Forum Dom Dom
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  [gdzie]umowa na wynajem mieszkania

  21.11.03, 11:47
  hej!
  Poszukuje jakiegos wzoru umowy na wynajem mieszkania,wie kts gdzie tego
  szukac?
  z gory dzieki za pomoc
  Obserwuj wątek
   • agnesp76 przykład 21.11.03, 14:16
    na przykład

    UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

    Zawarta w dniu ... ............. ..... roku w ............ pomiędzy:
    Panem/Panią.....................................................................
    ......zamieszkałym..............................................................
    ................................................................................
    ......................., legitymującym się dowodem osobistym
    seria...........numer.........................PESEL.............................
    ............, zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,
    a
    Panem/Panią.....................................................................
    ......zamieszkałym..............................................................
    ................................................................................
    ......................., legitymującym się dowodem osobistym
    seria...........numer.........................PESEL.............................
    ............, zwanym dalej NAJEMCĄ .

    § 1
    WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego
    w ................., przy ul. ...................... nr ..... składającego się
    z ........... pokoji, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej
    powierzchni ..... (słownie: ...............) m2.
    § 2
    WYNAJMUJĄCY oddaje NAJEMCY do używania cały lokal opisany w § 1, wraz z
    urządzeniami i umeblowaniem (tu można wymienić ...............................).
    § 3
    Umowa zostaje zawarta na okres ... miesięcy, od dnia ... ............. .....
    r. do dnia ... ............. ..... r.
    § 4
    1. Przedmiot najmu używany będzie przez NAJEMCĘ wyłącznie w celach
    mieszkalnych. NAJEMCA oświadcza, że stan techniczny przedmiotu najmu jest mu
    znany oraz że nie wnosi co do niego zastrzeżeń.
    2. NAJEMCY nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego
    używania osobie trzeciej, bez uprzedniej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
    § 5
    Strony obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia umowy.
    § 6
    1. Czynsz najmu wynosi .... (słownie: ............) złotych miesięcznie i jest
    płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, gotówką do rąk
    WYNAJMUJĄCEGO.
    2. Dodatkowo NAJEMCA będzie uiszczać świadczenia związane z eksploatacją
    przedmiotu najmu, za czas najmu, wymienione poniżej: czynsz, opłaty za
    abonament i połączenia telefoniczne, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody
    (gotówką do rąk WYNAJMUJĄCEGO/ przelewem na konto WYNAJMUJĄCEGO
    nr .................../ lub podać inny sposób...............).
    § 7
    Po zakończeniu najmu NAJEMCA jest obowiązany niezwłocznie zwrócić przedmiot
    najmu WYNAJMUJĄCEMU, wraz z wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym. NAJEMCA nie
    odpowiada za pogorszenie będące następstwem prawidłowego używania przedmiotu
    najmu.
    § 8
    W przypadku używania lokalu przez NAJEMCĘ w sposób sprzeczny z umową i
    niezgodnie z przeznaczeniem WYNAJMUJĄCY może wypowiedzieć najem bez zachowania
    terminu wypowiedzenia.
    § 9
    1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
    nieważności.
    2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
    dla każdej ze stron.

    WYNAJMUJĄCY NAJEMCA

    ............ .............
  Inne wątki na temat:

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka