Dodaj do ulubionych

ulga odsetkowa a kredyt na 2 rodziny

16.03.08, 14:41
czy jest możliwość rozpisania ulgi odsetkowej na 2 różne PIT-y?
jak to "ugryźć"?
Obserwuj wątek
    • swietoslawy Re: ulga odsetkowa a kredyt na 2 rodziny 07.04.08, 15:36
     poprosze o takie stanowisko MF - moim zdaniem jest to nieprawda i MF
     nigdy nie wydal takiego pisma (jak to mowia politycy "calkowita
     nieprawda"). Skąd w ogóle pomysl ze z ulgi odsetkowej w ramach
     jednej nieruchomosci moze korzystac tylko jedna rodzina? Moga
     korzystac wlasciciele a tych moze byc kilku.

     Czytałem z 15 interpretacji organów podatkowych, które w sytuacji
     gdy np. para w konkubinacie czy kilka rodzin kupiły jedno
     mieszkanie/dom i figurują zarówno w akcie notarialnym jak i umowach
     kredytowych i kazdy z wspolwlascicieli korzysta z ulgi odsetkowej, o
     ile splacaja razem kredyt. Byly tez takie interpretacje, ze
     mezczyzna splacal odsetki za kobiete i US odmawial jej prawa do
     ulgi. Ale tylko dlatego, ze nie splacala kredytu
     • swietoslawy Re: ulga odsetkowa a kredyt na 2 rodziny 23.04.08, 22:01
      znalazłem przy okazji pismo MF na ten temat

      Podatnik jest współwłaścicielem mieszkania, zakup sfinansowany
      został kredytem, udzielonym w grudniu 2006 r. trzem kredytobiorcom.
      Akt notarialny, ostatecznie przenoszący prawo własności został
      sporządzony w maju 2007 r.
      Podatnik zwraca się z zapytaniem o możliwości skorzystania z ulgi
      mieszkaniowej z tytułu zakupu mieszkania, głównie interesuje go jaka
      część kredytu może ulec odliczeniu od podatku, jeżeli jest
      współwłaścicielem, a nie wyłącznym właścicielem mieszkania.
      Zdaniem podatnika przysługuje mu ulga odsetkowa do 2027 z tytułu
      zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, sfinansowanego kredytem;
      odsetki mogą być odliczane od maksymalnej kwoty kredytu 189.000 zł.,
      a pierwsze odliczenie odsetek może nastąpić w 2007 roku, gdyż jest
      to rok zakończenia inwestycji.
      Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach
      wyjaśnia co następuje:
      Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób
      fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr.14, poz. 176 ze zm.) od podstawy
      obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się z
      zastrzeżeniem ust. 2 - 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym
      wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego
      podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie
      inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb
      mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku
      mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo
      od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności
      gospodarczej.
      Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi odsetkowej zostały
      wymienione w art. 26b ust. 2 pkt. 1 - 7 wymienionej ustawy.
      Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, że podatnik
      nie nabywa prawa do skorzystania z ulgi.
      Ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie przepisów ustawy o podatku
      dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
      (Dz.U. Nr. 217, poz. 1588), która weszła w życie od 1 stycznia 2007
      r. został uchylony art. 26b, tym samym wygasło prawo odliczenia ulgi
      odsetkowej. W ramach praw nabytych prawo do odliczania ulgi
      zachowują podatnicy, którym w latach 2002 - 2006 udzielono kredytu
      czy pożyczki mieszkaniowej.
      Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, który stanowi, że
      podatnikowi, któremu w latach 2007 - 2006 został udzielony kredyt
      (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w
      brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje
      na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w
      art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
      prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu
      (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt
      (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej
      jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Przy czym nie dotyczy to
      kredytów udzielonych zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o
      finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U.
      Nr. 183, poz. 1354).
      Zgodnie z art. 26b ust. 5 wymienionej ustawy odliczenia ulgi
      odsetkowej dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym
      została zakończona dana inwestycja.
      Stosownie do art. 26b ust. 6 ustawy odsetki naliczone za okres
      począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. zapłacone przed rokiem
      określonym w ust. 5, mogą być odliczone od podstawy obliczenia
      podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza
      odsetki.
      Wydatki na spłatę odsetek mogą być odliczone od podstawy obliczenia
      podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku,
      w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku
      odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek
      przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych
      w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.
      Pierwszego odliczenia faktycznie zapłaconych odsetek można dokonać
      dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym
      dana inwestycja została zakończona.
      W przypadku zakupu na rynku pierwotnym nowo wybudowanego budynku
      mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku istnieje wymóg
      formy aktu notarialnego, ostatecznie przenoszącego prawo własności.
      Zatem, w odniesieniu do lokali mieszkalnych, momentem zakończenia
      inwestycji nie jest data zakończenia budowy budynku, ani data
      decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku – lecz data, w której
      nastąpiło przeniesienie na podatnika prawa własności i ustanowienie
      odrębnej własności takiego lokalu na podstawie umowy zawartej w
      formie aktu notarialnego.
      Nadmienia się, że zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt. 7 lit. g)
      wymienionej ustawy odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu
      stosuje się, jeżeli podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie
      korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków
      poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na
      systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo -
      kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad
      określonych w odrębnych przepisach.
      W konsekwencji, prawo do odliczenia – na zasadach określonych w
      ustawie – przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku
      podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu (pożyczki)
      mieszkaniowego udzielonego przez podmiot uprawniony na podstawie
      przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach
      oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z
      umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji
      wymienionych przez ustawodawcę.
      W świetle powyższego, w przypadku omawianej ulgi, istotne znaczenie
      ma to, kto faktycznie dokonał spłaty przedmiotowych odsetek.
      Jeżeli z umowy kredytowej wynika, że kredytobiorcą jest więcej niż
      jedna osoba i każda odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym
      odsetek), to prawo do odliczeń na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o
      podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje temu kredytobiorcy
      (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od
      udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez
      ustawodawcę.
      Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy właścicielem lokalu mieszkalnego
      jest kilku kredytobiorców, czy tylko jeden z nich.
      W przedmiotowej sprawie przeniesienie własności w formie aktu
      notarialnego nastąpiło w 2007 roku, zatem po raz pierwszy podatnik
      będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej dokonując odliczeń w
      zeznaniu podatkowym za 2007 rok. W zeznaniu podatkowym za rok 2007
      odliczeniu będą podlegały odsetki od kredytu, zapłacone w okresie od
      dnia dokonania pierwszej spłaty do 31 grudnia 2007 roku. Zgodnie z
      art. 26 ust. 4 pkt. 2 wymienionej ustawy odliczenie obejmuje
      wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty
      stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej budynku
      mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od
      wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III
      kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok
      zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10 w art. 25b ustawy.
      Aktualnie jest to kwota równa 189.000 zł., co oznacza, że podatnicy
      mogą odliczać odsetki od kredytu w maksymalnej wysokości 189.000 zł.
      Jeśli kredyt był wyższy, od dochodu odliczać można tylko część
      odsetek, czyli w takim procencie, jaki uzyska z podzielenia kwoty
      limitowanej (189.000 zł.) przez całą kwotę kredytu (np.200.000 zł.)
      x 100.
      Wysokość i terminy zapłaty odsetek, w myśl art. 26b ust. 1 pkt. 6
      ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych, powinny być
      udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot o którym mowa w
      art. 26b ust. 2 pkt. 2 tej ustawy. Nie ma przy tym znaczenia, w
      jakiej walucie został kredyt zaciągnięty, przy czym w zaświadczeniu
      wystawionym przez bank kredytodawcy k

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka