Dodaj do ulubionych

Dzieje Bielska Podl i okolic

08.01.10, 14:14
Natrafilem na ciekawe materialy z lat powojennych.Mysle ze niektorych z Wasa
zainteresuja;

1944 wrzesień 6, Bielsk Podlaski. — Protokół nr 1/44 zjazdu przewodniczących
gminnych i miejskich rad narodowych z pow. Bielsk Podlaski w
sprawie określenia zadań administracji samorządowej podlegającej
PKWN.
Kopia, maszynopis.
SPBP 1944-1950, sygn. 10, k. 1-3.
Na zjazd przybyli wszyscy przewodniczący rad gminnych i miejskich.
Na zjeździe byli równieŜ obecni: pełnomocnik Woj[ewódzkiej] Rady
Nar[odowej] ppor. Drzewiecki, pełnomocnik Wydziału
Sam[orządowego] Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej ob. Woźniak,
przedstawiciel Wydz[iału] Aprowizacji Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej
ob. Rudolski, komendant woj[ewódzki] Milicji Obyw[atelskiej] ppor.
Paszt a, lekarz pow[iatowy] dr Kołosowski, kierownik Szpitala
Pow[iatowego] dr Pilipczuk, pow[iatowy] lekarz wet[erynarii] dr
Jakowicki, komisarz ziemski1 Majewski, kierownik Zarządu Drogowego
inŜ[ynier] Rudowski, nadleśniczy Nadl[eśnictwa] Bielsk Mironowicz,
kierownik Urzędu Pocztowego Rudowskia, przedst awiciel Armii
Czerwonej komendant miast a i powiatu ppłk Kolegow i przedstawiciel 2
Frontu Białoruskiego maj[or] Głazunow oraz kierownicy referatów
Pow[iatowej] Rady Narodowej w Bielsku.
Przewodniczył przewodn[iczący] PRN mgr Hermanowski.
Protokołował sekretarz PRN Zalewski.
Przewodniczący zagaił zjazd witając zebranych, a następnie omówił
szczegółowo wytyczne do pracy przewodniczących gminnych i
miejskich rad narodowych. Przewodniczący na wst ępie zaznaczył, iŜ w
pracy nad uruchomieniem aparatu administracyjnego na t erenie powiatu
muszą wziąć udział wszyscy, bowiem nawet człowiek najzdolniejszy i
najsprytniejszy sam bez współudziału ludzi dobrej woli nic nie zdziała.
Dlatego teŜ panowie przewodniczący rad gminnych i miejskich wraz ze
swymi współpracownikami winni po obywat elsku odnosić się do
otrzymywanych zarządzeń i bez zwłoki je wykonywać. W pracy
spotykać się będzie wiele trudności, gdyŜ nasz powiat na skut ek wojny
duŜo ucierpiał, lecz wszystkie te t rudności dla dobra powstającej
36
Niepodległej Ojczyzny, odbudowywanej na szerokich zasadach
demokratycznych, winny być moŜliwie jak najprędzej usunięt e.
Jednocześnie zwrócił uwagę na obywatelskie załatwianie interesantów.
Przewodniczący podkreślił, Ŝe najwaŜniejszym obecnie zagadnieniem jest
aprowizacja armii i miast a. NaleŜy więc dołoŜyć st arań, aŜeby
kontyngent zost ał w przypisanych t erminach wykonany. NaleŜy
równieŜ uruchomić wszystkie młyny i inne zakłady przemysłowe. Do
obowiązków gmin naleŜy t akŜe opieka nad mieniem opuszczonym.
Panowie przewodniczący potraktują powaŜnie i niezwłocznie sprawę
odbudowy zniszczonych osiedli. Koniecznym jest natychmiastowe
wystąpienie odnośnych leśnictw o przydział pot rzebnego materiału
budowlanego. Nie wolno obojętnie patrzeć na niszczenie lasów i to
przewaŜnie przez ludzi mających budynki nie spalone. Drzewo
zrabowane zabrać przy pomocy milicji obywatelskiej i przeznaczyć na
naprawę, względnie budowę mostów oraz zniszczonych budynków. Zrabowane
mienie publiczne, jak równieŜ prywatne, winno być prawnym
właścicielom zwrócone. Winnych niezwrócenia zrabowanych rzeczy pociągnąć
do odpowiedzialności. Panowie przewodniczący są obowiązani
dopilnować, aŜeby wszystka ziemia uprawna została we właściwym czasie
uprawiona. Pot rzebującym pomocy pójść na rękę. NaleŜy uruchomić
wszystkie szkoły. Gminy winny udzielać jak najdalej idącej pomocy nauczycielstwu.
Zniszczone mosty muszą być natychmist odbudowane sposobem
szarwarkowym. Nadzorowi technicznemu poleca się przyjść z pomocą.
Panowie przewodniczący podadzą do publicznej wiadomości, Ŝe
w urzędach powiatowych i gminnych obowiązują następujące godziny
[pracy]: od 800 do 1300 i od 1500 do 1800, według czasu letniego —
polskiego. W niedziele urzędy są nieczynne. MoŜliwie w kaŜdej gminie
naleŜy uruchomić ambulatoria lekarskie.
Przemówienie swoje przewodniczący zakończył gorącym apelem o int
ensywną współpracę nad odbudową zniszczonego powiatu zaznaczając,
Ŝe wypełnienie t ego przyśpieszy kompletne zniszczenie zaciekłego
wroga Polski — Niemca i odbudowę silnej i pręŜnej Polski. Armia Polska
łącznie z sojuszniczą Armią Czerwoną przelewa krew, nie ŜałujmyŜ więc
potu w pracy my — stojący na tyłach. Nast ępnie zabierali głos referenci
poszczególnych działów.
Sprawy aprowizacji.
Referent Okniński omówił sprawę dost awy kontyngentów do magazynów
w Bielsku, Brańsku, Siemiatyczach i Hajnówce. Do magazynu
w Bielsku naleŜą gminy: Bielsk, Wyszki, Narew, Orla, Boćki i
Kleszczele. Do magazynu w Brańsku gminy: Brańsk, Ciechanowiec i
37
Grodzisk. Do magazynu w Siemiatyczach — st acja kolejowa — gminy:
Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn i Milejczyce. Do magazynu w
Hajnówce gminy: Hajnówka, BiałowieŜa i Narewka. Nast ępnie referent
Okniński podał do wiadomości zarządzenie bWojewódzkiej Rady
Narodowejb w sprawie zorganizowania przy gminach kierowników
aprowizacyjnych oraz zaŜądał sporządzenia spisów ludności bezrolnej.
Przedstawiciel Wydziału Aprowizacji Wojewódzkiej Rady Narodowej
Rudolski wezwał do jak najprędszego nadesłania danych do rozdziału
kontyngentów.
Z kolei zabrał głos pełnomocnik WRN podporucznik Drzewiecki, podkreślając
przede wszystkim, Ŝe obecnie organizuje się państwowość na
zasadach równouprawnienia bez róŜnicy rasy , narodowości, wyznania,
organizuje się Polska, Polska Niepodległa, Demograficznac. Jedyna
władza to [Polski] Komit et Wyzwolenia Narodowego w Lublinie.
Istniejąca działalność przeciwna zost anie silną ręką zniszczona. W
dalszym ciągu podporucznik Drzewiecki poruszył sprawę powst ania
zbrojnego w Warszawie, które zost ało wywołane nie w interesie ludu.
Następnie poruszył sprawy: aprowizacji armii i miasta Białegostoku,
rozdział i wykonanie kontyngentów, porządku publicznego i milicji oraz
szkolnictwa. Podkreślił, Ŝe nauczanie jest bezpłatne t ak w szkołach
polskich, jak i białoruskich, językiem wykładowym moŜe być język
polski lub białoruski, stosownie do Ŝyczenia miejscowej ludności i [w]
zaleŜności od liczby dzieci. Wezwał do uruchomienia ambulatoriów
lekarskich w gminach, poruszył sprawę godzin urzędowych oraz uznał za
wskazane wyznaczyć dyŜury w przerwach od pracy. Wezwał do
zorganizowania w kaŜdej gminie wydziałów informacji i propagandy,
wyjaśniając cel i zadania tychŜe.
Sprawy ochrony lasów.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Mironowicz omówił szczegółowo
sprawę lasów, zwrotu zrabowanego drzewa i sprawę odbudowy. Jest
zdania, Ŝe [naleŜy] odbudować na razie budynki gospodarskie, w których
moŜna ewentualnie urządzić prowizoryczne mieszkania, zaś po wojnie
wybudować domy murowane. W ten sposób zaoszczędzi się duŜo drzewa.
Sprawy drogowe.
InŜynier Rudowski zreferował sprawę naprawy dróg i mostów, i zaŜądał
w tym celu szarwarku. Omówił sprawę zorganizowania środków lokomocji
dla personelu drogowego.
Sprawy rolne.
InŜynier Więcko podkreślił, Ŝe w int eresie publicznym, który musi
być zawsze przede wszystkim, naleŜy udzielić pomocy majątkom w
38
uprawie roli, apelował o współpracę z administ racją majątków. Wezwał
do zarejest rowania w referacie rolnym wszystkich sztuk [zwierząt]
zarodowych. Prosił o współpracę z inst ruktorem tytoniowym.
W dalszym ciągu zabrał głos przewodniczący i zwrócił uwagę na sprawiedliwe
wyznaczanie furmanek oraz pomoc kobietom i dzieciom w uprawie
roli.
Następnie przemawiał pełnomocnik Wydziału Samorządowego Wojewódzkiej
Rady Narodowej Woźniak w sprawie aprowizacji. dDodał, Ŝed
w stosunku do opornych będą stosowane areszty do 48 godzin.
Referent Szperling omówił sprawę uruchomienia młynów oraz prosił
o wypełnienie i zwrot kwestionariuszy dotyczących wszy
Obserwuj wątek
  • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 08.01.10, 14:18
   cd
   Referent Szperling omówił sprawę uruchomienia młynów oraz prosił
   o wypełnienie i zwrot kwestionariuszy dotyczących wszystkich zakładów
   przemysłowych w powiecie.
   Komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej podporucznik Paszt a
   poruszył sprawę bezpieczeństwa publicznego, apelował o przyjęcie aktywnego
   udziału w organizowaniu post erunków gminnych milicji i
   naleŜyte wykorzystanie milicji w sprawach porządku oraz podniesienia
   autorytetu milicji.
   Naczelnik Urzędu Pocztowego w Bielsku Rudowski zreferował sprawę
   organizacji urzędów pocztowych w powiecie.
   Doktor Kołosowski, lekarz powiatowy, omówił sprawę zwalczania
   chorób podkreślając, Ŝe nie będzie robotników, nie będzie Ŝołnierzy, gdy
   zapanują choroby. ZaŜądał zaopiekowania się szpitalem, ambulatoriami,
   zabezpieczenia personelu lekarskiego oraz przysyłania natychmiast do
   referatu zdrowia meldunków o kaŜdej chorobie zakaźnej.
   Następnie zabrał głos przewodniczący zarządzając uprzątnięcie
   leŜących po polach zwłok zwierząt .
   Doktor Pilipczuk, kierownik szpit ala powiatowego w Bielsku, poruszył
   sprawę pomocy w organizacji szpit ala powiatowego, apelował o
   ofiarność ludności na rzecz szpitala oraz omówił sprawę rozbudowy
   pralni przy szpit alu powiatowym. Dodał, Ŝe w walce z faszyzmem, tym
   największym wrogiem ludzkości, winni wziąć udział wszyscy.
   Powiatowy lekarz wet erynarii Jakowicki zebrał informacje o personelu
   wet erynaryjnym w powiecie.
   Przewodniczący GRN w Orli zapytywał w sprawie granic gmin.
   Przewodniczący GRN w Ciechanowcu zapytywał w sprawie pomocy
   lekarskiej, organizacji apteki w Ciechanowcu i w sprawie handlu.
   Przewodniczący GRN w Brańsku podał do wiadomości, Ŝe w Brańsku
   zostały uruchomione targi w kaŜdy poniedziałek.
   Przewodniczący GRN w Topczewie poruszył sprawę kontyngentów.
   39
   Przewodniczący GRN w Grodzisku zapytywał w sprawie zakupu mat eriałów
   piśmiennych i szkła.
   Na wszystkie pyt ania odpowiedział przewodniczący.
   W końcu przewodniczący zarządził wywieszenie przed budynkami,
   w których mieszczą się gminne i miejskie rady narodowe sztandarów
   polskich oraz zarządził odprawy przewodniczących gminnych i
   miejskich rad narodowych w Bielsku, w kaŜdą środę po 1 i 15 [dniu
   miesiąca] punktualnie o godzinie 1000.e
   a W tekście po nazwisku znak: „?”.
   b-b W tekście: „Woj. Kom. Narodowego”.
   c Tak w tekście.
   d-d Dopisane odręcznie atramentem.
   e Protokół podpisał przewodniczący zjazdu W. Hermanowski i sekretarz Edward
   Zalewski.
   1 Chodzi o kierownika Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Bielsku Podlaskim Witold
   • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 08.01.10, 14:21
    No i jeszcze to;
    1944 wrzesień 25, Bielsk Podlaski. — Raport powiatowego komendanta
    MO w Bielsku Podlaskim dla WRN w Białymstoku informujący o samowoli
    w postępowaniu wojskowej administracji Armii Czerwonej i
    funkcjonariuszy Powiatowego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w
    Bielsku Podlaskim.
    Oryginał, maszynopis.
    UWB 1944-1950, sygn. 22, k. 5- 6.
    Melduję, Ŝe przeprowadzając inspekcję posterunków MO powiatu bielskiego
    stwierdziłem: wojenni komendanci miast wykraczają poza ramy
    swego działania, wtrącając się w sprawy gospodarcze administ racji polskiej.
    Przychodzą na posterunki MO, pyt ają kto jest aresztowany, za co,
    a w niektórch wypadkach zwalniają [aresztowanych] na własną rękę.
    Broń od milicjantów zabierają mówiąc, Ŝe t aki milicjant nie podoba się
    im i on go nie uzbroi. Natomiast od innych milicjantów Ŝądają
    specjalnego zezwolenia na noszenie broni, w przeciwnym zaś razie
    rozbrajają. Woj[enni] komendanci miast wszystkie swe siły pokładają na
    mieszanie się do naszych spraw, natomiast za mało pilnują i za miękko
    odnoszą się do swoich Ŝołnierzy, którzy wyprawiają po wsiach
    niestworzone rzeczy. Piją, kradną, przeszkadzają w czynnościach milicji
    rozbrajając milicjantów i wyraŜając się: „Idźcie na front wojować, wy nie
    myślcie, Ŝe tut aj będzie wam Polska”, a nawet zachodzą wypadki
    podpalania gospodarstw wiejskich.
    Na specjalną uwagę zasługują niektórzy komendanci.
    Ciechanowiec — major Kildiuszow, który specjalnie wszystkie swe siły
    wyt ęŜył na post [erunek] milicji, przyjmując w szeregi milicji i wydając
    rozkazy do zwalniania, a gdy zost ają zwolnieni milicjanci za
    nienormalne picie wódki, wówczas przycho[dzi], urządza awantury, Ŝe
    swoich ludzi zost awiliście, a moi zost ali zwolnieni.
    Do pomocy kom[endantowi] woj[ennemu] jest wójt Ciechanowca1,
    który zamiast rozpocząć Ŝycie gospodarcze na terenie miast a, to jeszcze
    je wst rzymuje przez swoje widzimisię.
    41
    Wszelkie szczegóły wyczerpujące na woj[ennego] komendanta miast a
    i wójt a Ciechanowca załączam pod załącznikiem nr12, prosząc o zarządzenie
    zmiany co do osób wyŜej wymienionych.
    Bielsk [Podlaski]
    Wojenny komendant m[iast a] Bielska postępuje jak wszyscy inni komendanci,
    pomijając to, iŜ jest on komendant em pow[iatowym], od
    którego w całym powiecie zaleŜy porządek. Wymieniony Ŝąda, by
    pow[iatowy] komendant MO co drugi dzień zdawał mu sprawozdanie o
    swej pracy, meldując mu o wszystkim, nawet Ŝąda zdania rowerów,
    których posiadamy tylko 3 na komendę miejską i powiatową milicji. Co
    do sprawy broni, więc przysłał specjalną list ę, którą załączam w
    oryginale. Zał[ącznik] nr 23.
    Następnie prosiłem go o udzielenie mi pomocy w ot rzymaniu
    maszyny do przewiezienia niebezpiecznych aresztowanych do
    Białegostoku. Kom[endant] woj[enny] m[iasta] Bielska wyraził się:
    „Maszyny nie mamy, gońcie aresztowanych pieszo, a jeŜeli chcecie
    wieźć, to dajcie 30 l[it rów] benzyny”. Wszelkiego rodzaju [prośba o]
    pomoc zost aje załatwiona w podobny sposób.
    Wojenny komendant m[iast a] Bielska jest kom[endant em] pow[iatowym],
    który winien wydać jak najsurowsze rozkazy w sprawie zachowania
    się bojców i młodszych oficerów Armii Czerwonej, gdyŜ on o wszystkim
    wie skoro mu meldowałem. Jednak woli on pilnować milicji, nawet
    odpowiednio wt rącać się do przew[odniczącego] Pow[iatowej] Rad[y]
    Nar[odowej].
    Na specjalną uwagę, jako dowód jego pracy, zasługuje wypadek, który
    miał miejsce we wsi Lewki dn. 24 IX 1944 r. Osobnik cywilny poŜycza
    sobie broń od Ŝołnierzy Armii Czerwonej, st rzela raniąc trzy osoby.
    Pomimo t ego Ŝołnierze ci nie zost ali zatrzymani, gdyŜ woj[enny]
    komendant m[iast a] Bielska uwaŜa, Ŝe Ŝołnierz ma prawo nie tylko broń
    poŜyczyć, ale nawet oddać. Jako dowód na powyŜsze — zał[ącznik] nr
    34.
    Skoro woj[enny] komendant miasta Bielska załatwia t ak sprawy, jak
    wyŜej wymienione, to bojcy i młodsi oficerowie robią co im się podoba i
    jeszcze waŜniejszy wypadek wydarzył się na t erenie post erunku Milicji
    Obywat elskiej w Boćkach, na co przedkładam zał[ącznik] nr 45.
    Pomijając, iŜ przeszkadzają nam w pracy jednostki Armii Czerwonej,
    to równieŜ to samo robi Pow[iatowy] Wyd[ział] Bezp[ieczeństwa]
    Publ[icznego], na czele którego stoi obywatel Piet ras i jego zast ępca
    Wieprzewski. Zamiast tego, Ŝeby przez Wyd[ział] Bezp[ieczeństwa]
    42
    Publ[icznego] przeszli wszyscy milicjanci, jak przez prasę oraz wszyscy
    urzędnicy, to jest inaczej.
    Milicjanci przyjęci przez nas są zabierani przez Wydz[iał]
    Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w t en sposób: „Proszę mi dać tych i
    tych ludzi”, jak równieŜ: „Przyjmujcie nadal i odsyłajcie do nas”.
    Komendant milicji miejskiej sierŜ[ant ] Karol Wójcik jest mianowany
    rozkazem Komendy Wojew[ódzkiej MO] na to stanowisko, a obywat el
    Pietras razem ze swym zast ępcą wzywają go do Wyd[ziału]
    Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] i zapewniają, Ŝe: „My jest eśmy waszymi
    kierownikami i ty u nas musisz pracować, w przeciwnym razie my ciebie
    wyślemy do wojska, względnie zmusimy do t ej pracy”. T ak samo
    zmuszają do pracy u siebie i sekretarkę Komendy Pow[iatowej MO]
    Klarę Drobniuch, która jest jednocześnie i kierownikiem personalnym.
    Ob. Klara Drobniuch jest od początku w milicji zat rudniona i jako siła
    bezwzględnie potrzebna w kom[endzie] milicji (naleŜy zaznaczyć, Ŝe zna
    juŜ ona t ę pracę). Na sekretarkę do Wyd[ziału] Bezp[ieczeństwa]
    Publ[icznego] dana była jedna osoba, która moim zdaniem i według
    opinii mogłaby t am pracować.
    Tak samo wszelkie rzeczy potrzebne do umeblowania kom[endy]
    milicji podobają się im, zabierają t akowe samowolnie, nawet niektóre z
    nich nie są jeszcze dokładnie zaprotokołowane (sprawa w toku).
    Wczoraj, t j. 25 IX 1944 r., przysyłają do kom[endanta] milicji ob.
    sierŜ[ant a] Wójcika przez swego sekret arza buty długie, aby ten oddał je
    do szewca podzelować, nie dając na to Ŝadnego materiału.
    Cały szereg innych spraw zost aje przez nich nie załatwionych, gdyŜ
    oni przewaŜnie siedzą na miejscu. Ludzi do współpracy przyjęli takich,
    których naleŜy natychmiast usunąć, a mianowicie: 1/ Burdziej Igor —
    były st ronnik Komitetu Białoruskiego6. Po drugie, [Burdziej]
    przeprowadzając rewizję dnia 21 IX 1944 r. u ob. Wacława Bębenca,
    dostarczonego przez władze wojskowe z batalionu mieszczącego się w
    Dojlidach, zabrał mu scyzoryk, o czym aresztowany złoŜył
    zameldowanie w tutejszej kom[endzie] milicji. Od razu zwróciłem się do
    ob. Burdzieja, gdyŜ był przy kom[endzie] MO, Ŝądając by oddał
    scyzoryk, t en się wyraził, Ŝe t akowy zat racił się podczas rewizji. Dnia
    następnego, kiedy juŜ aresztowani wyjechali do Białegostoku powiedział,
    Ŝe scyzoryk jest u niego. 2/ Sekret arka post[erunku] MO w Ciechanowcu
    Feszler Janina jest równieŜ zat rudniona w Wydz[iale] Bezp[ieczeństwa]
    Publ[icznego], wtenczas kiedy ja kazałem pewnemu specjaliście śledzić
    ją, co teŜ uczynił naczelnik kont rwywiadu sow[ieckiego].
    43
    Proszę o zmianę kierownika7 i zastępcy Wyd[ziału] Bezp[ieczeństwa]
    Publ[icznego] w Bielsku, gdyŜ dani ludzie nie nadają się całkiem na t e
    stanowiska, poniewaŜ nie umieją nawet przeprowadzić dochodzenia, jak
    równieŜ nie znają się na sprawach bezp[ieczeństwa] publ[icznego].
    PowyŜszy raport przedkładam prosząc o pomoc — zmianę
    kierownika i zast ępcy Wydz[iału] Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego],
    którzy by odpowiadali na to st anowisko i zamiast przeszkadzać
    współpracowaliby.a
    a Raport podpisał nieczytelnie komendant powiatowy MO w Bielsku Podlaskim w
    stopniu sierŜ.
    podchorąŜego.
    1 Chodzi prawdopodobnie o Michała Pachołka.
    2 Załącznik nr 1 w aktach sprawy; patrz: APwB, UWB 1944-1950, sygn. 22, k. 7-10.
    3 W aktach sprawy brak tego załąc
    • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 08.01.10, 14:24
     No i taka ciekawostka;
     1944 wrzesień 29, Orla. — Wykaz sołtysów gm. Orla z wyszczególnieniem
     m.in. ich narodowości, sporządzony w Zarządzie Gminnym w Orli.
     Oryginał, rękopis.
     UWB 1944-1950, sygn. 812, k. 40.
     Wykaz statystyczny sołtysówa
     Lp. Nazwa sołectwa Nazwisko i imię Zawód Narodowość Wiek Stan
     maj ątkow
     y
     1. Czy Ŝe Ty choniuk Piotr rolnik Białorus 1910 5 ha
     2. Dubicze Cerkiewne Gil Jan rolnik Białorus 1909 12 ha
     3. Dubicze Tofiłowce Pień Włodzimierz rolnik Białorus 1907 4 ha
     4. Gredele Car Tadeusz rolnik Białorus 1897 9 ha
     5. Hołody Pietruczuk Wiktor rolnik Białorus 1902 3 ha
     6. Koszki Moj sik Szymon rolnik Białorus 1898 12 ha
     7. Koryciska Ławry nowicz Ignacy rolnik Białorus 1893 9 ha
     8. Koszele Maj strowicz Mikołaj rolnik Białorus 1903 7 ha
     9. Kry wiatycze Bobik Onufry rolnik Białorus 1897 10 ha
     10. Krzy wa Osipiuk Bazyli rolnik Białorus 1891 6 ha
     11. Mochnate Kuczko Piotr rolnik Białorus 1883 3 ha
     12. Morze Pawluczuk Karp rolnik Białorus 1910 10,75 ha
     13. Mikłasze śuŜel Grzegorz rolnik Białorus 1905 3,5 ha
     14. Malinniki Buj niuk Daniel rolnik Białorus 1892 7,5 ha
     15. Orla Popławski Paweł rolnik Białorus 1897 6 ha
     16. Parcewo Artemiuk Jan rolnik Białorus 1901 9 ha
     17. Paszkowszczyzna Bąk Konstanty rolnik Białorus 1903 9,95 ha
     18. Podrzeczany Jakimiuk Kuźma rolnik Białorus 1884 25 ha
     19. Rakowicze Golonko Mikołaj rolnik Białorus 1898 6 ha
     20. Reduty Dobosz Pantelejmon rolnik Białorus 1912 6 ha
     21. Spiczki Wawreszuk Awakum rolnik Białorus 1904 7 ha
     44
     22. Szernie Taranta Bazy l rolnik Białorus 1902 15 ha
     23. Szczyty -Dzięciołowo Gerba Tymofiej rolnik Białorus 1896 7 ha
     24. Szczyty -
     Nowodwory
     Kruk Eugeniusz rolnik Białorus 1908 4,75 ha
     25. Stare Berezowo Treszczotko Jan rolnik Białorus 1898 10 ha
     26. Stary Kornin Chary toniuk Piotr rolnik Białorus 1891 6 ha
     27. Topczy kały Stóg Bazy l rolnik Białorus 1881 13 ha
     28. Wólka Saczko Aleksander rolnik Białorus 1907 12 ha
     29. Zbucz Gry goruk Bazyl rolnik Białorus 1890 8,5 ha
     a Opuszczono fragment nagłówka: „/miast dzielnicowych starszych w powiecie”, a w
     tabeli
     rubrykę: „Dokładny adres” — będącą powtórzeniem rubryki: „Nazwa sołectwa” i
  • plgkb Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 08.01.10, 22:11
   Bardzo Dobre
   • wujekjarek1 w orlańskiej gminie... 09.01.10, 09:59
    sami Bialorusini i zadnego Ukrainca? ot zagwozdka dla Romana... ale
    to pewnie wina bielliceja i PAKP ;)

    szyderczy wuj pozdrawia
    • lechowski51 Re: w orlańskiej gminie... 09.01.10, 11:02
     ..a teraz o tych co nas "wyzwalali";

     1944 wrzesień 25, Bielsk Podlaski. — Raport powiatowego komendanta
     MO w Bielsku Podlaskim dla WRN w Białymstoku informujący o samowoli
     w postępowaniu wojskowej administracji Armii Czerwonej i
     funkcjonariuszy Powiatowego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w
     Bielsku Podlaskim.
     Oryginał, maszynopis.
     UWB 1944-1950, sygn. 22, k. 5- 6.
     Melduję, Ŝe przeprowadzając inspekcję posterunków MO powiatu bielskiego
     stwierdziłem: wojenni komendanci miast wykraczają poza ramy
     swego działania, wtrącając się w sprawy gospodarcze administ racji polskiej.
     Przychodzą na posterunki MO, pyt ają kto jest aresztowany, za co,
     a w niektórch wypadkach zwalniają [aresztowanych] na własną rękę.
     Broń od milicjantów zabierają mówiąc, Ŝe t aki milicjant nie podoba się
     im i on go nie uzbroi. Natomiast od innych milicjantów Ŝądają
     specjalnego zezwolenia na noszenie broni, w przeciwnym zaś razie
     rozbrajają. Woj[enni] komendanci miast wszystkie swe siły pokładają na
     mieszanie się do naszych spraw, natomiast za mało pilnują i za miękko
     odnoszą się do swoich Ŝołnierzy, którzy wyprawiają po wsiach
     niestworzone rzeczy. Piją, kradną, przeszkadzają w czynnościach milicji
     rozbrajając milicjantów i wyraŜając się: „Idźcie na front wojować, wy nie
     myślcie, Ŝe tut aj będzie wam Polska”, a nawet zachodzą wypadki
     podpalania gospodarstw wiejskich.
     Na specjalną uwagę zasługują niektórzy komendanci.
     Ciechanowiec — major Kildiuszow, który specjalnie wszystkie swe siły
     wyt ęŜył na post [erunek] milicji, przyjmując w szeregi milicji i wydając
     rozkazy do zwalniania, a gdy zost ają zwolnieni milicjanci za
     nienormalne picie wódki, wówczas przycho[dzi], urządza awantury, Ŝe
     swoich ludzi zost awiliście, a moi zost ali zwolnieni.
     Do pomocy kom[endantowi] woj[ennemu] jest wójt Ciechanowca1,
     który zamiast rozpocząć Ŝycie gospodarcze na terenie miast a, to jeszcze
     je wst rzymuje przez swoje widzimisię.
     41
     Wszelkie szczegóły wyczerpujące na woj[ennego] komendanta miast a
     i wójt a Ciechanowca załączam pod załącznikiem nr12, prosząc o zarządzenie
     zmiany co do osób wyŜej wymienionych.
     Bielsk [Podlaski]
     Wojenny komendant m[iast a] Bielska postępuje jak wszyscy inni komendanci,
     pomijając to, iŜ jest on komendant em pow[iatowym], od
     którego w całym powiecie zaleŜy porządek. Wymieniony Ŝąda, by
     pow[iatowy] komendant MO co drugi dzień zdawał mu sprawozdanie o
     swej pracy, meldując mu o wszystkim, nawet Ŝąda zdania rowerów,
     których posiadamy tylko 3 na komendę miejską i powiatową milicji. Co
     do sprawy broni, więc przysłał specjalną list ę, którą załączam w
     oryginale. Zał[ącznik] nr 23.
     Następnie prosiłem go o udzielenie mi pomocy w ot rzymaniu
     maszyny do przewiezienia niebezpiecznych aresztowanych do
     Białegostoku. Kom[endant] woj[enny] m[iasta] Bielska wyraził się:
     „Maszyny nie mamy, gońcie aresztowanych pieszo, a jeŜeli chcecie
     wieźć, to dajcie 30 l[it rów] benzyny”. Wszelkiego rodzaju [prośba o]
     pomoc zost aje załatwiona w podobny sposób.
     Wojenny komendant m[iast a] Bielska jest kom[endant em] pow[iatowym],
     który winien wydać jak najsurowsze rozkazy w sprawie zachowania
     się bojców i młodszych oficerów Armii Czerwonej, gdyŜ on o wszystkim
     wie skoro mu meldowałem. Jednak woli on pilnować milicji, nawet
     odpowiednio wt rącać się do przew[odniczącego] Pow[iatowej] Rad[y]
     Nar[odowej].
     Na specjalną uwagę, jako dowód jego pracy, zasługuje wypadek, który
     miał miejsce we wsi Lewki dn. 24 IX 1944 r. Osobnik cywilny poŜycza
     sobie broń od Ŝołnierzy Armii Czerwonej, st rzela raniąc trzy osoby.
     Pomimo t ego Ŝołnierze ci nie zost ali zatrzymani, gdyŜ woj[enny]
     komendant m[iast a] Bielska uwaŜa, Ŝe Ŝołnierz ma prawo nie tylko broń
     poŜyczyć, ale nawet oddać. Jako dowód na powyŜsze — zał[ącznik] nr
     34.
     Skoro woj[enny] komendant miasta Bielska załatwia t ak sprawy, jak
     wyŜej wymienione, to bojcy i młodsi oficerowie robią co im się podoba i
     jeszcze waŜniejszy wypadek wydarzył się na t erenie post erunku Milicji
     Obywat elskiej w Boćkach, na co przedkładam zał[ącznik] nr 45.
     Pomijając, iŜ przeszkadzają nam w pracy jednostki Armii Czerwonej,
     to równieŜ to samo robi Pow[iatowy] Wyd[ział] Bezp[ieczeństwa]
     Publ[icznego], na czele którego stoi obywatel Piet ras i jego zast ępca
     Wieprzewski. Zamiast tego, Ŝeby przez Wyd[ział] Bezp[ieczeństwa]
     42
     Publ[icznego] przeszli wszyscy milicjanci, jak przez prasę oraz wszyscy
     urzędnicy, to jest inaczej.
     Milicjanci przyjęci przez nas są zabierani przez Wydz[iał]
     Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w t en sposób: „Proszę mi dać tych i
     tych ludzi”, jak równieŜ: „Przyjmujcie nadal i odsyłajcie do nas”.
     Komendant milicji miejskiej sierŜ[ant ] Karol Wójcik jest mianowany
     rozkazem Komendy Wojew[ódzkiej MO] na to stanowisko, a obywat el
     Pietras razem ze swym zast ępcą wzywają go do Wyd[ziału]
     Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] i zapewniają, Ŝe: „My jest eśmy waszymi
     kierownikami i ty u nas musisz pracować, w przeciwnym razie my ciebie
     wyślemy do wojska, względnie zmusimy do t ej pracy”. T ak samo
     zmuszają do pracy u siebie i sekretarkę Komendy Pow[iatowej MO]
     Klarę Drobniuch, która jest jednocześnie i kierownikiem personalnym.
     Ob. Klara Drobniuch jest od początku w milicji zat rudniona i jako siła
     bezwzględnie potrzebna w kom[endzie] milicji (naleŜy zaznaczyć, Ŝe zna
     juŜ ona t ę pracę). Na sekretarkę do Wyd[ziału] Bezp[ieczeństwa]
     Publ[icznego] dana była jedna osoba, która moim zdaniem i według
     opinii mogłaby t am pracować.
     Tak samo wszelkie rzeczy potrzebne do umeblowania kom[endy]
     milicji podobają się im, zabierają t akowe samowolnie, nawet niektóre z
     nich nie są jeszcze dokładnie zaprotokołowane (sprawa w toku).
     Wczoraj, t j. 25 IX 1944 r., przysyłają do kom[endanta] milicji ob.
     sierŜ[ant a] Wójcika przez swego sekret arza buty długie, aby ten oddał je
     do szewca podzelować, nie dając na to Ŝadnego materiału.
     Cały szereg innych spraw zost aje przez nich nie załatwionych, gdyŜ
     oni przewaŜnie siedzą na miejscu. Ludzi do współpracy przyjęli takich,
     których naleŜy natychmiast usunąć, a mianowicie: 1/ Burdziej Igor —
     były st ronnik Komitetu Białoruskiego6. Po drugie, [Burdziej]
     przeprowadzając rewizję dnia 21 IX 1944 r. u ob. Wacława Bębenca,
     dostarczonego przez władze wojskowe z batalionu mieszczącego się w
     Dojlidach, zabrał mu scyzoryk, o czym aresztowany złoŜył
     zameldowanie w tutejszej kom[endzie] milicji. Od razu zwróciłem się do
     ob. Burdzieja, gdyŜ był przy kom[endzie] MO, Ŝądając by oddał
     scyzoryk, t en się wyraził, Ŝe t akowy zat racił się podczas rewizji. Dnia
     następnego, kiedy juŜ aresztowani wyjechali do Białegostoku powiedział,
     Ŝe scyzoryk jest u niego. 2/ Sekret arka post[erunku] MO w Ciechanowcu
     Feszler Janina jest równieŜ zat rudniona w Wydz[iale] Bezp[ieczeństwa]
     Publ[icznego], wtenczas kiedy ja kazałem pewnemu specjaliście śledzić
     ją, co teŜ uczynił naczelnik kont rwywiadu sow[ieckiego].
     43
     Proszę o zmianę kierownika7 i zastępcy Wyd[ziału] Bezp[ieczeństwa]
     Publ[icznego] w Bielsku, gdyŜ dani ludzie nie nadają się całkiem na t e
     stanowiska, poniewaŜ nie umieją nawet przeprowadzić dochodzenia, jak
     równieŜ nie znają się na sprawach bezp[ieczeństwa] publ[icznego].
     PowyŜszy raport przedkładam prosząc o pomoc — zmianę
     kierownika i zast ępcy Wydz[iału] Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego],
     którzy by odpowiadali na to st anowisko i zamiast przeszkadzać
     współpracowaliby.a
     a Raport podpisał nieczytelnie komendant powiatowy MO w Bielsku Podlaskim w
     stopniu sierŜ.
     podchorąŜego.
     1 Chodzi prawdopodobnie o Michała Pachołka.
     2 Załącznik nr 1 w aktach sprawy; patrz: APwB, UWB 1944-1950, sygn. 22, k. 7-10.
     3 W aktach
    • kornilo Re: w orlańskiej gminie... 09.01.10, 15:45
     wujekjarek1 napisał:

     > sami Bialorusini i zadnego Ukrainca? ot zagwozdka dla Romana... ale
     > to pewnie wina bielliceja i PAKP ;)
     >
     > szyderczy wuj pozdrawia

     Ciesz się że batiuszka stalin nie kazał napisać litwiny i nie przyłączył tej
     części podlasia do republiki litewskiej :)
  • nikzimowy Analogicznie o okupantach w Iraku : 09.01.10, 12:15
   إطار عملها في "الشؤون الاقتصادية لأن بولندا.
   تأتي على طريق مو, له الذين يتم القبض عليهم و هي حالات الإفراج
   الكاثوليكية.
   أسلحة من الناس أن i ر لا مثل لها انها لا لا بينما منأخرى محددة يرتدي
   الأسلحة ،
   خلاف ذلك ، وإذا الموقع المدن وضع جميع قواتها على خلط لدينا حالات
   ولكنها ليست كافية تكفل و أخف تتصل بهم الذين بعد القرى e الامور. شرب ،
   سرقة ، ويعوق المليشيات يستمرونلأمامية لا أن توت سوف تقوم بولندا" ، هي
   حيازات حتى من المناطق الريفية.
   اهتمام خاص بعض
   الرئيسية فيه جميع قواتها مارك لنشر الميليشيات وذلك باعتماد الميليشيات في
   سلسلة أوامر
   الإفراج عن, وعند وجود مثل هذه المعفاة معنوية غير طبيعية ، اليوم ،
   هذا الذي شعوبها الحاجة إلى ، بلدي وبعد المعفاة علي.
   للمساعدة في كوم الموقع هو الرب الذين بدلاً من بدء الحياة الاقتصادية في
   المدن و بعد توقف عن طريق بهم طريقك.
   • nikzimowy Re: Analogicznie o okupantach w Iraku : 09.01.10, 12:15
    Paskudnie o Polakach tam piszą.
    • lechowski51 Re: Analogicznie o okupantach w Iraku : 09.01.10, 13:17
     Nikus moze ktos z Twoich krewnych?

     1944 październik 7, Narew. — Kwestionariusz wstępującego do PPR wójta
     gm. Narew A. Nikonowicza.
     Oryginał, formularz drukowany wypełniony odręcznie.
     KW PZPR w Białymstoku 1948-1990, akta osobowe Nikonowicza Antoniego s. Pimona.
     Kwest ionariusz dla członków i wst ępujących do PPR
     Organizacja partyjna, do której wpłynął kwest ionariusz aPPRa,
     powiat, miasto —b, obwód aBiałystoka.
     1. Nazwisko aNikonowicza, imię aAntonia, imię ojca aPimona.
     2. Płeć amęskaa. 3. Dat a urodzenia a4 X 1899a [r.] 4. Narodowość
     abiałoruskaa.
     5. Język ojczysty abiałoruskia.
     6. Miejsce urodzenia awieś Makówka, gm. Narew, pow. bielski, woj.
     białost [ockie]a.
     7. Kiedy wstąpił do PPR i jakie funkcje pełnił a7 października 1944 r.a
     8. Pochodzenie społeczne (robotnik, chłop, cpracownikc, rzemieślnik,
     przedsiębiorca itd.) —b
     9. Wykszt ałcenie a6 kl[as] gimnazjum rosyjskiegoa. Czy kończył
     szkoły polityczne i jakie? —b
     10. Zawód z wykszt ałcenia —b; zawód wykonywany awójt gminya.
     11. Gdzie i w jakim charakt erze pracował?
     Od (mies[iąc],
     rok)
     Do (mies[iąc],
     rok)
     Miej scowość (wieś,
     miasto, pow.,
     wojew[ództwo])
     Nazwa
     przedsiębiorstwa lub
     insty tucji
     W j akim
     charakterz
     e
     asty czeń 1917 V 1917 st[acj a] kolej [owa]
     Saraktasz
     Orenburg-Orska
     kol[ej] Ŝel[azna]
     telegrafist
     y
     V 1917 XI 1917 St[acj a] kolej [owa]
     Ambarniaja
     Murmańska kol[ej ]
     Ŝel[azna]
     telegrafist
     y
     XII 1917 V 1921 st[acj a] kolej [owa]
     Kuwandy k
     Orenburg-Orska
     kol[ej] Ŝel[azna]
     st[arszego]
     telegrafist
     y
     V 1921 XII 1923 rolnictwo —b —b
     XII 1923 IV 1929 os[ada] Narew,
     pow. bielski
     Zarząd Gm[inny]
     Narew
     zastępca
     sekretarza
     gm[iny ]
     IV 1929 X 1932 więzienie Białystok skazaniec polity czny —b
     49
     X 1932 X 1939 wieś Makówka,
     gm. Narew
     rolnictwo —b
     X 1939 I 1941 os[ada] Narew,
     pow. bielski
     S[iel]sowiet1 Narew przewodniczący
     I 1941 24 VI 1941 m[iej scowość]
     Hajnówka
     Raj zdraw2 kierownik
     24 VI 1941 20 VII 1944 wieś Makówka,
     gm. Narew
     rolnictwo —b
     20 VII 1944 —b os[ada] Narew,
     pow. bielski
     Zarząd Gm[inny] wój taa
     12. Jaki udział bierze w pracy Rad Narodowych, związków zawodowych,
     organizacji młodzieŜowych i innych organizacji społecznych? aPrzewodniczący
     Gm[innej] R[ady] N[arodowej]a.
     13. Jakimi obcymi językami włada? aPolski i rosyjskia.
     14. Czy słuŜył w Wojsku Polskim i w jakim stopniu? aNiea.
     15. Czy był członkiem Gwardii Ludowej, Armii Ludowej? W jakim
     stopniu, kiedy i gdzie wstąpił? aNiea.
     16. Czy był w innych organizacjach wojskowych pod okupacją, jakich
     i w jakim stopniu? aNiea.
     17. Czy brał dział w działaniach partyzanckich, kiedy i gdzie?
     aŁącznik oddziału partyzanckiego w czasie niemieckiej okupacjia.
     18. Czy był ranny? aNiea. Czy ma odznaczenia? aNiea.
     19.Czy był członkiem innych part ii w kraju lub za granicą, jakich,
     gdzie, jak długo i jaką pełnił funkcję? aNiea.
     20. Czy brał udział w opozycjach i grupach antypartyjnych? aNiea.
     21. Czy był członkiem organizacji młodzieŜowych, jakich, jak długo?
     aZwiązek MłodzieŜy Kol[ei] w ZSRR3 1918-1921a.
     22. Czy był uwięziony? Za co, kiedy, gdzie? aZa działalność
     zwiadowczą na rzecz Związku Radz[ieckiego] 1929 [r.] w więzieniu
     Nowogródek—Białystok i 1939 r. Obóz Konc[ent racyjny] Bereza
     [Kartuska]a.
     23. Jak zachowywał się w śledztwie, w więzieniu, w obozie? aByłem
     nieugięty i Ŝad[nej z] tajemnic nie zdradziłema.
     24. Czy był skazany i przez jaki sąd? Za co, kiedy? aZa działalość
     zwiadowczą na rzecz Zw[iązku] Radz[ieckiego] w 1929 r. na t rzy i pół
     roku więzienia przez Sąd Okręgowy w Nowogródkua.
     25. Imię i nazwisko Ŝony (męŜa) aEudokia Nikonowicza. Panieńskie
     nazwisko Ŝony aKawoniuka.
     26. Czy był karany partyjnie? (nagany, zawieszenia itd.) —b.
     27. Dokładny adres awieś Makówka, gm. Narew, pow. bielskiad.
     a-a Wypełnione odręcznie.
     b Brak odpowiedzi.
     c-c Podkreślone.
     d Kwestionariusz podpisał nieczytelnie A. Nikonowicz.
     • lechowski51 Re: Analogicznie o okupantach w Iraku : 10.01.10, 21:58
      Z ponizszego wynika ze lud z ogromnym entuzjazmem wstepowal do PPR aby budowac
      "Polske sprawiedliwosci spolecznej"

      1944 październik 22, Michałowo. — Protokół nr 1 zebrania organizacyjnego
      załoŜycieli komórki PPR w Michałowie.
      Odpis, rękopis.
      KP PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 4/VI/4, k. 170.
      55
      1944 roku, [miesiąca] października, 22 dnia, w m[iejscowości] Michałowo
      przy ulicy Młynowej nr 10 odbyło się zebranie związku PPR, w
      którym brało udział przeszło trzynastu ob. m[iejscowości] Michałowo, a
      w tym trzech przedst awicieli z gródeckiego związku PPR, którzy
      pojaśnili nam co niŜej nast ępuje.
      Pierwszy zaczął zebranie obywatel Mieleszko. Ob. Mieleszko st reścił
      nam historię związku, obcharakt eryzował t ryb i pracę związku PPR i
      jaką on ma st rat egię w kołach robotniczych na t erytorium
      Demokratycznej Polski, ob. Mieleszko podkreślił ideę związku, do
      jakiego punktu oparcia powinien dąŜyć i na jakich regułach on się
      opiera; ob. Lebiedziński rozpowiedział jak pracuje związek PPR po
      drugich miast ach i wsiach, i jak powinien pracować u nas w Michałowie w
      kołach robotniczych.
      Po omówieniu niektórych szczegółów było zapyt anie, czy my
      będziemy organizować u nas w Michałowie związek PPR, pyt anie to było
      przyjęte przez uczestników zebrania z wielkim t ryumfem i wszyscy
      zaczęli się zapisywać na członków związku PPR. Potem z członków
      związku byli wybrani przedst awiciele, którzy mają zaopiekować się
      wszystkimi sprawami tyczącymi się związku PPR. Sekret arzem zost ał
      wybrany Mirucik Aleksander i [wybrano] jego dwóch pomocników,
      którzy przeszli przez głosowanie jednomyślnie.
      Zgodnie z niniejszym protokołem w dniu dzisiejszym weszli na
      członków PPR w Michałowie poniŜej wymienieni obywat ele jak
      następuje: 1/ Kwiatkowski Konst anty, 2/ Gryko Władysław, 3/
      Smolewski Aleksander, 4/ Smolewski Bazyl, 5/ Oziabło Jan, 6/
      Sieśkiewicz Jan, 7/ Świentuchowski Jan, 8/ Sokół Bazyl, 9/ Wawreniuk
      Aleksander.
      PowyŜeja wymienieni ob[ywat ele] weszli zgodnie wypełnienia
      kwest ionariuszy bez osobistych próśb podaniowych pisemny
      • lechowski51 Re: Analogicznie o okupantach w Iraku : 10.01.10, 22:09
       ...a na dobranoc wojna o wieprzka;

       1944 listopad 4, Bielsk Podlaski. — Pozew Bazylego Sacharczuka z Gregorowców
       (gm. Kleszczele) do Sądu Grodzkiego w Bielsku Podlaskim
       przeciwko Borysowi Stiepaniukowi z Gregorowców w sprawie o odszkodowanie
       za zabitego wieprza.
       Oryginał, rękopis.
       Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim 1944-1950, sygn. C 89/44, k. 1.
       22 X 1944 [r.] został mój własny wieprzek wagi 25 kg cięŜko ranny,
       co spowodowało śmierć t akowego. Jak ustaliłem, omawiany wieprz był
       raniony siekierą przez rodzinę Stiepaniuka Borysa. Powołując się na
       świadków: sołtys wsi Gregorowcea BierŜin Mikołaj, Wasiluk Artemiej,
       Tkaczuk Michał — wszyscy zamieszkali we wsi bGregorowceba, którzy
       stwierdzają, Ŝe wieprz zost ał przez rodzinę St iepaniuka Borysa ranny, co
       spowodowało, Ŝe t akowy padł; uprzejmie proszę Sąd Grodzki o
       rozpat rzenie niniejszej sprawy, o zawezwanie wspomnianych świadków,
       o zasądzenie na rzecz moją od pozwanego St iepaniuka Borysa tytułem
       wynagrodzenia za padłego mego wieprza 2 met ry1 zboŜa.
       Koszt ami wynikłymi ze sprawy sądowej obciąŜyć Stiepaniuka Borysa.
       Wyrok zaopat rzyć rygorem natychmiastowej wykonalności.
       W razie niest awiennictwa pozwanego Stiepaniuka Borysa wyrok wymierzyć
       zaocznie.c2
       a W tekście: „Grygorowcy”.
       b-b Podkreślone.
       70
       c Pozew podpisał w języku rosyjskim Bazyli Sacharczuk: „Сахарчук Васили”.
       1 Chodzi o potoczną nazwę miary wagi równą kwintalowi.
       2 Sprawę rozpatrywaną 8 II 1945 r. umorzono „wobec cofnięcia pozwu”; w: APwB, Sąd
       Grodzki w Bielsku Podlaskim 1944-1950, sygn. C 89/44, k. 14.
       • lechowski51 Dramatyczny apel! 11.01.10, 11:26
        Mysle ze i tym razem towarzysze radzieccy pomogli....

        1944 listopad, Białystok. — Pismo naczelnika Wojewódzkiego Wydziału
        Informacji i Propagandy w Białymstoku Arkadiusza Łaszewicza do wójta
        gm. Gródek Pawła Mieleszko z prośbą o przygotowanie desek na tablice
        informacyjno-propagandowe.
        Kopia, rękopis.
        Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947, sygn. 70, k. 37.
        Wojewódzki Wydział Informacji i Propagandy post awił sobie za
        zadanie w ciągu najbliŜszych dwóch tygodni ust awić na drodze
        B[iałysto]k—Wołkowysk szereg propagandowych haseł w jęz[yku]
        polskim, ozdobić samą granicę polsko-rosyjską1 tak, by widać było
        wszystkim przyjeŜdŜającym polskie szt andary, hasła, napisy. To sprawa
        b[ardzo] waŜna i musi być szybko załatwiona.
        Prosimy Was o pomoc w t ej sprawie. Na plakaty pot rzeba nam 10 m2
        desek. O ile nam wiadomo, pozost ajecie w przyjaznych stosunkach z sowieckimi
        wojskowymi w Waliłach. B[ardzo] prosimy, umówcie się z nimi
        w naszym imieniu. Wyt łumaczcie, Ŝe to sprawa waŜna i pilna. Niech pomogą.
        O ile deski dost aniemy, kpt. Зуев — dost awi je do B[iałegosto]ku. T u
        je pomalujemy i ozdobimy. Apelujemy do Waszego uczucia
        pat riotycznego i b[ardzo] prosimy o pomoc.
        • kornilo już szczytujesz? 11.01.10, 12:05
         czy dopiero masz się spuścić ? :)
         • lechowski51 Re: już szczytujesz? 13.01.10, 09:03
          chcesz szczytowac to prosze;

          1944 grudzień 4, Bielsk Podlaski. — Podanie sołtysa gromady DubiaŜyn
          (gm. Bielsk Podlaski) Nikona Pawluczuka do Starostwa Powiatowego w
          Bielsku Podlaskim w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji.
          Oryginał, rękopis.
          Wydział Powiatowy w Bielsku Podlaskim 1944-1950, sygn. Nr 27, k. 37.
          Na ogólnym zebraniu wsi DubiaŜyn w dniu 26 XI 1944 [r.] zost ałem
          wybrany sołtysem na miejsce byłego sołtysa Omieljaniuka
          Włodzimierza, który wyjeŜdŜa do Rosji1. Wobec tego, Ŝe nie znam
          zupełnie języka polskiego w mowie i piśmie, z rachunków teŜ mam małe
          wiadomości, na t ej podst awie sołtysem być nie mogę.
          Uprzejmie proszę Starostwo o przeprowadzenie ponownych wyborów
          celem wybrania nowego sołtysa, tymczasem zwalniając mnie od t ej funkcji.
          a
          a Podanie podpisał w języku rosyjskim N. Pawluczuk: „Павлючук Никон”.
          1 W. Omieljaniuk złoŜył rezygnację z funkcji sołtysa do Zarządu Gminnego w
          Bielsku Podlaskim
          20 XI 1944 r. z uzasadnieniem: „gdyŜ zapisałem się na wyjazd do Białorusi i w
          prędkim
          czasie mam wyjechać”; w: APwB, Wydział Powiatowy w Bielsku Podlaskim 1944-1950,

          ..a tu widac ze w Bockach idee Lenina lud "olewa" ale za to w Orli dzielnie
          buduja "ustroj sprawiedliwosci spolecznej"

          1944 grudzień [po 5], Bielsk Podlaski. — Sprawozdanie sekretarza KP
          PPR w Bielsku Podlaskim M. Ossolińskiego dotyczące stanu liczebności
          partii w powiecie z wyszczególnieniem m.in. narodowości członków.
          Oryginał, rękopis.
          KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/VI/3, k. 1.
          Stan organizacyjny członków PPR w pow. bielskim na dzień 5 XII
          1944 [r.]
          Gmina Ilość
          ogóln
          a
          Ilość
          kom[
          ó-
          Robot-
          [nicy
          ]
          Chłopi Intelig[
          encja]
          Ilość
          członków
          R[ad]
          Narodowość
          rek] N[arodowy
          ch]
          Polska Białoruska
          śydowska
          Bielsk 16 1 5 1 9 4 7 9 —
          Haj nówka 33 1 33 — — 7 30 3 —
          Kleszczele 42 3 8 30 4 5 5 37 —
          Boćki 3 1 1 2 — — 3 — —
          Ciechanowiec 10 1 7 3 — 2 8 1 1
          Drohiczyn 6 1 5 1 — — 6 — —
          Siemiatycze 3 1 — 3 — — 2 1 —
          Narewka 12 1 7 5 — 3 4 8 —
          Narew 37 5 2 34 1 3 2 35 —
          Orla 25 1 4 21 — — — 25 —
          Milej czyce 25 1 2 23 — — — 25 —
          Razem 212 17 74 123 14 24 67 144 1
          • pawlozsiul Kudy Putrze do Nikona Pawluczuka 13.01.10, 10:35
           Wicemarszałek Putra też nie zna polskiego, prezydent jedynie w
           stopniu komunikatywnym, ale czy któryś z nich rezygnuje ze stanowisk?

           Ano nie. Nikon Pawluczuk miał nad nimi tę przewagę, że rosyjski znał
           przynajmniej. Bolączką polskiej demokracji jest brak polityków
           formatu Nikona Pawluczuka - człowieka skromnego, mierzącego siły na
           zamiary.
           • lechowski51 Re: Kudy Putrze do Nikona Pawluczuka 13.01.10, 11:39
            Rzeczywiscie pawloziul mizeria poskiej polityko staje sie widoczna wraz z
            wymieranie absolwentow Uniwersytetu Łomonosowa,Szkol Komsomolu i kursow KGB.A
            zapowiadalo sie tak swietnie....

            1944 grudzień 11, Narewka. — Protokół zebrania młodzieŜy z Narewki w
            sprawie zorganizowania koła kulturalno-oświatowego.
            Oryginał, rękopis.
            Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947, sygn. 30, k. 2.
            Protokół zebrania młodzieŜy [z] M[ałej] Narewki w dniu 8 XII 1944
            [r.] w celu załoŜenia kółka kulturalno-oświatowego, urządzenia imprez
            scenicznych, załoŜenia bibliot eki i świet licy oraz orkiest ry mieszanej.
            Na zebraniu było obecnych 25 osób obojga płci.
            Na zebraniu zost ał wybrany zarząd organizacyjny w składzie: 1/ Piramidowicz
            Ryszard — prezes, 2/ Garustowiczówna Walentyna —
            sekret arz, 3/ Pawłowska Nina, 4/ Pacewicz Mikołaj, 5/ Lewsza Jan, 6/
            Siedzik Wiesław, 7/ Borowska Luba.
            Postanowiono urządzić imprezę na dzień 8 I 1945 [r.] o programie: 1-
            aktówka polska, 1-aktówka rosyjska, deklamacje polskie, białoruskie
            i ros[yjskie], wyst ąpienie chóru i zespołu t aneczn[ego]. Poczem
            młodzieŜ ochotnie ofiarowała się na urządzenie sceny — jak zasłona na
            kurtynę, [przygotowanie] lamp i inst rumentów muzycznych.
            Celem rozpoczęcia pracy wyznaczono pierwszy dzień prób, tj. 12 XII
            1944 [r.] na godz. 16 p[o] p[ołudniu] w gmachu szkoły.a
            a Protokół podpisał prezes koła kulturalno-oświatowego w Narewce R. Piramidowicz
            i jego
            sekretarz W. Garustowiczówna.
            • lechowski51 Re: Kudy Putrze do Nikona Pawluczuka 13.01.10, 11:50
             ..po wyzwoleniu przez Armie Czerwona burzuazyjnej Polski tacy padalcy mogli
             wreszcie bronic ludu pracujacego przed obszarnikami a nick mogl zamiast pasc
             krowy isc do szkol;

             1945 styczeń 8, Białystok. — śyciorys funkcjonariusza PUBP w Białymstoku
             Józefa Chrzanowskiego.
             Oryginał, rękopis.
             KW PZPR w Białymstoku 1948-1990, akta osobowe Chrzanowskiego Józefa s. Jana.
             aJa, Chrzanowski Józef s. Jana, urodziłem się w roku 1904, we wsi
             Dzierniakowo, gminy Gródek, powiatu białostockiego; pochodzę
             z rodziny chłopskiej, religii prawosławnej, nar[odowości] białorus[kiej],
             wykształcenie siedem kl[as] szkoły rosyjskiej. Od 1920 r. do 1927 r.
             pracowałem na prywatnych robot ach leśnych i na innych. Od 1927 r. do
             1939 r. pracowałem na gospodarstwie [wielkości] t rzech i pół hektara
             ziemi. Po wyzwoleniu przez Czerwoną Armię spod burŜuazyjnej Polski,
             od roku 1939 do roku 1941, [dnia] 23, 6 m[iesiąca], pracowałem
             w urzędzie sowieckim w charakterze sekret arza. W ost atnim dniu do
             nadejścia Niemca, 23 VI 1941 r., robiłem ucieczkę do wostocznej Rosji,
             ale moja ucieczka była niekorzystna dla mnie, gdyŜ droga była przecięt a
             przez Niemców, musiałem od samego Słonima powrócić na stare miejsce
             do wsi Dzierniakowo, gm. Gródek. Powróciwszy na miejsce wspomniane
             wspomagałem i ut rzymywałem łączność z narodem sowieckim, który
             pozostał Ŝyć w niewoli między Niemcami. Mój brat był rozst rzelany dnia
             125
             10 kwietnia 1942 r. przez Niemców za nielegalne ut rzymywanie
             sowieckiego urzędnika. Później, po rozst rzelaniu brata mego, poszedłem
             do partyzantki, z którą ut rzymywałem łączność od pierwszych dni;
             w roku 1943 nawiązałem łączność z Wielkim Szt abem Partyzanckim
             Oddział „Suworowa”, gdzie pracowałem do ost atniego dnia jako
             kontrwywiadowca.
             J. Chrzanowski
            • pawlozsiul Ta analogia Ci zwyczajnie nie wyszła 13.01.10, 18:57
             lechowski51 napisał:

             > Rzeczywiscie pawloziul mizeria poskiej polityko staje sie widoczna
             wraz z
             > wymieranie absolwentow Uniwersytetu Łomonosowa

             Tu masz ranking:
             poz.77 Moscow State University to właśnie Uniwersytet Łomonosowa:
             www.arwu.org/ARWU2009.jsp

             I UJ, pierwsza polska uczelnia w tym gronie:
             www.arwu.org/ARWU2009_4.jsp

             Ale Ty Lechowski zawsze stwierdzisz, że ranking sporządziło światowe
             lewactwo przy okazji palenia kolejnego McDonalda


             • lechowski51 Re: Ta analogia Ci zwyczajnie nie wyszła 13.01.10, 22:22
              ...byc moze dzisiaj Uniwersytet Im.Lomonosowa stal sie normalna uczelnia.Gdy
              jego byle "kadry" osiadly na Brighton Beach i w Tel Awiwie zaczeto uczyc a nie
              indoktrynowac.
              • lechowski51 Re: Ta analogia Ci zwyczajnie nie wyszła 14.01.10, 11:56
               Jakbym sluchal dzisiaj nika..
               3. Tow. Parfieniuk Jefim poinformował o przebiegu Kongresu Chłopskiego
               w Lublinie, w którym brało udział przeszło 2.000 delegatów: chłopów,
               robotników, int eligencji. Byli teŜ przedstawiciele z zagranicy. Na
               tym Kongresie kaŜdy chłop czuł, Ŝe nie jest wyzyskiwanym, ciemnym
               chłopem, którym był do 1939 roku. KaŜdy chłop wiedział, Ŝe ma t akie
               prawa jak: i robotnik, i int eligent.

               1945 styczeń 15, Bielsk Podlaski. — Protokół posiedzenia KP PPR w Bielsku
               Podlaskim w sprawie bieŜącej działalności partii.
               Oryginał, rękopis.
               KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/II/1, k. 2-6.
               Obecnych 25 osób.
               Porządek dzienny: 1/ zadania naszej Part ii, 2/ informacja tow. Ossolińskiego,
               3/ informacja tow. Parfieniuka o Kongresie Chłopskim, 4/
               sprawozdanie tow. Tichoniuka ze swojej pracy, 5/ wolne wnioski.
               1. O celach i zadaniach Part ii mówił tow. Drzewiecki podkreślając, Ŝe
               PPR jest part ią proletariatu. Zadaniem Part ii jest opieka nad społeczeństwem,
               t [ak] jak PPR jest przodującą Part ią w Państwie. PPR musi organizować
               Zw[iązek] Samopom[ocy] Chłopskiej, zakładać spółdzielnie
               Zw[iązku] Samopom[ocy] Chopskiej, pomagać w mobilizacji, aby ani jeden
               obywat el, który mobilizacji podlega, nie uchylił się od niej. Tow.
               Drzewiecki powiedział, Ŝe PPR musi interesować się wszystkimi
               organizacjami i Ŝyciem wewnęt rznym kraju. KaŜdy członek PPR
               powinien wiedzieć, czym jest Partia i musi móc zdać sprawozdanie ze
               swojej pracy.
               2. Tow. Ossoliński zdał sprawozdanie ze stanu organizacyjnego Part ii
               na terenie pow. bielskiego zaznaczając, Ŝe PPR w pow. bielskim jest źle
               zorganizowana. Liczba członków Partii nie jest dokładna. Dlatego
               pracownicy Kom[itetu] Pow[iatowego] PPR rozjadą się w teren i w
               kaŜdej wsi, nie patrząc ilu jest członków, załoŜą komórki i w kaŜdej
               komórce wybiorą sekret arza. 21 I 1945 [r.] sekretarze wszystkich
               komórek zjadą się do Kom[it etu] Pow[iatowego] PPR w Bielsku
               127
               Podl[askim] na posiedzenie, zdając jednocześnie dokładny, imienny spis
               członków Part ii. Z kaŜdego zebrania komórek mają być robione
               protokoły.
               3. Tow. Parfieniuk Jefim poinformował o przebiegu Kongresu Chłopskiego
               w Lublinie, w którym brało udział przeszło 2.000 delegatów: chłopów,
               robotników, int eligencji. Byli teŜ przedstawiciele z zagranicy. Na
               tym Kongresie kaŜdy chłop czuł, Ŝe nie jest wyzyskiwanym, ciemnym
               chłopem, którym był do 1939 roku. KaŜdy chłop wiedział, Ŝe ma t akie
               prawa jak: i robotnik, i int eligent.
               4. Informacja T ichoniuka o swojej pracy. Tow. T ichoniuk zdał sprawozdanie
               ze swojej pracy podkreślając, Ŝe zadania i obowiązki partyjne
               spełniał sumiennie. W gminie Narew zorganizował Zw[iązek]
               Samopomocy Chłopskiej, Polską Part ię Robotniczą, załoŜył sześć
               komórek i w kaŜdej wybrał sekretarza. Wszystkie zebrania Komitetu
               PPR były robione protokolarnie.
               5. W wolnych wnioskach zabrał głos przedst awiciel wojennej komendantury,
               kapitan Zajcew. Kapit an Zajcew powiedział, Ŝe PPR nie
               powinna pędzić się za ilością, ale za jakością członków. Part ia musi mieć
               t akich ludzi, którzy by nie wstydzili się, a byli dumni, Ŝe do Part ii naleŜą.
               Kapit an Zajcew zaproponował, Ŝeby zorganizować czyt elnię, objąć kino,
               które dotychczas jest w rękach lotników. Part ia nie powinna Ŝyć na
               ust roniu, ale brać czynny udział we wszystkim t ak, aby wszyscy wiedzieli,
               Ŝe PPR istnieje.
               Na tym zebranie zakończono.a
               [Załącznik]
               List a obecnych na plenarnym posiedzeniu Kom[it etu] Pow[iatowego]
               PPR w Bielsku Podlaskim, które odbyło się dnia 15 I 1945 r.
               1. Ossoliński Marian — sekretarz powiatowy PPR, 2. Parfieniuk
               Jefim — II sekretarz, 3. Niksa Władysław — referent wojskowy1,
               Parfieniuk Mikołaj — kierownik Wydziału Inf[ormacji] i Propagandy, 5.
               Woźniak Roman — st arost a powiatowy, 6. Petolec Adam — zast ępca
               starosty, 7. Romanowicz Aleksander — pracownik t echniczny
               Wydz[iału] Inf[ormacji] i Propag[andy], 8. Grygoruk Łukian — rolnik,
               członek PPR, Orla, pow. Bielsk, 9. Pt asznik Henryk — członek PPR,
               Hajnówka, 10. Kajdan Antoni — członek PPR, Hajnówka, 11.
               Pawluczuk Paweł — członek PPR, Bielsk, 12. Waśkiewicz Mikołaj —
               kierownik świet lic, Bielsk, 13. Firfa Jan — pracownik st arostwa, Bielsk,
               14. Radzicki Paweł — Bielsk, pracownik mleczarni, 15. Krzewiński
               Czesław — woj[ewódzki] pełnom[ocnik] kontyngentu opałowego, 16.
               Drzewiecki Michał — przedst awiciel Wojewódz[kiego] Kom[it etu] PPR,
               128
               17. Zajcew — przedst awiciel wojennej komendantury, 18. Tichoniuk
               Bazyli — instruktor Kom[it etu] Pow[iatowego] PPR, 19. Nikonowicz
               — wójt gm. Narew, członek PPR, 20. Barbos — podp[orucznik]
               Wydz[iału] Bezpieczeństwa [Publicznego], Białystok, 21. Pietras
               Kazimierz — kierownik Wydz[iału] Bezpieczeństwa [Publicznego], 22.
               Szarało Władysław — kierownik wydz[iału] personal[nego]2, 23. Makarczuk
               — dyrektor gimnazjum3, 24. Olesiuk Olga — sekret arka
               Wydz[iału] Inf[ormacji] i Prop[agandy], 25. Bast rygin Luba —
               sekret arka Kom[it etu] Pow[iatowego] PPR.
               a Protokół podpisał nieczytelnie sekretarz KP PPR w Bielsku Podlaskim M. Ossoliński.
               1 Chodzi o komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
               2 Chodzi o komórkę organizacyjną PUBP w Bielsku Podlaskim.
               3 Chodzi o Państwowe Gimnazjum i Liceum w Bielsku Podlaskim.
  • nikzimowy Streszczaj , lechowski , streszczaj , bo 14.01.10, 12:21
   chyba nikt oprócz mexica tego nie czyta .
   • mexico86 Re: Streszczaj , lechowski , streszczaj , bo 14.01.10, 13:12
    myslisz że nikogo nie interesuje historia bielska
    • lechowski51 Re: Streszczaj , lechowski , streszczaj , bo 14.01.10, 13:21
     Nik!.To dla Ciebie abys jeszcze bardziej pieczolowicie upowszechnial kult o
     "gierojach" z Krasnej Armii ktorzy przyniesli nam wolnosc...

     1945 styczeń 27, Białystok. — Pismo kierownika Dyrekcji Lasów Państwowych
     w Białymstoku Włoczowskiego do Komendy Powiatowej MO
     w Białymstoku w sprawie konfliktu Józefa Kuźmy z Podozieran (gm.
     Michałowo) z leśniczym Antonim Troniną.
     Odpis, maszynopis.
     UWB 1944-1950, sygn. 293, k. 4.
     Dnia 2 stycznia 1945 roku Kuźma Józef syn Bazylego, zam[ieszkały]
     we wsi Podozierany, gm. Michałowo, razem z sowieckim Ŝołnierzem,
     132
     szoferem cięŜarowego aut a [o rejest racji] ś-1-64-99, zaszli do
     mieszkania leśniczego Antoniego Troniny i popędzili go ładować
     kartofle Kuźmy na cięŜarówkę. Kuźma i wspomniany Ŝołnierz w czasie
     t ej pracy obrzucali obelgami leśniczego Troninę i w ogóle Polaków, przy
     czym Ŝołnierz groził mu karabinem i mówił kilka razy, Ŝe go zast rzeli.
     Kuźma oświadczył, Ŝe poniewaŜ leśniczy Tronina pociągnął go do
     odpowiedzialności za kradzieŜ drzewa, on zmusza Troninę ładować swoje
     kartofle.
     Takie znęcanie się t rwało przez cały czas pracy (około 2 godziny)
     i tylko po załadowaniu kartofli na cięŜarówkę leśniczemu Troninie
     powiodło się uciec, przy pomocy świadków zajścia. Po ucieczce T roniny
     Ŝołnierz próbował go odnaleźć, ale bez wyniku. Gdy w dzień leśniczy
     zaŜądał od Kuźmy zwrotu zapomnianego w czasie ucieczki kosza, t en
     kosza nie zwrócił i oświadczył: „Na mnie i na sowieckiego Ŝołnierza
     nigdzie nie znajdziecie prawa”. W ostatnich dniach ten sam Kuźma
     oskarŜa leśniczego T roninę przed NKWD o branie udziału w zabójstwie
     partyzanta w wiosce Kuchmy.
     Świadkami zajścia byli: 1/ Kazberuk Józef syn St efana, zam[ieszkały]
     w Podozieranach, gm. Michałowo, 2/ Kazberuk Wiktor s. Jana,
     zam[ieszkały] w Leonowiczach, gm. Michałowo.
     Odnośnie sprawy o zabójstwo partyzant a w wiosce Kuchmy vide
     pismo Nadleśnictwa Hieronimowo Nr 304/2 z dnia 22 I 1945 [r.]2.
     Kuźma Józef jest wielokrotnym azłodziejem leśnyma, który
     w ubiegłym roku zost ał skazany orzeczeniem karnym St arosty
     Powiatowego (pismo Nr 48/ kar. z dnia 30 X 1944 [r.]) na 1 miesiąc
     aresztu, 1.000 zł grzywny i na zwrot Dyrekcji Lasów Państwowych
     wartości askradzionegoa drzewa w kwocie zł 10.960,56. Oprócz t ego brał
     on udział w demolowaniu leśniczówki w Podozieranach w 1944 roku.
     Przy rewizji znaleziono u niego skradzione w leśniczówce rzeczy. Sprawę
     o zdemolowanie leśniczówki Dyrekcja L[asów] P[aństwowych]
     skierowała do Prokuratora Sądu Okręgowego w Białymstoku pismem
     z dnia 2 I 1945 r. za Nr 3/8/Pr. PoniewaŜ leśniczy T ronina pociągnął
     Kuźmę do odpowiedzialności za kradzieŜ drzewa i rozkradanie
     leśniczówki, Kuźma zemścił się nad nim w opisany wyŜej sposób.
     Dyrekcja Lasów Państwowych zawiadamia, Ŝe wspomniany Kuźma zapisał
     się na wyjazd do ZSRR i według wiadomości otrzymanych przez administ
     rację leśną wyjeŜdŜa 1 marca 1945 [r.].
     Nazwiska i nr Poczty Polowej sowieckiego Ŝołnierza biorącego udział
     w zajściu Dyrekcja Lasów P[aństwowych] nie wie. Wiadomo tylko, Ŝe
     jest to szofer cięŜarówki Nr Ж-1-64-99. Wzrost t ego szofera średni,
     133
     twarz okrągła, włosy zdaje się, Ŝe czarne (nocą leśniczy Tronina nie
     mógł t ego dokładnie sprawdzić).
     Wobec powyŜszego Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
     prosi pociągnąć do odpowiedzialności Kuźmę Józefa syna Bazylego i sowieckiego
     Ŝołnierza, szofera cięŜarówki Nr Ж-1-64-99 za znęcanie się
     nad leśniczym Antonim Troniną.3
     a-a Nadpisane odręcznie.
     1 Drugim adresatem był komendant wojskowy Armii Czerwonej miasta Białystok.
     2 W wymienionym piśmie autorstwa nadleśniczego Domańskiego jest jedynie
     informacja, iŜ
     leśniczy A. Tronina nie współdziałał z okupantami niemieckimi w zabójstwie
     partyzanta
     radzieckiego we wsi Kuchmy; w: APwB, UWB 1944-1950, sygn. 293, k. nie numerowana po
     k. 3.
     3 Opuszczono adnotację o załączeniu odpisów pism dotyczących sprawy znajdujących się
     w aktach; patrz: APwB, UWB 1944-1950, sygn. 293, k. 2-4 i nie numerowana po k. 3.
   • szpila555 Re: Streszczaj , lechowski , streszczaj , bo 14.01.10, 13:19
    nikzimowy napisał:
    > chyba nikt oprócz mexica tego nie czyta .

    Czego Niku chcesz, bardzo interesujące archiwalne materiały.
    • mexico86 Re: Streszczaj , lechowski , streszczaj , bo 14.01.10, 13:22
     Znów sie biedak nie może pogodzic że, Lechowski jest lepszy od niego
  • nikzimowy A czemuż , czemu mexiczku 14.01.10, 13:39
   nosisz rózowe majtki ?
   • lechowski51 Re: A czemuż , czemu mexiczku 14.01.10, 14:09
    Zamiast o rozowych majtach jeszcze troche o Armii Czerwonej...

    1945 styczeń 31, Białystok. — Pismo starosty białostockiego
    M. Parfinowskiego do wojewody białostockiego informujące o naduŜywaniu
    władzy przez wojennych komendantów Armii Czerwonej w gminach
    i miastach pow. białostockiego.
    Oryginał, maszynopis.
    UWB 1944-1950, sygn. 296, k. 46.
    Melduję, Ŝe wojenni akomendanci gminnia często wtrącają się do spraw
    czysto gospodarczych gmin i wydają zarządzenia nie mające nic awspólnego
    z ich st anowiskiema, co doprowadza do częstych nieporozumień
    z wójt ami i skarg ze st rony wójt a na nietaktowne post ępowanie
    komendant a.
    Dowodem t ego jest fakt , Ŝe w dniu 24 bm. burmist rz miast a Zabłudowa
    Jan Mularczyk za niewykonanie zarządzenia kom[endant a]
    woj[skowego] st[arszego] lejt [nant a] Zobajewa, został przez niego
    aresztowany i osadzony w piwnicy. Komendant Ŝądał od burmistrza
    zakwaterowania w m[ieście] Zabłudowie jednej rodziny, która przybyła
    ze wsi. Z uwagi na niewłaściwe zarządzenie, przekraczające kompet encje
    kom[endanta], burmistrz powyŜszego nie wykonał.
    Burmist rz skarŜy się, Ŝe kom[endant ] nie t raktuje go jak gospodarza
    miast a, a po prostu t erroryzuje.
    W dniu 25 bm. aresztował woźnego magistratu za to jedynie, Ŝe wyznaczył
    mu furmankę na 4 km podróŜy z nieodpowiednim wg jego
    uznania koniem.
    W wyniku przeprowadzonej kont roli w mleczarni ust alono, Ŝe od dnia
    1 stycznia do 23 stycznia rb. wyŜej wspomniany komendant
    bZabłudowab pobrał nielegalnie 376 lit rów mleka i 30 kg twarogu,
    a kierownikowi mleczarni zagroził w razie st awiania oporu
    aresztowaniem.
    Komendant gm. Zawyki zabronił wójtowi bez jego zezwolenia
    zwoływać zebrania, a nawet posiedzenia Rady Gminnej.
    136
    Jeden z komendantów gminnych całkowicie podporządkował sobie milicję
    obywatelską, która obecnie wykonuje tylko jego zlecenia.
    aKomendant gminnya w Trzciannem zabrania wójtowi uŜywania
    pieczęci bez jego zezwolenia i azast rzega sobie zmianę sołtysów.a
    Z uwagi na t akie post ępowanie komendantów gminnych otrzymuję
    podania od burmist rzów i wójtów o azwolnieniea umotywowane tym, Ŝe
    w podobnych warunkach pracować nie mogą.
    Wobec powyŜszego uprzejmie proszę ob. Wojewodę o interwencję
    u aodnośnych władza celem ukrócenia samowoli komendantów, oraz
    wyjaśnienie jaka jest kompet encja i zadanie wym[ienionych], gdyŜ
    w obecnej chwili dochodzi do t ego, Ŝe ludność miejscowa przestaje
    słuchać swoich władz lokalnych, co podrywa autoryt et przedst awicieli
    rządu.
    St arost a
    M. Parfinowski
  • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 14:41
   "IPN szuka byłych żołnierzy z oddziału "Burego"
   Instytut Pamięci Narodowej próbuje dotrzeć do dawnych żołnierzy
   oddziału zbrojnego podziemia niepodległościowego kpt. Romualda
   Rajsa "Burego", podejrzewanego o pacyfikację podlaskich wsi.
   Z archiwaliów wynika, że nigdy nie składali oni wyjaśnień na ten
   temat.
   Prowadzący to postępowanie prokurator pionu śledczego IPN w
   Białymstoku Dariusz Olszewski powiedział w środę, że kiedy dociera
   do dokumentów dotyczących oddziału "Burego", to z ich lektury
   nieodmiennie wynika, że żołnierze milczą na temat pacyfikacji wsi. "

   wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34317,1368441.html
   • mexico86 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 14:47
    No nicku postarałeś się. Dlaczego fanazjujesz o moich gaciach stary
    zberezniku??? Kup lepiej trochę szpachli samochodowej i zrób porzadek
    z tym złomowatym kadecikiem, może sie ludzie przestana smiać.
   • pawlozsiul Agnieszka Arnold kręcąc "Bohatera" dotarła do nich 14.01.10, 18:54
    Jej śladem udał się wówczas ma wybrzeże - gdzie zamieszkuje
    większość tych żołnierzy - niejaki Jurek Marek, który usiłował
    zbierać od nich oświadczenia, że ich wypowiedzi zostały
    zmanipulowane, a sam film jest tendencyjny. Jeden z byłych
    żolnierzy "Burego", który odmówił podpisania tej swoistej "lojalki"
    zmarł kilka dni po wizycie Jurka, a o przyczynienie się do jego
    śmierci oszołomskoprawicowe środowiska oskarżyły... Agnieszkę Arnold.
  • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 14:47
   Długie teksty lechowski podajesz . Proszę równie :
   Czy IPN zrzuci z pomnika Rajsa "Burego", sprawcę mordu 80
   Białorusinów?


   W zniszczonych rękach okutanych po nos kobiet bieleją wykrochmalone
   chusteczki z kordonkowym obrębkiem. Widoczne nawet spod chóru,
   wędrują do oczu przy każdym trzykrotnym powtórzeniu znaku krzyża. To
   słowa cerkiewnego prypiewu: "Molu Tiebia, Spasitiel moj" budzą taką
   żałość, przypominają, w jakiej intencji dzisiejsza liturgia:
   przyszły pomodlić się za dusze swych mężów, braci i ojców - tzw.
   furmanów, zamordowanych w podobnie mroźny poranek 57 lat temu.
   - Hospodi pomiłuj, Hospodi prosti / Pomohi mnie Boże, krest mój
   doniesti - śpiewa na koniec batiuszka. I prowadzi żałobnice na
   cmentarz, gdzie przed usypanym kurhanem stoi pomnik zamordowanych.
   Usłyszą tam, że to byli męczennicy za prawosławną wiarę.

   Mają to przed oczami

   Walentyna Kiersnowska, córka Teodora Jakimiuka z Podrzeczan, miała w
   1946 r. pięć lat. - Pomniu moho baćkę, tatę znaczy się - zaczyna
   mieszaniną białoruskiego i rosyjskiego, ale widząc, że trudno mi
   zrozumieć, przechodzi na polski - jak podcina gniadego po wyjeździe
   z podwórka. Miał odrobić w puszczy szarwark - wójt mówił, że drewno
   potrzebne do pieców w gminie i w szkole. Z ich wsi pojechało więcej
   chłopów. Jeden wrócił nazajutrz - wystraszony, powiedział tylko
   tyle, że tamtych, z dobrymi końmi, zabrali do puszczy pulśkije
   partyzany, szto to inszoj Polszczy chotiły. Jego nie chcieli, bo
   stara chabeta okulała po drodze.
   Zrazu nikt we wsi nie podejrzewał, że mogło stać się coś
   strasznego. - W wojnu prychodyły tut partyzany, ruskije, wony ono
   jedlo brali, my wsim dawali, a jak inaksz? Kiersnowska wspomina: -
   Mijały miesiące, a mama ciągle wierzyła, że wymodli powrót ojca.
   Nieraz w nocy budziła dzieci: "Wstańcie, tata przyjechał". Wypychała
   ich bosych, zaspanych do sieni. Nasłuchiwali. Nikogo za drzwiami,
   tylko pies gdzieś ujada.
   Przyszła wiosna, trzeba orać, a w domu ani chłopa, ani konia.
   Jakimiukowa prosiła w gminie o pomoc w pobudowaniu się bliżej
   własnego pola, bo za Niemca musieli uciekać z gospodarstwa, które
   leżało na kolonii. Tam wszystko się spaliło. - Oj tiazko było.
   Nichto nam ne dopomuh pudniatysia z toj bidy. Młoda kobieta z
   czworgiem drobiazgu rozebrała na części niezamieszkaną starą chałupę
   na wsi i przez całe lato, deskę po desce, przeniosła ją w rękach na
   ojcowiznę.
   Józefowi Antoniukowi ludzie "Burego" zabili matkę. Zanie, jego
   rodzinna wieś, spłonęła w jedną noc. Niektórzy mówili, że to przez
   12-letnią Maryśkę Nikołajską. W styczniu 1946 r. zobaczyła na
   wierzbie rosnącej w środku wsi kartkę. Zerwała. Było tam
   napisane: "Wobec tego, że złożyliście kontyngent, a tym samym
   wystąpiliście przeciwko nam, spotka was kara - "Bury"". Niektórzy
   widzieli, że dziewczyna zwinęła papierek i schowała do kieszonki
   fartucha. Maria do dziś trzyma się wersji z lat 50. - nie zerwała
   tej kartki, tylko w zdenerwowaniu obskubała jej brzegi.
   Następnej nocy przyszedł "Bury" ze swym oddziałem i spalił całą
   wieś, również chałupę Nikołajskiego. Zabili 24 osoby. Piotr, brat
   Maryśki, uciekał do lasu. Dostał w biodro. Leżał na polu i tam
   wypatrzyli go leśni. Strzelili mu w głowę, pocisk wyszedł okiem. Nim
   stracił przytomność, usłyszał, jak naradzali się, który go dobije.
   - Szkoda naboju, sam dojdzie - ktoś zdecydował.
   Piotr żył jeszcze 40 lat. Nie miał oczu, po omacku chodził na pole,
   kilometr od wsi. Radził sobie nawet z sadzeniem kartofli.
   - Gdy tamtego ranka tato odjeżdżał furą z gniadym - opowiada
   Paraskiewa Antosiuk ze Zbucza - biegłam za nim, wołałam, co
   przygotować na noc do żłobu. Mimo zimy cały nasz dobytek stał na
   podwórzu, bo Niemcy spalili oborę i stajnię. O gniadego dbaliśmy
   bardzo, w gospodarstwie, gdzie 16 ha, bez konia jak bez ręki.
   Zwłaszcza że ojciec nie miał pomocnika. Starszy brat i szwagier
   jeszcze nie wrócili z wojny. Wyglądaliśmy ich każdego dnia. Tata
   ściągnął lejce, przeżegnał się i powiedział: "Daj Boże, żebym ja
   wrócił wieczorem i przy misce zastał syna oraz zięcia".
   W sąsiednich Szpakach ludzie "Burego", gdy już podpalili chałupy,
   wzięli dziewczynę, która chodziła z milicjantem. Najpierw zabili na
   jej oczach ojca. Zaczęła się czołgać do tych z karabinami, całować
   po oficerkach, żeby darowali jej życie. Nad dołem, nad trupami ona
   znów rzuciła się do wyglansowanych butów partyzanta; odpędził ją
   kopniakiem. Wtedy doskoczyła mu do twarzy i podrapała, nim zdążył
   wyszarpnąć z kabury rewolwer.
   90-letnia dziś Anastazja Chwaszczewska mogłaby wiele opowiedzieć, co
   działo się w Krasnej Wsi, bo pamięć ma dobrą, ale ogłuchła i tylko
   domyśla się moich pytań. Ona jedna spośród uczestników żałobnego
   nabożeństwa w cerkwi była na sądzie "Burego". - Gdzie jest mój mąż
   Łukasz?! - wołała na sali do oskarżonego. - A po co ci to? - zdążył
   odpowiedzieć, nim go popchnął milicjant.
   Zięć Chwaszczewskiej wspomina, że teściowa po zaginięciu męża w
   puszczy nigdy nie pożaliła się, że jej ciężko, choć póki dzieci nie
   odchowała sama, gołymi rękami musiała obrobić 24 ha. Ale w nocy zza
   ściany dochodził do niego jej płacz. Nawet wówczas, gdy powtórnie
   wyszła za mąż. Nie mógł zrozumieć, dlaczego wszyscy udają, że tego
   nie słyszą. - Lepiej nie pytać - odpowiadała mu żona. O sprawie
   furmanów dowiedział się dopiero po kilku latach.
   Aleksander Juziuczuk, wuj Wiery Łuszyńskiej, miał wtedy 23 lata.
   Jego siostrze, Marii Laszkiewicz, do dziś mieszkającej w Krasnej
   Wsi, często się śni, jak stoi w drzwiach, z czapką w ręku, gotowy do
   zaprzęgania konia. Chce jej coś powiedzieć, ale sołtys ponagla,
   odciąga za próg. Gdy już wiedziała, że nigdy nie wróci, powiesiła na
   łóżkiem jego portret zrobiony przez malarza domokrążcę. W niedzielne
   popołudnie, gdy siedzi przy piecu sama, zdejmuje portret ze ściany i
   opowiada bratu, co się działo po jego śmierci.

   Watażka

   "Bury" to pseudonim, naprawdę nazywał się Romuald Rajs. Na Podlasie
   trafił spod Lwowa jako kapral w służbie zawodowej. Od 1940 r.
   działał w okręgu wileńskim Związku Walki Zbrojnej, potem w AK. Latem
   1944 r., już jako dowódca, rozwiązał resztki swej brygady i
   repatriował się do Białegostoku. Wstąpił do Ludowego Wojska,
   otrzymał przydział do Hajnówki. W maju 1945 r. zdezerterował do
   Zygmunta Szyndzielorza, ps. "Łupaszka", który dowodził V Wileńską
   Brygadą AK. Po rozkazie generała Okulickiego o rozwiązaniu
   AK "Łupaszka" przeniósł się na Pomorze. "Bury" nie zgodził się z tą
   decyzją i przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dostał
   awans na kapitana i żołd. Jego zgrupowanie stało się oddziałem
   Pogotowia Akcji Specjalnej. "Bury" trzymał swych 200 podwładnych
   krótko. Żołnierze nie zdejmowali do snu ubrania ani butów, ponieważ
   oddział znajdował się w stanie permanentnego alarmu bojowego. Za
   niesubordynację była tylko jedna kara - śmierć.
   W styczniu 1946 r. komendant białostockiego okręgu NSZ, Florian
   Lewski-Kotwicz, zarządził pacyfikację powiatu Bielsk Podlaski.
   Chodziło o demonstrację siły zbrojnego podziemia. Pierwszą udaną
   akcją było opanowanie Hajnówki. Podczas odwrotu oddział "Burego"
   uprowadził do puszczy 40 chłopów pod pretekstem wykonania szarwarku.
   Rajs potrzebował koni do napadów na kolejne posterunki milicji,
   gminy i wsie. Furmanów podzielono na żegnających się po cerkiewnemu
   (prawdopodobnie Białorusinów) i po katolicku. Pierwsi - trzydziestu -
   zostali zabici w lesie koło Puchał Starych.
   Każdy krok "Burego" w styczniu i lutym 1946 r. przez białoruskie
   wsie znaczyły łuny pożarów i trupy miejscowych. W białostockiej
   gazecie "Jedność Narodowa" z tamtego czasu zachowały się dramatyczne
   zdjęcia dokumentujące te akcje.
   Gdy w kolejnej kazał rozstrzelać 17 milicjantów, władza ludowa
   odpowiedziała sądami doraźnymi nad złapanymi mordercami. Rajs krył
   się w puszczy do jesieni 1946 r. W listopadzie jego konny oddział
   liczył już tylko pięciu ludzi. Porzucił
  • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 14:51
   Tylko linka podam :
   newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-09/msg00676.html
   Poczytaj sobie , Polaku ! Patrioto ! Wierzący ! ( W diabła , bo Bóg
   mówi , nie zabijaj ?)
   • ram-bo Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 15:53
    Nik woli historie wedlug. Fionika.
    I wylazi z Nika maly, wredny nacjonalista, który nie nawidzi
    wszystkiego co Polskie. To wrodzone i nabyte. W kontaktach z
    klientami -Polakami nie jesteś taki monotematyczny jak na forum.
    Zarzucasz-"Nikt oprocz Mexica tego nie czyta"- sam się zaczytujesz
    i glupio atakujesz i tworzysz nowych oponentów typu - plgkb.
    A co do Polskiej wiary to najpierw pobadaj swoją.
    I pamiętaj, że za kazde wypowiedziane slowo zostaniemy rozliczeni
    po śmierci. No jeśli wierzysz jeszcze w Boga....


    • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 16:04
     Kiedy ram-bo kończyłeś podstawówkę ? Za komunistów trochę lepiej
     uczyli .
     • ram-bo Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 15.01.10, 12:02
      NIKU - dlaczego nie piszesz na temat???????????????????????

      Podstawówkę kończyłem za komunistów.
      Za tych samych komuchów za których nie miałeś wolnego zanego dnia świąt
      prawosławnych, nie widziałeś w tv relacji z uroczystości prawosławnej,
      nie słyszałeś, nie czytałeś o Burym i nie mogłeś kłapać gębą co Ci do głowy
      przyjdzie. A że tęsknisz za komuną to ŻENADA !!!
      • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 15.01.10, 12:28
       Dla ram-ba .Tak sobie wydedukowałem , że jak z ortografią masz
       problemy ; cytat "który nie nawidzi wszystkiego " , to musiałeś już
       w nowej szkole Giertycha się kształcić . Jesli jednak byłeś
       oportunistą już w szkole komunistycznej ( ostatni w ławce ) , to nic
       na to nie poradzę . Pisz najpierw w Wordzie , sprawdzaj pisownię i
       umieszczaj na forum , żebym na przyszłość nie miał watpliwości . Na
       dodatek , czyta nasz PRZYSZŁOŚ NARODU i nie dawaj złego przykładu .
   • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 14.01.10, 16:05
    Nikus!.Kawaler Orderu Vituti Militari Rajs-Bury mogl popelnic blad ale nie byl
    zwyrodnialym morderca jak Ci ktorzy urzadzili nam Katyn,Wolyn czy Austwitz.Zaloz
    oddzielny watek to dodam CXi troche wiadomosci do tego co skopiowales.Wracam
    wiec do tych co Rajsa,Bora-Komorowskiego i innych zolnierzy walczacych o wolna
    Polske nazywali bandytami.

    To moze Cie zainteresowac bardziej;
    e/ Sołtys wsi Ogrodniki ob. Poskrobko — owies zniszczono w czasie
    wojny, nie mamy z czego oddać kontyngentu.
    Odpowiada Starosta — trzeba było w swoim czasie sporządzić
    protokół i to byłoby uznane.

    a tutaj calosc....

    1945 luty 6, Narew. — Protokół nr 5/45 zebrania sołtysów, członków komisji
    dostawczej, duchowieństwa i nauczycieli gm. Narew w sprawie realizacji
    obowiązkowych dostaw kontyngentów zboŜowych i mięsnych.
    Oryginał, rękopis.
    GRN w Narwi 1944-1954, sygn. 7, k. 8-10.
    Obecnych na zebraniu 150 ludzi.
    Obecni przedst awiciele: St arostwa Powiat[owego] ob. R. Woźniak,
    sekret arz PPR ob. Ossoliński, ob. Tichoniuk, ob. komendant Milicji
    Ob[ywat elskiej] i ob. z[astęp]ca komendanta Milicji Ob[ywat elskiej]
    w Narwi.
    Przewodniczący: A. Nikonowicz.
    Sekret arz: P. Gieryń.
    Porządek dzienny: zagajenie, 1/ dostawa kontyngentów zboŜowych
    i mięsnych, 2/ wolne wnioski.
    Przewodniczący zagaił zebranie, w przemówieniu objaśnia znaczenie
    i cel dzisiejszego zebrania, wzywa do współpracy przy realizacji kontyngentów,
    termin dostaw kontyngentów do 15 II rb., duchowieństwo, nauczycielstwo
    i przedst awiciele partyjni muszą w tym pomóc, musimy
    naleŜne kontyngenty dać dla naszych walecznych armii — Polskiej
    138
    i Czerwonej, które dobiją hit lerowską best ię; nast ępnie udziela głosu ob.
    R. Woźniakowi — st aroście powiatowemu.
    aDo punktu 1.a Ob. st arost a szczegółowo omawia sprawę dostaw kontyngentów,
    dotychczas z dost awą takowych było źle, nasza Armia
    waleczna musi otrzymać kontyngenty do 15 lutego rb. Wzywa i apeluje
    [do] wszystkich do współpracy w zrealizowaniu kontyngentów, my jako
    przedstawiciele demokracji musimy napręŜyć wszystkie siły i pomóc
    zrealizować kontyngenty, zaniechać marnowania zboŜa na pędzenie
    samogonu.
    Wzywa sołectwa zwołać natychmiast gromadzkie zebrania, na których
    [naleŜy] wyjaśnić znaczenie oddania kontyngentów w t erminie
    określonym.
    Nasze armie dobijają bestię hitlerowską i wkrót ce nasze szt andary załopoczą
    na murach Berlina, przyśpieszyć ostat eczny pogrom faszyzmu
    — to oddanie na czas kontyngentów.
    W końcu mówca wznosi okrzyki na cześć wielkiego Wodza Rosji
    tow. J. St alina oraz wodzów demokratycznego Rządu Polskiego.
    Ob. Ossoliński — sekret arz PPR mówi zebranym o znaczeniu dost aw
    kontyngentów, obecnie my w swoim państwie demokratycznym
    moŜemy spokojnie pracować nie obawiając się rewizji ze strony gest apo,
    faszyzm musi zginąć i nasze sztandary w prędkim czasie załopoczą na
    murach Berlina, my obywat ele musimy pracować dla odbudowy kraju,
    a st ać na uboczu nie powinniśmy, rząd demokratyczny dba o swój naród
    przez oświat ę, moŜemy się kształcić, będziemy dbać o rozwój naszego
    Państwa demokratycz[nego]. Rolnik musi dać Ŝywność dla Armii i mas
    pracujących, musimy to dać i to w t erminie określonym. T o co na nas
    nałoŜono, musimy wypełnić względem państwa, naszej przyszłości.
    Kto się nie zastosuje, będzie odpowiadał przed Państwem, musimy wykonać
    apel rządu, przez co uszczęśliwimy nasz naród.
    Z[ast ęp]ca kom[endant a] Mil[icji] Ob[ywatelskiej] ob. Łobodziński —
    Niemiec na naszym t erenie dąŜył do rozsiania nienawiści między
    narodami słowiańskimi, tworzył róŜne republiki, t ępił wszystko co
    słowiańskie, niszczył śydów, a później zniszczyłby i nas. Jednostki
    jeszcze marzą o jakimś to rządzie londyńskim, ale do t ego nie dojdzie
    i mrzonki t akie daremne. Zaznacza, Ŝe jest wezwany do prac politycznowychowawczych,
    a nie do jakichś innych. Nie powinno być rozdźwięku
    między narodami oraz duchowieństwem. Niemcy jako naród ohydny
    dąŜyli do zniszczenia ludów słowiańskich, my musimy pomścić nasze
    krzywdy. Nasze armie — Polska i Czerwona stoją juŜ niedaleko Berlina
    i bliski czas, kiedy best ia hit lerowska zostanie ost atecznie zniszczona.
    139
    W końcu wzywa i apeluje do oddania kontyngentów w t erminie
    określonym.
    Kom[endant] Gminy1 lejt [nant ] ob. Bielajew — wzywa do pomocy
    Armii przez oddanie naleŜnych kontyngentów w t erminie
    wyznaczonym.
    Po wyst ąpieniach przewodniczący zwraca się do zebranych, czy są pyt
    ania, nadmienia, Ŝe t rzeba zast anowić się nad t echniką realizacji.
    a/ Sołtys wsi Łosinka Chilimoniuk mówi, Ŝe kontyngent wygórowany,
    nie ot rzymujemy ani nafty, ani soli.
    b/ Sołtys z Borysówki — słuŜba leśna źle funkcjonuje, nie obbierająb
    drzewo, nie dają dowodów (Leśnictwo Minkówka).
    c/ Ob. z Narwi Drzewiecka prosi o wydanie kartki Ŝywnościowej.
    d/ Sołtys wsi Klejniki ob. Prokopiuk — kontyngent wygórowany, nie
    wypełnimy w 100%, ci którzy ukrywali ziemię ot rzymują premie, a ci co
    wykazali rzeczywisty stan gruntów nic nie mogą dost ać. Trzeba t ę
    sprawę zbadać.
    Odpowiada przewodniczący — dokumentów na ziemię w większości
    sołectw nie ma, podano fałszywe cyfry, przez co wymierzono
    nieprawidłowy kontyngent. W sprawie zmniejszenia kontyngentów
    wystąpiono do St arostwa juŜ dwa razy, prosimy ob. St arost ę i ob.
    Ossolińskiego zainteresować się tymi sprawami — odnośnie obniŜki
    kontyngentów.
    e/ Sołtys wsi Ogrodniki ob. Poskrobko — owies zniszczono w czasie
    wojny, nie mamy z czego oddać kontyngentu.
    Odpowiada Starosta — trzeba było w swoim czasie sporządzić
    protokół i to byłoby uznane.
    f/ Sołtys wsi Klejniki ob. Prokopiuk — w gminie Bielsk małe kontyngenty,
    a u nas duŜe, t rzeba sprawdzić cały powiat , za duŜe kontyngenty
    nałoŜono na indywidualne osoby.
    Odpowiada St arost a — wyznaczają kontyngenty na poszczególne
    osoby gromadzkie komisje dost awcze, więc wina ich, trzeba było
    wybierać do komisji ludzi solidnych.
    aUchwalono.a
    a/ Po wysłuchaniu przemówień mówców uchwalono jednogłośnie kontyngenty
    zboŜowe i mięsne w t erminie do dnia 15 II rb. obowiązkowo
    dostarczyć do punktów wojskowych (baz).
    Do współpracy powołać duchowieństwo i nauczycielstwo. Sołtysi
    winni natychmiast zwołać gromadzkie zebrania, na których wspólnie
    omówić waŜność dost aw i przyst ąpić do natychmiastowej realizacji.
    140
    b/ Wszystkie sprawozdania aprowizacyjne i inne dawać do Gminy
    w ust alonych terminach.
    c/ Zarządzenie St arostwa — Ref[eratu] aprowizac[yjnego] odnośnie
    dostaw kontyngentów i uboju owiec przyjęto do ścisłego wykonania.
    aDo punktu 2.a Wolne wnioski.
    a/ Sołtysi odpowiedzialni za nieruchomości pozost awione przez
    ludność, która wyjeŜdŜa do Rosji. Sołtysi wraz ze swoimi gromadami
    winni dbać o całość budynków, nie dopuszczać do grabieŜy i rozbiórki.
    b/ Kontyngent opałowy kontynuować nadal, wyrąbane drzewo zwozić
    do składnic.
    c/ NaleŜy na dzień 7 II rb. wysłać fury z końmi chorymi na świerzbę,
    celem przewozu drzewa dla ambulatorium wet erynaryjnego. Furmani
    wezmą ze sobą piły i siekiery.c
    a-a Podkreślone.
    b Tak w tekście.
    c Protokół podpisał sekretarz gm. Narew P. Gieryń i wójt gm. Narew A. Nikonowicz.
    1 Chodzi o przedstawiciela wojskowej administracji Armii Czerwonej.
    • pawlozsiul jak już skończysz z latami powojennymi... 14.01.10, 19:01
     To zacznij Lechowski wklejać ostatnią kadencję Miejskiej Rady
     Narodowej w Bielsku. Tam będą dopiero jaja i kwiatki. Zero komuchów,
     sami oportuniści. Komitet Obywatelski Ziemi Bielskiej jako partner
     społeczny ma wątpliwości, czy zmiana nazwy ulicy z "Armii Czerwonej"
     na "Krajowej" nie jest zbyt prowokacyjna, a niedawne komuchy chcą
     twardo zmieniać. KO musi ich powstrzymywać. Jaja niesamowite.
     • lechowski51 Bede kontynuowal... 14.01.10, 19:32
      ...aby potomni zrozumieli skad w Orli dalej maszeruje sie po Al.Armii
      Czerwonej....Zastanawiam sie co by bylo gdyby poczta dzialala dobrze?!
      Tow. Trębliński, sekret arz komórki w Ciechanowcu, powiedział, Ŝe na
      t erenie gminy Ciechanowiec praca jest bardzo cięŜka. Po śmierci tow.
      Grabarza ludzie boją się „akowców”, którzy członków PPR prześladują.
      Tow. Jarymowicz Aleksander zdał sprawozdanie z pracy w komórce
      Orla. T ow. Jarymowicz powiedział, Ŝe złym jest to, Ŝe polecenia
      Komit etu Pow[iatowego] PPR nie są zawsze w czas wypełnione dlat ego,
      Ŝe poczt a źle dochodzi.

      1945 styczeń 25, Bielsk Podlaski. — Protokół Konferencji Powiatowej PPR
      w Bielsku Podlaskim w sprawie podsumowania działalności partii
      i wyborów do Komitetu Powiatowego.
      Kopia, maszynopis.
      KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/I/1, k. 1-3.
      Obecnych 59a osób.
      Porządek dzienny: 1/ zagajenie, 2/ sprawozdanie z działalności Kom[it
      etu] Pow[iatowego] PPR na t erenie pow. bielskiego M. Ossolińskiegoa,
      3/ sprawozdanie sekret arza komit etu w Hajnówce tow. Pomorskiego,
      4/ sprawozdanie sekretarza komit etu w Hajnówce tow. Lisa, 5/ sprawozdanie
      sekret arza komit etu w Kleszczelach tow. Bazyluka, 6/ sprawozdanie
      z działalności Zw[iązku] Samop[omocy] Chłopskiej, 7/ wybór
      Kom[itetu] Pow[iatowego] PPR, 8/ dyskusja, 9/ wolne wnioski.
      I. Konferencję zagaił tow. Ossoliński uczczeniem pamięci poległych
      bohat erów jednominutową ciszą.
      II. W punkcie drugim zabrał głos tow. Ossoliński zdając sprawozdanie
      z działalności PPR na t erenie pow. bielskiego. Przy pomocy PPR zost ał
      odbudowany przemysł drzewny w Hajnówce. Drugą wielką akcją PPR
      była reforma rolna, która zost ała całkowicie przeprowadzona. Kongres
      Chłopski w Lublinie t eŜ był przez PPR zorganizowany. Prawie we
      wszystkich gminach są zrobione komórki partyjne.
      III. Tow. Pomorski, sekret arz komit etu Hajnówka, zdał sprawozdanie
      z działalności PPR na t erenie Hajnówki. Były przeprowadzone zebrania,
      urządzono uroczyst e akademie poświęcone rocznicy śmierci
      W. I. Lenina i powst aniu styczniowemu w Polsce. Zwiększyła się t eŜ
      ilość członków w Hajnówce.
      IV. Sprawozdanie z pracy komórki na fabryce chemicznej zdał tow.
      Lis, podkreślił, Ŝe praca post ępuje naprzód.
      129
      V. Nast ępnie zdał sprawozdanie tow. Bazyluk, sekretarz komitetu
      w Kleszczelach. W gminie Kleszczele jest urządzona czyt elnia, powstały
      kółka dramatyczne, które dają przedstawienia; w kaŜdej prawie wsi są załoŜone
      komórki partyjne.
      Następnie zdawali sprawozdania obecni na konferencji sekretarze komórek.
      Tow. Niksa, sekretarz komórki Bielsk, zaznaczył, Ŝe praca na
      t erenie pow. bielskiego jest cięŜka, bo członkowie PPR nie wiedzą czym
      jest Partia i nie znają dyscypliny partyjnej. Potem zabrał głos tow.
      Trusiewicz Józef, sekret arz komórki w Narewce, gdzie jest juŜ urządzona
      czytelnia i świet lica. Ilość członków jest mała dlatego, Ŝe do gminy
      Narewka naleŜą tylko czt ery wsie i komórka istnieje od 11 XI 1944 r.
      Tow. Trębliński, sekret arz komórki w Ciechanowcu, powiedział, Ŝe na
      t erenie gminy Ciechanowiec praca jest bardzo cięŜka. Po śmierci tow.
      Grabarza ludzie boją się „akowców”, którzy członków PPR prześladują.
      Tow. Jarymowicz Aleksander zdał sprawozdanie z pracy w komórce
      Orla. T ow. Jarymowicz powiedział, Ŝe złym jest to, Ŝe polecenia
      Komit etu Pow[iatowego] PPR nie są zawsze w czas wypełnione dlat ego,
      Ŝe poczt a źle dochodzi.
      VII. Następnie został wybrany Kom[it et ] Pow[iatowy] PPR, w skład
      którego weszli: 1/ I sekret arz tow. Ossoliński, 2/ II sekret arz tow. Parfieniuk
      Jefim, 3/ kierownik Agit acji i Propagandy przy PPR tow.
      Tichoniuk, 4/ tow. Parfieniuk Mikołaj, 5/ tow. Niksa Władysław, 6/ tow.
      Woźniak Roman, 7/ tow. Pomorski Józef, 8/ tow. Jarymowicz
      Aleksander, 9/ tow. Piet ras Kazimierz, 10/ tow. Bazyluk, gm. Kleszczele,
      1/ tow. Marczuk, wieś Ciełuszki, gm. Narew, 12/ tow. Betler Jan,
      Hajnówka, 13/ tow. Kondraciuk Piot r, 14/ tow. Lis, Hajnówka, 15/
      b[T rębliński T adeusz, Ciechanowiec].
      VIII. W dyskusji zabrał głos przedst awiciel Komit etu Wojewódzkiego
      PPR tow. Kozłowski zaznaczając, Ŝe nie t rzeba zniechęcać się
      zabójstwem tow. Grabarza. Nast ępnie powiedział, Ŝe na zajęte tereny
      Prus Wschodnich t rzeba posyłać kadry robotnicze. T rzeba posyłać ludzi,
      którzy mogliby pracować. Potem zabrała głos sekret arzc Komitetu
      Woj[ewódzkiego] PPR tow. Orłowska podkreślając, Ŝe kaŜda gmina musi
      dać co najmniej dwóch ludzi do pracy na wyzwolonych t erenach. Tow.
      Orłowska w swoim przemówieniu powiedziała, Ŝe duŜo musimy
      zawdzięczać Armii Czerwonej, która pomaga masom robotniczym.
      Trzeba t eŜ zapobiec zabójstwom i działaniom AK przez posyłanie gazet
      do kaŜdej wsi. Na terenie pow.bielskiego duŜo jest t akich wsi, gdzie nie
      dochodzą gazety i ludzie nie wiedzą co się dzieje w świecie. Dlat ego t eŜ
      wierzą „akowcom”. W Ciechanowcu naleŜy przejrzeć skład zarządów
      130
      gminnych i usunąć elementy niepot rzebne, które szkodzą rozbudowie
      Państwa. Sprawa Zw[iązku] Samop[omocy] Chłopskiej jest dalszym
      rozwojem Państwa. Kom[itet] Pow[iatowy] PPR musi opracować plan
      pracy na miesiąc luty. Do 15 II 1945 r. ilość członków PPR na terenie
      pow. bielskiego musi zwiększyć się do 500 osób. Pot em zabrał głos
      przedstawiciel wojennej komendantury1 dziękując Kom[it etowi]
      Pow[iatowemu] PPR za to, Ŝe nie zapomina o nich i zaprasza na kaŜde
      zebranie. Następnie powiedział, Ŝe t rzeba zapamięt ać wszystkie braki,
      które t rzeba zapełniać, a z ludźmi, którzy szkodzą rozbudowie Kraju,
      naleŜy walczyć. Na tym konferencję zakończono.d
      List a obecnych na zebraniu dnia 25 I 1945 r.
      1/ Ossoliński Marian — sekretarz powiatowy PPR, 2/ Niksa
      Władysław — referent wojskowy2, 3/ Parfieniuk Jefim — II sekret arz, 4/
      Parfieniuk Mikołaj — kierownik Wydziału Informacji i Propagandy, 5/
      Pawluczk Paweł — członek PPR, Bielsk, 6/ Waśkiewicz Mikołaj —
      referent świet licowy, 7/ Tichoniuk Bazyli — inst ruktor, 8/ Orłowska —
      sekret arz Wojewódz[kiego] Kom[it etu] PPR, 9/ Petolec Adam —
      zast ępca st arosty, 10/ Krzewiński Czesław — pow[iatowy]
      pełn[omocnik] kont [yngentu] opałowego, 11/ Lis St efan — członek
      PPR, Hajnówka, 12/ Pomorski Józef — sekret arz komit etu PPR,
      Hajnówka, 13/ Nikonowicz Antoni — wójt gminy Narew, 14/ Galicki
      Mikołaj — członek PPR, Puchły, gm. Narew, 15/ Ignaciuk Konst anty —
      członek PPR, 16/ Prokopiuk Włodzimierz — członek PPR, Klejniki,
      gm. Narew, 17/ Jakubowski Aleksander — członek PPR, Narew, pow.
      Bielsk, 18/ Czerniakiewicz Andrzej — członek PPR, Makówka, gm.
      Narew, 19/ Czemerys Pimon — członek PPR, Makówka, 20/ Charytoniuk
      Jakub — członek PPR, Pawły, gm Narew, 21/ Gołubowski Władysław
      — członek PPR, Pawły, 22/ Trusiewicz Józef — członek PPR, Narewka,
      pow. Bielsk, e23/ Sołoniewicz Aleksander — Narewka,e 24/ Gierpanowicz
      Karp — członek PPR, Korytyski, gm. Orla, 25/ Romaniuk
      Włodzimierz — członek PPR, Policzna, gm. Kleszczele, 26/
      Krawczykowski Teodor — członek PPR, Kuraszewo, gm. Kleszczele,
      27/ Borowik Włodzimierz — członek PPR, Kuraszewo, gm. Kleszczele,
      28/ Kowalczuk Tomasz — członek PPR, Moskiewce, gm. Kleszczele,
      29/ Demianiuk Łuka — członek PPR, Zaleszany, gm. Kleszczele, 30/
      Prokopiuk Aleksander — członek PPR, Jelonka, gm. Kleszczele, 31/
      Wasilewski St efan — członek PPR, Kleszczele, pow. Bielsk, 32/ Bazyluk
      Jakub — członek PPR, Kleszczele, pow. Bielsk, 33/ Roszczenko Aleksy
      — Dasze, gm. Kleszczele, 34/ Roszczenko Grzegorz — Dasze, gm.
      Kleszczele, 35/ Jarymowicz Aleksander — sekret arz komit etu PPR,
      • lechowski51 Re: Bede kontynuowal... 14.01.10, 19:36
       ..dokleje koncowke listy obecnosci tych "zasluzonych" dla Ziemi Bielskiej
       35/ Jarymowicz Aleksander — sekret arz komit etu PPR,
       131
       Orla, 36/ Bartoszuk Kuźma — członek PPR, Mołoczki, gm. Kleszczele,
       37/ Grygoruk Łukian — Dubicze, gm. Orla, 38/ Jaszczołt Bolesław —
       członek PPR, Ciechanowiec, pow. Bielsk, 39/ Trębliński Tadeusz —
       członek PPR, Ciechanowiec, 40/ Leszczyński Wacław — członek PPR,
       Ciechanowiec, 41/ Wawrzyńczuk Jan — członek PPR, Ciechanowiec,
       42/ Kapłan Michał — członek PPR, Ciechanowiec, 43/ Hermanowicz
       Karp — członek PPR, Korytyski, gm. Orla, 44/ Grygoruk Jakub —
       członek PPR, Grabowiec, gm. Kleszczele, 45/ Woźniak Roman —
       członek PPR, starosta powiatowy, 46/ Danieluk Grzegorz — członek
       PPR, zastępca pow[iatowego] kom[endant a] Mil[icji Obywat elskiej], 47/
       Gan Edward — członek PPR, Boćki, pow. Bielsk, 48/ Marczuk Aleksander
       — członek PPR, Ciełuszki, gm. Narew, 49/ Birula Wiera — członek
       PPR, Urząd Bezpieczeństwa, 50/ Burdziej Igor — członek PPR, Urząd
       Bezpieczeństwa, 51/ Kuczyński — członek PPR, Urząd Bezpieczeństwa,
       52/ Pietras Kazimierz — członek PPR, kierownik Urzęduf Bezpie[
       czeństwa], 53/ Szarało Władysław — członek PPR, kierownik
       Wydz[iału] Pers[onalnego]3, 54/ Kozłowski — członek Kom[it etu] Wojew[
       ódzkiego] PPR, 55/ przedst awiciel wojennej komendantury1, 56/ Romanowicz
       Aleksander — członek PPR, referent t echniczny4, 57/ Sokołowski
       Grzegorz — sekretarz komórki, Boćki, 58/ Olesiuk Olga —
       członek PPR, techn[iczna] sekr[et arka Urzędu] Inf[ormacji]
       i Prop[agandy], 59/ Bast rygin Luba — członek PPR, t echn[iczna]
       sekr[etarka] Kom[itetu] Pow[iatowego] PPR.g
       a Napisane odręcznie.
       b W tekście nazwisko T. Treblińskiego zostało opuszczone.
       c W tekście: „sekretarka”.
       d Protokół podpisał nieczytelnie I sekretarz KP PPR w Bielsku Podlaskim M.
       Ossoliński.
       e-e Przekreślone i odręcznie napisane: „Wykr[eślony]”.
       f W tekście: „Wydz.”
       g Pod listą niecztelny podpis I sekretarza KP PPR w Bielsku Podlaskim M.
       Ossolińskiego.
       1 Chodzi o przedstawiciela wojskowej administracji Armii Czerwonej.
       2 Chodzi o komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
       3 Chodzi o komórkę organizacyjną PUBP w Bielsku Podlaskim.
       4 Chodzi o komórkę organizacyjną Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w
       Bielsku
       Podlaskim.
      • pawlozsiul Marko! to z tych podpie...czy? 14.01.10, 20:26
       lechowski51 napisał:

       Tow. Jarymowicz Aleksander zdał sprawozdanie z pracy w komórce
       > Orla. T ow. Jarymowicz powiedział, Ŝe złym jest to, Ŝe polecenia
       > Komit etu Pow[iatowego] PPR nie są zawsze w czas wypełnione dlat
       ego,
       > Ŝe poczt a źle dochodzi.

       To z tych Jarymowiczów, co sześćdziesiąt lat później podpie*dalali
       do władz Twoją tablicę? To skażem tak - duch esbecki w narodzie nie
       gaśnie
       • markochmeleski.1 Re: Marko! to z tych podpie...czy? 14.01.10, 20:42
        pawlozsiul napisał:

        > lechowski51 napisał:
        >
        > Tow. Jarymowicz Aleksander zdał sprawozdanie z pracy w komórce
        > > Orla. T ow. Jarymowicz powiedział, Ŝe złym jest to, Ŝe poleceni
        > a
        > > Komit etu Pow[iatowego] PPR nie są zawsze w czas wypełnione dlat
        > ego,
        > > Ŝe poczt a źle dochodzi.
        >
        > To z tych Jarymowiczów, co sześćdziesiąt lat później podpie*dalali
        > do władz Twoją tablicę? To skażem tak - duch esbecki w narodzie nie
        > gaśnie

        Nie to nie z tych :) ale korzeń pewnie mają wspólny. Ten został sekretarzem w KC
        i podawał Gomułce a później Gierkowi medale na tacy. Syn był jednym z Vice
        Dyrektorów FSO. W albumie wraz z żona Ziną z domu Chmielewska na str 282 zdjęcie
        z lewej
      • pawlozsiul Re: Bede kontynuowal... 14.01.10, 20:28
       lechowski51 napisał:

       > ...aby potomni zrozumieli skad w Orli dalej maszeruje sie po
       Al.Armii
       > Czerwonej....

       Na to pytanie akurat nie silisz się nawet odpowiedzieć. Ale każdy
       człowiek inteligentny swój rozum ma - to i owo wyczyta między
       wierszami.
      • markochmeleski.1 Re: Bede kontynuowal... 14.01.10, 20:45
       ...aby potomni zrozumieli skad w Orli dalej maszeruje sie po Al.Armii
       Czerwonej
       do puki będą takie lechockie , w Orli będzie się maszerować po ul. Armii
       czerwonej a nie po Poświatnej jak było dawniej :(
       • lechowski51 Re: Bede kontynuowal... 14.01.10, 22:57
        ..a spacerujcie pamietajac o tych co zgwalcono i zamordowano!
        Na dobranoc dla rozladowania atmosfery;

        1945 luty 16, Białystok. — Pismo prezesa Zrzeszenia Pracowników Teatru
        Białoruskiego „Płomień” Konstantego Sidorowicza do Wydziału Kultury
        i Sztuki UWB w sprawie udzielenia zezwolenia na zorganizowanie
        koncertu w Teatrze Miejskim w Białymstoku.
        Oryginał, rękopis.
        UWB 1944-1950, sygn. 2385, k. 3-5.
        Zarząd Spółdz[ielni] „Płomień” uprzejmie prosi Wydz[iał] Kultury
        i Sztuki o udzielenie zezwolenia na urządzenie koncertu w dniu 19 lutego
        1945 r. w lokalu Miejskiego Teatru w Białymstoku.
        Program koncertu przy niniejszym załączamy.
        Początek koncertu o godz. 16 cz[asu] miejsc[owego].
        Prezes K. Sidorowicza
        Załącz[nik] 1.
        Wyst ęp białoruskiego kooperatywnego t eatru „Płomień”
        w Białymstoku
        Program
        Część I
        1. Pole moje, pole moje (chór) — ros[yjska] lud[owa] pieśń.
        2. Na górze suchy dąb (chór) — biał[oruska] lud[owa] pieśń.
        3. Czy w polu, czy w polu nie kalinka rosła — biał[oruska] lud[owa]
        pieśń.
        4. śarty amora. Uwertura muz[yka] Wiche (orkiestra).
        5. Wiązanka ros[yjskich] blud[owych]b pieśni (orkiest ra).
        6. CóŜ btob za księŜyc — biał[oruska] lud[owa] pieśń w wyk[onaniu]
        art [ysty] Boguto.
        7. U studni — muz[yka] Błant era w tym samym wyk[onaniu].
        8. Polka — wyk[onanie] bal[etu] L. Laszenko i Orłando.
        9. Oj w polu wiatr wieje — (ukr[aińska] lud[owa] pieśń)
        w wyk[onaniu] Boguto i Laszenko i orkiest ry.
        10. Dziewczyna w sieniach cst ałac — (ukr[aińska] lud[owa] pieśń)
        w tym samym wykonaniu.
        Przerwa.
        Część II
        1. dśyczenie — Chopinae (chór).d
        2. Bulba (chór) — biał[oruska] lud[owa] pieśń.
        3. Wiązanka bludowychb pieśni polskich — w wykonaniu orkiestry.
        4. Humoreska — muz[yka] Dvořakaf (orkiest ra).
        142
        5. Scana z muz[ycznej] komedii „Wesele w Malinówce”
        w wyk[onaniu] art [ystów]: Stolarowa, Orłando i Laszenko.
        6. Liryczna pieśń z filmu „Córka ojczyzny” muz[yka] Dunajewskiego
        w wyk[onaniu] art [ystów]: Piteckiego i Laszenko.
        7. Pieśń Odarki z op[ery] „ZaporoŜec za Dunajem” w wyk[onaniu]
        art [ysty] Boguto.
        8. Janka — biał[oruska] lud[owa] pieśń w tym samym wyk[onaniu].
        9. Cyganeczka — t aniec w wyk[onaniu] L. Laszenko.
        10. Czastuszki bw jęz[yku] ros[yjskim]b w wyk[onaniu] Akininoj
        i gBoguto.g
        11. Mazur „Piękna Helena” w wyk[onaniu] orkiest ry.
        Koniec.h
        a NiŜej nieczytelny podpis sekretarza Zrzeszenia Pracowników Teatru
        Białoruskiego „Płomień”.
        b-b Nadpisane.
        c-c Nadpisane nad przekreślonym: „stojała”.
        d-d Przekreślone.
        e W tekście: „Szopena”.
        f W tekście: „DworŜaka”.
        g-g Dopisane.
        h Na marginesie adnotacja pracownika Wydziału Kultury i Sztuki UWB H.
        Frankowskiego z dn.
        16 I 1945 r.: „Po przesłuchaniu zespołu teatru białoruskiego „Płomień” stwierdzam co
        następuje. Poziom wykonania jest zadowalający i zespół moŜe występować publicznie
        z programem przedłoŜonym Wydziałowi Kultury i Sztuki z wyjątkiem „śyczenia”
        Szopena”.
        1 Wydział Kultury i Sztuki UWB 17 II 1945 r. wydał zezwolenie na zorganizowanie
        koncertu
        w dniu 19 II 1945 r.; w: APwB, UWB 1944-1950, sygn. 2385, k. 2.
        • lechowski51 Re: Bede kontynuowal... 15.01.10, 10:39
         O "bohaterach" z tamtych lat-wspolczesnie...
         www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/warto-rozmawiac/wideo/czy-polska-uporala-sie-dziedzictwem-komunizmu
         • lechowski51 Re: Bede kontynuowal... 15.01.10, 12:46
          W Michałowie jak widac "zaplute karly reakcji" nie poparly wysilkow towarzyszy z
          PPR;

          Michałowo — ref[eruje] tow. Tiesnowskib.
          35 czł[onków] PPR, komórek — 7, fabryczne — 2. O konferencji 3
          ogólne zebrania PPR i w dwóch wsiach. Odbyła się akademia w 27 rocznicę
          Armii Czerwonej (400 osób). Omówiona t eŜ była Konfer[encja] 3.1
          Szkoła Polska nie brała udziału, bo ksiądz zakazał.

          1945 luty 25, Białystok. — Protokół posiedzenia KP PPR w Białymstoku
          w sprawie oceny konferencji jałtańskiej i ustalenia związanych z tym zadań
          dla partii, sprawozdania z działalności komitetów gminnych PPR,
          wytypowania członków partii do wdraŜania reformy rolnej i obsady
          Wydziału Propagandy KP PPR.
          Kopia, maszynopis.
          KP PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 4/II/1, k. 7-9.
          aPorządek dzienny:a 1/ ocena Konferencji 31 i zadania PPR, 2/ sprawozdanie
          z działalności komit etów gminnych, 3/ przygotowanie do
          reformy rolnej, 4/ wybór do Wydziału Propagandy.
          Obecnych 13 przedst awicieli z 4 gmin.
          Punkt 1. Tow. Porębska: uchwały Konferencji [są] zwycięstwem
          obozu demokracji, przede wszystkim PPR. Zawsze głosiliśmy hasło walki
          o demokrację, przeciw hit lerowskiej okupacji i faszyzmowi. Za sojuszem
          z ZSRR.
          Nauczyć trzeba masy odróŜniać demokrację przez 3 główne postulaty.
          Demokrat ą jest t en, kto uznaje: 1/ konstytucję 1921 r., 2/ przyjaźń
          143
          z ZSRR, 3/ rozszerzenie granic Polski na zachodzie, 4/ bezwzględną
          walkę z faszyzmem.
          Do wyborów przyjść musimy: 1/ z masową organizacją PPR i Samopomocą
          Chłopską, 2/ uzdrowić samorządy, 3/ nawiązać współpracę z PPS
          i St ron[nictwem] Lud[owym].
          Punkt 2. aSprawozdanie.a
          Wasilków — ref[eruje] tow. Pikulski.
          14 czł[onków] PPR. W sprawie Konferencji 31 zebranie na fabryce.
          Po wsiach [zebrania] w sprawie kontyngentu. We młynie ust anow[iono]
          kontrole PPR. Burmist rz powiada, Ŝe rozpędzi wszystkich na cztery
          strony świat a. Burmist rz łapówkarz. Robotnicy od kilku tygodni bez
          chleba.
          Czarna Wieś — ref[eruje] tow. Szejblich.
          18 czł[onków] PPR. O Konferencji 3 zebranie w tartaku. Na t artaku
          chaos. InŜynier po t rzy dni w tygodniu siedzi w Białymstoku. Na miejscu
          nie ma kto rozdzielić pracy. Technik budowlany zwolniony, roboty
          stoją. W Karczmiskach, Oleszkowie, Bukszt elu i Jałówce zebrania o kontyngencie.
          We wsi Jałówka nie rozłoŜony kontyngent . Zorganizowano
          Samop[omoc] Chłop[ską] we wsi Bukszt el — 30 czł[onków], Złot a Wieś
          — 10 czł[onków].
          Zabłudów — ref[eruje] tow. Dąbrowski.
          19 czł[onków] PPR. Samop[omoc] Chłop[ska] 45 czł[onków].
          Odbyły się 4 zebrania w sprawie kontyngentu.
          Michałowo — ref[eruje] tow. Tiesnowskib.
          35 czł[onków] PPR, komórek — 7, fabryczne — 2. O konferencji 3
          ogólne zebrania PPR i w dwóch wsiach. Odbyła się akademia w 27 rocznicę
          Armii Czerwonej (400 osób). Omówiona t eŜ była Konfer[encja] 3.1
          Szkoła Polska nie brała udziału, bo ksiądz zakazał.
          Juchnowiec — ref[eruje] tow. Porębska.
          Zebranie w gm[inie] w sprawie Konfer[encji] 3.1 Zawiązana nowa komórka
          — 5 czł[onków] i druga, o której podano tylko ustnie — z 5
          [członków]. Samop[omoc] Chłop[ska] powst ała we wsi Biele.
          aPost anowiono.a
          1/ KaŜda gmina rozsyła agit atorów celem urządzania zebrań o Konfer[
          encji] 3 Mocarstw.1 Gmina Michałowo urządza zebranie t akŜe w zabłudowskiej
          gminie. Odp[owiedzialny] Tiesnowskib, za Zabłudów — Dąbrowski.
          Supraśl zajmie się gm. dojlidzką, odpow[iedzialny] Wróblewski.
          Za Wasilków odpow[iedzialny] Pikulski. Za Czarną Wieś — Szejblich.
          Za gm. Kalinówka — odpow[iedzialny] Piet ranis. Za gm. Juchnowiec —
          odpow[iedzialny] Wysocki. Za gm. Dolistowo — odpow[iedzialny] Ja144
          godnicki. Za gm. Gródek — odpow[iedzialny] Grygorczuk, Grześ. Za gm.
          Bacieczki — odpow[iedzialny] Waczyński. 2/ W Gródku, Michałowie
          i Czarnej Wsi ogólne zebrania czł[onków] celem wyboru kom[itetów]
          gm[innych] i zaznajomienia wszystkich członków part ii z uchwałami
          konferencji oraz z zadaniami stojącymi przed PPR. W związku z tym: 3/
          zorganizować spółdzielnie gm[inne] przede wszystkim w Michałowie
          i Gródku. 4/ Poczynić kroki w Dyrekcji Lasów Państwowych [w sprawie]
          skończenia z chaosem na t art aku. Komórka PPR winna dost arczyć
          odpow[iedni] mat eriał dowodowy. 5/ Zwrócić się do Zw[iązku]
          Rewizyjnego, by przyczynił się do zjednoczenia spółdzielni i skończenia
          z naduŜyciami. Do aprowizacji — w sprawie gospodarki młynów. Do
          starosty — o spowodowanie ukarania sołtysa wsi Jałówka.c 6/ Kom[it et
          w] Czarnej Wsi musi się zająć dokładnie Samop[omocą] Chłop[ską] i ją
          rozbudować za przykładem Michałowa. 7/ Natychmiast przyst ąpić do
          uzdrowienia samorządów gminnych, przede wszystkim: w Czarnej Wsi,
          Wasilkowie i Michałowie. Wysłać swoich przedst awicieli do rad
          narodowych.
          Następne posiedzenie 8 marca 1945 r.
          Do reformy rolnej przydzielić tow[arzyszy]: Jagodnickiego,
          Pietranisa, Radusiewskiego, Malewicza.
          Do Wydziału Propagandy wybrano: Ziniewicza, Zawadzkiego, Kwiatkowskiego,
          Iwaniuka, Sulimę. Posiedzenie odbędzie się 5 marca 1945 r.d
          a-a Podkreślone.
          b W tekście: „Tasowski”.
          c Opuszczono niezrozumiałe: „We wsi tej komórki PPR w Buksztelu zmienienie sołtysa”.
          d Protokół podpisała B. Porębska.
          1 Chodzi o konferencję trzech mocarstw w Jałcie z 4-11 II 1945 r.
          • lechowski51 Re: Bede kontynuowal... 15.01.10, 15:39
           Ciekawostka o Orli...

           1945 marzec 20, Orla. — Pismo ks. protojereja Andrzeja Turowskiego do
           starosty bielskiego w sprawie objęcia parafii prawosławnej w Orli przez ks.
           Włodzimierza Cechana.
           Oryginał, rękopis.
           148
           SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 33.
           Komunikuję, Ŝe zarządzenia P[ana] Starosty z dn. 6 III rb. za Nr AP-
           7/5 nie mogę wykonać, poniewaŜ znajdujące się w ręku ks. J. Pańki
           pismo z dn. 10 listopada 1944 r. juŜ dawno odwołane i nominacja jego
           na parafię w Orli nieaktualna.
           Wszystkie parafie prawosławne na t erenie województwa
           białostockiego przejęte zost ały pod zarząd ks. Arcybiskupa Bazylego
           Mińskiego i znajdują się w jurysdykcji Św. Ojca Pat ryarchy
           Moskiewskiego i Całej Rusi Aleksego.
           Parafia w Orli przekazana b[yłemu] proboszczowi parafii w Dubinach
           ks. Włod[zimierzowi] Cechanowi na mocy posiadanej przez niego nominacji,
           wydanej mu przez ks. Arcybiskupa Mińskiego Bazylego w dn. 20
           XII 1944 [r.] za Nr 8011.
           ks. prot[ojerej] Andrzej Turowski
           1 Odpis pisma arcybiskupa mińskiego Bazylego do ks. W. Cechana (w języku rosyjskim)
           znajduje się w aktach sprawy; patrz: APwB, SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 20.
           Odpowiedź
           wojewody białostockiego S. Dybowskiego patrz dok. nr 109
           • pawlozsiul wie o co szło z parafią, czy tylko dzwon słyszał?? 15.01.10, 19:33
            Bo to dość ciekawa historia, rozwiń - jak to w Orli erygowano polską
            cerkiew narodową.

            Poszperaj głębiej w czasie, a znajdziesz taką ciekawostkę, jako to
            proboszczowi ze Szczytów władza zabrała klucze od cerkwi. I za byle
            pochówkiem musiał on się machać do Starostwa w Bielsku z duszą na
            ramieniu - wydadzą, czy nie wydadzą kluczy? Ale to za II RP było, a
            zdaje się ten okres Ci nie pasi specjalnie.
           • pawlozsiul jeżeli kogoś ta historia interesuje... 16.01.10, 18:15
            kamunikat.org/knihi.html?pubid=9041

            Historia jest opisana w rozdziale IX. "Po wyzwoleniu" - myszą na
            ikonę adobe`a i klik

            Świadkowie tych zdarzeń, z którymi rozmawiałem być może inaczej
            zapamiętali pewne szczegóły, ale większych przekłamań w tym tekście
            nie ma.
  • nikzimowy lechowski , starczy na dziś , do jutra 15.01.10, 16:04
   odpuszczam . Najgorszy element , to ci wypieprzeni ze stołków .
   Pózniej psioczą na cały świat .
   • lechowski51 Re: lechowski , starczy na dziś , do jutra 16.01.10, 16:40
    Jak znajde cos interesujacego o parafii w Orli to zamieszcze.Poki co dane o
    wyznawcach innej "religii";

    1945 marzec 21, Bielsk Podlaski. — Wykaz sekretarzy komórek PPR w pow.
    bielskim z wyszczególnieniem m.in. ich narodowości, sporządzony w KP
    PPR w Bielsku Podlaskim.
    Oryginał, maszynopis.
    KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/VI/3, k. 17-20.
    Sekret arze komórek PPR w powiecie bielskim
    I. Bielsk
    L.p
    .
    Imię
    i nazwisko
    Data
    urodzenia
    Adres Pochodz[
    enie]
    społ[
    eczne]
    Narod[
    owość]
    Wykszt[
    ałcenie]
    Zatr[udnienie]
    Przy[naleŜność]
    par-
    [tyjna]
    pop[
    rzednia]
    Wy -
    br[any
    ] na
    sekr[etarza]
    dn[ia]
    Jaka kom[
    órka]
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Tichoniuk
    Bazy li
    1919 Bielsk
    [ul.]
    Poświętna
    44
    Rol-
    [nicze]
    Biał[
    oruska]
    śred-
    [nie]
    Kier[ownik]
    prop[
    agandy]
    PPR
    bezp[
    artyj
    ny
    ]
    5 II
    1945
    m[iasto]
    Bielsk
    2. Birula
    Wiera
    1911 Bielsk
    [ul.]
    Kościuszki
    31
    Prac[
    ownicze]
    Rosy
    j sk
    a
    wyŜsze
    sekretarka
    bezp[
    artyj
    na]
    15 II
    1945
    Urząd
    Bezp[ieczeństwa]
    3. Maty -
    szewski
    Józef
    1922 Bielsk
    [ul.] Batorego
    16
    Prac[
    ownicze]
    Polska
    3 kl.
    gimn[
    azj
    um]
    kierownik
    wydz[iału]
    per[sonalnego]
    bezpartyj
    ny
    — Milicja
    Oby watelska
    II. Brańsk
    149
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Oleksiewicz
    Antoni
    1925 Brańsk
    [ul.] Bielska
    77
    Robot-
    [nicze
    ]
    Polska
    6 kl.
    szk[oły]
    pow[
    szechnej
    ]
    goniec
    gminny
    bezpartyj
    ny
    — miasto
    Brańsk
    III. Boćki
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Sokołowski
    Grzegorz
    1905 Boćki
    [ul.] Załonska
    22
    Rolnik Białoruska
    szkoła
    powszechna
    rolnik bezpartyj
    ny
    — miasto
    Boćki
    2. Gan
    Edward
    1910 Kąty
    gm. Boćki
    Robot-
    [nicze
    ]
    Polska 5 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    kier[ownik]
    prop[
    agandy
    ]
    Komsomoł
    — wieś
    Kąty
    IV. Ciechanowiec
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Trebliński
    Tadeusz
    1921 Ciechan[
    owiec]
    [ul.] Mickiewicza
    Robotnik
    Polska
    4 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Pracow
    nik
    bezp[
    arty
    jny ]
    — połud-
    [niowa]
    część
    miasta
    2. Sierota
    Stanisław
    — Ciechano[
    wiec]
    — Polska
    — — — — Milicj a
    Oby w[atelska]
    3. Pleszczyński
    Wacław
    1901 Ciechan[
    owiec
    ul.] Mogilna
    15
    Robot-
    [nicze
    ]
    Polska
    4 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Pracow
    nik
    bezparty
    jny
    — północna
    część
    miasta
    V. Haj nówka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Pomorski
    Józef
    1894 Haj nówka
    [ul.] Czwo
    raki 1
    Robotnik
    Polska 4 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    seretarz
    kom[órki]
    miej sc[owej]
    PPS — miasto
    Haj nówka1
    2. Walentynowicz
    Paweł
    1902 Haj nówka
    [ul.] Ogrodowa
    Robotnik
    Polska uniwer-
    [sy tet
    ludowy
    ]
    Robotnik bezparty
    jny
    — miasto
    Haj nówka1
    3. Leśny
    Stanisław
    1902 Haj nówka
    Kol[onia]
    Urzęd[nicza]
    Robotnik
    Polska 4 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    aRobotnika aPPSa — aMilicja
    Oby watelskaa
    150
    4. Mostowiec
    Jan
    1898 Dubiny
    gm. Haj -
    nówka
    Rolnik Białoruska
    — — — — Dubiny
    gm. Haj -
    nówka
    VI. Kleszczele
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Bazy luk
    Jakub
    1899 Kleszczele
    pow.
    Bielsk
    Rolnik
    Białoruska
    średnie Rolnik KPZB
    b
    — miasto
    Kleszczel
    e
    2. Młodzianowski
    Jan
    1897 Kleszczele
    pow.
    Bielsk
    Rolnik
    Białoruska
    Narodnoj
    e
    gorodskoj
    e
    uczyliszcze
    Rolnik bezpart[
    y jny
    ]
    — miasto
    Kleszczel
    e
    3. Prokopczuk
    Michał
    1907 Pogrebyc Rolnik
    Białoruska
    średnie Rolnik bezpart[
    y jny
    ]
    — Pogreby c
    4. Demianiuk
    Łuka
    1906 Zaleszany
    c
    Rolnik
    Białoruska
    — Rolnik bezpart[
    y jny
    ]
    — Zaleszan
    y
    5. Kowalczuk
    Foma
    1901 Moskiewcec
    Rolnik
    Białoruska
    7 kl.
    szk[oły ]
    powszech-
    [nej ]
    Rolnik bezpart[
    y jny
    ]
    — Moskiewce
    6. Romaniuk
    Włodz[imierz]
    1908 Policznac Rolnik
    Białoruska
    5 kl.
    szkoł[y ]
    powszech-
    [nej ]
    Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Policzna
    7. Borowik
    Włodz[imierz]
    1909 Kuraszewoc
    Rolnik
    Białoruska
    4 kl.
    szko[ły ]
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Kuraszewo
    8. Prokopiuk
    Aleks[ander]
    1908 Jelonkac Rolnik
    Białoruska
    — — — — Jelonka
    9. Grygoruk
    Jakub
    1912 Grabowiecc
    Rolnik
    Białoruska
    — — — — Grabowiec
    10. Kozaczuk
    Jakub
    1910 Wołkostawcec
    Rolnik
    Białoruska
    domowe
    Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Wołkostawce
    11. Giermaniuk
    Teodor
    1895 Długi
    Bródc
    Rolnik
    Białoruska
    — Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Długi
    Bród
    12. Panfiluk
    Teodozy
    1909 Werstokcd Rolnik
    Białoruska
    — Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Werstokd
    151
    13. Mazuruk
    Jan
    1910 Bobinkac Rolnik
    Białoruska
    4 kl.
    szkoł[y ]
    pow-
    [szechnej
    ]
    Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Bobinka
    14. Kowalewski
    Miron
    1886 Starzy nace Rolnik
    Białoruska
    — Rolnik bezpar
    t[y jny
    ]
    — Starzy nae
    15. Jackiewicz
    Bazy li
    1910 Omelenie
    c
    Rolnik
    Białoruska
    — — — — Omeleniec
    16. Waszczuk
    Bazy li
    1906 Kazimierzowo
    Rolnik
    Białoruska
    — — — — Kazimierzowo
    17. Roszczenko
    Aleksy
    1909 Daszec Rolnik
    Białoruska
    — — — — Dasze
    18. Siegień
    Michał
    1906 Marciniuki Rolnik
    Białoruska
    — — — — Marciniuki
    19. Sawicki
    Antoni
    1908 Kleszczele Rolnik
    Białoruska
    — Milicjant
    — — Milicj a
    O[by watelska]
    20. Danieluk
    Aleksy
    1906 Czechy
    Orlańskie
    Rolnik
    Białoruska
    — Rolnik — — Czechy
    Orl[ańskie]
    VII. Milej czyce
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Bortniczuk
    Włodzimierz
    1911 Borowikif Rol-
    [nik]
    Biało-
    [rus]
    2 kl.
    szk[oły]
    pow[
    szechnej]
    Kolej ar
    z
    bezp[
    arty
    j ny ]
    — Borowiki
    2. Wiszenko
    Włodzim[
    ierz]
    1903 Mikuliczef
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    4 kl.
    szkoł[
    y]
    powsz[
    echnej]
    Rolnik KPZB — Mikulicze
    3. Kudinowicz
    Antoni
    1911 Kościukowicze
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    4 kl.
    szkoł[
    y]
    powsz[
    echnej]
    Rolnik bezpart
    y j ny
    — Kościukowicze
    4. Mantiuk
    Bazy li
    1918 Gruzka Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    2 kl.
    szkoł[
    y]
    powsz[
    echnej]
    Rolnik bezpart
    y j ny
    — Gruzka
    5. Makowiej
    Leonid
    1909 Milejczy
    ce
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    6 kl.
    szkoł[
    y]
    powsz[
    echnej]
    Rzemieślnik
    bezpart
    y j ny
    — Milej -
    czyce
    152
    6. Ry szczuk
    Antoni
    1912 Milejczy
    ce
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    3 kl.
    szkoł[
    y]
    powsz[
    echnej]
    Milicj
    ant
    bezpart
    y j ny
    — Milicj a
    Oby wat[
    elska]
    7. Kondratiuk
    Szymon
    1892 ŚnieŜki Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    2 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik bezpart
    y j ny
    — ŚnieŜki
    8. Matuj ewicz
    Bazy li
    1890 Rogacze Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    4 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik bezpart
    y j ny
    — Rogacze
    9. Mikołajuk
    Jan
    1903 Sasiny Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    7 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik KPZB — Sasiny
    10. Michnowski
    Włodz[
    imierz]
    1921 Milejczy
    ce
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    7 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik DLKS
    M2
    — Milej -
    czyce
    11. Abramowicz
    Jan
    1906 Milejczy
    ce
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    5 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik KPZB — sekretarz
    komitetu
    gminneg
    o
    12. Michnowski
    Jan
    1889 Milejczy
    ce
    Rol-
    [nik]
    Biało-
    [ruska]
    5 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej
    ]
    Rolnik bezpart
    y j ny
    — Milej -
    czyce
    VIII. Narewka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Trusiewicz Józef 1920 Narewka
    Rolnik
    Biało-
    [ruska]
    7 kl.
    szkoły
    powsz[
    echnej]
    Rolnik
    bezp[
    arty
    j ny ]
    — sekretarz
    kom[itetu
    ]
    gm[innego]
    Narewka
    2. sprawozdanie nie nadeszło
    3. sprawozdanie nie nadeszło
    4. sprawozdanie nie nadeszło
    IX. Narew
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Jakubowski
    Aleks[ander]
    — Narew
    pow. Bielsk
    — — — — — — sekret[arz] kom[
    itetu] gm[innego]
    Narew
    2. Galicki Mikołaj — Narew
    pow. Bielsk
    — — — — — — miasto Narew
    153
    3. Marczuk
    Aleks[ander]
    — Ciełuszkig — — — — — 
    • lechowski51 Re: lechowski , starczy na dziś , do jutra 16.01.10, 16:44
     No i znalazlem znow cos o parafii w Orlii;

     1945 marzec 28, Bielsk Podlaski. — Pismo starosty bielskiego R. Woźniaka
     do UWB w sprawie ustalenia statusu duchowieństwa prawosławnego
     w woj. białostockim.
     Minuta, rękopis.
     SPBP1944-1950, sygn. 114, k. 30.
     W powiecie bielskim niektórzy duchowni prawosławni poddali się pod
     zwierzchnictwo Arcybiskupa Mińskiego, pozost ali zaś uznają zwierzchnictwo
     Biskupa Lubelskiego i na tym t le wynikają róŜne nieporozumienia
     i zatargi przy obsadzaniu parafii prawosławnych.
     Taki wypadek ma miejsce w Orli, gdzie dotychczasowy Proboszcz
     ks. Turowski poddał się pod zwierzchnictwo Biskupa Mińskiego i zgłosił
     się na wyjazd do Rosji, a na jego miejsce zost ał mianowany proboszczem
     przez Biskupa Lubelskiego ks. Jan Pańko. PoniewaŜ ks. Pańko miał podejrzenie,
     Ŝe ks. Turowski przed wyjazdem do Rosji przekaŜe parafię
     komu innemu i zabierze ze sobą ut ensylia cerkiewne, zwrócił się do mnie
     o interwencję. Na moje pismo skierowane do ks. Turowskiego
     z wezwaniem, aby przed wyjazdem przekazał parafię w Orli ks. Pańce
     otrzymałem od niego odpowiedź, odpis której załączam1.
     Wobec powyŜszego proszę o wyjaśnienie, czy rzeczywiście parafie
     prawosławne w województwie białostockim zostały przejęt e pod zarząd
     przez Arcybiskupa Mińskiego, jak to twierdzi w swym piśmie ks.
     Turowski, oraz o wskazówki, jakie stanowisko mam zajmować
     w podobnych wypadkach.
     Ze względu na to, Ŝe sprawa odnośnie parafii w Orli jest pilną, proszę
     o moŜliwie szybką odpowiedź.a2
     a Pod pismem parafa starosty bielskiego R. Woźniaka.
     1 Patrz dok. nr 77.
     2 Odpowiedź naczelnika Wydziału Ogólnego UWB W. Białkowskiego; patrz dok. nr 83;
     patrz
     takŜe dok. nr 109.
    • nikzimowy Duraka kleisz ? 16.01.10, 16:47
     Jak coś umieszczasz do przeczytania , to najpierw zrób z tym
     porządek . Odpocznij trochę po ostatniej dawce i przeczytaj , to co
     wkleiłeś . Jaja sobie robisz z forumowiczów ?
     • sebak13 Re: Duraka kleisz ? 16.01.10, 17:15
      Jednak to jest strasznie nudne zaraz zasne oj Lechowski
      • lechowski51 Re: Duraka kleisz ? 16.01.10, 17:55
       No to moze cos bardziej dramatycznego!
       Bardzo powaŜne jest zagadnienie furmanek. Chłopi domagają się przynajmniej
       opłaty tych furmanek, które woŜą drzewo dla przedsiębiorstw
       lub instytucji publicznych. Moim zdaniem furmanki te powinne mieć
       opłat ę dniówkową, tak jak miejskie.
       Niesprawiedliwe jest równieŜ pędzenie chłopów do ładowania mąki na
       stacje w Białymstoku wówczas, gdy tysiące ludzi — spekulantów —
       chodzi swobodnie. Chłopi domagają się przymusu pracy dla robotników

       Calosc....

       1945 marzec, Białystok. — Sprawozdanie sekretarza KP PPR w Białymstoku
       Bronisławy Porębskiej z działalności partii w pow. białostockim w
       okresie od 25 II do 25 III 1945 r.
       Kopia, maszynopis.
       KP PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 4/V/1, k. 66-67.
       155
       aStan organizacyjny.a
       Ogólna liczba członków 239, komórek 30, fabrycznych 9 — 28
       członków. Najliczniejsze organizacje są w Gródku i Michałowie. W tych
       dwóch org[anizacjach] przewaŜa element chłopski, a pod względem
       narodowości Białorusini. W Czarnej Wsi, Wasilkowie i Supraślu przewaŜa
       element robotniczy, polski. Poziom uświadomienia ograniczony,
       szczególnie w Gródku i Czarnej Wsi. Pomimo to organizacja gródecka
       jest ruchliwa, ma udział we wszystkich placówkach gospod[arczych],
       samorządowych. W Michałowie organizacja rośnie po wsiach. Supraska
       org[anizacja] nie ma prawie wzrostu, jest zupełnie odizolowana od mas,
       pomimo Ŝe w skład Rady1 wchodzi 5 członków na czele z tow.
       Wróblewskim — przewodniczącym Rady, który jest t eŜ
       najaktywniejszym w Radzie. Nie lepiej przedst awia się sprawa w Czarnej
       Wsi, ale tu wina jest sekret arza Komitetu PPR, który nie ma Ŝadnej
       zdolności ujmowania i zdobywania robotników. Zachowuje się odpychająco.
       Org[anizacja] PPR jest t am młoda, ale Ŝywotna. Najgorszą plagę
       stanowi w Wasilkowie i Czarnej Wsi bezrobocie. Niektórzy członkowie
       wystąpili z tą myślą, Ŝe PPR będzie im płacić pensje, no a juŜ na pewno
       otrzymają dobrą posadę, albo przynajmniej kart ę Ŝywnościową (Wasilków).
       Niektórzy pędzą wódkę (Czarna Wieś), ut rudnia to pracę organizacyjną.
       Do pracy nie kwapią się. WaŜną przeszkodą w zdobywaniu robot
       [ników] i chłop[ów] polskich w Michałowie, Gródku i Supraślu jest
       prawie wyłącznie białoruski skład tych organizacji. Jedną z dróg zdobycia
       dla sprawy demokracji polskich rob[otników] jest nawiązanie ścisłej
       współpracy z PPS i St ron[nictwem] Lud[owym].
       W Gródku i Michałowie otwarto lokale partyjne. Odbywają się syst ematyczne
       zebrania. W Wasilkowie, Czarnej Wsi i Supraślu są lokale, ale
       jeszcze nie uruchomiona w nich praca. W St arosielcach, pomimo Ŝe zarejest
       rowanych członków jest 8, ale na miejscu jest tylko 1, pozost ali są
       w woj[ewódzkiej] MO, jeden wyjechał, a jeden pracuje st ale w Białymstoku
       w spółdzielni. W większości gmin nie ma PPR.
       aUdział PPR w pracy masowej.a
       Akcją sprawozdawczą z Konferencji 32 objęto 12 następujących gmin:
       w Gródku, Michałowie, Supraślu, Wasilkowie, Czarnej Wsi, Bacieczkach,
       Juchnowcu, Dobrzyniewie, Goniądzu, Kalinówce, Jaświłach, Dojlidach.
       W związku z Rocznicą Komuny Paryskiej odbyły się 3 akademie:
       w Wasilkowie, Supraślu, Michałowie i zebrania w t art aku w Czarnej Wsi.
       Związki Zawodowe mamy: w Supraślu — włókniarzy i t art acznych,
       w Michałowie — włókniarzy, w Gródku — t akŜe włókniarzy, w Czarnej
       Wsi — t art acznych robot[ników] (tartaczny zorganizowano ost atnio).
       156
       Przewodniczący[mi] komit etów fabrycz[nych] są wszędzie
       peperowcy. Istnieje nienormalny stan, poniewaŜ prawie wszędzie istnieje
       zarząd związku i kom[it et] fabryczny.
       aUdział PPR w Reformie Rolnej.a
       Na reformę w pow. białostockim wyjechało 4 pełnomocników peperowców.
       Reforma zost ała juŜ dokonana. Rozparcelowano 8 majątków
       o powierzchni 1.099 ha ziemi. Skorzyst ało z reformy 459 rolników: małorolnych
       363 — (901 ha), średniorol[nych] 77 (115 ha), bezrol[nych]
       19 (83 ha). W toku reformy zorganizowano Samop[omoc] Chłop[ską]
       w gminie Kalinówka. W toku organizacja w gminie Goniądz i Jaświły.
       aAkcja kontyngentowa a PPR.a
       Organizacja PPR bierze czynny udział w zbiórce kontyng[entów]
       wszędzie t am, gdzie jest PPR. W Czarnej Wsi udział t en nie daje Ŝadnego
       efektu. Bez wojska kont [yngentów] nie ściągnie się. Na gminę
       Juchnowiec i Dobrzyniewo wysłaliśmy dwóch pełnomocników, którzy
       pomagali w ściąganiu kontyngentów.
       Ogólnie kontyngent wynosi około 90% — zasługi PPR są tu jednak
       nieznaczne. Trzeba jednak podkreślić, Ŝe najwięcej kontyngentu
       ściągnięto w Michałowie i Gródku, gdzie szereg wiosek zdało juŜ po
       100%. bCała gm. M[ichałowo] juŜ zdała kontyngent.b
       aSamopomoc Chłopska.a
       Samop[omoc] Chłop[ska] liczy około 2.500 czł[onków], z t ego na
       Michałowo i Gródek przypada około 2 tysiące. Zarząd pow[iatowy] nie
       wie dokładnie ilu ma członków, w teren nie wyjeŜdŜa, czeka aŜ mu
       przyniosą gotowe sprawozdania. Nowe koła Samop[omocy] Chłop[skiej]
       powst ały w gminie Kalinówka — we wszystkich wioskach i w gminie
       dojlidzkiej. Organizacja PPR w Czarnej Wsi, Wasilkowie i Supraślu mało
       albo wcale nie zajmuje się Samop[omocą] Chłop[ską].
       aUdział PPR w samorządach.a
       aRad[y] Narod[owe].a W Radzie Pow[iatowej] 8 członków PPR.
       W skład Rady Gm[innej] Gródka, Michałowa, Supraśla wchodzi po
       5 czł[onków] PPR.
       W miesiącu marcu weszli w skład Rady Narod[owej] Wasilkowa 4 pepeerowcy,
       [w] Czarnej Wsi — 3, Bacieczkach — 1. W Wasilkowie
       Kom[itet] PPR spowodował podanie się do dymisji całego bzarządu miast
       ab, na jego miejsce weszli pepeerowcy. Burmist rzem obrano
       pepeerowca. W Supraślu st araniem pepeerowca uruchomiona została
       elekt rownia i młyn w Wasilkowie. Oczyszczono młyn od róŜnych
       złodziei, którzy się tam zakradali i poddano go ścisłej kontroli. Do
       157
       Wasilkowa sprowadzono lekarza i uruchamia się ambulatorium
       b(st araniem PPR i zw[iązku] włókn[iarzy]).b
       aWspółpraca z PPS i Stron[nictwem] Lud[owym].a
       Początki współpracy ze St ron[nictwem] Lud[owym] mamy w Gródku,
       gdzie st araniem PPR porozumiano się z członkami St r[onnictwa]
       Lud[owego], zwołano zebranie i załoŜono Str[onnictwo] Lud[owe]. Na
       zebraniu obecnych było 60 osób. Omówiono uchwały Konferencji 32
       i zagadnienie współczesnej demokracji, przemawiali członkowie
       Str[onnictwa] Lud[owego] i PPR. W pow[iecie] formalnie istnieje
       Komisja Porozumiewawcza, ale poniewaŜ w dołach nie ma jeszcze
       org[anizacji] PPS, ani Ludowych, więc współpraca odnosi się tylko do
       Rady Pow[iatowej].
       NajbliŜszym zadaniem będzie zwołanie międzypartyjnej konfer[encji]
       z całego powiatu białostockiego. Ułatwi to nam oŜywienie ruchu robot
       [niczego] szczególnie w Czarnej Wsi.
       aTrudności w pracy masowej.a
       Dla zorganizowania robotników Czarnej Wsi t rzeba koniecznie unormalizować
       caprowizację robot[ników]. Dotychczas w Czarnej Wsi
       wydaje się po 2 kg chleba na tydzień na rodzinę. Za miesiąc luty
       zaległego chleba nie wydaje się. W Wasilkowie robotnicy chcą załoŜyć
       stołówkę, ale nie ma na to środków, aprowizacja prowincji jest
       szczególnie utrudniona, poniewaŜ jejd baza pośrednio zaleŜna od
       zebranego kontyngentu. Niektóre produkty wydawane w Białymstoku,
       jak: makaron, marmolada itd., nie wydaje się na prowincji. Mięsa prawie
       Ŝe nie widzieli. Ubezpieczalnie pobierają opłaty, a pomocy lekarskiej
       brak (Czarna Wieś, Michałowo).
       W pracy na wsi bardzo palącym zagadnieniem jest brak artykułów
       pierwszej pot rzeby, jak: soli, zapałek, nafty, Ŝelaza. Chłopi gwałtownie
       domagają się tych artykułów jako ekwiwalentu za zdany kontyngent .
       Bardzo powaŜne jest zagadnienie furmanek. Chłopi domagają się przynajmniej
       opłaty tych furmanek, które woŜą drzewo dla przedsiębiorstw
       lub instytucji publicznych. Moim zdaniem furmanki te powinne mieć
       opłat ę dniówkową, tak jak miejskie.
       Niesprawiedliwe jest równieŜ pędzenie chłopów do ładowania mąki na
       • pawlozsiul Z "furmankami" to ja bym sugerował powściągliwość 16.01.10, 18:11
        Jeszcze pobudzisz upiory przeszłości
        • lechowski51 Re: Z "furmankami" to ja bym sugerował powściągli 16.01.10, 18:23
         "Furmankowych historykow" na tym forum wielu...a jeden wybitny "furmankoznawca"
         • pawlozsiul powiedz to rodzinom ofiar 16.01.10, 21:09
          lechowski51 napisał:

          > "Furmankowych historykow" na tym forum wielu...a jeden
          wybitny "furmankoznawca"

          Pewno boki pozrywają ze śmiechu. Smutno, ale są tu widać orędownicy
          Burego.
  • nikzimowy Kiedy lechowski zmądrzejesz ? 16.01.10, 18:45
   Jak na razie masz narośle na mądrości . Medycyna na to nic nie
   poradzi .
   • lechowski51 Re: Kiedy lechowski zmądrzejesz ? 17.01.10, 19:42
    Moze to wyjasni nieporozumienia z parafii w Orli?.

    1945 kwiecień 14, Białystok. — Pismo naczelnika Wydziału Ogólnego
    UWB Wacława Białkowskiego do starosty bielskiego w sprawie statusu
    Cerkwi prawosławnej w Polsce.
    Oryginał, maszynopis.
    SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 29.
    1Poufne!
    Stosunek Kościoła Prawosławnego w Polsce unormowany jest
    dekret em Prezydenta Rzeczypospolit ej z dn. 18 XI 1938 r. („DzU RP”,
    nr 88, poz. 597) oraz rozp[orządzeniem] Rady Minist rów z dnia 10 XII
    1938 r. o uznaniu statusu wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego
    Kościoła Prawosławnego. Zakres mocy obowiązującej t ego dekretu
    i rozporządzenia pokrywa się z obszarem Rzeczypospolitej i nie sięga
    poza Jej granice. PoniewaŜ siedziba prawosławnego biskupa mińskiego
    znajduje się na obszarze Białorusi Radzieckiej, nie moŜe t en biskup
    w ramach wspomnianych post anowień obsadzać stanowisk
    duszpast erskich na obszarze Rzeczypospolit ej i nie moŜe on domagać
    się, by decyzje jego w tym przedmiocie były honorowane przez władze
    polskie. Nie jest przeto wskazane, by Obywat el St arost a udzielał
    poparcia duchownemu prawosławnemu z t ego powodu, Ŝe duchowny t en
    otrzymał nominację od biskupa mińskiego.
    Nadto Urząd Wojewódzki informuje, Ŝe większość biskupów prawosławnych
    w związku z działaniami wojennymi opuściła swe dotychczasowe
    161
    siedziby na t erenie Rzeczypospolit ej, co w pewnej mierze poderwało organizację
    Kościoła i utrudniło jego prawidłową działalność.
    Wg wiadomości udzielonych Urzędowi Wojewódzkiemu ks. Pańko nie
    jest duchownym wyznania prawosławnego, lecz wyznania katolickiego
    obrządku wschodniego. NaleŜy ust alić, czy tak jest istotnie
    i przeciwdziałać t akim poczynaniom, które by mogły powodować
    zadraŜnienia na t le wyznaniowym i narodowościowym.a2
    a Na marginesie górnym adnotacja: „A. P. Ks. Pańko wyjechał, 28 IV” i
    nieczytelny podpis,
    na marginesie dolnym adnotacja: „Przyjęto do wiadomości, Akt, 30 IV [19]45” i
    nieczytelny
    podpis urzędnika starostwa bielskiego.
    1 Pismo starosty bielskiego z dnia 28 III 1945 r., wszczynające tę sprawę: patrz
    dok. nr 79.
    2 Patrz dok. nr 103.
    • lechowski51 Re: Kiedy lechowski zmądrzejesz ? 17.01.10, 19:51
     ..a tu o zaplutych karlach reakcji ktore zalegly sie w Bockach

     Tow. Janusz, członek PPR z gminy Boćki powiedział, Ŝe w Boćkach
     duŜo jest takich (rodzin akowców), którzy nic nie robią, spekulują,
     a pomimo to mają kartki Ŝywnościowe.

     ..dla pocieszenia w innych gminach skutecznie czlonkowie PPr zwalczali bandy
     akowcow a w Orli po walce zasiewali tez ugory.

     1945 kwiecień 26, Bielsk Podlaski. — Protokół posiedzenia KP PPR
     w Bielsku Podlaskim w sprawie omówienia znaczenia układu polsko-radzieckiego
     o przyjaźni, pomocy i powojennej współpracy gospodarczej z 21
     IV 1945 r., sprawozdawczości z kampanii siewnej, oceny stanu
     bezpieczeństwa, organizacji obchodów świąt 1 i 3 Maja.
     Kopia, maszynopis.
     KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/II/1, k. 14.
     Obecnych na posiedzeniu 20 osób.
     Porządek dzienny: 1/ zagajenie, 2/ sprawozdanie z kampanii siewnej,
     3/ bezpieczeństwo w powiecie, 4/ dyskusja, 5/ sprawa obchodu święta 1
     i 3 Maja, 6/ wolne wnioski.
     Tow. Ossoliński w swoim przemówieniu określił znaczenie paktu
     polsko-sowieckiego [o] Wzajemnej Pomocy, poniewaŜ taki pakt jest nie
     tylko wielkim [pod względem] znaczenia historycznego, ale jest
     jednocześnie gwarancją pokoju w Europie, a nawet i w świecie. Polityka
     prowadzona przez polski rząd dowrześniowy była szkodliwa nie tylko dla
     Związku Radzieckiego. Ona była szkodliwa najwięcej dla Polski, bo
     Polska prowadziła politykę proniemiecką, która była wroga dla narodów
     słowiańskich i dlat ego na terytorium Polski st ale odbywały się wojny.
     Teraz, kiedy sytuacja międzynarodowa w roku 1939 zaost rzyła się, to
     polski rząd dowrześniowy nie mając zaufania do własnego narodu,
     poniewaŜ zmieniając konstytucję w roku 1935, która pozbawiała
     robotnika i chłopa prawa głosowania i wyborów do sejmu, a przez to
     samo prawa do decyzji o losach państwa, a tym samym o losach
     własnego narodu i przez to po wybuchu wojny z Niemcami, musieli
     panowie, którzy są w rządzie londyńskim, uciekać, wywoŜąc ze sobą
     wszystko złoto i do t ej pory tylko politykują, broniąc swoich osobistych
     int eresów. Naród zost ał na pastwie losu, składając wielkie ofiary dla wyzwolenia
     Ojczyzny i narodu. Ludzie przebywający obecnie w rządzie londyńskim
     zdradzili własny naród i Ojczyznę, i obecnie nie mają prawa rządzić
     krajem i narodem, który z ich winy duŜo wycierpiał.
     Następnie tow. Ossoliński powołał sekret arzy komitetów gminnych
     do zdania sprawozdań z przebiegu akcji siewnej. Kampania siewna
     163
     rozwija się pomyślnie. W gminie Orla 40% ziemi jest juŜ obsianej, a w
     gminie Kleszczele 45%. Członkowie partii biorą czynny udział w t ej
     sprawie.
     Nastęnie tow. Ossoliński omówił sprawy bezpieczeństwa w powiecie
     i nawoływał do współpracy z Milicją Obywat elską, a takŜe polecił kontrolować
     takową, a to w t en sposób, Ŝeby na kaŜdym post erunku byli
     mocni ludzie (partyjni). Obecni na zebraniu sekret arze komórek
     gminnych i członkowie PPR powiedzieli, Ŝe Milicja Obywat elska
     i władze Bezpieczeństwa Publicznego źle pracują i nie walczą, a w razie
     napadów uciekają od band „akowców”. T ow. Pomorski powiedział, Ŝe
     w Hajnówce „akowcy” rzucają ulotki, na słupach telefonicznych malują
     swastyki niemieckie. Przyjechali pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, ale
     zamiast przeprowadzić rewizje, pili wódkę. Tow. Pomorski powiedział,
     Ŝe jeŜeli t ak dalej będzie, to Polska nigdy nie będzie państwem
     demokratycznym.
     Następnie zabrał głos tow. Bazyluk, sekret arz gminnego komitetu
     PPR w Kleszczelach. Na t erenie gminy Kleszczele zaczęły grasować
     bandy. Przychodzą do wsi, zabierają produkty, st raszą, zabijają ludzi.
     Tow. Bazyluk prosił, aby członkowie part ii dostali zezwolenie na
     noszenie broni. Były takie wypadki, Ŝe przychodziła milicja, znajdowała
     u niektórych partyjnych ludzi broń (którą w tym czasie, gdy
     przechodziła linia frontu moŜna było znaleźć), broń zabierali, a ludzi
     tych aresztowali (posądzając ich, Ŝe współpracują z bandami).
     Tow. Ossoliński odpowiedział, Ŝe na aresztowanie członka part ii
     t rzeba mieć zezwolenie od prokuratora, a milicja nie ma prawa
     aresztować ludzi partyjnych.
     Tow. Bazyluk powiedział, Ŝe z dniem, kiedy członkowie gminnego komit
     etu PPR w Kleszczelach otrzymają broń, będą wyst ępować przeciwko
     bandom otwarcie. Członkowie kleszczelowskiego komitetu nie pozwolą
     i nie dopuszczą do t ego, Ŝeby ich zabijali po jednym i z ukrycia. Sami
     będą walczyć i jeŜeli zginą, to nie jeden, a wszyscy. Tow. Bazyluk dał
     wykaz, komu broń naleŜy dać i w sobot ę po powiatowym zjeździe
     chłopskim wymienieni na t ej liście towarzysze, broń ot rzymają.
     Następnie tow. Marczuk, członek PPR gminy Klukowicze powiedział,
     Ŝe gminę tę najlepiej byłoby znieść. Jest w niej tylko 20 małych
     wioseczek. Gmina Klukowicze jest połoŜona blisko puszczy i dlat ego jest
     ona siedliskiem akowców. NaleŜałoby przydzielić wsie do gmin:
     Kleszczele, Milejczyce i Mielnik, poniewaŜ niektóre wsie są bardzo
     blisko połoŜone wyŜej wymienionych gmin.
     164
     Tow. Janusz, członek PPR z gminy Boćki powiedział, Ŝe w Boćkach
     duŜo jest takich (rodzin akowców), którzy nic nie robią, spekulują,
     a pomimo to mają kartki Ŝywnościowe.
     Członkowie partii mówią, Ŝe nie liczą się z nimi, a tylko się
     wyśmiewają. Tak samo jest z tymi, których tow. Bazyluk przysłał do
     pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim.
     Warunki mają gorsze niŜ inni pracownicy. Wydają im gorsze obiady
     i śmieją się z nich mówiąc, Ŝe „to nie nasi ludzie”.
     Nastęnie omówiono sprawę obchodu świąt 1 i 3 Maja. Dni t e
     uchwalono obchodzić jak najuroczyściej, tak w Bielsku Podlaskim, jak
     t eŜ i w gminach. Członkowie part ii zobowiązali się dołoŜyć ze swej
     storony wszelkich starań, aby oba święt a przeszły uroczyście.
     W dyskusji i wolnych wnioskach pyt ań nie było.a
     a Protokół podpisał nieczytelnie sekretarz KP PPR w Bielsku Podlaskim M. Ossoliński.
    • pawlozsiul No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 17.01.10, 20:36
     lechowski51 napisał:

     > Moze to wyjasni nieporozumienia z parafii w Orli?.
     >
     > 1945 kwiecień 14, Białystok. — Pismo naczelnika Wydziału Ogólnego
     > UWB Wacława Białkowskiego do starosty bielskiego w sprawie statusu
     > Cerkwi prawosławnej w Polsce.
     > Oryginał, maszynopis.
     > SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 29.
     > 1Poufne!
     > Stosunek Kościoła Prawosławnego w Polsce unormowany jest
     > dekret em Prezydenta Rzeczypospolit ej z dn. 18 XI 1938 r.


     Żeby zjebać prawosławnych, komuchy są gotowe odwoływać się nawet do
     dekretów Mościckiego! Ale jaja.
     • lechowski51 Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 18.01.10, 17:58
      Teraz o "bandach" grasujacych w okolicach Suprasla....

      1945 maj 3, Supraśl. — Pismo burmistrza Supraśla do Starostwa Powiatowego
      w Białymstoku informujące o napadzie polskiego oddziału podziemnego
      na miasto.
      Oryginał, rękopis.
      UWB 1944-1950, sygn. 296, k. 66-67.
      Poufne.
      Donoszę, Ŝe w nocy z 2 na 3 maja rb. o godzinie 11 było najście AK
      na Supraśl. Udowodniono po rozklejonych hasłach i odezwach.
      170
      Jak stwierdzono, pierwszy atak był na posterunek [MO] —
      przybyłych było około 300 ludzi, przyjechali furami (oświadczenie MO),
      [na post erunku] zost ali zamordowani: milicjant Choroszewski St anisław
      i Mat ejczuk Jerzy1 — z zawodu szewc, członek PPR.
      W mieszkaniu Hajduków zost ał zabity syn Hajduk Sergiusz, lat 17,
      pracownik org[anizacji Związek] Walki Młodych. W mieszkaniu
      własnym zastrzelony został Budnik Mikołaj przewodniczący Rady
      Miejskiej m[iasta] Supraśla i członek PPR. Na ulicy Kościuszki
      zamordowany zost ał milicjant Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego,
      nazwisko nie ustalone. Oraz na szosie przy wjeździe do Supraśla na
      samochodzie, wiozącym wojskowych sowieckich na pomoc, zost ał
      zamordowany 1 wojskowy i 1 zost ał ranny w głowę.
      Zabitych zost ało ogółem 6 osób i 1 osoba raniona. Milicjantów 5 osób
      zostało uprowadzonych przez akowców w niewiadomym kierunku, jaki
      los ich spotkał nie wiadomo.
      Mieszkania, które zost ały odwiedzone przez akowców następujące:
      Nadleśnictwo Państwowe Supraśl, gdzie zost ało zrabowane około 4.600
      złotych, dokumenty porozwalane, jednak zniszczeń nie było, lokal
      Posterunku MO, gdzie zabrano broni 12 sztuk karabinów, 2 automaty i 2
      pistolety oraz amunicję znajdującą się na post erunku, zdemolowano
      meble, zniszczono dokumenty i korespondencję oraz zabrano pieczątki.
      Lokal kooperatywy, gdzie zrabowano papierosy, papier do pisania,
      zapałki oraz inne drobne rzeczy, dokumenty częściowo zostały
      zniszczone.
      Uprzejmie proszę o wydanie decyzji o wydanie zarządzenia
      pochowania zwłok.a
      a Pod pismem nieczytelny podpis burmistrza Supraśla.
      1 W aktach PPR występuje jako Józef Matejczuk; w: APwB, KW PPR w Białymstoku 1944-
      1948, „Księga ewidencyjna członków PPR woj. białostockiego przyjętych w okresie
      21 VIII
      1944 r. — 4 III 1945 r.”, nr 1, poz. 1.183.
      • 11rewresbo Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 18.01.10, 19:45
       Nie wiem, czy Szanowny Pan wie, że istnieje forum Supraśla?
       Jako mój wkład w historyczny rys, złożyłem Panu pierwszy wpis ;)

       forum.gazeta.pl/forum/w,86582,105886465,105886465,O_bandach_grasujacych_po_IIw_watek_Lachowskiego.html
       • war-dar Re: tak z czystej ciekawości... 18.01.10, 20:28
        czy dysponuje Pan podobnymi materiałami z okresu powojennego?
      • zdrafko Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 18.01.10, 20:40
       lechowski51 napisał:

       > Teraz o "bandach" grasujacych w okolicach Suprasla....
       >

       Masz może jakieś informacje, czy złapano tych bandytów i czy ukarano jakoś tych
       zbirów??
       • lechowski51 Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 19.01.10, 18:14

        Tych "zbirow" ok 25 tys zakatowano w ubeckich katowniach.Zakatowano tych z AK
        ktorzy wyzwalali Wilno,zakatowano cichociemnych a katowali i mordowali ich
        Ci,ktorzy razem z NKWD zakladali na tych ziemiach PPR.Ci tych ktorzy walczyli z
        niemieckim i sowieckim okupantem byli dla nich "bandytami"m i zaplutymi karlami
        reakcji.
        Tu masz o nastepnych "bandytach",tym razem spod Bielska...

        1945 maj 4, Narewka. — Raport Zarządu Gminnego w Narewce dla Starostwa
        Powiatowego w Bielsku Podlaskim w sprawie napadu oddziału
        Armii Krajowej Obywateli pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza
        ps. „Łupaszka” na Narewkę.
        Oryginał, rękopis.
        SPBP 1944-1950, sygn. 48, k. 27.
        Zarząd Gminny donosi, Ŝe w dniu 17 IV rb. między godz. 9 [a] 10 rano
        na os[adę] Narewka napadła banda, która ukrywa się w miejscowych lasach.
        W czasie napadu dwóch z bandy napadło na lokal Zarządu Gminnego
        i jeden z bandytów wpadając do kancelarii Zarządu Gminnego pytał się:
        „Banditow zdieś niet ”, i zaczął plądrować po szufladach stołów, domagał
        się dokumentów partyjnych.
        Po splądrowaniu wybiegł na ulicę i z powrot em wrócił, a z nim drugi
        z karabinem, którzy rozkazali pracownikom oraz wójtowi gminy1 zejść
        do gabinetu sekret arza i zaczęli legitymować, Ŝądając dokumentów. Jeden
        z bandy stojąc w drzwiach z karabinem, a drugi przy biurku z automatem
        172
        zapyt ał się na stojącą kasę — co to jest i poszedł z wójtem
        i rachmistrzem Kabacem do kasy, zabrał gotówkę w sumie 9.000 zł oraz
        spisy męŜczyzn urodzonych w latach 1927-1911 włącznie.
        Po zabraniu gotówki obrewidował wójt a gminy i Kabaca Piotra, i zabrali
        z sobą, których postrzelali w Narewce koło post erunku milicji, a pozostałym
        pracownikom powiedzieli, aby nie wychodzili do ich przyjścia.
        Oprócz wyŜej wymienionych zost ali zabici: Wołkowycki Aleksander
        — radny gminy i Lewsza Mikołaj — gajowy.
        Jednocześnie donoszę, Ŝe Zarząd Gminny i pracownicy przyst ąpili do
        pracy.a
        a Pod raportem nieczytelny podpis sekretarza i p.o. wójta gm. Narewka.
        1 Chodzi o Jana Leszczyńskiego.
        • zdrafko Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 19.01.10, 21:04
         lechowski51 napisał:

         >
         > Tych "zbirow" ok 25 tys zakatowano w ubeckich katowniach.

         Z materiałów które nam prezentujesz wynika,że rabowali i mordowali ludność cywilną.
         • ja_dekabrysta Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 21.01.10, 23:08
          zdrafko napisał:


          > Z materiałów które nam prezentujesz wynika,że rabowali i mordowali
          ludność cywi
          > lną.

          Moim zdaniem.
          Oglądalem niedawno film "Opór",Sam film zrobiony tendencyjnie ale
          jak miał być zrobiony jak kasę wykladali zainteresowani.Jest tam
          scena gdzie spotykają się dwa oddziały partyzankie żydowski i
          sowiecki.Dowodca oddzialu sowiedzkiego pyta,dzlaczego rabujecie wieś
          (nazwy nie pamiętam) na co dowódca żydowski odpowiada a u was jak to
          się nazywa uzupełnianie zapasow,tak odpowiada sowiet.I to jest sedno
          sprawy zależy gdzie stoisz tak to widzisz.
          • zdrafko Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 21.01.10, 23:44

           > Moim zdaniem.
           > Oglądalem niedawno film "Opór",Sam film zrobiony tendencyjnie ale
           > jak miał być zrobiony jak kasę wykladali zainteresowani.Jest tam
           > scena gdzie spotykają się dwa oddziały partyzankie żydowski i
           > sowiecki.Dowodca oddzialu sowiedzkiego pyta,dzlaczego rabujecie wieś
           > (nazwy nie pamiętam) na co dowódca żydowski odpowiada a u was jak to
           > się nazywa uzupełnianie zapasow,tak odpowiada sowiet.I to jest sedno
           > sprawy zależy gdzie stoisz tak to widzisz.

           Hitler Adolf wydał rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci
           polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo wg niego tylko tą drogą zdobyć mógł
           potrzebną Niemcom przestrzeń życiową. Każdą zbrodnię można jakoś usprawiedliwić
           • ja_dekabrysta Re: No i wreszcie dotarłeś do Prawdy! 22.01.10, 00:52
            zdrafko napisał

            Każdą zbrodnię można jakoś usprawiedliwić.

            Naturalnie że tak każdą.Tylko najgorsze jest to że widzimy innych a
            nie dostrzegamy swoich.Taka dziwna mentalność.

  • nikzimowy Lekko wyszperane 19.01.10, 18:26
   Na dzisiaj niewiele . Jutro będzie tez coś .Cytacik :

   "Jeżeli rzeczywiście jest możliowść namierzenia piszących to organy
   winny się zainteresować L51. Wściekła nienawiść do jednych zwykłe
   przekształca się w nienawiść do wszystkich. Jeżeli L51 wpadnie z
   Ak47 do centrum handlowego to zdziwione będą tylko władze."

   i link :
   forum.gazeta.pl/forum/w,329,102795036,105234066,Re_Panie_Lubas_jak_Pan_wyglada.html
   • lechowski51 Re: Lekko wyszperane 19.01.10, 20:44
    Nikus!.Jak widac zwyczaje z ORMO sa u Ciebie dalej zywe.
    • lechowski51 Re: Lekko wyszperane 20.01.10, 10:34
     zdrafko napisal;
     Z materiałów które nam prezentujesz wynika,że rabowali i mordowali ludność cywilną

     Jezeli uznajesz ze likwidowanie sowieckich namiestnikow to "mordowanie i
     rabowanie ludnosci cywilnej" to kwestia oceny a nie faktow.Bo z faktow tutaj
     przedstawianych wynika iz zwalczano komunistyczne wladze a nie niewinna ludnosc
     cywilna.
     Wracam do faktow.

     1945 maj 25, Sokółka. — Raport kierownika Referatu Śledczego Komendy
     Powiatowej MO w Sokółce starszego sierŜanta Stanisława Petelskiego za
     okres od 15 do 25 V 1945 r. o działalności MO i przestępczości w powiecie,
     przesłany do wiadomości KP PPR w Sokółce.
     Kopia, maszynopis.
     KP PPR w Sokółce 1944-1948, sygn. 12/V/2, k. 129.
     aDziałanie.a
     a/ aIlość aresztowanych: ogółem 17.a Za opilstwo — 4, brak dokumentów
     — 3, za niewykonanie polecenia władz administ racyjnych — 5,
     za kradzieŜ — 3, podejrzanych o współudział w rabunku — 2.
     b/ aKomu przekazano aresztowanych:a R[ejonowa] K[omenda]
     U[zupełnień] — 4, Sąd Grodzki — 5, zwolnionych po odbyciu kary — 5,
     areszt — 3.
     c/ aIlość przesłuchanych: ogółem 98.a
     d/ aIlość rewizji: [ogółem] 9a, z wynikiem pozytywnym 3, z wynikiem
     negatywnym 6. Poszukiwano rzeczy z przest ępstwa kradzieŜy, rzeczy
     poniemieckich i broni. Rzeczy z rewizji przekazano właścicielom za
     pokwitowaniem — do rozprawy sądowej.
     aOpis przestępstw dokonanych na t erenie powiatu.a
     I. aMorderstwa względnie zabójstwa: ogółem 6.a
     1/ Dnia 16 V 1945 r. około godz. 2300 banda w liczbie 10 ludzi, uzbrojona
     w karabiny i automaty, dokonała napadu na mieszkanie Chomczyka
     Konst antego, syna Ignacego, lat 41, mieszk[ańca] wsi Suraszkowo, gm.
     Szudziałowo, pow. Sokółka. Po wyprowadzeniu go z mieszkania zabito
     dwoma strzałami na podwórzu. Zabójstwa dokonano na tle politycznym.
     Sprawców nie ujęto.
     2/ Dnia 15 V 1945 r. o godz. 1100 odnaleziono w lesie na czwartym
     kilomet rze szosy Sokółka—Grodno, 900 m od szosy, zwłoki ob.
     Bielawskiego Kazimierza, lat 40, prezesa Samopomocy Chłopskiej na
     pow. Sokółka, zam[ieszkałego] w Kuźnicy. Zamordowanemu zrabowano
     buty i 1.500 zł. Dokumenty wszelkie zostały przy zabitym. Zabójstwo
     dokonano na tle politycznym. Sprawców nie ujęto.
     177
     3/ Dnia 17 V 1945 r. zost ał dokonany napad przez bandę uzbrojoną
     w automaty, karabiny i rkm w liczbie około 30 ludzi na przejeŜdŜający
     samochód z rzeczami ob. Giby Bazyla, syna Jana, nar[odowości] białoruskiej,
     w pobliŜu wsi Jeziorki, gm. Szudziałowo. W czasie st rzelaniny
     został zabity wymieniony i Ŝołnierz Armii Czerwonej — nazwisko nie
     ust alone. Samochód spalono. Zabójstwa dokonano na tle politycznym.
     Sprawców nie ujęto.
     4/ Dnia 18 V 1945 r. w nocy banda uzbrojona w karabiny i automaty
     w liczbie nieust alonej dokonała napadu na mieszkanie Acewicza
     Wacława, syna Marcina, lat 39, zam[mieszkałego] w Nowym Dworze,
     pow. Sokółka. Po wyprowadzeniu go z mieszkania, zabity zost ał 5
     strzałami. Zabit emu zabrano zegarek złoty, pieniądze w sumie nie
     ust alonej i obrączkę złot ą. Zabójstwa dokonano na tle rabunkowym.
     Sprawców nie ujęto.
     5/ Dnia 23 V 1945 r. o godz. 1200 zost ał dokonany napad zbrojny
     przez 3 osobników uzbrojonych w pistolety na mieszkanie
     p[od]por[ucznika] Litwinowicza Mieczysława, kierownika Akcji Siewnej,
     gm. Dąbrowa, zam[ieszkałego] w mieście Dąbrowa. Po wyprowadzeniu
     go z mieszkania w pobliŜe cmentarza katolickiego zost ał zabity 5
     strzałami. Zabójstwa dokonano na tle politycznym. Sprawców nie ujęto.
     6/ Dnia 23 V 1945 r. o godz. 100 banda uzbrojona w ilości nie ustalonej
     dokonała napadu na mieszkanie ob. Kucharczyka Wincent ego, syna
     Jana, lat 59, zam[ieszkałego] we wsi Dubaśno, gm. Nowy Dwór. Po
     wkroczeniu do mieszkania i st erroryzowaniu domowników poszukiwali
     jego syna. Nie znajdując go, powybijali w domu okna i po dotkliwym
     pobiciu go wyszli z mieszkania, zost awiając drzwi otwarte. W tym czasie
     wymieniony wyszedł zamknąć drzwi, gdzie zost ał postrzelony w płuca
     i rękę. Po 10 minut ach zmarł. Zabójstwa dokonano na t le zemsty
     osobistej. Sprawców nie ujęto.
     II. aNpady rabunkowe z bronią i bez broni: ogółem 7.a
     1/ Dnia 15 V 1945 r. w nocy banda w ilości nie ust alonej dokonała napadu
     na post erunek MO i Urząd Gminny Sidra, pow. Sokółka.
     Napastnicy szturmem zdobyli post arunek. Milicjantów uprowadzono.
     Akt a zniszczono. Budynek zdemolowano. Jednocześnie wt argnięto do
     Urzędu Gminnego, zniszczono wszystkie papiery urzędowe. Kasę w kilku
     miejscach post rzelano. Pieniędzy nie zrabowano. Sprawców nie ujęto.
     Śledztwo w toku.
     2/ Dnia 15 V 1945 r. w nocy dokonano napadu na post erunek MO
     w Dąbrowie, gdzie zostali uprowadzeni względnie zdezert erowali milicjan178
     ci, gdzie stwierdzono w budynku milicyjnym powybijane okna. Śledztwo
     w toku.
     3/ Dnia 18 V 1945 r. dokonano napadu zbrojnego przez bandę w ilości
     nie ust alonej na post erunek [MO] Nowy Dwór. Milicjantów
     uprowadzono. Akta zniszczono. Napastników nie ujęto. Śledztwo
     w toku.
     4/ Dnia 15 V 1945 r. w nocy banda w liczbie około 100 osób uzbrojonych
     w automaty i karabiny dokonała napadu na posterunek MO Suchowola,
     pow. Sokółka. Napastnicy szturmem zdobyli post erunek. Milicjantów
     uprowadzono. Budynek zupełnie zdemolowano. Jednocześnie
     dokonali rabunku podręcznego magazynu Urzędu Gminnego Suchowola,
     gdzie zrabowano cukier, sól i mydło. Sprawców nie ujęto. Śledztwo
     w toku.
     5/ W dniu 23 V 1945 r. w nocy nieznani sprawcy dokonali rabunku
     magazynu Powiatowej Stołówki Urzędniczej w Sokółce rabując t łuszcz,
     cukier, wódkę i róŜne inne produkty. Sprawcę wykryto, lecz nie ujęto.
     Śledztwo w toku.
     6/ W dniu 24 V 1946 r. o godz. 1230 sześciu osobników ubranych po
     cywilnemu, uzbrojonych w pistolety, dokonało napadu na Urząd
     Skarbowy w Sokółce, gdzie rozbrojono wartownika milicji z Sokółki
     Scholt a St anisława zabierając mu karabin Nr 4990. Po spędzeniu
     urzędników i interesantów do pokoju Skarbca, pod groźbą śmierci
     wymusili od Naczelnika Urzędu klucz do kasy, w której była gotówka. Po
     otwarciu kasy zrabowano 642.150 zł 55 gr — wszystką gotówkę, która
     znajdowała się w kasie. Po zamknięciu zgrupowanych w pokoju Skarbca,
     odchodząc oświadczyli, aby nikt nie waŜył się zaalarmować w ciągu
     jednej godziny. Sprawcy zbiegli w nieznanym kierunku. Po 10 minut ach,
     po odejściu napastników, zaalarmowano milicję, która zrobiła pościg,
     lecz sprawców nie ujęto. Śledztwo w toku.
     7/ W dniu 16 V 1945 r. w nocy banda w ilości nie ustalonej dokonała
     napadu rabunkowego na mieszkanie we wsi Brzozowo, gm. Dąbrowa,
     ob. Szutowicza Heronima.W czasie rewizji zabrano cukier w ilości 252
     kg, który był przeznaczony przez Urząd Aprowizacji na kartki
     Ŝywnościowe mieszk[ańcom] gm. Dąbrowa. Po dokonaniu rabunku
     sterroryzowali domowników i odeszli w nieznanym kierunku. Na cukier
     zostawili pokwitowanie. Śledztwo w toku.
     VI. aKradzieŜe ogółem: 6a — z tego 2 wykryt e, 4 niewykryte. 3 kradzieŜe
     mieszkaniowe — 2 wykryt e. 2 kradzieŜe nierogacizny
     niewykryt e, jedna kradzieŜ drobiu niewykryt a.
     aInformacje.a
     179
     a/ aNast roje wśród społeczeństwa.a Społeczeństwo na t erenie powiatu
     jest bardzo przygnębione i przest raszone z powodu pojawienia się
     wielkiej ilości band oraz rozbrojenia post erunków, zdemolowania
     urzędów gminnych, częstych zabójstw i rabunków.
     b/ aObca propaganda.a Na t erenie powiatu zauwaŜono duŜe działanie
     AK.
     c/ aDziałanie reakcyjnych organizacji.a Na t erenie powiatu zauwaŜono
     działalność agit acji AK, dowodem czego jest częste rozplakatowywanie
     afiszów antypaństwowych i róŜnych gróźb.
     • zdrafko Re: Lekko wyszperane 20.01.10, 11:36
      lechowski51 napisał:

      "zost ali zamordowani: milicjant Choroszewski St anisław
      i Mat ejczuk Jerzy1 — z zawodu szewc, członek PPR.
      W mieszkaniu Hajduków zost ał zabity syn Hajduk Sergiusz, lat 17..."

      Dla mnie zabijanie ludności cywilnej, w czasie wojny, przed nią czy po jej
      zakończeniu, to MORDERSTWO i akt tchórzostwa tych którzy tak robią, ty widzę
      jesteś zwolennikiem zabijania tych co myślą inaczej.
  • nikzimowy Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 20.01.10, 10:48
   bandy walczyły z legalną władzą , ustanowioną na mocy porozumień w
   Jałcie . Nie pojmujesz tego .
   • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 20.01.10, 12:36
    Nikus!.W Jalcie nie wybrano polskich wladz.Polski rzad funkcjonowal w na
    uchodztwie w Londynie a w Polsce po wejsciu sowietow jak chociazby z tych
    dokumentow wynika wladze sprawowali sowieccy komendanci i mianowani przez nich
    namiestnicy.
    Wladze Podziemnego Panstwa Polskiego sowieci zwabili do Milanowka/Sierow/ a
    nastepnie zakatowano po farsie procesu w Moskwie.Bierz nikus ksiazki do reki i
    sie ucz.Znajomosc historii wlasnego kraju to obywatelska powinnosc.
    • nikzimowy Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 20.01.10, 12:46
     Rozumiej historię !
     Polska stała się strefą wpływów radzieckich i to jest faktem .
     Prawda ?
     Miej pretensje do angljęzycznych , że tak podzielili świat .
     Prawda ?
     Rząd londyński został farsą na uzytek zimnej wojny .
     Prawda ?
     Rząd PRL był legalny .
     Prawda ?
     Bandior , to bandzior !
     Prawda ?
     Co jeszcze chcesz zrozumieć . Jesteś odporny na argumenty .
     Prawda ?
     • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 20.01.10, 16:25
      Nikus!.Nie osmieszaj sie biedactwo.I tak poswiecilem Twoim rewelacjom za duzo uwagi.
      Wracam do faktow.Wracam do wyczynow "legalnej" wladzy na Podlasiu

      1945 maj, Białystok. — Sprawozdanie sekretarza KP PPR w Białymstoku
      Bronisławy Porębskiej z działalności partii w pow. białostockim do 25
      V 1945 r.
      Kopia, maszynopis.
      KP PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 4/V/1, k. 70-73.
      Ogólna ilość członków — 228. Ogólna ilość komórek — 31, ilość komórek
      fabrycz[nych] — 9.
      Komit et Powiatowy składa się z 10 członków, w skład którego
      wchodzą: Porębska, Grześ A., SierŜan J., Waczyński K., Ziniewicz W.,
      Dąbrowski K., Mirucik A., Szejblich Z., Hajduk N., Zieliński — MO.
      Egzekutywę st anowią: Porębska — I sekretarz, Ziniewicz W.
      i Waczyński K.
      Posiedzenia odbywały się syst ematycznie 2 razy w miesiącu.
      W miesiącu maju tylko raz, po pierwszym maja.
      Komit ety gminne zbierały się t akŜe systematycznie po posiedzeniach
      Komit etu Powiatowego. Komórki [zbierały się] po posiedzeniach
      kom[itetów] gminnych. Komórki zbierały się nie częściej jak raz na dwa
      tygodnie.
      Lokale PPR są: w Gródku, Michałowie, Wasilkowie. Przy lokalach
      w Gródku i Michałowie są t eŜ świet lice i koła młodzieŜowe.
      PowyŜej podane liczby obejmują st an organizacyjny PPR przed 1
      maja 1945 r.
      Obecnie za istniejące organizacje PPR naleŜy uwaŜać tylko Gródek
      i Michałowo. W tych organizacjach nie ma co prawda przyrostu, ale t eŜ
      nie ma ubytku. We wszystkich innych dzielnicach organiz[acja] PPR
      przest ała istnieć. W Supraślu z 14 czł[onków] PPR 4 zabili bandyci
      z AK, 3 wyjechało do Prus na robotę, jeden pojechał do ZSRR, reszt a
      uciekła z Supraśla. W Zabłudowie zabity jeden członek PPR, reszt a
      wyjechała albo do ZSRR, albo kryją się, w Wasilkowie 2 zabitych
      członków PPR, reszt a rozpierzchła się. W Czarnej Wsi wszyscy
      180
      w st rachu. Nikt nie zgłasza się od szeregu tygodni. Nie sposób zebrać
      organizacji PPR.
      a1 majaa przygotowano poprzez zebrania na fabrykach w Supraślu,
      Czarnej Wsi, Wasilkowie, St arosielcach, Gródku i Michałowie oraz
      [przygotowano] zebranie gromadzkie w gm. bacieczkowskiej.
      Sprawa obchodu 1 i 3 maja była omawiana t akŜe na konfer[encji] pełnomocników
      oraz przewodniczących Somop[omocy] Chłop[skiej]
      w sprawie akcji siew[nej].
      Demonst racji w dniu 1 maja odbyło się 5: w Gródku, Michałowie, Wasilkowie,
      Supraślu i Czarnej Wsi oraz jedno uroczyst e zebranie w Bacieczkach.
      W demonst racjach brało udział tysiące robotników (w
      Gródku, Michałowie po 2 tysiące), wszedzie były sztandary PPR.
      W Michałowie ze sztandarami wyszła t eŜ pepeesowska organizacja.
      Demonst rowała teŜ Samop[omoc] Chłop[ska] pod własnymi, zielonymi
      szt andarami.
      Po demonstracjach odbyły się akademie i zabawy. Najlepsza była akademia
      w Supraślu, gdzie w przemówieniach wyst apili nie tylko
      pepeerowcy, ale i bezpartyjni, nauczyciel i urzędnik. Pierwszy maja
      w Supraślu był prawdziwie przełomem w nastrojach robot [ników]
      supraskich.
      Oceniając 1 maja w powiecie białostockim naleŜy stwierdzić: słabą
      stroną t ej akcji było to, Ŝe nie objęła ona wszystkich gmin, nie
      zdołaliśmy wciągnąć do obchodu istniejących w gmin[ach członków]
      Samop[omocy] Chłop[skiej], ani Str[onnictwa] Lud[owego], którzy jeśli
      nie 1 maja to przynajmniej 3 [maja] powinni być zorganizowani.
      Dodatnim moment em jest to, Ŝe wszędzie tam, gdzie jest PPR demonstracje
      odbyły się, albo przynajmniej zebrania.
      Demonst racje wykazały niezbicie, Ŝe nasze wpływy w masach
      umacniają się. W Michałowie i Wasilkowie demonst racje rozpoczęły się
      po naboŜeństwie w kościele. 3 maja wszędzie były naboŜeństwa
      i akademie.
      aW akcji siewneja zajętych było w powiecie białostockim 4 pepeerowców,
      2 pepeesowców, 1 ludowiec — pełnomoc[nik] powiatowy. Zast ępca
      pełnomocnika powiatowego pepeerowiec, reszta pełnomoc[ników] to
      agronomowie gminni i 2 robotników z fabryk. Wysłani byli t eŜ 3
      oficerowie politycz[ni].
      Odbyły się zebrania w 6 gminach, do których do t ego czasu nie dot arło
      [się] jeszcze, albo t eŜ dociera słabo, t j.: Goniądz, Kalinówka, Jaświły,
      Knyszyn, Barszczewo. Odbyły się t eŜ i zebrania w innych gminach, t j.:
      w Bacieczkach, Czarnej Wsi itd.
      181
      Na sześciu wyŜej wymienionych zebraniach poruszone były sprawy nie
      tylko akcji siewnej, ale i sprawy Samop[omocy] Chłop[skiej] oraz polityczne
      uchwały Konferencji na Krymie.
      Odbyły [się] 2 konferencje powiatowe z udziałem pełnomocników
      oraz Zarządów Gminnych Samop[omocy] Chłop[skiej] i przedst awicieli
      władz. Obecnych na jednej z tych konferencji było około 250 osób, na
      drugiej około 80. Konferencje zwołane były z inicjatywy Powiatowego
      Kom[itetu] PPR. Na konferencjach tych szeroko było wyjaśnione
      znaczenie akcji siewnej. Odczytane były rezolucje Zarządu Głównego
      Samop[omocy] Chłop[skiej] w sprawie świętowania 1 maja,
      o osadnictwie itp. Post anowiono: by Samop[omoc] Chłop[ska] st anęła
      na czele akcji siewnej i aby pierwszeństwo korzyst ania z pomocy mieli
      członkowie Samop[omocy] Chłop[skiej], by uwzględniono przede
      wszystkim majątki państwowe i chłopów, którzy korzyst ali z parcelacji
      itd.
      Stwierdzono, Ŝe pierwsza seria pomocy [w post aci] 600 ton owsa,
      które zost ały ofiarowane przez Czerwoną Armię w Białymstoku, zostały
      po prostu oddane na pastwę róŜnym spakulantom. Skorzyst ano
      z pret ekstu, Ŝe owies był nadpsuty i, Ŝe naleŜało go szybko rozdzielić.
      Owies t en rozdawany był indywidualnie wszystkim kto chciał. Ten owies
      otrzymali najmniej pot rzebujący.
      Ze sprawozdania pełnomoc[ników] powiatowych wynika, Ŝe ziarna
      siewnego przysłanego było 764.292 kg. Kontyngentowego ziarna — 214
      ton. Razem około 1.000 ton dobrego ziarna siewnego, tj. owsa,
      jęczmienia, konopi, lnu itd.
      Nie ulega wątpliwości, Ŝe w powiecie białostockim ziarno dot arło do
      chłopów. W znacznym stopniu t am, gdzie ono było najbardziej
      pot rzebne, ale naleŜy stwierdzić, Ŝe jest t eŜ i nasze naduŜycie, które
      będzie moŜna odkryć po dokładnym skont rolowaniu jakie ziarno i komu
      zostało przydzielone. aT a sprawa jest nadal otwart a.a
      Pierwszy okres akcji siewnej dał znaczny przyrost członków Samop[
      omocy] Chłop[skiej].
      aSamopomoc Chłopska.a
      Udział PPR w organiz[acji] Samop[omocy] Chłop[skiej] jest znaczny
      w Gródku i Michałowie. Członkowie PPR są tam w zarządach. To samo
      było w Zabłudowie, Bacieczkach. W Supraślu Samopomoc była załoŜona
      przez PPR. W Czarnej Wsi w Zarządzie Samopom[ocy] Chł[opskiej] 1
      peperowiec. W Zarządzie Powiatowym 6 czł[onków] PPR.
      Przewodniczącym jest ludowiec, wiceprzewodniczącym [członek] PPR.
      182
      Zarząd mało aktywny, nie wychodzi za ramy lokalu, nie pracuje w t erenie.
      Konieczna jest areorganizacja.a Zarząd dokładnie nie wie ilu ma
      członków. Poszczególne oddziały słabo związane z powiatami nie
      nadsyłają sprawozdań, Zarząd nie czyni nic w tym kierunku, aby t en
      s[t an] usunąć. Większość kół Samopom[ocy] Chłop[skiej] zostało
      załoŜonych przez PPR c[zy] to w czasie reformy rolnej, czy to podczas
      akcji siewnej. Liczba 3.570 jest nie ścisła, bowiem jest ich wiele więcej,
      gdyŜ w większości gmin Samopomoc Chłopska istnieje. Jest 158 kół
      Samop[omocy] Chłop[skiej].
      Samop[omoc] Chłop[ska] jest w tej chwili zupełnie nieruchoma za wyjątkiem
      Gródka i Michałowa, gdzie działa Spółdzielnia Samop[omocy]
      Chłop[skiej]. Jest to w związku z sytuacją w powiecie.
      aZwiązki zawodowea w Michałowie, Gródku, Wasilkowie i Supraślu
      pracują w fabr[ykach]. [Robotnicy] są zorganizowani w Zw[iązku] Zawod[
      owym] Włókniarzy. Jedynie w Michałowie fabryka produkuje tkaniny,
      reszt a tylko odbudowuje się. W Wasilkowie jest moŜliwość uruchomienia
      kilkunastu zespołów, ale brak prądu oraz surowców. W Gródku
      pracuje tylko czesalnia na potrzeby chłopów. W Czarnej Wsi i Supraślu
      powst ały związki robotników drzewnych. Tart ak w Supraślu czynny,
      natom
      • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 20.01.10, 16:29
       dokonczenie;
       Tart ak w Supraślu czynny,
       natomiast w Czarnej Wsi odbudowuje się. Związki zawodowe mogłyby
       objąć wszystkich rob[otników]. Robotnicy bzaint eresowani są
       w odbudowie, ale sytuacja jest nadal t rudna. Przed 1 maja robotnicy mieli
       zaległe trzy wypłaty. Aprowizacja zupełnie nie dba o robotników.
       Robotnicy mają zaległy chleb jeszcze za miesiąc marzec. Zaledwie po 1
       maja wojew[ódzka] aprowizacja przydzieliła 5 ton mąki na wypiek
       chleba dla robotników t art acznych. Kierownictwo t art aku uskarŜa się na
       [brakc] funduszów dla odbudowy i na wypłatę.
       Dyrekcja Lasów [Państwowych] twierdzi, Ŝe nie ma funduszów, gdyŜ
       nie ot rzymuje gotówki. Sytuacja jest t aka, Ŝe prawie wszyscy robot[nicy]
       poszli na wici i nie ma komu pracować w t art aku. Tak było przed 1 maja
       w związku z tym sprawa wciągania robotników do zw[iązków], a tym
       bardziej do PPR jest mocno utrudniona.
       Element robotniczy w Czarnej Wsi jest niewątpliwie oddany
       demokracji, lecz sytuacja jest tam zbyt t rudna. Robotnicy nie widzą
       znikąd ulgi, Ŝądają niewiele — wypłaty i by syst ematycznie ot rzymywać
       chleb na kartki.
       aWspółpraca z PPS i Str[onnictwem] Lud[owym].a
       Komisje porozumiewawcze istnieją, ale obejmują one faktycznie tylko
       Białystok. W powiecie PPS zorganizowana jest w Michałowie. T am t eŜ
       jest współpraca między PPR i PPS, ale tylko jeden członek PPS jest ak183
       tywny. Jest to koło PPS w śedni, niedaleko Michałowa oraz w Dobrzyniówce.
       Są st arzy członkowie PPS w Czarnej Wsi, ale nie działają.
       Stronnictwo Ludowe ma szereg członków w powiecie, ale [ich] nie
       ujęto w koła i takŜe nie przejawiają Ŝadnej działalności.
       W miesiącu kwietniu odbyła się jedna konferencja międzypartyjna
       w powiecie. Obecni byli przedst awiciele PPS, St ronnictwa Ludowego,
       Zw[iązków] Zawodowych z Czarnej Wsi i pepeerowcy z powiatu. Post anowiono:
       wspólnie przygotować 1 maja i w ogóle stale współpracować
       w t erenie.
       aUdział PPR w radach narodowych:a w Radzie Powiatowej 9 pepeerowców,
       Radzie Gminnej Gródka 5 pepeerowców, Radzie Gminnej
       Michałowa 7 peperowców, Radzie Gminnej Zabłudowa 2 pepeerowców,
       Radzie Gminnej Wasilkowa 4 — Zarząd i Rada, Radzie Gminnej Czarna
       Wieś 3 pepeerowców, Radzie Gminnej Bacieczki 1 pepeerowiec, Radzie
       Gminnej Supraśl [z] 5 zost ało 2.
       W Gródku, Michałowie i Supraślu przewodniczący rad pepeerowcy
       (supraski zabity). W Wasilkowie burmist rzem pepeerowiec. W miesiącu
       kwietniu odbyła się jedna narada z członkami rad narodowych.
       Sytuacja w powiecie jest obecnie taka. Szereg urzędów gminnych i post
       erunków [MO] rozbitych. Najlepiej przedstawia się sprawa w Gródku
       i Michałowie, gdzie PPR zorganizowała samoobronę. Inne post erunki
       jeśli nawet są, zachowują się t ak, Ŝe t rudno na nie liczyć.
       Propaganda i agitacja w powiecie zupełnie ust ała. Do 1 maja było pewne
       oŜywienie, po 1 maja zupełny zastój. Przyrostu partii nie ma, w sekret
       ariacie leŜą legitymacje. Tow[arzysze] boją się je wozić w teren.
       Rozpanoszenie się band w powiecie spowodowało duŜo szkód dla
       partii. Na 16 post erunków MO czynnych jest 10, z t ego 5 znajduje się
       w najbliŜszej odległości od Białegostoku.
       Gmin urzęduje 9, reszta rozbita. Poza tym bandy grasują wszędzie naokoło
       tych gmin, które jeszcze istnieją. Dest rukcyjna działalność band
       znajduje pewne poparcie u miejscowej ludności, ale nie ulega wątpliwości,
       Ŝe masy nie popierają band. Chłopi chcą spokojnej pracy i sarkają na to,
       Ŝe aRząd nie zapewnia im t ego spokoju.a
       Teraz głównym argument em agitacji musi być awzmocnienie władzya,
       to przekreśli pogłoski o tym, Ŝe zaraz przyjdzie Londyn.
       Niesłuszne jest , Ŝe jakoby post erunki MO są podatne dla AK.
       Przykłady mówią o czymś innym. W Czarnej Wsi 7 post erunkowych
       obroniło się przed przewaŜającą liczbowo bandą. T o samo było
       w Knyszynie i Kalinówce.
       a-a Podkreślone.
       b Opuszczono: „ziemi”.
      • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 21.01.10, 21:38
       Teraz zeznania "bandyty" przesluchiwanego przez tego ktorych teraz SLD broni
       wysokich ubeckich emerytur bo biedacy strasznie meczyli sie podczas przesluchan.

       1945 czerwiec 24, Bielsk Podlaski. — Protokół przesłuchania członka oddziału
       Armii Krajowej Obywateli Jana Ostaszewskiego, przeprowadzonego
       przez funkcjonariusza PUBP w Bielsku Podlaskim Jana AmbroŜewicza
       w sprawie zbrojnej działalności polskiego podziemia.
       Oryginał, rękopis.
       Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1944-1956, sygn. G. 219/45, k. 3-4.
       Protokół badania.
       Ja, współpracownik Pow[iatowego] UBP [w Bielsku Podlaskim] AmbroŜewicz
       przeprowadziłem przesłuchanie bandyty, który wyjaśnił.
       Ost aszewski Jan, syn Józefa, 1911 rok urodzenia, wieś Rafałówka, gm.
       Zabłudów, piśmienny, wyznania rzymskokatolickiego, Ŝonaty, zawód robotnik,
       zamieszkanie wieś Słomianka, gm. Zabłudów, ostatnie miejsce
       pobytu abandaa.
       Pyt anie: za co byliście zat rzymani?
       Odpowiedź: ja 10 czerwca 1945 roku byłem wciągnięty do bandy przez
       ob[ywat ela], którego nazwiska nie znam, pseudonim jego „Leszek”. Ja
       mieszkałem w lesie, przyszła do mnie banda na nocleg i namówiono
       mnie wst ąpić w szeregi, w bandzie byli znajomi: Podskarbi Jan,
       zamieszkały kol[onia] Słomianka, gm. Zabłudów, Podskarbi St anisław,
       syn Józefa, zamieszkały kol[onia] Rafałówka, gm. Zabłudów, Kozłowski
       Jan, zamieszkały w m[iejscowość] Michałowo, pow. białostocki, reszt a
       bandy była z Białegostoku, nazwisk nie znam, naszym druŜynowym był
       „Leszek” z Białegostoku. 11 VI 1945 r. o godzinie 10 rano ja
       poŜegnałem się ze swoją rodziną i aposzliśmy do lasów Białowieskiej
       Puszczya, w lesie przeszliśmy tor kolejowy, za torem 4-5 kilomet rów
       zat rzymaliśmy się i druŜynowy powiedział, Ŝe będziemy czekać na drugą
       druŜynę, która miała się z nami złączyć. Nasza druŜyna składała się
       z a11a bandytów, a dwunasty druŜynowy, mieliśmy a4a automaty, a2a
       karabiny rosyjskie, a3a mauzery, a1a pistolet , a1a nagan.
       Po 1 1/2 dnia dołączyła do naszej bandy druga banda składająca się
       z 40 osób, pod dowództwem komendant a, którego nazwiska nie wiem,
       ale słyszałem, Ŝe był leśniczym1 w obchodzie połoŜonym między
       Hajnówką i Narewką, banda była uzbrojona w automaty, karabiny, 1
       rakietnicę. Nasz druŜynowy zameldował dla komendant a, Ŝe nasz oddział
       czeka, komendant spisał nas na list ę i wywołując nas pojedynczo nadawał
       pseudonimy, mnie dał pseudonim „Dzik”. Cała grupa odpoczęła 1 dzień
       187
       i przez las poszliśmy w kierunku wsi Rybaki, narewskiej gminy,
       zaszliśmy do wsi Rybaki kiedy był juŜ wieczór, przenocowaliśmy
       i byliśmy przez cały dzień, wieczorem o godzinie 10 komendant odliczył
       20 osób i poszliśmy w kierunku m[iejscowości] Narew, zaszliśmy do
       Narwi i ja byłem wyst awiony na straŜy, na bielskiej szosie, po 2-3
       godzinach ja z post erunku byłem zdjęty i gdy przyszedłem do oddziału to
       było 7 furmanek gospodarskich, myśmy powsiadali na fury
       i pojechaliśmy w kierunku Makówka—Waśki, przyjechaliśmy do
       Waśków i zat rzymaliśmy się, akomendant wywołał sołtysaa i przy jego
       obecności azatrzymał ludzi, którzy wieźli drzewo z lasua, ludzi było 6,
       kaŜdy z rozporządzenia komendanta adostał po 30-50 guma, bił
       komendant i moi koledzy bandyci, po tym wszystkim komendant
       azamówiła 2 litry wódki, jajka, chleb, masło, co było wykonane; we wsi
       Waśki komendant awziął dziewczynęa lat 18-20 — dla mnie nieznajomą
       i pojechaliśmy w kierunku lasu. PodjeŜdŜając do lasu byliśmy ost rzelani,
       ja zerwałem się z fury i poleciałem do lasu, do mnie dołączył mój kolega
       „Waldek”, myśmy rzucili broń w lesie i uciekaliśmy w kierunku swego
       domu, ale byliśmy zat rzymani.
       Pyt anie: powiedzcie, czy oddział pozost ały we wsi Rybaki dołączył do
       waszej grupy?
       Odpowiedź: pozost ały oddział składający się z 30 osób do nas nie dołączył.
       Pyt anie: powiedzcie, gdzie jest tych 2 ludzi wziętych przez wasz
       oddział w m[iejscowości] Narew?
       Odpowiedź: ludzie zabrani przez naszą grupę w m[iejscowości] Narew,
       przed moim wst ąpieniem do bandy, o czym słyszałem od kolegów, nie
       wiem gdzie są.
       Pyt anie: opowiedzcie, w jaki sposób był st racony porucznik
       z m[iejscowości] Narewka?
       Odpowiedź: myśmy znajdowali się w lesie — oddziału nie pamięt am,
       komendant ze swoim zast ępcą poszli do m[iejscowości] Narewka i przywiedli
       ajednego obywat ela lat 20-22a, który był rozst rzelany przez komendant
       a i zakopany w lesie, ubrany był w spodnie kloszowe czarne
       w pasy, marynarkę granatową z wykładanym kołnierzem.
       Pyt anie: gdzie wasza banda ma składy?
       Odpowiedź: ja tego nie wiem.
       Pyt anie: czym wy moŜecie uzupełnić swoje zeznanie?
       Odpowiedź: powiedziałem wszystko, spisane z moich słów
       przeczyt ano na głos.b2
       a-a Podkreślone.
       b Protokół podpisał przesłuchujący J. AmbroŜewicz i przesłuchiwany J. Ostaszewski.
   • ja_dekabrysta Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 21.01.10, 22:42
    nikzimowy napisał:

    > bandy walczyły z legalną władzą , ustanowioną na mocy porozumień w
    > Jałcie .

    Nik pytam grzecznie i oczekuje grzecznej i konkretnej odpowiwdzi.

    Porozwmienia zawarte w Jałcie zawierają bardzo ważny punkt,a
    mianowicie zobowiązują wladze sowiecki do przeprowadzenia
    demokratycznych wyborow na terenie Polski po zakończeniu działań
    wojennych.Takie wybory nigdy się nie odbyły gdyż stalin swoim
    pisemnym rozkazem tego zabronił,ponieważ zdawał sobie doskonale
    sprawę że po takich wyborach utraci Polskę jako swoją strefę
    wpływów.Więc ja się Ciebie pytam czy ta władza była legalna,wladza
    która nie miala zamiaru dotrzymywać zawartych porozumień.Władza
    ustanowiona i kierowana przez obce państwo nie dotrzymująca
    zawartych porozumień według mnie jest okupantem.
    • konfederata Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 25.01.10, 20:05
     warto wspomnieć...

     www.youtube.com/watch?v=da4E6ls4qRY&NR=1

     www.youtube.com/watch?v=6TvGGAikh4o&feature=related
     • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 25.01.10, 21:11
      To dziecko zamordowane przez ubeckich oprawcow pochodzilo z Waszych stron.Jak
      widac oprocz kanalii ktorzy ochoczo wsparli sowieckich okupantow byli dzielni
      zolnierze Lupaszki,tych spod Lozmzy itd.
      www.youtube.com/watch?v=HIhcXhxq1Yw&feature=related
      • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 26.01.10, 13:18
       Wracamy do dokumentow z tamtych lat;

       1945 lipiec 2, Bielsk Podlaski. — Wniosek pełnomocnika Białostockiego
       Diecezjalnego Zarządu Prawosławnego Daniela Łukaszuka do Sądu
       Grodzkiego w Bielsku Podlaskim przeciwko Bolesławowi Jaszczołtowi
       z Bociek w sprawie o przywrócenie parafii prawosławnej w Boćkach
       posiadania gruntów.
       Odpis, maszynopis.
       Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1945-1949, sygn. 896, k. 2.
       Cerkiew Prawosławna w Boćkach z dawien dawna posiadała własną ziemię
       róŜnych uŜytków w obrębie os[ady] Boćki, pow. bielskiego. Kilkanaście
       lat wstecz, w wyniku scalania gruntów boćkowskich, cerkiew
       otrzymała kolonię, którą aŜ do września 1939 r. posiadała spokojnie
       i bezspornie, przy czym część jej uŜytkował proboszcz, zaś część
       psalmist a. Okupanci odebrali cerkwi wspomnianą kolonię. Część jej —
       około 4,5 ha, posiadana przez psalmist ę, uprawiał ost atnio Niemiec —
       komisarz gm. Boćki, a obecnie korzyst a z niej bez Ŝadnej podst awy
       pozwany Jaszczołt .
       Na zasadzie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych
       i porzuconych, uprzejmie proszę Sąd Grodzki, po zbadaniu świadków:
       Szymona s. Antoniego Turkowicza, Jana s. Adama Łukaszewicza
       i Bohdana s. Józefa Marczuka, przywrócić cerkwi prawosławnej
       w Boćkach posiadanie ziemi o powierzchni około 4,5 ha w obrębie
       gruntów osady Boćki, pow. bielskiego, graniczącej od północy z szosą
       Bielsk—Boćki, od wschodu z kolonią Michała Kaliszewicza, od południa
       z koloniami róŜnych osób i od zachodu z ziemią, uŜytkowaną przez
       proboszcza cerkwi, oraz zasądzić od pozwanego na rzecz powoda koszty
       prowadzenia sprawy.
       • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 27.01.10, 19:55
        Znow o "lesnych bandach"

        1945 lipiec 5, Klejniki (gm. CzyŜe). — Meldunek Leśnictwa Klejniki dla
        Nadleśnictwa Państwowego Bielsk Podlaski dotyczący nielegalnych
        wyrębów lasu i kradzieŜy drewna.
        Odpis, maszynopis.
        UWB 1944-1950, sygn. 293, k. 40.
        Leśnictwo niniejszym donosi (po raz drugi) o st rasznej dewastacji
        lasów i prosi o jak najszybszą pomoc, gdyŜ my sami jesteśmy tu bezsilni.
        Wzywamy o pomoc! W razie nie otrzymania t akowej, jeszcze
        189
        w przeciągu kilku dni, a z lasu zarówno w st arszej, jak i młodszej klasie
        wieku, pozost aną dosłownie same pnie.
        O t ak best ialskim i tak nikczemnym zachowaniu się oprawców w lesie,
        nie kaŜdy zapewne ma dziś pojęcie. W kaŜdej części lasu, zarówno
        w młodym, jak i starym (który i t ak juŜ prawie znikł z powierzchni),
        gospodaruje dziennie 100-150 fur.
        Z chwilą nadejścia pracownika leśnego, ze wszystkich st ron dają się
        słyszeć szydercze śmiechy i drwiny w post aci aroganckich słów, a na zapyt
        anie o adres lub nazwisko, wskazują drągi i siekiery, a nierzadko
        i broń palną, nie pozwalają zbliŜyć się do siebie.
        A więc, czyŜ my nieszczęśni st raŜnicy lasu, we dwóch lub trzech az
        pięścią w garścia, jest eśmy w st anie powst rzymać setki ludzi rozszalałych
        dosłownie Ŝądzą niszczenia.
        Tot eŜ jeszcze raz wzywamy o pomoc i to natychmiastową!
        Od dnia 1 do 4 bm. w ur[oczysku] Zabłocie znikło z powierzchni 340
        m[etrów] p[rzest rzennych] opału i około 400 m3 uŜytku z pnia.
        W ur[oczysku] Janowo pozostają juŜ tylko pojedyncze drzewa. Składnica
        na razie jeszcze w spokoju.
        Sprawcami powyŜszych wykroczeń są mieszkańcy wsi: Makówka, Kutowaja,
        Kotłówka, Tyniewicze D[uŜe] i M[ałe], Lachy, Klejniki, Horodczyno,
        Koźliki, Janowo i Leszczyny.
        Leśnictwo stawia wniosek o przykładneb ukaranie winnych.
        a-a Podkreślone.
        b W tekście: „przykładzie”.
        • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 28.01.10, 19:59
         Tym razem o talonach na golenie i braku butow dla ubekow;

         1945 lipiec 17, Białystok. — Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PPR
         w Białymstoku w sprawie ustalenia planu pracy i wydelegowania reprezentantów
         partii do PRN w Białymstoku.
         Oryginał, maszynopis.
         KP PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 4/IV/1, k. 6-7.
         Obecni: tow[arzysze]a Kunat , Krystowczyk, Stańczuk, Pyś, Szust er,
         Rusnak.
         bPorządek dzienny:b 1. plan pracy na najbliŜszy okres, a/ rozdzielić
         funkcje na czł[onków] Pow[iatowego] Kom[it etu], 2. wybory radnych
         do Pow[iatowej] Rady Narod[owej], 3. wolne wnioski.
         1. Referuje tow. Kunat . Na wst ępie wskazał na współpracę i pomoc
         [Urzędu] Bezp[ieczeństwa] i MO, jak równieŜ dodał, Ŝe w duŜym stopniu
         ułatwiłoby to pracę po linii partyjnej.
         Następnie wskazał na konieczność aktywniejszej czynności
         czł[onków] part ii [z] Pow[iatowego] [Urzędu] Bezp[ieczeństwa]
         i częst sze branie udziału w wiecach, odczyt ach i akademiach.
         W dalszym ciągu ujawnił, Ŝe [Urząd] Bezp[ieczeństwa] nie wykonuje
         swoich zadań, tzn. nie reaguje na składane meldunki, ale pomimo
         wszystko t rzeba więcej poświęcić uwagi i zainteresowania.
         Komendan[ci Urzędu] Bezp[ieczeństwa] i MO niedociągnięcia swe
         motywują w duŜym stopniu brakiem środków lokomocji, w czym
         sekr[etarz] przyznał im rację. T ow. Rusnak wskazał t akŜe na drugą
         bolączkę milicji, a mianowicie, na marne wynagrodzenie i brak
         umundurowania i obuwia, co w duŜym stopniu przyczynia się do
         opieszałości pracy zarówno milicji jak i [Urzędu] Bezp[ieczeństwa].
         Drugim z kolei ciekawym moment em, na jaki zwrócił uwagę tow. Kunat
         , są zachodzące wypadki t ego rodzaju: co drugi dzień nie znane
         nikomu typy zajeŜdŜają nocą pod mleczarnię i zabierają wszystko, to
         znaczy, mleko, masło, śmiet anę itp., na co tamt ejsze władze jak
         i ludność pat rzą obojętnie. Tow. Rusnak ujawnił zły stosunek ludności
         zabłudowskiej do obecnej władzy, co — jak twierdzi — jest niezbitym
         191
         faktem. T ow. Stańczuk podejrzewa w pewnym stopniu kier[ownika]
         mleczarni.
         W dalszym ciągu tow. Kunat zwrócił się do komend[antów] Milicji
         i [Urzędu] Bezp[ieczeństwa] o powiadomienie w gminach, w których będzie
         moŜliwość, o święcie 22 lip[ca], na co dali przychylną odpowiedź.
         bPost anowiono:b wspólnymi siłami o post aranie się jakiejkolwiek
         lokomocji tak dla [Urzędu] Bezpieczeństwa, jak i dla MO. Następnie
         dopomóc w [poprawieniu] warunków mat erialnych milicjantów w formie
         umundurowań, obuwia, premii itp.
         W dalszym ciągu tow. Stańczuk przyrzekł sprawdzić zachodzące wypadki
         w Zabłudowie i zbadać kier[ownika] mleczarni.
         2. Do Powiatowej Rady Narodowej na miejsce tow. Porębskiej i Bartoszewicza
         wysunięto dwóch nast ępujacych tow[arzyszy]: sekr[et arza] Kunat
         a i Rusnaka (przegłosowano wiekszością głosów).
         Następnie dokooptowano do pow[iatowej] Egzekutywy towarzyszya:
         Stańczuka, Szust era, Rusnaka, Kunat a, Krystowczyka.
         Przypomniano równieŜ o posiedzeniu PRN w dniu 23 lip[ca].
         3. W wolnych wnioskach tow[arzysze] z [Urzędu] Bezpieczeństwa
         i MO usilnie skarŜą się na ogromny brak środków lokomocji.
         Następnie tow. Pyś post awił wniosek o uzyskanie talonów na golenie,
         z czego mogliby korzyst ać i byłoby poŜądanym dla milicjantów.
         Na zakończenie tow. Kunat przypomniał o plenarnym posiedzeniu
         Powiatowego Komitetu Polskiej Part ii Robotniczej w dniu 5 sierpnia.c
         a W tekście: „tow. tow.”
         b-b Podkreślone.
         c Protokół podpisał I sekretarz KP PPR w Białymstoku I. Kunat
         • 11rewresbo Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 28.01.10, 20:19
          Chociaz Lechowski jest regularny, ostatnio caraz mniej ciekawa lektura. Daj Pan coś naszego !
          • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 28.01.10, 22:02
           Prosisz to masz;

           1945 lipiec 15, Białystok. — Pismo naczelnika Wydziału Ogólnego UWB
           Mariana Kryńskiego do starosty bielskiego w sprawie statusu Cerkwi
           prawosławnej w Polsce.
           Oryginał, maszynopis.
           SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 151.
           Urząd Wojewódzki Białostocki zawiadamia, Ŝe Ministerstwo Administ
           racji Publicznej reskrypt em z dn. 27 VI 1945 r. L.dz. 8284/451,
           w sprawie wymienionej w nagłówkua powiadomiło, Ŝe do czasu
           definitywnego ust alenia nowych władz Kościoła Prawosławnego
           w Polsce, władzę diecezjalną na t erenie województwa białostockiego
           wykonuje biskup T ymot eusz Szret ter. Siedziba Konsystorza
           Prawosławnego mieści się w Warszawie ul. Zygmuntowska nr 13.
           W związku z powyŜszym Urząd Wojewódzki prosi obywatela starost ę
           o nadesłanie sprawozdania na skutek zarządzenia obywatela wojewody
           z dnia 8 VI 1945 r. Nr O-AP-IV-6b/1/452 w sprawie parafii prawosławnej
           w Orli w związku z pismem t amt [ejszym] z dnia 28 III 1945 r. Nr
           190
           AP.7/53. O t reści powyŜszego naleŜy powiadomić zaint eresowane
           duchowieństwo.
           bTermin: 30 VII 1945 r.b
           • lechowski51 Re: Po raz kolejny , lechowski przypominam , że 28.01.10, 22:06
            No i jeszcze cos co moze zainteresowac nika;

            1945 sierpień 7, Białystok. — Pismo kierownika Wydziału Personalnego
            KW PPR w Białymstoku Franciszka Kozłowskiego do Wydziału Personalnego
            WUBP w Białymstoku w sprawie skierowania członków i sympatyków
            PPR z Bielska Podlaskiego do pracy w UB.
            Kopia, maszynopis.
            KW PPR w Białymstoku 1944-1948, sygn. 1/XIV/26, karta bez numeracji.
            Komit et Wojewódzki PPR kieruje do Waszej dyspozycji 5 obywat eli
            (3 członków Part ii, dwaj nieuformowani) przysłanych przez Komit et
            Powiatowy PPR w Bielsku Podlaskim.
            Tow. Tomaszewski Henryk ma wykszt ałcenie zawodowe, bardziej nadaje
            się do powaŜniejszej pracy, jak pozostali: 1/ Zabrocki Włodzimierz,
            2/ Radziwoniuk Michał, 3/ Dmit ruk Mikołaj, 4/ Dombrowski Piot r. T ych
            proszę wykorzystać według własnych spostrzeŜeń i [u]znania. Charakt erystyki
            Komitetu Powiatowego PPR w Bielsku Podl[askim] o kaŜdym
            z nich poszczególnie załączamy.1
            1 W aktach sprawy brak charakterystyk.
  • markochmeleski.1 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 30.01.10, 06:50
   to też w temacie
   histmag.org/?id=3909
   • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 01.02.10, 10:26
    Znow cos o Orli

    1945 sierpień 29, Białystok. — Pismo wojewody białostockiego
    S. Dybowskiego do starosty bielskiego w sprawie ustalenia statusu proboszcza
    parafii prawosławnej w Orli ks. Włodzimierza Cechana.
    196
    Oryginał, maszynopis.
    SPBP 1944-1950, sygn. 114, k. 32.
    1Poufne
    Do niewłaściwości, jaka ma miejsce w Orli pow. bielskiego, a polegającej
    na tym, iŜ do jednej parafii prawosławnej roszczą pretensje dwaj duchowni,
    dołączył ob. St arost a dalsze powikłanie przez udzielenie
    poparcia t emu duchownemu, który stanowisko swe opiera na nominacji
    otrzymanej wbrew przepisom dekretu Prezydenta Rz[eczypospolit ej]
    z dnia 18 XI 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
    Kościoła Prawosławnego. W związku z tym zwracam uwagę, Ŝe
    naczelnym wymogiem naleŜytej pracy przedstawiciela powiatowej
    władzy administ racji ogólnej i reprezentant a Rządu na t erenie powiatu
    jest przest rzeganie praworządności.
    Oświadczenie obywat ela Starosty, Ŝe „ks. Cechan jest człowiekiem
    spokojnym, opinią cieszy się dobrą i co do jego kandydatury na
    proboszcza orlańskiego nie byłoby zast rzeŜeń”, koliduje w znacznym
    stopniu z tym, Ŝe duchowny ten przy wspomnianych zaletach
    charakt eru od chwili Wyzwolenia Narodowego przechodził do porządku
    dziennego nad podstawowymi zasadami organizacji kościoła
    prawosławnego w Polsce i nie czynił Ŝadnych st arań w celu wyjednania
    legalnej nominacji.
    Z uwagi na przytoczony st an prawny, zechce obyw[atel] Starosta osobiście
    powiadomić ks. Cechana, Ŝe jeŜeli on do dnia 1 września rb. nie
    wyjedna nominacji od swego właściwego przełoŜonego, ks. biskupa
    Tymoteusza, wystąpię z wnioskiem o usunięcie t ego proboszcza
    z zajmowanego st anowiska niezaleŜnie od ewentualnego skierowania
    sprawy do władz sądowych z art . 136 K[odeksu] K[arnego].a
    Wojewoda
    St efan Dybowski
    a Na dolnym marginesie dopisek: „Treść powyŜszego przyjąłem do wiadomości i
    wykonania
    w terminie do dnia 7 IX 1945 r. Bielsk, dn. 3 IX 1945. Prob[oszcz] Orlańskiej
    cerkwi Ks.
    Kan[onik] Wł. Cechan.”
    1 Pismo ks. A. Turowskiego z 20 III 1945 r. wszczynające sprawę patrz dok. nr 77.
    • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 01.02.10, 10:32
     Zyciorys jednego z tych ktorzy ginelli "niewinnie" z rak zolnierzy AK i NSZ

     1945 sierpień 31, [Kleszczele]. — Kwestionariusz osobowy sekretarza Komitetu
     Gminnego PPR w Kleszczelach Michała Prokopczuka.
     Oryginał, formularz drukowany wypełniony odręcznie.
     KW PZPR w Białymstoku 1948-1990, akta osobowe Prokopczuka Michała syna Łukiana.
     Kwest ionariusz dla członków i wst ępujących do PPR
     Organizacja partyjna, do której wpłynął kwest ionariusz aPPR Bielsk
     Pod[laski]a powiat , agm. Kleszczelea, województwo abiałostockiea.
     1. Nazwisko aProkopczuka imię aMichała imię ojca aŁukiana.
     2. Pseudonimy —b.
     197
     3. Płeć amęskaa.
     4. Dat a urodzenia a17 V 1905 r.a
     5. Narodowość aBiałorusa.
     6. Język ojczysty abiałoruski i polskia.
     7. Miejsce urodzenia awieś Pogreby, gm. Kleszczele, pow. Bielsk
     Pod[laski]a.
     8. Kiedy wstąpił do PPR i jakie funkcje pełnił a1 XII 1944 r. pracował
     w charakterze drugiego sekretarza w Gminnym Komit ecie PPR, od 12
     V 1945 roku pracuje [jako] sekret arz PPR w Gm[innym] Komit ecie
     w Kleszczelacha.
     9. Pochodzenie społeczne (crobotnikc, cchłopc, pracownik,
     rzemieślnik, przedsiębiorca itd.).
     10. Wykszt ałcenie a5 klas szkoły powszechneja1.
     11. Zawód z wykszt ałcenia —b, zawód wykonywany asekretarz PPRa.
     12. Gdzie i w jakim charakterze pracował (zwłaszcza w okresie okupacji)
     i gdzie obecnie pracuje?
     198
     Od
     (mies[iąc],
     rok)
     Do
     (mies[iąc],
     rok)
     Miej scowość (wieś,
     miasto, pow.,
     wojew[ództwo])
     Nazwa przedsiębiorstwa
     lub instytucji
     W j akim
     charakterze
     a1921 1925 wieś Pogreby , gm.
     Kleszczele, pow. Bielsk
     na gospodarstwie rolnik
     1925 1928 Biały stok więzienie karne za
     przy naleŜność [do] KPZB

     1928 1939 wieś Pogreby , gm.
     Kleszczele
     na gospodarce —
     1939 1941 Kleszczele raion2 Kopieracia3 prezesem
     1941 1944 wieś Pogreby , gm.
     [Kleszczele]
     na gospodarstwie —
     1944 12 V 1945 Kleszczele sekretarz Gm[inny] Komitet PPR sekretarz PPRa
     13. Jaki udział bierze w pracy rad narodowych, związków zawodowych,
     organizacji młodzieŜowych i innych organizacji społecznych? asekretarz
     Gm[innego] Komit [etu] PPR gm. Kleszczelea.
     14. Jakimi obcymi językami włada? arosyjskima.
     15. Czy słuŜył w Wojsku Polskim i w jakim stopniu? aniea
     16. Czy był członkiem Gwardii Ludowej, Armii Ludowej? W jakim
     stopniu, kiedy i gdzie wstąpił? aniea
     17.Czy był w innych organizacjach wojskowych pod okupacją, jakich
     i w jakim stopniu? aniea
     18. Czy brał udział w działaniach partyzanckich, kiedy i gdzie?
     ałącznik krasnych partyzantów [oddział] imienia „Czekistów”
     i jednocześnied inst ruktor Antyfaszystowskiego Komitetu
     Kleszczelowskiego Rejonua
     19. Czy był ranny? —b Czy ma odznaczenia? —b
     20. Czy był członkiem KPP? —b Dat a przyjęcia? —b
     21. Czy był członkiem innych part ii w kraju lub zagranicą, jakich,
     gdzie, jak długo i jaką pełnił funkcję? [od] a1925 roku po 1937 rok
     K[omunistyczna] P[art ia] Z[achodniej] B[iałorusi], pełnił funkcję
     prezesa Kleszczelowskiego Rejonu KPZBa
     22. Czy brał udział w opozycjach i grupach antypartyjnych? aniea
     23. Czy był członkiem organizacji młodzieŜowych, jakich, jak długo?
     aniea
     24. Czy był więziony? Za co, kiedy, gdzie? abył aresztowany za KPZB
     przez Sąd sanacyjny byłej Polski, 3 lat a [w] 1925 r. i w 1937 r. 7
     miesięcya
     25. Jak zachowywał się w śledztwie, w więzieniu, w obozie? amęŜniea
     26. Czy był skazany i przez jaki sąd? Za co, kiedy? aza robot ę [w]
     KPZB [przez] Sąd sanacyjny [na] 3 lat a więzienia Białystok, [w] 1937 r.
     7 miesięcy śledztwaa
     27. Imię i nazwisko Ŝony (męŜa) aProkopczuk Paraskiewaa
     199
     28. Czy był karany partyjnie? (nagany, zawieszenia itp.) aniea
     29. Dokładny adres awieś Pogreby, gm. Kleszczele, pow. Bielsk
     Podl[aski]a
     30. Kto moŜe potwierdzić przynaleŜność partyjną, przynaleŜność do
     Gwardii Ludowej, do Armii Ludowej aBazyluk Jakub i Wasilewski Stefana
     a-a Wypełnione odręcznie.
     b Brak odpowiedzi.
     c-c Podkreślone.
     d W tekście: „odnorazowo”.
     1 W „Kwestionariuszu dla członków i wstępujących do PPR” z 1 XII 1944 r. wpisał:
     „Narodnoje Gorodzkoje Uczyliszcze Ruskoje”; w: APwB, KW PZPR w Białymstoku 1948-
     1990, akta osobowe Prokopczuka Michała syna Łukiana.
     2 W latach 1939-1941 Kleszczele były siedzibą rejonu wiejskiego w obwodzie Brześć.
     3 Chodzi o radziecką instytucję spółdzielczą.
     • zdrafko forumowiczu lechowski51 01.02.10, 23:01
      Mała rada. Wrzucasz te swoje ipeenowskie rewelacje (opanowana funkcja ctrl+c i
      ctrl+v) i nie raczysz nawet leniu jeden choć trochę uczytelnić tekstu, który w
      kilku miejscach naprawdę mocno męczy wytężony wzrok czytającego. Zrób coś z tym
      jeśli naprawdę chcesz, żeby ktoś to jeszcze czytał.
     • andruszczyn1 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 01.02.10, 23:46
      Lechowski, dobijasz już do setki w tym wątku, a ja nadal nie rozumiem o co ci
      chodzi. Bądź łaskaw rozjaśnić jaki jest sens tych idiotycznych "wklejanek", bo
      można sobie pomyśleć, że Ty sam nie do końca jesteś pewien... Tylko nie ironizuj
      i nie wykręcaj się od odpowiedzi.
      • 11rewresbo Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 02.02.10, 03:40
       Lechowski, tak było w czasach powojennych, ludzie na posadach pisali raporty, doniesienia podania z prośba o pomoc w sprawie np. ratowania lasu. Ludzie byli zrzeszeni upartyjnieni mieli rodziny byli kierownikami, komendantami, mieli broń aby strzec swoich rodzin w walce z bandami.
       Łaskawie proszę znajdź dokumenty ataku bandy łupiącej w okolicach Dziadkowic, Grodziska, Wyszek.
       Podaj nazwiska i stanowiska służbowe potomków grabieżców tamtych lat.
       • nikzimowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 02.02.10, 07:25
        11rewresbo napisał:
        > Łaskawie proszę znajdź dokumenty ataku bandy łupiącej w okolicach
        Dziadkowic, G
        > rodziska, Wyszek.
        > Podaj nazwiska i stanowiska służbowe potomków grabieżców tamtych
        lat.

        ====================================================
        Ale zasmrodził wątek...
        • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 02.02.10, 10:59
         11 rebrewsbo pisze;
         Lechowski, tak było w czasach powojennych, ludzie na posadach pisali raporty,
         doniesienia podania z prośba o pomoc w sprawie np. ratowania lasu. Ludzie byli
         zrzeszeni upartyjnieni mieli rodziny byli kierownikami, komendantami, mieli broń
         aby strzec swoich rodzin w walce z bandami.

         Tak ,tak!Jedni pisali raporty i doniesienia a inni jak Inka,Pilecki czy
         Lupaszka ginelli z rak ubeckich zbrodniarzy.Problem w tym ze Ty zdrajcow
         usprawiedliwiasz a tych ktorzy dochowali do konca przsiegi na wiernosc
         Rzeczpospolitej nazywasz bandytami.
         • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 02.02.10, 11:08
          Teraz taka sobie ciekawostka;
          1945 październik 4, Bielsk Podlaski. — Protokół przesłuchania funkcjonariusza
          Komendy Powiatowej MO w Bielsku Podlaskim Sergiusza Chodakowskiego,
          przeprowadzonego przez referenta wydziału śledczego KP MO
          w Bielsku Podlaskim Mikołaja Sitko w sprawie postrzelenia Aleksandra
          Romaniuka z Krzywca (gm. Narew).
          Oryginał, formularzu drukowany wypełniony odręcznie.
          Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1944-1956, sygn. R 328/46, k. 2.
          aReferent Wydziału Śledczego Powiatowej Komendy MO w Bielsku
          Podl[askim]a starszy bryg. sierŜ. Mikołaj Sitko aprzesłuchał w
          charakt erze podejrzanego niŜej wymienionego, który zeznał co
          następuje:a
          a1. Nazwisko i imię, imię ojcaa Chodakowski Sergiusz s. St efana.
          a2. Data i miejsce urodzeniaa 12 VI 1925 r. we wsi Krzywiec, gm. Narew.
          a3. Stopień wojskowy, st anowisko i przydziała szereg[owy] Wydz[iału]
          Śl[edczego] MO Bielsk.
          a4. SłuŜba w wojskua nie słuŜył.
          211
          a5. Narodowość i wykszt ałceniea Białorus, wykszt[ałcenie] 6 oddziałów
          szk[oły] powsz[echnej].
          a6. St an cywilny i rodzinnya kawaler.
          a7. Zawód cywilny i st an majątkowya rolnik 4 ha ziemi ornej.
          a8. Posiadane odznaczeniaa nie ma.
          a9. Posiadane rany i kontuzjea nie ma.
          a10. Karalnośća ze słów sądownie nie karany.
          a11. Ost atnie miejsce zamieszkaniaa Bielsk post [erunek] MO.
          Pouczony o prawie odmowy składania wyjaśnieńb zeznał jak
          następuje.a
          W miesiącu czerwcu, daty nie pamięt am, roku 1945, ot rzymałem
          z UB dwudniowy urlop, gdyŜ wówczas tam pracowałem. Podczas mego
          urlopu, będąc we wsi Krzywiec gm. Narew, było wesele, na które byłem
          zaproszony w charakterze gościa. Podczas libacji podpiłem. A wiedząc,
          Ŝe t eren ten nawiedzają bardzo często bandy, gdyŜ parę dni wst ecz będąc
          z sowieckim wojskiem na operacji w t ej miejscowości nas napadnięto,
          wyszedłem na ulicę, byłem juŜ podchmielony i cwystrzeliłem 2 razy
          w góręc. Po pierwsze w celu post rachu ludzi mnie nieznanych,
          znajdujących się na tym weselu, aby wiedzieli, Ŝe mam broń i po drugie
          przeczyścić lufę, chowając pistolet do kabury, cpowstał st rzał z niego
          przez moją nieost roŜnośćc. W jaki sposób, nie mogę zrozumieć. Skut ek
          t ego st rzału był fat alny. cZnajdujący się w odległości 50 metr[ów]
          chłopak zost ał ranionyc. Zaznaczam, Ŝe ja osobiście bardzo Ŝałuję
          ranionego, gdyŜ mieliśmy ze sobą bardzo dobre stosunki koleŜeńskie.
          Zeznałem wszystko.1
          a-a Druk formularza.
          b Opuszczono podpis nieczytelny S. Chodakowskiego.
          c-c Podkreślone.
          1 S. Chodakowski, został skazany 8 V 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w
          Białymstoku na
          5 lat pozbawienia wolności, NajwyŜszy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z
          19 VI 1946 r. zmniejszył karę do 3 lat, po amnestii zwolniony z więzienia 18 III
          1947 r.; w:
          APwB, Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1944-1956, sygn. R. 328/46, k. 27-31.
         • 11rewresbo Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 02.02.10, 16:43
          lechowski51 napisał:


          > Tak ,tak! Jedni pisali raporty i doniesienia a inni jak Inka,Pilecki czy Łupaszka ginelli z rak ubeckich zbrodniarzy.
          Problem w tym ze Ty zdrajcow usprawiedliwiasz
          a tych ktorzy dochowali do konca przysięgi na wierność Rzeczpospolitej nazywasz bandytami.
          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
          Lechowski przegiąłeś i to zbyt nadto !
          Nikogo nie usprawiedliwiam, tym bardziej katów ubeckich. tzw. wymiaru sprawiedliwości. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, iż oprócz wymienionych przez Pana bohaterów nie nazywam bandytami!
          Miałem na myśli rzezimieszków grasujących po wojnie nic wspólnego nie mających z czystym patriotyzmem i przysięgą na wierność Bogu i Ojczyźnie !
          • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 03.02.10, 09:22
           Teraz o probach rusyfikacji Bialorusinow;

           1945 październik 9, Białystok. — Okólnik kurator Okregu Szkolnego Białostockiego
           Eugenii Krassowskiej dla powiatowych inspektoratów szkolnych
           i dyrekcji białoruskich szkół średnich w Białymstoku i Bielsku
           Podlaskim w sprawie nauczania w języku białoruskim.
           Odpis, maszynopis.
           UWB 1944-1950, sygn. 653, k. 3.
           Wobec chaosu organizacyjnego, jaki się wytworzył na t erenie szkół
           białoruskich, którego jednym z objawów jest wysoce nienormalne
           zjawisko, Ŝe rodzice młodzieŜy narodowości białoruskiej rezygnują
           z ojczyst ego białoruskiego języka wykładowego, a domagają się
           awykładowego języka rosyjskiego,a Minist erstwo poleciło Kuratorium
           uregulować te sprawy.1
           W związku z tym zarządzeniem Kuratorium poleca.
           1. aZaŜądać od rodziców uczącej się młodzieŜy nie posiadających obywat
           elstwa polskiego zaświadczenia od placówek dyplomatycznych o legalności
           przebywania na t erenie Rzeczypospolit ej Polskiej.a Wojskowi
           będący w słuŜbie czynnej Czerwonej Armii mogą złoŜyć zaświadczenia
           wydane przez dowództwo odnośnej jednostki. Wojskowi radzieccy
           i przebywający słuŜbowo obywat ele cywilni radzieccy zechcą porozumieć
           się z Kuratorium w sprawie nauczania swych dzieci na terenie
           Rzeczypospolit ej.
           2. Nadesłać imienny wykaz nauczycieli(ek) nie posiadających dotychczas
           obywatelstwa polskiego.Wymienione osoby zost aną zwolnione ze
           słuŜby, o ile do dnia 1 grudnia rb. nie wykaŜą się obywat elstwem polskim.
           3. ZaŜądać od nauczycieli(ek) uczących w szkołach białoruskich złoŜenia
           pisemnegob oświadczenia, Ŝe władają językiem białoruskim w t akim
           stopniu, jaki jest niezbędny, aby w tym języku mogli nauczać
           poszczególne przedmioty, a to awobec stwierdzenia faktu, Ŝe szkoły
           białoruskie uŜywają samowolnie jako wykładowego języka rosyjskiego
           zamiast białoruskiego. Kuratorium zwraca uwagę, Ŝe nie udzielało
           zezwolenia na zakładanie szkół z językiem rosyjskim i zezwoleń takich
           udzielać nie będzie.a
           4. ZaŜądać od nauczycieli(ek) szkół białoruskich pisemnegob oświadczenia,
           Ŝe zobowiązują się uŜywać wyłącznie języka białoruskiego przy
           nauczaniu poszczególnych przedmiotów (za wyjątkiem języka polskiego
           213
           i historii polskiej oraz obcych języków). Nauczyciele jezyka polskiego
           i historii polskiej wt edy mogą nauczać wymienionych przedmiotów,
           jeŜeli biegle władają językiem polskim.
           5. O ile wymienione wyŜej polecenie nie będą ściśle wykonywane
           przez szkoły, wówczas zastosowane będą sankcje, aŜ do zamknięcia
           szkoły włącznie.
           6. PowyŜsze zarządzenia muszą być wykonane w nieprzekraczalnym
           t erminie do dnia 1 grudnia rb. pod osobist ą odpowiedzialnością
           inspektorów i dyrektorów.
           O wykonaniu zarządzenia inspektoraty szkolne i dyrekcje szkół złoŜą
           szczegółowe sprawozdanie do dnia 10 grudnia rb.2
           a-a Podkreślone.
           b W tekście: „piśmiennego”.
           1 W aktach nie odnaleziono pism Ministerstwa Oświaty w tej sprawie.`
           • lechowski51 Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 04.02.10, 20:30
            O prosze jaka kiedys demokracja szalala w Bielsku!.Pieciu chlopa,komisja
            skrutacyjna,wybrani delegaci ...no i wszystko tajnie.Co sie potem porobilo?!.

            1945 październik 20, Bielsk Podlaski. — Protokół zebrania komórki PPR
            w Państwowym Liceum i Gimnazjum Białoruskim w Bielsku Podlaskim
            w sprawie wyboru delegata na Konferencję Powiatową PPR w Bielsku
            Podlaskim.
            Oryginał, formularz drukowany wypełniony odręcznie.
            KP PPR w Bielsku Podlaskim 1944-1948, sygn. 5/I/1, k. 28.
            216
            Dnia a20 października 1945 r.a odbyło się zebranie wyborcze
            członków komórki aGimnazjum Białoruskie[go]a. St an liczebny komórki
            — a5a.
            Na przewodniczącego zebrania wybrano tow. —b
            Z ramienia Komit etu Powiatowego aBielsk Podl[aski]a brał udział
            w zebraniu towarzysz aJarymowicz Aleksandera.
            Obecnych członków komórki było a5a osób.
            Do obliczenia głosów (Komisji Skrut acyjnej) wybrano tow[arzyszy]:
            1. aJakoniuk Mikołaja, 2 aMiksza Jana, 3. aOnacik Włodzimierza.
            Na zebraniu zost ały wysunięt e nast ępujące kandydatury: 1. aTymiński
            Jerzya — otrzymał głosów a4a, 2. aSobolewski Mikołaja — ot rzymał głosów
            a1a.
            Wybrani zost ali jako delegaci na Konferencję Powiatową nast ępujący
            towarzysze: 1. aTymiński Jerzya.
            Wybory były przeprowadzone t ajnie.
  • burak-cukrowy Re: Dzieje Bielska Podl i okolic 04.02.10, 20:37
   lechowskififtyone, ty łosiu mam to du..żym poważaniu !
   Dlaczego dopiero w 2010 odważyłeś się o tym napisać?
   przecież, kiedy odgłosili stan wojenny miałeś 30 lat/ srałeś w gacie/
   ja odbywałem służbę wojskową, zaliczyłem nawet poligon w Kazachstanie, zawsze byłem patriotą !!!!
  • nikzimowy Od dziewiętnastu godzin 05.02.10, 16:07
   wątek zaniedbany ! Lechowski , gdzieś Waść ?
  • nikzimowy A tu mówią,że IPN to 07.02.10, 15:35
   Instytut Paranoi Nieuleczalnej :
   www.youtube.com/watch?v=ppNBPFess5A
   • lechowski51 Re: A tu mówią,że IPN to 07.02.10, 16:42
    Nikus!.Widze ze sie dopominasz o dalsze losy szmaciakow ktorzy na pieknym
    Podlasiu umacniali sowiecka wladze.Wroce do tematu po ogladnieciu meczu
    Chelsea-Arsenal
    • markochmeleski.1 Re: A tu mówią,że IPN to 07.02.10, 18:38
     lechowski51 napisał:

     > Nikus!.Widze ze sie dopominasz o dalsze losy szmaciakow ktorzy na pieknym
     > Podlasiu umacniali sowiecka wladze.Wroce do tematu po ogladnieciu meczu
     > Chelsea-Arsenal

     Takie pytanie, Tam u ciebie to komuny nie było ? Waśka z Kolką z pod Wurli ją
     wam tam wprowadzili?
  • nikzimowy Ty się lepiej zaangażuj 07.02.10, 16:50
   w tę stronę :
   www.pis.org.pl/unit.php?o=regiony&id=16&p=ludzie#id8a5ed658003583818b99af992cc22ca6
   i poproś o mszę w sejmie na okoliczność łagodnego topnienia śniegu .
   Komedianci poradzą i z tym .
  • nikzimowy Szwedzi pogłębią kieszenie czynowników KK 08.02.10, 15:23
   "...pomagał oszczędzać energię pastorom luterańskiego Kościoła
   szwedzkiego. W wielu budynkach udało się zmniejszyć wydatki na prąd
   i ogrzewanie o 30-50 procent, a emisję dwutlenku węgla ograniczyć
   nawet od 50 do 80 proc."
   www.tvn24.pl/-1,1642166,0,1,szwedzi-naucza-nasz-kler-oszczedosci,wiadomosc.html
   Tak na marginesie , lechowski , jak coś cytuję , to umieszczam w
   cudzysłowie . Ubolewam , że nie masz takich umijętności .
   • 11rewresbo komuna wraca, czyny społeczne 08.02.10, 19:20
    za rządów Pisó, tego nie było :
    www.tvn24.pl/2298747,28385,0,0,1,kupa--panowie-sasiedzi-w-walce-z-zima,wideo.html