Dodaj do ulubionych

Z Pawłowych brifow do Koryntianow.

10.06.23, 22:18
Z Pawłowych brifōw do Koryntjanōw

Z piyrszego brifu do Koryntjanōw

I.

Paweł, co z Boga je powołany
Na Apostoła, Panu ôddany
Sługa Krystusa Syna Bożego
I tyż Sostenes, w wierze brat jego.

Tōż do Koryntu śla Kościołowi
Co uświynconym w Krystusie jowi
Ze powołanio prawie świyntego
Tym kierzy trzimiōm Pana naszego
Jego wołajōm, gynau Krystusa
Jymu ôddadzōm tyż prawie dusza.

We kożdym miejscu, jejich i naszym
Łaska i pokōj Boga co waszym
Pana Jezusa Krystusa - Jego
I Boga Ôjca Wszechmogōncego.

Bogu mojymu za wos dziynkuja
We kożdym czasie tymu raduja
Iże wōm łaska Bożo je dano
W Panu Jezusie, przez Jego miano.

Byście w Krystusie sie zbogaciyli
W mōndrości słowa, we kożdy chwili
Niych roztomajte anōngi wasze
Ku dobru wiedōm we te dni nasze.

Kej zaś świodectwo w wos umocniōne
We Panu naszym ze wami łōne
Wōm żodnyj łaski z tym niy brakuje
Czekocie tako jako sztimuje
Zaś ôbjawiynio Krystusowego
Byscie doczkali we kōńcu tego.

Łōn we tym bydzie dowoł wōm siyła
Coby bez winy durś dusza była
Durś tako przijścio Jego czekała
Durś Krystusowi cześć ôddowała.

Bōg wiary naszy, żeście przez Niego
Sōm prziwołani gynau do tego
Coby kamracić ze Ôjca Synym
Coby Krystusa zowdy mieć driny.

Wos braty prosza byście godali
Zowdy jednako, byście trzimali
Sie zowdy społym, bez jakiś zwady
Niy trza tajlować, trzimcie myj rady
Trza medykować wōm we jedności
Gynau tyż żyje skiż tego prości.

Trzimcie sie zgodnie, trzimcie w Jezusie
I ôdpōr dejcie tyż zły pokusie
Bo doszły wieści mie, bracio moji
Ôd tych co prawie ze dōma Chloji
Coście we zwadzie, co tajlujecie
Jedyn drugymu przeciepujecie.

Godōm wōm tako dyć skuli tego
Iże z wos kożdy chycioł inkszego
Kej jedyn prawi: Je żech Pawłowy
Drugi: Jo gynau Apollosowy
Trzeci: Sie mocno Kefasa trzimia
Szworty: Krystusa żech - jako ziymia.

Czy już je Krystus potajlowany?!
Czy Paweł za wos ukrziżowany?
Czy w miano Pawła krzczyniście byli
Coby z tym mianym już dali żyli?

Dziynkuja Bogu co tako stało
Iże z wos ôkrzcioł żech richtig mało
Dyć yno Kryspa, no i Gajusa
Bogu terozki dziynkować musza
Tōż małowiela z wos godać może
Co je Pawłowy - wiysz ô tym Boże.

Krzciōł żech tyż prawie dōm Stefanowy
Wiyncyj niy spōmna teroz ze gowy
Dyć małowiela z wos krzciōł żech przeca
Zowdy ku wszyskim myślami leca.

Krystus niy posłoł mie skuli krzczynio
Posłoł mie cobych kłod do sumiynio
Dobro nowina ô zmartwychwstaniu
By niy zwōntpiyli my we czekaniu.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:18
   Niy we mōndrości słowa dyć siyła
   Niy po to Pana ôfiara była
   Po darymnicy dlo tych co tracōm
   Kej duszy swoji niy ubogacōm.

   Dlo tych co wierzōm gynau zbowiynie
   Je dyć świodectwym, im dostōmpiynie
   Dlo nich je siyłōm, je Boga mocōm
   Ze Duchym Świyntym jōm tyż ôboczōm.

   Szkryfniōne przeca: Mōndrość wytraca
   Tym kierzy mōndrzy, tyż wyłōnacza
   Roztropność kierzy sōm roztropnymi
   Coby już gynau niy byli niymi.

   Tōż kaj je mōndry? Kaj je uczōny?
   Kaj czowiek kery wiy co durś mōmy?
   Kery filipym swojim spokopi
   Co gynau Boga terozki tropi?

   Jako Bōg widzi mōndrości świata?
   Kej niy poznali Go - w tym ôdpłata
   Iże niyjedyn mocny w filipie
   Kwańtami żyje, gupotōm zipie.

   Kej świat w mōndrości swoji je w ćmoku
   Kej jego filip źle służy ôkōm
   Niy uwidzieli w Bogu boskości
   Ze woli Stwōrcy stało nōm prości.

   Tōż prawie tako gynau sie stało
   Jako w tym Bogu upodobało
   Ci kierzy wierzōm we zmartwychwstanie
   Tym życie wieczne przi Niym dostanie.

   Żydy durś znakōw sie dōmogajōm
   Greki w filipie swojim szukajōm
   My zwiostujymy Krystusa prawie
   Pomarł na krziżu, boskość w ty sprawie
   Choć w tym zgorszynie widzōm durś Żydy
   A Greki kwańty jakeś skiż biydy.

   Tym kierzy jednak sōm zawezwani
   Eli to Żyd je, eli poganin
   Tym my niesymy Krystusa Słowo
   W niym moc, w niym mōdrość ôd Boga stowo.

   Dyć co zdo jako gupoty Boże
   Spokopić czowiek gynau niy może
   Przi Bogu w swojim filipie słaby
   Tōż tako pedzieć wōm gynau trza by
   Iże Bōg nawet w swoji słabości
   Gynau mocniejszy je ôd ludzkości.

   Na siebie braty moje kuknijcie
   Pomedykować tyż tako chciyjcie
   Kim żeście prawie? W czym anōng mocie?
   Mōndrości swoji czy podziwocie?

   Wiela w filipie sie mocnych czuje?
   Wiela bogactwym swojim raduje?
   Wiela z wos rodu je wysokiego?
   Dyć małowiela tykocie tego.

   Tōż Bōg niymōndrych do Sia wybiyro
   Ku gańbie mōndrym na tych zaziyro
   Bōg wybroł słabych ze świata tego
   Ku gańbie mocnych - w tym filip Jego.

   Wybroł maluczkich ze tego świata
   Kogo świat skozoł zdo na zatrata
   Wybroł tych kerych dlo świata niy ma
   Kierzy w niym blyszczōm wtrōnci we cima
   By żodyn przed Niym niy asioł wiyncy
   Kej wybroł kerych świat gynau mynczy.

   Wy zaś sōm żeście prawie w Krystusie
   We Panu naszym, gynau w Jezusie
   Łōn nōm ôd Boga przeca mōndrościōm
   Łōn nōm je samōm sprowiedliwościōm
   Łōn tako naszym tyż uświyncyniym
   I ze zła świata tyż ôdkupiyniym.

   Mono sie tymu bydōm dziwali
   Dyć mo być tako jak napisali:
   Asić niy mocie sie skuli siebie
   Aście sie Panym kery we niebie.
   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:19
    II.

    Jo, kej żech prziloz ku wōm w pokorze
    Niy z hernōm godkōm, to być niy może
    Niy skiż mōndrości żech trefiōł z wami
    A skiż świodectwa, wiycie to sami
    Skiż Słowa kere je tako Jego
    Skiż Słowa Syna zmartwychwstałego.

    Kej akuratne to mi zdowało
    Iże na psinco je mōndrość cało
    Styknie lyźć ku wōm z wiarōm w Krystusa
    Krziż naszōm drōgōm, to świodczyć musza.

    Stoł żech pomiyndzy wami w lichości
    We strachu wielgim, w moji małości
    Stoł i dyrgotoł ze lynku cały
    By słowa moje ku wōm leciały.

    Dyć godka moja, moja nauka
    Prosto - w niyj mocy niy chciyjcie szukać
    Mōndrościōm ludzkōm niy siyngōm tego
    Co z woli, z mocy Ducha Świyntego.

    Tako ze waszōm wiarōm niych bydzie
    Niy z ludzki mocy niych ku wōm przidzie
    A prawie z mocy Wszechmogōncego
    Z łaskōm Krystusa, Pana naszego.

    Tōż mōndrość naszo prawie głoszymy
    Pomiyndzy tymi akuratnymi
    Dyć niy ta mōndrość co tego świata
    Niy świata princōw kerych zatrata.

    Głoszymy Słowo Boży mōndrości
    Tajno je, skryto, godōm nojprości
    Co przed wiekami Bōg jōm wyjowiōł
    Ku naszy chwale, Pan tako sprowiōł.

    Jego mōndrości nikt niy spokopiōł
    Ze krōlōw świata - dyć tym niy tropiōł
    Kejby poznali, to by niy było
    Iże na krziżu Panu trefiyło
    Pomarł we mynce - niy doczkoł chwały
    U władcōw świata Syn z Ôjca cały.

    Dyć my głoszymy co naszkryflane:
    Co ôku widzieć niy bydzie dane
    Co ucho ludzke niy usłyszało
    Serce czowieka niy przeczuwało
    Co Bōg zrychtowoł, to erbnōńć majōm
    Ci kierzy Jymu naprowdy pszajōm.

    Nōm Bōg ôbjawiōł już to co bydzie
    Ze Duchym Świyntym spokopić idzie
    Kej Duch je przeca tyż Wszechmocnego
    Spokopi wszysko co je ze Niego.

    Ktō z ludzi richtig wiy co w kimś siedzi?
    Yno duch jego, choć go niy śledzi
    A ktō spokopi co w Bogu prawie?
    Duch Boży wszysko wiy ô ty sprawie.

    My erbli ducha niy świata tego
    Duch Świynty z Boga je Wszechmocnego
    Nōm Łōn Go szynknōł by my wiedzieli
    We łasce Boży żyć zowdy chcieli.

    Ô tym godōmy, to dyć głoszymy
    Niy w słowach wielgich, nawet niy chcymy
    Ludzkōm mōndrościōm ô tym durś prawić
    Słowami Ducha trza yno jawić
    To co duchowe niy ludzki miary
    Duch niych prowadzi ku słowōm wiary.

    Czowiek ze ciała sōm niy spokopi
    Bez Ducha richtig yno utropi
    Kapnōńć niy może, gupiōm mu zdowo
    Naszo nauka, miost lyźć niōm - stowo
    Kej niy ma we niym Ducha Bożego
    Tyż niy uwierzy w Pana naszego.

    Czowiek ze kerym Duch Świynty trzimie
    W sprowiedliwości żyje, sumiynie
    Jego rozsōndzo, tako poradzi
    Sōm niy sōndzōnym, z Bogym niy wadzi.

    Ktō filip Pana spokopić może?
    Ktō uczyć mōgby w czymś Dziecko Boże?
    Szczyńściym my w myśli sōm Krystusowy
    Jako żyć prawie nōm Jezus jowi.
    • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:20
     III.

     Tōż wiycie braty, niy mōg żech godać
     Do wos we duchu, tako wōm podać
     Musiołch po ludzku wōm wyklarować
     Jako w Krystusie możecie stować.

     Żech godoł jako dzieckōm sie prawi
     Iże wos Krystus we kōńcu zbawi
     Pić żeście mlyka tako dostali
     Jodła inkszego dyć niy tykali
     Żeście niy mogli sie chycić tego
     Co gynau prawie z Ducha Świyntego.

     Durś żeście ludzmi ze grzysznym ciałym
     Stōnd zowiść, zwada, stōnd zły klang cały
     Z ludzki małości to ku wōm idzie
     Czy kejś inaczy prawie z tym bydzie?

     Kej jedyn godo: Żech je Pawłowy
     Drugi zaś: Jo je Apollōnowy
     Toście sōm yno ludźmi małymi
     Ciałym czowieka na Boga ziymi.

     Kim je Apollos? Kim Paweł prawie?
     Sługami yno we Boga sprawie!
     Służōm we Panu byście wierzyli
     Ze woli Pana, tego chyciyli
     Wszysko co robiōm ze woli tego
     Ze woli Syna i Ôjca Jego.

     Flanca coch wsadzioł tukej, jyj dziwoł
     Apollos prawie dali podlywoł
     Bōg zwolōł na to by wyrosnyła
     I by ôwocu niy poskōmpiyła.

     Przeca sie ô to społym starajōm
     Kej sadzōm, potym zaś podlywajōm
     I kożdy erbnie zapłata, wiycie
     Kery sie staro bydzie w proficie.

     Sōm my w tym Boga gynau sługami
     Wszechmogōncego pōmogerami
     Wy Jego polym co rodzić bydzie
     Kej czas ku tymu gynau już przidzie
     Wyście sōm dōmym kery buduje
     Niychej nos społym łōn uraduje.

     Żech z łaski Boga kłod fundamynty
     Jak mōndry majster ze Duchym Świyntym
     Inkszy zaś stowio ściany jak trzeba
     Tyż przeca prawie ze woli Nieba.

     Kożdy niych kuko, niych dziwo tymu
     Jako na chwała Panu naszymu
     Dōm richtig piyknie we ôczach rośnie
     Dōm Boga - szkryfna tako radośnie.

     Dyć fundamyntu inkszego niy ma
     I być niy może, w tym prawie szpryma
     Kej je niym Krystus, je niym Syn Boży
     Nikt fundamyntu już niy położy.

     Ktōś na niym stowio srybro i złoto
     Z drogich kamiyniōw ktōś dźwigo to to
     Z drzewa, ze siana abo i słōmy
     Czas na to przidzie iże poznōmy.

     Kożdy robota swoja wyjowi
     Dziyń Pański przidzie, ôgyń to sprowi
     Kero robota wiyncyj we wercie
     Zapłata za nia w Dniu Pańskim biercie.

     Kej po tym ôgniu gynau ôbstoji
     Czyjaś robota, ôgyń niy zbroji
     Tyn erbnie za nia zocno zapłata
     Ôd Boga kery je Panym świata.

     Czyja robota zaś ôgyń spoli
     Szkody doświodczy, tyn wedle woli
     Pana naszego - dyć tyż go zbowi
     Bōg to przez ôgyń tako mu sprowi.

     Czy richtig tego prawie niy wiycie
     Żeście świōntyniōm Boga sōm? Życie
     Ze Duchym Świyntym uświynco tako
     Kierzy Go majōm świyńci jednako.

     Kej ktō świōntynio Boga naruszy
     Tyn niy zretuje już swoji duszy
     Nic go niy retnie przed zatracyniym
     Bōg go ôsōndzi, nic niy pomiyni.

     Dyć przeca świyntōm świōntynio Boga
     Tōż Bōg pokoro, pedzieć wōm moga
     Ktō by dōm Jego staroł zatracić
     Pewne co mu sie to niy ôpłaci.

     Niych żodyn siebi z wos niy cygani
     Iże je mōdry, tym sōm ômami
     Lepi niych gupim sie prawie zrobi
     W tym mōndry bydzie, w tym niy nazgobi.
     • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:21
      Wiycie, mōndrości ze świata tego
      Kwańtami yno wedle Bożego
      Szkryfniōne: Myndrcōw chyca za słowa
      Mamić chytrościōm zdo myndrca gowa
      Tako tyż: Myndrcow medykowanie
      Przi Panu psincym, prōznym sie stanie.

      Tōż niychej nikt ze ludzi niy chwoli
      Niy wedle ludzki to przeca woli
      Wszysko je wasze, wszysko ôd Pana
      W tym niy chytejcie bliźniego miana.

      Jako tyn Paweł, Apollos tako
      I Kefas, ano - wszysko jednako
      I świat, i życie, i śmierć do tego
      Wszysko co teroz, co do jednego
      Wasze je tako tyż to co bydzie
      Choć czas ku tymu dopiyro przidzie.

      Wyście we wierze dziećmi Krystusa
      Pana naszego je waszo dusza
      Sōm Krystus gynau je Synym Bożym
      Wy żeście Jego - wiela to woży.

      IV.

      Niych wiy to ô nos tyż kożdy prawie
      Co my sługami w Krystusa sprawie
      My szaforzami Słowa Bożego
      I tajymnicōw Wszechmogōncego.

      Sie ôd szaforzy zaś ôczekuje
      By ze nich kożdy, tako sztimuje
      Sie wiary trzimoł, Panu był wierny
      Choć Bōg Wszechmocny je miyłosierny.

      Co do mie, wcale sie tym niy tropia
      Czy mie sōndzicie, ô to niy dropia
      Sōnd wasz, czy inkszy tyż ludzki miary
      Mie niy zodziwio, trzimia sie wiary
      I bestōż nawet niy sōndza siebie
      Niy je żech w taki gynau potrzebie.

      Siebie niy sōndza, za tym niy stoja
      Niy wiym w czym prawie przewina moja
      Choć sprowiedliwym wcale niy czuja
      Panu naszymu dyć podziwuja
      Kej mi czas sōndu we kōńcu przidzie
      Dowiym sie wtedy co zy mnōm bydzie.

      Na nic sōndzynie wasze przed czasym
      Pan bydzie sōndzić w godzinie naszy
      Ôświyci rzeczy kere we ćmoku
      Tōż bydzie wszysko z tym po widnoku
      Co w sercu tako, we myślach, w gowie
      Czego we wercie je gynau czowiek.

      Pan nos ôsōndzi w sprowiedliwości
      Zło z dobrym zwoży w swoji prawości
      Wtedy dowiymy czy my sōm w chwale
      Tōż waszym sōndym niy tropia wcale.

      Ô siebie szkrynōłch wōm tu terozki
      Ô Apollōnie tyż, dyć zarozki
      Chca tuplikować co to skiż tego
      Iże tykocie jedyn drugego
      Dyć żeście braty we Panu społym
      Kej utropiynie, kej czas wesoły.

      Byście sie ôd nos tyż nauczyli
      Sie niy wywyższać we kożdy chwili
      Nikt z wos drugymu niychej niy wadzi
      Trza byście społym zaś byli radzi.

      Wyście sōm przeca yno uczniami
      Lepsi ô inkszych w czym żeście sami?
      Co mosz ôd siebie gynau swojego?
      Co żeś sōm stworzōł - niy erbnōł tego?
      Kej żeś to erbnōł - czamu tym stojisz?
      Czamu tym asisz jako czymś swojim?

      Żeście napaśli już richtig wiela
      Żeście bogaci już sōm za tela
      Bez nos krōlami ôbwołujecie
      Wystyknie iże sami to chcecie.

      Zdo wōm co sami już krōlujecie
      I we tym prawie nos wspōmożecie
      Mōmy wōm za to gynau dziynkować
      Iże nōm wolno z wami krōlować.

      Mi teroz łazi prawie po gowie:
      Nos, Apostołōw, żeś wskozoł Boże
      Jako ôstatnich miyndzy bliźniymi
      Śmierci wydanych na Twoji ziymi.
      • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:21
       Zdo iże świata my dziwokami
       Bestōż tyż prawie Apostołami
       Coby dziwały sie nōm janioły
       Nawet ze wami, ze ludźmi społym.

       My przi Krystusie gynau gupiymi
       Wyście zaś we Niym richtig mōndrymi
       My sōm niymocni, durś słabujymy
       Wyście we siyle, ze mocōm - wiymy
       Wyście we zocy w swoji herności
       My w pogańbiyniu, we malućkości.

       Aż do terozki i głōd ciyrpiymy
       I małowiela tyż napijymy
       Niyroz po sagu, bez ôbleczynio
       Bez pyskôoberwać skiż pognymbiynio
       Nōm niyroz trefi w tułaczce swoji
       Kożdy nad nami zdo wiynkszym stoji.

       We utropiyniu wiela robiymy
       Ryncōw przi tymu aż niy czujymy
       Nōm ubliżajōm - błogosławiymy
       Gnymbiōm nos - ciyngym to strzimujymy.

       Źle nōm winszujōm - yno rzykōmy
       Marasym inkszym gynau zdowōmy
       My śmieciym, hasiym kere im wadzi
       Tako durś przeca - nōm niy sōm radzi.

       Szkryflōm - niy coby gańba wos było
       Niy coby stropić, sztyjc wōm trefiyło
       Dyć napōminōm wos roztomiyli
       Jak dziecka moje, prawie w ty chwili.

       Jakbyście dziesiyńć tysiōncōw mieli
       Samych rechtorōw we swoji szteli
       Coby prawiyli wōm ô Krystusie
       Niy ôjcōw we Niym, niy we Jezusie.

       Przez Ewangeljo yno jednego
       Ôjca już mocie, żech chycioł tego
       Jo żech wos zrodziōł we wierze tako
       Tego sie trzimcie gynau jednako.

       Byście trzimali tego - wos prosza
       Jo Słowo Boże już dali nosza
       Żeście uczniami, pedzieć wōm musza
       Mojymi prawie, jak jo - Krystusa.

       Bestōż trza kogoś wōm posłać prawie
       Tymoteusza śla we ty sprawie
       Tyż mojim synkym je roztomiyłym
       Wiernym we Panu - Łōn do mu siyły.

       Łōn spōmni prawie nauki moje
       Co we Krystusie, ôd Pana to je
       Ô czym sōm godōm tym kierzy z wiarōm
       Jako nauczōm, jako sie starōm.

       Nikierzy z wos już medykowali
       Iże pewnikiym zōńda kajś dali
       A wos ôstawia, wos niy spōmoga
       Już mi niy stanie w Koryńcie noga.

       Dyć mono chnetko zaś u wos byda
       Jak Bōg zezwoli pewnikiym przida
       Niy yno istnych usłysza godka
       Tych co sōm herni - stanōm ze przodka
       Bych jejich mocy świodectwo dowoł
       Sie jejich siyle byda dziwowoł.

       Niy w samy godce Krōlestwo Boże
       Tyn kery wierzy spokopić może
       Co ze niym moc je, ze niym je siyła
       Kero niy bydzie sie prawie kryła.

       Pomedykujcie wpiyrw czego chcecie
       Mōm przijść ze ruzgōm na moje dziecie?
       Abo ze pszoniym prawie, w dobroci?
       Pomedykujcie wpiyrw moji złoci.
       • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:22
        V.

        Coś głośno słychać ô rozwiynzłości
        Co miyndzy wami terozki gości
        Kaj sōm pogany taki niy widać
        U wos z tym prawie terozki biyda
        Syn biere ślubno ôjca swojego
        Dyć i poganōm niy godzi tego!

        Wyście w herności swoji zawziyli
        Grzysznika tego niy ôdciepnyli
        A wielgo żałość ze tego idzie
        Zdo, cołki kościōł wasz teroz w biydzie.

        Ciałym żech niy je pomiyndzy wami
        Dyć zowdy duchym, zowdy myślami
        Jo żech ôsōndziōł tako istnego
        Gynau potympiōm postympek jego.

        Mianym Jezusa Pana naszego
        Żech z wami duchym tyż skuli tego
        Ze mojim duchym moc Krystusowo
        Niych we wos wszyskich społym już stowo.

        Trza szatanowi ôddać grzysznika
        Duchym ze wami tyż byda rzykać
        Kej ciało w djoble już zatracōne
        Weg je ôdciepcie, ze tym niych kōniec
        Potrza nōm przeca za tym wachować
        By z czystym duchym przed wami stować.

        Hernościōm waszōm asić niy idzie
        Kej zowdy tako - zaś tako bydzie
        Ździybeczko kwasu do ciasta docie
        Cołke zakwasi - takim je mocie.

        Stary kwas cołkym wyciepcie z duszy
        Przaśności waszy niychej niy ruszy
        Nowym zaczynym tako bydziecie
        Kej tyn kwas stary już wyciepniecie.

        Na naszo Pascha ôfiarowany
        Je Jezus Krystus - Łōn nōm je dany
        Jako baranek w swyj niywinności
        Tako niych w sercach naszych zagości.

        Niy w starym kwasie trza nōm świyntować
        We kwasie złości przi tymu stować
        A ze przaśnikiym w prowdzie klarowny
        Coby weg straciōł cołkym kwas downy.

        Szkryfnōł żech tako, wytuplikowoł
        Coby z wos żodyn dyć niy przistowoł
        Ze rozwiōnzłymi co grzyszōm tako
        Trza na nich kukać zowdy jednako.

        Mi niy ô wszyskich grzysznikōw idzie
        Dyć byście byli richtig we biydzie
        Kej je ich wiela, tych rozpustnikōw
        I bałwochwolcōw tyż, i hapikōw
        By niy być kejsik pomiyndzy niymi
        By sie wōm prziszło stracić z ty ziymi.

        Mi idzie ô tych co wōm bratami
        Mianujōm niymi, pomiyndzy wami
        A sie rozpuście durś ôddowajōm
        Ôszczyrstwōw trzimiōm, sie ôżyrajōm
        Ôgrabiōm, w bożkōw chytajōm wiary
        Z niymi niy jydzcie - kej zły sōm miary.

        Dyć czy jo musza sōndzić tych prawie
        Co niy sōm z nami? We jejich sprawie
        Bōg bydzie sōndziōł, Bōg wszyskich stworzōł
        Uczynki wszyskich tōż bydzie wożōł.

        Zaś tych co z nami, w kościele waszym
        Wy ôsōndzicie ze wiary naszy
        Weg ich wyciepcie kej tako trzeba
        Lepi przaśnego chyćcie zaś chleba.
        • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:23
         VI.

         Śmiy ôd wos keryś z bratym prawować?
         Przeciw drugymu przed sōndym stować?
         Niyprawowierny wos sōndzić bydzie
         Niy styko świyntych? Ôsōndzōm w biydzie.

         Przez świyntych bydzie świat ôsōndzōny
         Ô tym niy wiycie? Sōnd nōm szkryfniōny
         Kej wy świat nawet sōndzić bydziecie
         Myńszych przewinōw prawie niy chcecie?

         Niy wiycie iże nawet janioły
         Sōndzōne bydōm w czas niywesoły
         Przez nos sōndzōne - tōż ludzke sprawy
         Czym sōm przi tymu? Jako wōm jawi?

         Czamu, kej sōndzić sami możecie
         Prawować z bratym sie gynau chcecie
         Przed tymi kierzy niy trzimiōm wiary?
         Sōndzōm co ludzki je yno miary.

         Godōm to coby gańba wōm było
         Kej kościołowi tako trefiyło
         Czy niy ma miyndzy wami mōndrego
         Coby mōg chycić sie richtig tego?

         Brat brata u wos po sōndzie ciōngo
         Niywiernych w nasze życie tym wprzōngo
         Już tōm ôstudōm co miyndzy wami
         Gańbić wōm trzeba - żeście bratami.

         Lepi by krziwdy żeście ściyrpieli
         Szkody naprowdy poniychać chcieli
         Wy krziwdzić brata drapci chycicie
         Jeszcze przi tymu ôcyganicie.

         Czy wy niy wiycie co gynau bydzie
         Kej czas Krōlestwa Bożego przidzie?
         Niysprowiedliwym niy je szkryfniōne
         Gynau niy dlō nich, niy dlō nich łōne.

         Niy medykujcie: niy rozpustniki
         Niy bałwochwalcy, cudzołożniki
         Ani pijoki, ani ôszczyrcy
         Ani złodzieje i ani zdziyrcy
         Krôlestwa Pana niy doczekajōm
         Zawarte dźwiyrza do niego majōm.

         Wy tyż nikierzy niymi byliście
         Dyć ze tych grzychōw już ôbmyliście
         Wōm uświyncynie ze krztym je dane
         Usprowiedliwiōł Pan w swojim mianie
         We Duchu Świyntym Wszechmogōncego
         I przez Krystusa Syna Bożego.

         Co chca to moga, we woli moji
         Dyć czy pożytek za wszyskim stoji?
         Sōm kej chca yno, zdo chca wszyskego
         Niy dōm zniywolić jednak, nic z tego.

         Brzuchowi jodła gynau potrzeba
         Czy jodłu brzucha? Brzuch je dlo chleba?
         Jedne i druge dyć Bōg zatraci
         Tōż medykować sie niy ôpłaci.

         Ciało rozpuście dyć niy mo służyć
         Niy po to prawie by yno użyć
         Ciało dlo Pana, a Pan dlo niego
         Niy przepōmnijcie już nigdy tego.

         Bōg wskrzesiōł Pana, tako sie stało
         I nos to bydzie przeca czekało
         Ze woli Boga Wszechmogōncego
         W Dziyń Ôstateczny dōńdzie do tego.

         Dyć wiycie iże ciało niy nasze
         Łōne Krystusa, tōż człōnki wasze
         Niych w niyrzōndnicy niy bydōm mocy
         Tako niy godzi za dnia i w nocy.

         Ze niyrzondnicōm kery zadowo
         Tyn jednym ciałym ze istnōm stowo
         We Piśmie przeca gynau szkryfniōne:
         Dwa ciała jednym, take już łōne.

         Ktō zaś sie Panu ôddoł ze duszy
         Tyn je już Jego, z niym być już musi
         Społym sōm tako z Ducha Świyntego
         I richtig trza wōm sie trzimać tego.

         Rozpusty nigdy zaś niy chytejcie
         Tymu grzychowi niy poddowejcie
         Sie inksze grzychy ciała niy trzimiōm
         Yno z rozpusty te, w nos durś drzymiōm
         Dyć ktō pokusōm takim ôddowo
         Tyn swoje ciało złymu przedowo.

         Tōż czy niy wiycie gynau już tego
         Co ciało wasze Ducha Świyntego?
         Jego świōntyniōm kej Łōn w wos gości
         Żeście niy swoji, szkryfna nojprości
         Kej Ducha mocie żeście sōm Boga
         Do Niego wiedzie wos życio drōga.

         Drogo ôdkupić wos Panu prziszło
         Dyć tako z woli Boga tyż wyszło
         Terozki chwolcie już ciyngym z tego
         Coście świōntyniōm Ducha Bożego.
         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:24
          VII.

          Terozki ô tym coście szkryfnyli:
          Richtig je dobre w niyjedny chwili
          Kej czowikek niy mo niywjasty tykać
          I pożōndliwie na nia tyż blikać.

          Dyć je rozpusta gynau na świecie
          Tōż dobrze iże mieć ślubno chcecie
          Dobrze niywjaście trzimać sie chopa
          Kej łōn jyj ślubnym, w tym niy utropa.

          Mōnż niychej ślubny niy zaniydbuje
          Łōna zaś jego - tako sztimuje
          Bōg po to przeca czowieka stworzył
          I doł niywjasta - by wiyncyj wożył.

          Niy ślubno rzōńdzić mo swojim ciałym
          A chop jyj prawie, dlo Boga chwały
          W woli niywjasty zaś mynża ciało
          Trza by ślubnymu to sztimowało.

          Tako niy ôdmowiejcie sie społym
          Trza coby ôbie strōny fest pszoły
          Chyba kej społym na to zgodzocie
          Iże tyż prawie w tyn czas rzykocie.

          Potym zaś wrōcić do sia możecie
          Lepi kej prawie tako dyć chcecie
          Bo djoboł niy śpi, kusi do złego
          Do grzychu tako cudzołożnego.

          Bestōż wōm godōm prawie po zgodzie
          Niy przikozuja, niych wos niy bodzie
          To iże ô tym je już terozki
          Niych kożdy trzimie sie łaski Boski.

          Choć sōm bych woloł cobyście byli
          Jako jo prawie, we kożdy chwili
          Dyć Bōg łaskami darzy swojymi
          Kerować zowdy sie mocie niymi
          Co Bōg wōm szkryfnōł, to niychej stanie
          We woli Boga tyż miyłowanie.

          Gdowōm zaś godōm, samotnym tako
          Dobrze kej żyjōm richtig jednako
          Jako jo prawie, bardzi dlo Pana
          Wszyjscy żyjymy dlo Jego miana.

          Kej jednak strzimać w tym niy poradzōm
          Niych wydowajōm, Panu niy wadzōm
          Lepi kej tako bydōm kuplować
          Niż majōm goreć, przed złym z tym stować.

          Tym zaś co ślubno, ślybnego majōm
          Niychej sie społym zowdy trzimajōm
          Niy z moji woli, ze woli Jego
          Niych ślubno trzimie chopa swojego.

          Jakby zaś ôdyńść ślubno musiała
          Trza by inkszego chopa niy brała
          Lepi niych ze niym jednak pogodzi
          Dyć tyż chop ślubny niychej niy szkodzi
          Niychej szajdōngym jōm niy utropi
          Kej to niy godzi - tela spokopi.

          Jo godōm inkszym, choć niy za Panym:
          Kej brat nasz ślubny prawie ôddany
          Co wiary jego trzimać niy bydzie
          Niychej weg łod niyj wcale niy idzie
          Kej jyj być społym jednak sztimuje
          Niych żyjōm społym, niych ich raduje.

          Zaś kero ślubno z poganym żyje
          Łōn na to godzi, wcale niy kryje
          Niych sie go trzimie, to jyj przistoji
          Bōg sprowiedliwy w wielgości swoji.

          Tako je prawie co poganina
          Ślubno uświynco skiż Boga Syna
          A chop co wierzy uświynco swoja
          Choć je pogankōm,ô to niy boja
          Dziecka ich rodzōm sie we świyntości
          Przeca niy mogōm we niyczystości.

          Kej kto niy wierzy, ôdyńść sposobi
          Niy trza haltować, niych tako zrobi
          Niywolōm niy je dlo siostry, brata
          W tym familijo na wszyske lata
          Bōg chce coby my w pokoju żyli
          Siebie tyż tako niy zniywolyli.

          Niy wiysz niywjasto czy chopa zbawisz
          We woli Boga to - ty niy sprawisz
          Niy wiysz tyż mynżu ô ślubny swoji
          Jako z niōm bydzie - Bōg za tym stoji.
          • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:24
           Niychej z wos kożdy dyć tako żyje
           Jak Bōg mu zwoli, ze tym niy kryje
           Tako jo w kożdym kościele ucza
           Bōg nos keruje, ku Niymu zwrōca
           Bōg powołuje nos do wszyskego
           Sōm my we władzy Wszechmogōncego.

           Ktō ôbrzezanym je z woli Boga
           Z tym niych niy kryje, pedzieć tyż moga
           Kery przi Bogu niyôbrzezany
           Niych tako stoji ze Jego mianym
           Niych sie niy staro, niych tym niy tropi
           Je zawezwany, tako spokopi.

           Je ôbrzezanie mało we wercie
           Niyôbrzezanie tyż tako biercie
           Trza przikozania Boga mieć w zocy
           Tōż ich sie trzimcie ze cołki mocy.

           Kożdy z wos kery był powołany
           Niychej ôstanie ze swojim stanym
           Ktô niywolnikym chycioł sie wiary
           Niych sie niy tropi ze swoji miary
           Dyć kejby wolnym być mu trefiyło
           Niych zadbo coby ze Bogym było.

           Przeca ktō w Panu je zawezwany
           Jako niywolnik, ze jego mianym
           Sie wyzwolyńcym we wierze stowo
           I niychej wōm to yno niy zdowo
           Kerego z wolnych Pan gynau wzywo
           Mu niywolnikym - przeca niy dziwo.

           Drogo Pan kupiōł wos wszyskich prawie
           Tōż dejcie pozōr tyż we ty sprawie
           Byście niy stali niywolnikami
           W ludzki niywoli, Krystus ze wami.

           Kożdy z wos jako ôstoł wezwany
           Niych takim stowo prawie przed Panym
           Tego niych trzimie ciyngym przed Bogym
           Niych niy je myńszym, niych niy je srogim.

           Co do jungferōw niy mōm przikazu
           Pana naszego, tōż tego razu
           Pedzieć to moga jako tyn yno
           Co miyłosiedzie Pana spōmino
           Kery sie gorko trzimie durś wiary
           A yno ludzki je przeca miary.

           Tōż medykuja, kej źle być może
           Lepi być sobōm, dziynkuja Boże
           Swojego trzimać, wiary jednako
           Być z sobōm w zgodzie, nojlepi tako.

           Żeś z ślubnōm społym, trzimej sie tego
           Niy trza ci szukać życio inkszego
           Żeś sōm, bez ślubny - niych tyż sztimuje
           Tym niy trop wcale, niych tyż raduje.

           Kej żeś ôżyniōł ze tym niy zgrzeszōł
           Ze ślubnōm społym bydziesz tyż cieszōł
           Kej frela chopa ślubnym sie wziyła
           Tyż przeca wcale tym niy zgrzeszyła.

           Dyć ze tym idōm tyż utropiynia
           Jo tego przeca wōm niy pomiynia
           Jo tego wcale wōm niy winszuja
           To życie niesie, tymu folguja.

           Tōż godōm teroz wōm, roztomili
           Co czas je krōtki, doczkōmy chwili
           Drapko, trza coby my już czekali
           Lepi kej ślubne już sōm tyż dali
           Jakby my prawie niywjast niy mieli
           Jakby we Panu żyć yno chcieli.

           Kierzy ślimtajōm - niych niy ślimtajōm
           Kierzy radujōm, niychej ścichajōm
           Kierzy sprawunki majōm we gowie
           Niych ich niy robiōm, na nic już nowe.

           Ci kierzy świata durś używajōm
           Lepi jak teroz go ômijajōm
           To co chnet straci psincym wydowo
           We wercie inksze co chnetko stowo.

           Chca byście teroz już niy starali
           Ô to co bydzie ze wszyskim dali
           Ktō ślubny niy mo, bardzi przi Panu
           Uczynki jego przed Bogym stanōm.
           • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:25
            Kery zaś teroz prawie żyniaty
            Tyn ciyngym żyje tym ludzkim światym
            Chce swoji ślubny zowdy spodobać
            W swojich posługach bydzie tajlować
            Czas miyndzy Panym a ślubnōm swojōm
            Durś sprawy ludzke we ôczach stojōm.

            Niywjasta co je prawie bez chopa
            Jako tyż frela, tela spokopia
            Sie sprow co Pańske w cołkości trzimie
            Swiyntość jyj w ciele, w duchu niy drzymie
            Łōna niōm żyje, mustrym je inkszym
            Zdo co Duch Świynty je we niyj wiynkszym.

            Kero wydano, zaś medykuje
            Jako ślubnego fest uraduje
            Mo rzeczy świata we swoji gowie
            Pan zdo być dali, a bliżyj - czowiek.

            Jo skiż waszego dobra to prawia
            Niy chca wos chycić, niy po to jawia
            Chca ku dobrymu wos pokerować
            Cobyście mōgli Panu ôddować
            Cześć, jako przeca Mu sie noleży
            Zowdy ôd tego co gorko wierzy.

            Kej zaś ktōś tropi skiż swoji freli
            Kej skuli tego sie niy weseli
            Iże mu ślubnōm w kōńcu niy bydzie
            Niychej niy tropi, niychej w to idzie.

            Frela za dugo niychej niy czeko
            Ślubnymu niychej tyż bydzie leko
            Kej sie jōm weźnie, niy zgrzyszy przeca
            Niy po to richtig tyn brif wōm kleca
            Niychej sie wydo, mynża raduje
            Kej chce, kej prawie jyj to sztimuje.

            Kery zaś gynau z serca swojego
            Niy ze przimusu, sōm doszoł tego
            Iże ôstawi frela w tym czasie
            Ze niōm niy wydo - tyż zgodzić trza sie
            Tyż dobrze robi - Panu chce służyć
            Ducha sie trzimać, niy ciałym użyć.

            Ktō chce być chopym już lipsty swoji
            Tyn dobrze robi kej za tym stoji
            Dyć kery niy chce teroz wydować
            Tyn lepi robi - trza za tym stować.

            Ślubno je prawym zwiōnzano z chopym
            Jak dugo żyje łōn - tym niy tropi
            Dyć kej łōn pomrze, we jeji woli
            Poślubić kogoś, kej sie to chwoli
            Bele tyn istny był tyż przi Panie
            Niy grzych kej tako niywjaście stanie.

            Szczyńśliwo jednak ta gdowa bydzie
            Kej ku chopowi wcale niy przidzie
            To na mōj filip wōm przekazuja
            Kej z Duchym Świyntym tyż medykuja.

            VIII.

            Zaś co do ôfiarnego miyńsiwa
            Co dlo bałwanōw - niy trza nōm dziwać
            My wszyjscy przeca już swoje wiymy
            Ze baławanami my niy idymy
            W filipie prawie to gynau mōmy
            Z pszonio budować, to prawie znōmy.

            Ktō we filipie zaś medykuje
            I zdo mu iże wszysko sztimuje
            Po prowdzie jeszcze niy wiy wszyskego
            Co gynau szłoby wiedzieć skiż tego.

            Ktō jednak zowdy przi Bogu stoji
            Pana miyłuje ze duszy swoji
            Do tego Bōg tyż przeca prziznowo
            Tako je prawie, niy yno zdowo.

            Jodło bałwanōm ludzie dowajōm
            Ano, we zocy je gynau majōm
            My wiymy iże psinco ze tego
            Stojymy wele Wszechmogōncego
            Jedyn je - inkszych przi Niymu niy ma
            Kaj Łōn - je światło, kaj ińdzi - cima.

            Ja, choć mianujōm inkszych bogami
            Ziymi i nieba tako władcami
            Choć je ich wiela, dyć tyż skiż tego
            My sōm we woli Boga naszego.

            Bōg nasz je jedyn, Łōn Stwōrcōm tego
            Co durś widzymy, my sōm skiż Niego
            Jedyn Syn Jego z mianym Krystusa
            Skiż Niego wszysko, z Niym naszo dusza.
            • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:26
             Dyć conikierzy z nos niy chytajōm
             W swojim filipie, bestōż trzimajōm
             Tego co piyrwyj im sztimowało
             Kej bałwochwalsto im w duszach grało.

             Tōż jedzōm miynso dane bałwanōm
             Przeciwko tymu nikierzy stanōm
             Sumiynie jejich gynau słabuje
             Kej wiara kalno, grzych ciyngym kluje.

             Z jedzynio jodła prawie takego
             My niy sōm bliżyj Boga naszego
             Po prowdzie, zdo tyż co niy sōm dali
             Dyć trza by pozōr żeście dowali.

             Kej z własny woli to jodło jycie
             Za muster inkszym mono służycie
             Ktōś widzi we tym yno zgorszynie
             Je roztomajte ludzke sumiynie.

             Kej ktōś przi jodle ciebie uwidzi
             W ichniym przibytku, mono tym biydzi
             W zgodzie z sumiyniym swojim tam siedzisz
             Dyć pomyślunku bratōw niy śledzisz.

             Jednych tym zgorszysz, drugich pokusisz
             Tōż dować pozōr przi tymu musisz
             Kej brat twōj słaby w swojim sumiyniu
             Starej ô niego prawie po tymu.

             Z tym stracisz brata kery słabuje
             We swoji wierze mocnym niy czuje
             Choć Krystus pomarł, dyć tyż dlo niego
             Skiż ciebie prawie dōńdzie do tego.

             Tōż przeciw bratōm swojim grzyszycie
             Przeciw sumiyniu ich - wasze życie
             Tyż ze tym dali je ôd Krystusa
             Grzyszniście - pedzieć tako wōm musza.

             Kej jodło gorszy brata mojego
             Lepi kej niy jym jo prawie tego
             Na wieki tego niy chyca jodła
             By go zgorszynie, gańba niy bodła.

             IX.

             Niy je żech teroz wolnym czowiekym?
             Niy Apostołym? Bogu dalekim?
             Czy żech niy trefiōł Syna Bożego?
             Widziołch Krystusa Pana naszego?
             Czy wyście niy sōm prawie mojymi
             Dzieckami w wierze, Bogu miyłymi?

             Choć żech dlo jednych niy Apostołym
             Bo inksze w życiu mi wiatry wioły
             Dlo wos żech prawie je niym terozki
             Wyście sōm sztymplym ty łaski Boski.

             Ô apostolstwo sie mie pytajōm
             Moja ôbrōna za psinco majōm
             Jeść, pić żech niy je gynau we prawie?
             Jako im zdo sie we taki sprawie?

             Nōm krześcijanki niy sōm szkryfniōne?
             Niywjasty, siostry - niy nasze łōne?
             Niy jako inksi w tym Apostoły
             I braty w Panu, i Kefas społym?

             Czy jo sōm tego niy śmia sie trzimać?
             Pan mi przikozoł - niy mōm w tym drzymać
             Czy tyż Barnabie tego niy zwolōm?
             Sie przeciwiajōm, nō i niy chwolōm.

             Kej ktōś we wojsku służba ôdbywo
             Czy za nia płaci? Wojok czy dziwok?
             Sadzi winograd, dbo ô winnica
             Niy zjy ôwocu? Na to niy licza
             A ktō na łōnce wyposo trzody
             Mlyka niy pije? Trzimie durś wody?

             Dyć czy to yno ludzie godajōm?
             Czy we Zakonie tego niy majōm?
             Przeca ze Prawa Mojżesza znōmy:
             Wōł zboże młoci, pyska niy dōmy
             Wiōnzać mu prawie przi ty robocie
             Ô woły Bōg sie staro w ich pocie?

             Czy niy skiż nos to gynau Bōg prawi?
             Dlo nos szkryfniōne, nōm tako jawi
             Ktō ziymia ôro niych mo nadzieja
             Młōci - rachuje na dobrodzieja
             Dziynki kerymu erbnie tyż zboże
             Z nadziejōm lepi tyż robić może.
             • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:26
              Kej my wōm sioli rzeczy duchowe
              Ktō sie przeciwioł tymu we gowie
              By co cielesne my nazbiyrali?
              Ktō sieje - zbiyro! Byście dowali?

              Inksi swyj mocy dyć używajōm
              Kaj idzie yno tam fest zbiyrajōm
              My na tym prawie dyć niy stojymy
              Ciyngym dowōmy wiela mogymy
              Niy chcymy krziwdzić Słowōw Krystusa
              We nich niy ciało, we nich je dusza.

              Niy wiycie iże ludzie świōntyni
              Kierzy tam robiōm, jedzōm niy myni
              Co przibytkowi tymu noleży
              Ze tego jedzōm aż do wieczerzy.

              Ci co sługami sōm przi ołtorzu
              Ze wiarōm swojōm tyż wiyncyj wożōm
              Dyć co z ołtorza tako tyż jedzōm
              Czy wy niy wiycie co inksi wiedzōm?

              Tōż wedle Pana być tako miało
              Coby to prawie tyż sztimowało
              Ze Ewangeljōm ci kierzy idōm
              Pomiyndzy ludzi, niych za tym bydōm
              Coby tyż dziynki Słowu jeść mieli
              I wsparcie bratōw kej yno chcieli.

              Dyć jo niy tego sie trzimoł przeca
              I tyż niy szkryfnōł, niy po to leca
              Pomiyndzy ludzi ze Słowym Bożym
              Dlo mie posługa w tym wiela woży
              I umrzić wolołbych gynau prawie
              Niż stracić zoca w Krystusa sprawie.

              Kej Ewangeljo przeca zwiastuja
              Sōm tym niy chwola, we tym sługuja
              I bjada, bjada mi niychej bydzie
              Kejbych w tym ustoł, tako niy przidzie.

              Kej robia tako ze swoji woli
              Mōm w tym zapłata, Pan gynau chwoli
              Kej z przimuszynio moja robota
              Kej żech szafarzym, we tym niy cnota
              A ôbowiōnzek w akuratności
              Zwolyli na to - Duch we tym gości?

              Jako zapłata mōm jo skiż tego?
              Jo darmo chytōm Słowa Bożego
              Ze wolny woli, niy skuli prawa
              Te zwiastowanie wōm gynau jawia
              Ze wolny woli, na chwała Jego
              Chca być w tym sługōm Pana naszego.

              Kejś był żech wolnym miyndzy wszyskimi
              Stoł żech sie sługōm tych mi bliźniymi
              Służa im coby wiyncyj durś było
              Z mianym Jezusa Krystusa żyło.

              Stoł żech sie Żydym miyndzy Żydami
              By z Panym byli, wszyjscy bratami
              Coby ich wiyncyj Słowo poznało
              Ze zmartwychwstanio siyłōw nabrało.

              Z tymi co przi Zakōnie tyż stoja
              Chocioż sōm Zakōn - niy wiara moja
              Dyć tym co tego prawie trzimajōm
              Starōm dać Słowo - niychej je znajōm.

              Z tymi co Zakōn niy uznowajōm
              Żech społym tako był, choć niy wajōm
              Choć sōm sie trzimia Zakonu tego
              Co gynau prawie Syna Bożego
              Dyć chca ich społym ku nōm skerować
              I Słowo Pana naszego dować.

              Tych kierzy żyjōm w swoji lichocie
              Tyż żech stoł bliskim, takim mie mocie
              Coby ich erbnōńć ku Krystusowi
              Z tym pokerować, Słowym to sprowić.

              Jo przeca robia wszysko skiż tego
              By rosła siyła Słowa Bożego
              By Ewangeljo, ta Krystusowo
              Zwiastować ciyngym - niych wiyrchym stowo.

              Dyć kej w zawodach lecōm, ścigajōm
              Sie wszyjscy społym tego trzimajōm
              A yno jedyn ze nich wygrywo
              Wos bestōż teroz tyż to niy dziwo
              Co ku nagrodzie swoji pylōmy
              Życio wiecznego ze niōm doczkōmy.
              • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:27
               Ktō siyłowanie juzaś trynuje
               Ôd niyjednego w tym powstrzimuje
               Łōni chcōm wiyńca yno w tym czasie
               Nōm zaś ô inkszy postarać trza sie
               Tyn co ze nami już zowdy bydzie
               Z niych czowiek w chwale ku Panu idzie.

               Jo w przodek leca niy we ślepocie
               I wy durś ôczy ôtwarte mocie
               Ryncami tako sie tyż siyłuja
               Niy po to iże w nich wiater czuja.

               Dyć ciało myncza ze woli swoji
               Niywola tako jako przistoji
               Coby przez cufal gynau niy stało
               Iże by prawie mie brakowało
               Pomiyndzy tymi kerym zwiastuja
               Sōm ôdciepanym być - niy winszuja.

               Chca przeca braty byście wiedzieli
               Co ôjce nasze społym to mieli
               Społym pod jednym ôbłokym byli
               Społym przez morze tyż sie kludziyli

               Wszyjscy w Mojżeszu tako ôkrzczyni
               W ôbłoku, w morzu, anō - niy myni
               Jedli te same jodło duchowe
               I picie take - zdo iże nowe.

               Piyli ze skały Ducha Świyntego
               Co szła za niymi prawie skiż tego
               Iże już skałōm Krystusa była
               Duch w niyj ôbjowiōł już swoja siyła.

               Dyć tyż niy wszyjscy ze duchym żyli
               Bōg ich niy wybroł we taki chwili
               Im był szkryfniōny piosek pustyni
               Z jejich kościami tako, niy myni.

               To nōm przestrogōm dyć tako stało
               By nos ku złymu niy pociōngało
               By mustra we nich my niy widzieli
               I yno Boga naszego mieli.

               My niy bydymy bałwochwolcami
               Jak łōni prawie, dyć wiycie sami
               Kej je szkryfniōne: Siednyli prawie
               Jedli i piyli w wielgi zabawie.

               My wszeteczyństwu niy ôddowōmy
               Kej wieści ô nich tyż przeca mōmy
               Iże jednego dnia potraciyli
               We wielgu liczbie kej tam bowiyli
               Dwadziścia trzi tysiōnce ich było
               Przikryć ich kości potym trefiyło.

               Nōm niy trza kusić Pana naszego
               By niy doczkali my prawie tego
               Co ich trefiyło - szlangi kōnsały
               Tako we piosek pustyni brały.

               I niy jamrujcie jako nikierzy
               Niychej niy jamro ktō w Pana wierzy
               Byście przi tymu niy poginyli
               Wytracić bez to idzie we chwili.

               Co na nich prziszło dlō nos przestrogōm
               Bestōrz szkryfniōne tym kierzy mogōm
               We tym nauka mieć gynau przeca
               Nōm niy na darmo prawie to kleca
               Kej my już kōńca wiekōw doczkōmy
               Przepōmnieć tego przeca niy mōmy.

               Tymu kerymu prawie sie zdowo
               Co teroz stoji prosto ze gowōm
               Niych dowo pozōr - sie kipnōńć może
               Niyskoro powiy: Pomiyłuj Boże.

               Jeszcze niy prziszło wōm pokuszynie
               Kere w wos zmoże ludzke sumiynie
               Siył wōm wystykło strzimać pokusy
               I niy zmarasić tym swoji duszy.

               Bōg przi wos stoji, na to niy zwoli
               Tōż zło wygranōm sie niy pochwoli
               Pokusy myńsze niż wasze siyły
               Wele wos tako yno jowiyły.
               • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:28
                We pokuszyniu wos wspiyrać bydzie
                Pokoże jako wōm wylyźć przidzie
                Cobyście wszysko prawie strzimali
                By Bogu chwała żeście ôddali.

                Tōż roztomiyli, wy niy chytejcie
                Sie bałwochwolstwa, durś wystrzegejcie
                W swojim filipie pomedykujcie
                Wybiercie drōga, Pana miyłujcie.

                Kelich błogosławiyństwa Pańskego
                Błogosławiōny prawie przez Niego
                My sōm czelodkōm krwi Krystusowy
                Łōn w nos durś przeca ze nowa jowi.

                Chlyb kery społym ciyngym łōmiymy
                Je Jego ciałym, niy dziwujymy
                Tymu skiż wiary w Pana naszego
                My sōm czelodkōm tyż z ciała Jego.

                Bestōż co taki chlyb prawie mōmy
                Jedne je ciało co wszyjscy znōmy
                Choć wiela je nos do tego chleba
                Wszyjscy my społym, tako nōm trzeba
                Przi jednym chlebie my sōm w jedności
                Z niym we nos Krystus już zowdy gości.

                Na Izraela tako kukejcie
                Tyż podug ciała prawie blikejcie
                Ci kierzy jedzōm społym ôfiary
                Sōm przi ołtorzu jednościōm wiary.

                Tōż co wōm moga terozki pedzieć?
                Miynso niy miynsym - to chcecie wiedzieć?
                Je czymsik inkszym kej ze ołtorza?
                Bożek czymś wiynkszym? Dzwignōńć go woża
                Wyżyj bałwanōw z kamynia, złota
                Przi kerych ołtorz - widzicie go tam?

                Niy! Chca wōm pedzieć co ich ôfiary
                Skłodane djobłōm - taki sōm miary!
                Sie pokuplować z niymi możecie!
                Jo tego niy chca! A czy wy chcecie?

                Jako z kelicha wōm pić Pańskego
                A potym chytać sie djobelskego?
                Jako za stołym Pana zasiodać?
                Potym z djobłami! Na to niy zgoda!

                Czy my mogymy Pana szterować?
                Czy godzi nōm sie ze Niym mocować?
                Wszysko mogymy, dyć czy to werci?
                Wynokwiać tako kej blisko śmierci?

                Jo wszysko moga - dyć co raduje?
                Kej wynokwianie Pana szteruje
                Kej buli tako co stowiać trzeba
                Z Pańskego wina, z Pańskego chleba.

                Dlo sia profitu durś niy szukejcie
                W tym na bliźniego lepi kukejcie
                Niych sie mu darzy za waszōm sprawōm
                Niychej profity sie jymu darzōm.

                Wszysko co masorz prawie przedowo
                Jydzcie, niyczystym wōm niych niy zdowo
                Jako z tym prawie, sie niy pytejcie
                W sumiyniu swojim tako dychejcie.

                Kej Pańsko ziymia, wszysko co na ni
                Pana tyż przeca, niych nic niy mami
                Iże niyczyste to prawie bydzie
                Ze woli Jego - ô to dyć idzie.

                Kej ktō z niywiernych do stoła prosi
                Niy ôdmowiejcie, co stōł tam nosi
                Gospodorz darzy, jeść wōm to godzi
                I niy pytejcie, niychej niy zrodzi
                W sumiyniu waszym medykowanie
                Iże niyczystōm wōm dusza stanie.

                Dyć kej ktōś powiy: Jodło z ôfiary
                Kero ôd bogōw je naszy wiary
                Tego niy trzeba wōm gynau chytać
                Nawet sumiynio ô to niy pytać.

                Mi ô sumiynie twoje niy idzie
                A ô bliźniego, gorszyć go bydzie
                Dyć czamu sōndzić mo wola moja
                Jego sumiynie? Za tym niy stoja.
                • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:29
                 Z podziynkowaniym sōm cosik zjodōm
                 Inksi tym stropiōm - tako wōm godōm
                 Po prowdzie - czamu, kej jo dziynkuja
                 Mi źle winszujōm, inkszych szteruja?

                 Tōż wszysko cobyście niy robiyli
                 Kejbyście jedli, kejbyście piyli
                 Na chwała Pana tako robicie
                 Ku Niymu ciśnie durś wasze życie.

                 Jo tyż je wszyskim gynau rod przeca
                 Rod ze wszyskego we życie leca
                 W kerym niy szukōm dlo mie dobrego
                 Starōm ô inkszych prawie skiż tego
                 By ich zbowiynie niy pominyło
                 Coby przi Panu na wieki żyło.

                 XI.

                 Wōm trza byście mie naśladowali
                 Byście Krystusa za muster brali
                 Jako jo biera, jako jo czuja
                 I tym we życiu mojim raduja.

                 Chwola wos braty co pamiyntocie
                 We wszystkim ô mie, co wiyrchym mocie
                 Jako żech godoł wōm, przikozywoł
                 Tego sie trzimcie, by Bōg niy gniywoł.

                 Chca byście tego zowdy trzimali
                 Co gowōm mynża je Krystus - dali
                 Gowōm niywjasty ślubny jyj prawie
                 Krystusa gowōm - Bōg! To w ty sprawie.

                 Kej chopy z gołōm gowōm rzykajōm
                 Abo proroctwōw prawie chytajōm
                 Ze gołōm gowōm, niychej niy dziwo
                 Co gowa yno gańbōm przikrywo.

                 Kero niywjasta rzyko do Pana
                 Tyż prorokuje skiż Jego miana
                 Ze gołōm gowōm - gańbi jōm tako
                 Być ôgolōnom - zdo mi jednako.

                 Kej niy chce przikryć niywjasta gowy
                 Niych jōm ôstrziże, tako niych jowi
                 Trza gowa przikryć, kej gańba z tego
                 Niych tako chwoli Pana naszego.

                 Chop swoji gowy zaś niy przikrywo
                 I niychej wos to wcale niy dziwo
                 Ôbrozym Boga je! Jako było?
                 Co Bogu chciało tako trefiyło
                 Niywjasta zdrzadłym zaś mynża chwały
                 Wszechmogōncego kōncept w tym cały.

                 Niy chop z niywjasty, tako niy było
                 Tako mynżowi jyj niy trefiyło
                 Łōna ze niego, dyć niy inaczy
                 Bōg w swoji woli to wyłōnaczy.

                 Niy mōnż z niywjasty zostoł stwōrzony
                 Jōm z niego przeca na ziymi mōmy
                 Bestōż mynżowi gynau poddano
                 Mo znak na gowie przez jego miano
                 Janioły znaku tego wachujōm
                 Kejby niy miała, tym zeszterujōm.

                 Po prowdzie, w Panu richtig sōm społym
                 Ślubny ze ślubnōm za jednym stołym
                 Łōna bez niego, łōn bez niyj - wiycie
                 Psincym zdowajōm, społym w Niym życie.

                 Niywjasta skuli mynża swojego
                 Łōn skiż niywjasty, ôd Pana tego
                 Niy pomiyniymy: było , je , bydzie
                 Kej z woli Boga to gynau idzie.

                 Sami ôsōńdźcie: Czy gynau może
                 Niywjasta rzykać, brać Słowo Boże
                 Ze gołōm gowōm - czy tako godzi?
                 Czy Kościołowi to niy zaszkodzi?

                 Czy sami ôd sia tego niy wiycie?
                 Chopa we dugich wosach widzicie?
                 Kej je zapuszczo, gańba z tym chyto
                 Czamu? Ktōś richtig ze wos sie spyto?

                 Sōm duge wosy niywjasty znakym
                 Danym przez Boga, niy belejakim
                 Skiż tego prawie je ciyngym nosi
                 Ôkrywo niymi i chwała głosi.
                 • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:29
                  Kōmu inaczyj zaś to wydowo
                  I przi swojymu prawie ôbstowo
                  Kej chce niych robi, ô to niy wajōm
                  Dyć niy ma u nos tego w zwyczaju
                  Niy tym keruje sie Kościōł Boży
                  Co godōm niych wōm ôczy ôtworzy.

                  Za to jo prawie wos niy pochwola
                  Co kej zbiyrocie, wiedzie wos wola
                  Niy ku dobrymu, złe pokuszynie
                  Ciyngym zdo kukać w wasze sumiynie.

                  Dyć nojpiyrw słysza, co kej zbiyrocie
                  Na siebie roztomajcie kukocie
                  Sie tajlujecie jakoś przi tymu
                  Trza Kościołowi to korynckiymu?

                  Po prowdzie, wierza co tako prawie
                  Kej medykuja zaś ô ty sprawie
                  Zdo mi co tako mono być musi
                  By było widać co kogo kusi
                  Kierzy Krystusa z mocōm trzimajōm
                  Kierzy kaj ińdzi tyż zoglōndajōm.

                  Dyć kej zbiyrocie już tako społym
                  Czy żeście niy sōm za Pana stołym?
                  Kożdy z wos chyto tako inaczy
                  Wieczerzy Pański, wos niy łōnaczy
                  Co jedyn głodny, drugi naprany
                  Czy wieczerzocie z Krystusa mianym?

                  U sia we dōma jeść niy możecie?
                  Niy mocie dōma? W niym niy pijecie?
                  Niy w waszy zocy je Kościōł Boży?
                  Poniywiyrocie tym co mniyj woży?

                  Za to pochwolić mi wos niy godzi
                  To Kościołowi naszymu szkodzi
                  Tako być dali gynau niy może
                  Przed złym w Kościele ôchrōń nos Boże.

                  Coch sōm ôd Pana yno dowiedzioł
                  Toch wōm tyż tako piyrwyj dyć pedzioł
                  W ta noc kej Jezus ôstoł wydany
                  Sie Apostoły trefiyli z Panym
                  Kej wieczerzali tako dyć stało
                  Ze woli Jego było, być miało.

                  Wziōn chlyb, dziynkowoł Ôjcu swojymu
                  Połōmoł, rozdoł, pedzioł ku tymu:
                  Biercie i jydzcie, w tym ciało moje
                  Za wos wydane - niych prawie to je
                  Jako pamiōntka na wieki wiekōw
                  Po Synu Bożym - dyć tyż czowieku.

                  Tako tyż kelich wziōn po wieczerzy
                  I pedzioł, kożdy niych tymu wierzy:
                  Kelich tyn nowym przimiyrzym prawie
                  Co ze krwi moji, tako w ty sprawie
                  Kej pić bydziecie, winym krew moja
                  We tym pamiōntka za kerōm stoja.

                  Zowdy, kej yno chleba chycicie
                  Kej ze kelicha czeko wos picie
                  Zowdy śmierć Pańsko powspōminocie
                  Jak dugo życie na ziymi mocie.

                  Tōż kery chleba chyto sie tego
                  Kery z kelicha pije Pańskego
                  A prawie tego godny niy bydzie
                  Ku tymu wina tyż tako idzie
                  Za Ciało Pana i za Krew Jego
                  Za mynki krziża Krystusowego.

                  Niychej z wos kożdy tego wachuje
                  I chleba chyto jako sztimuje
                  Tako na kelich tyż pozōr dowo
                  Kej we Kościele prawie już stowo.

                  Ktō niygodziwie jy, tako pije
                  Ze stołym Pańskim w zgodzie niy żyje
                  Tyn potympiynie biere na siebie
                  Przez krew, przez ciało ôd Tego w niebie.

                  Bestōż choroby sōm miyndzy wami
                  Tōż słabujecie społym i sami
                  Bestōż pomarło tyż ôd wos wiela
                  Utropy z grzychōw zowdy za tela.
                  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:30
                   Kejby sōndziyli my samych siebie
                   Niy sōndziōł by nos Tyn co we niebie
                   A kej Łōn sōndzi, Łōn tyż nos korze
                   Wiy iże lepszym kożdy być może
                   Coby nos niy potympić ze światym
                   Skiż tego sōndzi, dyć stoji za tym.

                   Bestōż wy, coście mi sōm bratami
                   Niy zaczynejscie jeść jodła sami
                   Kej sie złazicie coby to stało
                   Niychej czelodka społym je cało.

                   Głodny niych pojy wpiyrw w chałpie swoji
                   Coby niy sōndziōł Pan, tela moji
                   Je rady dlo wos i zarzōndzynio
                   Wedle mojego prawie sumiynio
                   A co do reszty, kej ku wōm przida
                   Powiym, kej z wami tyż ciałym byda.

                   XII.

                   Ô darach Ducha chca wōm coś pedzieć
                   Dyć trza wōm gynau tyż ô tym wiedzieć
                   Tōż dejcie pozōr, co wōm wyjowia
                   Byście klar mieli, tako tym sprowia.

                   Wiycie, dyć byli żeście pogany
                   Ciongnyły ku sia wos te bałwany
                   Choć niyme byli, wos kerowali
                   Ku niym, żeście im cześć ôddowali.

                   Tōż wōm to głosza, co być niy może
                   Kej w wos Duch Świynty, tako niy koże
                   Byście sklinali Pana Jezusa
                   Niy bogobojno to wtedy dusza.

                   Nikt tyż co niy mo Ducha Świyntego
                   Niy wyzno: Krystus je Panym jego
                   Sōm roztomajte Ducha dyć dary
                   Zaś sōm Duch Świynty jedny je miary
                   Sōm roztomajte posługi Jego
                   Pana zaś mōmy sztyjc jedynego.

                   Je roztoliczność świata całego
                   Dyć Bōg je Stwōrcōm tego wszyskego
                   Wszysko we wszyskim je tyż ôd Boga
                   Przi tymu tako szkryfnōńć wōm moga
                   Co Duch je dany z tym czowiekowi
                   Coby prowadziōł ku pożytkowi.

                   Jednymu dowo godka mōndrości
                   Zdo, słowo jego co krziwe - prości
                   Drugi zaś godkōm swojōm poradzi
                   Siyngnōńć głymboko i mu niy wadzi
                   Iże trza inkszym durś tuplikować
                   Łōn tego chyto, chyto durś z nowa.

                   Duch jednych darzy głymbokōm wiarōm
                   Kery niy zmierzysz na ziymi miarōm
                   Inkszym szynkniōne je uzdrowianie
                   Norzyńdziym Boga ze Duchym stanie.

                   Ktōś cuda robi ze woli Boga
                   Duch Świynty wspiyro w tym, pedzieć moga
                   Do dar proroctwa juzaś inkszymu
                   Kej chce, wystyknie, prawie po tymu.

                   Ktōś roztomajtych duchōw sie chyto
                   Duch Świynty we niym - jakby ktō pytoł
                   Ktōś w roztolicznych jynzykach godo
                   Ktōś je spokopi - za Jego zgodōm
                   Jynzykōw wiela, nacyjōw tako
                   Dyć niy godajōm przeca jednako.

                   Wszysko to jedyn Duch Świynty sprowio
                   Tym swoja siyła nm dyć ôbjowio
                   Z ôsobna kożdy dostowo swoje
                   Ze woli Boga dyć prawie to je.

                   Jak ciało nasze, choć jedne ino
                   Mo człōnkōw wiela, dyć niy ôdpino
                   Sōm wszyske członki durś społym ciałym
                   Chocioż ich tela, tako być miały.

                   Tako z Krystusym tyż my cuzamyn
                   We jednym Duchu, przez krzest ze nami
                   My jednym ciałym: Żydy, pogany
                   Niywolnik, wolny - ze Jego mianym
                   My jednym ciałym, społym już tako
                   Napiyli Duchym my sie jednako.
                   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:31
                    Kej ciało niy mo człōnka jednego
                    I trza je wszyske mieć skuli tego
                    Coby ze niymi czowiek loz w życie
                    Wielość we jednym dyć spokopicie.

                    Kejby ci noga prawie pedziała:
                    Niy je żech rynkōm jako bych chciała
                    Tōż niy je twojim ciałym tyż tako
                    Czy niy je tobōm gynau jednako?

                    Kejby ci ucho tako pedziało:
                    Być twojim ôkym by mi sie chciało
                    Kej żech tym niy je, niy je żech twoje
                    Zdo recht w tym? Jako ci zdo co to je?

                    Jak cołke ciało by ôkym było
                    Jako by uchu we tym trefiyło?
                    A jakby ciało słuchym być miało
                    By ô arōmie cosik wiedziało?
                    Abo ô sztyngsie kery urtopi?
                    Kej nos niy słucho - wiela spokopi?

                    Bōg w ciele człōnki nōm poukłodoł
                    Wedle swyj woli, Łōn tako podoł
                    W jego mōndrości, tōż sztimowało
                    Jako inaczyj by być z tym miało?

                    Jak wszyske jednym człōnkym być chciały
                    Czy społym ciało tako by miały?
                    Je tala człōnkōw w roztomajtości
                    Ciało zaś jedne, wszyske w niym gości.

                    Tōż tako pedzieć niy może rynce:
                    Niy trza mi ciebie, stroć sie napryndce!
                    Gowa niy powiy nogōm ze złośći:
                    Niy trza wos, bez wos być mi je prości.

                    Niy tako przeca, ô to niy idzie
                    Trza człōnkōw słabych, prawie to bydzie
                    Ciało gynau ich fest potrzebuje
                    Choć liche zdajōm, jednak sztimuje.

                    Te kere zocne nōm niy zdowajōm
                    Staranio ôd nos wiyncyj zoznajōm
                    Te kere gańba nōm tyż przinoszōm
                    Poszanowanio niychej niy proszōm
                    Trza ô nie starać, trza je wachować
                    Coby niy gańbić, za tym trza stować.

                    Tego tym niy trza co niy szterujōm
                    Sōm akuratne, gynau sztimujōm
                    Dyć Bōg nōm ciało tako zrychtowoł
                    By na poślednie tyż pozōr dowoł
                    Czowiek we życiu, to niy dziwuje
                    Niychej inaczy niy forszteluje.

                    Tōż niy tajlujcie tego na dwoje
                    Niych we filipie tyż prawie to je
                    Coby sie człōnki społym starały
                    I społym ciału usługiwały.

                    Kej jedyn ciyrpi, wszyske z niym tako
                    Sie człōnkōm darzyć bydzie jednako
                    Kej jedyn prawie ku chwale przidzie
                    Wszyske radujōm, tako niych bydzie.

                    Wyście sōm społym ciałym Krystusa
                    Ze niym kupluje wos przeca dusza
                    Dyć ôd sia prawie żeście człōnkami
                    Ze Niym cuzamyn, tyż ze darami.

                    Bōg we Kościele człōnki poznaczōł
                    Doł Apostołōw, tako złōnaczōł
                    Potym prorokōw, by my słuchali
                    Rechtorōw tyż doł, by nauczali.

                    Doł dary inksze, tyż uzdrowianio
                    Rzōndzynio, chyńci do pōmoganio
                    Godki w jynzykach roztoliczności
                    Ich spokopiynio, kej Duch w nich gości.

                    Czy wszyjscy my sōm Apostołami?
                    Czy wszyjscy my sōm tyż prorokami?
                    Jako rechtory my ze uczniami?
                    Dyć we Krystusie Jego człōnkami.
                    • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:32
                     Czy wszyjscy cuda gynau robiymy?
                     Wszyjscy uzdrowiać tyż poradzymy?
                     Wszyjscy jynzykōw znōmy za tela?
                     W nich eklerować mogymy wiela?

                     Ô dary Boga starać sie mocie
                     Ze łaski Pana durś wiyncyj pociech
                     Drōga ku Niymu jo wōm pokoża
                     Skiż woli Jego na to sie woża.

                     XIII.

                     Bych jynzykami ludzkimi godoł
                     Bych tyż janielske do tego dodoł
                     A pszonio niy mioł we sercu prawie
                     Bych klangym kukfra brzynczōł w ty sprawie
                     Bych jako cymbał klang yno głosiōł
                     Cobych był cicho, kożdy by prosiōł.

                     Choćbych był z darym prorokowanio
                     Znoł co tajymne i nauczanio
                     Mogbych rechtorōm nauki dować
                     Niym przed uczniami im przidzie stować.

                     Choćbych mioł srogo wiara, w niyj siyła
                     Co gōry przeniyść by poradziyła
                     Nikim bych niy był jakby to stało
                     Co pszonio serce moje niy znało.

                     Bych swōj majōntek biydnym rozdowoł
                     Zadboł by żodyn z nich niy głodowoł
                     Choćbych sie polōł aże do tego
                     Dyć niy skiż pszonio serca mojego
                     Niczym to byłoby w Pana ôczach
                     W nich moji chwały z tym niy ôbocza.

                     Pszonie je zowdy we ciyrpliwości
                     Zowdy łaskawe, ciyngym bez złości
                     Naskwol niy robi, zowiściōm tropi
                     Niy rośnie pychōm, gańbōm niy topi.

                     Pszonie niy patrzy na sia durś ino
                     W gniywie niy dźwigo, choć napōmino
                     Ô złym przenigdy niy medykuje
                     Niysprowiedliwość niy uraduje
                     Sie prowdōm yno cieszyć poradzi
                     Cygaństwo pszoniu dyć zowdy wadzi.

                     Co trza - przikrywo, wierzy kej trzeba
                     Spodziywo wiela, dyć z woli nieba
                     Zniyść tyż poradzi, wiela wytrzimać
                     Trza by w nos yno niy mōgło drzymać.

                     We pszoniu kōńca dyć być niy może
                     Niy jak z proroctwym, niy tako Boże
                     Niy jako z darym tym jynzykowym
                     Kery mo kōniec, tōż jeszcze powiym
                     Co niy ma z pszoniym jako z naukōm
                     Jyj w kōńcu braknie, pszonio poszukōm.

                     Naszo nauka yno je kōnskym
                     Prorokowanie tyż przeca wōnskim
                     Kej przidzie dobroć, przidzie w całości
                     Co yno konskym, straci w wielgości
                     Kero je wszyskim we Synu Boga
                     Społym ze Ôjcym - to pedzieć moga.

                     Kej był żech bajtlym, godoł żech tako
                     I jako bajtel czuł żech jednako
                     I medykowoł w małości swoji
                     Dyć synek rośnie, czas za tym stoji.

                     Chopym żech ôstoł, wyrosnōł z tego
                     W filipie mojim nic dziecinnego
                     Gynau co piyrwyj za bajtla było
                     Spōmniyniym czegoś co kejś trefiyło.

                     Terozki jak we zdrzadło patrzymy
                     Kalne je przeca, niy wszysko wiymy
                     Potym klarowne nōm wszysko stanie
                     Lico we lico - pokukosz na nie.

                     Terozki kōnsek widzieć mogymy
                     Niy wszysko społym, tak niy kuknymy
                     Potym zaś wszysko - gynau w całości
                     Jako Pan widzi w swoji boskości.

                     Teroz we wierze prawie żyjymy
                     Z wiarōm, ze pszoniym - tego trzimiymy
                     Dyć trza tyż przeca ô jednym wiedzieć
                     Pszonie, te pszonie gynau na przedzie.
                     • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:32
                      XIV.

                      Starejcie ô to by pszoć durś wiela
                      Ô dary ducha dbejcie za tela
                      Nojbardzi ô to dyć roztomili
                      Z kerych proroctwa we kożdy chwili.

                      Ktō w roztomajtych jynzykach prawi
                      Niy godo ludziōm, a Bogu jawi
                      Go niy poradzōm ludzie spokopić
                      Tōż niy słuchajōm, może tym tropić
                      Kej tajymnice Ducha Świyntego
                      Siyngajōm yno Pana naszego.

                      Ktō prorokuje - gynau inaczy
                      Ku ludziōm kożde słowo łōnaczy
                      Ku zbudowaniu, ku napōmniyniu
                      Niyroz tyż prawie ku pocieszyniu.

                      Ktō godo w roztomajtych jynzykach
                      Siebie tym dźwigo, tako trza blikać
                      Tyn kery prawie dyć prorokuje
                      Tyn Kościōł dźwigo, gynau buduje.

                      Chca byście wszyjscy jynzyki znali
                      Chca tyż cobyście prorokowali
                      Wiynkszym tyn kery nōm prorokuje
                      Niż tyn co jynzykami dziwuje
                      Choć, kejby prawie je tuplikowoł
                      Tyż by nasz Kościōł tako budowoł.

                      Dyć w czym pōmoga wōm roztomiyli
                      Jakbych i prziszoł prawie w ty chwili
                      Ku wōm i godoł wōm jynzykami?
                      Czy spokopicie je wszyjscy sami?

                      Lyźć potrza ku wōm ze proroctwami
                      Kłaść słowa kere z ôbjawiyniami
                      Kere z mōndrościōm, kere z naukōm
                      Dlo kerych uszōw jo gynau szukōm.

                      Dyć insztrumynty w roztomajtości
                      Klang wydowajōm, w uszach łōn gości
                      A kej piszczołka, czy lira prawie
                      Klang do niyczysty - jako w ty sprawie?
                      Jako przi tymu wartko poznocie
                      Insztrumynt - z klangu kery słuchocie?

                      Kejby tyż trōmba klang słaby miała
                      Jako wojokōw by prziwołała?
                      Dali inkszego by sie trzimali
                      Niy wartko mieczōw zaroz chytali.

                      Tōż wy co niywyraźnie godocie
                      Czy wiela uczniōw przi siebie mocie?
                      Kery posłucho? Spokopi godka?
                      Kerymu Słowo wlejzie do środka?
                      Kej je na wiater jakby ciepiecie
                      Czy do filipa bliźnich siyngniecie?

                      Je na tym świecie jynzykōw wiela
                      Kożdy swōj klang mo, tōż gynau tela
                      Tako je, było, tako tyż bydzie
                      Klang ze jynzykym dyć społym idzie.

                      Bestōż kej słowa sōm niy spokopia
                      Tym tyż sie przeca zarozki tropia
                      Kej byda cudzym prawie dlo niego
                      A przeca bratym bych chcioł mieć jego.

                      Tōż wszyjscy społym, co darōw chcecie
                      Ô dary Ducha starać możecie
                      Ô budowanie Kościoła tego
                      Tako ku chwale Pana naszego.

                      Ci co w jynzykach inkszych godajōm
                      Niychej do Boga ô to rzykajōm
                      By w nich nauczać dane im było
                      By Słowo tako w dusze trefiyło.

                      Bo kej sōm rzykōm w jynzykach inkszych
                      Duch mōj spokopi, jo przez to wiynkszy
                      Dyć ze filipu profitu niy ma
                      Zdo, dlo czowieka je jako cima.

                      Tōż skuli tego: Kej duchym rzykosz
                      Rzykej filipym - Pana tym tykosz
                      Kej duchym śpiywosz, śpiywej tyż tako
                      Prawie filipym, zowdy jednako.

                      Przeca we duchu sōm chwolisz Boga
                      Tako ôpytać przi tymu moga:
                      Twōj brat cie wtedy jako spokopi?
                      Jak amynt powiy? To cie niy tropi?
                      • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:33
                       Sōm gynau Bogu gryfnie dziynkujesz
                       Dyć czy twōj bliźni prawie poczuje?
                       Czy sōm podźwigo? Stanie we raji?
                       Czy bydzie wtedy duchym na baji?

                       Dyć jo mojymu Bogu dziynkuja
                       W jynzykach godōm, tymu raduja
                       A znōm ich wiyncyj niż społym znocie
                       W duchu skiż tego mōm wiela pociech.

                       W Kościele jednak lepi mi godać
                       Piyńć słōw - spokopi kożdy, dyć szkoda
                       Dziesiyńć tysiyncy słōw wydać z siebie
                       Jak niy spokopi prawie nikt ciebie
                       Piyńć słōw, by wszyskim wlazły do gowy
                       By spokopiyli - niych kożdy to wiy.

                       Jak małe dziecka zła niy chytejcie
                       Złymu tyż chycić tako niy dejcie
                       Bydźcie w filipie zowdy mocnymi
                       We pomyślunku swojim wielgimi
                       We roztropności niy jako dzieci
                       Niych żywobycie wōm z Panym leci.

                       W Zakōnie stoji: W cudzych jynzyku
                       I gymbōm cudzōm prawie porzykōm
                       Z tym byda godoł do ludu tego
                       Niy usłuchajōm Słowa mojego
                       Pan tako pedzioł, w Zakōnie stoji
                       Wy zaś sie trzimcie nauki moji.

                       Je roztomajto godka dyć znakym
                       Łaski ôd Pana, niy belejakim
                       Niy dlo wierzōncych, służy poganōm
                       Jeszcze niy wierzōm, dyć mono stanōm
                       Prawie przi Panu, kej ô Niym słyszōm
                       Słowa Krystusa dlō nich niy ciszōm.

                       Proroctwa dlō nich zaś niy sōm prawie
                       Łōne dlo wiernych, dlō nos na jawie
                       Kej już Krystusa mocno trzimiymy
                       Proroctwa dlō nos, anō - to wiymy.

                       Kej sie we jednym miejscu zbierecie
                       I jynzykami godać bydziecie
                       Wszyskimi kere we gowach mocie
                       Na spokopiynie ich niy zwożocie.

                       Kej ku wōm wierny normalny przidzie
                       Kej miyndzy wami poganin bydzie
                       Co we filipie pomedykujōm?
                       Pogupieliście! To forsztelujōm.

                       Jak byście wszyjscy prorokowali
                       Inksi by tako wōm niy dziwali
                       Kejby ktōś prziszoł, wy prawie jego
                       Byście sōndziyli, chyciyli tego.

                       Co w sercu istny prawie ukrywo
                       To na wiyrch wyńdzie, tym sie zodziwo
                       Padnie na gymba, Boga pochwoli
                       Spokopi iże to z Jego woli
                       I powiy: Bōg je tu miyndzy wami
                       Bōg tu waszymi godo gymbami.

                       Co mocie robić kej sie zbiyrocie?
                       We gowach psalmy, nauki mocie
                       Jynzyki tako, tyż ôbjawiynia
                       I chyńci wiela do tłumaczynia
                       A wszysko coby Kościōł budować
                       Jako to bratōm do uszōw dować?

                       Jak jynzykami prawie godocie
                       Dwōm, a nojwyżyj trōjce to docie
                       Niych po koleji swoje godajōm
                       Dyć tym co istnych prawie słuchajōm
                       Niychej tyż jedyn to ekleruje
                       Kej żeście społym, tako sztimuje.

                       Jakby tłumacza prawie niy było
                       Niychej godajōm, kej im trefiyło
                       Wy cicho bydźcie, trza uszanować
                       Tako przed Bogym im prziszło stować
                       Do sia godajōm i tyż do Niego
                       Ich słowa dōńdōm Pana naszego.

                       Kej zaś proroki swoje godajōm
                       Dwōch, trzech, ich słowa wszyjscy słuchajōm
                       Wszyjscy ich mogōm ôsōndzić tako
                       Kierzy spokopiōm słowa jednako.

                       Dyć jakby ktōsik, ktō siedzi prawie
                       Tyż ôbjawiynio doznoł w ty sprawie
                       Tyn co był piyrwyj niychej przestanie
                       Niychej ucichnie, prorokowanie
                       Trza kolejnego tako posłuchać
                       Kej ôbjawiōne je tyż ze Ducha.
                       • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:34
                        Możecie wszyjscy, jedyn po drugim
                        Tyż prorokować, czas niychej dugi
                        Wedle potrzeby wōm dany bydzie
                        Wszyjscy niych uczōm, kej tako przidzie
                        Niych słychać kożde napōminanie
                        Kej z Ducha je te prorokowanie.

                        Duchy prorokōw niych durś trzimajōm
                        Samych prorokōw, tako niych majom
                        Dyć Bōg nasz niy je ôstudy Bogym
                        Bōg pokōj niesie zowdy we progi
                        Kościołōw naszych, tako wōm godōm
                        Bōg niy za zwadōm je, a za zgodōm.

                        Niywjasty niych sōm cicho w kościele
                        Niy trza im zwolić, z tym niy wesele
                        Jako we Prawie, miejsce niych znajōm
                        Poddane mynżōm przeca być majōm.

                        Kej chcōm nauczyć sie wiyncyj czego
                        Spytajōm w dōma chopa swojego
                        Dyć we kościele im niy przistoji
                        Prawa trzimejcie, nauki moji.

                        Czy ôd wos wyszło Słowo co Boga?
                        Anō, tyż tako ôpytać moga:
                        Czy ku wôm samym prziszło ôd Niego?
                        Czyście słyszeli Pana naszego?

                        Kerymu zdo sie iże prorokym
                        Ze Duchym Świyntym tyż idzie krokym
                        Tyn niych spokopi w filipie swojim
                        Iże co szkryflōm tako tyż stoji
                        Jak przikozania Krystusowego
                        Trza jymu trzimać sie prawie tego.

                        Ktō zaś niy uzno tego co pisza
                        Sōm niy uznany, niych przi niym cisza
                        Sie ô proroctwa bestōż starejcie
                        I we jynzykach godać zwolejcie.

                        Tako żech szkryfnōł: Prawa trzimejcie
                        Zocność w kościele wiyrchym dowejcie
                        Niychej porzoōdek je, we tym zgoda
                        Trzimcie durś tego coch chcioł wōm podać.

                        XV.

                        Jo Ewangeljo wōm zaś spōminōm
                        Łōna je wiary naszy dziedzinōm
                        Żech ô niyj godoł, jōm żeście wziyli
                        Cobyście we niyj tyż społym żyli.

                        Przez nia zbowiynie przeca erbniecie
                        Kej sie jyj prawie gynau trzimiecie
                        Jak żech ôbjowiōł wōm, jako głosiōł
                        Jako żech Pana ô to fest prosiōł
                        Byście wierzyli niy nadarymno
                        Coby klar było kaj piyrwyj ciymno.

                        Nojpiyrw żech doł wōm co sōm żech dostoł
                        Jak Krystus pomarł spokopiōłch prosto
                        Iże nos z grzychōw ôdkupiōł tako
                        Pan pomarł za nos wszyskich jednako.

                        Kej pochowany ôstoł we grobie
                        w trzeci dziyń stanōł - niy jako czowiek
                        Z umartych dźwignōł, tako dyć stało
                        Jako we Piśmie ô tym szkryflało.

                        Widzioł go Kefas, widzioł Krystusa
                        Ofyn tyż spōmnieć przi tymu musza
                        Co jedynostu potym widziało
                        Tych Apostołōw, to niy zdowało.

                        Potym Go jeszcze bratōw widziało
                        Piyńćset, a mono rachuja mało
                        Po dziyń dzisiejszy ich żyje wiela
                        Chocioż niy wszyjscy, pomarli - tela.

                        Tōż Jakub widzioł Go, potym społym
                        Widzieli inksi Go Apostoły
                        Na kōniec prziszło mie Go ôboczyć
                        Choć żech ôślepnōł potym na ôczy
                        Jak potratkowi mi to trefiyło
                        Ze Jego woli dyć prawie było.

                        Sōm z Apostołōw nojmyńszym przeca
                        Niy godnych tego, za niymi leca
                        Dyć prześladowołch wpiyrw Kościōł Boży
                        Teroz buduja, to cosik woży.

                        Woży - dyć yno skiż łaski Boga
                        Tym kim żech teroz być przeca moga
                        Ze Jego woli - żech niy przestowoł
                        Świodectwo ô Niym kaj yno dowoł
                        Staroł sie wiyncyj robić niż łōni
                        Mie łaska Boga do przodka gōni.

                        Tak jo jak łōni wos nauczōmy
                        Społym w tym gynau niy ustowōmy
                        Społym ze wami teroz wierzymy
                        Społym ku Panu tako idymy.
                        • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:34
                         Jak ô Krystusie my wōm godōmy
                         Co wstoł ze martwych - to niy sōm krōmy
                         Dyć jako inksi gynau godajōm?
                         To niymożebne! Łōni, jo - bajōm!

                         Czowiek podźwigać z martwych niy może
                         Tako godajōm - to słyszysz, Boże?
                         Krystus niy może być zmartwychwstały!
                         Pomarł - duch jego niy je ze ciałym!

                         Kej niy zmartwychwstoł - nauki psincym
                         Choćby godali my ô tym wiyncy
                         Darmo je wiara naszo tyż tako
                         Pomarł jak czowiek, śmierć nōm jednako.

                         My zaś świodkami cyganiōnymi
                         Przeca ô Bogu tako świodczymy
                         Wskrzesiōł Krystusa - ciyngym godōmy
                         Cygańsko godka - ciepniynte mōmy.

                         Niy mōg go wskrzesić - łōni godajōm
                         Umarte nigdy niy ôżywajōm
                         Z grobu niy wstanōm, to być niy może
                         Krystus niy dzwignōł - skorej ich Boże!

                         Dyć jak niy byłoby zmartwychwstania
                         Darmo ta wiara, kej jo cygania
                         Byście durś byli we grzychach waszych
                         My wszyjscy tako w utropie naszy
                         I ci co we Krystusie posnyli
                         Na amyn, cołkym już potraciyli.

                         I kej w Krystusie mōmy nadzieja
                         Życio wiecznego w Niym dobrodzieja
                         We swoji wierze durś widzieć chcymy
                         Boroki my sōm, tako żyjymy
                         W cygaństwie naszym jako nyndzniki
                         I niy ku Bogu sōm nasze bliki.

                         Tōż dźwignōł Krystus z umartych, wiycie
                         Piyrszym z pomartych co erbnōł życie
                         Śmierć przez czowieka łōn mioł szkryfniōno
                         Dyć juzaś żyje, choć piyrwyj skōnoł.

                         Prziszła na ziymia śmierć przez czowieka
                         Przeca, choć dugo trza było czekać
                         Prziszło z czowiekiym tyż zmartwychwstanie
                         Ze wiary naszy tako nōm stanie.

                         Wszyjscy w Adamie dyć umiyrōmy
                         W Krystusie teroz nadzieja mōmy
                         Kej Łōn zmartwychwstoł, kej tako stało
                         Z Krystusym wszyskich bydzie czekało.

                         Kożdy ôżyje w porzōndku swojim
                         Krystus nojpiyrszy, ze przodka stoji
                         Dali we raji co wierzōm w Niego
                         Stojōm, sōm werci życio wiecznego.

                         Potym zaś kōniec, Bōg mo krōlować
                         Bōg Ôjciec bydzie nad światym stować
                         Potraci kerym sie rzōńdzić chciało
                         Siyła we krōlach dyć przi Niym mało.

                         Bōg mo krōlować, chycić wszyskego
                         Poddować wszysko pod nogi Jego
                         Kery dlo Pana niy je kamratym
                         Tego zatraci, stoji już za tym
                         Ôstatniom zniszczyć śmierć przidzie Bogu
                         Niy stanie potym na żodnym progu.

                         Pedzioł: Poddane Mu wszysko bydzie
                         Pod Jego stopy tōż wszysko idzie
                         Yno krōm Tego co mu to dowo
                         Ze woli Boga Ôjca to stowo.

                         Jak już to wszysko sie prawie stanie
                         Jak Mu to gynau tako dostanie
                         Sōm tyż sie poddo Ôjcu swojymu
                         Tōż richtig bydzie prawie po tymu
                         Coby Bōg wszyskim był społym tako
                         Z Ôjcym Syn Boży, wszysko jednako.

                         Co zrobiōm ci kierzy ôkrzcić dali
                         Sie za umartych? Bydom ślimtali?
                         Kierzy pomarli już niy ôżyjōm?
                         Tōż czamu krzczōm sie? Za wolōm czyjōm?
                         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:35
                          Czamu my sami gynau ôkrzciyli?
                          We utropiyniu tyż niyroz byli
                          W kożdy godzinie ryzykowali
                          By pomrzić cołkym! Nic dlo nos dali?

                          Jak jo sōm w kożdy dziyń pomrzić moga
                          Dlo waszy chwały, dlo chwały Boga
                          Wy przez Krystusa jōm tako biercie
                          Boście sōm tego richtig we wercie.

                          Jak żech w Efezie biōł ze inkszymi
                          Jakby z gadzinōm wrogōm, niy myni
                          Czy miołbych profit prawie ze tego
                          Jakbych niy czekoł życio wiecznego?

                          Kej z martwych ludzie sie podźwigajōm?
                          Kej jeszcze życiym radować majōm?
                          Jeść, pić tym bardzi wiela mogymy
                          Kej mono jutro prawie pomrzymy?

                          Niy dejcie zwiyść sie godkami tymi
                          Śmierć niy na zowdy je na ty ziymi
                          Zło godka yno co zocne psuje
                          Dobra trza trzimać, to nōm sztimuje.

                          Ôpamiyntejcie sie sprowiedliwi!
                          Trza tako prawie, to niych niy dziwi
                          Już dali grzychōw sie niy trzimejcie
                          I chwała Panu durś ôddowejcie.

                          Nikierzy ciyngym Boga niy znajōm
                          Tyż roztomajtych grzychōw chytajōm
                          Jo zaś to godōm byście zgańbiyli
                          Swoje przewiny w tym spokopiyli.

                          Jak ktoś ōpyto: Jako to przidzie
                          Iże ktōś z martwych wstanie, zaś bydzie?
                          We jakim ciele łōni sie wrōcōm
                          Kej ciała jejich we proch ôbrōcōm?

                          Niymōndryś! Niy wiysz iże co siejesz
                          Wpiyrw niy ôżyje, po nocy dnieje
                          Co siejesz drapci pomrzić tyż musi
                          Niym zaś do życio natura skusi.

                          Przeca kej siejesz, niy siejesz ciało
                          Wyrosnōńć z tego bydzie musiało
                          Ze ziorka kere kładziesz we ziymia
                          Tako je ze tym, inaczyj niy ma
                          Jako z pszynicōm, czy ziorkym inkszym
                          Kere dopiyro plōn wydo wiynkszy.

                          Bōg dowo ciało ziorku kożdymu
                          Tōż akuratnie, prawie po tymu
                          Co kożde ciało je inkszym ciałym
                          Ludzkim, bydlyncym, czy ptokym małym
                          Abo i fiszōm w wody głymbinie
                          Na cołki ziymski prawie dziedzinie.

                          I sōm niybjeske tyż przeca ciała
                          I sōm te ziymske, dyć jejich chwała
                          Inkszo tyż przeca, inkszy je zorty
                          Yno Wszechmocny wszyskego worty.

                          Je inkszo jasność słōnka na niebie
                          Inkszo miesiōnczka w nocny potrzebie
                          Gwiozdy inaczyj ku nōm blyndujōm
                          Wielge i myńsze - ludzie dziwujōm.

                          Ze zmartwychwstaniym tyż je dyć tako
                          Tōż idzie kukać na to jednako
                          Sieje to co wpiyrw zniszczōne było
                          Kej rośnie coby wpiyrw zakwitnyło
                          Niy do zniszczynio gynau na wieki
                          Tako we wierze je ze czowiekym.

                          I choć we gańbie było wysiōne
                          Urośnie w chwale, niy poniszczōne
                          Wyrośnie gynau ze ty lichości
                          Wyrośnie z mocōm, we pobożności.

                          Ciało cielesne dyć sie wysiywo
                          Rośnie duchowe, niychej niy dziwo
                          Kej je szkryfniōne, w Piśmie czytocie:
                          Adama piyrszym cielesnym mocie.

                          Piyrszym łōn ciałym i duszōm żywōm
                          Ku ôstatniymu dyć teroz kiwōm
                          Ôstatni Adam je duchym całym
                          Kery ôżywjo skiż Boski chwały.

                          Tōż piyrwyj niy je to co duchowe
                          Piyrwyj cielesny je yno czowiek
                          Niyskorzyj ducha życie mu dane
                          Jako po nocy piykny poranek.
                         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:36
                          Piyrszy tyn czowiek kery na ziymi
                          Mo sprawy ziymske, łōn żyje niymi
                          Drugi czowiekym je już ze nieba
                          Tōż sprow niebjeskich chycić mu trzeba.

                          Kery je ziymski - trzimie ziymskego
                          Kery niybjeski, tyn niybjeskego
                          Już duchowego sie gynau trzimie
                          Co ziymske tako cołkym ôminie.

                          Tōż jak niy wszyjscy nojpiyrw dźwigali
                          Tyn ôbroz ziymski, my tako dali
                          Ôbroz niybjeski dźwigać bydymy
                          Tego doczkōmy, w to fest wierzymy.

                          I wōm to godōm, wōm - bratōm mojim
                          Niych kożdy za tym we wierze stoji
                          Ciało z krwiōm erbnōńć gynau niy może
                          Tego co wiymy - Krōlestwo Boże
                          Co je zepsute niy chyto tego
                          Niy erbnie przeca co je zocnego.

                          Dyć tajymnica wōm tyż wyjowia
                          Klar w tym mieć lepi, tōż tako sprowia
                          Niy wszyjscy gynau wtedy pomrymy
                          Tela co wszyjscy sie ôdmiyniymy.

                          W jednym dniu prawie, w blikniyńciu ôka
                          Klang trōmby słychać bydzie z wysoka
                          Trōmby ôstatni, zagrać jyj przidzie
                          I tako prawie przi tymu bydzie
                          Kierzy pomarli stanōm bez skazy
                          My ôdmiyniyni prawie tym razym.

                          Co poniszczone, cołke zaś bydzie
                          Bez skazy tako ku Panu przidzie
                          Śmiertelność niyśmiertelnościōm stanie
                          W Dziyń Ôstateczny - chwała Ci Panie.

                          Kej sie śmiertelne ôblecze ciało
                          We niyśmiertelność - jako być miało
                          Ziści sie słowo kere szkryfnyli:
                          Śmierć we zwiyciynstwie prawie łyknyli.

                          Kaj żeś wygrała śmierć ze czowiekym?
                          Kimś do copniyńcio zdowoł w tym lekim?
                          Kaj je twōj ôściyń kerym wytracisz?
                          Za kere grzychy tako ôdpłacisz?

                          Ôściyniym twojim dyć grzych je zowdy
                          Mocōm zaś Zakōn, tako naprowdy
                          Dyć trza dziynkować Wszechmogōncymu
                          Co doł zwyciynstwo Panu naszymu
                          To przez Jezusa Krystusa stało
                          Bōg ô tym wiedzioł iże być miało.

                          Tōż roztomiyli, wy - bracio moji
                          Trzimcie sie mocno, niych kożdy stoji
                          We ciyrpliwości, we chwale Pana
                          Chwolcie to wszysko co Jego miana
                          Z mianym Jezusa, z mianym Krystusa
                          Ze Synym Bożym niych zowdy dusza.

                          XVI.

                          Co zaś do datkōw kere zbiyrocie
                          Na świyntych co ich we zocy mocie
                          Zrōbcie na muster Galacji prawie
                          Tam żech zarzōńdziōł wpiyrw we ty sprawie.

                          W piyrszym dniu tydnia poôdkłodejcie
                          Tako nojlepi, dyć niy dziwejcie
                          U siebie trzimcie co szporujecie
                          A kej czas przidzie, po to siyngniecie.

                          Niy coby skłodać sie kej sōm przida
                          Ôstatni driker dyć to tyż biyda
                          Przida i pośla ôd wos z brifami
                          Do Jeruzalym, tych ze darami
                          Tych kerych w zocy wy mieć bydziecie
                          Kerych wy ze tym wyprowić chcecie.

                          A kej by tako prawie być miało
                          Co i mie bydzie już sie wrocało
                          Wybierōm zy mnōm, dyć niy zawadzi
                          Rachuja iże bydōm tyż radzi.

                          Trza przyńść mi bydzie Macedōnijo
                          Niym ku wōm trefia, niym ta Grecyjo
                          Juzaś ôdwiedza, z wami uwidza
                          Mono tōm rajzom nawet ubiydza.
                         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:36
                          By u wos ôstać tyż medykuja
                          Na bezrok prawie, sie forszteluja
                          Byście mie potym ôdprowadziyli
                          Kaj lyźć mi przidzie, przi mie pobyli.

                          Sōm niy chca widzieć wos trocha ino
                          Jak piyrwyj było, mi sie spōmino
                          Jak Bōg do dłużyj mi u wos siedzieć
                          Bych rod ze tego był, trza wōm wiedzieć.

                          W Efezie doczkōm Piyńćdziesiōntnicy
                          Potym wykludza z ty ôkolicy
                          Dźwiyrza ôtwarte mōm tu do mola
                          Dyć wrogōw dużo, tych niy pochwola.

                          Kej Tymoteusz zaś ku wōm przidzie
                          Niychej mu dobrze w Koryncie bydzie
                          Jako jo przeca łōn Pana sługōm
                          W ty drōdze kero zdo kōmuś dugōm.

                          Tōż miyjcie w zocy tako i jego
                          Skiż swoji służby we wercie tego
                          Niych we pokoju ku mie skeruje
                          Z waszōm pōmocōm, tako sztimuje
                          Jo czekōm jego, z bratami społym
                          Chca go prziwitać, siednōńć za stołym.

                          Żech Apollosa tyż wiela prosiōł
                          By z braćmi ku wōm poszoł, by głosiōł
                          Wōm Słowo Boże jako poradzi
                          Dyć teroz prawie coś mu w tym wadzi.

                          Terozki ku wōm polyźć niy może
                          Chocioż chce głosić wōm Słowo Boże
                          Kejś przidzie, go w Koryncie doczkocie
                          Niy darmo tako nadzieja mocie.

                          Dowejcie pozōr, trzimejcie wiary
                          Bydźcie jak skała, twardzi ty miary
                          I z cołkōm mocōm kero durś mocie
                          Stōjcie przi Panu, przidzie czas pociech.

                          Dyć niym to przidzie pszoć wszyskim trzeba
                          Pan tako pedzioł, wola w tym nieba
                          Tōż sie miyłujcie jak siostry, braty
                          Pszoć Pan nauczōł, Łōn zowdy za tym.

                          Prosza wos braty: Dyć wiycie ô tym
                          Co dōm Stefana, skiż wiary, cnoty
                          Był we Achaji piyrszym przi Panu
                          Tōż niychej inksi wele nich stanōm
                          Trza takich ludzi, trza im poddować
                          Społym ku Bogu tako kerować.

                          Żech ze Stafana tu uradowoł
                          I z Fortunata, kej w progu stowoł
                          Tyż z Achaika, mi zastōmpiyli
                          Tych co w Koryncie, we taki chwili.

                          Ducha mojego uradowali
                          Mi kamratami gynau ôstali
                          Wy ich z ty strōny dyć tyż poznocie
                          Prowdziwych bratōw we istnych mocie.

                          Wos pozdrowiajōm z Azji Kościoły
                          Gynau tyż prawie ze niymi społym
                          Akwila nō i Priscylla tako
                          Z jejich Kościołym wszyjscy jednako
                          U nich jo prawie mōm tu gościna
                          Tōż we tym brifie ich niy ômina.

                          Stōnd wszyske braty wos pozdrowiajōm
                          Rynkōm Pawłowōm tako skłodajōm
                          Niych jedni drugich z wos ucałujōm
                          W świyntości społym tym uradujōm.

                          Kery niy pszaje Panu naszymu
                          Niychej przeklynty je, dyć po tymu
                          Co bez miyłości nic sie niy stanie
                          Przidź dō nos, przidź już Krystusie Panie.

                          Niych z wami łaska Jezusa bydzie
                          Niych pszonie moje ku wōm tyż idzie
                          Niych Jezus Krystus je miyndzy wami
                          Tako na zowdy, tōż ze tym - amyn.
  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:37
   Drugi brif świyntego Pawła do Koryntjanōw.

   I.

   Jo, Paweł, z Boży woli Apostoł
   Co ôd Jezusa Krystusa dostoł
   Misyjo lyźć durś ze Słowym Jego
   Ku wōm, ku inkszym - trzimać sie tego.

   Tyż Tymoteusz zy mnōm, brat w Panie
   Co przi mie stoji, przi wos tyż stanie
   Do korynckiego Kościoła Boga
   Zocnym w Achaji, to szkryfnōńć moga
   Kaj świyntych swojich sztyjc społym trzimie
   We wierze rośnie durś a niy drzymie.

   Niychej ôbdorzo wos Bōg łaskami
   Niych zowdy pokōj pomiyndzy wami
   Ze mianym Boga Ôjca naszego
   Nō i Krystusa Syna Bożego.

   Błogosławiōny Bōg Ôjciec Jego
   Pana Jezusa - wierzymy w Niego
   Co miyłosierdzio ôjcym tyż przeca
   Bōg pocieszynio, ku Niymu leca.

   Łōn nos pocieszo w kożdym stropiyniu
   My ku waszymu zaś pocieszyniu
   Coby pociechōm my tych darzyli
   Co gynau prawie fest utropiyli
   To zaś sie dzieje ze łaskōm Bożōm
   Bestōż te słowa tyż wiela wożōm.

   Kej sroge były Krystusa mynki
   Niym pomarł zoznoł wielgi udrynki
   Tako pociecha prawie przez Niego
   Skiż chwały wielgi Pana naszego.

   Pan nos pocieszo kej coś utropi
   Tyż bestōż, niychej kożdy spokopi
   Iże pocieszyć my bliźnich mieli
   Kej utropiynie zły czas im ścieli
   Tōż mustrym Jego trza tego chytać
   Pocieszać bliźnich, nawet niy pytać.

   Mynka Krystusa my w zocy mōmy
   Sami ciyrpiynio tyż zoznowōmy
   Dyć i ôd Pana je pocieszynie
   Wōm tyż z tym myńsze niych zdo ciyrpiynie.

   Naszo nadzieja co ku wōm idzie
   Mocno je, zowdy tyż tako bydzie
   Kamratōw z wos w utropiyniu mōmy
   Tōż w pocieszyniu tyż społym sōm my.

   Niy chcymy byście tam niy wiedzieli
   Ô utropiyniu co my tyż mieli
   Kere we Azji nos dosiyngynyło
   Niyleko strzimać to wszysko było.

   Coby to dźwigać siył niy stykało
   A zdo co ciynżyj jeszcze być miało
   Już by my chnetko cołkym zwōntpiyli
   A mono tego tyż niy przeżyli.

   Doprowdy sie już gynau zdowało
   Co śmierć szkryfniōno nōm, tako stało
   Już my na siebie niy rachowali
   Yno na Boga, wiary trzimali
   Iże po śmierci zmartwychwstanymy
   Dyć Bōg ôbrōniōł, to prawie wiymy.

   Bōg śmierci wyrwoł, Bōg ulitowoł
   W naszy ôbronie tako dyć stowoł
   I we tym teroz nadzieja mōmy
   Iże retunku niyroz zoznōmy.

   Z waszōm pōmocōm tyż tako stało
   Kej gynau wiela za nos rzykało
   Coby łaskami nōm szynkniōnymi
   Mogli radować braty na ziymi
   Kej żeście za nos fest dziynkowali
   Bōg chrōniōł - coby to dzioło dali.

   Dyć chwałōm naszōm po prowdzie to je
   We tym niy yno je słowo moje
   Co we sumiyniu swojim tyż mōmy
   Życie bez gańby, ofyn godōmy:
   W świyntobliwości, w czystości Boży
   Pomiyndzy wami - wiela to woży.

   Z serca prostego, ze naszy duszy
   Niy skuli ciała, to nos niy ruszy
   We łasce Boży przeca żyjymy
   Sie Duchym Jego durś radujymy.
   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:38
    Dyć nic inkszego wōm niy powiymy
    Ô czym wy wiycie jako my wiymy
    Coście czytali i spokopiyli
    Klar we tym mieli we kożdy chwili.

    Po czyńści przeca już ô tym wiycie
    Chwałōm je wasze i nasze życie
    We dziyń Jezusa Krystusa Pana
    We wercie społym my Jego miana.

    Bestōż tyż chcioł żech w Koryncie zjawić
    By wiyncyj łaski wōm tako sprawić
    Potym ku Macedōńji skerować
    Tam Słowo Pana tyż ofyn dować.

    Ku wōm zaś wrōcić po jakimś czasie
    Ôd wos w Judeja wyprowić trza sie
    Byście mie we tym chcieli tyż wspiyrać
    Kej ku Judeji przidzie zaziyrać.

    Tako żech ô tym wpiyrw medykowoł
    Ze chyńciōm tako żech zaplanowoł
    Dyć podug ciała niy tako stało
    I "ja", i "niy" mi łōne pedziało?

    Jako sōm Bōg je w swoji wierności
    Tako i u nos słowo niych gości
    "Ja" i "niy" społym tōż być niy może
    Niy tam kaj idzie ô Słowo Boże.

    Syna Bożego my zwiastujymy
    Słowa Krystusa ofyn kładymy
    Jo ze Sylwanym, z Tymoteuszym
    My to godōmy ze naszy duszy.

    "Ja" i "niy" nigdy niy bydzie społym
    Pan "ja" durś godoł, tōż Apostoły
    Tako tyż prawiōm, poświodczōm tako
    "Ja" zowdy godoł, zowdy jednako.

    Dyć ôbiytnice Boże, kej były
    Zowdy na "ja"sōm, coby spełniyły
    Ku chwale Boży, "amyn" godōmy
    Bōg ôbiycuje - we kōńcu mōmy.

    Tyn zaś co ku Krystusie keruje
    Kery pomazoł nos kej sztimuje
    Je Bōg dyć prawie, je Bōg Wszechmocny
    Kery przi Niymu, tyż bestōż zocny.

    Łōn na nos sztympel ôdbiōł swōj świynty
    Skiż ôbiytnicy Jego Duch wziynty
    Po to by w sercach naszych sie znoloz
    Ze Jego woli Duch ku nōm poloz.

    Jo zaś na świodka Boga w tym wzywōm
    Ze duszy moji ku Niymu kiwōm
    Żech do Koryntu niy zawandrowoł
    Żech ku wōm bestōż niy pokerowoł
    Prawie skiż tego by wos niy stropić
    By wos ôszczyńdzić, chciyjcie spokopić.

    Niy sōm my wiary waszy panami
    A yno jeji pōmogerami
    I sie radować tym dyć możecie
    Iże durś wiary naszy trzimiecie.

    II.

    Dyć kej żech nad tym pomedykowoł
    Pedziołch: Niy byda z utropōm stowoł
    Pomiyndzy wami, to niy sztimuje
    Drugi roz tako, żol zdo dubluje.

    Skiż mie stropiynie pomiyndzy wami
    Ktō rozweseli? Czy wy mie sami?
    Kery frasuje sie mnōm terozki
    Mo rozweselić? Skiż mie mo troski!

    Bestōż wōm pisza, tyż medykuja
    Czy miyndzy wami sie uraduja?
    Niy trza stropiynio mi zaś nowego
    Wolołbych rod być, tyż skuli tego
    Iżech je pewny - uciecha moja
    Waszōm by była tyż, za tym stoja.

    Dyć żech wōm szkryfnōł w srogim stropiyniu
    Ze bōlym w sercu, żolym w sumiyniu
    Kej żech był cołki tyż uślimtany
    Kej mi frasunek był wielgi dany.
    • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:38
     Jednak niy po to by wos utropić
     Trza wōm terozki prawie spokopić
     Iże fest pszaja wōm, jako zowdy
     Miyłuja mocno - trzimcie ty prowdy.

     Tōż kej mie ktōsik gynau frasowoł
     Niy mie utropy yno dodowoł
     Po prowdzie - wszyskim, dyć niy inaczy
     Kej sie miyłuje, tako łōnaczy.

     Tymu co stropiōł wystyknie kary
     Niychej niy bydzie za wielgi miary
     By niy szoł tako ku zatracyniu
     Byście niy mieli go we sumiyniu.

     Styknie mu tego, wyboczyć idzie
     Niych z wami społym zaś dali bydzie
     Pocieszyć nawet go w tym możecie
     Kej sie poprawiōł, bratym go chcecie
     Prosza wos byście mu to pedzieli
     I mieć go dali za brata chcieli.

     Skiż tego było moje pisanie
     I wōm tyż jako wyprōbowanie
     Coby być pewnym posługi waszy
     By mocno trzimać ty wiary naszy.

     Co gynau kōmu wy wyboczycie
     I jo wyboczōm, niychej to wiycie
     Co jo wybocza, kej tako stanie
     Skiż wos tyż prawie, w Krystusie Panie.

     Bele djobłowi by niy udało
     Nos ôcyganić, by to niy stało
     Łōn grzychōw naszych ciyngym cichtuje
     Sie przewinami gynau raduje.

     Kej żech już znod sie w Troadzie, wiycie
     Ze Słowym Pana, tyż noleżycie
     Dźwiyrza ôtwarte tam na to były
     Ducha mojego myśli tropiyły.

     Trefić z Tytusym żech tam rachowoł
     Tako niy stało, toż żech wandrowoł
     Pożegnoł bratōw i poszoł dali
     Ku Macedońji, tam mie witali.

     Podziynkow Bogu niych wiela bydzie
     Kej ku zwyciynstwie durś z nami idzie
     Tako skiż Słowa Krystusowego
     Ze niymi idzie aroma tego
     Sie wonim Słowa Jego cieszymy
     Je w kożdym miejscu kaj my zońdymy.

     Dyć Bogu przeca piyknie woniomy
     Pomiyndzy tymi kerych wspiyromy
     Coby zbowiynio w końcu doczkali
     I tymi kierzy gynau durś dali
     Sie potympiynio spodziywać mogom
     Służom grzychowi - łon je ich drogom.

     Dlo jednych śmierciom gynau woniomy
     Kej ich przed grzychym napominomy
     Drugim my jako aroma życio
     Życio wiecznego w czas żywobycio.

     Kto to poradzi? Kto chyto tego?
     Niy som my mustrym proroka złego
     Kery wos mami cygaństwym swojim
     Za kerym Pan nasz nigdy niy stoji.

     My we szczyrości ofyn godomy
     Ło tym Jezusie, Go w sercach momy
     I przed łobliczym Boga by zdało
     Z Krystusa wiara ku Niymu cało.
     • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:39
      III.

      Czy zaś chwolymy sami przed wami?
      Czy ku wom lyźć nom trza ze brifami
      We kerych inksi nos wychwolajom?
      Czy brify łod wos nos polecajom?

      Wyście som brifym ze polecyniym
      Szkryfnionym sercym, no i sumiyniym
      Kierzy chcom niychej ofyn czytajom
      I przez wos ło nos co chcom poznajom.

      Je prowdom, wyście som brifym naszym
      Brifym w Krystusie, ze wiary waszy
      Z naszy posługi je zrychtowany
      Jednak niy tintom brif naszkryflany.

      Niy na tabulkach tyż ze kamynio
      Z ducha Świyntego dyć polecynio
      Brifym we sercu ciała waszego
      Kere sie trzimie Boga żywego.

      Ufność tyż we tym łod Boga momy
      Iże wom wiara gynau dowomy
      Ze Jego woli, niy zaś ło siebie
      Anong ku tymu doł Bog co w niebie.

      Łon dyć nos zrobioł sługami Boga
      Przimiyrze nasze spokopi gowa
      Przimieyrze z Ducha, niy ze litery
      Bez Jego łaski spokopi kery
      Iże litera zabić poradzi?
      Duch zaś ku życiu ciyngym prowadzi.

      Toż służba śmierci w kamyniu ryto
      We chwale stoła Izraelitom
      Mojżesz tabule erbnoł łod Boga
      I tako spomnieć terozki moga
      Iże łoblicze jego jaśniało
      W niym chwała Bożo wiela widziało.

      Chwała z łobliczo dyć przeminyła
      Ducha posługa mo wiynkszo siyła
      Zdo, bardzi bydzie we wercie chwały
      Przez te narody co jom poznały.

      Je przeca naszy chwały we wercie
      Som potympiynio słowa - je biercie
      Ku chwale wiynkszy zaś niych te idom
      Co sprowiedliwe - slużyć nom bydom.

      Te co wpiyrw były we wielgi chwale
      Już som we myńszy, niy tracom wcale
      Dyć wiynkszo chwała majom te nowe
      Z kerymi prziszoł ku nom Bog-czowiek!

      Kej chwała miało co już za nami
      To spokopicie przeca tyż sami
      Iże to w chwale prawie jaśnieje
      Co gynau terozki tukej dzieje.

      Bestoż trza wiyncyj nom mieć śmiałości
      Nadzieja niychej durś w sercach gości
      Trza lyźć do przodka, lyźć tako w chwale
      Ze Panym naszym, niy tropić wcale.

      Mojżesz przisłonioł łoblicze swoje
      Płotnym przikrywoł, wiadome to je
      Przikrywoł coby niy uwidzieli
      Kej jasność straci, tego niy chcieli.

      Dyć im filipy zdo łotympiały
      Za tym przikryciym słowa łostały
      Stary Testamynt ciyngym czytajom
      A słowow cołkym niy łodsłoniajom
      Jako nom Krystus je ukozywoł
      Wszysko doł ofyn, kto chcioł tyn dziwoł.

      Tako do dzisioj Izraelity
      Trzimiom za sztorom, łostali przi tym
      A kej Mojżesza Ksiyngi czytajom
      Serca przi tymu aż zasłoniajom.

      Kej sie nawroci lud Izraela
      Przi Panu stanie, chwały za tela
      Bydzie we sercach, bydzie we duszach
      Łosłoniom wszysko, szkryfnońć to musza
      Co Pan ze Duchym stanie przed niymi
      Ze Duchym Świyntym wolność na ziymi.

      My wszyjscy prawie gynau terozki
      Jakby we zdrzadle blask chwały Boski
      Przeca widzymy, nom sie to jowi
      Pan nom niy yno to richtig sprowi.

      My tyż przi tymu sie przemiyniomy
      Jako tyn łobroz co w duszy momy
      Ze chwały w chwała kero Syn Boży
      Społym ze Duchym Świyntym durś woży.
      • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:40
       IV.

       Bestoż kej służba takowo momy
       Sie jyj trzimiymy, niy ustowomy
       Ze miyłosierdzio Ducha Świyntego
       Społym my w chwale Pana naszego.

       Co gańba niesie my łodciepali
       Choć inksi mono by ukrywali
       My niy trzimiymy sie niyprawości
       Zdrada, cygaństwo w sercach niy gości.

       Słowa Bożego ciyngym trzimiymy
       I prowda ofyn pokazujymy
       Świodectwo prowdy ludziom dowomy
       Jejich sumiyniu tyż polecomy
       Jako przed Bogym gynau mogymy
       Ze Słowym Pana w świetle stojymy.

       Dyć tyż zakryte som Słowa Jego
       Ja Ewangeljo prawie dlo tego
       Kery żyć bydzie, a niy potraci
       Ktoś niy usłyszy mie, mojich braci.

       Bog tego świata przeciwko tymu
       Zaślepio filip durś niywiernymu
       Toż niy spokopiom Słowa Bożego
       I niy usuchnom Ducha Świyntego.

       Im Ewangelji nic niy łoświyci
       Chwały Krystusa nikt z nich niy chyci
       W Niym niy uwidzom łobrozu Boga
       Niy dlo nich naszo gynau je droga.

       My niy głoszymy dyć chwały swoji
       Pan Jezus Krystus - Łon przi nos stoji
       Dlo Jego chwały, Jymu służymy
       My tyż sługami tako waszymi
       Skuli Jezusa, skiż Słowa Jego
       Ku wom idymy, Duch chce tyż tego.

       Bog to przikozoł coby we ćmoku
       Światłość rozblysła ku naszum łokom
       Łon tyż zapoloł jom w sercach naszych
       By my jom niyśli ku sercom waszym.

       By blyndowała we waszo strona
       Ku chwale Boga, po to je łona
       Świyci łobliczym Pana naszego
       We chwale Syna zmartwychwstałego.

       W noczyniach z gliny tyn skarb trzimiymy
       Coby klar było z tym co my wiymy
       Iże moc kero je durś nad nami
       Je Boga prawie, mu zaś dzieckami
       Yno sługami co ło niyj prawiom
       I tako bliźnim jyj blask durś jawiom.

       Choć utropiynio sztyjc doznowomy
       Jednak z nadziejom co z woli momy
       Chocioż ciyrpiymy, przeciw nom wiela
       Niy labiydzymy choć krziwdow tela.

       Nos prześladujom, gnymbiom durś prawie
       Dyć Pan je przi nos i we ty sprawie
       Choć nos łobalom, sie podźwigomy
       Niy pokonajom nos - wiara momy.

       Na ciele naszym śmierć Jezusowo
       Przez Jego rany udrynka stowo
       Dyć tyż i życie Pana naszego
       I zmartwychstanie - w tym łaska Jego.

       Zowdy je tako, kej my żyjymy
       Kej śmierć nom dano, kej jyj chycymy
       Życie Jezusa sie w nos łodzywo
       W śmiertelnym ciele, niychej niy dziwo.

       Śmierć naszo życie wom przeca dowo
       Co ze Jezusa w nos, tako stowo
       Ku życiu z wami, ze wiarom naszom
       Tego utropy żodne niy zgaszom.

       Tyn som duch wiara w nos ciyngym budzi
       Z jednego serca we druge kludzi
       Je naszkryflane: Uwierzołch - godom
       Kej my wierzymy - godomy! Podom.

       Wiymy: Bog wzbudzioł Syna swojego
       I nos tyż wzbudzi na chwała Jego
       I społym z wami porzed Niym bydymy
       Choć w umynczyniu drapci pomrzymy.

       Wszysko je dlo wos coby to stało
       By łaski Boży wiyncyj być miało
       Przez dziynkczyniynie coby mnożyła
       I chwale Boga tako służyła.
       • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:41
        Bestoż w staraniach niy ustowomy
        Choć ciało słabe, utropiyń momy
        Choć utyrani gynau stanymy
        Dyć duchym mocy wiynkszy trzimiymy
        Co sie łodnowio co dziyń łod nowa
        We sercach dźwigo - spokopi gowa.

        To co terozki drapko sie traci
        Chocioż utropi, dyć wszyskich braci
        Chwałom łokryje w cołki wieczności
        Ku Bogu droga nom tako prości.

        Niy zoglondomy, wiycie to sami
        Na to co prawie je przed łoczami
        Kukomy głymbiyj, siyngomy tego
        Czego niy widać - Ducha Świyntego.

        Co prawie widać to życiu służy
        Niy idzie ło to by yno użyć
        Trza siyngnońć duchym niywidzialnego
        Coby doczekać życio wiecznego.

        V.

        Wiymy, kej ziymsko chałpa rozleci
        Kaj skerujymy? My - Boga dzieci!
        Momy kaj trefić - do Łojca w niebie
        Łon nos przigarnie we ty potrzebie
        Tam dom dzwigniony nom - niy ryncami
        Dom wiekuisty, w niym Bog ze nami.

        Bestoż w tym życiu medykujymy
        Stond mankulijo naszo, dyć wiymy
        Łoblyc we izby by nom sie chciało
        W izby niybjeske, by sztimowało.

        Dyć sago znojść nos tyż nom niy widzi
        Stond mankulijo, niyjedyn biydzi
        Lepi zdo lyźć tam we łobleczyniu
        Ciała naszego, niy jak we ciyniu.

        Toż w ziymski chałpie tako nom zdowo
        By niy być sagim, lekci to stowo
        Z ciałym lyźć w życie wieczne, zdo - chcymy
        Śmiertelnym w wieczność pokerujymy?

        Bog nos ku tymu dyć przirychtowoł
        Ku niebu bydzie tako kerowoł
        Zadatkym siyła Ducha Świyntego
        Ze łaskom wielgom Pana naszego.

        Bestoż ufomy Bogu naszymu
        Kej ciało momy prawie po tymu
        Iże lod Pana ciyngym daleko
        Ze wiarom jednak na to co czeko
        Nos we tym poncie kery na ziymi
        Niy skiż widoku łoczami tymi.

        Ufomy Panu ze dobry woli
        Choć niy ma leko ciało łosmolić
        Dyć by my chcieli już lyźć do Niego
        Lyźć i bez ciała - czekomy tego.

        Radzi my tymu som, toż staromy
        Z niym kajś my prawie czy furt lyźć momy?
        Ze Jego łaskow durś radujymy
        Łon nos prziwoło, gorko wierzymy.

        Kej sond Krystusa we końcu bydzie
        Kożdy ku Niymu tyż przeca przidzie
        Kożdy pokoże co podug ciała
        Zrobioł na ziymi - gańba czy chwała?

        Czego sie chycioł gynau dobrego?
        We żywobyciu co znokwioł złego?
        Krystus łosondzi, Krystus to zwoży
        Dziyń Łostateczny jako Sond Boży.

        Jako przed Panym, kej sami wiymy
        Kej grzyszyć teroz richtig bojymy
        Ludzi ku dobru tyż namowiomy
        Sami przed Bogym zaś łodkrywomy

        Spodziywom sie tyż po prowdzie tego
        Iże trzimiymy gynau jednego
        Iże tyż w waszych sumiyniach tako
        Wszysko je jawne richtig jednako.

        Niy chcymy mustrym być wom zaś przeca
        Niy po to ku wom ze słowym leca
        Dyć yno chcymy służyć szprymami
        Byście trzimali sie tego sami.

        Inkszym możecie pokozać swoje
        Tym co sie chwolom - ze wiyrcha co je?
        Kej co we sercu trza mieć we zocy
        Chocioż niy widać tego na łoczy.
        • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:42
         Kej we zochwycie my som - wielbiymy
         Tako skiż Boga, Jymu pszajymy
         W filipie trza nom zaś medykować
         Coby wom służyć, by przi wos stować.

         Pszonie Krystusa Pana naszego
         Wszyskim nom służy, dyć skuli tego
         Kej jedyn pomarł dlo wszyskich ludzi
         We wszyskich życie tyż teroz studzi.

         Pomarł dlo wszyskich, my dyć to wiymy
         I już dlo siebie zdo niy żyjymy
         Yno dlo Niego - pomarł - wstoł przeca
         Zmartwychwstoł skuli ziymskiego neca.

         Ze ciała kogoś poznać mogymy?
         Ktoś znoł Krystusa, dyć teroz wiymy
         Co ciało poznać jeszcze je mało
         Wiela Krystusa gynau poznało?

         Toż my w Krystusie z nowa zrodziyli
         Już my inkszymi niż piyrwyj byli
         Stare za nami, przed nami nowe
         Z Krystusym gynau je inkszy czowiek.

         Wszysko przez Boga sie tako stało
         Zwoloł by ze niym nos pojednało
         Co Krystusowe, tego trzimiymy
         Tymu już z woli naszy służymy.

         Bog przez Krystusa ze światym zgodzioł
         Grzychy wyboczoł, nom to przigodzioł
         Skiż pojednanio my erbli Słowa
         Z kerymi prziszła ku nom łodnowa.

         Toż miost Krystusa posługujymy
         Tako miost Boga my napomnymy
         Proszymy w miano Pana naszego
         Jednejcie z Bogym, potrza wom tego.

         Tako bez grzychu Syna swojego
         Grzychym przedstowioł, tyż skuli tego
         By my w Niym znodli, choć niy szukali
         Sprowiedliwościom Boga łostali.

         VI.

         Dowejcie pozor - Mu pomogomy
         We Jego miano napominomy
         W tym łaska Bożo - biercie do siebie
         Niy po prożnicy - widzi Tyn w niebie.

         Godali przeca: W czas łaski tako
         Wysłuchoł ciebie, gynau jednako
         We dziyń zbowiynio tyż dopomogoł
         Toż je czas łaski kero nom drogo
         Teroz tyż prawie je dziyń zbowiynio
         Przed Niym stanymy wedle sumiynio.

         Zgorszynio nikaj niy chcymy dować
         By niy trza gańbić, by czystym stować
         By służba naszo we zocy była
         Z prawości naszy przeca jyj siyła.

         We wszyskim som my gynau sługami
         Boga naszego, Łon je ze nami
         We ciyrpliwości, we utropiyniu
         We biydach naszych, we uciśniyniu.

         Kej nos biczujom, trzimiom w hereszcie
         Kej chaja jakoś, harowa - wierzcie
         W czuwaniu naszym i we poszczyniu
         W czystuści duszy, w czystym sumiyniu.

         Kej nos biczujom, trzimiom w hereszcie
         Kej chaja jakoś, harowa - wierzcie
         W czuwaniu naszym i we poszczyniu
         W czystuści duszy, w czystym sumiyniu.

         W tym co przed nami, co my poznomy
         We Duchu Świyntym kerego momy
         W zocności duszy, w akuratności
         Jako we richtig szczyry miyłości.

         W godaniu prowdy, we mocy Boży
         W sprowiedliwości co wiela woży
         Kej trza sztychować i kej łobronić
         Kej niy uciykniesz przed tym co goni.
         • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:42
          Sługami Boga my w chwale naszy
          I we zgańbiyniu, co zdo aż straszy
          Przez łobgodanie, przez dobro słowa
          Sługami Jego my durś ze nowa.

          Jako w nos widzieć chcom zwodzicieli
          Choć z Bogym prawość yno sie ścieli
          Jako niy znajom nos, chocioż znajom
          Jak za umartych nos żywych majom.

          Jako chcom skorać, dyć przeca wiycie
          Niy zabijajom - łostowo życie
          Jako we smutku, dyć tyż weseli
          Bele my Bogu sługować mieli.

          We naszy biydzie, w bogactwie tako
          Posługa z serca zowdy jednako
          Czy wiela momy, czy małowiela
          Trza ty posługi trzimać durś - tela.

          Som wargi nasze ku wom zwrocone
          Ło Koryntjany, na tym niy koniec
          Serce łotwarło ku wom do mola
          Tako je Pana i naszo wola.

          I niy w nos ciasno - wom mono zdowo
          Gynau kaj ińdzi sie tako stowo
          We sercach waszych yno ciasnota
          A wrazić Słowo Pana by szło tam.

          Toż jak do dziecek wom godom tako:
          Łodwdziynczyć zowdy sie trza jednako
          Łotworzcie serca szyroko wasze
          Na Ewangeljo, na słowo nasze.

          W cudzym zoprzyngu ze poganami
          Niy lyźcie w życiu, to niych niy mami
          Sprowiedliwości jako kuplować
          Ze niyprawościom - zdo forsztelować?

          Jako kuplować swiatło ze ćmokym?
          Krystus z Beljalym niy idzie krokym!
          Pomiyndzy niymi zgody niy bydzie!
          Na wieki wiekow tako niy przidzie!

          Kim niywierzoncy dlo wierzoncego?
          W świontyni Boga nońdziesz jednego
          Bożka niy nońdziesz, to niy przigodzi
          Dyć niymożebne! Zło dobru szkodzi.

          Wyście świontyniom Boga żywego
          Spomnijcie słowa Wszechmogoncego:
          Byda w nich miyszkoł i łazioł z niymi
          Byda ich Bogym na cołki ziymi
          Łoni mu ludym tako tyż bydom
          Ku Mie i zy Mnom na zowdy idom.

          Bestoż tyż pedzioł: Łod nich wyńdziecie
          I łod sia tako teroz bydziecie
          I niy chytejcie sie niyczystego
          Wezna wos, richtig doczkocie tego.

          Łojcym wom byda, z wos synki, cery
          Pan tako pedzioł - czy wontpi kery?
          Wszechmogoncego to były słowa
          Ku wom je zwrocoł, ku dzieckom z nowa.

          VII.

          Kej łobiytnica Boga w tym momy
          Niychej ku Niymu wszysjscy zwrocomy
          Toż roztomili, czystym być trzeba
          Łobmyć z marasu na chwała nieba
          Czystym ze ciała, ze ducha tako
          W bojaźni Boga świyntość jednako.

          Toż w sercach waszych niych miejsce bydzie
          Dlo nos, dlo Słowa kere z tym idzie
          Niy ukrziwdziyli my dyć żodnego
          I niy popsuli gynau zocnego
          Nikogo tyż niy łocyganiyli
          Przi prowdzie my som, jako tyż byli.

          Coby potympić tego niy godom
          Coch drapci pedzioł tako zaś podom
          Żeście we sercach sie znodli naszych
          Na śmierć i życie, we doli waszy.

          We wszyskim wierza wom, ufom wiela
          Chwolić wos nigdy zdo mi za tela
          Przi wos uciecha moja, raduja
          Sie z wami społym i tako czuja
          Co społym w kożdym tyż utropiyniu
          Chca być ze wami ku pocieszyniu.
          • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:43
           Tako tyż prziszło co nasze ciało
           Nawet dychniyńcio gynau niy miało
           Kej w Macedońjo my już trefiyli
           Wiela utropiyń dyć doświodczyli
           Boj trefioł prawie, krew przelywali
           Tyż skuli ducha tyż fest lynkali.

           Dyć pocieszynie we tym my mieli
           Łod Boga kery i wos weseli
           Tytus nos znoloz, to radowało
           Nadzieji sercom fest dokłodało.

           Po prowdzie, niy szło yno ło niego
           Prawie ło wieści, ło wieści jego
           Co we Koryncie mu przitrefiyło
           Jako w Kościele waszym gościyło.

           Godoł co ckni sie wom bez nos prawie
           Żeście gorliwi we naszy sprawie
           Co płaczki w łoczach prawie tyż mocie
           Kej we Koryncie mie spominocie
           Toż mie tym Tytus fest uradowoł
           Chwoloł żech Boga, tymu dziwowoł.

           Dyć nawet kej żech wos brifym stropioł
           Niy pożałowołch, tyż to spokopioł
           Iże stropione tym żeście byli
           I zdo, radowoł żech ze ty chwili.

           Terozki prawie tyż sie raduja
           Kej wiym i tako sie forszteluja
           Co za utropom łopamiyntanie
           Prziszło tyż na wos, toż radowanie
           Moje skiż tego co tako stało
           Zdo - wiary wiyncyj wom dokłodało.

           Boście skiż Boga tym utropiyli
           Toż we proficie tako tyż byli
           Ze naszy strony nic wom niy stało
           Bog sprowioł jako gynau być miało.

           W waszy żałości tyż rynka Boga
           Ku nawrocyniu, ku życiu droga
           Zbowiyniu tako - po to żyjymy
           Żol tego świata - ku śmierci - wiymy.

           Dyć patrzcie jako sie ze tym stało
           Bog sprowioł - zolu było niymało
           Dyć jeszcze wiyncyj gorkości wiary
           Łobrony tego co Boski miary
           Zeszterowanio, bojaźni tako
           A ku naprawie wszysko jednako.

           I z mankuliji kej wom sie ckniyło
           I z gorliwości to wszysko było
           W tym kara tako i przeboczynie
           Dyć klar już - czyste wasze sumiynie
           Niy było we tym waszy przewiny
           Toż serca wasze czyste som driny.

           Toż jako szkryfnołch, to niy skiż tego
           Kery ukrziwdzioł, niy skuli niego
           Inkszy uciyrpioł, dyć tako stało
           Niy skuli tego, choć wydowało.

           Szkryfnoł żech coby klar ze tym było
           Coby to prowda tyż wyjowiyło
           Coby poświodczyć ło gorliwości
           Przed Bogym naszym, w Jego prawości.

           Bestoż my sie tym uradowali
           Wiyncyj uciechy jeszcze zoznali
           Skuli Tytusa, kej do nos trefioł
           Kery we duchu u wos pokrzepioł
           Skiż tego żeście mu durś bratami
           I gorko wiara ciyngym ze wami.

           Boch przed niym piyrwyj asioł sie wami
           Żeście we wierze som mi uczniami
           I bestoż gańby mi tyż niy było
           Iże wos chwoloł, mi tako miyło.

           Kej wszysko prowdom sie łokozało
           Kej mu tam u wos fest sztimowało
           Po uwożaniu, w bojaźni Boga
           Niy darmo jego tyż ku wom droga
           Toż tym raduja z serca cołkego
           Je jako żech sie winszowoł tego.
           • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:44
            VIII.

            Toż powiadomy wom, tako chcymy
            Ło łasce Boga, niom radujymy
            Jom kościołowi macedońskiymu
            Pan łokazuje, prawie po tymu
            Iże w stropiyniu braty tam byli
            Z łaskom strzimali, z nadziejom żyli.

            Im utropiynie niosło radości
            We biydzie żyli dyć zdo co prości
            Biyda w bogactwo sie łobrociyła
            Kej gorko wiara z tym łobjowiyła.

            Poświodczom iże z siyłom chyciyli
            I ponad siyły z czasym wciongnyli
            Przi tymu prosić niy ustowali
            Coby my zwola na to im dali
            Kej chcieli wspiyrać tych świyntych ludzi
            We kerych biyda wiary niy studzi.

            Wiyncyj jak my sie dyć spodziywali
            Sami wpiyrw Panu we tym łoddali
            Potym nos tako tyż usłuchnyli
            Ze wolom Bożom, tyż radzi byli.

            Bestoż Tytusa my uprosiyli
            By poloz ku wom tyż, roztomiyli
            By jak rozpocznoł do końca trzimoł
            I łaski tako tyż dopominoł
            Szczodrobliwości waszy w potrzebie
            Na co tyż kuko Pan kery w niebie.

            Toż kej w dostatku wiary żyjecie
            We godce zocny, tym dziwujecie
            Co i w filipie, we gorliwości
            I we bliźniego wielgi miyłości
            Na to żech gynau tyż jo rachowoł
            Szczodrości waszy richtig dziwowoł.

            Niy po to teroz godom to przeca
            Jakbych rozkozoł, niy tako leca
            Dyć widza inkszych dobrodziejami
            I medykuja jako wy sami
            We gorliwości żeście ku tymu
            Ze łaskom miyłom Panu naszymu.

            Kej Jezus Krystus w bogactwie swojim
            Stoł biydny przeca - ło to mi stoji
            Byście przez Jego biyda dźwigali
            I darym waszym inkszych wspiyrali.

            I we tym prawie je rada moja
            To dlo wos dobre, tyż za tym stoja
            Dlo wos, kierzyście z łońskiego roku
            I chcieć zaczyli, i krok po kroku
            Żeście w to wleźli, chyciyli tego
            Z chyńciom robota - trzimcie zocnego.

            Bestoż robota tyż dokończycie
            Jakoście chcieli, dyć łoboczycie
            Niychej zrobione co mom być bydzie
            Kej chce ku końcu, robota idzie.

            Kej z wolny woli chyńć je ku tymu
            Trza chwolić tako, zoca kożdymu
            Za to co mo w tym, czego sie trzimie
            A niy co niy mo, kej chyńć w niym drzymie.

            Niy idzie ło to by inkszym było
            Lekci, wom ciynżyj ze tym trefiyło
            Idzie, by rowno wszysko tajlować
            Społym, w rowności - trza forsztelować.

            W tyn czas niych to co by wom zbywało
            Posłuży kerym w biydzie ciyrpiało
            Kej im pomiyni, naforantujom
            Wos tym spomogom, wos uradujom.

            Niych je po rowno, jako szkryfnyli:
            Wiela nazbiyroł, dyć we ty chwili
            Niy mioł za wiela - tako sie stało
            Co bliźni kery nazbiyroł mało
            Niy tropioł iże mu niy wystyknie
            Niy mioł za mało - Bog wiy, Bog bliknie.

            Bogu podziynka za to niych bydzie
            Co Tytus prawie we bliźnich biydzie
            Ze wielgom chyńciom, staraniym poloz
            Ku wom i wsparcie w wos gynau znoloz
            Ze swoji wielgi tyż gorliwości
            I z wiary w sercu, bliźnich miyłości.

            Brata my ze niym posłali społym
            Kerego chwolom wszyske kościoły
            Za zwiastowanie Słowa Bożego
            Ja akuratno w tym godka jego.
            • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:44
             Niy yno przeca łostoł wybrany
             Coby nos wspiyroł we rajzie z Panym
             My Jymu tako przeca służymy
             Ze miyłosierdziym kere niesymy
             Ze gorliwościom ku chwale Jego
             Sługami my som Syna Bożego.

             Ło to przi tymu jeszcze staromy
             Coby przez dary kere rozdomy
             Ktoś niy łobgodoł, niy gańbioł tako
             Przed tymi kerym służyć jednako
             Co dobre z Panym my rozdowomy
             Dyć ludziom, ludziom posługa momy.

             Z niymi tyż brata jeszcze posłali
             Co z gorliwości my już poznali
             Niyroz już staroł istny nos wspiyrać
             Ze pszoniym trza na niego zaziyrać
             Tym bardzi teroz ufomy jymu
             Przi wos mocniejszy w wierze - po tymu.

             Tytus je mojim wielgim kamratym
             Pomogo przi wos - łon tyż je za tym
             Drugich kościoły ku wom posłali
             Trza byście richtig im pokozali
             Co niy na darmo tu wos chwolymy
             Wami w Koryncie fest radujymy.

             IX.

             Niy trza mi prawie sie rozpisywać
             Ło ty posłudze, niy byda dziwać
             Wy miyłosierdzie dlo świyntych mocie
             Toż co bych szkryfnoł, już pewno znocie.

             Znom serca wasze w szczodrobliwości
             Ze waszy woli, z waszy prawości
             Moga sie asić Macedończykom
             Godać: Achaja na kero blikom
             Już je do tego przirychtowano
             I niychej mustrym im je tyż dano.

             Tyż bratow ku wom bestoż śla prawie
             Coby kuknyli jako w ty sprawie
             Czy niy na darmo moje chwolynie?
             Tym by stropiyło gynau sumiynie
             Cobyście przirychtowani byli
             Kej czas po tymu, kej czekać chwili.

             Kej w końcu prawie ku wom przidymy
             Macedończyki i jo ze niymi
             Trza byście wszysko przirychtowali
             Gańby wom niy trza, a i my dali
             By gańba mieli - niych to niy stanie
             Bestoż tyż bratow ku wom posłanie.

             Wszysko co potrza niych przirychtujom
             Co z waszy woli, tym uradujom
             Świodectwym waszy szczodrobliwości
             Niychej to stanie, bliźnich miyłości
             By ktoś niy pedzioł iże skompicie
             Kej inkszych biydne je żywobycie.

             Bestoż som godom: Kto skompo sieje
             Mo żniwo małe - tako z tym dzieje
             Kto sieje wiela, wiela żońć bydzie
             Tako bratowi w wierze tyż przidzie.

             Kożdy niych dowo z serca swojego
             Bez żolu, przeca niy skuli tego
             Iże z przimusu - ze wolny woli
             Dobrodziejowi tako sie chwoli
             Kto do ze chyńciom - Bog go miyłuje
             Tako sie godzi, gynau sztimuje.

             Bog wos łaskami tyż wynagrodzi
             Toż we dostatku wom żyć przigodzi
             Byście na ibrich tyż wiela mieli
             Ło inkszych wtedy niy przepomnieli
             Dobrodziejami bliźnich tyż byli
             Kej utropiynio doczkajom chwili.

             Kej je szkryfnione: Szczodrze rozdowo
             Pomiyndzy biydnych z darami stowo
             Mu niy przepomnom szczodrobliwości
             Na wieki wiekow w sprowiedliwości.

             Tyn kery ziorno do siejoncymu
             Tyż chlebym darzy, prawie po tymu
             Zasione ziorno plon do bogaty
             W sprowiedliwości - Pan stoji za tym.

             Kej już w dostatku tako bydziecie
             Szczodrościom swojom uradujecie
             Bliźnich i nos tyż, gynau jednako
             Bogu dziynkować trza potym tako.

             Służbom je wsparcie w utropie świyntych
             Dar skiż potrzeby, co wtedy wziynty
             Dowo plon wielgi w podziynkowaniu
             Kere skłodane je gynau Panu.
             • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:45
              A kej doznajom dobroci w biydzie
              Tyż chwolić Boga gorko im przidzie
              Przez Ewangeljo, ta Krystusowo
              Przez to co jedyn za drugim stowo
              I darzy inkszych tym co je jego
              Zowdy ku chwale Boga naszego.

              W gorki podziynce, w jejich rzykaniu
              Za wos, za pomoc w poratowaniu
              Ckniyłko tyż bydzie im sie za wami
              Żeście ich przeca dobrodziejami
              I bogu trza tyż dziynkować tego
              Kej wszysko przeca je darym Jego.

              X.

              Jo, Paweł, prawie wos napominom
              Po cichu, słowa wos niy łominom
              Ze łagodnościom zdo Krystusowom
              Niychej co majom te słowa sprowiom.

              Wiym, kej żech u wos - godom w pokorze
              Dyć teroz być z tym inaczyj może
              Kej furt żech, kej przed wami niy stoja
              Richtig je wiynkszo tyż śmiałość moja.

              Prosza wos ło to byście zwożali
              Byście mie wiela niy szterowali
              Cobych niy musioł we surowości
              Potympić tych co we łoszkliwości
              Nos pomowiajom co folujymy
              Swojymu ciału, tako grzyszymy.

              Przeca we ciele wszyjscy żyjymy
              Dyć niy ze mieczym we boj idymy
              Broń kery my sie prawie chytomy
              Z Ducha Świyntego gynau dyć momy.

              We mocy Boga, z niom mury tracom
              Pycha, frechowność weg kajś łonaczom
              Niyjedyn wtedy ze śnika stowo
              I chwała bogu zaroz łoddowo
              Słowa Krystusa mocno chytajom
              Filipa siyngnom i już go majom.

              Kej zaś z tym Pana sie już trzimiecie
              Kej ku zbowiyniu ze Niym lyźć chcecie
              My tako pozor potym dowomy
              Niyusłuchliwych tyż ukoromy.

              Z usłuchliwościom waszom klar bydzie
              W filipie waszym spokopić idzie
              Kery w Krystusie już przeca żyje
              Wiy jako godzi, ze tym niy kryje
              Łon w Panu naszym i my tyż tako
              Społym w Krystusie, gynau jednako.

              I choćbych wiyncyj sie asioł z tego
              Ze władzy z łaski Pana naszego
              Z kerom budować my wos mogymy
              Niy ma w tym gańby, forsztelujymy
              Iże to niy je skiż zatracynio
              Skiż podźwiganio - z woli sumiynio.

              Dyć niy chca straszyć wos brifym mojim
              Godajom iże brif tako stoji:
              Choć coś we wercie ze mocnym słowym
              Wyglond mo lichy, a to co powiy
              Tyż do niczego przigodzić zdowo
              Kej kto brif szkryfnoł kaj ińdzi stowo.

              Kto tako godo niych medykuje
              Niych tymu prawie sie niy dziwuje
              Iże jakimi w brifie słowami
              Tako my prawie tyż uczynkami
              Pomiyndzy wami w końcu bydymy
              Kej tyn czas przidzie, przi wos stanymy.

              Niy, my śmiałości taki niy momy
              Przi tych co chwolom sia - niy stowomy
              I tyż za muster ich niy bierymy
              My sami siebie niy polecymy.

              Nom bez umiaru asić niy idzie
              W tym miara łaski niych zowdy bydzie
              Łaski by chycić filipow waszych
              By ku wom polyźć w chudobie naszy
              Łaski ze woli Ducha Świyntego
              Niy nom w tym chwała, a chała Jego.

              Granicow gynau już wyznaczonych
              Zowdy trzimiymy, wystyko łonych
              Radzi my iże ku wom siyngajom
              I nos piyrszymi tako tyż majom
              Co ze Krystusa szli ku wom Słowym
              Tako wom godom, niy darmo to wiym.
              • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:46
               My niy aszymy sie bez umiaru
               Cudzom robotom - dyć naszom wiarom
               Tom kero sami tyż pomnożomy
               Ze łaskom Pana, co prawie momy.

               Toż we tym tako naszo nadzieja
               Iże siejymy, jo tyż jom sieja
               Wy zaś nos we tym tyż wywyższycie
               Kej miarom naszom we wierze życie.

               My Ewangeljo głosić bydymy
               Jeszcze kaj ińdzi, kaj z niom przidymy
               We inksze kraje, inksze dziedziny
               Trza lyźć z niom zowdy we sercu driny
               Przi tymu jednak asić niy idzie
               Tym co zrobione przez inkszych bydzie.

               Kery chce chwolić, niych chwoli Pana
               Przeca durś trzimać trza Jego miana
               Niy tyn w posłudze swoji chwolony
               Kery som asi - tymu dziwomy
               Kery ze Boga je polecynio
               Kery som asi, niy mo sumiynio.

               XI.

               Choć kwańty moje tyż usłyszycie
               Rachuja - strzimać je poradzicie
               I zdo mi, tako tyż ze tym dzieje
               We dziyń, pod wieczor i kej zaś dnieje.

               Sie starom ło wos i tropia wami
               Jako Bog tropi sie dziywicami
               Coby przed mynżym czyste stowały
               W niym łoblubiyńca jednego miały
               Byście stanyli wele Krystusa
               Kej czyste serce i gorko dusza.

               Lynkom sie jednak, szlanga dyć Ewa
               Zwiodła tyż wele rajskego drzewa
               Lynkom sie iże w filipie waszym
               Myśli sie lyngnom niy z wiary naszy
               Niy z ty co rośnie społym w Krystusie
               Tym jo i braty tropiymy tu sie.

               Jak ktoś prziłazi do wos i godo
               Jak wom Jezusa inaczyj podo
               Takim ło kerym my niy godali
               Ze duchym co my wcale niy znali
               Ze Ewangeljom inkszom łod naszy
               Tyż go słuchocie, wos łon niy straszy.

               Sie apostołym wielgim łon zdowo
               W waszym filipie aż wyżyj stowo
               Łodymie prawie, w słowach prostego
               Choć żech som poznoł Pana naszego
               I my wom ofyn to pokozali
               Gynau co trzeba by żyć z Niym dali.

               Mono jo grzychu dopuścioł prawie
               Kej żech poniżoł siebie w ty sprawie
               Byście wy byli bardzi dźwigani
               Przez ewangeljo co miyndzy wami
               Darmo zwiastowołch, tako z tym było
               Kej mi być u wos prawie trefiyło.

               Z inkszych kościołow zbiyroł żech dary
               Coby wom służyć, dokłodać wiary
               A kej żech u wos tako sługowoł
               Nikt łod wos wsparcio we tym niy dowoł
               Nikomu łod wos niy byłch ciynżarym
               Swoji chudoby trzimołch, swyj miary.

               Co brakowało mi - dołożyli
               Macedończyki - wsparciym służyli
               Zbytkow mi niy trza, tego niy było
               Mom miara swoja, tako trefiyło
               I łod wos niy chcioł żech tyż niczego
               Krom wysłuchanio Słowa Bożego.

               Dyć wy mie prowda je Krystusowo
               Je zowdy zy mnom, kaj noga stowo
               Nikt niy łodbiere mi we tym chwały
               Niy ma takego w Achaji cały.

               Spytocie: Czamu? Pewno niy wiycie
               Przez to że pszaja wom zdo nad życie?
               Bog wiy co richtig we duszy moji
               Bog wiy, Bog za tym tyż przeca stoji.

               Dyć jo swojego zowdy sie trzimia
               Słowo zwiastuja, ze tym niy drzymia
               I jako piyrwyj - głosioł je byda
               Wszyndy kaj yno tyż ciałym przida.
               • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:46
                Jo tako robia tyż skuli tego
                Coby niy miynić Słowa Bożego
                Coby naprowić co inksi psujom
                I jeszcze chwały w tym łoczekujom
                A przeca prowdy yno szukajom
                Czy chwały łod nos wiyncyj zoznajom?

                Z nich apostoły przeca fałszywe!
                I słowa jejich tako zdradliwe
                Jejich robota ku ślepy sztrasie
                Wiydzcie - wachować wom przi nich trza sie.

                We apostołow sie przeblykajom
                Tych we Krystusie - to wom wmowiajom
                Dyć szatan przeblyc sie tyż poradzi
                Blask janiołowy jymu niy wadzi
                Kej yno prziwiyźć czowieka może
                Ku złu, grzychowi - broń przed tym Boże!

                Toż niy trza przeca dziwać sie tymu
                Zdradliwym sługom, grzychom po tymu
                Kej prowda w sługach sprowiedliwości
                Przeblyc sie we nich zdowo im prości.

                Jednak uczynki ich zrachowane
                W dziyń łostateczny wiyrchym tyż dane
                Skończyć we ćmoku tako im przidzie
                Społym z tym kery trzimać ich bydzie.

                Dyć zaś wom godom: Niy trzimcie tego
                Coby uwożać mie za gupiego
                Choć mono, jakby mi to trefiyło
                Poasić mogbych - tako by było.

                Teroz co godom, niy godom w Panie
                Ze Jego woli nigdy niy stanie
                Som yno tako prawie błoznuja
                Lachom ze siebie, choć mniyj raduja.

                Kaj ińdzi podug ciała sie aszom
                Chyńci ku tymu mi w duszy gaszom?
                Kej wy trzimiecie tych gupielokow
                Wyście som mondrzy? Co widać z boku?

                Ściyrpiocie przeca tych co niywolom
                Coś wydziyrajom wom i tym chwolom
                Kto wos łobjodo, nad wos wynosi
                Po gymbie bije i ło tym głosi.

                Jo ło tym godom skiż gańby moji
                My słabe byli, bestoż to stoji
                Dyć jak ktoś we czymś gynau je śmiały
                I jo być moga - tyn koncept cały
                Ło moji świodczyć może gupocie
                Dyć tako godom - w filipie mocie.

                Łod narodzynio my som Żydami
                Tyż Izraela tako synami
                Jo je potomkym Abrahamowym
                Jako i łoni - tela wom powiym.

                Łoni sługami miyniom Krystusa
                Mono żech gupi, dyć pedzieć musza:
                Żech łod nich wiela wiyncyj som zrobioł
                A kto był przeciw - bardzi mi zgobioł.

                Czyńścij w hereszcie mie zawiyrali
                Czyńściyj mi plecy ubiczowali
                Czyńścij żech tropioł ło życie swoje
                Czy wom wydowo co psincym to je?

                Ubiczowaniym Żydy korali
                Piyńć razy tako, durś rachowali
                Sztyrdziści razow, choć bez jednego
                Dyć to niy koniec - słuchejcie tego.

                Trzi razy chłosta inkszo czekała
                Roz mie czelodka kamiyniowała
                Trzi razy szif we kerym żech płynoł
                Morze wyciepło, w port niy zowinoł
                U noc, i dziyń mie fale trzimały
                Choć z woli Pana żywym łoddały.

                Dyć richtig wiela żech tyż rajzowoł
                Niyroz we rzece życie retowoł
                Niyroz mie zboje we ryncach mieli
                I roztomajcie ukrziwdzić chcieli.

                Niyroz mie swoji tyż ukrziwdziyli
                Niyroz pogany weg przegoniyli
                I żech retować musioł sie tako
                Żydy, pogany - źli som jednako.
                • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:47
                 Wiela groziyło mi w murach miasta
                 I na pustyni, na morzu - czas tam
                 Nios utropiynio niyroz mi wiela
                 Fałszywych bratow tyż miołch za tela.

                 Toż żech harowoł, był żech w stropiyniu
                 Śnika miołch mało ku łoddychniyniu
                 Tyż bez jedzynio, bez wody tako
                 Jako we poście, ciyrpiołch jednako
                 Przi zimie w chłodzie, jak tyż sagatym
                 A przeca wcale niy koniec na tym.

                 Krom tego, w kożdy dziyń niywesoły
                 Tropiołch ło nasze wszyske Kościoły
                 By wiary w Pana mocno trzimały
                 By siył ku tymu durś wiyncyj miały.

                 Kto chory prawie, kery słabuje
                 Czy we tym gorzyj łodymie czuje?
                 Kery zgorszony fest czymś sie tropi
                 Kej zy mnom tako - czy mie spokopi?

                 Kej mi sie asić we końcu przidzie
                 Niych tako stanie, niych tako bydzie
                 W swoji słabości na to przistowom
                 Mono na darmo wom słowa jowiom.

                 Bog, Łojciec Syna, Pana naszego
                 Błogosławiony stworca wszyskego
                 Wiy co je prowda we duszy moji
                 Jo niy cygania - Łon za tym stoji.

                 Miołch we Damaszku stropiynio wiela
                 Namjestnik chycić chcioł mie, toż tela
                 Straży posyłoł by wachowali
                 By mie copnyli, mono posłali
                 Na śmierć - zdo, władca im przikozywoł
                 Chwilo - tyś była mi niyszczyńśliwo.

                 Dyć niy trefiyli mie ani razu
                 Ze Aretasa psinco rozkazu
                 Braty we koszu z murow spuściyli
                 Toż przed nojgorszym tako retnyli
                 Niy siyngła rynka mie namjestnika
                 Dali nauczać mog żech, mog rzykać.

                 XII.

                 Musza sie asić, choć niy sztimuje
                 Mie gynau wcale to niy raduje
                 Bestoż som przyńda już ku widziyniom
                 Pana naszego tyż łobjawiyniom.

                 Znom jo czowieka, w Krystusie żyje
                 I przed bratami tego niy kryje
                 Iże sztyrnoście rokow już tymu
                 Ku niebu dźwigli go aż trzeciymu
                 Wszyskymu dziwoł sie tam w zochwycie
                 Znom go - co wiyncyj ło tym dowiycie?

                 Czy tako z ciałym jego sie stało?
                 Czy duch był w niebie? Jako być miało?
                 Som niy wiym - Boga łopytać trzeba
                 Jako istnego dzwignoł do nieba?

                 Znom tyż czowieka co w raju gościoł
                 Ta go zaniyśli, Bog droga prościoł
                 Tam słyszoł słowa niy dlo czowieka
                 Spomnieć niy godzi - wrocioł z daleka.

                 Ze takich bratow asioł sie byda
                 Ze siebie jako? Ze tym je biyda
                 Som asić moga sie słabościami
                 Kej słabym stoja pomiyndzy wami.

                 Dyć nawet kejbych zaczon sie chwolić
                 Gupim niy byda ze swoji woli
                 Kej ze słowami prowdy durś ida
                 Niy skiż cygaństwa je moja biyda.

                 Jo ze tym jednak durś tyż wstrzimuja
                 Kej prawie tego sie niy winszuja
                 Coby ktoś wiyncyj niy widzioł prawie
                 Niż som przedstowiom we jakiś sprawie
                 Wiyncyj niż widzom ci kierzy przi mie
                 Wiyncyj niż słyszom gynau łodymie.

                 Som bych nad inkszych niy dźwigoł wiela
                 Skuli łobjawiyń kerych za tela
                 Ciyrń mom tyż wbity - ciała mojego
                 Mynki czekajom prawie skiż tego
                 Łon jak posłaniec je łod szatana
                 By bioł po gymbie mie już ze rana.
                 • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:48
                  Po trzikroć aże żech Pana prosioł
                  Bych ciyrnia tego dali niy nosioł
                  Pedzioł mi: Styknie ci łaski Moji
                  Niy darmo cosik ci tako broji
                  Moc ze słabości sie brać poradzi
                  Tako nauka niychej niy wadzi.

                  Bestoż słabościom swojom sie chwola
                  Kej Pana we tym była tyż wola
                  Kej za tym idzie, kej za tym stowo
                  I wy mie tako moc Krystusowo.

                  Toż i słabości swoje mom w zocy
                  Ze pszoniym kłada w ta strona łoczy
                  W łoszczyrstwie, w biydzie, w prześladowaniach
                  Skuli Krystusa we uciskaniach
                  Jo moc znojduja, moc we słabości
                  W duszy mi rośnie, we sercu gości.

                  Jo już je gupi - przez wos sie stało
                  Mojich naukow było wom mało
                  Wyście mie bratom niy poleciyli
                  Niy przi mie społym żeście stanyli.

                  Niy je żech gorszym ło tych co prawiom
                  Co wom apostołami sie jawiom
                  Ponoć srogimi w swoji mondrości
                  Niy je żech gorszym, choć godom prości
                  Dyć je żech niczym, yno sługuja
                  Panu naszymu kerym raduja.

                  Som znaki kere to poświodczajom
                  Tyż wos dziwały, ciyngym dziwajom
                  We cudach prawie, we ciyrpliwości
                  We mocach w swoji roztomajtości.

                  Co żeście myni łod inkszych mieli?
                  W inkszych Kościołach wiyncyj widzieli?
                  Ja - myńszym wom żech był utropiyniym
                  Tym wos ukrziwdzioł? Tyrpnoł sumiyniym?
                  Dyć mi darujcie słowa w gorkości
                  Kej eklerować tako mi prości.

                  Toż trzeci roz już w rajza rychtuja
                  Zaś ku wom prawie, tyż tym raduja
                  Iże ciynzorym u wos niy byda
                  Kej stać mie na to i gynau przida.

                  Ło nic co wasze som wos niy prosza
                  Yno wos samych, wos w sercu nosza
                  Dziecka dlo łojcow zbiyrać niy majom
                  To łojce przeca dzieckom dowajom.

                  Jo som za siebie u wos zapłaca
                  Tako niych bydzie, tym niy łonacza
                  Ło dusze wasze som starać byda
                  Kej jo wom pszaja - czy z tego biyda?
                  Wy myni wtedy umiyłujecie?
                  Pszonio mojego gynau niy chcecie?

                  Medykujecie mono po tymu
                  Na mie kukniecie zaś po swojymu
                  Iże żech niy był dlo wos ciynżarym
                  Boch chycioł czegoś zocniejszy miary
                  I knifym copnołch, zgarnoł dlo siebie
                  A niy dlo Boga co ciyngym w niebie.

                  Czy przez keregoś ku wom posłanym
                  Kery tam prziszoł ze mojim mianym
                  Ktoś ukrziwdzony łostoł - to stało?
                  Czy zdo wom - mi by to sztimowało?

                  Prosiołch Tytusa ze jego bratym
                  Wos ukrziwdziyli? Stanyło na tym?
                  Czy we tym samym duchu zjowiyli
                  Jako jo prawie we kożdy chwili?

                  Co wy terozki medykujecie?
                  Usprowiedliwiyń łoczekujecie?
                  Ze naszy strony niy doczekocie
                  Choć mono na to nadzieja mocie.

                  Ofyn, przed Bogym przeca godomy
                  I przed Krystusym - klar we tym momy
                  To, roztomiyli, wszysko skiż tego
                  Byście doczkali życio wiecznego
                  By wos zbudować, by chwała głosić
                  Nos, sługow Pana, niy trzeba prosić.

                  Tropia sie iże kej ku wom przida
                  Som kontynt ze wos prawie niy byda
                  Kej wos niy znojda gynau takimi
                  Jakimi chciołbych, niy mniyj bliskimi
                  I tym tyż tropia co mie nońdziecie
                  Inkszyn, niy takim jakim nońść chcecie.
                  • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:48
                   By miyndzy wami zwady niy było
                   Wiela zgorszynio tyż niy trefiyło
                   Zowiści jako łobgadywanio
                   I frechowności, i tyż jamranio.

                   By niy poniżoł mie Bog skiż tego
                   Kej ku wom przida, żech sługom Jego
                   Cobych niy ślimtoł nad nikierymi
                   Skiż grzychow kere ciyngym ze niymi.

                   Kej pokutować za nie niy chcieli
                   W swojim sumiyniu durś bydom mieli
                   Wiela marasu, rozpusty tako
                   Ze tego gańba ciyngym jednako
                   Kej takich grzychow sie dopuściyli
                   A durś pokuty na sia niy wziyli.

                   XIII.

                   Terozki trzeci roz już wybiyrom
                   Ku wom, tyż na to prawie zaziyrom
                   By dwoch, a lepi trzech świodkom było
                   Przi kożdy sprawie, niy darmo wziyło.

                   Pedzioł żech drapci i zaś to podom
                   Jeszcze żech u wos niy je, dyć godom
                   Tym co zgrzyszyli i inkszym tako
                   Jo niy daruja - bydzie jednako.

                   Dowodow na to przeca szukocie
                   Kej wontpliwości skuli mie mocie
                   Dowodow iże za mojim słowym
                   Krystus tyż stoji, toż tako powiym:
                   Łon niy bez siyły je miyndzy wami
                   Wy Jego mocy doznocie sami.

                   Choć krziż Go czekoł jako słabego
                   Przeca niy darmo prziszło do tego
                   Iże ze mocy Boży zaś żyje
                   Przed nami tako gynau niy kryje
                   Iże my słabi z Niym tyż som społym
                   Dyć w mocy Boży przed Pana stołym.

                   Sami sie probie poddać możecie
                   Czy w wierze ciyngym mocno trzimiecie?
                   Czy samych siebie gynau niy znocie?
                   Czy we Jezusie Krystusie trwocie?

                   Żeście ty proby durś niy zrobiyli
                   Prowda poznocie we keryś chwili
                   I nos przi tymu niy łodciepniecie
                   Zowdy ty proby chycić możecie.

                   Proszymy Boga, ło to rzykomy
                   I tyż nadzieja we Panu momy
                   Byście nic złego wy niy robiyli
                   A yno dobra codziyń chyciyli.

                   Za jakich prawie nos uwożocie
                   Sie niy staromy, styknie nom pociech
                   Gynau terozki prawie ze tego
                   Iże w wos cołkym niy bydzie złego.

                   Nic przeciw prowdzie my niy zrobiymy
                   Serce niy zwoli, tyż niy mogymy
                   Prowdzie trza służyć przi Panu tako
                   Prowda niych zowdy świyci jednako.

                   My radujymy z naszych słabości
                   Kej wyście mocni, kej wyście zocni
                   I ło to społym Boga proszymy
                   Żyjcie w dobroci - wom winszujymy.

                   Niy darmo teroz wom ło tym prawia
                   Kej w końcu u wos zaś ciałym zjawia
                   Mono wom grozić niy musioł byda
                   Bo z woli Pana jo ku wom przida
                   Coby budować, dźwigać wos z wiarom
                   Niy coby bulić - ło to niy starom.

                   We końcu bracia - zdrowio trzimejcie
                   Łod sia dobroci bliźnim dowejcie
                   We sercach miyjcie napominanie
                   W spokoju, w zgodzie - tako niych stanie
                   Niych Bog pokoju bydzie ze wami
                   Niychej wom pszaje jak wy Mu sami.

                   Pozdrowcie wzajym łobcałowaniym
                   Ze Krystusowym umiyłowaniym
                   Wos pozdrowiajom świyńci terozki
                   Trzimejcie społym skiż łaski Boski.
                   • broneknotgeld Re: Z Pawłowych brifow do Koryntianow. 10.06.23, 22:49
                    Niychej tyż łaska Pana naszego
                    Łod zmartwychwstanio Krystusowego
                    Ze pszoniym Boga, z Ducha łaskami
                    Na zowdy z wami wszyskimi - amyn.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka