Dodaj do ulubionych

Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice

22.01.05, 15:16
Dzisiaj zajrzałem na storne Urzędu Miasta w Piechowicach, ostatni raz
zaglądałem na nią 2 tygodnie temu. I co widzę, że ktoś, kto zajmuje się
stroną próbuje maskować pośpieszne i nagłe uzupełnianie danych na BIP-e. Jak
wiemy tych informacji nie było na BIP-e co było niezgodne z ustawą o dostępie
do informacji i o BIP-ach.
Informacje te są jak, widzę uzupełniane niemal codziennie i do ostatniej
chwili działania Urzędu Miasta, co widać na wczorajszym (piątkowym
21.01.2005) uzupełnieniu informacji.
Wstawianie informacji ze wsteczną datą też nic nie da;)
Ale nie uprzedzajmy faktów.
Obserwuj wątek
  • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 15:21
   Odpowiedzialnośc prawną ponosi w tym przypadku osoba która wprowadza dane na
   strony BIP-u, chodzi o treść i czas wprowadzenia.
  • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 15:41
   USTAWA
   z dnia 6 września 2001 r.
   o dostępie do informacji publicznej.

   Rozdział 2
   Dostęp do informacji publicznej


   Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji
   publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
   wolności do roku.
   • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 16:06
    To co zaczyna wyczyniac niejaki R.B.na stronach BiP UM jest chyba falszowaniem
    dokumentow.Widzielismy i mamy wydrukowane poprzednie nocne zapisy widniejace w
    BiP-ie a dot. pospiesznego wprowadzania oswiadczen majatkowych przewodniczacego
    i burmistrzaa Obecnie te zapisy z BiP-u wyparowaly!.Czy specjalsta od stacji
    uzdatniania wody ma tez w zakresie obowiazkow sluzbowych" grzebanie" w BiP-ie?
    • alfa6 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 16:18
     czy na podstawie tych poprzednich nocnych wydruków i nowych mozna bedzie
     zgłosić "wyżej" fakt złamania ustawy?
     • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 16:19
      :)
    • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 23.01.05, 20:07
     A czy możecie się "podzielić" tymi wydrukami np. w postaci ksera:)?
     Skontaktujmy się mailem.
     Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej
     niż kradzież, a nie będzie kradzieży.

     Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi 551 - 479)
    • qba_jg Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 24.01.05, 20:53
     Bardzo zaciekawiły mnie te piechowickie osobliwości. Jestem dziennikarzem,
     chetnie napiszę o tym. Proszę "wścibskiego1" i ewentualnie inne osoby o jakiś
     kontakt mailowy ze mną (qba_jg@gazeta.pl). Czekam na sygnałi pozdrawiam.
     • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 24.01.05, 21:54
      Proszę zadzwonić, telefon ma Pan w mailu.
  • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 16:26
   Proszę przeczytać tekst i zobaczyć jakie są różnice.
   ...........
   USTAWA
   z dnia 6 września 2001 r.
   o dostępie do informacji publicznej.

   Rozdział 1
   Przepisy ogólne
   Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
   w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych
   w niniejszej ustawie.
   2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne
   zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

   Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do
   informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
   2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać
   wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
   Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
   1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w
   takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
   2) wglądu do dokumentów urzędowych,
   3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
   powszechnych wyborów.
   2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego
   uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach
   publicznych.
   Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
   publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
   1) organy władzy publicznej,
   2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
   3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
   4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
   terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
   organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
   5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które
   wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby
   prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
   samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu
   przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
   2. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są związki zawodowe i ich
   organizacje oraz partie polityczne.
   3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których
   mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.
   Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na
   zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o
   ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
   2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność
   osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
   informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z
   pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
   oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z
   przysługującego im prawa.
   3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o
   sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności
   w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę
   interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych
   podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje
   publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
   4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie
   naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących
   postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności
   rozpatrywania spraw.
   Rozdział 2
   Dostęp do informacji publicznej
   Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
   1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
   a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
   b) projektowaniu aktów normatywnych,
   c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
   wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
   2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   a) statusie prawnym lub formie prawnej,
   b) organizacji,
   c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
   d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
   e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
   f) majątku, którym dysponują,
   3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
   a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
   b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
   terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w
   ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
   c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
   d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
   e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
   f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach
   udostępniania danych w nich zawartych,
   4) danych publicznych, w tym:
   a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
   - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
   - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
   wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
   b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i
   przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
   c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
   d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
   5) majątku publicznym, w tym o:
   a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
   b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
   c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i
   gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas
   chorych,
   d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z
   zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego
   majątku i jego obciążeniach,
   e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w
   lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek
   handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
   f) długu publicznym,
   g) pomocy publicznej,
   h) ciężarach publicznych.
   2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub
   wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza
   publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji,
   skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
   Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
   1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie
   Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
   2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
   3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i
   udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych,
   dokumentujących te posiedzenia.
   2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
   Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn
   Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji
   publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej,
   zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
   2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
   przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
   3. (1)Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do
   udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o
   których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4
  • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 16:45
   Proszę sprawdzać maile jakie macie Państwo na gazecie.pl ;)
   • alfa6 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 17:38
    inferno_m przeczytaj pocztę na gazeta.pl- mam nadzieję, że nie bedziesz
    rozczarowany
    • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 22.01.05, 17:48
     Sprawdzone, nie ma powodów do rozczarowania:)
     • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 24.01.05, 19:52
      Cos niesamowitego! W BiP-ie zaczyna wszystko byc normalnie!Mozna cofnac sie do
      czasow, gdy zmiany wprowadzala tylko poprzednia pani sekretarz./R.B. debiutowal
      w tej "branzy" 14 maja 04 r./Zmian dokonuje takze pracownik biura rady.
      Jest tez jak ktos napisal"nocna zmiana bleusa"tj.6 zmian wprowadzonych 8.01.05
      w godz.00.38-00.44 przez R.B. .Sa tez oswiadczenia majatkowe radnych z roku
      2002,a wszystkie z 2003 tak jak burmistrza i przewodniczacego w formie pliku
      PDF.Te zmiany/ogolem 29/wprowadzane zostaly 17.01.05 w godz.11.22-11.54 takze
      przez R.B.
      Jaka konkluzja?Ano taka, ze przeszlo rok czasu byla lamana w P. ustawa o
      dostepie do informacji publiczne i nikt za to nie poniosl zadnej
      odpowiedzialnosci.Mnie najbardziej cieszy fakt ,ze z takiego "blabla"jak sadza
      niektorzy sa wymierne korzysci.
      • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 24.01.05, 20:07
       :) 400
      • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 26.01.05, 07:06
       Nie jest tak dobrze!Brakuje oswiadczen majatkowych burmistrza i
       przewodniczacego za rok 2002.
       8.01.05 R.B.odtajnil oswiadczenia majatkowe burmistrza i przewodniczacego za
       r.2003.,17.01 ni stad ni zawad uzupelnil oswiadczenia pozostalych radnych o rok
       2002,zapomnial jednak o p.E.i p.G.Czekam na pilne uzupelnienie brakujacych
       informacji.Ich brak to lamanie ustawy o dostepie do informacji publicznej!
       • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 27.01.05, 07:23
        och_ziuta skomentuj te fakty,bo chyba nie jestes jednym z radnych, ktory lamie
        wspomniana ustawe?
        • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 07:25
         No ,tak gdzie mozna by podyskutowac ziuty nie ma.Chociaz kto wie zaraz
         rozpoczyna prace,moze ja sprowokuje...Ale sprawa jest powazna.Ostatnie zmiany w
         BiP-ie wprowadza osoba, ktora fizycznie nie przebywa w urzedzie bo aktualnie
         nie pracuje.Prosze o komentarz ,bo przeciez to czytacie!
         • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 09:14
          Sprawa nabrała tępa, teraz wystarczy tylko czekać.
          • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 15:15
           Tępa to może nabrała bo TEMPA to napewno nie.
           • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 15:35
            zubek1 mnie interesuje meritum /czyli dlaczego ktos mataczy/a nie ortografia
            • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 15:38
             A ponadto zubek1 znasz przyslowie"uczyl Marcin Marcina?" jak komus zwracasz
             uwage to sam dyletancie nie rob bledow bo NA PEWNO pisze sie oddzielnie a nie
             razem !
             • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 16:45
              Hehe, Word to takie urządzenie, które nieraz poprawi za dużo:)
              • zubek11 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 17:29
               Nie raz, nie dwa.
               • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 28.01.05, 20:24
                nie raz,nie dwa albo nieraz,pisownia zalezy od kontekstu,przepraszam zubka1
                za"dyletanta"
                • niezwolennik Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 17:31
                 zubek1 wycofuje przeprosiny za dyletanta,nazwales mieszkancow Piechowic
                 BURAKAMI a to jest znacznie wiekszy grzech niz nieuctwo!
                 • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 19:08
                  Nie pisałem o mieszkańcach Piechowic w ogóle, tylko o burakach.
                  Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
                  • blablabla213 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 20:20
                   No,wlasnie zubek1 niezwolennik pisal o NIEUCTWIE a ty sie odezwales?
                   • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 20:38
                    Odniosłem wrażenie, że spór dotyczy piechowickich buraków. Skoro poczułeś się
                    pominienty: WITAMY W KLUBIE!
     • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 20:45
      Zauważyłeś/łaś, że w ten prosty sposób wszyscy zawartość BIP-a mają w głębokim
      poszanowaniu?
      • idol33 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 20:55
       Nie powiedziałbym,że wszyscy.Poczekajmy na ciąg dalszy. W niedługim czasie będzie gorąco.
       • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 21:06
        Może i tak. Zbliża się czerwiec, lipiec, sierpień. Górale twierdzą, że będą
        upały.
        • idol33 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 21:34
         Takiego prymitywa jak zubek1 to ze świecą szukać.
         • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 21:58
          Znasz jakieś inne prognozy?
          Kuna, to ja zaczynam zbierać chrust pod 'Uroczyskiem'. Nie lubię marznąć.
          • idol33 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 22:08
           Najpierw naucz pisać się bez błędów żeby zabierać głos na FURUM.Twoje wypowiedzi są poniżej krytyki. Powinieneś zaliczyć zerówkę ponieważ cofasz się w rozwoju.
           • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 22:21
            Misiu.
            Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
            Ps.
            Słoneczko, a ty masz inklinacje to nie wstawiania znaku spacji po znakach
            interpunkcyjnych.
            • idol33 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 22:31
             Misia to poszukaj w ZOO. Forum to nie " ZWIERZYNIEC "
             • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 22:43
              W ZOO to się szuka niedźwiedzia.
              Nie ma sprawy, nasz klient, nasz pan. Zostaniemy przy SŁONECZKU.
              Skoro ci to się misiu bardziej podoba.
              • alfa6 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 22:52
               poruczniku zubek- kończ waść, wstydu oszczędź
               • zubek1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 23:00
                Myszko-towarzyszko.
                Nie wcinaj się między wódkę, a zakąskę.
                Twój czas jeszcze nadejdzie.
                • mega.7 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 29.01.05, 23:42
                 Przypominam w BiP-ie piechowickim brakuje rzetelnych informacji:nie ma
                 oswiadczen majatkowych za rok 2002 burmistrza i przewodniczacego,prawie wszyscy
                 radni mijaja sie z prawda w p.VIII,a zmiany wprowadza "martwa dusza"
                 • trollek Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 10:00
                  Sraszne!
                  Wstrząsające!
                  Szokujące!
                  Bulwersujące!
                  A jakie zdanie o tej zbrodni ma prokurator?
                  • mega.7 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 12:51
                   Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.o dostepie do informacji publicznej Dz.U.nr 112
                   z 8 pazdziernika 2001 r. poz.1198 art.23
                   "Kto,wbrew ciazacemu na nim obowiazku nie udostepnia informacji
                   publicznej,podlega grzywnie,karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
                   wolnosci do roku"
                   • trollek Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 13:22
                    Fajnie.
                    Ale co na to prokurator?
                    • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:03
                     trollek well zubek1 , chester 74 czy jak tam ci...wez ty sie za uzupelnianie
                     tego bipu,zrob tam porzadek , nie kombinuj ze pisal ktos inny i wszystko bedzie
                     w porzadku, a prokuratorowi daj swiety spokoj.
                     • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:15
                      Dowiesz się co na to prokurator. Jak wykażesz trochę inicjatywy.
                      Wiesz, dlaczego dzwon głośny?

                      • trollek Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:25
                       Ja mam wykazywać się inicjatywą?!
                       Panie Wojtku.
                       To wy się czepiacie dupereli.
                       Bo mnie osobiście to rybka co tam jest, a czego tam nie ma.
                       • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:34
                        To czegos sie uczepil tego tematu, jak jest to dla ciebie duperela i
                        rybka,zajmij sie tematem ktory cie interesuje i nie przeszkadzaj tym ,ktorych
                        to interesuje .Ale cos mi sie wydaje ,ze ciebie chyba nic nie interesuje poza
                        bycie trollem
                        • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:47
                         Temat, jako taki to mnie lata.
                         Nie zauważyłeś moze, przypadkiem, ze z waszego gadania nic nie wynika?
                         Niesmialo jedynie zaproponowalem genialne rozwiazanie.
                         • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:50
                          A przeciez ziuta powiedzialaz ZEGNAM!
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:59
                          Klamalem.
                         • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:52
                          Z Twojego gadania tym bardziej nic nie wynika.
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:25
                          Z mojego gadania bardziej nic nie wynika, z waszego mniej nic nie wynika.
                          Na jedno wychodzi. lol
                         • spioch-1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:29
                          Jak dla kogo.
                       • zidan9 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:46
                        szkoda, że dla ciebie trollek i całej reszty przestrzeganie prawa to
                        duperele!!! nie ma sie co dziwic, że jakość waszej pracy jest własnie taka!
                        oszustwa,kombinatorstwa, jazda po pijaku/ na porzadku dziennym/ , nepotyzm, i
                        jeszcze wiele innych "dupereli" to przeciez normalność! dlatego macie takie
                        własnie o tym zdanie.Wg. was przestrzeganie prawa przeszkadza w osiaganiu
                        własnych korzysci!! A moze trzeba zmienić prawo???? Załosne ,jak wszystkie
                        wasze wypowiedzi. Tonący brzytwy sie chwyta, dopóki nie poczuje, że jest ostra!
                        Ale co tam, na razie płyniemy!!! co nie????
                        • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:11
                         Jeszcze raz.
                         Wytlumacze jak krowie na rowie.
                         Skoro twierdzisz, ze prawo nie jest przestrzegane to idziesz z zawiadomieniem o
                         przestepstwie do prokuratora. Jezeli on znajduje dowody na poparcie twojej
                         tezy, kieruje sprawe do sadu. W sadzie wydaja wyroki. Jesli prokurator jest
                         innego zdania, to se mozesz dalej "pieprzyc w babus".
                         Po drugie, mowisz o:
                         oszustwach, pytam sie, kto, kiedy i w jaki sposob;
                         kombinatorstwach, wytanie takie jak wyzej;
                         jazda po pijaku, pytam sie kto i kiedy;
                         nepotyzm, bardzo modne ostatnio slowo, podaj konkretne przyklady.
                         Taki cwaniaczek jestes?
                         Podaj imiona, nazwiska i sam sie przedstaw.
                         • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:17
                          Mam jeszcze raz się przedstawiać?

                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:30
                          Nie cwaniakuj.
                          Problem jest w tym, ze jakos za cholere nie moge poznac nazwisk osob, ktore
                          dopuszczja sie tych przestepstw.
                          Bo tu wszystko dziala na zasadzie: chodza sluchy, powiedzial gluchy.
                       • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:46
                        Dlatego w Polsce jest jak jest.
                        • zidan9 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 19:59
                         Nic dodac nic ująć oprócz tego, że " zróbmy coś, aby uczciwość..." cały czas
                         mam nadzieję, że tych uczciwych jest wiecej!
                         • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:52
                          Czy ty ziuta w 10 postacich nie mozesz zrozumiec ze ludzie chca ,do czego maja
                          prawo pokrytykowac na forum to co im sie nie podoba?Nie musza leciec do
                          prokuratora ani na policje ani wysluchiwac twoich impertynencji.Czy ty
                          pozjadals wszystkie rozumy ze sie tak wymadrzac?Jak jestes taka cwana to sie
                          wymadrzaj ale nie udawadniaj ze twoje racje sa jedynie sluszne.Bo z ta obrona
                          p.P i udawadnianiem ze obciela slusznie kaptur to sie osmieszylas na CALY
                          SWIAT! A sprawa BiP-u to zwykle lamanie prawa i tak musicie to wyprostowac.I
                          mam nadzieje ze obejdzie sie bez prokuratora.
                         • spioch-1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 20:56
                          och_ziuta snajper działa po cichu, pod warunkiem że zajmie odpowiednie miejsce,
                          wtedy ma 95% skuteczność.

                          -----------------------------
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:02
                          Szanowny wscibski1.
                          Uwazam, ze zyjemy w panstwie prawa. W takim panstwie sady decyduja o tym czy
                          ktos zlamal prawo, a nie czcze gadanie. A skoro juz ktos zlamal prawo to
                          powinien poniesc tego surowe konsekwencje. Oczernianie ludzi bez podawania
                          konkretnych dowodow jest zwyklym swinstwem. Tak mozna sobie pogadac u cioci na
                          imieninach, a nie kreowac sie na swiatlych obywateli.
                         • spioch-1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:22
                          Czyli chcecie poprostu pod przykrywką szlachetnego traktowania "podejrzanych"
                          wiedzieć gdzie zostanie zadany cios.

                          -----------------------------
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:30
                          Zwracam sie z uprzejma prosba o nie mowienie do mnie per WY.
                         • blablabla213 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:31
                          "Forum-miejsce na ktorym przedstawia sie wazne sprawy publiczne do
                          rozwazenia,osadzenia,zalatwieni a "
                          W.Kopalinski Slownik wyrazow obcych
                          Tak bylo w starozytnosci/doslownie/ tak jest i teraz/w przenosni/ miss Ziuta
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:36
                          To je do cholery jasnej predstawiajcie, a nie obrabiajcie ludziom dupy!
                         • blablabla213 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 21:55
                          Przeczytaj wszystkie posty,wynotuj co istotne i wyluskasz co najmniej 20 spraw
                          nadajacych sie do nadania im dalszego biegu.Nie unos sie,przemysl to,bo jezeli
                          ty naprawde piszesz tu szczerze,to powinnas wlaczyc sie w uzdrawianie P.Z twoim
                          zangazowaniem emocjonalnym ...Naprawde teraz pisze bez ironii
                         • och_ziuta Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 22:02
                          A mozesz te sprawy wypisac w jednym miejscu za mnie?
                         • blablabla213 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 30.01.05, 22:17
                          och_ziuta jutro bo juz ide spac
                         • zidan9 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 31.01.05, 23:38
                          och ziuta naprawde cie trafiło w czuły punkt! Psy szczekaja a karawna idzie
                          dalej....Pa, nie spotkamy się!
                         • greta12 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 03.02.05, 13:00
                          28.01.05 niezwolennik napisal ze BiP piechowicki prowadzi osoba ktora aktualnie
                          w UM nie pracuje.Sprawdzilam istotnie tak jest.Moze jakies wyjasnienie w tej
                          sprawie.Tu chyba wszystkie dane sa:
                          1.BiP-jest
                          2.nazwiska osob wprowadzajacych zmiany sa
                          3.lista obecnosci w UM chyba jest?
                         • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 04.02.05, 23:55
                          Poniewaz jestem wscibski osmielam sie zauwazyc ze w BiP-ie zastoj.Dlaczego u 13
                          radnych sa oswiadczenia majatkowe za lata 2002i 2003 a u 2 sa tylko za rok
                          2003?/burmistrz i przewodniczacy/.
                          Czy ci panowie maja cos do ukrycia czy moze obowiazuje ich inne prawo niz
                          pozostalych radnych?
                         • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 05.02.05, 00:05
                          A ilośc odnotowanych zmian w BIP-e?(widać to w rejstrze) Tyle zmian a tak
                          niewiele dokumentów wprowadzono do BIP-u. Kto i po co tyle miesza?
                         • wscibski1 Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 13.02.05, 21:02
                          Nowosci z BiP-u.
                          Niestety ,dalej burmistrz i przewodniczacy odmawiaja dostepu do swoich
                          oswiadzczen majatkowych za rok 2002.Ciekawe dlaczego?

                          Znilnelo 10 zmian wprowadzonych przez A.W.26 stycznia 05 r. i 10 zmian
                          wprowadzonych przez ta pania 4 lutego 05 r.

                          Bardzo dziekuje panie chester ,ale osmielam sie zauwazyc ze to chyba jakies
                          kretactwo.Ja tam na wszelki wypadek zrobilem wydruk,tego co bylo.
                         • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 13.02.05, 21:28
                          Oraz z dnia 8 i 9 lutego. Mam to.
  • inferno_m Re: Biuletny Informacji Publicznej UM Piechowice 13.02.05, 21:34
   To w ogóle dziwna sprawa, było w rejestrze 27 stron a teraz jest 6.
  • stasio_i_zofija Radek this is own goal!!! 13.02.05, 21:41
   Radek this is own goal!!!
   • alfa6 Re: Radek this is own goal!!! 13.02.05, 21:51
    Czyżby chodziło o gole do własnej bramki w wykonaniu chestera?
    • inferno_m Re: Radek this is own goal!!! 13.02.05, 22:08
     Na to wygląda.
     • inferno_m Re: Radek this is own goal!!! 13.02.05, 22:31
      I w imię czego to ryzyko? W imię kogo?
      • chester_74 Re: Radek this is own goal!!! 14.02.05, 00:52
       " w imię zasad s...." ympatyczny kolego:)
       • kierr Re: Radek this is own goal!!! 14.02.05, 06:15
        Ciekawe byloby poznac zdanie p.A.W.której nazwiskiem tak sie manipuluje.A moze
        to tata radny zainterweniowal i stad te manewry?
        • inferno_m Re: Radek this is own goal!!! 14.02.05, 19:41
         Na nic to.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka