Dodaj do ulubionych

Spłata kredytu ze sprzedaży mieszkania

06.04.08, 12:54
Witam. Mam pewien problem i proszę o pomoc, gdyż uzyskuję sprzeczne informacje z różnych miejsc. Oto moja sytuacja.
W 2005 roku wykupiłem wraz z żoną mieszkanie służbowe. Następnie w tym samym roku zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy na zakup nowego mieszkania od dewelopera. W październiku 2006 roku sprzedaliśmy stare mieszkanie (przed upływem 5-ciu lat od zakupu)i złożyliśmy w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu 2 lat od daty sprzedaży przeznaczymy uzyskane pieniądze na cele mieszkaniowe. Mamy na to czas do końca października 2008 roku. Akt notarialny za nowe mieszkanie podpisaliśmy w marcu 2007. Obecnie chcemy rozliczyć się z podatku za 2007 rok i skorzystać z ulgi odsetkowej. Niestety wyczytałem w internecie (www.pit.pl/ulga-odsetki/), że korzystając z ulgi odsetkowej tracimy zwolnienie z 10% ulgi przy sprzedaży mieszkania. Pani w US (w okienku gdzie przyjmują PIT) powiedziała, ze to nie prawda i możemy odliczyć odsetki pod warunkiem, że w X 2008 wykażemy spłacenie KAPITAŁU kredytu z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania (bez odsetek). Czy to prawda - nie chcielibyśmy za jakiś czas być zmuszeni do zwrotu 10% środków ze sprzedaży mieszkania. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo. Proszę o poradę w tej sprawie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Obserwuj wątek
  • swietoslawy interpretacja 1 06.04.08, 16:55
   Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:
   W dniu 20.02.2004r. dokonał Pan odpłatnego zbycia spółdzielczego
   własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu
   lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
   nabycie. Złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu przychodu
   uzyskanego ze sprzedaży na zakup nowego mieszkania.W grudniu 2002r.
   zaciągnął Pan w banku kredyt mieszkaniowy z terminem spłaty w dniu 1
   czerwca 2010r. Formalnym właścicielem nowego mieszkania stał się Pan
   dwa miesiące po sprzedaży tj. 19.05.2004r. Od podstawy obliczenia
   podatku za rok 2003 i 2004 odliczył Pan wydatki poniesione na spłatę
   odsetek od kredytu, udzielonego Panu na zakup nowo wybudowanego
   lokalu mieszkalnego, zgodnie z limitami obowiązującymi w ramach tej
   ulgi. Jednocześnie podniósł Pan problem, że osoba korzystająca z
   ulgi odsetkowej nie może spłaty kredytu zaliczyć do kwoty wolnej od
   10% zryczałtowanego podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt.
   32 lit.e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
   fizycznych (Dz. U. z 1993r. nr 90 poz. 416 z późn. zm.).
   2. Stanowisko wnioskodawcy:
   Pana zdaniem uzyskany dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub
   praw majątkowych powinien być zwolniony w części poniesionych
   wydatków na spłatę, zaciągniętego przed sprzedażą, bankowego kredytu
   mieszkaniowego na zakup nowego mieszkania zarówno:
   - przy korzystaniu z ulgi odsetkowej zgodnie z przepisem art. 26b
   ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. spłatę
   odsetek odliczaną od podstawy opodatkowania rocznych dochodów
   - przy korzystaniu z przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.e cytowanej
   wyżej ustawy tj. spłaty rat kapitałowych i odsetek w ramach 10%
   zryczałtowanego podatku dochodowego.
   Uzasadnia Pan to limitami jakie narzuca przepis dotyczący ulgi
   odsetkowej co w konsekwencji prowadzi do zwolnienia z podatku tylko
   części wydatków poniesionych na spłatę odsetek. Dodatkowym
   ograniczeniem według Pana jest, w przypadku korzystania z ulgi
   odsetkowej, brak możliwości zwolnienia od zryczałtowanego podatku
   największych wydatków jakie ponosi się przy spłacie rat
   kapitałowych. Stąd Pana wniosek o zastosowanie interpretacji
   przepisów podatkowych w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie
   zarówno ulgi odsetkowej jak i uznanie spłaty samych rat kapitałowych
   dającej podstawę do zwolnienia od zryczałtowanego podatku
   dochodowego.
   3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie
   faktycznym i prawnym:
   Jak wynika z Pana pisma dokonał Pan w dniu 20.02.2004r. odpłatnego
   zbycia lokalu mieszkalnego. Sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat
   licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ta nieruchomość
   została nabyta. Złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu przychodu ze
   sprzedaży na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt. 32
   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed sprzedażą w
   2002r. zaciągnął Pan kredyt mieszkaniowy w banku. Formalnym
   właścicielem nowego mieszkania stał się Pan 3.03.2004r. po
   podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia własności.
   W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c ustawy z dnia 26 lipca
   1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. nr.
   14 poz. 176 z późn. zm. /
   źródłami przychodów jest odpłatne zbycie:
   - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
   - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
   użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
   mieszkaniowej,
   - prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli odpłatne zbycie
   nieruchomości i praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat,
   licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.
   Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww ustawy podatek od przychodu, o którym
   mowa w art. 10 ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10%
   uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w
   terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na konto
   naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego właściwego
   według miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z ust. 2a tego
   artykułu zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do
   podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
   określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a,b,c, którzy w terminie 14
   dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód
   uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1
   pkt. 32 lit. a, e tj.:
   a - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później
   niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub
   jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu
   albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku
   mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w
   spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub
   modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
   e - w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od
   dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki,a także odsetek od
   kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit.
   a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej,
   mających siedzibę na terytorium RP, wtym również na spłatę kredytu
   lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych
   przed dniem uzyskania tych przychodów.
   W związku z tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.32 lit. e ww ustawy w
   brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. (przepis ten stanowi "w
   części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
   sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego
   kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a,
   w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej,
   mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
   również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu
   lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów")
   przychód ze zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat licząc od
   końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie,
   wydatkowany w całości na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od dnia
   sprzedaży będzie zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku
   dochodowego. Pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki, z art. 21
   ust. 2a ustawy, który stanowi "przepis ust. 1 pkt. 32 lit. e nie ma
   zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki
   odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b" (tzw. ulga odsetkowa).
   W przypadku wystąpienia tego warunku, co w pana sytuacji miało
   miejsce, ww przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało
   zastosowania.Ustawodawca wprowadził jednoznaczny przepis, że
   skorzystanie z ulgi odsetkowej wyklucza zastosowanie ulgi związanej
   ze 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a więc poniesione
   wydatki, po dacie sprzedaży, na spłatę kredytu i odsetek od kredytu
   zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości lub praw majątkowych
   nie są wówczas podstawą do zwolnienia uzyskanego przychoduod
   zryczałtowanego podatku dochodowego.
   Korzystanie zatem jednocześnie z ulgi określonej przepisem art. 26b
   i ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 21ustawy o
   podatku dochodowym od osób fizycznych zostało ustawowo wykluczone.
  • swietoslawy interpretacja2 06.04.08, 17:02
   Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 roku nabyli
   Państwo mieszkanie. Zakup ten został sfinansowany z kredytu
   bankowego. W latach 2003-2005 odliczyli Państwo od dochodu zapłacone
   odsetki od tego kredytu. W 2006 roku sprzedali Państwo przedmiotowe
   mieszkanie spłacając jednocześnie zaciągnięty w 2003 roku kredyt
   mieszkaniowy. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży tego mieszkania
   przeznaczyli Państwo na zakup nowego mieszkania oraz dodatkowo
   zaciągnęli Państwo na ten cel kredyt.
   Stoją Państwo na stanowisku, że przysługuje Państwu prawo
   jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego
   podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości wymienionego w art.
   21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób
   fizycznych i dokonania odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od
   kredytu mieszkaniowego.
   Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o
   obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego
   Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:
   W myśl art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a, b, c ustawy z dnia 26 lipca 1991
   r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z
   2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne
   zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
   użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
   mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli odpłatne
   zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało
   dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku
   kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
   Zgodnie z art. 28 ust. 2 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym przed
   dniem 1 stycznia 2007 r., w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z
   dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
   osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
   217 poz. 1588) podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala
   się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek
   ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania
   sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca
   zamieszkania podatnika. Zgodnie z ust. 2a tego artykułu zasada, o
   której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do podatników dokonujących
   sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10
   ust. 1 pkt. 8 lit a, b, c, którzy w terminie 14 dni od dnia
   dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze
   sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.
   a), e) tj.
   a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
   sprzedaży:
   na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: budynku
   mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu
   mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
   lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
   użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
   związanych z tym budynkiem lub lokalem,
   – na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółdzielczego
   własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim
   prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
   lub udziału w takim prawie,
   – na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: gruntu lub
   udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału
   w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym
   również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego
   użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową
   budynku mieszkalnego,
   – na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub
   modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego
   lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej,
   – na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele
   mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego
   lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
   położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   e) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
   sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu
   lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w
   banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających
   siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na
   spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub
   pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.
   W związku z tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit e) w/w ustawy w
   brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przychód ze
   zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat licząc od końca roku
   kalendarzowego, w którym nastąpiło jej zbycie, wydatkowany w całości
   na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży będzie
   zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, pod warunkiem,
   że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 21 ust. 2a ustawy,
   który stanowi ”przepis ust. 1 pkt. 32 lit e) nie ma zastosowania do
   podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub
   odliczają na podstawie art. 26b”.
   W przypadku nie dotrzymania tego warunku, co w Państwa sytuacji
   miało miejsce, w/w przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało
   zastosowania. Ustawodawca wprowadził jednoznaczny przepis, że
   skorzystanie z ulgi odsetkowej wyklucza zastosowanie zwolnienia z
   10% zryczałtowanego podatku dochodowego, a więc wydatki poniesione
   po dacie sprzedaży na spłatę kredytu i odsetek od kredytu
   zaciągniętego w banku na zakup nieruchomości lub praw majątkowych
   nie są wówczas podstawą do zwolnienia uzyskanego przychodu od
   zryczałtowanego podatku dochodowego.
   W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek
   postanowił jak w sentencji.
   Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa
   podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez
   wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia
   tego zdarzenia.
   Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub
   inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy
   kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
   Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby
   Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego
   Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
   • grzegorzgrott Re: interpretacja2 06.04.08, 18:03
    Dziękuję za szybka odpowiedź. No cóż - jeśli dobrze rozumiem, a muszę przyznać,
    że nie bardzo lubię ten urzędniczy język (prawny) nie możemy odliczyć odsetek od
    kredytu.Szkoda. Jeszcze raz dziękuję.
    • swietoslawy Re: interpretacja2 06.04.08, 18:47
     e tam, ja bym drążył - intryguje mnie pomysł Pani z okienka, może
     Pan poprosi ją o jakieś pismo, interpretację. Może jest jakiś
     haczyk, którego typowe teksty o tym problemi - i takie jak PIT.pl i
     takie jak interpretacje urzedowe - tego nie widzą.

     10% od wartosci mieszkania czy ulga odsetkowa to mniej niz 75 zł za
     np. interpretacje MF
      • rpiwowarski2 Re: interpretacja2 04.05.08, 19:33
       czy coś udało Ci się ustalić w Twojej sprawie w US.Mam podobna
       sytuację, lecz jestem przed faktem (dopier zamierzam sprzedać
       mieszkanie i nie wiem czy skorzystac z ulgi odsetkowej, aby nie
       utracić w przyszłości prawa do zwolnienia z podatku)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka