Dodaj do ulubionych

przedyskutujmmy punkt po punkcie Konstytucje UE

26.04.05, 00:22
Denerwuja mni wrzaski ludzi,ktorzy nigdy jej pewnie nie widzieli i powtarzaja
jakies brednie partyjnych demagogow.
oto art I.1 ( co o nim myslicie ?)

ARTYKUŁ I-1 Ustanowienie Unii 1. Zainspirowana wolą obywateli i państw
Europy zbudowania wspólnej przyszłości, niniejsza Konstytucja ustanawia Unię
Europejską, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia
ich wspólnych celów. Unia koordynuje polityki Państw Członkowskich,
zmierzające do osiągnięcia tych celów oraz wykonuje w trybie wspólnotowym
kompetencje przyznane jej przez Państwa Członkowskie. 2. Unia jest otwarta
dla wszystkich państw europejskich, które szanują jej wartości i zobowiązują
się je wspólnie wspierać.

Jakie sa zastrzezenia.Prosze o konkrety bez bzdurnej demagogii.
Obserwuj wątek
  • polonus9 art I-2 26.04.05, 00:24
   ARTYKUŁ I-2 Wartości Unii Unia opiera się na wartościach poszanowania godności
   osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
   poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
   Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na
   pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz
   na równości kobiet i mężczyzn.

   Jakie uwagi ?
  • polonus9 art I-3 Cele UE 26.04.05, 00:26
   ARTYKUŁ I-3 Cele Unii
   1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. 2.
   Unia zapewnia swym obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i
   sprawiedliwości bez granic wewnętrznych oraz rynek wewnętrzny z wolną i
   niezakłóconą konkurencją. 3. Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy,
   którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen,
   społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego
   zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości
   środowiska naturalnego. Unia wspiera postęp naukowo-techniczny. Zwalcza
   wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę
   socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę
   praw dziecka. Constitution/pl 10
   Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między
   Państwami Członkowskimi. Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową
   oraz zapewnia ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy. 4. W stosunkach
   zewnętrznych Unia umacnia i popiera swe wartości i interesy. Przyczynia się do
   pokoju, bezpieczeństwa, stałego rozwoju naszej Planety, do solidarności i
   wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do
   wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w szczególności praw
   dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, a
   w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych. 5. Unia dąży do osiągnięcia
   swych celów właściwymi środkami, w zależności od zakresu kompetencji
   przyznanych jej na mocy Konstytucji.
  • polonus9 ARTYKUŁ I-4 Podstawowe wolności i niedyskryminacja 26.04.05, 00:44
   ARTYKUŁ I-4 Podstawowe wolności i niedyskryminacja
   1. Unia zapewnia w swych granicach swobodny przepływ osób, usług, towarów i
   kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości, zgodnie z Konstytucją. 2. W zakresie
   zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowień szczególnych
   zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
  • polonus9 ART I-5 Stosunki między Unią a Państwami Członkows 26.04.05, 00:56
   ARTYKUŁ I-5 Stosunki między Unią a Państwami Członkowskimi 1. Unia szanuje
   równość Państw Członkowskich wobec Konstytucji, jak również ich tożsamość
   narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i
   konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego.
   Szanuje także podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie jego
   integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę
   bezpieczeństwa narodowego. 2. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i
   Państwa Członkowskie, wzajemnie się szanują i udzielają sobie wsparcia w
   wykonywaniu zadań wynikających z Konstytucji. Państwa Członkowskie podejmują
   wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania
   zobowiązań wynikających z Konstytucji lub aktów instytucji Unii. Państwa
   Członkowskie ułatwiają wypełniane zadań Unii i powstrzymują się od podejmowania
   wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.

   ARTYKUŁ I-6 Prawo Unii Konstytucja i prawo przyjęte przez instytucje Unii w
   wykonywaniu przyznanych jej kompetencji mają pierwszeństwo przed prawem Państw
   Członkowskich.
  • polonus9 ARTYKUŁ I-9 Prawa podstawowe 26.04.05, 00:59
   ARTYKUŁ I-9 Prawa podstawowe
   1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych,
   która stanowi część II. 2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o
   ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie
   narusza kompetencji Unii określonych w Konstytucji. 3. Prawa podstawowe,
   zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i
   podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych
   Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.
  • polonus9 ARTYKUŁ I-10 Obywatelstwo Unii 26.04.05, 01:05
   ARTYKUŁ I-10 Obywatelstwo Unii 1. Każda osoba mająca przynależność Państwa
   Członkowskiego jest obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w
   stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.
   • polonus9 Re: ARTYKUŁ I-10 Obywatelstwo Unii cd 26.04.05, 01:07
    2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w
    Konstytucji. Mają prawo do: a) swobodnego przemieszczania się i przebywania na
    terytorium Państw Członkowskich, b) głosowania i kandydowania w wyborach do
    Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w
    którym mają miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego
    Państwa, c) korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym Państwo
    Członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa, z
    ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw
    Członkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele tego Państwa, d)
    kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoływania się do
    Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i
    organów doradczych Unii w jednym z języków Konstytucji oraz otrzymywania
    odpowiedzi w tym samym języku. Prawa te są wykonywane na warunkach i w
    granicach określonych przez Konstytucję i środki przyjęte w jej zastosowaniu.
    Constitution/pl 15
    • holota_gardlujaca_w_internecie Papier wszystko wytrzyma, ludzie nie... 26.04.05, 01:13
     Odpowiadasz na :
     polonus9 napisał:

     > 2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w
     > Konstytucji. Mają prawo do: a) swobodnego przemieszczania się i przebywania
     na
     > terytorium Państw Członkowskich, b) głosowania i kandydowania w wyborach do
     > Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w
     > którym mają miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele
     tego
     >
     > Państwa, c) korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym Państwo
     > Członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa, z
     > ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw
     > Członkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele tego Państwa

     To znaczy, ze kazdy moze jechac do Brukseli czy Paryza i podjac legalna prace
     jak kazdy inny obywatel? Ile te slowa sa warte? Jak w konstytucji PRLu byly
     zagwarantowane rozne swobody!
  • polonus9 TYTUŁ III KOMPETENCJE UNII Artt I-1 26.04.05, 01:28
   Zasady podstawowe
   1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych
   kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. 2. Zgodnie z
   zasadą przyznania, Unia działa w granicach kompetencji przyznanych jej przez
   Państwa Członkowskie w Konstytucji, do osiągnięcia określonych w niej celów.
   Kompetencje nie przyznane Unii w Konstytucji należą do Państw Członkowskich. 3.
   Zgodnie z zasadą pomocniczości, Unia w dziedzinach, które nie należą do jej
   wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim
   zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w
   sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie
   centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub
   skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie
   Unii. Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w
   sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe
   zapewniają przestrzeganie tej zasady zgodnie z procedurą przewidzianą w tym
   Protokole. 4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, zakres i forma działania Unii
   nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji.
   Constitution/pl 16
   Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie
   stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
  • polonus9 kompetencje . UE Art12 26.04.05, 01:31
   Zasady podstawowe 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania.
   Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.
   2. Zgodnie z zasadą przyznania, Unia działa w granicach kompetencji przyznanych
   jej przez Państwa Członkowskie w Konstytucji, do osiągnięcia określonych w niej
   celów. Kompetencje nie przyznane Unii w Konstytucji należą do Państw
   Członkowskich. 3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, Unia w dziedzinach, które nie
   należą do jej wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wówczas i tylko
   w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać
   osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na
   poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na
   rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze jego
   osiągnięcie na poziomie Unii. Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości
   zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i
   proporcjonalności. Parlamenty narodowe zapewniają przestrzeganie tej zasady
   zgodnie z procedurą przewidzianą w tym Protokole. 4. Zgodnie z zasadą
   proporcjonalności, zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co
   jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji. Constitution/pl 16
   Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie
   stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.Prawnie wiążące akty Unii
   przyjęte na podstawie postanowień części III odnoszące się do tych dziedzin nie
   mogą prowadzić do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw
   Członkowskich. 6. Zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii są określone w
   postanowieniach części III, odnoszących się do każdej dziedziny.
   • ppppp7 Re: kompetencje . UE Art12 26.04.05, 02:33
    Nie tak szybko!
    "Zgodnie z zasadą pomocniczości, Unia w dziedzinach, które nie należą do jej
    wyłącznej kompetencji, podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim
    zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w
    sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie
    centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub
    skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie
    Unii".
    Krótko mówiąc: UE może ingerować w dowolną dziedzinę i przepisy w Polsce (nie
    tylko te zapisane w konstytucji UE) jeśli uzna, że zrobi to lepiej, niż rząd
    lokalny. A to oznacza utratę niezależności politycznej i gospodarczej.
  • g_rock Re: przedyskutujmmy punkt po punkcie Konstytucje 26.04.05, 05:51
   Właśnie o te wartości chodzi.Wypowiadam sie w swoim imieniu.Jeżeli przyjmuje się
   definicję wrtości na zasadzie konsensusu to znaczy że to słowo jest puste.
   Oczywiście że istnieją tzw. wartości uniwersalnejak ludzkie życie czy godność
   człowieka, ale usankconowanie eutanazji temu przeczy. Nie ma sensu omawiać
   konsttucji UE punkt po punkcie, ponieważ poszczególne zapisy nie żyja swoją
   treścia lecz korespondują z innymi. Laicka część chrześcijańskiej Europy
   narzuciła swój światopogląd prawem kaduka. Ja nie jestem praktykującym
   katolikiem żeby tu nie było żadnych niejasności. Odwołuję się do hostorii.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka