch nie dojrzeje i będzie musiał powracać po raz drugi do tej samej roli. Nie można również wzmacniać ponad miarę ciała. W ten sposób gubimy moc ducha, pętamy go niewolniczo, przywiązujemy do materii.

      Ci, którzy nie zrozumieją w pełni tego zagadnienia przeżyją niezbyt miłe doświadczenie. Jeśli człowiek zwiedzie sam siebie i podąży fałszywą drogą, zatrzyma się w rozwoju duchowym. Takie dusze po śmierci zatrzymują się, nie mogą dalej się rozwijać. Czasami na bardzo długo tkwią w świecie pozagrobowym, dopóki nie wyrównają wszystkich strat wyrządzonych własnemu duchowi.

      Mistycy mówią, że kto poleca ludziom nauki okultystyczne, daje im do jedzenia kamienie zamiast chleba. W ten sposób udowadnia, że nie ma pojęcia o procesie zachodzącym w ciałach subtelnych. Tacy ludzie nie mają również pojęcia o prawach rządzących całym systemem życia. Kto w wyniku praktyk okultystycznych stał się jasnowidzący lub jasnosłyszący to zdarza się, że widzi albo słyszy coś, co pozornie jest wzniosłe i czyste, chociaż bardzo dalekie od prawdy. Na to zjawisko nawarstwia się jego mocna fantazja, która czyni w owym obrazie i słyszeniu wielki chaos. Taki człowiek ze swoim darem stoi na chwiejnych nogach na granicy prawdy i iluzji. U tych ludzi wnikają w ich środowisko szkodliwe niskie wpływy astralne. Osoba, która przyjmuje te siły staje się jak statek bez steru na otwartym morzu, narażony na wszystkie niebezpieczeństwa.

      Co niektórzy nazywają siebie mistrzami i mają pewne cechy wrodzone, które sami nadal udoskonalają... niestety oni również mają później ograniczone działania. Każdy krok na drodze rozbudzenia jasnowidzenia hamuje wewnętrzny rozwój i rzeczywisty wzlot ducha. Zamiast do góry taki człowiek leci w dół. Wszystkim co może w ten sposób osiągnąć jest to, że otwiera się na działania groźnych nieznanych nurtów, przed którymi byłby chroniony z poziomu Wyższych Świetlistych Sfer. Tylko odpowiedni stopień czystości pozwala dojść do wysokich mocy, a nie przez wyszukane praktyki. Czyste odbicia myśli, słów, i uczynków dają potężną łączność z Najwyższymi poziomami duchowymi. Wszystko co człowiek osiąga zbyt wcześnie jest niebezpieczne.      Ci, którzy namawiają do praktyk okultystycznych innych ludzi biorą na siebie wielką odpowiedzialność za wszystkie te jednostki. Taki nauczyciel będzie mocno związany z ich karmą. Może się zdarzyć, że po śmierci osiągnie poziom najmniejszego ucznia, sam nie będzie mógł posunąć się wyżej, dopóki nie pomoże wszystkim swoim ofiarom w nadgonieniu straconego czasu. Jeśli zostawi po sobie bzdurne książki będzie przygnieciony do tej pory, dopóki będzie je czytał inny człowiek i później będzie błądził za ich mylną nauką. Należy więc przemyśleć wszystkie swoje kroki i nie popełniać błędów we własnym rozwoju duchowym.

      Ludzie wewnętrznie dojrzali czują się w tym temacie bardzo dobrze. Z Najwyższych poziomów otrzymują mądrość, prawdę i wolno im ją krzewić. Posiadają jasne zrozumienie i nigdy nie będą nikogo namawiać do praktyk okultystycznych.

      "... Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim ... " (J 3, 31).

      Lecz dzisiejsi ludzie nie chcą słuchać tych słów Biblii!

      Wyszukują innych słów, aby usprawiedliwić swoje działania.

      Jezus powiedział: "... Bogami jesteście ..."; nazwał Bogami tych, do których doszło słowo Boże, a według Pisma to nie może być naruszone!

      Wielu ludzi wygodnie sobie siedzi i oczekuje na przybycie potężnego przewodnika. Musimy wiedzieć, że człowiek sam jest przygotowany do myślenia i wysiłku. Jeśli jest powołany, aby swoim słowem wprowadzać innych na prawdziwą drogę, to jest mu dany ten dar i żaden pomocnik nie musi stać bezustannie przy jego boku. Wszyscy, którzy idą prawdziwą drogą poznania mają otwartą bramę do mądrości i wiedzy (poziom 3-ciego oka). Bóg nie wymaga od nich by byli uczonymi. Jezus Chrystus dał wielki wzór na prawdziwej drodze do światła i wybierał swoich uczniów spośród prostych i skromnych ludzi, ponieważ właśnie ci nie umieli zmagać się z błędnymi poglądami.

      Dążenie do Boga jest prostą drogą, a nie przez męczeńskie i dynamiczne techniki duchowe, czasa
      • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 06:41
       geniusz tkwi w prostocie ,prawda najwyższa jest najniższą i najprostrzą ,a Bóg Najwyższy ,to Najprostszy I Skromny Człowiek O Czystym Sercu ,Pełen Miłości I Dobra (Agape ,Empatia , )I Zawsze Gotowy Do Pomocy Bliźniemu (Altruizm ,Bezinteresowność ).
       • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 12:43
        1,2.,3.4.5.6. Czakra /komórka organizmu /neuron - komórka mózgu ,Materialno-Duchowa ,Cielesno - Psychiczna - Kwantowa -Neutrino -Superstruna :yinyang:/>/>/>/>

        Nasze energetyczne /niewidzialne punkty mocy ,mają wpływ na wszystkie nasze funkcje organów wewnętrznych ,stan mózgu i psychiki /umysłu /ducha.

        Dopiero Osiągnięcie 7 czakry -świadomości Boskiej /Chrystusowej ,Ponadświadomości ,Samo- świadomości Transcendentnej ,daje nam prawdziwy wgląd w naturę umysłu (dla wierzących to siła wyższa ,zwana Panem Bogiem )i wtedy ogarniamy całe swoje życie -przeszłość ,teraźniejszość i przyszłość ,jako wiecznie przemijającą naturę umysłu /.świadomości ,tu i teraz .
        • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 18:17
         woxilo

         Opanowało cię jakieś pieniactwo i sam z sobą dyskutujesz?
         • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 19:23
          kociak40 21.05.16, 18:17
          woxilo

          Opanowało cię jakieś pieniactwo i sam z sobą dyskutujesz?
          • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 20:05
           "ponieważ ja i Bóg jedno jesteśmy" - woxilo

           A co na to mówi lekarz rodzinny?
           • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 20:23
            kociak40 21.05.16, 20:05
            "ponieważ ja i Bóg jedno jesteśmy" - woxilo

            A co na to mówi lekarz rodzinny?

            To .żarty oczywiście ,bo lekarzem psychiatrą rodzinnym jestem ja sam .
            • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 21.05.16, 22:09
             woxilo napisał(a):

             > To .żarty oczywiście ,bo lekarzem psychiatrą rodzinnym jestem ja sam .

             Wariactwo to najbardziej ludzka choroba.
             • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 22.05.16, 05:09
              kociak40 21.05.16, 22:09
              woxilo napisał(a):

              > To .żarty oczywiście ,bo lekarzem psychiatrą rodzinnym jestem ja sam .

              Wariactwo to najbardziej ludzka choroba.
           • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 22.05.16, 05:47
            kociak40 21.05.16, 20:05
            "ponieważ ja i Bóg jedno jesteśmy" - woxilo

            A co na to mówi lekarz rodzinny?


            Kociaczku Jezus był człowiekiem ,ale na bardzo wysokim poziomie zaawansowania duchowego ,samo-świadomy ,jak ja jestem ,był stwórcą swonjego życia losu i przeznaczenia ,a że żyję jak bym się cofnął o wieki w historii ,jakbym żył w średniowieczu ( bo mentalnie to ludzie tacy są -wiara w gusła i zabobony i wszędzie ten fanatyzm religijny ,jeszcze stosów brakuje ,a to ostra psychoza , schizofrenia i umysłowa choroba "Kompleks Boga "i choć mam 48 lat ,żadn ego większego romansu nie przeżyłem ,tylko stresy ,wielkie nerwy i chwile spokoju ,jak na wojjnie ,zawsze niepewność ,jak ty byś się czuła na moim miejscu "smile
            • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 22.05.16, 22:49
             "choć mam 48 lat ,żadn ego większego romansu nie przeżyłem" - woxilo

             W odpowiedzi przytoczę Ci swoją fraszkę, której jestem autorem i kiedyś ułożyłem ją dla siebie, a teraz dedykuje i Tobie

             "Po czesku "laska", po polsku "miłość"
             dwa różne słowa lecz sens ten sam.
             W moim przypadku jest ta zawiłość,
             że nie mam miłości choć laskę mam."
             • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.05.16, 04:57
              kociak40 22.05.16, 22:49
              "choć mam 48 lat ,żadn ego większego romansu nie przeżyłem" - woxilo

              W odpowiedzi przytoczę Ci swoją fraszkę, której jestem autorem i kiedyś ułożyłem ją dla siebie, a teraz dedykuje i Tobie

              "Po czesku "laska", po polsku "miłość"
              dwa różne słowa lecz sens ten sam.
              W moim przypadku jest ta zawiłość,
              że nie mam miłości choć laskę mam."
              • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.05.16, 11:21
               przeminą niechybnie ,kto otrzymane łasi i dobra otrzymane od Boga ,trwoni na własne zachcianki ,folgowania swym zmysłowym chuciom , pysze ,chciwości i egoizmowi ,dlatego powinniśmy być stale wdzięczni Bogu ,mając go w sercu jak przyjaciela /bratnią duszę , aż przyjdzie taki moment ,że to co otrzymamy w nagrodę od Boga za cierpliwość i wyrtrwałość ,przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania ,wystarczy poczytać księgę Hioba z biblii ( na wszystko jest odpowiedni czas i pora ,Bóg ma swój tajemny plan co do każdej istoty na świecie ,jak by wszystko było z góry wiadome ,doszło by do masowych morderstw i samobójstw )
               • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.05.16, 12:17
                "wystarczy poczytać księgę Hioba z biblii" - woxilo

                Opowieść o Hiobie zamieszczona w Biblii została dokładnie (nawet nie zmieniono imienia) podana z dużo wcześniejszych od Biblii pism sumeryjskich. Ta opowieść w Biblii jest plagiatem.
              • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.05.16, 12:21
               "mam laskę jako niepełnosprawny ruchowo" - woxilo

               To przynajmniej nie podstawiasz nogi innym.
               • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 23.05.16, 15:10
                kociak40 23.05.16, 12:21
                "mam laskę jako niepełnosprawny ruchowo" - woxilo

                To przynajmniej nie podstawiasz nogi innym.
                • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 25.05.16, 07:28
                 Epilepsja (Padaczka ) czyli silne lub słabe wyładowania bioelektryczne mózgu ,które spowodują przepływające impulsy elektryczne ,z naszej prawej -psychicznej ,ponadczasowej ,kreatywnej ,intuicyjnej ,duchowej ,kreatywnej części mózgu ,nazywa się epilepsję metaforycznie "świętą " ,gdyż na epilepsję cierpiało wielu świętych i proroków w historii ,a astygmatyzm jest czymś zbliżonym ,i jest to objaw choroby psychicznej , w powiązaniu ze schizofrenią paranoidalną .

                 Padaczka, epilepsja ? grupa przewlekłych zaburzeń neurologicznych charakteryzujących się napadami padaczkowymi[1]. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Napady są epizodami o różnym nasileniu, od krótkich i prawie niezauważalnych po długie, silne wstrząsy[2]. Napady powtarzają się i nie mają bezpośredniej przyczyny[1], natomiast napady pojawiające się na skutek konkretnej przyczyny nie muszą wiązać się z tą chorobą[3].

                 W większości przypadków przyczyna choroby jest nieznana, przy czym u wielu osób epilepsja rozwija się m.in. na skutek urazu mózgu, udaru, guza mózgu, a także stosowania narkotyków i nadużywania alkoholu. Napady padaczkowe są wynikiem nadmiernej, nieprawidłowej aktywności komórek nerwowych kory mózgu[3]. Diagnoza zwykle opiera się na wyeliminowaniu innych chorób mogących dawać podobne objawy (np. omdlenie) oraz sprawdzeniu, czy istnieją bezpośrednie przyczyny tych objawów. Diagnozę padaczki zwykle potwierdza się elektroencefalogramem (EEG).

                 Padaczka jest nieuleczalna, jednak w niemal 70% przypadków jej napady można kontrolować lekami[4]. W przypadkach braku reakcji na leki można rozważyć leczenie operacyjne, neurostymulację lub wprowadzić zmiany w diecie. Padaczka nie zawsze jest chorobą dożywotnią i u wielu osób następuje poprawa do tego stopnia, że przyjmowanie leków staje się niepotrzebne.
                 Podłoże psychosocjologiczne[edytuj]
                 Padaczka może mieć negatywny wpływ na psychikę chorego i jego funkcjonowanie w społeczeństwie[14]. Chorzy mogą być izolowani społecznie, stygmatyzowani czy traktowani jak jednostki niepełnosprawne[14]. Może to skutkować niższym poziomem wykształcenia i niekorzystnymi perspektywami zawodowymi[14]. Trudności w nauce powszechnie występują u chorych na padaczkę, szczególnie wśród dzieci[14]. Stygmat padaczki może również wpływać negatywnie na rodziny chorych[2].

                 Niektóre zaburzenia występują częściej u osób z padaczką, co częściowo jest związane z rodzajem występującego objawu padaczkowego. Zaburzenia te obejmują depresję, zaburzenia lękowe oraz migrenę , ADHD i epilepsja mają znaczący wpływ na dziecko w zakresie zachowania, nauki i rozwoju społecznego[32]. Padaczka występuje częściej również u osób z autyzmem

                 pl.wikipedia.org/wiki/Padaczka
                 • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 26.05.16, 09:30
                  Bóg jest androgynem - Androgynia (andros mężczyzna, gyne kobieta) ? w religioznawstwie występujący w wielu religiach i mitologiach atrybut bogów i postaci mitycznych, u których występuje połączenie przeciwieństw, w tym przeciwstawnych płci. Często spotykany jest archetyp androgyna jako boskiego protoplasty rodzaju ludzkiego

                  pl.wikipedia...ogynia_(religia)

                  Więc Bóg Miłościwy przemawia do człowieka w wielu osobach ,symbolicznie w snach i marzeniach sennych ,i wszędzie jest Boża Świadomość ( szukajcie aż znajdziecie ,i dbajcie o rozwój darów duchowych w was , ponieważ energia -psychiczna /podświadoma /duchowa grupy ,wszystko przejmie z czasem ).

                  Bóg jako dobry i zły duch ,również w realnym życiu przemawia do człowieka pod postacią wielu emocji i uczuć - Strachu/Odwagi /Gniewu/Miłości , Lęku/Spokoju , ,Depresji /Zdrowia ,Zazdrości /Spokoju ,Egoizmu I Pychy / Skromności I Opanowania /Zrównoważenia psycho-logicznego

                  oraz stanów psychicznych -Gupota /Mądrość ,Smutek/Radość ,
                  • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 05.06.16, 07:57
                   Prawdziwa bowiem Miłość ,dojrzała ,na wzór stwórcy naszego ,to nie pożądanie erotyczne czy seksulne ,to silne uzależnienie i narkotyk umysłu .

                   O prawdziwej ,.świadomej i dojrzałej miłości ,pisze św.Paweł w liście do Koryntian .
                   Święty Paweł

                   Hymn o miłości

                   Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
                   a miłości bym nie miał,
                   stałbym się jak miedź brzęcząca
                   albo cymbał brzmiący.
                   Gdybym też miał dar prorokowania
                   i znał wszystkie tajemnice,
                   i posiadał wszelką wiedzę,
                   i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
                   a miłości bym nie miał,
                   byłbym niczym.
                   I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
                   a ciało wystawił na spalenie,
                   lecz miłości bym nie miał,
                   nic bym nie zyskał.
                   Miłość cierpliwa jest,
                   łaskawa jest.
                   Miłość nie zazdrości,
                   nie szuka poklasku,
                   nie unosi się pychą;
                   nie dopuszcza się bezwstydu,
                   nie szuka swego,
                   nie unosi się gniewem,
                   nie pamięta złego;
                   nie cieszy się z niesprawiedliwości,
                   lecz współweseli się z prawdą.
                   Wszystko znosi,
                   wszystkiemu wierzy,
                   we wszystkim pokłada nadzieję,
                   wszystko przetrzyma.
                   Miłość nigdy nie ustaje,
                   [nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
                   albo jak dar języków, który zniknie,
                   lub jak wiedza, której zabraknie.
                   Po części bowiem tylko poznajemy,
                   po części prorokujemy.
                   Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
                   zniknie to, co jest tylko częściowe.
                   Gdy byłem dzieckiem,
                   mówiłem jak dziecko,
                   czułem jak dziecko,
                   myślałem jak dziecko.
                   Kiedy zaś stałem się mężem,
                   wyzbyłem się tego, co dziecięce.
                   Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
                   wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
                   Teraz poznaję po części,
                   wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
                   Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
                   z nich zaś największa jest miłość.


                   • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 12.06.16, 08:28
                    W Dzisiejszych czasach ,przesyconych fanatyzmem religijnym , tylko językiem psychologii możliwe jest wyjaśnienie teologicznych i religijnych wierzeń ,bowiem religijne twierdzenia i teorie mają duży wpływ na psychikę ,umysłowość ,ducha ,nastroje emocjonalne ,uczucia , światopogląd i mentalność człowieka .

                    Dlatego każdy sam /indywidualnie powinien być dla siebie takim ,naukowcem ,badaczem ,psycho-analitykiem lub psycho-terapeutą ,badającym /zgłębiającym głębie swej psychiki /poziomu ducha swojego = badać /doświadczać /eksperymentować z zawartością swego umysłu .

                    Bo dopuki nie uczynisz najgłębszej głębi swej psychiki -Nieświadomości "Królestwa Archetypowych Symboli ,Magicznych ,Mistycznych ,Baśniowych Krain I Religijnych Metafor ,jak marzenia senne (która jawi się jak istota wyższa Bogiem Zwana ).

                    Nie Uczynisz Świadomą poprzez samo-doskonalenie i samo-dyscyplinę (regularną - medytację /kontemplację /modlitwę i ruch na świerzym powietrzu ,oraz wyciąganie logicznych wniosków /naki dla siebie .

                    Los będzie kierował twoim życiem ,a ty będziesz nazywał/ła to Przeznaczeniem ( ponieważ będziesz Nieświadomy lub ślepy na wiele życiowych okoliczności .

                    Sri Swami Vishwananda opowiedział nam kiedyś słynną przypowieść o pięciu ślepcach i słoniu: Było sobie kiedyś pięciu ślepców. Wszyscy byli zupełnie ślepi i przesiadywali pod drzewem. Przez cały dzień nic tylko rozmawiali i rozmawiali. Pewnego dnia, kiedy było bardzo gorąco, wielki słoń chowając się w cieniu stanął pod drzewem. Chociaż byli ślepi, jednak ich słuch był bez zastrzeżeń. Usłyszeli więc, że ktoś przyszedł. Wtedy wszyscy pięciu wstali i zaczęli chodzić dookoła. Czuli, że coś jest przed nimi. Pierwszy ślepiec powiedział: ?Co to jest!? To wielka ściana zbudowana z błota. Ale nie rozumiem jak ta ściana tutaj przywędrowała?? Drugi ślepiec trzymał za kły. Czując je powiedział: ?Ooo, to są dwie włócznie zrobione z kości słoniowej!? Trzeci trzymał za ogon i oznajmił: ?Nie, nie , nie - jesteście w błędzie. To jest sznur, ogromny i gruby sznur!? Czwarty ślepiec trzymał trąbę słonia i powiedział: ?Nie, nie, nie- to nie jesy nic z tych rzeczy, o których mówicie. To jest wąż zwisający z drzewa!? a piąty ślepiec oznajmił: ?Nie, wszyscy jesteście w błędzie! To jest pień drzewa!? I tak pomiędzy cała piątką rozgorzała dyskusja. Każdy walczył z pozostałymi dowodząc: ?To ja mam rację, to ja mam rację, to ja mam rację!? W tej właśnie chwili obok drzewa przechodził mały chłopiec. Patrząc na nich i widząc jak się kłócą, powiedział: ?Hej, ślepcy, o co się tak kłócicie? Dlaczego tak się przyczepiliście do tego słonia!?? Kiedy usłyszeli: 'słoń', doznali szoku, zaczęli myśleć 'słoń!?' Po jakimś czasie, kiedy chłopiec już poszedł, pierwszy ze ślepców rzekł: ?Jesteśmy nie tylko ślepi, myślę, że jesteśmy też głupi!? Drugi ślepiec odparł: ?Nie, nie, nie. Trochę byłem zmieszany kiedy mówiłem to co mówiłem!? a trzeci na to: ?Myślałem tak od samego początku, ale nic nie powiedziałem!?. Wtedy czwarty ślepiec oznajmił: ?No tak, my po prostu tylko mówiliśmy głośno co nam przychodziło do głowy!? W końcu piąty ślepiec powiedział: ?Wiecie co, czuje się strasznie głupio! Mogliśmy po prostu kogoś zapytać i dowiedzieć się znacznie szybciej!? Ta sama rzecz: ludzkość jest ślepa na uświadomienie sobie Jaźni Boga. Tylko ktoś, kto doświadczył Boga może rzeczywiście Was prowadzić! Tylko ktoś kto zna drogę może naprawdę być waszym przewodnikiem. W przeciwnym razie będziecie jak tych pięciu ślepców - będziecie wszystkiego dotykali, na prawo, na lewo; donikąd was to nie zaprowadzi. Więc po prostu poddajcie się! - Sri Swami Vishwananda
                    Autor: Bhakti Marga Polska o 01:00
                    Etykiety: Nauki - Swami Vishwananda, Relacja Guru - uczeń
                    Każda przyszłość ,to wiecznie przemijająca chwila teraźniejsza tu i teraz ,nieustająca ciągłość świadomości .
                    • kociak40 Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 12.06.16, 14:23
                     Już przytaczałeś ta opowiastkę o 5 ślepcach i słoniu - nie pamiętasz?
                     Zaczynasz się powtarzać, a to może świadczyć o postępującej sklerozie.
                     Taka silna skleroza może spowodować, że zakochasz się bez pamięci.
                     • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 12.06.16, 14:57
                      kociak40 12.06.16, 14:23
                      Już przytaczałeś ta opowiastkę o 5 ślepcach i słoniu - nie pamiętasz?
                      Zaczynasz się powtarzać, a to może świadczyć o postępującej sklerozie.
                      Taka silna skleroza może spowodować, że zakochasz się bez pamięci.

                      Ja mimo 50- lat sklerozy nie mam , mało tego , nie ma u mnie poczucia czasu ,przeszłość ,teraźniejszość i przyszłość ,to wieczna trwająca chwila świadomości ,chwila tu i teraz .

                      Ale zato więkrzość tak uprawia seks ,narkotyzuje się ,prostytuuje ,alkoholizuje i futruje lekami ,psychotropami ,itp . ,że zamiast mózgu to mają procesory kompóterowe chyba , a zamiast krwi -promikle alkoholowe .

                      I nieraz pewnie niewiedzą czy żyją czy piją czy ćpają , taka skleroza i zacofANIE SPOŁECZNE ,JAK W ŚREDNIOWIECZU .
                      • pocoo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 26.06.16, 22:02
                       woxilo napisał(a):

                       > kociak40 12.06.16, 14:23

                       > Taka silna skleroza może spowodować, że zakochasz się bez pamięci.
                       >
                       > Ja mimo 50- lat sklerozy nie mam , mało tego , nie ma u mnie poczucia czasu ,
                       > przeszłość ,teraźniejszość i przyszłość ,to wieczna trwająca chwila świadomości
                       > ,chwila tu i teraz .
                       >
                       > Ale zato więkrzość tak uprawia seks ,narkotyzuje się ,prostytuuje ,alkoholizuje
                       > i futruje lekami ,psychotropami ,itp . ,że zamiast mózgu to mają procesory kom
                       > póterowe chyba , a zamiast krwi -promikle alkoholowe .

                       Seks na równi z prostytucją,narkomanią i alkoholizmem? Równo ciebie pojebało.

                       > I nieraz pewnie niewiedzą czy żyją czy piją czy ćpają , taka skleroza i zacofA
                       > NIE SPOŁECZNE ,JAK W ŚREDNIOWIECZU .

                       Nie pisz nic własnymi słowami,ponieważ obrażasz swojego boga.On ciebie stworzył na "obraz i wyobrażenie swoje"? Jaki woxilo taki bóg.
                       • woxilo Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 27.06.16, 07:05
                        pocoo 26.06.16, 22:02
                        woxilo napisał(a):

                        > kociak40 12.06.16, 14:23

                        > Taka silna skleroza może spowodować, że zakochasz się bez pamięci.
                        >
                        > Ja mimo 50- lat sklerozy nie mam , mało tego , nie ma u mnie poczucia czasu ,
                        > przeszłość ,teraźniejszość i przyszłość ,to wieczna trwająca chwila świadomości
                        > ,chwila tu i teraz .
                        >
                        > Ale zato więkrzość tak uprawia seks ,narkotyzuje się ,prostytuuje ,alkoholizuje
                        > i futruje lekami ,psychotropami ,itp . ,że zamiast mózgu to mają procesory kom
                        > póterowe chyba , a zamiast krwi -promikle alkoholowe .

                        Seks na równi z prostytucją,narkomanią i alkoholizmem? Równo ciebie pojebało.

                        > I nieraz pewnie niewiedzą czy żyją czy piją czy ćpają , taka skleroza i zacofA
                        > NIE SPOŁECZNE ,JAK W ŚREDNIOWIECZU .

                        Nie pisz nic własnymi słowami,ponieważ obrażasz swojego boga.On ciebie stworzył na "obraz i wyobrażenie swoje"? Jaki woxilo taki bóg.

                        Dziękuję Ci ,Miłego Dnia Życzę smile
  • rafiner Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne 26.06.16, 14:36
   ZOBACZ CO TU MÓWI WYNIESIONY DO CHWAŁY JEZUS - (Objawienie 3:2) Stań się czujny i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci, bo nie stwierdziłem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem.
   (Objawienie 3:12) Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje.
   ZOBACZ CO SIĘ STANIE PO TYSIĄCLETNIM PANOWANIU JEZUSA - (1 Koryntian 15:27, 28) Albowiem Bóg podporządkował wszystko pod jego stopy. Ale gdy mówi, iż wszystko zostało podporządkowane, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28 A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego. ZOBACZ CO SIĘ STANIE KIEDY ZACZNIESZ SZUKAĆ BOGA - (Efezjan 1:17) aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go (Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka