Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Dyskryminacja w rekrutacji

  IP: 217.76.112.* 09.01.09, 17:04
  Dyskryminacja w zatrudnieniu na przykładzie ogłoszeń rekrutacyjnych
  Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing w zakładzie pracy - to
  pojęcia, które od kilku lat robią prawdziwą furorę w doktrynie
  prawa pracy, orzeczeniach sądów pracy i prasowych doniesieniach na
  temat nowych zjawisk w polskich przedsiębiorstwach.

  Jednak nawet większość prawników nie jest świadoma, że zakaz
  dyskryminacji dotyczy również ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących
  się w prasie czy Internecie.
  Jest to klasyczna i najczęstsza metoda docierania do kandydatów do
  pracy. Redagując takie ogłoszenie, pracodawca korzysta ze swobody
  decydowania o treści komunikatu - a więc o nazwie i opisie
  stanowiska oraz zadaniach i obowiązkach z tym związanych jak
  również wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydata. I właśnie w
  zakresie tych wymagań i oczekiwań mogą pojawić się kryteria
  dyskryminujące dotyczące płci, wieku, rasy czy wyznania kandydata
  do pracy.

  Fundament prawa

  Tymczasem zakaz dyskryminacji to fundament ujęty w ramy prawa
  międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, a w Polsce to zasada
  konstytucyjna oraz zasada prawa pracy. Zakaz dyskryminacji to
  przede wszystkim konstatacja, że wszyscy są równi wobec prawa i
  powinni być traktowani tak samo w takich samych sytuacjach. W
  praktyce dyskryminacja to, w uproszczeniu, gorsze traktowanie danej
  osoby lub osób w oparciu o nieuzasadnione kryterium (np. wiek).
  Dyskryminować znaczy po prostu traktować różnie w jednakowej
  sytuacji. Przeciwieństwo dyskryminacji oznacza traktowanie różnie w
  różnych sytuacjach.

  Pomogła dyrektywa

  Do polskiego prawa pracy pojęcie „dyskryminacja” zostało
  wprowadzone dzięki dyrektywie Rady 2000/43/WE z dnia 27 listopada
  2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w
  zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywie Rady 2002/73/WE z 23
  września 2002 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania
  mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do pracy, szkolenia
  zawodowego, awansów i warunków pracy. I właśnie wskazane przepisy
  unijne odnoszą zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu również do
  relacji przedkontraktowych - takich jak właśnie poszukiwanie przez
  pracodawcę nowych pracowników. W konsekwencji przyjmuje się, że
  polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji także na etapie selekcji
  i rekrutacji pracowników.

  Otwarty katalog

  Katalog przyczyn i kryteriów dyskryminacji pozostaje ciągle
  otwarty - przepisy prawa pracy tylko przykładowo wymieniają takie
  okoliczności jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
  narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
  pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Pamiętać
  więc należy, że zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja - czyli
  posługiwanie się jakimkolwiek niedozwolonym kryterium, nawet takim,
  które nie jest wprost wymienione w przepisach prawa. Jako te
  ostatnie można więc uznać na przykład wygląd zewnętrzny, sytuację
  rodzinną czy niekiedy posiadanie wybranych cech charakteru.
  Najczęściej występującymi w praktyce kryteriami są wiek i płeć.

  Płeć szukających pracy

  Dyskryminujące będzie stwierdzenie wprost, że poszukiwana osoba to
  wyłącznie kobieta czy wyłącznie mężczyzna, chyba, że oznaczenie
  płci jest wymogiem wynikającym wprost z przepisów prawa lub jest
  usprawiedliwione specyfiką działania pracodawcy. Na przykład, gdy
  chodzi o prace uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet.
  Podejrzenie o dyskryminację może także wzbudzić ukryte
  zasugerowanie, że pracodawca preferuje pracownika o określonej płci
  (np. poprzez użycie nazwy stanowiska nie wskazującej na płeć, ale
  już zaznaczenie, że to „kandydatki” powinny przesyłać CV na
  określony adres) lub takie zdefiniowanie wymagań, że spełnić je
  może wyłącznie osoba określonej płci.

  Co istotne, samo podanie nazwy stanowiska w rodzaju męskim czy
  żeńskim nie stanowi dyskryminacji - poszukiwanie więc inżyniera czy
  księgowego nie oznacza, że pracodawca od razu wykluczył z
  rekrutacji kobiety. Kwestia ta zresztą staje się coraz bardziej
  zauważalna dla działów kadr, które coraz częściej używają bardziej
  neutralnych sformułowań typu „zatrudnimy osobę na stanowisko
  sekretarki/sekretarza, asystentki/asystenta”.

  Wiek aplikującego

  Pracodawca musi dobierać pracowników na podstawie ich przydatności
  do konkretnej pracy, a nie na podstawie ich metryki. Przekładając
  to na język ogłoszeń w mediach określone zwroty (na
  przykład „poszukujemy osoby w przedziale wieku 30 do 40 lat”) muszą
  zostać uznane za oczywiście dyskryminujące. W państwach Unii
  Europejskiej, gdzie standard został wyznaczony przez wskazane wyżej
  dyrektywy, już odchodzi się od opisywania wymagań dla kandydatów
  takimi zwrotami jak:
  • młody,
  • dynamiczny,
  • energiczny,
  • mający co najmniej dziesięć lat doświadczenia,
  • dojrzały,
  • ukończył studnia maksymalnie pięć lat temu.
  Za dyskryminujące będzie więc uznane zarówno wskazywanie dolnej jak
  i górnej granicy wieku kandydata do pracy, stwierdzenie, że
  poszukiwane są „osoby młode” lub, że kandydat będzie mógł zdobywać
  doświadczenie w „młodym, pełnym świeżej krwi zespole”.
  Spełnienie określonych obowiązków

  Bardzo często w polskich realiach pracodawcy, właściwie bez żadnej
  refleksji, jako wymóg przyjęcia do pracy podają dwa kryteria –
  karalność i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dzieje się
  tak nawet wtedy, gdy dane ogłoszenie nie dotyczy wcale stanowisk, w
  przypadku których i mają one prawne lub obiektywne uzasadnienie
  (jak to ma miejsce w stosunku do np. pracowników ochrony, zawodów
  zaufania publicznego czy stanowisk wymagających umiejętności, które
  można nabyć podczas pobytu w wojsku). Jeśli więc wymóg
  niekaralności wynika wprost z przepisu prawa i dodatkowo jest
  konieczny dla celów zatrudnienia to nie pojawia się problematyka
  dyskryminacji – ale jeśli jednak na przykład pracodawca od
  inżyniera ochrony środowiska będzie wymagał niekaralności, to może
  to być poczytane jako niedozwolone kryterium. Podobnie, jeśli wymóg
  posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej nie wynika z
  przepisu ustawy, to posługiwanie się takim kryterium w ogłoszeniu
  rekrutacyjnym będzie można uznać za dyskryminację (np. domagając
  się spełnienia takiego kryterium od operatora wózka widłowego).
  Niepełnosprawność

  Taki rodzaj niedozwolonego kryterium może się pojawić wówczas, gdy
  na przykład z całokształtu walorów, które powinien mieć kandydat do
  pracy można wywnioskować, że chodzi wyłącznie o osobę w pełni
  sprawną. Inną kwestią pozostaje natomiast to czy pracodawca, który
  chce z powodów fiskalnych zatrudnić osoby niepełnosprawne, w
  rzeczywistości dyskryminuje osoby zdrowe. Wydaje się, że sprawa
  wcale nie jest oczywista i nie można twierdzić, że samo istnienie
  przepisów prawa dotyczących ulg podatkowych przy zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych sankcjonuje poszukiwanie przez pracodawcę
  wyłącznie takich osób.

  Specyficzna sytuacja kandydata

  W praktyce za dyskryminujące może być również odwoływanie się w
  ogłoszeniu rekrutacyjnym do sytuacji życiowej czy osobistej
  kandydata. Niekiedy pracodawcy piszą w ogłoszeniu, że warunkiem
  zatrudnienia jest na przykład zamieszkiwanie w określonym miejscu
  czy posiadanie własnego samochodu. Kiedy indziej, że oczekują
  dyspozycyjności – a to może rodzić podejrzenia o tak zwaną
  dyskryminację pośrednią (czyli taką, która z pozoru posługuje się
  kryterium neutralnym, ale w rzeczywistości dotyczy ono tylko
  określonej grupy – jak kobiet w przypadku kryterium „pełnej
  dyspozycyjności i mobilności”).

  Jako kontrowersyjne przykłady stale obecne w ogłoszeniach
  rekrutacyjnych można podać dwa kryteria: wykształcenie oraz cechy
  osobowe. Jeśli pracodawca podaje, że potrzebuje na danym stanowisk
  Obserwuj wątek
   • Gość: ROBOTNIK Dyskryminacja w zatrudnieniu IP: 217.76.112.* 09.01.09, 17:10
    Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing w zakładzie pracy - to
    pojęcia, które od kilku lat robią prawdziwą furorę w doktrynie
    prawa pracy, orzeczeniach sądów pracy i prasowych doniesieniach na
    temat nowych zjawisk w polskich przedsiębiorstwach.

    Jednak nawet większość prawników nie jest świadoma, że zakaz
    dyskryminacji dotyczy również ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących
    się w prasie czy Internecie.
    Jest to klasyczna i najczęstsza metoda docierania do kandydatów do
    pracy. Redagując takie ogłoszenie, pracodawca korzysta ze swobody
    decydowania o treści komunikatu - a więc o nazwie i opisie
    stanowiska oraz zadaniach i obowiązkach z tym związanych jak
    również wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydata. I właśnie w
    zakresie tych wymagań i oczekiwań mogą pojawić się kryteria
    dyskryminujące dotyczące płci, wieku, rasy czy wyznania kandydata
    do pracy.

    Fundament prawa

    Tymczasem zakaz dyskryminacji to fundament ujęty w ramy prawa
    międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, a w Polsce to zasada
    konstytucyjna oraz zasada prawa pracy. Zakaz dyskryminacji to
    przede wszystkim konstatacja, że wszyscy są równi wobec prawa i
    powinni być traktowani tak samo w takich samych sytuacjach. W
    praktyce dyskryminacja to, w uproszczeniu, gorsze traktowanie danej
    osoby lub osób w oparciu o nieuzasadnione kryterium (np. wiek).
    Dyskryminować znaczy po prostu traktować różnie w jednakowej
    sytuacji. Przeciwieństwo dyskryminacji oznacza traktowanie różnie w
    różnych sytuacjach.

    Pomogła dyrektywa

    Do polskiego prawa pracy pojęcie „dyskryminacja” zostało
    wprowadzone dzięki dyrektywie Rady 2000/43/WE z dnia 27 listopada
    2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w
    zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywie Rady 2002/73/WE z 23
    września 2002 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania
    mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do pracy, szkolenia
    zawodowego, awansów i warunków pracy. I właśnie wskazane przepisy
    unijne odnoszą zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu również do
    relacji przedkontraktowych - takich jak właśnie poszukiwanie przez
    pracodawcę nowych pracowników. W konsekwencji przyjmuje się, że
    polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji także na etapie selekcji
    i rekrutacji pracowników.

    Otwarty katalog

    Katalog przyczyn i kryteriów dyskryminacji pozostaje ciągle
    otwarty - przepisy prawa pracy tylko przykładowo wymieniają takie
    okoliczności jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
    narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
    pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Pamiętać
    więc należy, że zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja - czyli
    posługiwanie się jakimkolwiek niedozwolonym kryterium, nawet takim,
    które nie jest wprost wymienione w przepisach prawa. Jako te
    ostatnie można więc uznać na przykład wygląd zewnętrzny, sytuację
    rodzinną czy niekiedy posiadanie wybranych cech charakteru.
    Najczęściej występującymi w praktyce kryteriami są wiek i płeć.

    Płeć szukających pracy

    Dyskryminujące będzie stwierdzenie wprost, że poszukiwana osoba to
    wyłącznie kobieta czy wyłącznie mężczyzna, chyba, że oznaczenie
    płci jest wymogiem wynikającym wprost z przepisów prawa lub jest
    usprawiedliwione specyfiką działania pracodawcy. Na przykład, gdy
    chodzi o prace uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet.
    Podejrzenie o dyskryminację może także wzbudzić ukryte
    zasugerowanie, że pracodawca preferuje pracownika o określonej płci
    (np. poprzez użycie nazwy stanowiska nie wskazującej na płeć, ale
    już zaznaczenie, że to „kandydatki” powinny przesyłać CV na
    określony adres) lub takie zdefiniowanie wymagań, że spełnić je
    może wyłącznie osoba określonej płci.

    Co istotne, samo podanie nazwy stanowiska w rodzaju męskim czy
    żeńskim nie stanowi dyskryminacji - poszukiwanie więc inżyniera czy
    księgowego nie oznacza, że pracodawca od razu wykluczył z
    rekrutacji kobiety. Kwestia ta zresztą staje się coraz bardziej
    zauważalna dla działów kadr, które coraz częściej używają bardziej
    neutralnych sformułowań typu „zatrudnimy osobę na stanowisko
    sekretarki/sekretarza, asystentki/asystenta”.

    Wiek aplikującego

    Pracodawca musi dobierać pracowników na podstawie ich przydatności
    do konkretnej pracy, a nie na podstawie ich metryki. Przekładając
    to na język ogłoszeń w mediach określone zwroty (na
    przykład „poszukujemy osoby w przedziale wieku 30 do 40 lat”) muszą
    zostać uznane za oczywiście dyskryminujące. W państwach Unii
    Europejskiej, gdzie standard został wyznaczony przez wskazane wyżej
    dyrektywy, już odchodzi się od opisywania wymagań dla kandydatów
    takimi zwrotami jak:
    • młody,
    • dynamiczny,
    • energiczny,
    • mający co najmniej dziesięć lat doświadczenia,
    • dojrzały,
    • ukończył studnia maksymalnie pięć lat temu.
    Za dyskryminujące będzie więc uznane zarówno wskazywanie dolnej jak
    i górnej granicy wieku kandydata do pracy, stwierdzenie, że
    poszukiwane są „osoby młode” lub, że kandydat będzie mógł zdobywać
    doświadczenie w „młodym, pełnym świeżej krwi zespole”.
    Spełnienie określonych obowiązków

    Bardzo często w polskich realiach pracodawcy, właściwie bez żadnej
    refleksji, jako wymóg przyjęcia do pracy podają dwa kryteria –
    karalność i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dzieje się
    tak nawet wtedy, gdy dane ogłoszenie nie dotyczy wcale stanowisk, w
    przypadku których i mają one prawne lub obiektywne uzasadnienie
    (jak to ma miejsce w stosunku do np. pracowników ochrony, zawodów
    zaufania publicznego czy stanowisk wymagających umiejętności, które
    można nabyć podczas pobytu w wojsku). Jeśli więc wymóg
    niekaralności wynika wprost z przepisu prawa i dodatkowo jest
    konieczny dla celów zatrudnienia to nie pojawia się problematyka
    dyskryminacji – ale jeśli jednak na przykład pracodawca od
    inżyniera ochrony środowiska będzie wymagał niekaralności, to może
    to być poczytane jako niedozwolone kryterium. Podobnie, jeśli wymóg
    posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej nie wynika z
    przepisu ustawy, to posługiwanie się takim kryterium w ogłoszeniu
    rekrutacyjnym będzie można uznać za dyskryminację (np. domagając
    się spełnienia takiego kryterium od operatora wózka widłowego).
    Niepełnosprawność

    Taki rodzaj niedozwolonego kryterium może się pojawić wówczas, gdy
    na przykład z całokształtu walorów, które powinien mieć kandydat do
    pracy można wywnioskować, że chodzi wyłącznie o osobę w pełni
    sprawną. Inną kwestią pozostaje natomiast to czy pracodawca, który
    chce z powodów fiskalnych zatrudnić osoby niepełnosprawne, w
    rzeczywistości dyskryminuje osoby zdrowe. Wydaje się, że sprawa
    wcale nie jest oczywista i nie można twierdzić, że samo istnienie
    przepisów prawa dotyczących ulg podatkowych przy zatrudnianiu osób
    niepełnosprawnych sankcjonuje poszukiwanie przez pracodawcę
    wyłącznie takich osób.

    Specyficzna sytuacja kandydata

    W praktyce za dyskryminujące może być również odwoływanie się w
    ogłoszeniu rekrutacyjnym do sytuacji życiowej czy osobistej
    kandydata. Niekiedy pracodawcy piszą w ogłoszeniu, że warunkiem
    zatrudnienia jest na przykład zamieszkiwanie w określonym miejscu
    czy posiadanie własnego samochodu. Kiedy indziej, że oczekują
    dyspozycyjności – a to może rodzić podejrzenia o tak zwaną
    dyskryminację pośrednią (czyli taką, która z pozoru posługuje się
    kryterium neutralnym, ale w rzeczywistości dotyczy ono tylko
    określonej grupy – jak kobiet w przypadku kryterium „pełnej
    dyspozycyjności i mobilności”).

    Jako kontrowersyjne przykłady stale obecne w ogłoszeniach
    rekrutacyjnych można podać dwa kryteria: wykształcenie oraz cechy
    osobowe. Jeśli pracodawca podaje, że potrzebuje na danym stanowisku
    osoby z wyższym wykształceniem, a w rzeczywistości wykonywanie
    • Gość: qwerty Re: Dyskryminacja w zatrudnieniu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.01.09, 22:10
     Jak napisales:
     "Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing w zakładzie pracy - to
     pojęcia, które od kilku lat robią prawdziwą furorę w doktrynie
     prawa pracy, orzeczeniach sądów pracy i prasowych doniesieniach na
     temat nowych zjawisk w polskich przedsiębiorstwach."

     Czy moze moglbys podac przyklady spraw, jakies precedensy w polskim sadownictwie kiedy to osoba poszkodowana otrzymala zadoscuczynienie od pozwanego zakladu pracy w przypadku dyskryminacji badz mobbingu. Bo niestety wydaje mi sie, ze sady stoja raczej po stronie firm a nie pracownikow w takich wypadkach.

     Pozdrawiam
   • Gość: Fox Dyskryminacja w rekrutacji IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.01.09, 10:26
    Byłam na wielu rozmowach kwalfikacyjnymi i wiele razy zadno mi
    pytanie kiedy planuję rodzić dzieci. Teraz mój problem dotyczący
    zatrudnienia jest większy, bo jestem mężatką i nie mam jeszcze
    dzieci. Od ponad roku nie mogę się zatrudnić w moim zawodzie przez
    swój stan cywilny. Boję się udowdnić dyskriminacje, ponieważ
    zupełnie mogę nie mieć żadnej pracy. I jak udowodnić dyskriminacje?
    Dyktafonem? Eliminuje mnie również wiek produkcyjny.........

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka