Dodaj do ulubionych

Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach.

14.08.08, 17:35
Ostanio mamy duzo ślubów i niestey pogrzebów. Pochwalcie ile
musieliście zapłacić za tego typu usługi w kościele.
Obserwuj wątek
  • heymdall Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 15.08.08, 15:05
   czas idzie w przód i poodzianek odkrywa powoli pewne subtelności współczesnej cywilizacji: płaci się za pewne usługi .. tak na przykłąd idzie się do sklepu i bierze się pieniądze, bo zakupów nie da się zrobić za "Bóg zapłać" - ale to już pewnie dla niektórych wyższa szkoła jazdy .. czekam na wstrząsające odkrycia w temacie "można jeść widelcem" i porywające doniesienie o wykrzesaniu ognia krzemieniem ..
   • mikoj50 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 16.08.08, 15:38
    Jako babcia masz w tym przypadku bardzo ważną rolę do spełnienia.
    Możesz naciskać na różne sposoby aby do tego chrztu nie doszło. Do
    strajku głodowego włącznie. Tylko ciekawy jestem kto przyjdzie
    spełnić ostatnią posługę, gdy Ciebie braknie. Czy też zrobisz
    zastrzeżenie synowi, żeby broń boże nie był to ksiądz. Żeby pogrzeb
    odbył zgodnie z jakimś innym ceremoniałem. Tylko jakim? A wypada być
    knsekwentnym. Znałem ludzi, którzy za życia wieszali psy na
    księżach, a jak dopadło ich nieszczęście, to pierwsi lecieli do
    kościoła, jak leżeli w szpitalu, to resztką sił podnosili głowę gdy
    ksiądz udzielał komunii św. Czasami lepiej jest się zastanowić zanim
    się coś powie. Chyba, że jest się w 100% konsekwentnym. Nie wierzę
    abyś w tym przypadku potrafiła być konsekwentna. Łatwo jest
    wypowiadać się w pewnych sprawach na forum pod przykrywką jego
    anonimowości.
    POZDRAWIAM. Taszi Delek. Tavisupleba.
  • j.laskowice Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 17.08.08, 11:55
   W jednej z wsi w naszym powiecie ksiądz mimo, że w dniu ślubu go nie
   było i młodzi załatwili sobie innego księdza zażądał 500 zł dodając,
   że organiście, kościelnemu i za wystrój kościoła oddzielnie.
   Oczywiście dla znajomego księdza trzeba też dać, ten który będzie na
   urlopie nie podzieli się kasą. Na pytanie młodych czemu tak dużo,
   odpowiedział, że ślub ma się tylko raz w życiu.
    • augusta13 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 24.08.08, 13:29
     Bez względu na to czy "korzystamy" z "usług" kościelnych czy nie,
     chcemy mieć wiedzę ile to kosztuje, a także dobrze wiedzieć, czy
     dostajemy pokwitowanie na wpłatę i czy proboszcz od tych wpłat
     odprowadza, tak jak każdy obywatel podatki? Wszak żyjemy w tym samym
     kraju i powinniśmy mieć takie same prawa i takie same obowiązki.
     • mono80 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 24.08.08, 23:43
      Opodatkowanie kościołów oraz duchownych

      Kościoły jako osoby prawne są zobowiązane do uiszczania podatków od przychodów,
      dochodów i majątku na zasadach przewidzianych dla osób prawnych. Kościoły są
      zatem takimi samymi podatnikami jak np.: spółki z ograniczoną odpowiedzialności
      czy spółki akcyjne.

      Osoby duchowe jako osoby fizyczne płacą podatki tak jak inne osoby fizyczne.

      A/ OPODATKOWANIE KOŚCIELNYCH OSÓB PRAWNYCH

      I. Podatek dochodowy

      Opodatkowanie kościelnych osób prawnych reguluje w całości ustawa z dnia 15
      listopada 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Osoby te są podatnikami
      tego podatku od wszelkich dochodów, w tym również od dochodów ze źródeł
      położonych poza terytorium Polski (bezwzględny obowiązek podatkowy).

      Powołana ustawa w art. 17 stanowi, że wolne od podatku są dochody kościelnych
      osób prawnych:

      a) z niegospodarczej działalności statutowej (np.: datków na "tacę"); w tym
      zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji
      wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

      b) z pozostałej działalności (w tym gospodarczej) - w części przeznaczonej na
      cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne,
      charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów
      katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy
      kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także
      innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady
      charytatywno-opiekuńcze,

      Wolne od podatku są również dochody spółek, których jedynymi udziałowcami
      (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele, o
      których mowa powyżej w pkt. b).

      Odmiennie przedstawia się zasada opodatkowania kościelnych fundacji . Dochodem
      fundacji jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w
      roku podatkowym. Opodatkowanie dotyczy dochodów w całości. Istotne znaczenie dla
      opodatkowania fundacji ma zapis art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
      dochodowym od osób prawnych. Określa on zwolnienia przedmiotowe. Ustawodawca
      enumeratywnie wylicza w tym przepisie sfery działalności, na które ma być
      skierowany cel działalności statutowej, aby te dochody były zwolnione od
      podatku. Są to: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym
      również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury
      fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na
      rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w
      wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
      zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

      Wolne od podatku dochodowego są tylko te dochody fundacji, które przeznaczyła
      ona na cele statutowe wymienione powyżej.

      II. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

      Kościelne osoby prawne nie uzyskały w zasadzie żadnych preferencji w podatku od
      towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowym. Jeżeli zatem dokonują czynności
      opodatkowanej, to są one opodatkowane na zasadach ogólnych, tak jak inne
      podmioty będące podatnikami podatku od towarów i usług.

      III. Podatek od nieruchomości

      Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na
      fundusz gminny i fundusz miejski obejmuje nieruchomości lub ich części
      przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:

      1) są one wpisane do rejestru zabytków,

      2) służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów
      kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek),

      3) znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów
      generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie
      Konferencji Episkopatu Polski.

      IV. Cło

      Wolne od opłat celnych są przesyłane z zagranicy dla kościelnych osób prawnych dary:

      1) przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekuńcze i
      oświatowo-wychowawcze, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych,

      2) maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

      B/ OPODATKOWANIE OSÓB DUCHOWNYCH

      Generalnie rzecz biorąc osoby duchowne płacą ryczałt od przychodów związanych z
      pełnieniem funkcji duszpasterskich. Istnieje jednak możliwość zrzeczenia się
      opodatkowania ryczałtowego i wybór opodatkowania na zasadach ogólnych.

      Jeżeli osoby duchowne uzyskują dochód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
      są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego w zasadzie na identycznych
      zasadach jak inne osoby uzyskujące tego typu dochody.

      Przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
      są traktowane jak przychody z działalności wykonywanej osobiście. Podlegają one
      łączeniu z dochodami z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) i płacony jest od
      nich podatek wg. skali podatkowej.      Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych otrzymywanych z związku z
      pełnieniem funkcji duszpasterskich regulują przepisy ustawy z 20 listopada 1998
      r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
      osoby fizyczne. W formie ryczałtu opodatkowane są przychody osób duchownych z
      opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim,
      czyli z dobrowolnych datków za posługi religijne. Są to wpływy: z datków na
      "tacę", kwoty otrzymywane przez duchownych przy okazji chrztu, ślub, pogrzebu, itp.

      Wysokość stawki ryczałtu jest różna w odniesieniu do proboszcza i wikariusza.
      Ryczałt dla proboszczów jest uzależniony od liczby mieszkańców w danej parafii.
      W stosunku do wikariuszy wysokość ryczałtu zależy od liczby mieszkańców w
      parafii oraz wielkości gminy, na terenie której znajduje się parafia.

      stawki podatku na 2006 rok

      Dla proboszczów przewidziano 16 różnych stawek ryczałtu. Najmniej - 338 zł
      kwartalnie (w tym roku 330 zł) - zapłaci proboszcz parafii, gdzie liczba
      mieszkańców nie przekracza tysiąca osób. Najwięcej - 1207 zł (teraz 1178 zł) -
      proboszcz z ponad 20-tys. parafii.
      Wikariuszy dla celów podatkowych podzielono na sześć grup w zależności od liczby
      mieszkańców parafii, w których pracują. Dodatkowo każda z tych grup podzielona
      została jeszcze na trzy - tu kryterium podziału jest wielkość miejscowości. W
      2006 r. najmniejsze podatki zapłacą wikariusze z parafii liczących do tysiąca
      mieszkańców, położonych na terenach małych gmin lub miast, których liczba
      mieszkańców nie przekracza 5 tys. Ich podatek to 107 zł kwartalnie (w tym roku
      jest 105 zł). Wikariusze w równie małych parafiach, lecz w miastach o liczbie
      mieszkańców przekraczającej 50 tys., zapłacą 309 zł kwartalnie (dziś 302 zł).

      Mniej różnią się podatki wikariuszy w większych parafiach. Najwyższe podatki
      zapłacą wikariusze w parafiach o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys. Ich
      podatek wyniesie w zależności od wielkości miejscowości, w której znajduje się
      parafia od 356 do 394 zł na kwartał (teraz jest to od 348 do 385 zł).
  • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 30.08.08, 21:10
   Witam,
   Pisalem juz ze jestem wierzacym ale niepraktykujacym. Nikt nikogo
   nie zmusza do wnoszenia oplat za slub czy pogrzeb. ja nie placilem
   nigdy NIC! I nie zaplace. Ale z drugiej strony przypominam wszystkim
   jakie to bylo oburzenie kiedy rzad SLD chcial opodatkowac Kosciol.
   Trzymajcie sie jednej linii prosze. Bog dal czlowiekowi rozum. Rozum
   jest po to aby z niego korzystac. Niestety, wiekszosc Polakow ten
   organ ma w zaniku o czym wspominalem niejednokrotnie w mediach.
   Pozdrawiam
    • to_be_or_to_c Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 09:03
     poodzian napisał:

     > "ja nie placilem nigdy NIC! I nie zaplace" Za darmo ci coś ksiądz
     > załatwił?? (chrzest, ślub, pogrzeb). Jak chodzi po kolendzie też nic
     > nie dostaje?

     Poodzian ty sobie lepiej zeszyty i dlugopisy przygotuj, jutro pierwszy dzien w gimnazjum, trzeba dobre wrazenie zrobic. Tylko badz uwazny na lekcjach to moze cos z nich wyniesiesz.
    • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 10:18
     Witam,
     Ostani raz odpowiadam na Twoj post. Dlaczego? Juz mowie. Z glupkami
     sie nie rozmawia. Z glupota nalezy walczyc i niszczyc ja w zarodku (
     to samo powiedzialem pani posel Synyszyn). Nie ma zadnego pola do
     dyskusji z glupkami!
     1. Po koledzie nic nie dalem zadnemu Ksiedzu! ( i tak o tej porze
     roku jestem prawie zawsze w Ameryce Poludniowej)
     2. Pochowania matki odmowila mi jedna z Warszawskich parafii a wiec
     udalem sie do drugiej gdzie nie zaplacilem NIC i Ksiadz nie robil
     zadnych problemow.
     3. Slub Koscielny bralem w malutkim kosciolku w Bieszczadach i nie
     zaplacilem NIC.
     4. NIGDY nie dalem zlamanej zlotowki na tace ( jak jeszcze
     uczeszczalem na msze Sw.)
     5. Jedyne datki to okolo 20 tys zl jakie wplacam na konto CARITAS
     Polska z "nadwyzek" swojej firmy. Informuje jednoczesnie ze
     miesieczne wydatki na cele charytatywne Caritas Polska sa wieksze
     okolo 3 razy od zbiorki prowadzonej przez naczelnego debila R.P
     Owsiaka w ciagu roku. Bez rozglosu, krzyku, patosu itd. Same obiady
     w liczbie 150 tys sztuk dziennie w skali kraju powinny mowic wiele.
     6. Nie place w Polsce zadnych podatkow gdyz jako muslacy czlowiek
     zmienilem obywatelstwo ( nie mylic z pochodzeniem) i plca w innym
     kraju 7%. Nie chce aby ten "opiekunczy" moloch okradal mnie z
     pieniedzy, moich pieniedzy i zabranial mi inwestowania pod grozba
     kary pozbawienia wolnosci do lat 12 w krajach nazywanych "rajem
     podatkowym". Zrobil to samo Fibak, Boniek, Milosz, Kapuscinski,
     Polanski, Seweryn, Kieslowski i setki innych slawnych Polakow.
     Pozdrawiam
     • poodzian Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 10:53
      Jeśli masz pisać na forum i obrażać ludzi to lepiej nie pisz wcale. Siedź sobie
      w Ameryce Południowej i tam udzielaj swoich "mądrych rad". Mądrych ludzi poznać
      nie po tym, jak się wychwalają co nie zrobili, gdzie nie byli. Mądrych ludzi
      poznać po pokorze dla świata i innych ludzi. Mądry nawet jak widzi, ze jego
      dyskutant ma małą wiedzę i elokwentność to nie mówi mu to wprost. Jaki ty jesteś
      mooreland nie będę pisał. Myślę, że się domyślasz.
      • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 12:07
       Madry czlowiek ma byc pokorny? Chyba zdurniales juz na tej
       prowincji. Powiem tak, czlowiek ktory jezdzi po swiecie, ma tytul
       doktora (nie jestem Bartoszewskim i nie bede sie tytulowac
       Profesorem) ma znacznie wieksza wiedze od przecietnego Kowalskiego
       nie musi i nie powinien tolerowac idiotow. Slowo "DUREN" zostalo
       uzyte przeze mnie w telewizji w stosunku do jednego z poslow.
       Publicznosc zgromadzona w studio zaakceptowala to okreslenie a
       sprawe sadowa o znieslawienie WYGRALEM. O dziwo wygralem! Kto jak
       kto ale ty POODZIAN wypowiadasz sie tutaj na prawie wszystkie
       tematy. Jestes echem Wyborczej. Dlaczego nie masz wlasnego zdania?
       Dlaczego zabierasz glos na temat wojny w Iraku czy Afganistanie?
       Byles tam? ja w Afganistanie nie bylem ale w Iraku tak. Bylem takze
       w Iranie. Wiem cos o tych krajach i ludziach zamieszkujacych tamte
       ziemie. Znam ich mentalnosc ktora znaznie rozni sie od tej jaka
       przedstawia prasa europejska. I pamietaj. W kraju w ktorym jako
       wzorce stawia sie FRYTKE czy DODE a ludzie masowo ogladaja
       jelopowate seriale, gdzie statystyczny obywatel czyta 0,23 ksiazki
       rocznie dla ludzi takich jak ja i tysiecy innych z miedzynarodowymi
       cenzusami wyzszych uczelni - nie ma zadnej plaszczyzny do dyskusji!
       Czlowiek ktory tak jak Ty czepia sie wiecej niz w upierdliwy sposob
       Kosciola nie widzac jak jego kraj stacza sie po rowni pochylej
       dzieki rzadzacym, prawa czlowieka spisane na tysiacach stron
       makulatury pozostaja tylko makulatura a tzw. "autorytety" zieja
       szowinizmem jest zwyklym zerem. Dlaczego nie placzesz nad tym ze
       twoi wspolmieszkancy w celu zapewnienia sobie chleba i soli pracuja
       za niewolnicze pensje w zakladach z obcym kapitalem? A czy Ty
       malutki czlowieczku wiesz o tym ze wszystkie firmy zagraniczne na
       terenie Jelcza-Laskowic wniosly do kasy Gminy za rok ubiegly 170 tys
       zlotych?? tak. 170 tys zlotych! Masz ta swoja strefe ekonomiczna,
       masz ten rozwoj, masz to dobrodziejstwo zachodniego kapitalu , masz
       to bogacto unijne! Wez tylek i pojedz na Slowcje. Proponuje Ci to
       dlatego ze niedawno w Michnikowskiej prasie pisano jeszcze jak to
       daleko za nami jest Slowacja. masz blisko i mysle ze stac Cie na
       taki wyjazd. Michnik zamilkl od momenty kiedy rok temu rzad slowacki
       okreslil minimalna pensje na poziomie odpowiadajacym 1200 euro. To
       wszystko dzieje sie okolo 150 km od Jelcza-Laskowic. Blizej masz niz
       do Poznania. Pojedz i skonfrontuj chocby to co pisze prasa o
       Slowacji (juz nie pisze bo moze jeszcze zachowali odrobine wstydu) z
       tym co zastaniesz tam. Kiedy bedziesz we Wroclawiu usiadziesz i
       zaplaczesz. jako nastepna podroz proponuje MINSK i dyktatora
       Lukaszenke. To samo wrazenie. Powoli ale systematycznie stajemy sie
       zasciankiem Europy i czy tego chcesz czy nie chcesz nawet
       eksterminacja kleru niczego nie zmieni. Polak pozostanie dziadem,
       zlodzijem i czarnym robolem Starego Kontynentu. Aby Cie pocieszyc
       informuje ze Chinczycy w styczniu zaczynaja stawiac najwieksza
       fabryke samochodow na swiecie wlasnie w Polsce! Docelowo ponad 1,5
       mln samochodow rocznie. CIESZMY SIE!! Tacy glupi czesi maja jakas
       tam SKODE, Wegrzy nieznane SUZUKI i TOYOTE, Rumuni zas RENAULT.
       Donek przyciaga kapital azjatycki bo powoli sila robocza w Polsce
       staje sie tansza niz w Azji!!!! Chwala mu za to! Cieszmy sie!
       Pozdrawiam
       • to_be_or_to_c Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 12:16
        mooreland - szkoda klawiatury, zeby zrozumiec choc czesc z tego co napisales trzeba skonczyc przynajmniej gimnazjum, dajmy poodzianowi te 3 lata.
        Ten czlowiek by nie wiedzial kto to jest cejrowski nawet gdyby przed nim stanal. Cejrowski raczej nie pojawia sie w wyborczej wiec dla poodziana i innych ynteligentów nie istnieje, ale za to sa inne autorytety: walesa, bartoszewski, michnik, geremk, o to sa swiatli ludzie.
       • heymdall Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 12:30
        .. robi wrażenie .. wreszcie ktoś pojechał po zapyziałych "tolerancyjnych" antyklerykałach ..
        widzisz, mooreland, w kraju, gdzie na siłę szuka się "autorytetów", gdzie wierzy się ślepo tym "dobrym ludziom, którzy wszystkim chcą zrobić dobrze" (vide: socjaliści szwedzcy wysyłający kilka dekad temu lodówki do Tanzanii, gdzie nawet kabli elektrycznych nie widziano) powstają intelektualne potworki poodzianopodobne (nie wspominając już o półanalfabetach w stylu mixerka) biorące osąd tego co przeczytają lub obejrzą w mediach za własny (to jest niesamodzielność intelektualna i "gwałcenie" zdrowego rozsądku ..
        podam przykład:
        * jaki kretyn życzyłby sukcesów i kibicowałby agresywnemu sąsiadowi typu Rosja?? a u nas tacy są ..!!
        * jaki kretyn robiłby kampanię medialną przeciw własnemu rządowi i państwu ? u nas też tacy są ..
        * jaki kretyn wierzyłby, że suwerenność i samodzielność ktoś obroni za nas samych ?? a u nas się zdarzają ..
        .. i tym podobne .
       • poodzian Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 13:31
        W naszym kraju ciężko o autorytety. Transformacja ustrojowa i związane z nią
        przemiany zniszczyła za dużo. Oprócz tego co powinna czyli pospolite chwasty ale
        też to co było wartościowe. Lukę zapełnili różni, w większości chłam. Stąd
        wzorcem jest Doda, Cejrowski, Rydzyk (zależnie od wieku). Ameryki nie odkryłeś,
        ze Polacy nie czytają książek i gazet. Z gazet największe wzięcie maja te
        plotkarskie lub sprzedawane pod kościołem. Ich wartość =n0. Zbyt wiele Polacy
        oglądają telewizji i nic nie wnoszących programów, marnych serialików.
        Naprawdę lepsza jest Wyborcza, która propaguje jakieś idee (rodzić po ludzku,
        wolność dla Tybetu i inne) Choć ja się z wieloma nie zgadzam, to już coś.
        No i co z tego, że nowe firmy płacą tak mały podatek dla gminy? Ja boleje nad
        czymś innym, że nie udało się utrzymać fabryki ciężarówek i autobusów, że
        państwo dotują komunikację zezwalało na zakup autobusów Volvo i wyprowadzając z
        Polski miliony złoty, a później musiało znów wypłacać zasiłki dal młodych
        emerytów z JZS.
        Skoro tak mooreland wiele podróżujesz i tak dużo widziałeś nie wypowiesz się na
        temat USA. Myślę, że w Ameryce Południowej mają zdrowsze podejście do tego co
        robi Bush.
        Co do wojny w Iraku i Afganistanie to trzeba tam być, żeby mieć swoją ocenę?
        Dlaczego jest tyle hałasu o Tybet czy Gruzję a nie ma o Irak i Afganistan. Irak
        zaatakowano wbrew ONZ i bez jakiegokolwiek wytłumaczalnego dziś argumentu. Czy
        ktoś odpowie za śmierć ponad 700 000 ludzi? Nawet w tak nielubianej przez
        niektórych wyborczej boję się napisać prawdy o tej wojnie i nazwać problem po
        imieniu.
        Co do kościoła to tępię butę i pazerność księży i to, że nie pozwala się wciąż o
        nich mówić prawdy. Pojawia się zaraz setki obrońców nie przyjmujących do siebie
        faktów.
        Co do tzw. mądrości to powiem tylko tyle, że znam osobiście profesorów
        wykładających na wielu zagranicznych uczelniach, którzy swoją oceną oceną
        rzeczywistości i tzw. "mądrością życiową" nie dorównują wielu prostym
        niewykształconym ludziom z małych wsi.
        Mimo wszystko zachęcam do pokory.
       • happytrol Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 15:44
        Jeśli idzie o pokorę to myślę, że trzeba jej trochę mieć psiocząc na nędzną
        sytuację w naszym kraju, jeśli dla pieniędzy zmieniło się obywatelstwo i podatki
        płaci się w innym kraju. Piszesz, że strefa to niewolnictwo, fakt, tylko pokaż
        przepis jak zapewnić pracę tysiącom ludzi o najniższych kwalifikacjach. Nie
        wszyscy są profesorami i doktorami. Niektórzy potrafią jedynie detal przekładać
        na taśmie i to im w życiu pasuje. W poprzednich postach pisałeś, że u Ciebie
        pracownik zarobi 5 tyś. Nie wierzę, że tyle zapłacisz pracownikowi bez
        kwalifikacji.
        Należysz do ludzi, którzy dają sobie radę w życiu i chwała Tobie za to. Tylko
        nie rób cnoty z tego, że jesteś na tyle cwany, zaradny i bogaty, że grosza
        podatku nie płacisz w Polsce. Za ciebie płacą właśnie ci niewolnicy ze strefy i
        dlatego Polska wygląda jak wygląda.
        Tak to smutne, że stajemy się zaściankiem ale cóż, politycy pieniądze rozkradną,
        zagraniczne firmy zyski wyprowadzą do swoich krajów, a kwiat i nadzieja
        polskiego biznesu albo jak zawsze będzie miał straty, albo koszty typu auto za
        400 tyś, albo zmieni obywatelstwo i dofinansuje innych.

        • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 18:30
         Witam,
         A ja liczylem ze ktos odpowie mi na pytania ktore zadalem
         Bartoszewskiemu. Niestety zawiodlem sie.
         Odnosnie placenia podatkow za granica. Trzeba byc ostatnim idiota
         aby majac mozliwosc placenia podatkow w innych krajach robic to w
         Polsce! Wyborcza rodem z Izraela ciagle wypisuje ilez to kosztuje
         utrzymanie przez Panstwo polskie obywatela. Ja nie chce byc ciezarem
         dla Polski. ja chce sam zapewnic najlepszych lekarzy dla moich
         Rodzicow i dac najlepsze wyksztalcenie swoim dzieciom. Nie chce byc
         ciezarem dla Polski!
         Kiedys przyjdzie emerytura. I wiekszosc Polakow za lata ciezkiej
         pracy dostanie na sol do kwasnego mleka i bedzie to stanowic
         olbrzymie obciazenie dla budzetu. Nie chce byc ciezarem dla Polski!
         Ktos powie SARKAZM! Odpowiadam NIE! czy to co napisalem nie jest
         prawda? Nie chce do cholery slyszec ze jestem ciezarem dla tego
         panstwa!
         Odnosnie Wojtka cejrowskiego. Jezeli POODZIAN pisze o nim jako o
         pseudo autorytecie i oszolomie to ja nie mam plaszczyzny do rozmowy
         z takim idiota. Jako jeden z 3 Polakow w historii Wojtek jest
         czloinkem Krolewskiej Akademii Nauk Wielkiej Brytani oraz czlonkiem
         AGA w USA.
         Stosunek latynosow do USA. Nie maja zadnego stosunku bo w
         odroznieniu do Polakow ktorzy maja zapiasane tysiace stron o ich
         prawach, tam w dzungli ONI SAMI STANOWIA PRAWO DLA SIEBIE. W
         przeciwienstwie do Polakow sa ludzmi wolnymi. Polacy ponownie
         stracili wolnosc, tym razem na wlasne zyczenie wstepujac tak szybko
         do Unii. Teraz konstytucja unijna bedzie ponad konstytucja RP ! To
         jest wolnosc? Problem w tym ze wiekszosc Polakow reprezentuje poziom
         FRYTKI z ktora wspaniala rozmowe przeprowadzil w Polsacie Wojtek
         Cejrowski. Ta wulgarna dziwka, bozyszcze tlumow w Polsce, nawet nie
         zrozumiala ze zostala w kulturalny sposob, w rekawiczkach wdeptana w
         ziemie na oczach milionow widzow. Zapraszam na www.youtube.com
         Na www.youtube.pl rozmowa Wojtka zostala wykasowana po kilku
         godzinach. Czy trzeba prawde ui nazywanie rzeczy po imieniu lokowac
         na amerykanskich serwerach??? W Polsce tak! I prosze pamietac ze
         swiat jest tak skonstruowany ze jak mowia amerykanie kiedy rozmawiam
         z nimi o Polsce - ze jeszcze nigdy w historii swiata parobek nie
         stal sie panem. Przykre ale prawdziwe. Rozprawiajcie dalej (mowie o
         Wyborczej) o biednych amerykanach ktorych waluta leci w dol ( a oni
         sie z tego ciesza!), o ludziach ktorzy sa jedyni i niezastapieni
         (np. Zdrojewski jako Minister Kultury czy Schetyna jako Minister
         Spraw wewnetrznych), o Kaczynskim jako najgorszym Prezydencie RP (
         bo Kwach to swoj chlop, pijak i lgarz) itd...
         zapewniam , ze pewnego dnia (juz niedlugo) obudzicie sie nie z reka
         w nocniku a z glowa w tym naczyniu nocnym.
         PS.
         Wlasnie w tej chwili weszla znajoma ktora jest po operacji raka
         pluca (calkowira resekcja lewego plata). Chciala sie zapiasac do
         lekarza, bo kaszle i odpluwa krwia. Termin wizyty wyznaczono na
         PAZDZIERNIK! zastanowmy sie zatem czy nie prowadzi sie w tym
         zasranym kraju eksterminacji wlasnego Narodu. To tez nie sarkazm!
         Pozdrawiam
         • neologin Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 18:56
          Jedyne co Polacy potrafią najlepiej to sie kłócić. Tam gdzie jest
          dwóch Polaków tam jest 3 poglądy na jedną sprawę. Nie inaczej jest
          tu na tym forum. Od dawna obserwuję tu zmagania poodziana z jego
          oportunistami i widzę, że ma on coraz więcej zwolenników. Na przekór
          oficjalnym mediom i przypisywanej mu wyborczej, uporem maniaka
          reklamuje swoje widzenie świata. Jestem pod wrażeniem.
          Odnosząc się do p. Cejrowskiego to moje osobiste poglądy co do tego
          jegomościa są podobne do zdania jakie przedstawił poodzian. A
          dlaczego? Proszę zobaczyć samemu:
          tierralatina.blox.pl/2008/04/Cejrowski-klamie.html
          Pozdrawiam Neologin.
          • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 19:39
           Witam,
           Rozwiewam watpliwosci i komunukuje wszystkim iz Cejrowski ma
           paszport Ekwadoru od pol roku. jaki cudem?? Ano takim ze prawo
           ekwadorskie mowi ze jezeli przyjezdza ktos w interesach i dysponuje
           minimum kwota 100 tys dolarow amerykanskich obywatelstwo moze
           otrzymac natychmiast. Tego NIEZNANY autor blogu nie napisal. Tenze
           sam obywatel Ekwadoru majacy zasobniejszy portfel moze podrozowac do
           USA i wielu innych Panstw bez wizy!
           I chyba najwazniejsza sprawa. Prosze sprawdzic czyj blog jest
           cytowany! Do kogo nalezy serwer na ktorym umieszczony jest blog
           nieznanego autora. Mysle ze to wyjasni wiele klamstw zawartych w
           blogu. Nie znam osobiscie nipodpisanych blogow. No chyba ze sa
           tworzone w redakcji Wyborczej a ten jest dokowany na serwerze Adasia
           Michnika. Na jego prywatnym serwerze! Od kiedy to Michnik taki hojny
           ze rozdaje miejsce za darmoche? Mysle ze kazdy sobie sprawdzi bo nie
           jest to zadna sztuka. Cejrowski jako czlowiek bogaty, z gotowka w
           rece i na koncie ma wstep do wszystkich krajow Unii bez wizy! W tej
           chwili przebywa w Londynie i zapewniam wszystkich ze wizy posiadac
           nie musi. Odnosnie innych zarzutow wobec Cejrowskiego nie bede sie
           wypowiadac poniewaz z Wyborcza ani artykulami nie podpisanymi nie
           bede polemizowac. Znane sa od dawna antagonizmy dzielace Michnika i
           Cejrowskiego. Datuja sie one od momentu kiedy cejrowski nie wydal
           zgody na druk swoich felietonow w Wyborczej. Potem byla sprawa
           Stefana Szechtera o ktorym cejrowski wyrazil sie jako o mordercy co
           skonczylo sie w sadzie.
           No ale coz, moze macie racje. Do Ameryki Poludniowej nie wybierzecie
           sie bo najtansza wycieczka kosztuje okolo 8 tys zlotych i
           skonfrontowac faktow nie mozecie.
           Pozdrawiam
        • heymdall Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 20:15
         "Należysz do ludzi, którzy dają sobie radę w życiu i chwała Tobie za to. Tylko
         > nie rób cnoty z tego, że jesteś na tyle cwany, zaradny i bogaty, że grosza
         > podatku nie płacisz w Polsce"

         jak rozumiem, nie wolno pochwalić się swoją zaradnością i umiejętnościami "in plus" .. jedynie mixerek może chwalić się nieuctwem i olbrzymimi brakami w wiedzy ogólnej, a poodzianek może chwalić się plotkarstwem, wirtualnym prawnikiem -kolegą i psim przywiązaniem do Związku Radzieckiego ..
         • happytrol Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 21:21
          Wyrwałeś zdanie z kontekstu. Czy też uważasz że omijanie płacenia podatków
          choćby zgodne z prawem jest moralnie do przyjęcia. Dla mnie tak, pod warunkiem,
          że ktoś się tym nie chełpi, nie utyskuje na rzeczywistość i nie poucza. Właśnie
          dlatego Polska tak wygląda jak wygląda. Firmy "krzak", diety, biznesmeni bez
          dochodów, koncerny transferujące zyski za granicę, fundacje dla fundacji i całe
          grono pomniejszych cwaniaków. Oni wszyscy kombinują jak nie zapłacić grosza dla
          kraju. Kraju, który dał im możliwości i wykształcenie. Płacą za to ci co maja
          najmniej i szlag ich trafia, że z ich podatków jeden z drugim korzysta czasem z
          pomocy urzędnika, policjanta czy pogotowia.
          • mooreland Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 21:48
           Witam,
           Nick HAPPYTROL jest odpowiedni. Studiow w Polsce nie konczylem.
           Ubezpieczony jestem i za kazda moja wizyte zwraca moj Rzad! Poza tym
           dziekuje za wizyty i korzystanie z Panstwowej Sluzby Zdrowia w
           Polsce. Przypomina ona do zludzenia brytyjska tyle ze tam maja
           znacznie lepsza aparature ale jeszcze glupszych cyrulikow. Milosz,
           Gabrowicz, Fibak, Seweryn, Pszoniak i setki innych to w takim razie
           tez naciagacze bo w Polsce podatkow nie placili. Kochani! Juz
           pisalem ze w polskiej prasie mozna codziennie wyczytac jakim
           obciazeniem dla Panstwa jest OBYWATEL. Odciazylem Panstwo z
           obowiazku opieki nad swoja osoba! JASNE!!!! Pisze to kolejny raz ale
           do glupich pal przetrawionych przez piwsko to nie dociera! Jak na
           razie dalem prace grupie ponad 200 Polakow (matematycy, informatycy
           i ekonomisci) placac najnizsza stawke 6 tys. brutto. To chyba troche
           lepiej niz firmy w Jelczu ktore sa bogatsze ode mnie. Zwolnienia
           podatkowe pozwolily mi na tak wysokie wynagrodzenia dla pracownikow.
           Wydaje mi sie ze lepiej dac komus do reki za solidna prace niz
           odprowadzic pieniadze dla Dutkiewicza aby mogl oplacic Dode dla
           motlochu czy Schetynie na kolejna wyprawe do Chin. Przypominam
           jednoczesnie ze od pazdziernika studenci budownictwa beda otrzymywac
           stypendia w wysokosci 1000 zl co ma ich zachecic do studiowania tego
           kierunku i pracy w Polsce. Pytam. Co ma stypendium do pozostania i
           podjecia pracy w Polsce w momencie kiedy utracjusz Schetyna jedzie
           do Chin i oznajmia ze przyjedzie okolo 10 tys chinczykow budowac nam
           stadiony i drogi za marne pieniadze. Ci stypendysci budownictwa i
           tak zwnal manele i wyjada z tego cudownego kraju. I beda mieli
           racje. Poza tym macie Unie! Kochajcie ja! To Unia nakazuje dowolny
           przeplyw sily roboczej! na ten luksus nawet USA nie stac i absolwent
           musi zaplacic za studia i to slono! Dotarlo czy dalej mam tlumaczyc
           jak chlop krowie na rowie!
           • mono80 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 31.08.08, 23:53
            Polska to dziwny kraj wyzwoliliśmy się z jednego narzuconego nam sowchozu i sami
            oddaliśmy się w objęcia eurokołchozu, który prostuje banany, nakazuje miłość do
            pedałów i wszelkiej maści zboczeńców, limity na wszystko na mleko na buraki na
            CO2, zakazuje budowy w strefach przyrodniczych, sami w latach 60-70 wybudowali
            drogi przeprowadzając je jak im pasowało, a teraz zabraniają budować innym.
            Kwestia podatków nie jest do końca prawdą, że Ty ich nie płacisz, nie płacisz
            bezpośrednich, ale pośrednie jednak płacisz i tak jest też z inwestorami
            zwolnionymi z podatków dają zatrudnienie za marne pieniądze, ale gdyby ci ludzie
            nie pracowali to pewnie stanęliby po
            zasiłki do UG, kupują w kraju usługi i towary udostępniane przez polskich
            producentów i Ty też to robisz(zakupy w sklepach czy wszelkiego typu usługi i
            rozrywki), poprzedni rząd próbował co nieco zmieniać przykład niższego
            opodatkowania pracy(mniejsza stawka rentowa),ale dzięki nagonce we wszystkich
            tzw. ”wolnych mediach” nazywano ich faszystami i bolszewikami dzięki tym mediom
            i lemingom mamy to co mamy, wszystko drożeje choćby słynne jabłka z debaty mimo
            sezonu wcale nie potaniały, a był to koronny dowód na to, że Kaczyński nie
            nadaje się na premiera, mamy kraj rządzony przez nieudaczników zwracających
            większą uwagę do notowań niż do merytorycznej pracy, wyśmiewano Kaczyńskiego,że
            nie ma konta, a nasz miłościwie nam panujący „Słońce Peru” też niestety nie ma
            konta,ale o tym cisza, rządzą nami Sb-ecy i donosiciele z „wielkimi”
            autorytetami na czele i jak może być dobrze, chodzi o to aby się obłowić i żeby
            starczyło dla kilku pokoleń (przykład PSL), szkoły wyższe powinny być płatne
            wtedy nie byłoby tylu debili po skończonych studiach i po koneksjach
            zatrudnianych na ważnych stanowiskach,z naszego języka wyparowało słowo
            przyzwoitość, które powinno cechować każdego urzędnika czy osobę zajmującą się
            biznesem bądź polityką. Polska dlatego ma w świecie tak kiepską reputację, bo
            tak marne towarzystwo nadaje tutaj ton
           • happytrol Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 01.09.08, 09:06
            mooreland napisał:

            "Studiow w Polsce nie konczylem"

            a jeszcze niedawno pisał:

            "Kilka osob pytalo mnie kim jestem. Mam 43 lata, jestem absolwentem
            Politechniki Wroclawskiej. Ukonczylem Wydzial Inzynierii Chemicznej
            oraz Wydzial Elektroniki ze specjalnoscia Informatyki"

            To gdzie ta Politechnika Wrocławska w Polsce czy nie w Polsce?

            Napisz kiedy będzie to spotkanie w Miłoszycach w sprawie gazyfikacji bo tak się
            składa, że mam parę działeczek w Miłoszycach i chętnie przyjdę i posłucham.
            Piszesz, że Miłoszyce będą mieć gaz, a Laskowice nie. Ciekawa sprawa bo gaz ma i
            osiedle spółdzielcze, osiedle Techników, domki jednorodzinne po lewej i prawej
            od Chabrowej.

            Miłoszyce otrzymały szansę na gaz dopiero po budowie nitki gazociągu
            zasilającego kotłownię Harpena. Od dawna były czynione starania o możliwość
            podłączenia odbiorców indywidualnych w i nie po stronie UMiG były problemy tylko
            spółek zarządzających siecią.

            Jeśli uda się to zrealizować to chwała i szacunek. Przy okazji warto wziąć też
            pod uwagę przy planach gazyfikacji miejscowość Dziuplina. Przez nią też biegnie
            gazociąg.


           • happytrol Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 01.09.08, 12:56
            mooreland napisał:

            > Ubezpieczony jestem i za kazda moja wizyte zwraca moj Rzad! Poza tym
            > dziekuje za wizyty i korzystanie z Panstwowej Sluzby Zdrowia w
            > Polsce.

            Świetnie i tego się trzymaj. Jak trzepniesz autem w drzewo to niech karetkę albo
            helikopter wyśle Twój rząd.

            Miała Polska prezydenta - magistra bez magisterium, profesora bez profesury, a
            nasze forum ma Inżyniera Chemii i Elektroniki, absolwenta Politechniki
            Wrocławskiej, który w Polsce nauk nie pobierał.

  • mieszk.01 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 01.09.08, 17:56
   W 2006 r. za pogrzeb zapłacono 500 zł - w sumie należność dla
   księdza i organisty. Jeżeli chodzi o co łaska to pamiętam wypowiedż
   księdza cyt. "głupi Jasiu spod lasu dał ..... zł". Dawne czasy ale
   chyba nadal aktualne - oczywiście jeżeli nie chcemy być głupim
   Jasiem. Cytat nie dotyczy tutejszych parafii.
  • mono80 Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 08.01.09, 23:13
   Proponuję tym wszystkim, którzy mają problemy z Kościołem niech napiszą
   oświadczenie i mają je zawsze przy sobie, lub powieszą na drzwiach mieszkania
   nie będą mieć problemu,że ktoś ich np.pochował w obrządku katolickim

   "W związku z faktem, że uważam Kościół Katolicki w Polsce za przedsięwzięcie z
   gruntu fałszywe i żerujące wyłącznie na ludzkiej naiwności, prowadzone w
   większości przez ludzi nieuczciwych i głupich, oświadczam publicznie, iż nie
   chcę, aby w jakimkolwiek przypadku ja, bądź któreś z moich dzieci korzystało z
   usług instytucji tegoż Kościoła lub było nachodzone przez księży,bądź ludzi
   świeckich tej instytucji"
  • kubicki.p Re: Ile kosztuje co łaska w naszych kościołach. 19.11.10, 20:35
   jako miejsce naszego ślubu wybraliśmy (2 lata temu) z moją obecna żona Kościół Garnizonowy we Wrocławiu (koło Rynku). Ksiądz powiedział co łaska - jak daliśmy kopertę (nie ważne ile daliśmy) to nawet nie zajrzał do niej, naprawdę widać było nie nie jest dla niego ważne czy daliśmy 50 czy 500 PLN....
   Natomiast nasi przyjaciele w Katedrze we W-wiu usłyszeli słynne "co łaska, ale nie mniej niż...." - przykre niestety.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka